Bugünden 1930'a 5,476,491 adet makaleKatalog


«
»

ycR J£ Ct !jj ROMAN KİTAPLIĞINIZA'VENİ BİR En Buyuk Yazarların En Guzel Eserlerı M A D C I Armağanını ilk kaunan r i w D C L buyük Amerikan yaıırı ŞŞAHESER ROMANLAR * SINCLAIR LEWIS'm»p||i CCUIIEIf kan kocalara ı ) C R I j C V F I E I l 1 2 nci bası :: •: ;;: 0 K A D E R İ H ! :•:: umhunyet KCRUCUSU 7DNDS NADİ s* SAÇ FRİKSİYONU Saç kepeklerini yok.eder Saçlann dökiilmesini önler Aklapmş saelan taUi rengine ŞATIROĞLU KOZMETIKI SANAYll m. 271454 43. yı soyı 15108 Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 22 4 2 96 İstanbul P o s t a K u t u s u : İstanbul N o . 246 22 42 97 2 2 4 2 9 8 22 4 2 9 9 Pozartesi 22 Ağustos 1966 SAÇLARINIZIN KORUYUCUSU Reklâmcıbk 3662/9782 Doğuda deprem aralıklı devam ediyor ONiKİ Doğudaki deprem bölgesinden gelen haberler ölenlerin arttığını belirtirken dün yurdun çeşitli illerinde hafif depremler olmuş halk bazı yerlerde paniğe kapılarak evini terketmiştir Ondokuz ilimiz koleraya hassas bölgede ADANA (a.a.) Güneydoğu v« Doğu bölgesinde 19 il, dun Sağlık Bakanhğmdan gönderilen tel« siz emrı ile, koleraya karşı «hassas bölge. ilân edilmiştir. Öte yan. dan, Bakanhğa bağlı doktorlara kolera aşısa yapılmaya baslanmıştır. Adana, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, tçeU, Kars, Maraş, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Urfa, Van illeri Sağlık Müdürlerine gönderilen emirde 19 ilin sağlık personelinin izinleri iptal edilmiş. izınde olanlarm da 24 saat ieinde görevlerine dönmeleri bildırılmişür. Hudut giriş kapılarmda gelecek olan her kişıden, kolera aşısı yapıldığını gösteren beynelmilel aş» kartı aranacak, aşılanmamış olanlar «hassas bölge» hastahanelerinde aşılanarak beş gun karantinaya tâbi tutulacaklardır. SARSILDI Deprem bölgesinde bulunatı arkadaşlannuz Fikret OTYAM, İbrahim KÖSEOĞLU, Mehmet MERCAN, Dündar ÖZDEN, Kemal TUBAN Hikmet SAĞIR v« ANKARA Cumhuriyet Bürosu bildiriyorlar. Oepremden en çok carar gören Mus'un Varto ilçesinde enkaz kaldırma isinr devam edilirken ölü sayısı dün 2137'ye yiikse Imiştir. Yaralı sayısı ise 3M7'dir. Bölgedeki »esbit edil«bHen toptam ölü sayısınm ise !31«'a yökaeldifi bildirilmektcdir. Muş, Erzurum ve Bingöl bölgesinde depremler devam ederken ölü sayısı da artmaktadır. Dün de Doğu illeri dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde sarsıntılar kaydedilmiştir. Deprem bölgelerine ilk yardım malzemeleri iletilıneye baslanmıştır. Demirel dün tetkiklerini tamamlayarak Ankara'ya dönmüştür. Sarsıntılar devam ediyor Bn arada on iki ilde aralıklı depremler olmuştur. Dün Erzurum'da kısa surefi üç sarsmtı tesbit edilmiştir. Öte yandan İstanbnl'da, Balıkesir'de, Bursa'da, Siirt'te, Izmir'de, Aydm'da. Kars'ta ve Bitlis'te hafif yer sarsıntıları kaydedilmiştir. Edremit'te daha siddetli hissedilen deprem 19 saniye sürmüştur. Muş ve Bingol ise aralıklı olarak devamlı sarsümaktadır. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünden verilen bügiye göre, dün aşağıdaki listede görüldüğü şeküde depremler kaydedilmiştir. Saat 0337 0217 0332 03 32 0335 0331 0415 0428 0400 03 01 0227 0432 0515 0337 0350 03.32 03.31 19.30 îer Çeşidi Dıpten Dıpten Doğudan Dıpten Dıpten Dıpten Dıpten Dıpten Doğudan Dıpten Dıpten Dıpten Dıpten Dıpten Doğudan Dipten Dıpten Kuzeyden Süresı 1 saniye zararsız 5 saniye zararsız 2 saniye zararsız 5 saniye az zararlı 2 saniye zararsız 2 saniye zararsız 1 saniye zararsız 4 saniye zararsız 1 saniye zararsız 2 saniye zararsız 1 saniye zararsız 1 saniye zararsız 1 saniye zararsız 3 saniye zararsız 1 saniye zararsız 19 saniye zararsız 5 saniye zararsız 2 saniye CDLVEGÖZ'DE DURUM CİLVEGÖZÜ (REYHANU), (Ço ban Yurtçu bildiriyor) Kolera salgınının tran'dan Irak'a sıçraması ve bazı bölgelerde ölumlerin artması üzerine önceki geceden itibaren güney smır kapılarımız, Iraklı ve Irak üzerinden gelecek turistlere kapatılmıştır. Irak'ın diğer komşuan da smırlannı kapatmışlardır. Hatay Valisi Nuri Teoman, dün sabah yanında İl Sağlık Mudurü olduğu halde Reyhanlı'ya gelmiş ve Kaymakam vekili jandarma yüzbaşısı îbrahim Aksoyla birlikte Cılvegözü smır kapısına gelerek, alman tedbirleri gozden geçirmişür. Cılvegözü sınır kapısmda, hacı» ların donüşünde olduğu gibi, bir seyyar karantina istasyonunun kurulması ve kolera aşısı olmadan yurda gırenlerin buralarda karantinaya ahnması için de incelemeler yapılmıştır. Sağlık Müdurlüğu, her ihtimale karşı Reyhanlı'yı takviye etmiştir. (Arkası Sa. 7, Sfi. 3 de) Erzurum Erzurum İstanbul Çanakka'.e Bahkesir Bandırma Erzurum Erzunım Bursa Bandırma Sürt Iğdır (Muş) tzmır Goztepe Florya Edremıt Bıga BitliS Vartoda durum Beş gündenberi Eralıklı olarak devam eden depremin harabeye çevırdıği Varto ve 90 koyündeki enkazın kaldmlmasına dun askerî bırlikler tarafından başlanılmıştır. Muş, Malazgirt, Elâzığ ve Malatya'dan sevkedüen askeıi kurtarma birlikleri dün sabaha karşı Varto'da toplanarak koylere dağılmışlardır. Depremin yaptığı hasar ve arazi durumunun topçu keşif uçakları tarafından havadan tetkık ve kontrolune devam edılmektedir. Iribatm kesik olduğu 50 kadar koyden hıçbır haber alınamamakla beraber, yaya olarak kilometrelerce yol katedip yardım istemeye gelen ko>lüler, her enkazm altında bır veya bırkaç olunun bulunduğunu sdylemektedirler. Ortak bildiri vebtrköU^ Kaynaklar kurudu durmustur v J ri ı • ı. • ı a ı • • ı „ ı. ^ « " 3 ^ agüyor, âızuu dovuyordu... Onun bu sesmde tum ızdırap ve acüar dile geKöyierde biihassa ekmek ve su «kıntısı çek.imektedir. Cıvardan gönderilen ekmek, u>ordu.. Oylesıne huzunlu, dokunaklıydı bu «havar havar» sesleri.. Yukarda, erkeğini kaybeden Doğulu kadmlar, mezar basınpeynir ve zeytin gibı gıda maddelerine büyük tehacüm olmakta, bu maddeler ancak jan d a «ŞlVSn kurmUŞ» bir h a l d e aglaŞirken gÖrÜlÜVOr. (Fotoğraf : Fikret OTYAM) darma kordonu altında dağıtılmaktadır. Köylere bugünden itıbaren uçaklarla ekmek atınpPHPivı R A ı r ' i s i K n v K nt/*™ o c a t u K n ..^ . . „ . . . ^ ^ ' DEPREM BOLGES1NDEN DIGER RESİMLER VE MEH MET MERCAN1N RÖPORTAJI, 6 neı SAHİFEMİZDEDİR. ] a c a k ü r Muş'ataşınan 4 bınin uzerindeki yaralı; Devlet Hastanesi, Sağhk Ocakları ve askerî barakalara yerleştırilmışlerdır, Ağır yaralılar en seri vasıtalarla Elâzığ, Diyarbakır, Van ve Bıtlis Devlet Hastanelenne nakledılmektedır. Ayrıca Muş'ta yaralanan vatandaşlann sıhhî durumlarmın zamanında kontrol altına ahnmasmı sağlamak amacı ile 400 yataklı seyyar bir hastane teşkil edilmiştir. HAVAAR HAVAAR!... £^kXiy^£flSL22S ^ r zarba f r + d a <*avar ^ T d i y e ba" BulgaristaTv'daki Türklerin «ihtiyarî göçü» halledilecek ANKARA (CumlmrİYet Bürosu) Türk • Bulgar ortak bıldırisi yayınlanmıştır. Bildiriye gore Türkiye ile Bulgaristan arasında bır hudut anlaşması imzalanacak, ticari, iktisadî, turistık ılmî ve artistik sahada işbirliğine önem verilecek, «yakın akrabalan Türkiyeye daha önce göç etmis olan Türk asıllı Bulçar vatandaslannın Türkiyeye intiyarî göçleri meselesi maknl bir sekilde, en kıSa zamanda balledilecektin. Bu hususlarla :lgili uzman grupları teati edilecektır. Bıldiriden anlaşıldığına göre, Bulgar Dısışlerı Bakanı Başev, (Arkası Sa. 7. Sfi. 4 de) * FİKRET OTYAM Yazıyon Varto'da salgın hastalık çıkmasmdan endıse edılmektedir. Sağ kalan Varto'lular, kokmakta olan cesetler sebebıyle kolera salgınının çıkabıleceğinden korkmaktadır. Muş'ta Haldun Menteşoğlu başSağlık Bakanı Edıp Somunoğlu ve Imar Iskân Bakanı (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Salgın hastalık endişesı HEP BERABER OLDÜLER VARTO Dört kere geldiğım Varto'yu bu sabaha karşı saat 03.00 te yerinde bulamadım. Her zaman oturduğum çarşı kahvesi bir enkaz yığını halindeydi. Kuvvetli el fenerimle etrafı taradım, enkazdan başka hiçbir şey kalmamış. Enkaz altmdan çıkarabıldikleri pılıpırtı üzer nde yatan Vartolularla ateş yakıp ısınarak konuurken saat tam 04^0 idı. Varto, ve belki de başka yerler hızla sallanmaia başladı. Bır uğultu geliyordu yerin altından. Sonra, ses makinesinı almak için ıçine gırdığim otonobil ise, sanki arkasından birisı sallıyormuş gıbi .ıllanmakta devam etti. şan çocuklar, <.<£kmek, ekmek...» diye bağuıyor, eline bir somun geçirebilen talihliler, bunları iştahla dişliyerek kayboluyorlardı. İlk anda, gıda dağıtımındaki bozukluk, duyduğum ilk şikâyet olclu. Evlerinde kaldıgım; bahçelerinde yemekler yediğim dostlarinu aramağa basladım. ASKER... ASKER... Kimi sordu ısem, tepedeki mezarlığı gösteriyorlardı. Peşin olarak şunu belirtmem gerekir ki, bu felâketzedeleri de ordu kurtarıyor. Şehitler vererek kurtanyor. Nıtekım yollar dahi yerinde duramıyor. Sallantıdan, duz yolda gıden koca REO kamyonu, içındeki assubay ve erlerle uçup gittı dereye. Kurtarmaya gelen ordu da üç şehit verdi. MAL KAYGUSU Gun patlarken, artık evleri sokaklari, caddeleri olmayan, sadece adı kalan Varto'nun enkazında dolaştrken blüm kokusu apaçik belli olu>ordu. Pamuk tıkah burunların dahi gün tepeye dıkildıkçe artan bu ağır kokuyu duyamamasına ımkân yok. Güneşin patlamasiyle beraber enkazların dibinde yatan, yani sağ kalan Varto'lular tırnaklariyle, tahta parçalariyle ve küreklerle mal derdine düştüler U»rabe halindcki Varto »oluklarıa&s (ocııklar CTeletoto: ÖLÜ BEKLEYENLER Herkes birbirine soruyor: «Benim Ali'mi gordun mu>, «Kardeşim Reşo'yu gördün mü?», •Benim yedi >aşındaki oğlum gelmedi daha?» ve kırık küreklerle, tahta parçalanyle öluler aranıyor, eşyalar çıkarıhyor. Varto'nun tek otelı de olduğu gıbı cokmüş. îçinde kaç müşteri vardı, kim vardı? Belli değıl. Kımbılır bu enkazın altından kaç olü çıkacak' Bır kahvecı toprakları kaldınrken eli sert bır şeye değmLş ola(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Buyuk baş hayvanlar, acı acı bağırıyor. kopekier uluyor. Bır kjrnuzı otomobıl peşinden ko Ayazağada dün gece. vukubulan bır trafik kazasında 15'i ağır olmak uzere 21 kişi yaralannııştır. Jandarma Okulunun civannda, şofor Necmettin San yönetimincleki minibüs, Sanyere gider ken, ters yönden yola çıkan Veli Araz idaresindeki araba ile çar pışmıştır Kaza somında her iki arabada bulunan yolculardan, iki şoför de dahıl olmak üzere 21 kişi yaralanmıştır. Yaralar' ağır olan yolculardan 11 kışı ' yardım, 4 kişi de Şışli ' Hastahanesme yatınlazav vi altına alınmıştır. Trafik kazasında 21 kişi yaralandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog