Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Dr. BAHA ÖNGEL Fransızca Cümle Kuruluşu Türkçe karşıhklariyle. birlikte Fiatı 1250 kuruş Fransızca Gramer Özeti Tüıkçe İzahlı Fiatı 750 kuruş Okullarda, kurslsrda Fransızca öğrenenler için lüzumlu ve çok faydalı 2 kitap. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncılık: 4912/10005 43. yi soyı 15113 umhuriYe KURl'OUSU YUNUS NAOİ Telgıaf ve mektup a d r e s i : C u m h u r i y e t t s t a n b u l Posta K u t ı ı s u : î s t a n b u l N o 246 Teleionlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cumartesi 27 Ağustos 1966 TERFİ LISTELERINI AÇIKLAMAYA DEVAM EDİYORUZ 658 DENİZ ve HAVA .Deprem bölgesini ınce/eyen Japon Kızılay'ın 1946 da yaptırdığı evlere dikkati çekti "Vatto'da inssm Sait TEKZiOĞLU bUdiriyor Ankaradan SUBAY1 TERFİ ETTİ Bosuna gaytet aydar Tunçkanat'ın Senato kürsüsünden açıkladığı rapor hakkında hükumet, gerckli tahkikata girişildifini ilân etmişti. Sonucn bâlâ bildirilmeyen tabkikat devam ede dursun, raporda esasları belirtilen politikayı Türkiye'ye mal etraek nfruna birtakım gizli kuv•vetlerin hanl harıl çabştı|ını görüp dnruyoruı. Yürütülen taktiklerden biri, yurdumuıun bağımsızlığı üzerine titreyen ve diimen suyu politikasına karsı dnran vatandaşları lekeliyerek zararsız hale getirmek gayretlerine dayanmaktadır. Zararsıı hale getirilmesi istenenler arasında biz de varız. Türk milletinin çıkanru her kaygımn üstünde tuttuğumuz ve körükörüne yabancı bir devlete bağlanmanın sakıncaları üzerinde durarak hükumeti, pariileri ve vatandaşları elimizden geldiğince nyarmağa çalıştığımız için bize tahammül edemiyorlar. Tanrının günü saljKrıya uğruyoruz. Her türlü ahlâk kurallarını ve yurttaşhk ilkelerini hiçe sayarak bizi yıpratmak, vatandaşın gözünden düşürmek ve «halkm hnsvmetme mârnz bırakmak» için didinip rfuruyorlar. Bu insanlık dışı saldırıya kalkanlardan gözümüze ilişenleri Tfirk adaleti Snünde hesaplasmak üzere mahkeraeye veriyoruz. Fakat karşınuzdakiler üç kisi, bes kişi değil ki. Adatnlar ynrt düzeyine yayılraış, geniş bir sebeke taalinde çalışıyorlar. Bir kısırn saldınlardan haberimiz bile olmnyor. Bir misal olarak okurlanma. son çönlerde aldıgım Denizli damçalı bir zarfın içinden çıkan yazıyı özetliyeceğim. Yazı, adı çösterilmeyen bir derçinin iki yaprağından ibaret. Sahifelerin biri, ycni çıkacak bir kitabın boydan boya reklâmı ile kaplı. Kitapta benimle ilgili bir yazı varmıs. Dtrgi, o yazıdan sn pasajı oknrlanna snnnyor, biz de okuyahm: «Nadır Nadi, zavallı ve bedbaht evlât olarak, solculuğu babasından devralmıstı. O. komünist ihtılâlinin bir bayram olarak kabullenmesi gerektığini kendi öz babasından öğrenmişti. Nadir Nadi, daha delikanlı iken, kendisinin dunyaya gelmesinde rol oynayan adamdan solculuk ve komünistlik dersleri almaktaydı' Türkiyedeki gaflet sahipleri, Türkiyedeki ahlâksızlar ve bıitün insanlık düsmanlan Nadir Nadi ve onun babası hakkındaki bu ithamlann birer iftira olduğunu ileri sürebilirler. Şu halde, namussuzların karşısına vesika ıle çıkmaktan başka çare yoktur..» Arkasından iki raüthis vesika! nerşinin vesika diye ortaya koyduğu nedir, biliyor rausunuz? Babamın 1934 yılında Sovyetler Birlifi bayramı üzerine yazdığı bir basyazı ile benim 1961 yılında, her halde aynı vesile ile yazdığım, bir yazıdan birkaç satırlık parealar.. Okurlarımdan özür dilerim, oldu olacak, belki merak eden bulunur, o parçaları da şnracı|a alıverelim. 1934 te babam yazıyor : «Rusya evvelkı gundenberı, büyuk inkılâbının komünist ihtilâlinin yıldönümünü kutlamakta bulunuyor. Onların sevincini kendı sevincımiz sayacak kadar memnun oluyoru7. Dunya, ekseriyetle yeni rejimın komünizrain idare ettiği Rusya'ya, yani Rus rejimine açıktan acığa düsmandı. îçte ilk senelerın bu telâkkıleri birer birer suya dustü. Komünist Rusya, ilk senelerinden yüz bin kere daha kuvvetli olarak ayaktadır..> Ben de 1961 de yazıyorum : «... Her iki millet de. devrımlerinin kahramanhk (heroıque) çağım yaşıyorlardı. Sovyet Rusyanın basında Lenin, Türkiyenin basında Atatürk gibi hem gerçekci. hem ülkücü iki büyük insan vardı..» Müthis vesikaları sördiinüz degil mi? Solcnlukla sosyalizmi, sosyalizmle komünizmi birbirine karıstıran, milletlerarası dostluk ve iyi komşuluk iliskilerinin en ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Deniz kuvvetlerinde terfi üstesi belU olmuş, 41 yarbay albaylığa, 59 binbaşı yarbaylığa, 66 yüzbaşı binbaşüığa, 104 üsteğmen yüzbaşüığa, 128 teğmen üsteğmen liğe, 13 asteğmen teğmenliğe, 124 Harb Okulu öğrencisi asteğmenliğe yükselmiştir. Aynca 3 fakülte öğrendsinin teğmenliğe, 1 astsubayın teğmenliğe nasbı yapılmış, 22 subayın da nasıpları tashih edilmiştir. Bu arada Cumhurbaşkanl ığı Başyaveri Topçu Yarbay Turgut Özbahadır, Albayiığa Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın oğlu güverte teğmeni Argun Sunay da üsteğmenlığe terfi etmişlerdır. ALBAYLIĞA TERFt EDEN GÜVERTE YARBAYLAR Rıza Oskay, Bülent Tarcan, Bahattin Özaydın, Nusret Demirel, Nusret Balaban, Hamıt Günsur, Salâhattin Özyurt, Faik Vank, İsmet Aksoylar, Sahır Savaşada, Ha yati Er, Sait Bilsel, Nevzat Ertan, Kemal Kapanalan, Hakkı Etizsoy, Recai Türköz, Rıza Adanır, Suat Tezcan. YARBAYUGA TERFt EDEN GÜVERTE BİNBAŞILAR Abidin Karadeniz, Doğan Kaya, Halit Yaşar Ayracman, Recep Ülgen, Nezih Erel, Ismet Çakmak, HalU Dinç, Mesut Yardımcı, Muzaffer (fekanlı, Alâettın Enginer, Paik Baykal, Lutfi O kan, İzzet Tepeköylü, Muharrem Güney, Necmettin Ürgenç, Sacit Artun, Ruhi Tozluofhı, Cenap B o ra, Mustaîa Eeşat Erkan, Haluk Zenger, Puat Tjğur, Cahit Parpucuoğullan, Zühtü Arkan. BİNBAŞILIĞA TERFİ EDEN GÜVERTE YÜZBAŞILAR Güvendik Fiskeci, Mesut Pardun, Kerim Özkan, Vasfi Engin, Süheyl Kaya ögütlü, Teoman Erbey, Ömer Derinçay, Enver Gülerler, Mehmet Necati Aytaç, Mus tafa Ayhan Alkoç, Tuncay Semih Işuı, Nazmi Eğdlrici, Fikri Ölçer, Hüseyin Hüsnü Kurt, Ahmet Sait Uysal, Ali Recai Kalkan, Meh met Süha Baytura, Siyaml Üler, Hasan Nihat Arda, Mesut Karakaya, Kadri Uzel, Saim Selek, Re cep Vecihi Orcan, Süreyja ölmez, Cihangir Erdeniz, Mehmet Danyal Gülener, Erol Başbuğ, Samih Zeki Gevrekçi, Kâmil Başer, Yü maz Doğrusöz. YÜZBAŞILIĞA TERFİ EDEN GÜVERTE ÜSTEĞMENLER Gökçen Taner, Erduran Anıl, Cahit Ürkün, Birol Bankoğlu, ö n der Gönenç, Macit Ünver, Aydın Tamer, Erkut Uyaroğlu, Aclan Meray, Aykut Berkman, Işık Sertoğlu, Seyfi Topuz, Kâni Kanbak, İbrahim Tikiz, Niyazi Ulusoy, Yaşar Görgünler İüıami Erdil. Nejat Aksaray, Metın Kamacı, Yümaz Cengiz, Yücel üsar, Teoman Ergül, Mustafa Özdallı, Göksel Sonakm, Tuncer Ünsal, (Arkası Sa. 7, Sü. 5 t e ) sini inceliyen Japon gazetecileri ve jeologlan «Eğer Varto'daki evler 1946 da aynı ilçede Kızılayın inşa ettikleri tipte olsa Varto' da insan kaybı yok denecek kadar az olurdu» demisierdir. Dogu ıllerimizdeki depremle, sayılı deprem bölgelerimn başında gelen Japonya'nın basını ve halkı yakmdan ilgilenmişler ve bugüne kadar Türkiyeye 8 kadar gazete. en mühim muhabirlerini ve jeologları göndererek tetkikler yapmışlardır. J aponyadan özel olarak gelen ve deprem bölge "î 5. Feci idi Japon gazetecileri, dün deprem bölgesinden döndükten sonra görüslerini açıklamışlardır. Japonya'nm 5 milyon tirajlı gazetelerinden Yomiuru ile yine 5 milyon tirajlı Mainichi'nin muhabirleri şunları söylemislerdir: •Doeu bölgenizdeki zelzele saha sını dikkatle tetkik ettik. Japonya da bir zelzele bölgesidir. Sık sık zelzele obnaktadır, Ancak, bizler ilk defa böyle fecî bir manzara ile karşılaşmış bulunuyoruz. Japonyada binalar tahtadan bambo kamışı gibi hafif malzemeden yapıldığı için ekseriya yangın çıkmakta ve in sanca zayiat da bu yüzden olmakta dır.» YÜKSEK ASKERÎ ŞÛRA TOPLANTI HALJNDE Yüksek Askerî Şura toplandı Şura toplantısma Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, Kara Kuvvetlerı Komutanı Orgeneral Refik Yılmaz, Deniz Kuvvetlerı Komu tanı Oramiral Necdet Uran, Hava Kuvvetleri Komutam Orgeneral Irfan Tansel, Genel Kurmay îkıncı Başkanı Orgeneral Refik Tulga, Milli Güven'ık Kurulu Genel Sekrsteri Korgeneral Kemalettin Gökakın ve Şu ra Üyesı Korgeneral Refet ÜlI genalep katılmışlardır. Yüksek Askeri Şura, 27 ve 28 Ağustos günlerinde de toplanarak, bir üst dereceye terfi sırasında bulunan arairal ve generallerle tuğgeneral ve tümgeneralliğe yükselecek deniz, kara ve hava albaylarımn seçımını yapacaktır. ANKARA, (CUMHURİYET BÜROSU) Yüksek Askerî Şura dün sabah saat 9.30'da Başbakan Süleyman Demirel'in başkanhğında toplanmıştır. Irak'a kara, hava ve deniz seferleri tatil edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Bakanı Cihat Bilgehan kolera tehlikesi sebebiyle, Türk Irak sınırının, dün sabahtan itibaren kapatıldığını ve bununla ılgilı olarak gerekli genelgenin gönderildiğini belirtmişür. Bakanlar Kurulu, Irak hududunun kapanması konusundaki kararnameyi dün geç vakit açüclamıştır. KARA, HAVA VE DENİZ SEFERLERİ Kararnameye göre, Irak'taki kolera hastalığının devamı süresince Türk Irak hududu kapatılmış, kara, hava ve deniz seferleri tatil edilmiştir. Irak'tan dönecek yurttaşlarrmızla Türkiye'de ikamet etmekte olan yabancılar, milletlerarası aşı vesıkası ibrazı etseler bile, 5 gün tecrit edildikten sonra ancak Türkıyeye kabul edileceklerdir. Ayrıca, Irak'tan gelen ve transit geçen uçakların yakıt ikmali hava mey danlanmızm ayrı bir yerinde yapılacaktır. Bu sürede yolcular in dirilmeyecek ve uçaklar dezanfekte edilecektir. İRAN IRAK HUDUDU KAPANDI TAHRAN, ( A P ) İrak'taki kolera salgını iolayısıyle İran da Irak hududunu kapamıstır İran, aynca Irak'a iki milyon ünitelik kolera nsısı göndermiştir IRAKTA DÖRT VAKA DAHA BEYRUT, (a.a.) Bağdat Radyosunun dun Irak'ta ddrt yeni kolera vakası tesbit edildiğini bildırmiştir. Vakalardan biri Bağdat'ta, biri Dayala'da, ikisi Süleymaniye'de görülmüştür. inşaat sistemin'u kötü Zelzele bölgesindeki yardımlaşmanın yetersizliğinden yakınan Japon gazetecileri, zelzele bölgesindeki bina inşa tipi hakkmdald sorumuzu da şöyle cevaplandırmış lardır: «Bu bolgedeki inşaat sistemi, son derece kötüdür. Ancak, gezilerimiz sırasında 1946 yılı zelzelesinden sonra Kızılay Genel Merkezi tarafından yaptınlan 20 binanın ba zel zelede yıkılmadığını hayretle gb'rdük. Taş taş üstünde kalmayan Varto ilçesinde sadece bu 20 bina yıkılmadan kalmıştı. Binalann inşaat tarzını yakmdan izledik. Bina ların sadece bazı duvarlannda e hemmiyetsiz çatlaklar husule gelmis. Bu binalar tahta ve ağaç dikmelerden inşa edilmiş, aralıklan da bağdadi çıtalan ile birbirlerine bağlanmış ve araları saman kanştı nlmış toprakla doldurularak yine samanlı toprakla sıvanmışür. Bu da göstermektedir ki zelzele bölgenizde bu tip yapı en uygun yapı sistemidir. Onun için başka bir sisfemi aramanıza lüzum yoktur. Bizler, gazetelerimize zelzele ile ilgili konuları aktarırken bilhassa bu tip inşaat üzerinde de durmaktayız Bu hususu israrla belirttik. Bütün yapılar, «bu sistemIe yapılmış olsa idi, insan zayiatınız yok denecek kadar az olurdu. Burada başka bir konuya daha değinelim: Bahsettiğimiz binaların karşısmda Ziraat Bankasının üç katlı betonarme binasmuı yıkılma sı ve beton demirlerinin meydana çıkması, yukandaki tezimizi kuv vetlendirmektedir. Bu da gösteriyor ki Varto, deprem bölgesinde betonarme bina inşaatı da neticeyi sağ]amıyacaktjr.> VARTO'DA YIKILAN BİB BİNA D1Ş ÜLKELERiN YARD1MLARI ARTtl ZARARSIZ DEPREM DEVAM EDİYOR ANKARA HAVA SUBÂYLÂRININ TERFİ LİSTESİ AÇIKLANDI Hava Ku\\etlerinde 14 hava uçucu yarbayı albayiığa, 24 hava uçucu binbaşı yarbayhğa, 50 uçucu yüzbaşı binbaşılığa terfi etmişlerdir. Hava Kuvvetlerinde b u üst de receye terfi eden subaylar şunlardır: ALBAYLIĞA YÜKSELEN HAVA UÇUCt) YARBAYLAR Cemal Özbakır, Alâaddin Babayığit, Yavuz Balçık, Asım Tugal, Kadır Uçak, Mehmet Erde ner, Nuri Koyuncu, Hilmi Özsun gur, Kemal Vural, Cahit Özbek Kemal Tunusluoğlu, İsmail Tunç man, Mahir Öner, Rıza Abraz. YARBAYLIĞA YTKSELEN HAVA UÇUCU BİNBAŞILAR Şahap Ar, Suat Baytaroğlu, Sa bit Binatlı, Faruk Öztürk, İsmail Kahpçıoğlu, İlhan Akas, Necdet Candan, Fikret Özbir, Hulusı Bölük, Nejat Yürütür, Faık Serdaroğlu, Fahir Alpman, Süleyman Atalay, Osman Karadayı, Refik Gürhan, İlhamı Oguz, Bas ri Yurdakul, Yalçın Ertemı, Orhan Enyuva, Necdet Hızel, Naci Dinçer, Mustafa Gökçek. Burhan Ulukan. İlhan Haknıan. BİNBAŞILlCA YÜKSELEN HAVA UÇUCU YÜZBAŞILAR Hamdi Köseoğlu, Mustafa Kö(Arkası Sa. 7, Sü. t da) > Bir banka veznedarı ile eşi Veliefendi hipodromunda sahte 500 liralık bozdururlarken yakalanmışlardır. Bir şebeke halinde ele geçen sanıklarm bu paralan yurt dışmda bastırdıklan tahmin edil mektedir Merkez Bankasında veznedarlık yapan ve İstanbul'un tanınmış ailelerinden olan Mehmet Tatari onceki gün hipodromda ya pılan son koşuda giseden bilet alırken cebinden sahte bir 500 liralık çıkarmış ve bozdurmak ıs temiştir. Bu sırada hipodromda görevli bulunan yankesicilik masası memurlanndan ismail Kardeş d^ırumu görmüş ve vezneda< rı yakalamıştır. Ayrıca beraberindeki eşi Emel Tatari'nin çantasında da 4 adet 500 liralık bu(Arkası Sa. 7. Sü. 2 deı (Cumhuriyet Bürosuy Oramiral Uran Amerika^ya gidiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necdet Uran, eylül ayının ilk haftasında dâvetli olarak Birleşik Amerika'ya gıdecektir. 15 gün kadar sürecek olan bu seyahat sırasında Uran, Washington'da Amerikan hükumeti ılgılıleriyle Deniz Kuvvetierıne yapılmakta ve yanıîacak olan askerî yardımlar konusunda görüsmelerde bulunacaktır Dün Erzurum ve Adanada dipten gelen, birer saniye sureli zararsır iki deprem kaydedilmiştir. • Deprem felâketzedelerine İran Sahı, şahsen 5 bin dolârlık, Fransa Cum hurbaşkanı General De Gaulle, hükumetinin yardımınm yanı sıra : 100 bin Uralık yardımda bulunmuştur. Yurt dışında deprem felâketzeda lerine yapılan yardımlar şöyledir: Norveç: 50 bin kron gönderecektir. Danimarka: Gönderdiği battaniye mıktan 6 bine çıkmıs, ayrıca 50 bin kron nakdî yardım yapacağuu bildirmiştir. Danimarka: Kızılhaçm yaptığı yardıma ilâveten hükumetin de 50 bin franklık yardım ya pacağını açıklamıştır. Yardımlar ÇORUMLÜ İŞÇÎLER GÖLE GİRİP YÜZDÜ ADAPAZARI Varto'da betonarme binolar yıkılıyor Varto ve diğer zelzele bölgesindeki halkın moral durumu hakkında da izahat veren Japon gazetecileri şunlan söylemislerdir: « Gezdiğimiz yerlerde halkı şaşkınlık içinde bulduk. Nitekim orada karşılaştığımız bir Parlâmento üyeniz Nermin Neftçi bize (halk ancak bugün kendisine gelebildi) dedi. Kendilerine neye ihtiyaçları olduğunu sorduğumuz halk, sadece kış bastırmadan evlerinhı yapılmasını • istediler, ve kışın bu bölgede son derece ağır geçtiğini söylediler.» Zelzelenin son derece ağır tahribatla neticelenmesini hayretle karşılayan Japon gazetecileri zel(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferansı Çorum Belediye Başkanı tarafından lşlerinden çıkarılan işçiler, Sakarya 27 Mayıs Milli Devrim Derneğinin misafiri olarak geçirdikleri geceyi müteakip Kocaeline doğru yola çıkmışlardır. îşçiler. Türkİş Eğıtim araçlarının kafileye iştırak etmesinden sonra akşamları film seyretmeye başlamışlardır. îşçLIer, ayrıca, Sapanca göluıde yıkanmış ve çamaçırlarını temizlemişlerdir. Bu arada eskıyen ayakkabıları da tamir edilmiştir. Kafıle, bu sabah Izınit'e 5 kilometre mesafeye gelmiş olacaktır. İzmit Sendıkaları ve diğer kuruluşlar ksfilenin karşılama hazırlıklarını tamamlamışlardır. Izmıt pollsi, karşılama anmda müessif olaylar çıkmaması için sıkı emniyet tedbirIeri almıstır tzroit Belediyesi Temiz lik îşçileri Sendlkası, yüröyuşün Genelİş Sendıkasının bir tertibi olduğ>ı gerekçesiyle karşılama törenine katılmamaya karar venniştir. tzmit Belediye Başkanı Enver Atafırat da karşılamaya Belediye Bandosunu vermiyeceğinl söylemiştir. tngiltere: Hükumet ve yardım derneklerince yapılan yardıma ilâ veten Kızılhaç 5 bin İngiliz liraük yardımda bulunmuştur. iran: Yapılan yardımlara ilâveten Şehın Şah 5 bin dolâr nakdi yardım yap (Arkası Sa. 7, Sü. 3 t e ) Paraşütçü bir ere havada uçak çarptı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 30 Ağustos törenine hazırhk provası sırasında Muhaiız Alayı Paraşüt Birliğine mensup bir erin atlayış sırasında arkadan gelen bir uçağın çarpması ile ayaklan kırılmıştır. Baygın bir şekilde yere inen er kaldırıldığı Gülhane Askeri Tip Akademisinde gereken müdahalelerin yapılmasına rağmen ölmüştür. «Romantik egıtım sisteminden vazgeçilmeli» Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti tarafından düzenlenen «ekonomik gelişmeyi hızlandıran etken olarak eğitim» seminerinin dün sabahki oturumunda, bir konuşma yapan Prof. Nimet özdaş bilimsel araştırmalann bir ülkedeki kültürel ilerleme ve iktisadî gelişmeye olan etkilerini açıklayarak memleketimizde bu çeşit araştırmalarla ilgili problemleri belirtmiştir. Daha sonra söz alan Prof. Turhan Feyzioğlu ise kalkınma plânında 3000 araştıncı yetiştirilmesı öngörüldüğünü, ancak şimdiye kadar 300 kişinin bile yetiştirilmediğini belirterek, «Dünya(Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) PTT KÂRINDAN YILDA 50 MİLYON KAYBEDiYOR ce Ankara şehirlerarası servisine âni bir baskmla, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk dün gazetemize verdiği beya şikâyetlerin isabet derecesini bizzat tesbit ettiğini natta, «Kalifiye operatris kullanılmaması . yüzün söylemiş ve şöyle demıştir : « Basın ve diğer kanallardan bîze intiksl eden den PTT kânndan yılda 50 milyon lira kaybetmek> şikâyetleri yerinde incelemek üzere önceki gece Ş*tedir» demiştir. ^birlerarası ve Milletlerarası Telefon Servisini öztürk, Varto zelzelesi sebebiyle bilhassa Anbir teftise tâbi tuttura. Operatrislerin eğitimr kara ve İstanbul şehirlerarası ve milletlerarası te taç.oJduklarını tesbit ettim Fakat. buradr lefon ışletmesmden şikâyetler olduğunu, öncekı ge,''. J . ' (Arkası Sa. 7. '•••. ."* , NADİR NADİ (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) İV1ALÛL GAZİLER ŞEREF GÜNLERINİ KUTLADILAR 26 Ağustos Büyuk Taarruz gününu kendilerine şeref günü seçmiş olan Malul Gaziler dün yurdun muhtelif yerlerinde tbrenler yapmışlardır. Törende Türk istiklâli içiıı şehit olanlar da minnetle anılmıştır. Cumhurbaşkaııı Cevdct Sunay da Harp Malulii Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Cemiyetine bir nıesaj göndermiştir. Fotoğrafta İstanbuldaki Malul Gaziler, Taksim aıiıtma çelenk koyduktan souıa saygı durujunda bulunurlarken gdrülüjnr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog