Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet BAS1N A H L AK Y A S A S 1 N A UYMAYI T A A H H Ö T EDEB Sahfbl: NAZİME # 0 Basan NADİ ve r « Genel Yayın Müdüru ECVET Ijlerı Muduru: ISMAIL CEM Matb&acıiık ve No 394j Yayın: CUMHURİYET Sorumlu Y»zı Gazetecılık A. 5 • Cagaloglu Hslkevl sokak GÜVFT tLLERİ: KOçükssıt Meydanı Edırne Hanj Adana TeiefoD" 4550 * 4.NKARA: Ataturk Bulvan Tener Ap îenljehtl Telefon 12 09 30 • 17 09 b6 U 95 44 17 57 35 • I7M1B GazJ Bulvan No. IS Tel 31230 ABONEveİLÂN Smelik rurkJy» 75 00 40 00 22 00 » «ylık % avlık fiartel 198 00 99 00 49 50 Baslık (Maktuj 200 Ura I j « s Incı saHUelerd* (santlmll 40 • 7 ocl «sniıeler 35 N^an NlkSh, Evlenme Dofurn (Malrtu) /5 ölum, Mevllt, Teşekkıu ve Kayıp arama 5 cm 90 Kavıp (Kelimesi) 1 SAY1S1 KURUŞ ÖLÜ SAYISI 2000'İ AŞIYOR BİNGÖL (KARLIOVA) Hikmet SAĞIR bHdiriyor (Baştarah 1 inci Sahifede Türkiyede büyük deprem ler Vurdumuzda me>ü<ina gel^n ve «kuçukkıvamet» adı veıılen bu>uk deprem 1507 de (hıcıı bl5 >ılı cemazıyulahır) Istanbul dd olmuştur Bu >er sarsıntiM'.oj 190 camı, mescıt, bu ı,uk ıredrese, hamam, kervdiibarjy. han ve bujuk çaptd bınd vıkılnı bes bın kışı yıkıntı dltında kdlarak can vermıştır Kobaıan denızın suları sokakları Kdplamıs, bır çok kışı de dalgdlarla suruklenerek kaybolmu>tur Bu ar ıda Bejazıt camıı kubbesı Lle mınarelerı yıkılmış, Fatıh caanı kub1 besı ve mınarelerı çarpıımi ;, sutunlar sakatlanmıştır. A>rıca A vasofva mınarelerı vıkı nm sokaklarda açılan genıs çıtlaklnr ıçıne dusen bır tok ın»<ın telel olmunur Dort yandan Utanbu'u kuşatan surların 4(J aısınlı* jaklaşık olarak 30 metre kısmı j o k olmus gedıkler acılnıı^tır Dcprem kı^a aralıklaııa 4J gun surmustur Çadırda oturan Pddı.ih Ikıncı Bevazıt ıçın 10 gunde tahta bır bına yapılrrustır Deprem, Erzurumda da genış olçude hasara, can kaybına s°bep olmuştur Çorum şehrının onemlı bır kısmı, vere batarak kas bolmuştur Blngol'de en fazla Karlıova Ilçesı zarar gormuş, 24 kışı olmuştur llçeye bağlı koylerde olum dunımu, şoyledlr Kargapazar Koyunde 13 olu 17 yaralı, Yoncalı Koyund* 3 olu, 15 yaralı, Bağlıhisar Koyunde 8 d'ü. U yaralı Dtfn saat 14'de 15 sanıye, 14O3'de 20 sanıye suren depremde 1234 ev daha yıkılmıştır. Boylece, oncekı gun yıkılan evlerle bu mıktar, 1871 "e yükselmıştır 22 kdy, tamamen yıkılmıştır Karlıova Merkezınde 233 ev ve dükkân, dunku deprem sonunda, enkaz yığını halıne gel mıştir. Bunlar arasında, Hukmet Konağı ıle PTT bınaları da vardır Bıngol Beledıyesı, gunduz anons yaparak ha'kın geceyı açık jer lerde geçirmesını istemiştir DİGER İLLERDE Doğu Anadolu'yu bır facıa sahneai halıne getıren ver sarsıntısı dun de Elâzığ, Bıtlıs, Do»u bolgesındekı depremden zaraı goren vatanda*=ıarımıza \^r Van Agrı, Surt Dıvarbakıı, i.)dım ıçın butun ı'leıde jardım zıncan \e Malatvada da hı«sekomıtelenniD kurulmasına oa$ dılmış, yalnız mal kaybına selanmıştır. Komıteler, ıllerde vabep olmu'tur lılerın başkanlığında kurulmaktadır Ilk olarak Ankaıa ılınde aun toplanan 70 bın lıra, Erzuruma gonderılmıştır Doğudakı deDrem felaketzedetstanbulun yarclım komıtesL, lerıne yardım ıçın SagJık ve pazarte'i gunu faalıvete g°çe Sosyal Yardım Bakanhğı Sos cektır Trabzon ılı ıse Erzuruma yal Sıgortalar Kurumu, Kızılay sağlık malzemesı ıle jıjecpk ve dığer teşekkuller harekete «evkıne derhal baslamış'ır Ma geçmıslerdır. Sağlık ve Sosval latva da Mus a gıdd maddesı Yardım Bakanhğı jakın bolgegondermıştır lere doktor 0 hastabakıcı \e ıUç gondermekt dır öte vandan Turkls lcra ku ru u 700 bın uvenın bırer ' t\ mıve vermesı suretıyle >ardun kaınpanvasına katılmaw <aı«tÖncekı gun ogleden sonra, Dolastırmıştır Tool.nacak para 20 ğu bolgesınde genış bır îlai'da mılvon lıradır can ve mal kaybına sebep olan Yurt ıçınde* yapılan bu j a r ve aralıklı olarak devam eden dımlara ve faaln »te paralel o depremden zarar gorenlere Kılarak Amerıka. ingıltere, Italva ıılay Genel Merkezmın her turBulgarıstan Hukumete muracsat lu yardımı devam etmektedır ederek yardıma hazır olduklanKızılay Erzurum Kan Merkenı bıldırmışlerdır Amerıka Inlı gezıcı ekıbı ve mavı meleklen cırlıkten gonderdığı sejvar he*butun kadro ve cıhazları ıle taneden ba^ka batı Avrupada deprem bolgesıne ^vkedılmışkı bır u»ten uçaklarla sed>e, ler ve kurtarma faalıvetlerıne battanıje, ılâç, çadır sevketme baslamıslardır Bu arada 70 hasğe başlamıstır Ingılter" deorem ta\a kan verılmiîtır ıslerınde kullanılan 20 kısılık Sosval Sıgortalar Kutumu da bır sıvıl savunma ve sağlık b'rdeprem bolgesıne dun uçakla S kışılık bır sağlık »kıbı ve tam lığı teklıf etmıştır ttalya, çadır ve sıhhî malzeme gonderecekteşkılâtli bır seyvar hastahane tır. Bulgarıstan da Kızılaya gondermıştır. yardıma karar v«rmıştır. Bu arada Incırllk hava u«unden Amerıkan Hava Kuvvetlenne aıt bır sahra hastahanesı de uçakla ve Dıvarbakır yoluvla Muş bolgesıne sevkedılmıştır. Hastahanede 3 doktor, 8 hemşıre ve 50 teknısyen vardır T M T F. yetkılılennm başkanlığında tıp, eczacı, teknık uru versıt» ve Yuksek Hem^ıre Okuluna mensup 25 kışılık bır grup 4 J djjn sabah, uçakla Erzuruma hareket etmışlerdı*. A v . rıca T.MGT. ııcıler btrlığı mensupları, 30 çadır ve ılk yardım eşvası ıle bırlıkte deprem bolgesıne gıtmışlerdır. Casdelgandolfo (ltalya), (a.a.) Papa Paul, dun yazlık ıkametgahında bır bıldın yayınlıyarak Turkıvedekı j e r sarsınti'=ı dolavısıvle buyuk uzuntu duyduğunu bıldırmıştır Bıldırıde, Papa'nın duyduğu uzuntuvu resmî ma kamlara bıldırmesı ıçın Ankaradakj tem»ılcısıne dırektıf verdıgı belırtılmektedır Papa avrıca, lstanbul Teknık Universitesi felaketzedelere yardım yapılacaArz Fızığı Enstıtu dun yayınğını da bıldırmij, fakat bu varladığı raporda. Enstituce merkez dımın ne sekıMe vapılacağı bılussu Hınıs olarak tespıt edilen Hındp bfhrtılmeml^tjr depremın •dünyanın en şiddelll depremlerinden biri olduğunu» ÜZÜNTÜLERİNÎ bıldırmışür. Ensritünün bır yet BİLDİREN kılisi de. önceki gun saat 14 24 34 YABANCI DEVLETLER de başlıyan depremın aralıksız Doğu Anadolu'dakı depıem fedort saat devam ettığini belırtlâketı uzerıne, bı*ook jabancı mış. 1939 da Erzıncan'da kavdedıdevlet başkanı, başbakanı ve dışlen depremın 8,4 siddetinde oldubakanı, Turkıje'ye bırer me^aj ğunu. Hınıs merkez ussu olan dep gondererek duydukları uzuntuju remın ıse 8 şıddetmde olabılecebelırtmış ve yardıma hazır oldukğını sovlemıştır. larını bıldırmıştır Bunlar aıasıntstanbul Universitesi Sısmolon da Fransa Cumhurbaskanı De Enstıtusu profesorlerınden thsan Gaulle Pakıstan Cumhurbaskanı Ketın, Doğu'da 6 7 Mart ve 12 E>up Han ttalyan Başbakanı AlTemmuz 1966 tanhlerinde de hado Moro Hınt Cumhurbaskanı fıf yer saısıntılan kavdedıldığını Sarvepallı Radhakrısnan Yunan belırterek Simdiye kadar elımiDışışlerı Bakanı Tumbas ve Iran ze gelcn bılgilerden depremin 1 1 Sahı, Muhammet Rıza Pehlevı de nci derecede. çok şiddetli olduçu vardır anla;ılıyor> demıştır Ote yandan AMERIKAN UÇAKLARI SISTIOIOJI Uzmanlanndan kurulu bır heyet deprem bolgesıne gıdeYARDIM GETİRDİ rek bılımsel ıncelemelerde buluEL^ZIĞ (a.a) Elazığ hava anacaklardır ıanına dun 4 Amerıkan naklıye uçagı gıda ve çeşıtlı tıbbı malzeme • get rmıstır Malzeme deprem bol gesinde zarar gorenlere dagıtılmak uzeıe yola çıkarılmıştır Kampanya Yaraım gidlyor 20 nci yüzyıl depı emlerinde r Iurki\e'de 46 bin 771 kişi öldiı Kızıiayın yardımı VATİKAN DEPREM . İCIN BiLDiRi YAYINLADl' Dünyanın en şiddetli depremlerinden ı r ı ... 20 nci vuzvıl ıçınde Turkıvede kavdedılen buvuk depreınlerde 4b bın 771 kışı olmus, 142 bın 575 bına hasara uğramış v > a vıkıl mıstır 1900 j ılı basından bu ,ana son ola> dışında depremlerın buvuk hasar japtığı ve fazla can kaybına sebep oldugu ılk muhım deprem 1938 j Uında mevdana gelmıştır Depremlerın kronolojısı «ov • l°dır 0 19 nısan 1938 Kırsehır depremi: 10 siddetinde, dort bin bına vıkılmıs \eva hasar gormus, 200 kısı olmuştur. 0 22 evlul 19.19 Dıkılı depıemı 9 şıddetınde, bın ev hasara uğramış veya yıkılmış, 150 kışı olmuştur • 262? aralık 193» bnıncan depremı: 11 siddetinde, 23 bin ev yıkılmış ve 40 bın kışı ol • müstür. • 20 hazıran 1934 Adapazarı depremı: 9 şıddetınde, bın 20 ev yıkılmış veya hasara uğramış 285 kışı olmuştur. 0 26 kasım 1943 Kastoranu depremi: 910 siddetinde, 40 bin bina yıkılmış veva hasar gor miış, dort bın kısı olmuştur. • 1 şubat 1944 Bolu d°pıemı 9 10 siddetinde, 50 bın ev vıkılmış veya hasar gormuş, bın 381 kışı olmuştur • 31 jnayıs 1946 Mus \ arto depremı: 349 kısı varalannıış, 833 kısi olmuştur. • 13 ağustos 1951 Kur^unlu depremı 9 şıddetınde, 13 bın 375 ev yıkılmış veya hasar gormas 50 kısı olmuştur • 18 mart 1953 Yenice Gonen depremı: 11 şıddetınde 1 0 bın ev vıkılırw veya hasara uğramış, 265 kışı olmuştur. • 1957 Fethııe (Bınleıce e v r ıkılmıstır) • 18 ajustos 1963 tstanbal depremı. 1164 Gönen: 25 olü. Sızın başınıza gelmez! patlama^ı herkesın oanını sıkaı%... Hele bu, ailece sevahate çılctıöınız h\v sirada vukuUulursa.*.. Bü,vle bir akhilik ihtımalini ınımıkun oFdugu kadar azaltnıak i(;ııı tedl>ırli davranınız... L' S. Ro\al lâstıklori lazla yüke, sarsıntıya, darbelere, haraıete karşı <;ok dayanıklıdır Ilaıika birleştirıVi C\C lâ^tiiiin tabaıı ve U.S.R0YAL j;i)\de kısımlarımn ayrılıııa^ı ılıtmıali bertaraf edılınistir. İmalâtta münhasıran naylon ipliklpr kullanılır. U. S.' Royal lâatikleri her türlü 30 = «5* la çok iyi oturıır. Rahat direksiyon saglar. Vasıtani7i U. S. Royal lâ^tıkleri ile donatarak lâstikten yana rahat ediniz. U. S. Royal lâstiklerinin her vasıtaya ııygun bır (;e^idi vardır. TITOGRAD. (AP) Montenegrını sah 1 şehır kasabalarmı dun sarsan şıddeth deprem sonunda mal kaybı olmuştur Sarsmtının merkezı, turıstık bır >er olan Pet rovacına yakmlarıdır J\PONYAD\ TOKYO. (AP) Zelzele>e ugramış Matsusıro şehrınde oldukça şiddetli ıkı zelzele daha olmuş, olu veya yaralı kaydedılmemıs sa dece 7 ev hasaıa uğramıştır Bu arada tren naklıyatı sekteye ug'amış, 6 bın ev de elektııksız kalmıştır. Yugoslavya ve Japonya'da da zelzele oldu Ote yandan, 1923 vılnndP 1962 jılına kadar dunvada k?vdedı len en korkunç deprem'er sunlardır 0 1930 Vapolı, olu savısı ıkı bın 100 • 19^0 Kuetta Batı Pakistan olu savısı 25 bın • 1939 Turkıve Olu saıısı 40 bın • 1949 Assam Olu savısı bın 526 • 1949 Ekvator. Olu savısı ıkı bının üstunde • 1953 tran Olu savısı oı nın u«tunde • 1954 Orleanesvılle Ceza • Mr ö l u savısı bın 400 • 1956 Afganıstan Olu sav ısı ıkı bın • 1957 fran: Olu savısı 12 bın • 1960 Agadır Olu ,awsı 12 bın • 1960 tran: Olu satısı uç bın 500 • 19fc0 Şıh Olu sa> M 'kı bn • 1962 tran ö l u savısı 11 bın Lnlu deprem uzmanlarınırı raporuna gore Akdenızd" ıkı oj nak bolşe bulunmaktadır Bunlardan bın Dınarık merkezıdır Bu ısım Yugoslavvada Dıi3ra da eından mulhemdır Bu hat Dalnaçva sahıllerını, Arnavutluğu Ege adalarmı Gırıdı, Rojosu, 12 adavı ve Turkıvevı ıhtıva e t mektedır Dığ"r hat ıse Anadolu hattı • dır kı. 35 ıncı arz daıres.ne paralel olarak Korfu Erleanvıl ve ^gadır'den geçer Ilk hat uzerın de 1947 den 1957 ve kadar dokuz muhım deprm kav dedılmıstır. «eraır Dünyanın en korkunc depremleri YAMAN ŞOFORUN LÂSTIGI Manajans 2058 9745 Tarihî eserler karıran bir Fransız arkeoloğ vokalandı Yurt dısına trıhi e^eierı kacırdığı ıddıa edılen Castel Gauthıer adınriakı bır Fransız arkeolog dun Malı Poli"; tarafından yakalanmı^tır Yapılan ıhbar u7erıne arkeoloğu Hılton Otelınde vakalıvan polıs sanığın araba bagajında Mılattan once 1 asra aıt Yunanra kıtabe'ı «Cenaze zıvafetı» nı temsıl eden bır kıbarfma eserı rie plp SP^ırm'«»ır Demirel konuşurken (Baştaralı 1 incı Sahıfede) de bulunmuştur Demirel Muş \niio yolunda Elazığ uzerınden deprem bolgesıne gelen lmar1'îkan ve Sağlık Bakanları ıle karşılaşmıs kend lerıne bazı dırektıtler vermışür Geceyı Mu» ta geçııen Başbakan bu sabah helıkopteıle deprem sahalarını gezerek havadan da duıumu gorecektır ERZL'RLM Başbakan Suleyman Demirel, beraberınde tçışlerı Bakanı Faruk Sukan, Çalışma Bakanı Alı Naıli Erdem. bazı Senator ve Mılletvekıllen, basın men^upları ve kalabalık bır doktor ekıbı olduğu halde dun saat 910 da askeri bır uçakla «ehrımıze gelmıştır Kara yoluyla derhal Hıms'a çıden Demırtl, deprem bolgesınde ıncelemelerde bulunmuştur Başbakan bır okul ıçmde Hınıs'lılara hıtap ederken bır «uredır hıssedıl mekte olan depremlerın 102 ncısı husule gelmış ve halkla beraber Başbakan dışan çıkmıstır Bu defa bir at arabası üzerıne çıkarak konusmasına devam eden Demirel, yıkılan Hınıs hastanesının der hal vapılmasını ha«ta ve yaralıların tedavısını istemiştir. Izmir Fuarı (Baştarafı 1 ıncı Sahıfede 1 Kanı Ivan Başev Devlet Balcanı Cıhat Bılgehan Dışışlerl Bakanı thsan Sabrı ÇaŞıayangU, Adalet Bakanı Hasan Dınçer Pıcaret Ba Kanı Macıt Zeren Malıve Bakaru Ihsan Gursan ranm Bakanı Ban rı Datcîs ıle yabancı elçı ve kon soloslar mulkl ve askerl erkan nazır bulunmuştur Bakanı Bılgehan'ın vapacağını Ze ren'e bildlrmlştir Bu yuzden de Tlcaret Bakanı uzermde ısrarla durdugu Fuan açıs konuşmasını yapamamıstır Toren sırasında Kırat ve AP flâmalarıvle suslu bır uçak Loz<ın Mevdanı uzerınde uçmuştur Devlet Bakanı Cıhat Bılgehan Başbakan adına vaptıgı açış konuşmasmda jzetle sunları söylemıstu" «Türkiyenln sanavılesmesı ve modern tanrn teknolcjısını tatb)k etmesi yeraltı ve verüstU ser vetlerlnl gelıstlrrnesı artan nüfu suna ış ımkânlan sağlamak bs kımmdan ve buyuk Turk mllle tinın relan sevıyesıni yukseltmelt bakımından rarurl bir yol olarak karsımızdadır Kaltanma namlemızin ana çer çevesmı teşkıl eden bu husus geı pekleşmek yolundadır Turkiye bır taraftan tetnel alt yapı dedl gımız tesislere bavuşmaJrt». dl> ger taraftan da sacayıleşmentn ana unsurlan telakki olunan mad delerı istıhsalde mühırrj hedeüere dogru ılerlemektedır Turkıje, hur ve demokratık ni7am ıçınde hızla kalkınmak ıçın her kaynaktan ıstıfadeye fcararlıdır. Bu kaynakların Ddsinda hıç suphesız kı bızatıhl kendı gayretlerı gelır. Turkıye yabancı sermayeden, bılgiden, hunerden, teknolojıden ıstıfadeyı kendı gucune eklemeyı ve boylece kalkınmasını bıran evvel basarmavı derp'ş etmıştır. Bugun memleketımızde »ıyasî ıstıkrarın sağladığı atmosfer ıçe • sınde umıt verıcı bır başlangıçla karşı karşıyayız. Karma ekonomıve mustenıt bır plân ıçınde her turlu gucun seferber »dılmesı ıktı^adi refah meselemızm hallmde tek çıkar >oldur» HINISTA ZEREN KONUŞAMADI Basbakanın tzmıre gelemeyişi sebebıyle Tıcaret Bakanı Uacıt Zeren, Puarı açış Konuşmasının kendjsl taraiından vapılmasınm ıcap ettığını ılen .urerek bır k o nıısma hazırlamıştır Fakat Beeldıje Başkanı Osman Kıbaı, Başbakan Demirel'den aldıgı talımat tizerıne konuşmayı Devlet MP Genel Baskanı Bolukbaşı YTP Genel Baskanı Alıcan ve CHP Genel sekıeterhgı deprem botgeı vahhklerıne bırer telglaf çekeıek uzun*uleıını bıldırmışlerdır P\RTİLERDE Depremler ve Türkıve Agııstos 21 Cema/i . evvel i V a V E •o s l â S 5 13 12 17 16 04 19 00 20 39 110 I2| 5 15 9O3(12O0 1 39 3 C6 S 23 Tanınmış sabıkalı korsanlardan «Erkek Alı namı ıle maruf Alı Uzun, haıaç a ^ a k yuzunden, Muzaffer Ar«lan adındakı panavırcı tarafından dun gece tabanca ıle oldurulmustur Tabancasıvla polıse teslım olan Muzaffeı panavırcılık vaparken Alı'nın kendısınden devamlı haraç ıstedığını. veraıeyınce de dovdugunu soylemıştır Kaatıhn ıfadesıne gore >Erkek Alı», dun akşam da kendısını sıkışt'rınca, eınayetı ıslemıştır BİR PANAYIRCI, «ERKEK ALİyi ÖLDÜRDÜ Bir tanker infilâk etti: 24 ölü var KUVEYT (aa) lngılız bandııa'ı Brıtısh Orovvn» adında 18 545 tonluk bır tanker, dun Katar Şeyh lığı açıklarında, Basra korfezınde, muazzam bır gurultu ıle mfılâk ederek vanmaya başlamıstır. «BP. şırketme aıt tankerdekı tayfalardan en az 24'unun olduğu sanılmaktadır Millî Eğitim Bakanlığından ISTATISTİK. EĞITIM PLÂNLAMASI ve EĞİTİM ARAŞTIRMASI konularında master veya doktora sevıyesmde eğıtım gormek, donuşlerınde Bakanlığımızda gorev almak ve her sahada ıkı kişı olmak uzere Amerıka'ya altı eleman gondenlecektır. Müracaatçıların çok iyi İngılızce bılmelen, askerlığıni vapmış olanlarm 35, yapmamış olanların 26 yaşını geçmemış olmaları, İSTATİSTİK sahası içın Fen Fakültesinın Matemabk, Ortadoğu Teknık Ünıversitesınin İstatıstık ve Ekonomı veya Matematık Bolumunden EĞrTİM PLANLAMASÎ ıçın Drtısat Fakdltesınden, Iktısadî ve Tıcari Ilımler Akademısinden veya Ortadoğu Teknık Üniversitesraın Istatıstik ve Ekonomı Bölümunden mezun olmaları (bunJardan başarılı olarak oğretmenlık yapmıg olaniar tercih edilır); EĞITIM ARAŞTIRMALARI için üniversdte mezunu olup en az 5 yıl bp/arılı öğretmenlik veya eğitim hızmetlerınde yonetıcılık /apmış olmalan ve halen bu görevlerde bulunmalan gerekmektedır Şartlan taşıyan isteklılenn 15 eylul 1966 tarihine kadar yukardaki sahalardan hangısine müracaat ettiğıni behrten bır dılekçtyle Bakanlığımız Dış Münasebetler Genel Mudurluğune başvurmalan ve ımtihana girmek uzere 23 eylul 1966 cuma günö saat 9 00 da huviyetierini belırten bır belgeyle Gazı Eğitim Enstitüsünde hazır bulunmalan lâzımdır. Yapılacak testte başarı gösterenler bılâbare lısan imtihanma tâbi tutulacaklardır. İlân şartlannı taşımayar' ımühanı başarsalar dahi kabul edılmıyeceklerdır. (Basın 19167 VARTO'DA Dun, deprem bolgesıne gelen Başbakan Sulevman Demirel Varto'yu ve yol uzenndekı depremden hasar gormuş, koy ve bucakları gezmıştır. Yol boyunca sık sık yolu kesılen Başbakandan kazazedeler «Ekmek» ve «Su ıstemışlerdır. Varto da bır enkazın uzerıne çıkıp halkla konuşan Başbakan şunlau «oylemıştır •Varto'lular. hakıkaten buyuk bır felaket geçırdınız. Durumuııuz hazın ve >ureklen parçalaMııdır Gecmis olsun Afetler, Ceııahı Hakkın takdırıdır Varto. yıkılmıştır. Binı mateeavız vatandaşımi7 hakkın rahmetine kavuşınuştur Yıkılan yapılu. devlet ev cıı her şevı vapacak kudrettedır Butun yaralarınızın sarılacağına ıııanmalısmız 'Vcılarıııı?! kederlerı ni7i pavlaşırım > Basbakanın krvnusması uzerıne hak ısrarla başka vere ıskân edılmelerını ıstemıştıı Bunun uzerıne Başbakan, «Fennııı ıcabı neyse >apılacaktır» demıştır \ arto da Başbakanı karşılavan halk, ayrıca enkaz altında henuz cok olu bulundu£unu ^ovlemış ve bunların çıkarılmas; ıjın >ardım dılemıstır A LTI Ctımhurıyet Resat Hamıt Vzız Napolvon 24 Avar kulçe N •»460M70 15450155oO 1I5MU600 103001(1100 9S009900 14001403 TEŞEKKUR Çok sevgı'i esim, babamız, kavınpederımız, buvukbıbami7 akıabamız vefatı dolayısıvle cenaze torenıne ıştırak eden, çelenk gonderen, çelenk \enne hayır mueuseselerıne teberruda bulunan ve bızzat eve kadar gelerek acımıza ıstırak eden dost ve akıabalarımıza alenen teşekkur ederız Ovadya Kazez ve Bonfıl ailesl llâncılık; 5343 a 97E2 [ JAK OVADYA'nm AKBANK'm mutad Mudurler toplai'tısı bu yıl 106 Şube Mudurunun ıştıidkıvle 19 20 ağustos cuma vt cumartesı gunlerı Taıabva OteMeclısı Reısı Ahmet DalU rıvasetınde bır kısun Muduılen toplantı lrnın Konferans Salonlarında \apılmı;Ur. Fotoğraf, AKBANK hahnde gostermektedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog