Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

BÜYÜK OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK Mnstafa Nihat ÖZÖK 3u sözluk her hangi bir arap harfli bir lugaiın aktarması olmayıp metjnl«rle kontrol cdılerek meydana getirihniftir. TaniKİar ilc 30 000 den fazla Arapça ve Farsça kelime, 10 000 den fazla deyim ve klişenin anlamlan açdclsnmıştır. Fiaü ciltli 40 liradir. İKKILÂP ve AKA KİTABEVLEBİ Üâncılık: .../9855 umhuriYet KÜRUCUSü YÜNVS NADİ HAIR SPRAV taft ] saçlannfzın tuvaletini korur/ 43. yi sayı 15109 Telgraf v e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e t İ s t a n b u l Posta K u t u s u : İ s t a n b u l No. 246 T e l e f o n l a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Salı ^ 3 Ağustos 1966 BOYLE TAHRIBAT YAPTI VARTO VE KÖYLERINDE Ö AYAKTA BINA KALMADI Fikret Otyam'ın gönderdiği fotoğraflarda, Varto Bölge Yatıh Okulunun (solda) ve Varto'nun bir köyünün depremden sonraki hali görülüyor. Koleradan Deprem bölgesindeki Irak'ta köylerin nakli gerekiyor 46 kişi öldü Züğürt Tesellisi Olmasın üyük felâketler karşısın^ , insan, sornmlu koğnşDJturmaktan zıyade teselli ^ a m a k ihtiyacını duyuyor. Doğudaki bahtsız illerimizi derinden sarsan amansız depremden sonra şimdı birılerine suç yüklemeye kalkışmakla, ya da dizlerimizi dovüp ahu vah ıtmekle elımize bir şey geçmijeceği meydandadır. Vaktiyle buralarını bn kadar ihmal etmeseydik, orada yası\an vatandaslara biraz daha uyçar bannak koşullan gağlayabilseydik, bugün bn âfet böylesıne ağır kayıplara gebep olmazdı! di\e yakmanlarımıza raslıyoruz. Evet, hakları var. Vaktiyle Doğuva gerekli ilgi gösterilseydı bugfinkfi felâket bu denli acı olmazdı. Cnmhuriyetin ilânından beri gelmiş geçmiş bütün iktidarların bn ihmalde affedilmez pavlan olduğnnn hep biliyoruz. Fakat bnna şimdi bir daha tekrarlamaktan ne çıkar? Basımıza gelen son felâketten olsnn ders alabilecek miyiz? Mesele bndar. Umudnmuz ve tesellimiz de bn sornnnn olnmln cevabında saklıdır. Türkiye, gert kalmıs bir memleket. Amerikalılar Ankara'va, Izmir'e, Diyarbakır'a gönderdiklerı kendi görevlilerine çöl tazmınatı veriyorlar. Bizler ise bn gerj kalmıs memleketi yıllardır doğn • batı diye ikiye bölmüsüz; Deprem bblgesinde bulanan arkadasumz Fikret OTYAM, İbrahin KÖSEOĞLV, Mehmet MERCAN, Dündar ÖZDEN, Kemal TURAN, Hikmet SAĞIR ve ANKARA Cumhuriyet Bürosu bildiriyorlar. Varto yeniden şiddeife sarsıldı Türkiye de geniş tedbir alınıyor Şimdi I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) • mar İskân Bakanlığuun jeoloji uzmanlan dün • deprem bölgesinde incelemelerde bıüunmuşlar ve Vaıtoda 42 köyün tamamen veya kısmen naklinin, 18 köyün de iç iskâna tâbi tutulmasuun gerektiğini Ueri sürmuşlerdir. Uzmanların hazırladıklan raporda nakledilmesi gereken 42 köyün isimleri tek tek belirtilmekte, iç iskâna tâbi tutulması gereken köylerin de «köy sınırla" n dışına nakledilmesi gerekmektedir» denilmektedir. Raporda. «bu köylerin emni>etli araziler üzerinde yeniden kurulması» nın gerektiği ifade edilmektedir. Varto'da dün gece yeniden çok şiddetli bir deprem olmuştur. Uzmanların raporundan anlaşüdığına gore, Hınıs bolgesınde de 18 koyun tamamen veya kısmen naklı gerekmektedır. Dığer taraftan, 22 kışılık bır Şehırcılık ve Şehır Plânlama Uzmanları Grupu da deprem bolgesinde incelemelerde bulunmaktadır. Bu uzmanların ıîade ettiklerıne gore, felâketzedelenn kış bastırmadan mazbut konutlara yerleştırılmesı ıçın çalışılmaktadıı. Bıldırıldığıne gore, felâketzedeler evvelâ geçıcı, fakat mazbut barakalara, sonra da plân dahılinde yapılacak sağlam bınalara yerleştırıleceklerdır. olacak ? FİKRET OTYAM ERZURUMDAN YAZIYOR eprem devara edıyor. Dun gece aralıklı sallandık. Öluler gomuldukten sonra, deprem bölgesindeki yurttaşların durumlarının nasıl kurtanlacağı konusu herkesı dusundurujor Kışın erken bastınnası, evsız barksız kalan vatandaşlann nasıl barındınlacağı konusu sım dıden endişe venci bır hal içınde. Açılan ve kısa vade ile hal lı gereken konular öıette şoy • le: Kuzey Irak'ta koleradan 46 kişi ölmüştür. Salgının yayılması söz konusu olduğundan Irak'ın komşuları Suriye, İran, Lübnan, Ürdün ve Türkiye hudut kapüannı kapatmışlardır. Kolera salgınmm tehdit ettiği bu memleketlerde kesif bir aşı kampanyasma başlanmıştır. Öte yandan, «Hassas bölge» ilân edilen 19 ilde iküıci bir a p kampanyasma girişumiştir. Konu ile ügili olarak Ankara'da müsteşarlann katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Erbil ve Kerkük'te MABDİN (Bediî Mungan bildiriyor) Buraya gelen haberlere gore Kuzey Irak'ta kolera salgını felâkat halini almıştır. Şündiye kadar «Erbil» ve «Kerkük» c.varmda koleradan 46 ölüm vakası tespı+ edilmiştir. Bu hususla ilgili olarak Üimizde geniş çapta tertibat ahnnuş, Sunye ve Irakla olan hudut kapilarımız kapatılmıştır | Mardın Vallsl Nıhat Oğuzbor, gazetecilere «Bütün sağlık personelinin ve idare âmirlerinin izinlerini kaldndjm. tziodelrileri de acele olarak geri cağmtan» ddrruştiT. Sabahtan İtibaren huduttaki bütün geçişler men edilmiş ve smır kapablmıştır. Pasaportla geçişler dahi karantlnaya tâbi tu tulacaktır. 19 tLDE ÇALISMALAR İZMİR, (lhsan ONVR bildiriBASLADI yor) Şehnmızde bulunan Dev ADANA, (Cumhurıjret Bürosu) let Baskanı Cevdet Sunay, dun Irak'ın Kerkuk ve havalısmde Izrmr'de daıre müdürJerının ışme>dana gelen kolera vakaları utırak ettıği ve üç saat suren topzerıne «hassas bolge» ılân edilen lantıda bılhassa turızm ve emni19 ilde çalışmalara başlanmıştır. yet konusu üzennde durmuştur. 19 tl'ın Sağlık Mudurleri Bakanlık emnnin aynen tatbıki içua geTnrizm Bölge ve Tsnıtma Mürekli tedbirlen almışlardır. Adıdflrfinden Çesme ile Sakız arayaman Sağlık Mudürlüğü persosında işliyen ve otomobü taşıyan nelınin takviyesini istemiştir. Ynnan bandırab motörün yanınPASAVANLILAB da neden bir Türk motörnnün ANTAKYA, (Çoban Yurtçn bilde bnlnnmadığını ssran Devlet diriyor) Pasavan ve ıdarî mekBaşkanı, bu konunnn incelenmetupla Suriye'ye geçış tamamen yadiğüri öğrenince derhal teşebsaklanmıştır Bundan böyle Ginşbıise geçilmesini istenıiştir. ler pasaportlarla olacak ve beyBu arada bazı turizm tesislerinelmılel kolera aşısı kâğıdı istenin yalnız memurlara tabsis enecektır dilmesinin de doğrn olmadığım SAĞLIK BAKANLIĞI soyleyen Devlet Başkanı, bn tesislerden yabancı türistlerin de MÜSTEŞARIN1N AÇIKLAIVUSI istifade ehnesini istemiştir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Sağlık ve Sosyal Yardım BaBelediyedeki toplantıdan sr kanhğı Musteşan Dr. Faruk tlker Beledıye Başkanı Osnıan v dün verdıği beyanatta: «Koleraya Sunay'a Izmir'm sembr>' (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) anahtarını vermijtir. D ÖLÜ SAYISI 3162 Enkazın temlzlenmesı sonunda bulunan cesetlerle deprem bolgesınde olenlenn sayısı 3162'ye yukselmıstır Bolgede ekmek ve su sıkıntısı devam etmektedır Ancak, Sağlık Musteşannın belırttığıne gore, kolera gıbı salgın hastalıklar dışardan gelmedığı takdırde soz konusu degıldır. Dun toplanan Bakanlar Kurulu bolgede almabılecek tedbırleri goruşmuş, Başbakan Demırel, Radyoda yaptığı bır konuşmada vatandaşları yardım vermeye çağırmıştır. Yurdun dort yanmdan ve dış ulkelerden gelen yardım malzemesı, deprem bolgesıne gonderilmektedır. Bu arada, Parlâmento uyelermın birer aylıklannı yardım olarak vermeleri ve Varto'nun Yunan sınırma yakın bir yere nakledilmesı teklıf edümiştir. Doğudaki Deprem bolgesınde enkaz teroızleme, ölülerı çıkarma ve hasar tesbiti işlerine devam edJmektedır. Depremden en çok zarar goren Varto'da henüz temizlenmemış enkaz bulunmakta ve bazı dağ koylerıyle bağlantı kuıulmaya ve yardım gonderılmeğe çalışılmaktadır. Anadolu Ajansının dun bildirdığme gore şimdıye kadar 3000 olu çıkarıldığını, ancak içınde cesetler bulunduğu tahmin edılen camı, sınema ve Hukümet bınasınm alt katının henuz temızlenmedığını, buradan jenı cesetler çıkabıleceğmı bıldırmiştır. Hükumet bınasmın ust katındakı S memurun olusu dun çıkartılm15t.iT. (Arkası ba. 7, Sü. 4 de) NADtB NADt (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) j j Mesken durumu, bjjtun bolgede, hasar goren evler °o 80 ın ustunde. llk yağmurlarla bunlar, deprem beklemeksızm yıkılabılecek vazıyette. Buralara bolgeye uygun barakalarm bır an once kurulması şart. Dısarıdan gelecek yardımların baraka olarak japılması bu acıvı bıraz hafıfletecek. îlgilıl»r, Makıns, Kımya Endustrısı Kurumunun ordu sıpanşı ve ordudaki diğer barakalarm burası ıçın ayrılmasına çalışıyorlar. Aynca, tahta baraka inşası için Orman Genel Mudürlüğünun Gole Orman îşletmesindeki 10 bin metrekup k»restenin buraya verilmesi imkânı araştırıhyor. Her ıste olduğu gıbı, mevzuat \ etersizliği buna engel oluyor. £ 1 Bılındığı gıbı, bu bolge, hayvancılıkla uğrasmaktadır. Iklım sebebıyle hajvanlar, ahırlarda barındırılmaktadır. Insanlara olduğu gıbı, hayvanlara da bannak mesele^ı buyuk bır problem olarak artaflaHır (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) Sunoy dün de izmir iıakkındo bilgi aMı EKMEK KUYRUGüNDAN ÇIKAN BİR VARTOLU (Fotoğraf: Ibrahım KÖSEOĞLU) DUZCE Çorumlu İşçiler, dun geldıkleri Duzce'de, Kaymakam tarafmdan, Toplantı ve Gösteri Yüruyüşleri Kanununa gore, 48 saat onceden haber verılmedığı gerekçesıyle. şehre sokulmamıştır. amlılc^ aldlğl «ilgi oinni Çorumlu işçiler Düzce'ye sokulmodı yet tedbirlerlyle işçilerin ve onları karşılayan halkın ilçe merkezınden geçmesine ve girmesıne müsaade etmemıştır Duzce sınırında Be^dıje Bandosu tarafından torenle karşılanan ıjçıler, geceyi fefaır dısmda geçırmiglerdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog