Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

ŞŞAHESER ROMANLAR^ ROMAN KİTAPUĞINIZA YENİ BIR En Buyuk Yaıarlann En Guıel Eserlen Armağamnı ilk kazanan buyuk Amerikan yazarı + SINCLAIR LEVVIS'ın « ? p u ı f > m u r i f * kan kocalara KADERİH! GÜVEN VA V I N E VI 43. yı sayı 15111 umhuriYet KURUCUSü YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumb.uriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 HAİR SPRAY sa^lanmzın tuvaletini korur Perşembe 25 Ağustos 1966 Bakanhk yönetmeliğine ııygun olarak inşa edildiği halde depremde yıkılan binalar üzerinde inceleme yagıhyor Devlet Başkanı, biitün gayretlere rağmen, tozlu yoldan kurtulamadı Depreme dayanıklı bîna projeleri hazırlanıyor Bir Gazeteye Mersiye niir ve sosyal gelişmerin kurbanları da oluvor. Her yeni bnlnş, her iieri adım bir kısım müesseseleri yenilmesi kolay olmıyan güçlüklerle karsı karsıya bırakıyor. Bn güçlüklere zor belâ katlananlar, ya da katlanamıyarak göçüp gidenler sık sık görülüyor. Değisen dünyanın basın alanında rasladığımız son kurbanlarından biri de New Tork Herald Tribnne oldn. Yalnız Amerikanın değil, şüphesiz biitiin dünyanın sayılı üç beş gazetesinden biri olan bu ünlü miiessese, yeni koşullara kendini nyduramadığından nefesi tükendi ve kapandı gitti. Tıldan yıla artan işletme masTaflarının afırlığı gazeteyi zaten ezmekte idi. Amerikanın en tanınmıs, en pahalı kalemlerini bağrında toplayan tnüessese, feçcn yıl toplu olarak artırılan gazete fiyatlanna tek basına yeni bir zam daha yapamazdı. Radyo \e televizyon rekabeti yüıünden ilân kaynaklannda Snemli azalmaları durdurmak mürakün oljnuyordu. Nihayet uzun bir siire devam eden basın teknisiyenlerinin grevi patronların iflâhını fcesti; grev dolayısiyle zaten kapalı bulnnan gazeteyi bir daha cıkarmamağa karar verdiler. Iki cihan savaşı arasında en parlak devrini yasıyan New York Herald Tribane, ciddî dediğimiz, gansasyondan azak, haberlerine güvenilir, paylasılmasa bile, fikirlerine saygı dnyulur, namuslu basın organlanndan biri idi. Böyle deferli bir basın organı bir daha sesini duynrmamak ülere susarken beni aynca üzen nedenler arasında yakın ve bâlâ canlı bir hâtıranın da biiyük payı olduğunu söylemeliyim : Bandan birkaç yıl önce «Kapitalizm mi, Sosyalizm mi?» tema'sı üsiüne açtıgımız bir yarısma i esilesiyle Cnmhnriyet'in basına eelenleri okurlanmrz unntmanuş olacaklardır. Şadi Alkılıç adında bir amatör yazann gönderdiği >anşma yazısı dâva konnsu ol Cevdet Sunay, Baymdırlık Bakanmı tenkid etti ı.Onur veH.Merdıvenci Afyon'dan bildırıyoriar evlet Başkanı Cevdet Sunay, Ege gezısinı dün Afyon'da tamamhyarak Ankara'ya donmüştür. Gezılerındekı ıllere stabıhze ve bılhassa bozuk yollardan gıtme\ı tercıh eden Sunay, kendisıne Kutahya'da ıltıhak eden Bayındırlık Bakanı Ethem Erdmç'ten yollar hakkında bılgı almış ve yolların bozuk olmasına değınerek, «Siz Kütahya Milletvekilisiniz. Kütahya'ya niçin yardımda balunarak yolları onarttırmıyorsunnz?» demiştir Sunay'ın stabılıze yoidan A f yon'a geleceğını öğrenen Karayolları ılgılilen, bır kısım yolu asfaltlamış, ancak Sunay yıne tozdan kurtulamamıştır Afyondakı toplantıda Vali, bölgedeki ekonomik hajatın gelışmesı ıçın Afyon • Antalya demiryolu hattının bir an önce vapılmasını istemıstir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) İmar ve İskân BakanIığı yetkilileri Doğuda depremden zarar gören illerde inşa edilecek «Depreme dayanır» binaların projelerini hazırlamaktadır. Bılındığı gıbı, geçen yıl yıne Varto ve havalısinde son derece şıddetli bir deprem olmuş, yıkılan bınaların yerme yenılerının yapımına İmar ve îskân Bakanhğı ılgilı dairelermın hazırlad:ğı «Âfet Bölgelerinde Tapılacak Yapılar Hakkındakı Yonetmelik» hukumlerine dayanılarak baslanmış, ancak bu yapılar bu defaki depreme karşı koyamıvarak yıkılmıstır. Bu sebeple, Imar ve I^kân Bakanhğı yetkilileri, inşa edilecek yeni binalarla ılgili etudler yapmaktadır. Nıtekım, zeîzelenin baslaması ıle bırlıkte tmar \e t=.k"n Bakanlısı lenlnt;. şehırci ve diğer teknisiyenlerınden kurulu 21 kışılık bir grup Erzurum ve Muş'a giderek tetkıklere baçlamıştır. Teknisiyenler grupu. geçen zelzeleden sonra insasına baslanan binalar üzerinde de araştırmalar yaparak jykılma sebebjni ve bundan sonra yap.Iacak bınaların yeterlik derecesini tesbıte çalısmaktadırlar. llgililer, Doğu deprem bölgesinde insa edilecek yeni bınaların geçen yılkine nazaran değişikhkler ihtiva edeceğini söylemişlerdir. Bu bölgedeki inşaatın bundan böyle sağlam zemin üzerine oturtulmaM gprpktiöj kaDEPREM FELÂKETZEDELERfVE GIDA TARDIMI YAPILIYOR naatine varıl ~ ~ mıştır. Boylece zelzele bölgesrinde yapılacak binalar kaya veya kil zemin üzerine inşa edilecektir. Ydnetmeliie gore, deprem böl Selâhattin GÜLER gelerindeki yapı lar mümkün esıtli yollarla Turkiye'je kaçak olarak getırilmiş olan otomobıl, kamyon, kamyomertebe hafif net ve diğer taşıt araçlarmdan musad ere edılmiş olanlar sahiplerıne ıade edilemalzeme ile ve cektir. Bilmdığı gıbı, yurda kaçak get irılip resmî kajıtlara geçtikten ve birkaç ağırlık merkezel değıstirdıkten sonra , kanunsuz işlem yapüdığı tesbıt olunarak gerek Malî Polıs leri yere yakın ve gerekse gumrukler tarafından sahıplerinden geri alınıp el konularak antrepolara olacak şekilde in konulan tasıt araçlarının miktarları tesbit olunmağa başlanılmıştır. şa edilecektir. Son Af Kanununa konulan 14. Bu yapılarm madde 3. paragrafında musadere İKTİSADÎ VE SOSYAL ETÜDLER taşıyıcı ateaedılmiş olan otomobillerin sahıpmında font veya KONFERANSI DEVAM EDİYOR lerine iade olunması ıçın soj'le buyuk budaklı denılmektedır: «Resmî kayıtlakereste kullanıl ra dayanılarak satın alınan tasıt mıyacağı gibi, araçları zapt ve musadere olu(Arkası Sa. 7, namaz. Zaptedilmis olanlar saSu. 4 te) hiplerine geri verilir. Geri verilirken kendilerinden masraf, vergi, Tesim ve pirim alınmaz.» DEPREMİN YAPILARDA TESIBI VE BAZI KORUNMA TEDBIRLERI Gültekin OSKAY BELEDtTE İMAR MÜDÜRC «Esnek yapüı jer kabuju tabakalarının kınlması veya dençesinin bozulmasiyle meydana gelen şok neticesinde, yerin içindeki potansiyel enerji birdenbire serbest kalır, sarsıntılar şeklinde yeryüzüne yayıhr, böylece deprem veya zelzele dediğimiz en korkunç tabiî âfet hnsule gelmiş olur. Dağlarm oluşu, mağaraların çökmesi, volkanların patlaması, tabakaların kırılması, sağlam bağh plmayan kayac bLpklacın. bırbırlerine şiddetle surtunmesı gibi orojemk olayların netıcesınsındeki şoklar, depremin sebepleridir. Deprem orijinine gore çokme depremlerı, volkanik depremler ve tektonik (dıslokasyon) depremleri olmak üzere sımflandırılabilir. Deprem dalgasının çökme, itme, kırılm» ve sürtünme neticesinde meydana geldigi yere deprem ocagı denir. Nokta, cizgi ve düzlemsel olan ocaklar, sırasiyle yanardağ püskürmesi, fay hattı ve dislokasyonnn iki yanındaki blok hareketleri seklindedir. Ocak merkezinde enerjinin toplandığı noktaya hipo • santr, yeryüıflnde depremin en önce ve en siddetli hissedildi£i nektaya episantr noktası denir. (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) D Dun Irak'tan gelen bır uçağın yolcuları, Yeşılköy Havaalanında gdrevlendirilen sağlık ekibi tarafmdan uçaktan indmlmıyerek, aşı durumları teker teker incelenmıştır. Ekip, Irak'lı yolculardan Abdullah Yasin ıle sekreteri Chayorome Kulbaiom'un 4 gün önce aşılandıklarını tespıt etmiş, kendilerını Bakırköy Akıl Hastanesınde, 24 gun için karantinaya almıştır. Irak'tan gelen uçağın 2 yolcusu karantinaya alındı Tıcaret Bakanının istifası, aylardır sözü edilen kabine değişikliği nin ilk adımı değil, doğrndan doğrnya Macit Zeren'in kendi insiyati fiyle ilgili bir olaydır. tzmir Fuannın açılışı sırasında BUgehania, Zeren arasında patlak veren «notuk ihtilâfı» deprem haberlerinin içinde kaybolup gitmis ve bu çekişmenin bir aynlma ile sonuçlanacağı pek sanılmamıştı. Olay bir yetki meselesinden çıkmıştı. Başbakamn yapacağı Fuan açış konuşması, onun deprem bölgesine gitmesi dolayısiyle Devlet Bakanı Cihat Bilgehan tarafından okunmuş ve bu kıraat açılışta bulunanları gerçekten sasırtmıştı. Şaşkınlığın tcmeli. bir âdetin bozulmasına dayanıyordu. Şimdiye kadar Fuarlan Ticaret Bakanlannın açması âdeti gelip geçen iktidarlar tarafından değiştirilmemisti. Yahut değiştirilmesi gerekli görülmemişti. Bakanlıklarda pek uzun süre fcalamıyan Ticaret Bakanlan için İzmir Fnannm açılışı çoğu zaman yaptığı isleri açıklama fırsatı idi. Bazan hattâ Bakanlar açılışta ithalât. ih> racat rejimiyle ilgili açıklamalar yaparlar, parlak lâflar söyleyip dâvetlileri hayran bırakırlardı. Bu defa şekil değişti. Hükümet, Fuarm açılışı vesilesiyle bir gösteri yapmak istedi. 12 Bakanın tzmire gitmesi \e konnşmayı Başbakamn vapması kararlaştırıldı. Aslmda bunda garipsenecek bir taraf yok. Hükümet elbette ki fırsatlardan faydalanarafc yaptıklarınm hesabını vermeye, yapacaklannı kamu uyuna anlatmaya çalısacaktır. Yine hükümet isterse Ticaret Bakanı yerine Başbakan konnsabilir. yahut Başbakan bir baskasını açılışa memur edebilir. Ayın 20 sinde de böyle oldu. Süleyman Demirel Erzurnma giderken acış yetkisini Cihat Bilçehan'a verdi, çazetelere akseden haberlere göre iki Bakan arasında tartışmalar gecti ve sonunda Bilçehan nutku okudu, Fuar açıldı. Şimdi anlaşıhvor ki Macit Zeren istiskal kabnl ettiçl yetki devrinden fazlasiyle üzülmüş ve ayrılmayi uygtm bulmustnr. Aslına bakılırsa bu istifada muhtemel kahine dpçisikliklerinirı hesapları da mutlaka olacaktır. Zira Macit Zeren istenmiyen Bakanlarm ba> şmda gehnekte, ber değişiklikte ismi mutlaka çıkmaktaydı. tş çevreleri, daha doğrusu ticaretle uğraşan çevreler, kotalann tanzimindekl direnmeler yüzünden Zeren'e karşı antipatüerini saklıyamıyorlardı. Sanayici • ithalâtçı rekabeti ve iş çevrelerinin birbirleri arasmdakl çekişmelerde eski Ticaret Bakanının tnrumu hoşnutsuzlak uyandırmıştı. Hele millervckillermden, teskilâttan ticaret yapan ya da yakınlannm işierini takip edenler için Zeren bir türlii «matiuba muvafık» olamamıştı. Kısacası kendisinin beceriksiz davranışları ve karşısmdaki çıkarların birleşmesi onu ilk deçişiklikte zaten kabine dışı brrakacaktı. Bu bakımdan eski Ticaret Bakanı insiyatifini kullandı ve aynldı. Yenisi tâyin olununcaya kadar bu Bakanlığa Cihat Bilgehan vekâlet edecek. Bilcehan'ın vekâleti, Başbakamn hem tzmirdeki fhtiIâfta aldığı durnmıı göstermesi, hem de Devlet Bakanmın ikinci adam olduğu söylentilerini doğrulaması bakımından ilgi çekicidir. Gereekten Bilgehan kabinenin kumluşnndan hemen sonra yerini sağlamlastırmış, ve Bakanlar arasında ikinci kuvvetli adam dnrumuna geçiver» miştir. Devlet Bakanının ihinciliği ve isimsiz Başbakan yardımcılığı, bir zamanlar Başbakana pek yakın olduklan bilinen. hattâ Demirel'i Genel Başkanlığa kendilerinin seçtirdiklerini söyliyen diğer bazı Bakanlan şnpbesiz tedirgin etmekte ve sinirlendirmektedir. Ne var ki köprülerin altından hayli su geçtiği için bu sinirlenmeler. kulislerde dedikodu yapmak. atıp tutmak ve Bakanhk bekliyen yüzlerce kişiyi, bunlann karşısmda büsbütün birleştirmekten başka işe yaramıyor. Müsacîere edilen kaçak arabalar geri verilecek Ç Teöbırler anndı ERZURUM Sağlık Bakanı Somunoğlu, burada verdiği demeçte, koleraya karşı bütün tedbirlerın alındığını söyliyerek, geniş bilgi vermiştir. • +• Erzuruirtda öldüğü sanılan 10 kişi, dün ortaya çıktı ANKARA Muş Valisi Mustafa Uygur. Erzurum Valisi Ali Akarca ve Bingol Valisi Alaaddin Erbuğ, dün «Anadolu Ajansı na birer demeç vererek, deprem felâketine uğrayan bölgelerin son durumunu bildirmişlerdir. Bu demeçlerin özeti şöyledir: NADtR NADÎ (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Nilüfer DİĞERLERİ Bu madde, araçların getirılmesınden sonra resmî kayıtlara geçtikten sonra satılmış olan araçlar için tatbik edıleceği kesin olarak ortaya çıkmıştır. Yurda bir şahıs tarafından kaçak getirilip, resmî kayıtlara geçmeden ikıncı şahsa satılan ve kaçak olduğu anlasıldıktan sonra gerek gumrükler ve gerekse Malî Polıs teskilâtlan tarafından müsadere edilmiş olan araçlara tatbık olunmıyacağı da yine ılgililer tarafından belirtilmistir. Kanun maddesinin tatbik edılmeğe ba'lanılmasından sonra gumruklerde binkmiş olan ve kanun kapsamına giren otomobiller sahiplerine iade olunacaktır. açıklaması Gazetenizin 19 Ağustos 1966 tarihli sayısında «Cumhuriyet'e Karşı Yeni Bir Tertip» başlıkh yazınızı, aynca 20 Ağııstos 1966 tarihli sayıdaki «Açıklama» nızı dikkatle okudunı. Sovyet Büyükelçisi Ekselâns Smirnov'un, gazetenizde çıkacak olan bir makaleyi bir güıı önceden bildiğini ifade eden Yarın Dergisinin yazısı münasebetiyle, beni ve eşim tstanbul Milletvekili Aydın l'alçm'ı bu olayla ilgili göstermek gibi beyhude bir gayret içine düşmenizi esefle karşıladun. Beni, hiç bir ilgim bulunmayan bir dergideki yazmııı ve bir olayın tertipçisi olarak tanıtmak istiyorsanız, bu ithanunızın hesabını adlî makamlar önünde soımak hakkını bana vermiş olursunuz. Adunı, şalütlerden biri olarak zikrediyorsanız, olayın, Yarm dergisinin yazdığı şekilde cereyan ettiğini, başkaİanyla beraber dinleyen bir görgü şahidi olarak, adlî makamlar önünde beyana hazırrm. Bir basın kokteylinde Türk Gazecilerine tercüme edilen bir sohbetin \orumlanmasindan, o tarihlerde Ankara'da bulıuunayan ve bu olaydan haberi dahi olmayan Aydın Yalçın'ı ve beni sorumlu göstermeğe çahşmanız, yalanın ve tertibin ta kendisidir. Nilüfer Yalçııı Milliyet Gazetesi Muhabiri Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyetinin düzenlediği «Ekonomik gelişmeyi hızlandıran etken olarak eğitim» isimli seminer, Tarabya Otelinde devam etmektedir. Seminerin ikinci gününde, öğleden sonra konuşan Holândalı Profesör Hendrikus Bos, 1959 da Sputnik'in uzaya fırlatılmasmdan sonra iktisatçıların eğitimle çok daha yakından ilgilendiklerini belirtmiş, Bu olay, gelişmiş ülkelerde teknik başarı larm kişi başuıa düşen yüksek gelir seviyesine değil, eğitim seviyesine ve araşhrmaya aynlan kaynaklarm nisbetine dayandığının farkına varılmasına sebep olmuştur» demiştir. Seminerin dün sabahki oturumunda, AJ3.D. Eğitim ve Kultür İşleri Müsteşarı Charles Frankel: «Yüksek Tahsilin Ekonomik Kalkmma Üzerindeki Elkisi» isimü günün ilk tebliğini sunmuştur. Charles Frankel özetle şunları soylemıştir: «Son zamanlarda, insan kaynaklannın bir çeşit sennaye olduğn ve insan kaynaklarına yatırım yapmanın özcllikle kârlı bir sennaye yatınmı şekli olduğu fikri gitgide rağbet kazanmaktadır.» Frankel, daha sonra, yüksek öğretimin alt yapısı ve meydana getirdiği sosyal politik sorunlar üze rinde durmuştur. Oturumun ikinci tebliğini Ord. Prot Ömer Celâl Sarc sunmuştur. «Bilgi, bütün Türkiyede saygı görür. Hattâ geniş çevrelerde servet ve gelirden de fazla itibar sağlar» şeklinde sözlerine başlayan Prof. Sarc, Üniversitelerdeki başansız öğrencilerin kesinlikle tas fiye edilmesinin gerektiğini ileri sürmüştür. Prof. Sarc, c o 60, co 70 i bır sure sonra okumayı terkedidemık kabihyeüerini ortaya çıkarmaktan çok, girış listeleri için gereken sıralamayı yapmaktan öteye gec mediğini belirtmiştir. Tebliğlerden sonra başlayan tartışmalarda en çok özel yüksek okullar ve yıllanmış öğrencilerin tasliye edilip edilmemesi konulan üzerinde durulmuştur. Bu arada Mıllî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyesı Hasan Acar, Prof. Sarc'ın konuşmasında Türkiye'de, üniversiteye başüyan öğreocilerin 0 /o 60, % 70 inin bir süre sonra okumayı terkediyorlar şeklindeki sözlerinı korkunç olarak nitelendırmiş ve bu durumun nedenlen üzerme yeterince eğılinmemesinden yakmmıştır. Vaktın geciknıış olması dolayısiyle tartışmanın ikinci bölumü bugune bırakılmıştır. "insan kaynakları önemli bir sermayedir,, KABİNEDE DEGİŞİKLİK SÖYLENTÎLERİ YENÎDEN ORTAYA ÇIKTI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ticaret Bakanı Macit Zeren'in, Bakanlıktan istifa etmesi, kabine değısıkliği konusunu yeniden ortaya çıkarmıştır. Belırtildığıne gore, Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'la görüstükten sonra kabinesindeki değişikliğî açıklıyacaktır Kabine değısıkliği tahakkuk ettiğı takdırde Sağlık Bakanlığma Saadetfin Bilgıç, Ulastırma Bakanhgına Vedat Alı Özkan, Mıllî Eğitim Bakanhğına Aydın Yalçın şetirılecektır. Ulastırma Bakanı Seyfi Öztürk'ün, Ali Fuat Alişan'ın yerine Devlet Bakanı olacağı ileri sürülmektedir İstifa eden Ticaret Bakanı yerine Bursa Milletvekili Ahmet Türkel'in, va da daha az ihtitnalle fsmet Sezçin'in getirileceği sövlenmektedir Degiştiriiecek olan Baymdırlık Bakanı Ethem Erdinç ile Köyislerı Bakanı Osman Sabit Avcı'nın yerine kımin getirileceği bilinmemektorfır Muş'ti durum «Varto'da hayat. normale dönmüştiır. Birer bakkal ve manav dükkânı ile kahve açılmıştır. Köy yollan onarılmaktadır. Belediye, Kaymakamlık, Adliye ve PTT, çadjrlarda çalışmaktadır. Açlık ve hastalık diye birşey yolctur. Gıda yardımı almmaktadır. En büyük ihtiyaç çadırdır. ' Iıkaa Sa. 7, Sü. 2 de) Yokusta freni kopan kamyon dehset saçtı Dun saat 18'de Besıktas'ta; yokuş üzerinde toprak yuklenen bir kamyonun frenlerimn patlaması sonucunda bir kadın ölmüş, biri ağır 4 kisı de yaralanmıştır. Soför Hasan Oyük'ün, Deryadil sokağına bıraktığı 34 ES 799 plâkalı kamyon, frenleri patlayınea, hızla aşağı doğru yol almağa baş i lamıştır. Kamyon; 55 yaşındaki Şaziye Palas"a, çarparak öldurmüş, 8 yaşındakı Metın Gülürer'i de yaraladıktan sonra, bindırdiği 2 elekt rık direğinı de yıkmıştır. Ön tekerleklerınden biri fırlayan kamyon, daha sonra, 12 sayılı ahşap eve girmış; Kadrıye vc Mpkbule Bozkurt ıle Refık Uiku'nün hafıf yaralanmasına Eebep olmuitur. Şofor, yakalanmıştır. DOGUDA MEMURLARIN MORALÎ ÇOK BOZVK FİKRET OTYAM VARTO Ölüm kokan Varto'yu «Ölüm kokmuyor» diye Imarîskân Bakanı Radyoda demeçler venp, tekzip etmişti. Oysa, askeri bırlikler enkaz kaldrnrken, günlerdenberi toprak altında kalan ve kokan bir Vartoluyu dehşetle gördüler. Ceset, paramparça ohnuştu. Ve kokuyordu fena halde. Sanki, İmar İskân Bakanını tekzip etmek için günlerdir toprak altındaydı. «Sivrisinekler, kadınlara fazla iltifat etmez» LONDRA (a.a.) Tabibler Birliğınin dergisine gore, sivrisinekler, daha ziyade erkekleri tercih etmekte. «Kadınlar ve çocuklara fazla iltifat ermemekte» dirler. Tabibler Birliğinin geliştirdiği deneyler sonucu, sivrisıneklerin genç erkekleri tercih ettiği, yaşlı erkeklere pek fâzla sokulmadığı da ortaya çıkmı^tır 828 erkek üze^ rınde yapılan deneyler sırasında, kan emen bu \ıfak mahlukların sâdece bir erkeğın yanına sokulmadığı gorulmüstur. Doktorlar. bütün çabalanna rağmen, bunun sebebinı bulametmışlardır. Bir ölü daha Varto'lu bayan Tetkiner, enkaz altından deprem günü çıkarılmıştı. Erzurum Hastanesine kaldırıldı. Ölümle günlerce mücadele etnıiş, karaciğeri patlamıştı. Sonra . iyi oldu. Varto'ya getirildi ve bu I gün öldü... Annesi, kızkardesleri, ' (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Kabvehane önünde, sabıkahlardan Süleyman Yıhnaz tarafından tabancayla işlenen cinayetten biraz sonra alınan resim .. (Fotoğraf: İbrahım KÖSEOĞLU) Kasımpaşa'da Bursalı bir ağanın oğlu öldurüldö (l'azısı 7 ncı sahitemudc)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog