Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CDMHURİYET 21 Jtğustos 1966 SAHtFE ÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ CAVA'DA YENI ÇATIŞMALAR!.. BANDUNG, (AP) Arkadaşunız Kayhan • SAĞLAMER yıllık iznini | kullanmakta olduğu için «Dünyada Bugün» yan I lan bir süre yayınlanmı ' yacaktır. I nmartesi sabahı Merkesl Ceva'da Sukarno'yn tntanlarla tatmayanlar arasında çatışmalar olmnştnr. Ordn knvvetleri de çatışmalan önlemek İçin ol»y yerine koşmuştur. C Johnson ırlc Iccıvgcılarıııın bitmesini istedi Arjantio'de öğrenci göslerisi 1 limler Fakültesi 6nünde bir toplantı yaparak, hükumetin üniversitelerin içişlerine müdahalesinJ protesto etmiş ve üniversitelere özgürlüklerinin eksikHZ verllmesini istcmiştir. Öğrenciler, daha sonra aralanndan seçtikleri bir heyeü, 150 öğrencinin tutuklanınasına karar veren yargıca göndererek, hâlen tutuklu bulunan bu öğrencilerden 87 sinin derhal serbest bırakılma•mı isteraişlerdir. •3 U U P A A Buenos Aires (a.a.) t yakın öğrenci, Arjantia Başkentindeki Bi Bu olaylara Sukarno'nun İT ağustosta yaptığı konuşma sebep olmuştur. Sukarno konuşmasında halkın onu destekletnesini iatemiştir. Bunun üzerine Merkez! Cava'da ikibin kişi Sukarno'yu desteklediklerini söyleyerek ortaya çıkmışlardır. Daha önce de Sukarno aleyhtan olan universite öğrencileri duvarlara «Snkarno öleeek yaşta», «Sukarno Cehenneme git», «Snkarno demek komünizm demektir», «Senden nefret ediyornz Snkarno», şeklinde yazılar yazmışlar ve bunlan 17 ağustos konuşmasını protesto etmek maksadiyle yazdıklanm löylemişlerdir. Merkezî Cakarta'dakl çatışma sırasında askerler işe müdahale etmişler ve bn arada Snkarno aleyhtan bir ögrenci başındau vnrnlarak ölmuştfir. Bu kanşıklıklann Endonezyayı bir iç harbe siırüklemesinden endişe edilmektedir. Diger taraftan Cakarta'da da Snkarno aleyhtan ikibin ögrenci bir açık hava toplantısı yapmışlardır. öğrenci liderlerinden Firdevs Vecdi bir konuşma yaparak Snkarno'nun hiçbir kudreti kalmadığını, General Snharto'nnn bütün idareyi elinde tuttnğnnn söylemis ve Sukarno'nnn halkın arznsnna boynn eğerek çekilmesi gerektiğini belirtmistir. "Amerikanın gelecegi tehlikeye girebilir,, Kingston (a.a. . Hadyolar) Baskan Johnson ırk ayrınu kavgalatuım getirdiği şiddet hareketinin Amerika'nm geleceğini tehlikeye sokabilecegini söylemiştir. Johnson, hafta sonu tatilinde, Amerika Birleşik Devletlerinin Kuzeydoğusunda çıktığı seçim turnesi sırasrnda Rhode Islând Üniversitesinde bir konuşma yapmış ve doğrudan doğruya Amerika'U zencilere hitap ederek, siddet gösterilerinin ve ırkçıayaklanrnalann, bütün Amerikan halkınrn refah ve özgürlüğünü tehlikeye atabileceğini belirtmiştir. Başkan, zencilere, hayat şartlaruun, Amerika'nm bütün muazzam kay naklarmın seferber edileceği uzun vadeli programlarla düzelebileceğini işaret ederek junlan belirtmistir: «Yararlandığmu büyük refah ve kişisel özgiirlük, en azından, Amerikan sisteminln iglediğinin de Ulidir. «Fakat jTirttaşlanmız, kişiael sorumluluklann blreysel haklara mutlak surerte bağlı olduğunu kendi içlertnde hlssetmedikçe, bu refah çabucak ) NEW YORK akinistlerin son nzlasma tekİtalya'da Türkler lifini kabul etmeleri üzerine MİLANO (ajı.) Bır otobus 5 büyük nçak şirketinde 5 hafkiralıyarak Italyada iş aramaya tadan beri devam eden grev son» gelen 20 kadar Türk'ü, Milâno ermiş ve nçaklar sefere başlapolisi; geri göndermeye karar mışlardır. vermiştir. Paralan tükenen işGrev 8 temmuzda başlamış, Maçiler, günlerce otobflste yatmış, kinistler Başkan Johnson'un dibir ara içlerinden üçünü Holrektifi ile yapılan goriigmelerde lânda'ya iş bnlmaya göndermişhazırlanan mukavele taslağmı lerse de bir sonnç elde edemereddetmişlerdi. miş ve nihavet oolise basvnrmnş43 günlük grev süresinde blnlerce yolca hava alanlarmda boçuna zaman kaybetmiş bbılerce kişi nzun ve yorucu otomobil ve tren yolculuğuna mecbor kahni}, Bazı iş adamlan ülkenin doğusundan batısma acele yetişebilmek için, Kanada, Honolnln, hattâ Londra üzerinden uçmayı göle almışlardu. Orlak Pazar ülkelerinin !! yıllık gelipe ıınıııı yttzde 44 E Kaçıocı alârm? BRÜKSEI, (a.a.) A CIAP MOSKOVA'DA Hanoi'de iyi haber alan bir kaynaktan ögrenildigine göre, Başbakan Fam Van Dong başkanlığında bir Knzey Vietnam heyeti, bundan bir hafta önee Moskova'ya gitmek flzere baş kentten aynlnustır. Heyette, Savnnma Bakanı Vo Ngnyen Giap ile Dışişleri Bakan yardımcısı Hoang Van Tien de bnlnnmaktadır. SATGON Hanoi'nin iki sertlık taraftarının, yani Başbakan Fan Van Dong iîe Savun ma Balcanı General Giap'm Moskova'yı ziyaret etmesı, Saygon1da, Sovyetler Birliğinin Kuzey Vıetnam'a askerî yardımı arttı HANOİ (a.a.) Dikkal: Kolera! AMMAN, (ajk) rdttn Sağlık Bakanı Ahmet Abnknra, Irak'ta başpösteren kolera salgını dolayısiyle halka alârm vermlş ve salgının Ürdün'e geçmesini önlemek için verilecek talimats nymasını halktan isterojştir. Sağhk Bakanhğının yayınladığı bildinde, Irak'tan gelecek yolculann, Ürdün topraklarına girmeden önce beş günlük bir «karantına» ya tâbi tutulacaklan haber verilraektedir. racağı ve Amerikan kara ve hava harekâtımn şiddetlenişine bu şekilde cevap venleceği şeklinde yorumlanmaktadır. Kuzey Vietnam'ın en yüksek askerî yetkilısi Giap'ın, kuvvetlerinin Guney Vıetnam'da karşılaştıkları guçlükler ve Amerika'nın 17 nci enlem dairesinin kuzeyine giriştiği hava akmlannın yarattLğı sorunlar hakkında Sovyet yoneticılerine bilgi vereceği sanılmaktadır. Yıne Saygon çevrelenne gore, Sov yetler ile Kuzey Vıetnamlılar, mevcut sorunlan çozmek ıçın silâh ve teknisyen olarak yeni varriım çarelerı aravanklardır Uçok grevi bitti M vrnpa tktisadi Birliğinin, knrnlnşnndan sonraki sekiz yıl içinde, flye ülkelerde gayrisafi hanlayı yüzde 44 oranında artmayı başardığı açıklanmıştır. Altı üyeli Avrupa Parlâmentosuna Ortak Pazar icra kurulu tarafından hazırlanarak sunulan dokuzuncu yıllık rapordan vifjrenildiğine gure, sekiz yıllık süre içinde, üretim yönünden îtalyada V» 6, Almanya ve Fransada •o 4,5, Belçika ve Hollândada / ise ° o 4^ civannda bir artı? kay/ dedilmiştir. Aynı süre içinde sanayi IfÇİlerinin gaat başına aldıklan ücret, gayri safi olarak düşünülür•e •' 80 artmıştır. / . Almanya, Italya ve Hollândada bn artış • 90 a yaklasmış/ « tır. Fransada •• «0, Belçikada / •/, 50 ve LtiksembnrgJda • . 40 / »rtış görülmektedir. Ancak, fiatlann yükselmesi ve vergilerdeki ve sosyal güvenlik kesintilerindeki artış yüzünden, işçilerin net gelirlerindeki artış, bu rakamların çok uzağında kalmıştır. m skiden blrinl teskiya ederken «okar yazar» denirdi. Birkaç zamandır dikkat ettinizse ben bu tâbiri <oknr anlaf» ıek* Iine goktnm. Çünkü insan oknr, yazar; fakat okndn|una da, yazdığım da anlamaz. Her yanlan kelimenin insan oğln ve onnn yoliyle aile, iş ve cemiyet üzerinde bir tesiri var ki bnnnn ne oldnğunn oknyanlar dfişünecek ama, önce yazanlar düşünecektir. Bir kalemin mesnliyetl BÜtünü ile bndnr. Uznn zamandır lararb neşriyat, zararlı filimler, zararlı e | lenceler, hattâ zararlı oynncaklar gibi konnlar üzerinde dönya düşünürleri ve pedagoglan çekişir durnrlar; çünkü insan o | ln oldnğnnnn, gördüğnnfln ve dinlediğinin tesiri altında kalır. Eğer aklı ve muhakemesi onlann iyisini kötüsünden ayıracak kadar süzgeç değilse vay haline!. Dünya bngftn bn vahim salgınm tasası İle flsulmektedir. Dünya; şer knvvetlerinin taarrozn karşısındadır. Bn her zaman böyle olmnştnr. Toplnmlar bnna karşı müdafaa müesseseleri knrmnşlardır. Hastalıklaım karşı olduğu gibl Kötü tesirli neşriyat; filimlere ve oereyanlara karşı kannnlar konnr. Bnnlar hürriyetleri tahdit etmez; tanzim eder; fakat bn sırads masnm hareketleri de köstekler. Ve bSylece bir kere kannnî hörriyeti tahditleri olnr bnnnn yanında dernekler, knmllar doğar. Bnnlar da sirretliklerle fnücadele eder. Bunda mnvaffak olmak bir iyi niyet, medenî cesaret ve Mğlam ahlâk ile mümkün olnr. Mavaffak olamayınca kökünden kesip atar. Türklye de böyle olmnştnr. Sözü yayın hürriyetine ve onnn kötü knllanılmasına getirecegim. Bizde lüznmln bazı ka> nnnlar eksiktir; bnna mnkabil çok şiddetli kannnlar vardır. Bnnlann tatbikında memleke tin siyasî iklimi daima tesir yapmış ve lâyıkiyle tatbik edilememiştir. Yahnt Urata kaçılmıştır. Çaresi?.. Basının kendi kendini kontrol etmesi, sorumlnlnğnnn tartıp hissftmesidir. tngilterede Kanadalı bir mobarririn yazdığı bir roman, 2530 senedir hâlâ yasaktır. Son zamanlarda bnnnn tngiltereye soknlmasına müsaade edilmiş oldnğnnn isittim. Bilmem dogru mn?.) Filimler, dergiler, romanlar, temsiller taalk terbiyesinde büyük payı olan eserlerdir. Bnnlann her seyden evvel yapacağı tesiri müellifierinin, muharrirlerinin, ve bnndan ktr edenlerin düşünmesi lânmdır. Bizde neşriyat maalesef, «en zamanlarda tamanmn sornmsm bir dnmmdadır. Ne kannn, ne şeref divanı, ne kendi kendini kontrol etmek endişesl bir kf sım yayınlann alabildi|ine açı. lıp saçılmasına engel olamamaktadır. En salâhiyetli resmi makamlardan en yaşlı veya genç oknrlara kadar bilhassa çirkin ve zararlı neşriyat hakkında elimizde şikâyetleri vardır. Bnnlardan bir ikisini aşafı naklediyornm. » Fatihten bir yaşlı oknyncn (etkl harflerle) yazıyor: Bazı gazete ve dergilerde sürüm yapmak gayretiyle her türlü gayriahlâkî resim ve yazılar basarak memieket gençliğimn, genç kız ve oğlanlanmızın terbiye ve ahlâkı üzerinde, ne derece tahrip edici izler bıraktığını görüyoruz. Dünyanın ddrt bucağındaki fuhuş âleminin çeşitli rezaletlerini neşrediyorlar. Bu gidişe, dur diye bir makam ve teşekkül yok. Sizin gibi akıllı uslu olanlar da suspus o l u . yorlar...» Bir başkan Hnknk Fakülte. sinden bir genç: «Bir kalem sahibi ve gerçek insan olarak siz ve sizin gıbilere çok iş düşüyor; bu vaziyette. Bu konuda (ahlâk vç gev'şemesj mevzuunda) çok çalışacağız. Tâ kı; sâf ve temiz bir cemıjet kurulabılsın. Sizin altın fikirlennız, güneş gibi parlasın. (İmza mahfuz). Iki knsaktan iki feryat! Ne yapacağız? Bilmiyornm.. bir memlekette her seyin düzelmesi basından beklenir. Basının dü" ' f . e s i ? r O ^ kendinden e e . leeek.. başka çare düsünraek »yıpolnr. B . ırELEK O O K T O K Yakıtlar aktı Cape Kennedy (a.a.) 176,000 dolar kıymetlnde (yaklaşık olarak 17 milyon TL.) 3JJ00.000 litrelik nvı oksijen roket yakıtı nzay merkezindeki bir payplaynın patlaması ö « rine akıp ziyan olmuştur. Uzay ajansı yetkilıleri, bu kazanın gelecek yıl başlarında fırlatılması tasarlanan Ameri kanın ilk saturn beş ay roketinin denemesini geciktireceği • ni açıklamıştır. Roketin yakıt ikmali denemelen hâlen roket maketi üzerinde vapılmkt^dır. I ARCCLİK *G • itt AKBANK Bolu 106.ŞUBEMIZ GİRİYOR 22 Ağustos 1966 Pazartesj giinü Bu şubemîz için Yanlış bir adım size pahalıya mal olabilir ••• Halen piyasamızda on beşe yakın buzdolabı markası mevcuttur. ARÇELİK tek başına bütün bunlann toplamından fazla satılmaktadır. Çünkü en modern imalât imkânlannı, en titiz kalite kontrolunu, en ileri araştırma lâboratuvarlannı, en yaygın servis teşkilâtını... velhasıl bir buzdolabınuı mükemmel olması için gereken hususlan sinesinde barındıran yegâne fabrika TÜRKİYEDE ARÇELlKtir Buzdolabının her gün alınan ucuz mallardan olmadığını unutmayınız... yaulıç adım atmaktan sakınınız. Çoğunluğun karanna uyunuz... ARÇELİK'i tercih ediniz. 4,6ayak e^ayak Sayak 10,2 ayak 12.0 ayak Lirahk Hususi Çekiliş 50.000 . ' Ayrıca umumi çekılişlerde kazanma şansı AKBANK TAM T. Ziya Kırbakan Derl, Sae ve Ztthrevi Hastalıklan Mütehawın Irtlklal Cad. ParmakKapı No: 66 Teı 44 10 73 Üâncüık: 5020/9749 \ 1,450 1,780 2,100 2.650 2,500 3.200 2,900 3.700 3,250 4,100 Pe?ln 18 Takslttı htanbulda naklige, fstanbul hartclnd* tmbâlij, ntk/iye M ligori» masraflan alıcıya aitttn S I G O R TA HAYAT HAYATINIZI SİGORTALAR... KÂRINA ORTAK YAPAR Genel Satıcılanr 44 BEKO TİCARET A.Ş.: Istiklâl Caddesi 349. Beyoğlu. Tel.: 49 00 39 BURLA BlRADERLER ve Şsı^Hezaren Caddesi 6163. Karakoy, Tel.: 47 20 279,'CUMHURİYET CAD.^HARBlYE.'İSTANBUC'Ta.: 47 00 40
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog