Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAEtfFE DÖRT 21 Ağustos 1966 CUMHURİYET ıııııiHiHi J a m e s Bond m •••••••••••••••••••••••••••• "^••••••••••••••••»••• Dr:NO • HflMDULUIH SUPHI ; THNRIÖVERİn 15 Siz aradan çekianiz. Bu adamlann nasıl rey toplıyacağını o zaman görürüz. Vasıf Beyın hatası orsdadır. Sebep ve neticeyi karıştırıyor.> CELÂL BAYAR ARAYA GtRİYOR Celâl Bayar araya girdi: «Ben de İzmir Mebusuyum. Bu mutemet hakkında benim bildıklerimi kısaca arzetrneme müsaadenizi rica ederim. Rahmi Bey İzmir Valisi ikpn tttihat ve Terakkı bu efendiyi köylerde şifahi propagandaya memur etmişti. Fakat bu işi becereraedi. Bir gun Rahmi Beyin onu Hükumet Konağında bu büyük bınanın her odasmdan işitilebilen bir sesle azarladığını işittik. Kendisin sokak kapısına ve methaldeki merdivenin son basamağına kadar teşyi etti. Ve ben bu meselede tamamen Hamdullah Suphi Beyin düşündüğü gibi düşünüyorum.. Hükumet Rei?i, Fırka Kâtibiumumisine bakarak emir verdi : • Derhal onu vazifesinden çıkaracaksınız..» Ben bu söz üzenne daha fazla durmayı lüzumsuz addettim, ve aynldım. Akşarn saatine doğru Umumi Kâtip beni aradı ve dedi ki : «Darılmayınız, intihabata kadar mutemedin yerinde kalması için biz, siz a,yrıldıktan sonra Paşaja bir ricada bulunduk. Fakat intihabat biter bitmez emin olunuz o vazifesinden ayrılacaktır.» FETHİ BEY BENtMLE GORÜŞMEK İSTİYOR Ertesi sabah Büyük Otelin uşak larından biri Fethj Beyin benim]e görüşmek istediğini haber verdi. Eğer yatağımda iken konuşmakta bir beis görmezse şimdi odama çıkmasını rica ederim, demiş. Onu odasında yatağında iken ziyaret ettim. İzmir başta olmak üzere, Garbi Anadoluda ölçüsüz, karışık ve mahiyeti kolay tarif edilmez bir cins halk kıyamı olmuştu. Fethi Bey bu seyahatten avdetinde hakikatı nasıl görüyor, bu kıyamı nasıl anlıyor? Kendisinden dinlemeye fırsatım olmam.stı. Yalnız onun Cumhuriyet Halk Partisinden kendisine devredilmesine vaad aldığı mebuslar arasında benira de ismim vardı. Eğer Fırkasına girersem beni Umumi Kâtip yapmağı düşünmüş ve ev%'elki aksam sofrada Gazrye verdiğim red cevabından müteessir olmuş. Yatağının başucuna yakın bir iskemleye oturdum ve konuşmağa başladık. Sordu : «Ne için dün akşamkj teklifi kabul etmediniz?» Düşüncemin hiçbir kö?esini gizlemeye lüzum görmeksizin ben de ona sordum : dan bir araba ile inerken gördüm. Ona işaret ettim. , Arabayı durdurdu Durdu ve indi Dedra ki: «Havuz başında bir az dolasalrm. Arabattnm parasını ver.» Fethi beye söylediklerimi bu eski arkadaşıma tekrar ettim ve yeni fırka teşebbüsünün üç aydan fazla devam etmesine ihtimal vermediğimi anlattım. Tekrar Yalova hikâyesine avdet ediyorum. Atatürk âsi doğan ve âmir, hâDOLMABAHÇEDE AKŞAM kim olarak yaşaması ve ölmesi YEMEĞİ Aynı akşam Ertuğrul yaü ile lsmukadder olan kimselerden biridir. Hilkat ona böyle bir yol çiz tanbula avdet ettik. Aksam yemeğini Dolmabahçe Sarayında yiyoruz. miştir. Sizi Paris'ten getirdi. Çok Reisimiz göstermemekle beraber eski bir arkadaşsınız.. Kütahya Garbî Anadolu tezahürlerinden mü Mebusu Nuri Beyi Umumi Kâteessirdir. Hepimiz sofra etrafında tip seçti. Çok eski bir arkadaşıyerleştikten bir an sonra birderı bidır. Hemşire Hanımefendi âza re içinde gizlediği infiali açığa vurtâyin edildi Istiklâl Mahkemesidu: ne onun arzusu ile girenler bu «Maşallah» dedi. «Barut fıçjlan yeni fırkanın ilk nüvesini teşkil üstünde oturuyormusur ve bundan ettiler. Bu kadar ısmarlama, bu haberimiz yokmus. Bunu bana kim kadar dört başı mâmur bir mu anlatacak.» rakabe fırkası nasıl kök salar. Kütahya Mebusu Serbest FırkaNasıl yasar? Bunu bir dakika nın Umumi Kâübi Nuri bey cevap için mümkün farzetsek. Reisimiz verdi: bunun hskikaten başlıyacak iti«Bunu anlatsa anlatsa en iyi Fırrazları, tenkidleri karşısında naka Kâtibi Umumisi anlaür. O biz» sıl sabnnı muhafaza eder. Bu işin mahiyetini târil etmelidir^ doğduğu gün ölmüş çoçuklardan AUtürk Umumi Kâtibe bako. Bu biridir. Çok isterdim ki, siz bu işi bakışia soruyordu: üzerinize almamış olsa idiniz..» •Ne diyeceksiniz?> Umumi Kâtip ayağa kalktı. Bütün Fethı Bey : fırka merkezlerine bir tâmim telgra «O halde ümitsizsiniz» dedi. fı gönderdiğinl ve alacağı cevaplar«Tamamen ümitsizim..» dan sonra kendi görüşünü arzedec*ğini söyledi. «O halde ne için bana evveke Atatürk, bir saniye düşündü. V« bu mütalâanızı söylemediniz?» hepimize dedi ki: «Beyefendi, bana fikrimi şimdi • Vakayi işin mahiyetini arzetti. soruyorsunuz Mütalâamı size Sizin tâmim telgrafınız neticesind* şimdi söylüyorum. Siz sormadan gelecek mâlumata ib^tiyacımız kalnasıl ben kendi kendime benim madı.» görüşüm sizinkme uymuyor diye Atatürk'ün bu işin mahiyetini ba yamnıza gelir ve kanaatlarımı na kim anlaür diye tekrar sormasıanlatabilirdim. nı mütaakıp ben elimi kaldırdım, Büyükelçimiz olan Ruşen Eşref «Müsaadenizla ben an!atacağım> Ünaydın'ı bu hasbıhalden 20 gün dedim. kadar sonra Ankarada Çankaya(Arkası var) BU KADAR 1SMARLAMA FIRKA OLL'R MU? «Beyefendi, böyle bir fırkanın tutunabileceğine, yaşıyabileceğine nasıl ınandınız? Bu kadar ısmarlama fırka olur mu? Atatürk mizacında bir adamın kendi isteğiyle bir murakabe kuvveti vücuda getireceğine ve bunun takyidi altına gireceğine nasıl inandınız? LİM, ^ DE BCM& •••*t••#•*»•t*«« Nimbiis J o n e s »i!!iiniiin^^ VlFFANY JONES AYSE İLE ALi \ İ 8 9 10111213141516 konu ve resim: Ayhan Başoğlu KIZILKULE Yine evde fırtına var, anlarsın ya Hakkâri Bayındırlık Müdürlöğünden 1 727.73955 lira keşii bedelli ilimiz kütüphane inşaat: 527 sayıh kanun hükümlerine göre işin 1967 yılına sarî olmak üzere 2490 sayılı kanun gereğince kapalı rarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 5/9/1966 pazartesi günü saat 11.00 de Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisjonunda yapılacakür. 3 Bu işle ilgili eksiltme dosyası her gün mesaî saatleri dahilinde Baymdırlık Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için istekliler*n: a 1966 yılına ait Ticaret Odası belgesi, b. 32A59.60 liralık geçici teminat makbuzu, c İkâmetgâh belgesi, d Bir adet kamyon, betoniyer ve vibratör ile Teknik Eleman beyannamesi, e. 20/8/1966 tarihinden sonra almış olduklan 58.120,00 liralık referansı 5 tsteklilerin ihale gününden üç gün önce İl Makamına yapacakları müracaatla Bayındırlık Bakanlığından (C) grupundan bu işin keşif bedeli kadar almış oldukları karnenin ibrazı ile Bayındırlık Müdürlüğü Ehliyet Komisyonundan alacaklan giriş belgesi ile 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi gereğince hazırlayacaklan teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat önce eksiltme komisyonuna vermeleri gerekir. 6 Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (Basın 18946 A. 10918/9738) M/1/UC**N PİZÖINİ SOLDAN SAGA : 1) Eski Yunanda tarihî devirlerden biri. 2) Tersi: Eskiden orta oyununda kadın rolüne çıkan erkek oyuncu; Bir edat. 3) Bir edat; Kötülük yapmak isteyen ve bu hissi ısrarla içinde saklayan insan mânasına iki kelime. 4) Her çıkıştan sonra yapılan iş; Bilgi; Tersi: Üst tarafın aksi. 5) Tersi: Kamer; Bir tann; Tersi: Yayma, duyurma; Vazıh, sarih. 6) Yurt içinde en çok yolcu taşıyan teşkilâtın rumuzu; Kemer (Fr.); Bir gö* rengi. 7) Füimlerde erkekleri baştan çıkaran kötü ruhlu kadın tipi için kullanılan bir tâbır; Bir hava şirketinin rumuzu; Tersi: Bir sayı. 8) Kalsiyumun kirayadaki simgesi; Altının kimyadakl simgesi; tkinci ismi Bloom olan tanmmış bir beyaz perde yüdızının ük ismi. 9) Utanma, haya hissi; Bir renk; Herhangi bir seyin lezzetine bakmak. 10) Çok popüler eski bir halk Oyunundaki bir tip; Anadolu'da yaşamış olan tarihî kavira. 11) Halen hayatta olmayan ve sağlığında her sene altınla tartılan Ismailiye mezhebinin dini liden; Şart edatı; Tersi: llgilendıren, alâkası olan. 12) D. Alman malı bir traktör markası; Bir bağ; Tersi: Ayının yuvası; Tersi: Toprağın kazılıp açılması ile yapılan su yolu. 13) Başlangıcı olmayan; Tersi: Kimyada kalayın simgesi; Sanat (Fr.). 14) Ayakkabı yüzü yapılan sepilenmiş dana derisi; Bir meyva. 15) Hane; Gücü, kuvveti ile Türk güreşini dünyaya tanıtmış olan pehlivanlanmızdan birinin lakabı; alçak, doğrulukla alâkası olmayan. 16) Ama, tören; Dedelerden v« büyükbabalardan herbiri. YUKARIDAN AŞAĞrYA: 1) Armağan; Fiyaka, afi; Elbisenin ait kısmı. 2) Tersi: Gelenek; Maddiyata fazla düşkün olan kimseler için kullanılan bir tâbir; Tersi: Bir emir. 3) (LN); Alman parasımn rumuzu; Tersi: Ağırbaşlılık. 4) Altıparmak balığının dilim dilim kesilmiş salamurası; Fiatı yüksek, ucuz değil. 5) Bir meyvanın ezilmiş halini belirten iki kelime; Tersi: Kimyada gümüşün simgesi; Ölüm cezası. 6) Tersi: Tarihl bir şahsiyetin ve bir siyasi parti başkanının soyadı veya Orta Anadoluda br kasaba; Tersi: Hal, tavır. 7) Acı, eza, cefa; çoğul eki. 8) Bir renk; Hindistanda mihraceden küçük hükümdar; Tersi: Yeis'in ortası; Kanşık renkli. 9) Aslen Yunanlı olan dünyanın en meşhur sopranolanndan birinin adı; duman lekesi. 10) Dolayısiyle anlatma; Tersi: llâve. 11) Sonuna bir (A) harfi eklenirse az, pekaz mânasına gelir; Başma (MA) konursa gemilerde ambarlara ve tnakine dairesine hava veren bacalar mânasına gelir; Sanma'mn ortası. 12) Bir lokalde elbise konulan mahallin altında mânasına gelen iki kelime. 13) Bir renk; Doğu musikisinde özel bir usulle bestelenen dört mısradan ibaret bir şarkı çeşidi; Gökyüzü. 14) Tersi: Bir erkek ismi; Bundan yirmi yü kadar önce Marmara'da batan bir yolcu gemimizin adı; Denizlerin kabarması. 15) Tersi: Çabuk; Bir mâbut; Tersi: Haya hissi. 16) tstanbulda bir semt; Tersi: Körpelik, tazelik. General Yegorov ve Zırhlı Birlikler GeneraH Butkov gibileri bn değişikliklerden duydukları sevinci âlenen ifade ediyorlardı. Ama sevinçleri kısa ömürlü oldu. 1949 da General Artemyev görevine iade edildi. Işleri daha da karıştıraeak blr tayinle SUlin, oğlu Vastli'yi Bölge Hava KuvveUeri Komutanlıçına getlrdi. Vasili Stalin, sarhoş bir külhanbeyi idi. Her kesin nefretini kazanmıştı. Özelllkle şlmdi Mareşal olan, Moskova Uçaksavar Savunma Birlikleri Ko matanı Korgeneral Moskalenko'ya daiır.a hasta oluşuyla alay etmek »nretiyle çok kaba davranıyordu. Korgeneralin askerî bir otomobil yerine tekerlekli bir sandalye ile gezmesi gerektiğini soylerdi. Vaska, adıyla tanınan Vasili Stalinin NKVD generalleriyle çok iyi geçfamesine hiç hayret etmiyordum. Ama babası ölür ölmez derhal gö revtnden alındı, daha doğrusu Hara Kuvvetlerlnden tamamen atıl4ı. Moekova Askerî Bolgesinde al. tl ay çalı^tıktan aonra Kara Knvvetleri Komutanlığı Karargâhı Kot may Başkanlığına naklhni yaptırmaya muvaffak oldum. O tarihte Kara Kuvvetleti Başkomutanı MaTCfal Koniyev ve Kurmay Başka lu Orgeneral Malandin idi. Burada taniftifim subaylar arasında en V Beden Egtthnl Dairesi Tümge' Baklanov ile dostlnk kurndl Slbirya Askerî Bölged olan Baklanov, uzun hoy yapılı, fevkalâde askerî 22 O. PENKOVSKI T. PARLA yapısı olan bir adamdı. Harb sırasmda 1 inci Ukrayna Ordu Grnpanun bir parçası sayılan ve Or general Jadov'nn komuta ettiği 5 inci sınır tümenlerinden birine ko muta ederken temayüz ehnişti. Baklanov (1) ve Jadov (2) sıkı dost tular. Baklanov'un askeri hizmetin çok daha yüksek kademeleruıe çı kacajpnı tahmin ediyorum. Geçmiş te Jadov'a çok şey borçlanraıştır, ama ileride Jadov'a bile himaye edecek bir mevkie gelirse katiyen hayret etmem. 1949 sonunda Askerî İstOibarat Servisine naklim ve Askeri Diplomatik Akademiye girmem konusu tekrar ortaya çıktı. En sonunda ra zı olduğumu bildirdim ve profesyonel bir askerî istihbarat subayı olmak karariyl akademinin resmi kurslarma yazıldım. Bunun hemen arkasından, 1950 şubatının 6 suıda albay rütbesine terfi ettirildim. irenin kıdemli subay mevkilne ge tirildim. 1953 martmda Stalin öldü. Onnn arkasından Beriya tevkif edildi ve Malenkov, Molotov. Bulganin ve Kruçefden teşekkül eden «kollektif liderlik de\Tri başladı. Yeni liderler dış siyasete yeni bir şekil verilmesini kararlaşiırdı: Yakındoğu memleketlerine ekonomik ve siyasî kanallardan nüfuz etmek. Sovyet Askerî îsühbaratı yalnız In gilizlerin Siivey} Kanaluıdaki birliklerinin kuvveti ve emelleri ile değil, Mısır'ın Yakındoğuda ne dereceye kadar antikapitalist bir askeri potansiyel knvvet olabileceğl hususn ile de ilgileniyordu. Benim işimln ana konusu Mısırla ilgiliydi. Başlangıçta Askerî Ataşe ünvanını taşıyordum (Askeri Ataşenin yoklnğunda ona vekâlet ederken) ve bütün resraî resepsiyonlara katılmak ve kendimiı de dâvetler yapmak zorunda kalıyordnk. Ocak 1956 da Ankara'ya yeni Sovyet Askerî Ataşesi GRU Generali Nikolay Petroviç Ruobenko geldi. Kendisi ile olan münasebetlerim yavaş yavaş gerginleşti ve sonunda 1R56 kasımında Moskova'ya geri çağırıldım; GRU geri hizmeti ile görevlendirildim ve çeşitli suçlamalara eevap vermek için bas kıya tâbi tntuldum. Merkeze alınışıma yol açan şartları etraflıca anlamak gerekir, çünkü bun laırn kariyerim üzerinde önemli tesirleri olmnstur. Asıl adı Savçenko olan Ataşe (Rnbenko zâhirî adı idi) önceleri Kâbil'de Askerî Ataşe olajrak bulunmuştu. Oldukça yaşlı bir adamdı. Takriben altmıs yaşında vardı; oldukça kabavdı. (Arkası var) (1) Baklanov: Korgeneral, Kuzey Kuvvet Grupları Başkomutanı. (2) Jadov: Kara Kuvvetleri Başkomutan yardımcun. iznik Be/ed/ye Başkanlığından ilan 1 Kasabamızm Göl kenannda Belediyeye ait Turistik belgeli 2 bloktan ibaret 12 odalı Motel ve Gazinosu tefıişli mutfak kısmı kısmen tefrişli olarak 5 yıl müddetle ve açık artırma suretiyle kiraya verilecektir. 2 thalesi 315J966 çarşamba günü saat 14.00 de Belediye ,Encümeninde yapılacaktır. 3 Senelik muhammen bedeli 15.000. llra olup muvakkat teminatı 1125 liradır. Muvakkat teminatın üıale saatinden biı saat evveline kadar yatırılmıs olması sarttır Vaki gecikmeler nazara alınmaz. 4 Bu işe ait sartname her gün mesal saatleri dahilinde Belediye Muhasipliğinde görülebilir. (Basın 18649/9735) RAKAMLI BULMACA Ağustos 1954'de, Pakiıtan Kısmı'na nakledildim ve kendimi Kareşî Askeri Ataşe Muavinliği görevine hazırlamaya başladım. Oysa Pakistan Hükumeti, memAskerî Diplomatik Akademisin leketindeki Sovyet Askeri Atakadrosunun genişlemesi de askerî casnsluk usullerini tam şeliği mânâsıyla öğrendim ve üç jıllık için gereken mutabakat reyini Hâl böyle olunca, bir İngilizce kursunu bitirdim. Bu bildirmedi. lisanı oldukça iyi öğrendiğimi söy Askeri Ataşe muavinligi görevi llyebillrlm. 22 temmuz 1953 de Aka ile Ttirkiye'ye gitmek üzere hademiyi tamamlıyarak Sovyet Ordu rekete geçtim. su Genel Kurmaymın İstihbarat 1955 yazında Ankara'ya %t\Başkanlığuıa (GRU) atandırn. Ya dım, yeni görevime başladım. kındoğu ile meşgul olan 4 üncü Da Kanm Vera da birlikte geldi. Asistan Alınacak l Ü. Orman Faküllesi Dekanlığından Orman Yüksek Mühendisleri arasında imtihanla, Hasılat ve Inşaat Kürsülerimize ikişer, Botanik, Ormancüık Coğrafya ve Geodezi Kürsülerimize de birer Asistan alınacaktır. tsteklilerin Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bajmüdürlüklerinden bilgi almaları, engeç 6.9.966 akşamına kadar Deksnlıgımıza müracaatlan. (Bastn 18709/9734) OOnlrt snlmaeamv o»ll»dl!ml> «ekl> NASIL HAlXEDtLECKK7 Va&andaKi rakamlı oalmaeada ladeee t tane snahtaı (Ipucu) «e ı taoe (nouc rıtrdıt. Boı otan 12 Ksreaıo ıcıoe ı deo tr» kadat ayguD oireı rakam korarafc ve toplama çarpma. çıkartma bölnıe ısaretlerin» dikkai ederek «oldan «ağ> ve ynkandan aşağ^ya bohnacads gösterilec •onaçlan balnooz Biraı raktrnW ahr •mm bo« vaktlnrD hojça gecirmiî olursunrn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog