Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALT1 !•••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• ü î î 21 Ağustos 1966 CUMHURÎYET ş FOLKLOR EKİPLERİNDEN: SOVYETLER FOLKLOR YERİNE KONSER!.. RÜBAİLER (II) Şiiristan Sultanı'na •••• •••a •••• •«•• 21 Ağustos «927 tarihli Cumhuriyet'ten Şark Vilayetlerimizde Petrol I menbaları bulundu Selmi ANDAK ı 5 Bir şâhikadır, hiç erişümez o kadm Sonsaz sevflir, sevmeyi bUmez o kadın Âşıklan ağrunda ölünnüş, ölsün Geçmez o güzeuik, daha ölmez o barim. EN TtPÎK DANS T.M.T.F. nun düzenlediği Uluslararası Kültür Şenliğinin Folklor Yanşmasının son gecesinde, Juri, yarışma ödülleri dışında ayrıca, ekıp olarak zayıf olsa bile, programında en ilgi çekici ve en orijinal bir halk oyununu göstermiş topluluğa da, sadece bu oyunundan ötürü bîî Özel Ödul verilmesini kararlaştırmıştı. Buna göre, Türkiyeden T.M.T.F. Halk Oyunlan Ekibi'nin «Çayda Çıra» oyunu ile. tsrael'in cJerusalem Savaşçılan> oyunu «En ilgi çekici» oyuclar seçıldiler. Resimde, Israel folklor topluluğu gdrülüyor. <)»»••••••' Değerli Okuyucular 30 Ağnslos Zafer Piyangosunun Büyük Ikramiyeleri: >•••••••••••••••••••••••••••••••» I I I 5 10 lane » » » » I Milyoıt lira 500 Bin » 300 » » 100 » » 50 » » Bir çırpıda bu kalbur üstü ikramiyelerden birini k a zanamazsanız, üzülmeyiniz. f>6ride daha 30 bin, 20 bin; 10 bin v e 5 bin liralık yiizlerce ikramiye var. Bunlar da w bir derdinizi görebilir. (Basın 19045'9753) •»»•••• >••••••••••••••••••••••• Istanbul Belediyesi HESAP ÎŞLERÎ VARÎDAT TAHAKKUK MÜDÜRLÜĞÜNDEN Mükellefln AA ve Soyadı: Hüseyin Demir Akif Yılmaz Ihsan Selman îsmail Öksüzler Arif Koşar Altan Öner Niyazi Keskin Mustafa Büyükuğurlu Nezihe Bediye Özcan Şinasi Ağan Hüseyin Ceylân Kemal Şahin Şevkl Şükrü Hüseyin Atmaca Cevat Dede Selâhattin Yalçın Hüseyin Temizci Tevfik Kadir Demir Selâhattin Acar Kâmil Evirgen Hüseyin Tirkat Şerif Ahmet Çiçek Mehmet Özgül Ahmet Yanmkaj Îsmail Patçı Hatun Özyurt Şevket Kansız Halil înan DUber Atmaca Ali Abara Hüseyin As Sait Keskin Ahmet Çalışır Hüseyin Çalışır HUmi Altıner Nasip Yenidoğan Nikola Persaje İhbarname No. Billnen Adresl Küçükköyde Emlâkçı 13/019253 Karhtepe Ordu Cad. No. 276 46 '92456 Karhtepe Ordu Cad. No. 276 53/94869 Şişli Garajı Doküm Usta 21/019687 Bağlar Cad. Menekşe Sk. No. 38 17/19454 Sangöl Çınarçık Sok. No. 39/3 4/117359 Karhtepe Göçmenler Sk. No. 10 37/337242 Karhtepe Ordu Cad. No. 346 37/337237 Bağlarbaşı Mah. ve Cad. No. 45 26/58820 Bağlarbaşı Küçükköyyolu No. 6 24/019807 Fatih Nişanca Sok. No. 7 24/019946 Bağlarbaşı Mah. Tulumba Sok. No. 29 24/019903 Yüdıztabya 13. Sok. No. 2/C 48/92555 Yıldıztabya Ortanca Sok. No. 30 48/92563 Mahmutpaşa Kaptan Han No. 10 26/58821 T. Tarla Küçükköyyolu E. Edirne As. No. 6/B 14/019343 Sangöl Yenibahar Sk. No. Bilâ 37/212739 Sangöl Ordu Cad. No. 43 38/62443 Sangöl Hamam Cad. No. 61 42/92077 Sarıgöl Hamam Sk. No. 42/C 40/81539 T. Tarla Çukurçeşme Akalar Sok. No. 15 37/212741 İşçi Sğ. Bl. Apt No. 15/19 33/358010 Işçi Sğ. Bl. Apt No. 15/19 33/212532 Karhtepe Gürauşsuyu Cad. No. 44 52/94821 Karhtepe Ordu Cad. No. 167/C 47/92514 Karhtepe Ordu Cad. No. 336 46/92471 Karhtepe 24. sok. No. 2 46/92475 Bağlarbaşı Mah. ve Cad. No. 45 41/358300 Sarıgöl Patika Sok. No. 7 42/358304 Yıldıztabya Mah. ve Cad. No. 61 41/92017 Bağlarbaşı Mah. ve Cad. No. 45 35/62296 T. Tarla Çukurçeşme No. Bilâ 15'019371 T. Tarla Yuvah Sok. No. 53/1 18/290327 Sangöl Çimentepe Sok. No. 17 51/92839 Kartaltepe Çelebiler Sok. No. 25 50/94797 Kartaltepe Çelebiler Sok. No. 25 42/358314 Yıldıztabya Mah. ve Cad. No. 94 2/94967 Yıldıztabya Mah. ve Cad. No. 65 6A17715 Tarabyc Yeniköy Cad. No. 44/46 Gaziosmanpaşa ve Sanyer Tahakkuk Şubesi 1964 1965 1966 senesi mükelleflerinden olup namlanna salınan levha v« ilân resmine ait t y ) ^ " ! edilrnis. bulunan ihbarnamelerin bilinen adreslerinin yanhs veya değişmiş. bulunması hasebiyle posta ile tebhği mümkün olamadığı gibi memur vasıtasiyle yapılan tahkikatta da yeni adreslerinin tesbit ve tebliği kabil olmadığı cihetla keyfiyet 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 10104106 ncı maddeleri mucibince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. îlgililerin ilân tarihinden itibaren bir ay içinde bizzat veya bilvekâle müracaatlan veya taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirdikleri takdirde kendilerine süre ile kayıtlı ihbamame tebliğ edileceği bildirilir. (Basın 19153) 9745 •••• Hayır, böyle ohnaz! Halk kitlesi •••• •••• özelUkle önceden belirli konuda ilân edihnis, bir gösteriyi candan seyretmeğe gelen büyük seyirci topluluğu karşısında, beklediğinin tamamen dışında bir programla ia• an • ••• •••• terseniz en parlak sanatçüar, vir•••• •••• • ••• tüozluk arayan eserlerle çıkmağa kalkarsanız, bu hiçbir zaman olum lu sonuçlar vermez. tstense de, istenmese de, bu yolda hareket, iyl Bir dnygu m ı var böyle derin, böyle genis Beyhude o göz süzmelerin, bakmalann şeyler göstermek niyetine rağmen, •••• Sevmek bir ölüş, belki de tekrar dhüis Işveyle jüzel göğsüne gül takmalann •••• yerini bulamıyacağı için basansız•*•• Bitmeı kederim, bil ki t&kenmet derdim • ••• Şairce sevip, övmeyi bUmezler ki lığa uğramağa ve sonunda seyirciAç kalbimi fiğren, aenl aevmek ne Inriş. Hep böyle susarlar, dili yok aynalann. dinleyici kitlesini küçümseyici, uVanizetti Ew<elki gün Şişhane yokumursamayıcı veya en hafifinden osunda Ragıp Pasazade Osman nu avutucu bır davranı» olarak Bey tarafından Eliza adında kalmağa mahkumdur. Gelen haberlere göre, idam bir musevi kızı güpe gündüz mahkumu iki anarşistten VaSanat; toplumda, yerinde ve zabıçakla öldürülmüştü. Maktul nizetti delirmiştir. Müdafaa vemaıunda hedefins ulaşabildiği nismusevi kızının dün cenazesi killeri bunlann daha yüksek bette sanat'tır ve sanat olarak güçkaldınhrken bir musevi topbir mahkeme tarafından teklenir. luluğu cadalet isteriz» diye rar muhakemelerinin yapılmaDüşünün bir kerre: ömeğin virtrafıği, hattâ âsayişi ihlâl ed« sını istemişlerse de idam hüktüozlardan biri Davit Oistrah, bir cek derecede caddelerde ta$ Gittikçe büjiir duyduğu özlemle keder Esrârumz ermişlere malfiıtı olsun münün yann infaz edileceği Richter, bir Clibum veya diğerlekınlık yapmıştır Zabıta ve Bir türlü geçip bitmeyi bilmez geceler Hamlar o sezişten yine mahrâm olsun sanılmaktadır. rini, herhangi bir Atraksiyon için devlet memurlanna karşı ha Zevk aldığı her türlü cefâdır sevenin Sen bende hüküm sür daha binlerce sen* de, veya bir Folklor, bir Rövü ve karette bulunan bu küstahlaÖmründe sükunet ve hnzurmuş ne geıer. Ruhum edebiyyen sana mahfcftm olsun. benzeri gösteriler ile birlikte dinrın, insan bır histen ziyade Polis Müdürü Şeref Beyin lemeğe tahammül edebilir misiniz? Cumhuriyet Kanun ve Adliye himmeti ile talim ve terbiye Bunun gibi herhangi bir Trapez sine karşı bir güvensizlik şekgörmüş bir polis taburu t e veya akrobasi numarasmı bir konlinde tezahür eden bu taşkınşekkül etmişti. Dün Şerif B«y::: cer salonunda veya bir Folklor lıklan derhal yapılacak tahki)••• *••• İe muavini Hasaa Resit Bey, Ayanşında izlediğiniz duyulmus, mullll kat sonucunda cezalandmla • • ••* yasofyada saffı harb nizamm • dur?! caklarmdan emin olmahdırlar. da yürüyüş yapan bu yeni taIşte böyle... Mübalâğasız 5000 kiBu münasebetle tstanbul Müdburu teftiş etmislerdlr. şinin, Sovyet Rusya'nm evvelce deiumumisi Nazif Bey, bir o 4 ilân edildiği ve programda bildirilmuhabirimize «Cumhuriyet Ka•••• Hep gam çekecek bil ki bu âlemde kalan •••• diği gibi «YATRAN Halk Oyunlan» Hiç bitmiyecek bir gecenin koymmda nun ve Adliyesine fcarşı teca•••• Musevi lcııı Ellza'nın kaatili •••• ömrünce flmit et ve biraz sev, oyalan ekibini seyretmek üzere, birbirini Sökmez o şafaklar sevenin koynunda vüzde bulunan bu şımank ve Osman, isticvabj sırasında baErgeç sezeceksin, var olan şey yoklnk ezercesine koşup doldurduğu ADünyâda değihniş, öbür âlemde değfl küstahlar. yakında tecelli edezı gayritabiilikler göstermiş olBinbir yalanm kaynağı bir eski valan. çıkhava Tiyatrosunda, açık hava' Cennet de cehennem de senin koynunda. cek olan adaletı göreccklerdir» duğu içir, müşahade altına anın yetersiz akustik şartları içinde, demiştir. lınmıştır. uygunsuz bir mikrofon tertibatı, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rutubetten telleri bozuk ses veren piyano eşliğinde, isterse dün » • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • » • • » • • • • • • • • • • • • •• • • • • » • » • • • • • • • » •• » •» yanın en sayılı piyano, şan veya akordeon virtüozunu, en seçme bir repertuarla dinletmeğe kalkmak sadece boşa kürek çekmek ve o iyi niyetli büyük seyirci kitlesini üzmek, hatta linirlendirmek deİSTANBUL mektir. SÜNNET DÜĞÜNÜ DÜĞÜN 625 Açılıs 6.30 GOnaydın yük stttdyodan yankılar 21.00 İf ZİYATET , PİYANO DRAMI! + NİŞAN • 7.00 Köye haberler 7.05 Oyun 24 Saatin olaylan 21.10 Medlha Hele bazı talihsizlikler de, işin • VESAİR HUSUSÎ İŞLEB 2 •k KOKTETL havaları 7.25 Sabah melodUerl Demirkıran'daD farkılar 21.30 trajikomik famfiTii büsbütün güİÇİN l 7.45 Haberler 8.00 Istanbulda bu Evvel zaman İçinde 21.40 Küçük lünç hale getirmeğe, üstelik ışi ha • gün 8.05 Bu sabah »Izin için ilânlar 21.45 Radyo halil müzik fife ahnağa müstait bazı taşkın ki8İ5 Küçük Uânlar 8.30 G8nlünüz orkestrası 22 00 Reklâm programşilerin deyimiyle «matrak» geçce türkuler 9.00 Çocuk bahçesl lan 22.45 Haberler 13.00 Her meğe müsait bir brtama yönelirse, ,ve Bjc •?.« Kenum X NOT: FİATLAB 1« LİKADAN BAŞLAB. . J .^lS^Sartahf M.00 Kısa* haberler pazar (ecesl flc Ofkeıtn 24.00 o zaman ne Mozart'tan, ne Pucsololan Kapanıs. ADBES: DİVAN OTEU YANl TEL: 47 38 M 47 38 31 • 10.05 Kutlu Payaslı'dan sarkılar «^i»i'>dçjj, ne Skriabin v«ya Çay • tSTANBÜl tL KAOTOSD 10.25 Plâklar dBnüyor 10.45 Nez«kovski'den piyano parçalan, ope ••••••••••••••••••••••»»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9.55 Açıhj 10.00 Dlskotektan hat Bayrara'dan türküler 11.00 Yaz secmeler 10.30 Pazar melodllerl ra aryalan dinlemeğe hal kalır mı? Reklâmcüık 3305/9746 1966 11.20 DSrt oyun DSrt konuk 11.00 Piyano nlolan 11.15 AkorŞu manzaraya bakm: Gösteri 11.45 Plâklar arasında 12.05 deon ve gltarla melodiler 11.30 başlayacak, herkes bir Halk OYurdun sesi kadınlar topluluğu Konçerto taati 12.00 Sevtlen meloyunlan topluluğunun riirmmifr 12 30 KOçük üânlar 12.40 tnd diler 12.30 Mmyatttr muzlk bir «giris» inl bekuyor. Bir de Çayırlı'dan sarkılar 13 00 Haber 13.00 Hafif mttzflc 1330 ögl» konbakıyorsunuz, sahneye çıtıpıü, ler 13.15 Bu hafta neler dinllye serl 14.00 Gençler İçin 14.30 güzelce ve sempatik, buğday saç ceksinlz? 13.30 Reklâm program Kansık (ololar 15.00 Melodl dlzid h bir kız çıkıyor. Koca sahneda lan 15 00 Pazar konseıi 15 25 15.30 Oda mflzlgl 16.00 Caz cüız duran kuyraklu piyanoda Türküler ve oyun havaairı 15.40 saatt 18.30 Cay saatl 17.00 PaKöy odası 16.00 Plâklarla hâtıra zar konseıi 18.00 tyl aksamlar gerçek virtüozlara hâs bir çauşlar 18.30 Kayıp mektuplan 18.30 Senfonlk müzik 19.00 Hafif la, hem açıkhavarun güç şarüa16 45 Müzik senliklertnden 17.30 müzik 19.15 Aksam kotuerl rını, hem 5000 dşi karşısında Yıldınm Gürsesten sarkılar 17.45 20 00 Gençlerle beraber 21.00 Müçalmanın zorluğunu, değme bir Vasfi Oçaroglu orkestrası 18.00 zik demetl 21.30 Piyano Edebirepertuarla yenmeğe çahşıyor. Aylık Mnvakkat Küme fasıl topluluğu 18.30 Kısa yatmdan 22.00 tzahlı cax müzlğl Ama bu atmosferde bu gider mi? kirası teminat haberler 18.35 Kemal Koldaş'tan 23.00 TatD aksamı lçta 23J0 Olmuyor. Dinlemeğe değü, seyLr. kş. Lr. kş. türküler 18 50 Reklâm programKapı No. CSnsi Sokafı SemH Mahallesi Müzikaller 24.00 Çeşitll müzik retmeğe gelen seyirci sıkılıyor. ları 20.00 Haberler 20.30 Bü00.30 Gee« v* müzik 1.00 Kapanif. Bunda o kizin, genç kuşağın virDükkan 800 00 720 00 tüozlanndan Tamara Kretkina'Lâlell Camlaltl krokl L&leli Kemalpaşa ANKARA nın bir kabahaü var mı? Ona yet Vakıf pasa] kililer daha önceden bu şartlan 2. kati 1200 00 1080 00 Yenicaml caddesinde MasırEminönü Çelebioğlu 7.00 KBya haberler 7.05 Sabah 20.30 Pazar fashnda Rast makamınbildirmişler mi ki? carşısının Vakıf is hanı taramüzlği ~ 125 Saz eserleri 7.45 da eserler 21.00 Şlir dünyasında finriniri kapısuun Ustünde 384 Haberler 8.00 Ankarada bugün çocuk 21.05 24 taatin olayları Sonra arada kısa süren bir 8.05 Oyun havalan 8.20 Küçük 21.10 Geçen hafta 21.25 Turhan ada 1 ve 175 perseL Rus Halk Dansı. Neyse, seyirci 1669 50 Uânlar 8.25 Türk müziii dlnleyid Karabuluftan türkuler 21.40 Spor 1 kroki 1855 00 Kıble Çeşme ve Iğdıç 75/1 54 Eminönü Sandemir biraz kıpırdıyor... Bundan sonra istekleri 8.55 Sabah konsert dergisi 21.55 Ziya Taskentten sar No. dükân No. lu 476 ada 23 parsel Kan9.10 Müzikli çocuk oyunlan 0.30 kılar 22.15 Küçük konser 22.45 sahneye gene bir solist çıkıyor. tarcılar cami altı pasaj İstekleriniz mlkrofonda 10 00 Haberler 23.00 Hafif müztk dünAdeta ünlü Chaliapin ekolünden 875 00 750 00 Abdülhakhamit Cad. 29 kapı Beyoğlu Şehitmuhtar Kısa haberler 10.05 Pazardan yasından sesler 24.00 Kapanif. gelme kaliteli bir Bas. Adı: YuNo. lu ZUmrUt Apt. pazara 10 35 Benlm işim nedir? ANKARA tL RADYOSD ri Karalof. Bu heybeüi bas'ın üs9ci Da. 600 00 540 00 Beyoğlu Şehitmuhtar 11 00 Özel eğlence programı 11.30 9J5 Açüıs 10.00 Sabah konserl tün sesi, ne yazık ki mikrofonun 5ci Da. 600 00 540 00 Beklr Sıtkı Sezgin'den sarkılar 10.30 Albümlerden seçmeler Beyoğlu Şehitmuhtar da ayarsızlığıyla acayip seslere 3 cü Da. 450 00 405 00 11.50 Bitmez tükenmez Anadolu 11.00 Müzflc dünyan 12.00 ögle Ebekızı So. 6 kapı No. lu ValŞişli Meşrutiyet dönüyor! Rossini'nin tanınmış Se 12 00 Eyfel'den müzik 12.25 Küçük konserl 12.4S Büyük orkestralar de Apt vil Berberi"nden arya. Folklor ya ilânlar 12.30 Yurttan sesler dinle 13.30 Küçük konser 144» Duke nşmasmda ne de gider? yici istekleri 13 00 Haberler EUington orkestrmsından caz 14.30 Yukanda adresi, aylık kiraa ve muvakkat teminat bedeli yazüı gayrimenkuller 29/8/1966 pa13.15 Sevdiginiz sesler 13.40 Emel Bale müziği 15.15 Bir solist zartesi günü saat 15 de muhammen kirası Uzerinden kapalı zarf usulüyle ihale tarihinden itibaren Derken mtithiş bir olay.. Bir Sayın'dan sarkılar 14.00 Çocuk 15.30 Sandy Nelson ve Shadom ca28/2/968 sonuna kadar müddetle kiraya verilecektir. kaza, hayrr bir dikkatsizlik: Pibahçesi 14.15 Reklâm program lıyor 16.00 Etenslı çay 17.00 yano bir şangırtı ile basaşağı o tsteklilerin ikametg&h, senedi, muvakkat teminat makbuzunu havi kapalı zarf tekliı mektuplaları 15.15 Kısa haberler 15.20 Pazar konseri 18.00 Bir solist. bir luyor! Onu diğer gösteriler için nnı en geç mezkur gün ve saat 14 e kadar BasmUdürlüğUmüzde müteşekkil thale Komisyonuna verDilek kutusu 16^0 Ahmet Sezgin topluluk 18.30 Konçerto saatl kenara taşımak isteyen müstahmeleri. den türküler 16^5 Nusret Ersöz 19.00 Haftamo solisti 19J3O Plakdemin dikkatsizliğiyle kuyruk Postada vuku bulacak gecüanelerin nasan itibar» slmmıyacağı İlân olunur. den sarkılar 16.55 Kısa haberler lar arasında 20.00 Geçen mevsiayağı kanhnış... Hoppala! Şimdi (Basın: 18421 9755) 17.00 Kadınlar topluluğundan min konserlerinden seçmeler 21.00 drarn başlıyor. Bir aralık, bir Istürküler 17.30 Köy odası 17.50 Mozayık 22.00 Caz müziği kemleyle kuyruk ayağına destek YUksel Kipten sarkılar 18.00 So 23.00 Gece konseri 23.45 Cesltn runlarımız 18.30 Dans müziği müzik 24.00 Gece ve müzik yapıyorlar. Bu destek güçlü ol18 50 Reklâmlar 20 00 Haberler 1.00 Kapanış. sun diye de bir müstahdeme «Git, dayan» diye işaret veriyorlar. O da tıpış tıpış gidip iskenüeye Her d n ı komaşa yaklaşıyor. tskemleyi ayaktan ce UYGUN FÎATLA kip, herkesin hayreti içinde kendi oturmaz mı? Müthiş bir fcahEN ÎYt KALTTE SÜNGER ISTANBUL NÖBETd ECZANELEB kaha kopuyor tabil. Eh. pes.. Bu YAPIŞTIRILm Büyük bir şirket kariyer yapmağa müsait bir pozisyon kadar komedi olur. Şarlonun Oevlal OemmroUan H«ytlart>as»ı BAKIRKÖY: Hllâl, YeşilkSy tstafKÜRKÇÜOĞLU: Sultanhamam filmlerinin fculagı çınlasm! Ve için eleman aramaktadır. Modern Sevk v e Idare, organizasyon (30 M rs) Strked (21 « W) Oe yon. Osmanlye Sıhhat. Mesadet Han No. 309 bu durumda Puccini'nin «La Bomzyouan. <4» 1* M ı (Tatl) gOnlerlı ve personel sahalannda bilgi v e İngüizceye ihtiyaç varcbr. BESİKTAŞ: Yeni. OrtakSy, AmaTel: 22 57 97 İSTANBUL (44 03 07) Seutt aatlan: (•» O « ) , heme» operasından Arya söylenivutköy, Yeni Taliplerin askerliğini yapmış ve 35 yaşından yukan otmamaTurk Hav* f ouan BOel Batıa I yor? Arada sevimU halk türküleBEYOĞLU: Sıhhat. Taksim. Vataa, ları lâztmdjr. Business Administration tahsili v e 1 senelik İs(44 t ) «01 (Danısma. «4 a M ) , îlftncılık 5 3 3 7 9 7 5 2 ri de eksik değU... Tabü, üstün Yenisehir. letme İktisadı Kursu üzerinde durulmaktadır. (Hava alann O O M • l ) M W). bas Yuri Karalof da harcanıyor. bkrardus aastanaoeM: (4* W »O)ı .EMİNÖNÜ: tstanbul, BabılU. NiSonra akordeonist Vasilkl ProTaliplerin yazılı hâl tercümelerini P X . 666 KARAKÖY NümuzM aartahanci < 134 09 go)ı sancı. Küçükpazar, GSrgfl, Genç Türk tas tarafmdan, şaşılacak bir hiladresine gÖndermeleri rica olunur. EYÛP: Gflven. SaSmaleılar, .Ornit, Gureba: ( H a I») nınnlrt (M «• « > SOTADI TASHİHt nerle Mozart'ın «Fa majör sonaSnahtar. tsa Samatyaı (31 a SO) Sele<Uy» tmdan final» çahnıyor? Bu da Çengelköy Bekarderesi No. 18/22 Santralı ( S 49 SO) Beledlya £abıta FATİH: Şiia, Canbakan, Can. HorReklâm<alık 3309/9747 boşa gidiyor! de mukirn Ahmet Bltgen'ln soyadı MOdOrmeO: aa 91 t*l Meteoroto)! hor, Halk, Salih pasa. (Açıkgün) olarak dUzeltilmistir. (73 86 M ) Traflk ŞlkAfel. <** M 6T> GALATA: Ege. Bütün bu program, Mozarfı, tstanbaJ ttralreal> I O O O I Cumhurlyet »7«8 GAZİOSMANPAŞA: SarıgM. Çaykovski'yi, Halk Oyunlarını, KADIKÖY: Merkez. Yeni Gün. seyirciyi ve nihayet bu şenliği Koşuyolu. Kızıltoprak, Bostancı. düzenleyenleri adetâ hiç'e say.KASIMPŞA: Yeni Turan. mak demektir. SAR1YKK: Mete Bmlrgan. has vacancy ın Accounting Department Applicants shoııld have SORUMLÜLUK? ŞİŞLİ: Ergun, Çam, GO1, Ömlt. sound knovvledge of bookkeeping, Turkish and Engüsh. Written Bu durumdan, TM.TF. yöneti ÜSKÜDAR: Yeni. Zeynep KâmU. cilerl önceden Sovyet yetkilileriapplications in English enclosing photo to K. L. M. Taksim Zlya Hektmhan. ne: «Bize mutlaka folklor yanş21/8/1966 pazar günü yapılacak olan CHJ?. İstanbul fl ZEYTİNBURNTJ: Yeni Doftan. Meydanı İstanbul. Üânclhk: 5341/9761 ması lçtn, Halk Oyunlan ekibi Kadm Kolu Kongresi Doğu filerimizdeki çok üzücü deprem ANKARA gönderin» şeklinde, hattâ israrla dolayısiyle ertelenmiştir. yazüı bir ikaz yapümış olduğus nı a n Kongre tarihinin ayrıca bildirileceği sayın delege ve dâna göre, sorumluluğun ktmlerde tti » m uı m • BUHB fa> » •stlilere duyurulur. Cumhuriyet ^ 9 7 olduğu bellidir. Hatta, bu şenlidat • ( I I M U l BakMk trtae ı gin ktlltür şenliği olduğunu ve (13 0 «1 oatodlya (8ttt9«q genç kuşağın her sanat bölUmün (iı B « i rrari» m M n • Devlet oemtrrollan Istlnea «I ı den temsilcisini iddia edebilecek O. OemtiToıUri tstlhbaı»! (lı N W) olan Sovyetlerin bu açık nokta rnv rcmunaı Ul d « ) dan bile hiçbir hakkı yoktur. Bir kat daha yok sevgi katından başka Tat bahnadım âlemde tadından başka Dünyada ne bir taç, ne de bir taht ebedl Kalbimde senin saltanatmdaa başka. :: ! : :: : : •••• •••• •••• 2 Şark vilâyetlerimizd? petrol araştırmalan yapmakta bulunan Fransanın Sorbon Darülfünunu jeoloji profesörü M. Bertrand ile Darülfünun arziyat profesörlerinden Hamit Nâfiz ve Ahmet Malik Beyler Van'da ve Hasankale'de petrol kuyulan bulmuşlardır. Şimdilik mahalli ihtiyacı bol bol temin edecek kadar ham petrol ihraç edilebılen bu kuyular • dan iptidai vasıtalarla ham petrol istihsal oluıjabilmektedir. 1 Ijjj Bir cinayetin arkasından İdam rnahkumlan 7 iii Polis taburu Kaatil Osman Gazino Oriental ZENGİN PROGRAMLA EMiRLERiNiZi BEKLER İstanbul VakıHar Başmüdarlüğündetı KİRALIK EMLAK LAHiNATiON Lüzumlu Telefonlar K.L.M. ROYAL DUGTH AİRLİNES G.H.P. İSTANBUL İL KADIN KOLU BAŞKANUGINDAN: D.B. DENİZ NAKÜYATI T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜCÜNDEN: Bu nâhoş durum ne Yatran Halk Danslan Ekibi"ne, ne Solist lere, ne seyirciye, ne de şenliğe yaramıştır. Sovyetler geçen yıl da böyle davranmışlardı. Acaba bu geceden, gelecek yH İçin bir d e n almabilecek mi? AYDIN gemisi satıgına ait teklif alma löresi « eylül 1966 gününe tâlik olunmuştur. İlgililerin şartnamede yapılan değişikliğe ait notu teşekkül Ikmal Müdürlüğünden almalan rica olunur. (Basın 19163/9766) Tiirfciye ve Oria Doğu Âmme İdaresi EnsHlüsii Genel Müdürlüğünden: 19661967 öğretim yılı için kayıt süresi 27 Ağustos 966 cumartesi günü öğleye kadar uzatılmıştır. ÖgUUere duyurulur. (Basın 19169 A. 11115/9765) BASTANBUCB GOInaiM I D R a ı Aokara Ol <« 001 t»cJ Slgortalan (U « Wl Kan UerKer <U M f<) Bs» eettep. tıc » 401 tB r a M ı s (13 » »81 r n f l l tft rardnt rATTH: Aükall Onkapanı Yeni (13 • «81 Mkom ( ! • • • » • (iı e m.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog