Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

TEKNIK UNiVERSiTE Giriş imtihanlarına Hazirlama Knrslan 30 Ağustosta Başlıyor Kayıtlara başianmıştır. Broştir isteyffiiz. Güven Dershanesi Beyoğln, Ağacami Sakızağaeı Cad. No. 3 TELEFON: 49 42 27 43. yı soyı 15112 umhuri KDRUCUSO YÜNUS NADİ Telgraf ve mektup 2 2 4 2 9 0 adresK C u r n h u r i y e t İstanbul 2 2 4 2 9 6 2242 P o s t a K u t u s u : İstanbul 97 2 2 4 2 9 8 N o . 246 Teleîonlar: 2 2 4 2 9 9 MILYONER Beraard SHAW Çeviren: Avni GİVDA MU13 F.ğiftrtı Bakanlığmca yaynnlaııan Modern Tiyatro Eserleri •erisinde iklnci defa basılmıştır. Bakanhk Yayınevleriyle bfitün kitapçılarda 350 fcurup fiyatla aatdmaktadır. (Basm 18281/9951) Cuma 26 Ağustos 1966 ORDÜ TERFi Sümerbank mâmüllerinin LiSTESi DUN fiatlarında artış oldu AÇ1KLÂND1 Zcııtılor clewcıi¥i ediyor Ktmal AYDAR ANKARATOAN BİLDÎBÎTOB Sait TERZiOĞLU bildiriyor Ankaradan zam bazı mâmüllerinin fiyatlanna yüzde S ümerbank oranında zam yapmıştır. Sessizce yapılan 3,8 ilâ 9,3 13 Ağustosta yürürlüğe girmiştir. Fiatlardaki artış Türk SOâhb KuvveUerlnde 30 Ağustosta bu yıl Oir Ost derec©ye terfl eden fcara, deniz ve nava tuvvetlerl menstıplannırj listeleri dün açüdannnş ve kltaplar balinde bastınlarak blrliklere gönderilmiştir. rada küçük indirimler yapılmasına karşılık bazı malların lıatlaartış A.P.'nin iktidara geldiğı 10 Ekim 1965 tarihinden itıbaren su şekılde bir seyir göstermektedir : 10 Ekimdeki 12 Agustos 13 Agustos zamhfiatlMetresi Metresi Metresi Metresi (Toptan) (Toptan) (Toptan)(Perakende) 280 Krş. 290 Krs. 330 Krs. 265 S33 Düx pazen 200 ı. 225 » 195 ı• 50« Renkli patis 195 245 » 210 • : 225 ı» 202 » 101 D. Kapnt 210 > 190 ı. 187 • 110 H. Kapnt 175 » 180 » 162 >> 160 > ı 148 > 119 H. Kapnt 225 » 205 » > 200 ı. 351 Renkli patis 195 205 » 183 > > 180 » : 381 Renkli patis 170 » 275 » 246 >• 236 • 230 » 406 Diagonal 285 » 255 ı> 245 i. 406 Kasarh 230 » 230 » 210 ı> 200 ı. 603 Diril 190 . 245 » 215 ı> 225 . > 200 » 603 Kazalina 295 » 280 ı. 256 > 252 Basm a 227 » 295 • 283 . > 259 ı> 248 Basm» 230 > 335 » 300 '. 285 ı> 245 380 A. Hssse 325 » 290 >> 270 ı> 228 » 221 Inee gecelik 440 » 380 ı» 350 > 320 » 247 Roblnk pazen 450 » 3 9 0 i> 360 >• 247 Pijamalık pazen 320 » 45* » 390 ı> 360 >> 320 247 çatnasırlık pazen A nndaki Kara Kuvvetlerinde OERECE DEPREM UCÛMCJJ OEBECE OEPREAA BOL&ELEB' 1 | TEHLIKESIZ 6OUİSJ.tf» Kara kuvvetlerinde çeşltl] sı« ruHarda 46 feurmay yarbay kurmay albaylığa, 13 feurmay binbaşj kurmay yarbaylıga bir fcur* m a ; yuzbaşı kurma; binbaşılıga yükselmişlerdlr. Yine kara kuvvetlerinde çeşltll sınıflarda 411 yarbay albaylığa, 421 binbaşı da yarbaylıtB terfl etmişlerdir. ALBAYLtGA YÜKSELEN PİTfADE KURSUY ÎARBAYLAR Kâzım özörat, Sabri BolluK. thsan Salcıoğlu, Nadir Savaşan, Şeük Ertem, Osman Ozeren, Othan Oral, Kaya Yazgan, Yavuı YUmazlar. Cemal Dzunkol, Hasan Günlük, tbrahim Rniiran (Arkası Sa. 7, Su. 5 t e ) Gene/ Müdürün söz/eri Sümerbank Genel Müdüru Şevket Tavaslıgil, konuyl» ilgili olarak şunları söylemişür : « Böyle bir fiyat arttsı olmuştnr. Ancak bizitn alım • tatım Dünya üzerindeki tdeprem knşağı» içinde bulunan Türkiye, jeolojik yapı bakımından her an sarsıntılanı marnz kalması mnhtemel memleketler arasmdadır. Imar v ıııOesseseiriı rardır. Bm nıütssfse piyasa konjauktiitiyıc göre Sü .r İskâaBakanlığı taraijndan ni""|nrıar' yn^Haki harita, memleketimizin deprem durumunu töstermek tedir. İ.T.Ü. Maden Fakültesi Jeoloji Kürsüsa Profesörfi thsan K«merbank mamnllerinin fiyatlarını de|iftirebilmektedir. Bundan bi ! tin'in verdiği bilgiye f«re, I. derecedeki deprem bölgeteri, sık sık ve giddetli sarsınülann beklendiği «Merkez» alanlardır. Daha önce de deprem felâketlerin* uğramı» Eim bile haberimiz olmamaktadır. Ancak Iktisadi Devlet Tesekkül. bulunan bu bolgelerde gelecek için geniş çapta hazırlık bulunmak »erekmektedir. n. derecede deprem bölgelerinde sarsıntdar daha hafif duyulmaktadrr. IO. derecedeki lerinin reorçaniıasyonu ile ilgili 440 sayılı Kanuna baglı olarak biı bölgeler ise deprem merkezlerinden uzak olmakla beraber, sarsıntılardan dolaylı etkilenme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. tiizflk hazırlanmıstır. Bn tüzük fiyatlar konnsnnda îönetim Kuruluna yetki vermektedir. Bn fiyat artışt alıra satım müessesesinin kendiliginden yaptığı son zam elmnştnr. Bnndan sonra yapılacak fiyat deçişiklikleri fönetim Knrnlnndan geçecektir.» Gnl. de Gauileün «Dünya gezisi» hâdiseli basladı DJİBOUTİ Dünya gezisi sırasında Somali'ye uğrayan Fransa Cumhurbaşkaru Gnl. de Gaulle'ü, binlerce nümayişçi karşı* layarak, «Biz, Fransrz değiKz!», «İstiklal istiyoruz!» diye bağırmıştır. Hava alanmda önce sessiz duran nümayişçiler, de Gaulle uçaktan mdikten sonra âniden dövizleri havaya kaldrrarak aleyhte tezahürata başlamışlardır. Bir grup da, lehte gösterl yapmış, «Fransn fraimak istiyornz!» diye bağırmıştu. Yol boyunca büyük kalabalüc teşkil eden numayişçileri ki bunlar Somall milliyetçüeridlr askerler, otomatlk tabancalarla verlerinde tutabilmişlerdir. Polisle milliyetçiler jasında, daha sonra, şiddetli çatışmalar olnuış, enaz 13 kişi yaralanmıştır. [de GauUe'ün geıisiyle ügiU bir baberimiz 3 üncü sayfadadır.] m Stoklar nasıl eritildi? 1966 yılı programmda ve bütçe hazırlıklan sırasında belirtildîği ü/ere îktisadı Devlet Teşekküllerinin ellerinde stok hahnde kalan bazı malların satılması yoluna gidilmişür. Bu cümleden olarak Sümerbank'ın elinde kalmış, satılmamıs bazı mamuller 10 Ekım seçımleriyle A.P. iktidara geldikten sonra düşuk fiyatla satışa çıkanlmıs ve o zaman Sanayi Bakanlığı tarafmdan Sümerbank mallarında ındırim yapıldığı ıleri sürülmüştü. Buna karşılık son yapılan zamlar gızli tutulmuştur. Deprem yer yer devam ediyor «KOLERA» salgını genişliyor Yardım lıacmi venişledi Deprem bölgesine gönderilen yardımın miktarı her gün biraz daha artarken Doğu Anadoludaki sarsınhlar hâlâ aralıkh olarak devam etmektedir. Bitlis'te önceki gece saat 20.15, 21.40 ve 23.45 de çok şiddetli Uç deprem daha kaydedilmiştir. Bu arada înönü mahallesinde Cemil Zırhlı'ya ait ev tamamen yıkılmıştır. Bir haftadan beri bölgede devamlı olarak deprem oldugu için halk, geceleri sokakta ge çirmektedir. Devamll zam Son 10 ay içinde Sümerbank mamullerine bırkaç defa zam yapıldığı, son zammın ise 13 ağustos tarihinde olduğu ıfade edilmektedır. Iürkiye~lrak smınkapahldı ANKARA, (Cumhmiyet Bürosu) Kolera salgını dolayısiyle Türk Irak hududu kapatılmıştır. Bu konudaki kararname dün Bakanlara imzalatünuştır. Başbakan Süleyman Demirel dün Başbakanlıktan ayrüırken haberi doğrulamış ve basm mensuplannın sorulanna «Irak smırını kapatıyoruz. Kararname imzada. Bug^in çıkar zannederim.» diyerek cevîypJnndırmıştır. Dün Irak'ta, Sağhk ve Sosval Var İ n HHkrfn 2ı îaraf'nddn 200 bin dozluk «kolera aşısı» uçakla gondenlmıştn ünün Mtinn İndirirken seslu nrttırırken sessiz İktisadi devlet teşekküllerindeki zamlar birbirini izliyecek gibi gorünmektedir. Kömür fiyatı arttırunından sonra Sümerbank, sessiz sadasız zam yoluna gitmiştir. Yakın günlerde bunlan diğerlerinin izlemesi beklenmelidir. Beklenmelidir diyoruz, zira bu teşekküllerden zarar edenlerin zararlarını derhal kapatma yoluna gitmeleri, diğerlerinin ise kendi öz finansman kaynaklannı yaratmaları 1966 programında öngörülen tedbirler arasındadır. Ayrıca gerek 440 sayılı kanun ve gerekse 1966 programı iktisadi devlet teşekküllerine, piyasa konjönktürüne ve stok durumuna göre (iyatlan ayarlama yetkisini vermiştir. İktisadi devlet teşekküllerinin içinde, özellikle ulaştırmacı knnımların hepsi, oran diişmekle beraber, devamlı açık vermekte ve açıklar yfizünden yatınmlar ancak, ya yeni borçlanma yoluyla yapılabilmekte, ya da hiç yapılamamaktadır. İşletmeci kurumlardan ise 1963 yılına kadar devamlı surette zarar edenler Azot Sanayii ile Makine Kimya Endüstrisi Kıırnmudur. Şümerbanka gelince: İktisadi devlet teşekküUeri içinde en önemlilerinden olan Banka, bir yandan işlctme açığı vermemek, öte yandan finansman için öz kaynak yaratmak bakımından istikrarlı görünüyor. Sümerbankın 1964 yılında kaynak yaratma imkânı daha çok elindeki stoklann satüamaması yüzünden kaybolmuşsa da, bu olumsuz gidiş 1965 te düzelme yoluna girmiştir. Programa göre 1966 yılında Banka 27.8 milyon liraUk öz kaynak yaratabüecek durumdadır. Yine rakamlardan anlaşdıyor ki, eldeki stoklar geçen Ekirnde yapılan indirimJerden sonra erimiş, ve kurum 1964 yılında geçirdiği buhranı atlatmıştır. Şimdi akla bir iki soru geliyor: Mademki Sümerbank iktisadî devlet teşekküUeri içinde en istikrarlılardan biridir, şu halde temel mallara neden zam yapmayı gerekli gördü? Ve neden geçen Ekimdeki indirimler gürültülü patırtılı ilân edildi de, yüzde 9 u bulan arttırma sessiz sadasız yapıUverdi? Banka Genel Müdürünün ifadesine nazaran arttırma toptan alım satım müessesesinin karariyle yapılmıştır ve gerekçesi sadece piyasa konjönktürfine ayak uydarmaktadtr. İlk bakışta doğrn gibi görünen bir gerekçe. Ne var ki yine 1966 programının uygulama plânına nazaran iktisadî devlet teşekküllerinin fiyat ve tarife tesbitleri bir takım kayıtlara bağlanmıştır. Önoe teşekküUer kaynaklann sağlanması için uzun ve kısa vâdeii tedbirleri Nisan 1966 sonuna kadar Devlet Plân> lama Teşkilâtına bildireceklerdir. Sonra 440 sayılı kanunun fiyat arttırma yetkisini kullanabilraek Bakanlar Kurulunun dolaylı olarak kontroluna, müsaadesine baclıdır. Bakanlar Kurulu program dönemi içinde temel mal ve hizmetleri tesbit edecek, ancak bunlann dışmda fcalanlarra fiyatları uzerinde oynanabilecektir. Hattâ program belli süreler için hangi mal ve hizmetlerin temel mal ve hizmet sayüacağınm tesbitiyle uğraşmak uzere bir teknik komitenin kurulmasını da öngörmüştür. Bu bakımdan Genel Müdürün, arttırmadan haberimiz yoktu şeklindeki demeci bize oldukça garip geliyor. Zaten ber şey bir yana; Sümerbank içindeki bir teşekkül fiyatlannı, hem de nalkm zarurî ihtiyaçlan arasmda bulunan mallann fiyatlannı, tam alım mevsimine girilirken arttmr ve Genel Müdürün bundan baberi olmazsa, o zaman ana knrumun üniteleriyle olan ilişkilerinden şüphe etmek ge> rekir. Kaldı ki 1966 programında da öngörüldağü gibi böyle bir arttırmadan yalnız Genel Müdürlüğün değil, Bakanlar Kurulunun da haheri olacaktır. Zira temel mallara yapılan zamların aksi genel ekonomivi mutlaka etkiler. Avrıca şu noktaya da işaret etmek gerekiyor, 11 ay önce fiyatlardaki küçük indirmelpr. ilsrili Bakanlıkça bayram eder gibi açıklanmıştı. tiemek ki indirirkpn Bakanın haberi oluyor, yükselirken kims. baberdar cdilmiyor, ne tuhaf şey bu... BİR ÇOCUK ÖLDÜ Sî te yandan Antakya'da dün sa" baha karşı saat 04.02 de şiddetli bir deprem olmuş ve Sudibi mahallesinde bir ev yıkılmış, 12 yaşlarrnda Melâhat adlı bir kız ço cuğu enkaz altında kalarak ölmüş tür. Evde bulunan diğer iki çocuk kazayı hafif şekilde atlatmışlardır. Vilâyet, civar köylerle temasa geçerek bir hasar olup olmadığım arastırmaktadır. IRAK'TA 8 YENİ KOLERA VAKASI Öte yandan blldirildiğine göre. Varto'da yıkılan Ziraat Bankasının henüz çıkarılmıyan kasalarında 250300 bin lira bulunmaktadır. Banka enkazından ayrıca 68 bin lirahk kalkıranj istikrazı tahvili çıkarılmış ve yetkililere teslim edilmiştir. Varto Mal Müdurlütüne ait 400 bin liralık damga pulu İle 50 bin lirahk tasarruf bonuıu da yetkilUere sevkedilmiştir. TOPRAK ALTINDA 300 BİN LİRA VAR Bağdat Radyosu, dün geceki yayınında, Irak'ta 8 yeni kolera vakası kaydedildiğtni bildirmıştir. Bunlardan 3'ü Bağdat'ta, 2'si Kerkuk'te, 2'si Bağdafın dış mahallelerinde, biri de Kuzeydoğu' daki Diyala şehrindedır. Yine Radyo'nun bîldirdiğinB göre, Irak'ın Bağdat, Kerkük ve Pavala bölgelerinde dondurma imâli ve satışı, yasaklanmıştır. Kolera vakalarmın görüldüğü bu bolgelerde yasağa uyrnayanlar, şiddetle cezalandırılacaktu:. DONDURMA YASAĞI BEATLES YANIYOR Beatle grupunun «Biz İsadan popüleriz» demeleri üzerine çesitH ülkelerde bir karjı kampanya açümıs^ır. Topluluğun lideri John Lennon, yaptığı bu kıyaslamadan ötürü özür dilemiştir. Besimde, Amerikada Beatles'in plâklannı yakan cocuklar görüliiyor. (Foto: TH.A.) «BAŞBAKAN EMİR \TRIRSE...» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Demirel, dün gazetecilere, deprem bolgesindeki yapılacak evler konusunda çalışıldığını, yeni mesken tipi ile ilgili durumun iki üç gün içinde belli olacağını söylemiştir. Öte yandan, Başbakanla bir süre görüşen Millî Savunma Bakanı Topaloğlu, basm mensuplarma, (Arkası Sa. 7, Sü. 4 d e ) ÎNSANLARI AYA GÖTÜRECEK ROKET ATILDI Ekonomik ve Sosyal Etudler Konferans Heyeti tarafından duzenlenen cEkonomik gelişmeyi hız landıran etken olarak eğitim> seminerinin dün sabahki oturumu «Yüksek öğretimin, ekonomik kal fcinma üzerindeki etkisi» konusunun tartışılması ile başlamıştır Üniversitelerdeki başan oramnın düşüklüğü ve öğrencilerin politikayla uğraşmalan uzerinde en çok tarüşılan konular oLmuştur. Ord Prof. Sulhi Donmezer, başarısızlığı meydana getiren sebeplerin başında öğrencilerin politika ile uğraşmalannın geldiğini ileri sürmüftür. Daha sonra scz plan Pıof Turhan Feyzıoğlu, bdsaıısızlıklann «Universiteli ögrenci politika yapmalımı?» Bir cinsî sapık altı çocuğa tecavüz etti İZMİR Aydın'da Mehmet Kuvvetlı adında bir cınsi sapık, küçük yaşta 6 çocuğa tecavüz etmiştir. Yaşları 6 ile 9 arasında altı çocuğu şekerle kandırarak Mesudıye Mahallesindeki evine alan 40 yaşındaki cinsi sapık, dün evınde yapılan baskında polisin eline geçmiştir. Polise bütün suçlarını itiraf eden cinsı sapık, çocukları şeker, çikolata ve oyuncak vererek kandırdığını söylemiştir. ANKARA, (ajı.| Hcaret Bakanı Vekili Cihat Bilgehan, dun kendisıyle konuşan Anadolu Ajansı muhabırine. rürkıye üe Rusya arasmda ımzalanan ve 1 çinde bulunduğumuz devreyl kap sayan ticaret orotokolu hacmlnin, karşılıkb olarak 80 milyon dolara baliğ olduğunu söylemlşür. Cihat Bilgehan. bu fconuda d » miştir ki: «BUindiği gibi 18 Şubat 1960 tarihinde imzalanan ve 1966 1967 devresini kapsayan meri ticaret protokolunun nacmi tek taraSı olarak 34^ milyon dolardır Bu hacün geçen devreye nazaran, takrihen yüzde 30 nısbetinde 12^ (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Sovyetler'le ticarefimiz 80 milyon doiara çıkıyor Ankara Deneme Sahnesi «Uzun Dere» üe birincilik aldı TMTF'nin düzenlediği ll'inci Uluslararası Kültür Şenliği, dün gece Yeni Tiyatro'da yapılan Tiyatro ve Pantomim Bölümüne ait gösterilerle son bulmuştur. Tiyatro bölümünde birüıciliii, Ankara Deneme Sahnesi, Yaşar Kemal'in «Uzun Dere» oyunuyla (Yüzde 89.13 puvan), ikinciliği Polonya Hybrjdy Topluluğu «Taksitle Ölüm» ile (Yüzde 81.76 puvan), üçüncülüğü Yngoslavya Bran ko Krosmanoviç Topluluğu (Yüzde 75.50 puvan). dördüncülüğü T MTF İstanbul Gençlik Tiyatrosu, Vasıf Öngören'in «Göç» oyunuyla (Yüzde 70.17 puvan) kazanmışlardır. Kayınpederini bir tokatla öldürdü Ayvansaray*da dün gece sokak ortasrnda bir damat, attığı bir tokatla, kayınpederinin ölümüne sebep olmuştur. Çalgıcılık yapan Rafet Şendil, kayınpederi Mehmet Geleger ile düğünden birlikte çıkmış, fakat Demirci Hasan Sokağında tartışmaya başlamıştır. Damat ile kayınpeder, daha sonra birbirlerine tokat vurmuş, bu arada damadımn bir tokatı ile yere yıkılan Mehmet Geleger, ölmüştür. Polis olaya e l ko>muştur. MAHKEME ELtYLE ALJDIĞIMIZ TEKZİP: Bazı Emniyet Müdürleri nakledildi ANKARA, (Cumhuriyet Rürocn) Gazıantep Emniyet Mudürü Mehmet Alı Akyüzıu. Sakarya Emniyet Müdürii j}*>kır Sıtkı Kut luay, Emniyet C^enel Müdürlüğü merkezındeki görevlere tayin edilmıştir Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne Sabahattin Eralo atanmıstır. tstanbul Emniyet Müdürlüğü Altıncı Şube Müdürü Şükrii Balcı ise Sakarya Emniyet Müdürlü ğüne getirilmıştİT. tstanbul Emniyet Müdürlüğü Altıncı Şube Müdürlüğüne ise, Denızlı Emniyet Müdürü Münir Dalda! •âvın edılmıstır Bu konudaki Kararname, dünku Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Ecvet GUKESİN sanları ilerde aya götürecek feza gemisini taşıyacak olan ilk deva Saturn Roketi, dün ateşlenerek fezaya gönderilmiştir. Öte yandan, ayın resimlerini çekmek için geçenlerde gönderdikleri «Lunar Orbiter> uydusu, ayın yüzüne 39 kilometre mesafeye kadar yaklaşmıştır CAPE KENNEDY (AP) tn nedenlerini incelemek için, ilml bir araştırmanın gerektiği konusunda Sulhi Dönmezer'le aynı düşünceyi paylaştığıru ancak öğren cilerin politikayla uğraşmalaruun başarıyı engelleyecek bir etken ol madığını belirterek, az gelişmis ülkelerde öğrencilerin yurt sorunlanyla ilgilenmelerinm kaçınılmaz bir durum olduğunu söylemiştir Prof. Feyzioğlu aynca, Üniversite lerde bir devrim veya değişiklik vapılması gerekse bile bu sırada Üniversite muhtariyetini zedeleye cek en ufak bir harekete asla tahammül edilemiyeceğini, ve bu ko nuda çr>k hassa^ olmak gerektiğini soylemıstir (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de; NİLÜFER YALÇIN'IN AÇIKLAMASI Gazetenizin 19 Agustos 1966 tarihli sayısmda «Cumhuriyet'e Karşı Yeni Bir Tertip» başliklı yazınızı, aynca 20 Ağustos 1966 tarihli sayıdakl «Açiklama» nızı dikkatle okndum. Sovyet Büyükelçisi Ekselâns Smirnov'un, gazetenizde çıkacak olan bir makaleyi bir gfin öneeden bildiğini ifade eden Yann Derçisinin yazısı münasebetiyle, beni ve eşim İstanbul Miüetvefcili Aydm Yalçın'ı ba olayb ilgili gdstermek gibi beybude b' gayret içine düsmenizi esefle şüadım. (Arkası Sa. 7, F BİR CİNSİ SAPIK DAHA Kemalpaşa ilçesinin Damlacık köyünde de, 55 yaşmda bir ihtiyar. komsusunun 13 yaşındaki k:zını silâh tehdidı i l e kaçırarak köylülerin gözü önünde tecavüz etmiştir. Ali Osman Atakan, kendini basan kdylüleri de silâhla tehdit etmış. kıza tecavüzden sonra da dağa Tcaçmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog