Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUKIYET 21 Ağnstos 1966 Deprem Deprem Deprem Felâket bölgesinde yalnız hıçkırık ve inilti duyuluyor SAHİFK BEŞ tmBfflllUiULCliLÂLkLSLLI CLUUİJİ S Hasan Behzat BARIŞ Bir Mahkumun anlattıkları 1890 senesınde kurulan bır komısyon, Sıng Sıng Hapıshanesının halıhazırdakı durumunu beğenmıyor ve beş blokluk hucreler, bır toplantı holu elektnk santralı, depo ve ıkj ıbadet yerı yapmağa karar verıyor. Aradan geçen onbeş senelık bır muddet bu ınşaatın çok fecı olduğunu gosterıyor. Bılhassa 1892 de 27 mahkumun \erem'den olmesı uzerıne Dr. R T Irvıne, hucrelerın çok kuçuk olduğuna daır rapor vererek gemşletılmesını ıstıyor. 1913 senesınde Sıng Sıng'e yenı ılâveler yapılmasına karar verılıyor. Bu kararla 1917 senesınde eskı hucrelerın jıkılmasıyle jenı hucrelerın yapılmasına baslanıyor. 1000 kışıhk bır kapasıtesı olacak olan hapıshanenın ayrıyeten hastanesı, moral tedavi klınığı, ayırma ımkânları hucrelen ılâve olunacak. Fakat baslamasından bır muddet sonra 300 hucrenın yıkıhsından bu yana bazı mimarî ve teknik hatalar yuzunden yıkım duruyor. Bu sefer de yapılan bazı yenı hucreler kullanılmaz bır hale gehjor. Nihajet alınan jenı bır kararla 1924 senesınde hastane dahıl olmak uzere hançten 368 hucrenın ılâvesıyle Sıng Sıng'ın dışan ıle ıçenyı kesen duvarları 1927 senesınde tamamlanıyor. HÜCRELEBİN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ ğe götnrmek bize çok faydalı neticeler vermiştırBoylesını de hıç duymamıştım, dıyerek, tovbe estağfırullah'ı çekmekten kendımı alamıyorum Doğrusu. havanın bıraz sıcak oluşu ve sıcak kazanların da fıkır fıkır kaynamasına pek tahammulum olmadığından mutfağı çabuk terkedıyoruz.. II Yemek salonlannı gezıjoruz. Bu bıraz da askerlıktekı yemekhanelerı andırıyor» Tabıi havası bıraz değışık. Her ınsan hayalınde buyuk bır yemekhaneyı canlandırabılır ve>a tahayyul edebıhr . Yalnız bu yemekhanede yemeğe oturduğunuz zaman yemekte dahı sızı bır mecburıyetın bekledığını hıç aklınıza getırdmız mı' Işte bu yemekhanenın en hassas tarafı da bu nıyorsun.. Esasını daha gönnedin Biraz bekle, vemeklerini bitirdikten sonra göreceksin deyince; bunun altında yıne bir çıkmaı var dıye kendi kendıme söylenmeye başlıyorum. Yemek yanm saat kadar surmüştu. Masalarm ustune bır baktım, âdeta yemekhaneye geldığım zamankı gibi tertemızdı Hakıkaten de merakımı mucıp oldu, bu temizlık.. Allah aşkına, bn adamlar tabakta hiç Iokma bırakmazlar mı? dıve soruvorum. Muhatabım gaynihtlyarl güldu ve ılâve ederek : Demin size bekle görürsünüz demistim. Onnn mânası bn idi Iste! Hiçbir mahkum tabakta yemek bırakamaz. Bana sebep de, efer her mahkum yiyece$) kadar almayıp da artık bırakırsa ekonomik bakımdan çok larara eireriz. Bn sebeple herkes vivebilece&i kadar almaih» mpcbnrdnr. Aynyeten, tepsl, kaşık, bıcak, çatal.. bnnlan her vemekten sonra bırakmalan emri vardır. Sayı ile çıkar, tekraf savılarak iade edilir Bu ızahattan sonra Vehpinin kerrakesı mevdana çıkmıştl. Cuma sabahı gülen birçok insana bugiiıı mezar olan deprem bölgesinde, şimdi iniltiden, hıçkmktan ve duadan başka birşey duyulmuyor artık . Felâket; mes'um ağırhğı ile, özel' likle Varto'nuıı uzerine çökmıiş, masum insanlardan. hangi sebeple bilirr mez, intikam alraak istemişti. En soğukkanlılar dahi, feci manzara karşısmda irkiliyor, gözlerinde biriken yaşları göstermemek için, viraneliklerde saklanrnaktan medet umuyordu. HAPÎSHANE YENİLENIYOR Wıngdale'ın birçok seneler çalışmasından sonra hapıshane projesı Akıl Hastalıkları Mudurluğune devredılmiştı.. 1926 senesınde jukanda bahsettığım A ve B bloklan bu ılâve edılen blokların en yenılerındendv O zaman sarfedılen mıktar tam 2 775 000 dolârdı. îlâveler arasında jımnastıkhane, berber, sanajı bınaları, mektep ve elektnk santralı gıbı en muhım kısımlar \ar. Hapıshane bu şekılde tamırden zıvade yenıden yapılıyor. 1929 senesınde ıse hastane en modern ve hastanın ıhtıjacını karşıhyacak şekılde tamamlanıyor. Bu gun ıse butun amehyat odaları, hasta koğuşlan ılmın en fennî «ekılde hazırlamış olduğu tarzda hasta tedavi etmektedır Hapıshane mensupları bununla âdeta ıftıhar etmektedirler. Bana kalırsa hakları da yok değıl.. Zıjaretım esnasında mahpuslarla konuşmanın yasak olmasına rağmen. bır fırsatta ağır tar ameliyat geçiren hastaya sorduğum suale aldığım cevap benı âdeta hayretler ıçerisınde bıraktı. Nasıl, hastane den tnemnun mnsnnnz? Memnnn olmak da lâf mı? Efrr brn dısanda olsavdım ve bn ameliyatı normal bir hastanede yaptırsavdım, bnna ne malî cıicum ve ne de ömrüm yeterdi. Burada olmam her ne kadar cemivet !çin hos defilse de, bu bağımdan doçrosn içeride olduğuma memnunumDüsündum.. hayatta herkes bır memnun olma sanatına sahıp olmalı. Mesut olmayı bılmiyorsanız memleketı de ver=eler yıne memnun savılmazsınız . En enteresan faalıyetlerden bın de evalet hukumetının o tanh'erde resmî bır şekılde «Altm Arkadaşlar Bırlığı» altında bır organızasvon kurmasıdır. Sıng Sıng'ın bütün modern düşünceIerı ve faalıvetlerı o tamanki eyalet valisi Wılliam Sulzer'in tâyin ethgi (Thomas Mott Osbornel zamanmda gorülür. Daha a«agıda bundan yine bahsedecegım Bloklan gezmem bır havli surmustu Bılhai^a hücrenin ıçıne gırıp ıvıden iyiye tetkık etmem muhatabımı biraz huzursuzlandırmıstı. Vaktımiz pek az dıverek bîoklan terk ediyoruz Yakından mutfağı ve jemekhaneyı gezelım deyince : Patron sizsiniz, ne derseniz o olnr, dıyorum. Muhatabım, acı bir gulumseme ıle : Bnrada göziiküvoram. Fakat eve sittim mi, asıl patron'on kim oldnğn orada belli olnvor! dıvor Bılâhare anlattıBı hıkâveve gore meger«e karıtından bahsedıvormu1! Amerikah kadınlarla evlpnen kım^PİPr bunun aci'inı pek ıvı bılırler HASTANENIN H4LI Deprem, Hınıs ilçesiyle kovlerınde 2077 e\i vıkmış bulunuyor. Yenı japtırüan hastane binası da, bnnlar mrasında . Resünde, Hınıs Hastanesinin depremden sonraki hali gorcüuvor. Gozume, mahkumlann sıralandığı bankonun önunde yemek \eren ahçınm ışaretı m'knat.s gıbı takıldı. Hem yemek dağıtıj or ve her mahkuma da bır seyler soruyor, jemeği ona gore verıyordu Muhatabıma Yahu yemeğı dağıtması bos.. âdeta bando idare eder gibi.. Fakat bu işaretierden sonra >emek kasığım istedifın şekilde knlla AHÇININ ÎŞARETLERI YARIN DELİ MAHKÛMLAR DAtRE KİRA İLANl Cağaloğlu caddesi uzermde, Hurrıyet matbaasmın tam karşısında muayenehane; ve büro olmağa gayet ejverijli 28 No. lu binada ikı oda, bir *andık odası, bir koriıîor^ve WC def> lbaret dahe artırma yolu ile kfraya y Takdır edılen kıra bedeli 300 T i . olup ihale 25/8/1966 perşembe gunu saat 10 da tst. Üniversitesi Dr. Ziya Gün Tesıs: Idare Müdürlüğünde yapılacaktır. İhale hususî hukuk hukuanleri daıresinde ceryan edeceğınden tesıs, en zıyade pey siirene ihaleyi icra edip etmemek hakkmı mahfız tutar Husu«î şartlar. Tesıs Idare Mudür'uğunden öğrenilebilir. Tel: 22 42 00 161 Cumhurıyet 9741 Elâzığ Belediye Başkanlığından 1 Belediye binası ile mülkiyeti Belediyeye alt sinema salonunun kalonfer tesisatı ışı 2490 sayıiı kanun hükümlerina gore kapaü zarf usulüyle ıhaleye çıkanlrruştır. 2 Mııhammen bedeli 163463,65 TL olup geçıcı teminatı 9424 hradır. 3 Eksütme ve ıhalesi 2/9/966 (Cuma) gunu saat 11 de Belediye Encümenınde yapılacaktır. 4 Buna aıt dosya mesai saatleri içınde Encümen kaleminde gdruiebılir 5 Tahplenn 1966 yılı Ticaret Odası ves&ası geçici temınat makbuz veya tnektMbu ile üç gun evvei Belediye Başkanlığına muracaatla alacakları ıhaleye iştırak belgeleri ve usulune uygun şekilde tanzım edecekJeri kapah zarflarm en geç ihale saatinden bır saat evvel makbuz mukabili Encumen Başkanlığına vermiş olmalan şarttır Postada vakı gecikmeler kabul edılmez. Keyfiyet ilân olunur. (Basın 18630/9736) KLÇLK AYŞE Y \LMZ KALDI Deprem bolgesinden hazın bır sahne: Anasını. babasım \e kardeşlerini kavbeden gozlerı yaşlı bır kız çocugu E\lerının enkazı uzerınde bundan sonra talüun kendisine ne gosterecegı bellı olnman kuçuk A\şe'>e şımdi, pek sevdıği buzağısı arkadaşlık ediyor . Otjrenci Alınacaktır Sosyal Hızmetler Akademısine, hse mezunu öğrencı alınacaktır, Muracaat edeceklerın, 1966 yılında Üniversiteler arası girış sınavına kaülmış olmalan gerekmektedır. Aday kayıtlan 15 eylül 1966 tarihine kadar devaın etmektedir. Fazla bılgi ıçın lise müdÜTİükleri Ue, Sosyal Hiznaetler Akademisi Müdürlüğü, Halk Sokak No: 7 Ankara, adresıne muracaat edilebilir. (Basm 19170 A. U160/9764) BANDO tLE YEMEK Yıne Iciîıt ustüne kılitli kapılardan Eectiklrn sonra mutfaga va^ıl olduk Muazzam ve korIturıc buvüklükteki vemek kazanlan Sdeta ir<>anın gözüne Him^la\a Da9ı sibı eelivor Ahçıbssı kazanlam hacim ve kapa"=ıte=i hakkında ızahat verirken, dı<:arid3 bır bando «ie^i kulaSıma rplivor OavnH ^ ^rî muhatabı» ma sualı bastırıvorum : Bütun hapisler paydosta bahçede toplanırlar.. alfabe sırasına göre (yemekhane) sıraya girerler, ve başlannda bando olmak üzere bn kısa mesafeyi bando ile katederler.. Bu benım bır havli garıbıme gıtmıstı . Gayrııhtiyarî : Peki ama yemekhaneye bando ile gelmenin mânasını pek anhyamadım?.. Muhatabım, «hani sen de re kafas z adamsın, bir şey anlamıjorsurn der gıbı • tlk işc geldiğimde ben de sizin gibi anlamamıştım.. Ama şimdi çok iyi biliyorum Bunon mânası, tamamen moral içindir. Yani, ise gelen her mahkumnn moralini düzeltmek ve ona gavrct vermek içın bando ile yeme Bergama Ziraat Teknisyenliğinden 1 Bergamanın Aşağikırıklar köyünde 800 dekarlık mer'anın çevresinin dikenli telle ihatası ve 2 adet betonarme koprü inşası işinin, birinci keşif ve husus! fennî şartnamesine h zarf usulü ile 2/9/1966 Cuma günü saat 10.00 da Bergama göre ihalesJ, 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapaZiraat Teknisyenliğinde teşekkül edecek Romisyon buzoroada yapılacaktır. 2 Keştf bedeli 4063850 lira olup geçici teminatı 304752 lira olup, keşif özetl ve hususî fennî şartnamesi her gun mesai saatleri dahilinde Bergama Ziraat Teknisyenliğinde görülebilir. 3 Taliplerin Bayındırlık Müdürlügünden alacaklan ihaleye iştirak belgesi, 1966 yüına ait Ticaret Odası kaydj ve geçici teminat makbuz veya banka mektubunu fhtiva eden teküf mektuplannı thale saatinden bir saat evveline kadar KomJsyon Başkanlığına verilmeleri şarttır. 4 Posta Ue gönderilen teklif mektuplanndaki gecikmeler kabul edilmez. (Basın 12370 İ. 351" BAŞBAKAN INCELIYOR Başbakan Suleyman Demirel, dun depremin en fazla can ve mal kaybma sebep olduğu Hınıs ve \arto ılçelerlni dolaştı. Felâketzedeler, Basbakandan «Su» ve «Ekmek» ıstedıler. Ayrıca, ilçelerinın başka bir yere naklini dılediler Fotoğrafta Demirel'i ve beraberindeki Bakanları, Varto'da kısmen avakta kalabüen birkaç binadan biri önünde bılgi alırk«"n göriiyorsunuz. OKULD4 TEDAVt Zelzele, Hınıs Devlet Hastanesini de yıkınca: Bolge Okulu. hastane hâline getırıldı Felâketzedelerın ılk tedavileri burada \taturk Lımersıtesı Tıp Fakultesı doktoriarı tarafından yapıldı. Onceleri, birkaç yaralı getirıldı ihtimamla vatırıldı, yaraları sarıldı Fakat sonra oluk oluk varalı taşındı Okula Doktorlar. hastabakıcılar canlabaşla uğraşıjor halâ. Yaraları, maddeteıı olduçu kadar, manen de sarmağa çalıjıvorlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog