Bugünden 1930'a 5,475,058 adet makaleKatalog


«
»

Türkçe Sözlökler M. N. Sadullah Sander: IÜRKCE OKUL SOZLÜĞU .. 200 TUEKÇE OKUL SOZLÜĞÜ Plâstik 230 Mustafa Nıhat Özon: 750 TURKÇE CEP SOZLÜĞÜ OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK 4600 TURKÇE YABANCI KELIMELER S. 1500 1000 EDEBİYAT ve TENKİD SÖZLÜĞU Kemal Demiray R. Alaylıoğlu: 1500 ANSIKLOPEDİK TÜRKÇE SÖZLÜK Faruk Çağlayan: OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK 500 250 YENI IMLÂ KILAVUZU İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERI Uâncılılc: 4912 9721 umhuriyet KURUCUSU FUNUS NADİ SIÇJFRİKSİYOMIJ Saç1 kepeklertni} yoklede* Saçlann dökölmesini öntef' 43. yı sayı 15106 Telgral v Telefonlar: tnektap adresü Cumhurryet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 22 42 96 2 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 1 2 99 22 42 90 Cumartesi 20 Ağustos 1966 SAÇLARlNIZINlKORttYUCUSU ReHâmcıkk 3062/9682 DOĞU'DA ŞIDDETLİ ZELZELE Erzurum, Muş ve Bingöl'de can ve mal kaybı büyük • Hınıs ve Varto İlçelerinin yüzde 90* ı harabeye döndü • Enkaz altmdan yüz/erce insan haykırıyor: « Bizi kurtarın l» SAYISI BEŞ YUZU IIŞTI Ne isek Oyuz iraı geç de olsa, turiımin önemini nihayet kavramıD j ş a benziyonız. Hükumet, ^ önümüzdeki üç yıl içinde bu alana 67 milyon liralık yatırım yaparak mevcut tesisleri genisletmeye, yatak sayısını da artırmaya karar vermiştir. Böylece, turizm konusunda bizden çok önce harekete geçen korosularımızın bir hayli gerisinden olmakla beraber, hiç değilse yerimizde saymaktan kurtnlacağımızı ve milletler kervanına katılmak üzere adım atmay» başlıvacagımızı nmabiliriz. Bu arada biriki noktayı gözden ozak tutmamaya dikkat edelim: Turizm, öyle kimi açıkgözlerin maksatlı olarak ynttnrmaga çalıstıklan gibi, sadece yatırımla kenditiçinden çöıümteniverecek basit bir endüstri degildir. Tam tersine bu endüstri, ait oldu£u Bakanlığın dışında hemen bfitün hükumet dallanmn isbirliğini gerektiren son derece yaygın ve karmaşık bir çahşma alanını kapsamaktadır. Böylesine yaygm ve karmaşık bir mekanizma iyi knrnlmnş olsa bile, teker teker vatandasların anlayışlı yardımından yoksun kalırsa, harcanmıs bütfin emeklerin %tne de boşa çitmesi, hiç degilse umulan verimi verememesi ihtimali vardır. Bir kısım dar kafalılar turizm endüstrisini bir dolâr toplama makinesinden ibaret saymaktadırlar. Bnnlar bu uçurda gerekirse ulusal kimliğimizden de parça parça soyunmak. sonunda ne idiğü belirsiz tipler olarak dımdızlak ortada kahnayı göze almıs görünmektedirler. Tabancı uydnluğu ve dolâr avcılığı nğruna her gün birçok ahlâk dısı davranışlara tanık oldnğumuz bir ortamda böylesine ilkel bir câilim çok tehlikelidir. Cnutmıyalım ki, turizm endiistrisinin felsefesî. dolâr avcıhtrnın cok ötesinde uluslararası dostluk ve >akınlığı gelistirme teraeline da>anır. Buraya gelecek yabancılar, burada her sevden önce Türkiyeyi tanımalı, Türkiyeyi sevmeli ve buradan birer Türk dostu olarak avrılmalıdırlar. Döviz çelirî, bu ana amacın do|al bir sonucu halinde kendiliğinden gerçekleşir. Fakat ana hedefi umursamadıiımız takdirde her yıl turizmdcn milyonlar toplasak da zamanla yeryüzfinde bizi sevme\en, bize diisman insanlann sayısını artırmaktan tayrı bir sonuc elde edemeyiz. n., 18., hattâ kısmen 19. yüzyıllarda, turizm endüstrisi dive bir sey yeryüzünde henüz bilinmezken Türkiye'yi gören yabancı diplomat. yazar ve düsünürlerin çoğu bize sıcak duyşularla hağlanmışlar, konukseverli£imize. ulnsal kisiliğimize hayran olmuslar ve kendi memleketlerine döndüklerinde bîzi vatandaslarına tanıtmayı çörev savmıslardır. Geçmiste hakkımızda yazılan övgii eserlerinin sayısı kitaplıklar dolduracak kadar boldur, ve süphesiz Türkiyeyi görmeden >a da maksatlı olarak Türkiye aleyhine yazılan kitaplardan çok daha fazladır. Oldukça geç kaldığımız turizm dâvasını çozme yolunda simdi yeni yeni kımıldamaya baslarken bu önemli noktalan «özden kaoırmamak zorundavız. Baslaneıçta vanlıs adım atarsak sonunda yaya kalan çene bizler oluruz. (Yurt Haberleri Servisi) Evvelki günden beri aralıklı olarak sarsılan Doğıı Anadolunun Erzurum, Muş ve Bingöl bölgeleri, dün meydana gelen şiddetli depremler yüzünden, can ve nıai kaybına uğramıştır. YÜRÜYÜŞ DEVAM EDİYOR...YOLDA DAHA HASÎALANDI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) BİR İŞÇİ Depremin en çok hasar yaptığı Erzurum. Bingöl ve Moş bölgesl Depremler Hınıs ve Varto ilçclerini tam manası ile birer harabeye çevirmis bulunmaktadır. Yardım ekipleri, Varto merkezinde enkaz allında. «Bizi kurtann!» diye bağıran felâketzedelere yardım edebilmek için. insanüstü bir gayret göstermektedirler. Doğıı Anadoluyu bir facia sahnesi haline getiren yer sarsıntısı Elaxığ, Bitlis, V'an, Ağn, Siirt, Diyarbakır. Enincan ve Malatyada ise sadece mal kaybına sebep olmuştur. Yer sarsmtıları dün bütün gece aralıklı olarak devam etmiştir. Felaket haberi üzerine Ege gezisini iptal eden Başbakan Siileyman Demirel bu sabah ucakla Erzurum'a hareket edecektir. Felâket bölgesinde ölü ve yaralı sayısı henüz kesin olarak tesbit edilememişse de, resmî makamlar ve diğer kaynaldardan alınan haberlerde, şimdiye kadar 542 kişinin öldüğü anlaşılmaktadır. 784 kişi de hastanelerde tedavi altmdadır. Hasar gören binalann sayısı ise binleri aşmaktadır. Rasathaneler «Türkiyede şimdiye kadar bu derecede şiddetli ve sürekli yer sarsıntısına rastlanmamıştır» demektedirler. Çorumun temizliğinde çalışanlan «işçi» kabul eden Danıştay kararını hükumetin uygulamaması yüzünden işsiz kalanların yürüyüşü devam etmektedir. Her geçtikleri yerde halkın ilgisiyle karşılanan işçiler Geredeye varmışlardır. Yürüyüşe karşı pasif davranan Türkİş dün tutumunu değiştirmiş ve «tedbirler almak zorunda olduğunu» açıklamıstır. Ç SON DAKİKA Bu sabaha karşı saat 03.00'de aldığımız resmî olmayan rakamlara göre, Varto ve köylerinde depremden ölenlerin sayısı, 1000'i geçmiştir. Yaralı sayısı ise, 2000 in çok üzerindediı. Yıne Varto'da, bir sinemada film oynatıluken, 105 kişi ölmüş tür. Bir camide de 43 kişi can vermiştir. 14 milyon liraya yeni inşa ettırilen Bölge Yatılı Okulu ile Ziraat Bankası binası ve hükumet bınası, içindeküerle yerle bir olmuştur. Muş merkezinde insanca kayıp yoktur. Olay yerinden gelen bir ilgili, Muş'la yaptığımız bir telefon ko nuşmasında bize Varto'daki man zarayı, «Sanki yer yerinden oynamış. taş taş üzerinde kalmamış» diyerek nakletmiştir. MUŞ'TA Gunlerdenberı âdeta bir beşik halinde sallanan Varto ilçesi, dün en çok kurban veren ilçe olmuştur. Geç saatlere kadar 339 ölü, 733 de yaralı tespit edilmiştir. Basta hükumet binası olmak üzere, yüzlerce ev yıkılmıştır. Muş Devlet Hastanesi, yaralılarla dolu olduğundan, Yatılı Bölge Okulu da hastane haline getirtiimiş ve cıvar illerden doktor ve sağlık personeh istenmıştir. Muş Valisi Mustafa Uygur, olay hakkında, «Deprem, Varto ve köylerinde bir tam faciaya sebep oldu» demiştir. Deprem, Varto'dan ayrı olarak, Bulanık ve Malazgirt ilçelerindehasar yapmıştır. Varto yolu üzerindeki Kavaklıdere mevkıinde bir tepe, depreın sırasında kaymış ve yol, bir süre kapalı kalnugtır. Ancak, askeri bırlikler ile Karayollan ekipleri, enkazı kaldırarak yolu açmış, boylece ölü ve yaralıların taşınması sağlanmıştır. Mercimekli Köyü, en çok basar goren köylerden biridir. 15 kigi olmüş, 14 kişi yaralanmıştır. Yukarı Süngü ve Serbaşı, yerle bir olan köyler arasındadır. Kurtarma işleminin üçte birinin bıle yerine getirilemediğini söyleyen Vali, Muş'taki Piyade Alayı ve bağlı birliklerin deprem bölgesine gönderüdiğini, ancak, kurtarma işlemi için alayın kâfi gelmemesi sebebiyle cıvar garnizonlardan yardım istendiğini bildirmiştir. orum Ankara arasında 260 kilometrelik bir yürüyüşten sonra Ankara İstanbul arasmda yapılmakta olan ölüm yürüyüşüne katüan Çorum teralzlik işçilerinden Ömer Kuşçu da tabanlan yanldığı ve bacaklan şiştiği için sendikanın terrun ettiği bir araçla derhal Ankara Sosyal Sigortalar Kurumu Hastahaneslne sevkedilmiştir. Bilindiğl gibl, bir fcalb fcrizl ge çiren Ali Pişkm de bir gün önce hastahaneye kaldınlmıştı. Halen 52 İşçi ölüm vürüyüşüne devam etmektedir İZMİK Eşe Bolg'esı Valıler ve Beledıye Başkanlan toplantısının sona ermesı dolayısiyle bir konuşma yapan Içışlen Ba • kanı Faruk Sükan: «Seçimle gelen iktidann normal zamanının sonuna kadar beklenmesinin icabettiğini» söylemış ve «iktidara yardımcı olmak lâzımdır. Türk vatanını parçalatmıyaca • ğız. Anarşistlere karşıyu Türk milleti, iradesi dısında hareket istemiyor» demiştir. Valilerden tarafsız bir idare isteyen Içişlej? Bakanı, çeşitli dertleri olan Türkiyenin geri kalmış bir ülke olarak kabul edılmesinin doğru oimadığını da konuşmasında b^lirterek sunlan söylemiştir: « tktidarı murakabenin normal yolları vardır. Bu yollar dışındaki ard düşüncelerle iktidarı yıpratmak ve yok ctmek istemek, memleket havnna değildir. tnsanlar arasında iktisadi yaşayıs farklanm asgariye indirmek lâzımdır. Fakiri »engin, zengini daha zengin yapmak hükumetimizin asıl prensibidir. Sınıf mücadelesini ve kavgası nı tahrik eden içtimaî adalet görüşünde değiliz.» Siikan: «Fakiri zengin, zengmı daha zengin yapmak prensibimizdir» İZMİR 35. lzmir Enternasyonal Fuarının açılışı bugün saat 18 de Cumhurbaşkanı Sunay tarafmdan yapılacak, böylece Uk defa Fuar, "bir Cumhurbaşkanı tarafmdan açıl mış olacaktır. 43 DEVLET KATILIYOR Bu yıl Fuara, geçmiş yıllara oran la rekor seviyede yerli ve yaband iştirak vardır. Yabana devlet sayısı 43 e yükselmiştir. Bunun yanı sıra 41 resmî sektör ve 36 özel sek tör pavyon açarak Fuara kaülmak tadır. Yine özel sektöre ait 17 firma da, Montrö Kapısı girişinde, tur yolunda ziyaretçUere satjş ya pabilecek pavycaılar açmışlardır. SUNAY İZMİRDE Cumhurbaşkanı Sunay, dün ak şam üzeri tzmire gelmiş. parlals bir törenle karşılanmıştır. Kıral Faysal yurdumuza geliyor ANKARA, (ajı.) Suudi Arabistan Kıralı majeste Faysal, Cum hurbaşkanı Cevdet Sunayın dâveÜ üzerine, 29 ağustos günü yurdumuzu resmen ziyaret edecektir. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir heyetle birlikte Türkiyeye gelecek olan Kıral Faysal'ın bu ziyareti, 4 eylule kadar devam edecektir. İki Devlet Başkanının Ankarada yapacağı görüşmelerin, Türkiye il* Suudî Arabistan arasındaki bağları geliştirici nitelikte olacağı bil dirilmektedir. KALB AMELIYATINDA BÜYÜK BİR BAŞARI Gerede'de ÇORUMDAN İSTANBUL'A DOĞRU YÜRÜYEN İŞÇİLER Örek "Kıbrıs'ta durumvahim,,dedi ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Ankarada ve Dışişleri Bakanlığında temaslarda bulunan Kıbrıs Savunma Bakanı Osman Örek, Baf'taki olaylar için: «Durum gerginliğmi muhafaza etınektedir. Rumlar tarafmdan ikili göriişmeler başlıyalıberi jer yer gcrginlik olayları yaratılmıştır» demiştir. Örek, Baftaki durumla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır: «Bafta bir Türkün öldürülmesinden sonra. biz de barikatlar kurduk. Bum polisinin Türk kesimine girmesini önledik. Araya Barış Gü cü girdi. Bu arada da bizim kesinıe çok yaklaşmış olan bazı Bum birliklerini geri çektiler. Durum get ginliğini muhafaza etmektedir Mc sele. Bafta 1964 de Birleşmiş Millctlere yapılan ateş kes anlaşmasının bozulmuş olmasıdır. Türk cemaati bu anlaşmanın uygulanmasını istemektedir.» Örek, gazetecilerle görüşürken aynca şunlan belirtmiştir: «Benim kanaatim odur ki. Rum cemaat yetkiiileri kuvvet kullanmak suretiyle Türk cemaatine ken di tecavüzkâr emellerini kabul ettirmek istemektedir ler. Ayrıca, Türkleri yıldırmak. bezdirmek istemektedirler. h"r gün aramalar devam etmekte<ir. Lefkoşeye ancak bir kapıdan £" ilcbilmekte ve Rum polisler, Türkleıi güneş «Itutda bek letmektedirlet.Örek bu arada. ıkılı görüşmeler hakkında kendilerine hiçbir bilgi verilmediğmi sövlemiştir. A.P ü Beledıye Baskadavranışını protesto amacıyla ölüm yürüyüşüne çıkan işçileri Gerede Belediye Başkam Bakl Çelikoğlu Geredeye 10 kilometre kala karşılamış ve işçilerle beraber yürümüştiir. Ayrıca Bolu Maden tşçileri Sendikası yö neticileri de işçilerle beraber vürüyüş yapmaktadır. Gerede halto işçilere bir karşılama töreni düzenlemişlerdir. Ç orum nının Bolu sendikacıları tt te yandan Bolu sendikalan w da işçileri karşılamak İçin faaliyete geçmışler şimdiden bir çok temsüci yola çıkmıştır. | (Arkası Sa. 7 Sü. 3 de) ' Seyirci jüriyi protesto etti Folklor yarışmasını Bulgarlar kazandı Açık Hava Tıyatrosunda bir haftadanben devam etmekte olan üluslârarası Halk Oyunlan gösterılen oncekı gün yapılan folklor maratonu ile sona ermış, Bulgarıstan ekibının jürj tarafından bırmcı ilân edilmesinı bmlerce kışı protesto etmıstir. Festıval Komıtesı Başkam Oktay Arayıcı'nın Bulgaristanın birincı, Yugoslavya'nın ıkincı, Macarıstan'ın üçüncü olduklarını açıklamasından sonra seyırcılenn çoğunluğu jüri'yı «yuh» çekerek ve minderlerı sahneye atarak protesto etmışlerdır. Uzun bir sure sahneyı minder yağmuruna tutan seyırcıler birıncılığı Macarıstan'ın alması gerektığım savunmuslar ve jüri(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ERZURUM'DA Erzurum ihnde en az l î l kişi ölmüştür. Yüzlerce de yaralı vardır. Aralıklı olarak 5 dakika devam eden deprem sırasmda en çok Hınıs, Tekman ve Çat ilçeleri ve köyleri zarar görmüş, binlerce ev de hasara uğramıştır. Aralıklı olarak 5 dakika devam eden sarsıntı sırasmda Erzurum merkezinde 50 ev yıkılmıs, yüzlerce evin duvarları çatladığından oturulamıyacak hale gelmiştir. Duvarlan çatlayan yerler arasında Atatürk Üniversitesı ile tş Bankası bınaları da bulunmaktadır. HINIS Merkezde 5 ölü, köylerde 159 ölü vardır. 25 köy, tamamen harap olmuştur. Diğer 81 köyden haber alınamamıştır. Hı(Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) RU1\ILARIN AMACI Cezaevinden kaçan idam mahkumu teslim oldu İZMİT (a.a.) İkı ay önce tzmıt Cezaevinden demır parmaklıklan Keserek Kaçan ıdam mankumu Rüştü Dal, tzmıt Savcılığuıa gelerek teslim olmuştur Rüş tü Dal, ıdam cezalannın müebbet hapse çevrildlğini yeni öğrendiğini söylemistir m HOt'STON (aa.) Houston Methodis Hastahanesindeki doktorlar, buııdan 10 gün evvel kalbine sun! Bulgarıstan Dışişleri Bakanı pompa tekılaD 37 yaşındakl MehIvan Başev ve beraberindeki hesıka'lı kadının kalbindcn pompayı yet, dün Arçelik ve Santral Mencıkartmışlardır. sucat Fabrikalannı dolaşmışlarYayınlanan t>ir saglıb bülteninde kalbin kendi başına görevine devam dır. Konuk Bakan, öğleden sonedebüeceği anlaşılınca pompamn ra da Boğazda motorla bir gezinçıkarıldığı, pompa çıkarümadan beş ti yapmıştır. saat evvel çalı§masına SOD verildığl Bulgaristan Dışişleri Bakanı, ve aradaki beş saatlik süre zarfında bu sabah Izmir'e giderek, Fuar'hastamn kalbinin normal çalıştığına ın açıhşında bulunacaktır. dair denemeler yapıldığı açıklan, *• mıştır. Sunî pompa ilk takıldığı zaman Bayan Esperanza Del Valle Vasquez" in kalbinin normal gorevinin yuzde 75 ini pompa üzerıne almıştı. Halen Bayan Vasquez'in genel duİZMtR Tâtilini geçirmek üzere runıu iyıdır ve butün organları Kuşadasma gelen Alman mühenmuntazam çalışmaktadu. dis, bır motelde âni olarak sancıla Bilindıği gîbi, bundan evvel yapınan kansına. ebelik yapmıştır. lan aynı tip ameliyatlar basarısızBeyrutta görevli Wilhelm Reclıkla neticelenmıştı. Sun! pompa takewe, yılhk tâtilini Türkiyede ge kıldıktan sonra bir Saç guD yaşıyan çirmekte iken, iki gün önce de itug iki basta. akciğerde çıkan arızalaradasına gelmiştir. Önceki gece kal dan dolayı olmuslerdi. Bayan Vasquez'de başarıya ulaşan ameliyat dıklan motelde hâmile olan kansı tıp dunyasında büyuk blr sevinçe nın birden bire sancılanması üzeri\o] açmıştır. ne doktor bulamıyan mühendis, be raberinde taşıdığı doğumla ilgili bir kitaba bakarak, eşine doğum yaptırmış, bir erkek evlâd sahibi ol muştur. Bulgar Dışişleri Bakanı, dün de İstanbul'u gezdi ; Bir Alman mühendisi eşine ebelik yaptı AÇIKLAMA Cumburiyet'e karşı girişilen tertibin mahiyetini açıklayan dünkü yazıda, sıfatı belirleyen virgüllerin çıkmaması yanlış anlamaya vesile vermiş ve muhabirimiz Sait Terzioğln*nnn bn tertibin içinde bulundufu zehabını bazı okuyucnlar ve çevrelerde, uyandırmıştır. Gerçeği tekrar açıklıyoruz : Konusma sırasmda orada buIunanlardan Nilüfer Talçın hariç Sait Terzioflu ve diğerlerinin ifadeleri, olayın bir tertip olduğunn ve tertibin tamamen yalanın temeline otartulduğuna ortaya koymuştnr. Gerçek, Türk Adaleti hnzurunda meydana kacaktır. NADİR NADÎ Eski Ulaştırma Bakanı D D Y Genel Müdürü oldu ANKARA (Cumhurivet Biirosu) Eskı Ulastırrra Bak.ını Kâzım Yurdakul. Adalet Partisine ıntısap ettıkten ve Senato seCimlennde kavbettikten wnra bu defa Devlet Demiryolları Genel Müdürluğune atanmı=tır. İSKANDİNAVYA'YA GİDİYOR Osman Orek jarın Ankaradan hareicetle tskandinavya ülkelerine bir zıyarette bulunacaktır. Örek, Iskandınav gezısi hakkın(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) BİZ TE»ÖZLENEMİYORUZ, BARİ BAŞKASIN1 DA KİRLETELİMÎ. MADRÎD (a.a.) tspanya Devlet Başkam General Fran • co, dün Kuzey Batı tsanya sahillerinde zıpkınla 25 ton ağırlığında bir balina avlamıştır. On metre boyundakı balinayı kıyıya cHernandos» destroyen çekmiştir. Generalin fırlattığı zıpkın, balinanın kalbıni delip geçmiştir. General Franko Balina avladı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog