Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

TÜRK ŞÜR SANATT Scyit Kemal Karaalioğlu Türkiyede, başlangıçtan, zamammıza kadar gelen Türk şiır sanatuu toplu bir halde veren ilk eser. Sahasında tek olan bu katapta bulacağınız bölüm başlıkla rından birkaçı: Şıir Şiir Sanatı Türk Şııri Vezin Nazım Hece Aruz Halk Şiiri Divan Şnri Yeni Şiir Tanzimat Şiiri Serveti Fünun Şiiri Fecri Âti Şiiri Ulusal Şiir Cumhuriyet Şıiri Modern Türk Şiiri. İNKILÂP ve AKA KTTABEVLERI 43. yı sayı 15088 KURUCUSD YÜNUS NADİ Telgraf v e mektup «dresi: Cumhuriyet İstanbul Pesta Kutusu: Îstanbnl No 246 Teiefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 89 Soli 2 Ağustos 1966 kavurucu çölleringenciyle bir Arap kıza gecM acüığj ve açık de gerçe'fit^bır aşk macerasınm r < nı büyük ÎTçansız romancısı Monthe^ lanthn kaleminden okuyacak ve beğenecekstoiz. Varlık Yayını, 4 1 İlâncılık «!fct8948 Demirel, muhaleîeti suçladı AAUHALEFETİN YAPTIĞI ENGELLEME BIR SORUMSUZLUĞUN NETICESIDIR 21 Mayısçıların ölüm ve müebbet tiapıi cezaları 20 yıldan 15 yıla indirildi: Ne Vakit Anlaşılacak? A * emokrat Partinin en büyük hatası, «millî irade» dediğimiz siyasal kavramı tek taraflı bir giic olarak degerlendirmek istemesinden doğuyordn. Meclis kürsü•ünden mnhalefet sıralarına yumruk sallayan düsük yönetim sözcülerinin «Madem ki miUet bizi seçti, o halde bize boynn efmeye mecbnrsnnnz!» diye diş gıeırdatarak haykırdıklan çok kez görüimüştür. Bu sakat zihniycte göre mnhalefet, millî iradeye aykırı, millî iradenin karşısında bir anlam taşıyor olmalı idi. Böyle olunca da millî irade, çoğnnluğun tekelinde azınlığı, yâni mnhalefeti snstnrmaya, sindirmeye, hattâ mümkünse ezmeve yarayan önünde dnrnlmaz bir güc sayılmalı idi. Mnhalefeti millî iradenin vazreçilmez bir parcası saymaya bir tarlü yanaşmayan bn ilkel ve sakat zihniyetin cezasını on yıl boynnca çok çektik. Şimdi daha dfin denecek kadar yakın bir geçmişin olaylannı bnrada tekrarlıyarak dertierimizi tazelemiyelim. 27 Mayu Devrimi lle bir kısım politikacılarunızın uyanacağını, kafalanndaki sakat zihniyetle yüreklerindeki ters efilimi dü»elteceklerini nnmyorduk. Tam 157 maddelik yeni Anayasamızı biraz dikkatlice okumak ve Türkiye Camhnriyetini doguran nedenler üzerinde biraz düşünmek, yanlış yolda bnlnnanlan pekâlâ aydınlatmaya yetebilirdi. Bn kadarcık bir zahmete katlanmamıs olacaklar ki, sornmln A.P. yöneticilerinin hâlâ eski zihniyete nkı sıkı sanldıklannı i e karınlarındaki mnhalif partilere millî irade dısı birer düsman gözü ile baktıklarını görüyornz. Eskiler : Bizi buraya millî irade getirdi ! diyorlardı. Teniler ise : Biz sandıktan çıktık ! diyorlar. Eş anlama felen bn Iki iddianın anlamsızlığı fizerinde ayrıca dnrmaya bilmem lfijum var mı? Sizi oraya (parlâmentoya) millî irade getirdi ise mnhalefeti gayrimillî irade mi retirdi? Siz sandıktan çıktınızsa mnhalefet cöplükten mi çıktı? 1950 1960 yılları arasında iflâsla sonuçlanan bahtsız çekismelerin bir panoramasını çizmek amacı ile yazdıfım «Uyarmalar» adlı kitabımda da açıkça belirttiğim ?ibi, mnhalefeti hiçe sayan, adalet ilkelerine sırt çeviren, millî iradevi kendi iradesinden ibaret farzeden bir iktidar, önünde sonunda hiisrana ncramaga mahkumdur. ÇoŞnnlufnn ovn ile isbasına eelen bir parti, karar ve icraatında ilkin Anavasaya ııvmak. sonra da muhalefetin ejilimlfrini ve memleket «rceklerini dikkate almak zorundadır. Dedi*im dedik zihniveti ile bir hürriyet rejimini yürütmek mümkün olsavdı, deJnokrasi. dünvanın en kolav vönetim sistemi savılabilirdi. Ov*a dünvanın en rüç vönet'm sistemidir drmokrasi. Bn noktavı »avın A.P. sornmlularına hatırlatırken ivj nivetlerimize inanmalarını nnlardan Ö7ellikle rica ederiz. Düsünoe özeürliiJiine dayanması çereken cok uartili rejim bizde bir daha iflâs ederse bu sefer sah'°den varık olarata benztr. Ikîidurın dediği olocaktır ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) dalet Partısi Genel Başkanı ve Başbakan Suleyman Demırel. kendisiyle gorusen Anadolu Ajansı muhabırıne verdığı ozel deraeçte, «Türkiyede bir tek Cumhuriyet vardır. O da, Atatürk'ün büyük Türk milletiyle elele vererek knrdnğn Cumhuriyettir. Bn yıkılmıs mıdır ki, Ikinci Cumhuriyet kurulmuştur? lkinci Cumhuriyet sözünü kullanmaya hiç kimsenin hakkı yoktur» şeklinde konuşmuş ve «Iktidarın dedifi olacaktır» demıştir. Demirel, özel demecinde şunları soylemıştır: «Geçen mart aymdan ıtıbaren muhalefetın Mıllet Mechsınde, Seçım Kanunu Tasarısı konusun da gınstıği engelleme ve şımdı Af Kanunu Tasarısı munasebetıvle başvurduğu aynı metot, bazı hakıkatleri ortaya çıkarmış bulunmaktadır. İKINCİ CUMHURİYET SÖZÜNÜ HİÇ KİMSE KULLANAMAZ Senato Ai Tasarısını dün gece kabul etti • AP'ye çoğunluk sağlayan CHP'li Enis Kansu ile Eşref Ayhan, parti haysiyet divanına verildi ANKARA «GENÇÜK OLAYLARI DİKKATLE İZLİYOR» T.M.T.F. 2 nci Başkanı Cavit Savcı, «Hukuki ve sosyal uyarmalardan ders almayan iktidann bugünkü dunımunu teknik bir benzetmeyle açıklayacağız» sözle rıjie başladığı basm toplantısın da memleketın gerçeklerıni bakı ra benzeterek AP ıktıdarını kur sun bir potada bakır gerçeklerı ni entmeye çalışmakla suçlamıştır. 27 Mayıs devriminin bütün sonuçlan ıie ve büyük bir hızla tasfıye edılmekte olduiunu belirten Cavit Savcı, Adnan Menderes'ın mezarının Eyüp Sultana taşınma özleminden bahsederek, «Yakın bir gelecekte Adnan Menderes'e cami yaptırma kampanyası açıhrsa bnna da saşmamak çerekir» demıstır Cavit Savcı'nm basın toplantısında, verilen ve Federasycma bağlı kuruluşlann başkanlanmn da imzası bulunan oildiride iktidara hitaben, «Kendileri zannetmesinler ki Üniversite ve vükseb okullann tatflde olduğu şu günlerde sadece gençlik temsilcileri (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu, dun gec« muhalefet gruplannın hazır bulunmadığı bir otummda, Af Kanunu Tasarısını 85 kabul, 4 red ve 3 çekimser oyla kabul etmiştir. Senatoda çoğunluk için 93 üye bulunduğu halde, Senato Başkanı Atasağun oy kullanmadığı için oylamada, 92 oy çıkmıştır. Tasanmn 27 Mayısçılarla ilgili 4. Maddesi, yeniden ele alınmış, netıcede 21 Mayıs suçlulanndan ölüm veya müebbed ağır hapse mahküm edilenlerm cezalan, 15 yıla indirümiştir. Buna göre, hâİen cezaevlerinde bulunan 21 Mayıscılar, 6.5 yıl daha hapiste kalacaklardır. Meclisten gelen tasanda bu müddet, 20 yü idi. Dovız kaçakçısı Ruben Asa'nın affını sağlıyacak hüküm de metinden çıkanldığı için tasan, yeniden Meclise gidecektir APlilerin gösterdikleri çabalar sonunda dün iki CHP'li üye Senato toplantısına katılmış, bir APTl Senatör uçakla Izmirden Ankaraya getirümiş ve böylece APTiler toplantıyı açmak için gerekli çoğunluğu sağlamışlardır. Toplantıya giren CHPTilerden Enis Kansu ve Eşref Ayhan, CHP Senato Grup Başkanlığı tarafından, ihraç talebiyle Hajrsiyet Divanına verümiştir. Ancak, Enis Kansu'nun AP'y» girdigl öğrenOınişrir. öte yandan, AP11 Senatör Nevzat ÖzerdemU uçakla İzmir'den getirümiş, böylece çoğunluk sağlanarak saat 18^5 de müzakerelere başlanmıştır. YAK1LAN SIYAH TABÜT 1 nin önlenmesi üzerıne dün Ankara'da 20 kadar genç, Adalet Bakanlığı önünde «Adaletın ruhuna fatıha»ve «Adaletın katlı» yazılı si\ah bir tabutu vakmış, ellerini de açarak fatiha oknmuslardır. Gençler. saat 1730 sulannda tabutn Bakanlığın önüne getirmislerdir. TMTF'nun düzenlediği protesto gösterisi sırasında herhangi bir olav çıkmamıştır. (Resım, siyah tabutun yanışı sırasında alınmıştır.) Zor yo/u Hemen şunu kaydetmek lâzımdır ki, Meclıslere devam etmıyerek nısap duşürmek suretıyle devamlı bir engelleme, hukuki bir yol değıldir. Bir zor yoludur. Zıra, Anayasanın Meclislere yuk ledığı vazifelerin yapılamaz hale gelmesiyle neticelenmektedır. Meclislerin çahşabilir olması esastır, çalışamaz olması ise, esyanın tabiatma aykırıdır. Bunun içindir ki, içtüzukler, Millet Mec(Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) «YAŞIYANLAR GÖRECEKTİR» ANKARA (Cumhnriyet Büroso) Tabıi Senator Mehmet Özguneş Başbakanın dunkü demecl üzerine şunları sdylemiştlr: « Başbakan ve takımı 27 Mayısa karşı meydan muharebesl açmıştır. Muharebeyi kabul ediyoruz. Sonucu yaşıyanlar görecektir.» D u n s a b a h B e > 0 | l u >a k a s ı n d a c e r e y a n l a r ı n kesilmeshle troleybüsler çalısamamıs ve durum trafik sıkısıklıgına yol açmıştır.. Anzanın erken saatte olması sebebiyle ise gidenler, yürümek zorunda kalmışlardır. Fotoğrafta, topln halde t bir arada duran troleybüsler ve hareket etmek için sıra bekle ı yen otomobiller görülmektedir Q Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın naaşları ile ilgili sözlü soru ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Nevşehir CHP milletvekili Selâ hattin Hakkı Esatoğlu, Başbakan tarafından sozlü olarak cevaplan dınlması isteğiyle verdiğı onergede, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zor lu ve Hasan Polatkan'ın naaşları nın 16 eylul 1966 tarihinden sonra mirasçılarına verilmesi konusumda veresenin vekilleri tarafından ya pılmış bir muracaatın bulunup bulunmadığını sormaktadır. Önerge, daha sonra şoyle devam etmektedır: « 0 Böyle bir müracaat varsa, kendilerine ne şekilde cevap verilmiştir? (2) Bu üç şaiısa aıt naaşlann İmralı Adasındaki mezarlarından alınarak başka bir mahalle naklı düşünülmekte mıdır? Naaşlann vârislerine verilmesi hususunda alınmış bir karar var mıdır? A 31 temmuz 1966 tarihli (Adalet) gazetesinde naaşlann nakli sırasında tören yapılıp yapünuyacağı hususuna, ölülerin ailesini temsil eden avukatla resmî şahsi yetler arasında cereyan edecek görüsmede karar verileceği yazılmaktadır. Bu husus, doğru mu dur? (i) Naaşlann naklınde herhangı bir törene hükumetçe izin verilecek midir? O Naaşlann nakli ve maaleset tören yapümasına izin verilmesi halinde, 27 Mayıs İhtilâline ve Yüksek Adalet Oivanımn kararlarına saygılı vatandaşlar tarafmdan tahrik edihneleri sebebiyle gelecek karşı hareket hükumetçe düşünülmekte midir? Ve bu reaksiyonun yaratacağı huznrsuzluğun doğnracağı neticeler hesap edilmekte midir?.» "Meclislere hükmeden5 direktifler veren bir Başbakan tanımıyoruz,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) C H P S e n a t 0 Grupu Başkan r Bekata ve Melenin dünkü ortak demeci: Ilk oturum saat 10'da açılmıştı Cumhuriyet Senatosu, dün saat 10 da, Fikret Turhangü'in Başkan lığında toplanmıştır. Toplantıya, muhalefet gruplan ytne katılmamıştır. Ancak, YTPli Azmi Erdoğan, Başkanlık Divanındaki kâtiplık görevine çıtanış, bu arada, CHPlı Enis Kansu, APTilerın alkışlan arasmda salona girerek, AP sıralanna oturmuştur. Daha sonra Kansu'nun AP'ye geçtiği (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Taser, sert konustu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CKMP sözcüsü Dündar Taşer, dün bir demeç vererek Af Kanu nu Tasansınm özellıklerinin «Aciz, açıkgözlük, bencillik ve nefret» olduğnnu ileri sünnüştür. Taşer, «Af kanunu, bujün asıl gayesini yitirmiş ve parti başkanının inadını yürütme vasıtası haline getinniştir» demiştir. Teksas Universitesindeki facia Zcım Kanunu Tasarısı, yeniden görüsülecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) i AP Ortak Grupu bugün topla I narak «Geçici zam kannnu tasa ı rısını» yeniden görüşecektir Bu nu sağlamağa çalısan önergeve iraza koyanlann savısı 150 ye yaklasmıştır. Zam konusu yeniden açıldıgı takdirde grupta bılhassa üç görüsun çarpısması beklenmektedir: d |^J Geçici zam yapılması İkramiye verilmesı Bir mimarlık ögrencisi dün 7 kişiyi öldürdU ALSTIN (Teksas), (AP) Teksas Ünıversıtesinin 30 metrelık kulesıne tırmanan bir genç, dun etrafa yaylım ateşı açarak, 7 kisinm olumune, 25 kişınin de yaralanmasına sebep olmuftur. Etrafa oldurucu ates açan 25 yaşmdaki Mimarlık Fakultesi oğrencisi Joseph Whıtman, daha sor.ra polıs kuışunları ile oldurulmu^tur. Etrafa ates ederken kuleye tırmanıp ustüne kurşun boşaltan polısler. gencin yanında yüksek j takatlı 2 geyık avı tufeğı, namlusu kesılmi' bir çıfte ve 357 çapında bıı magnum tabancası olduğunu bildirmişlerdir. Whıtman, üniversite ve cıvannı 1,5 saatle dehşete salmıs, iki blok otede yolda gıdenlerı dahı vurmuştur. Gencin ateş yağmuru ANKARA (Cumhuriyet BürosuJ sırasında yaralanan ve olenlerın Çorum Beledıyesı tarafıntoplanması için bir zırhh araba dan haksız olarak ışten çıkarıldıkları ıddıasıyle 6 gündür Çokullanılmıstır. rumdan Ankaraya vürüven 56 Vurulanlar arbsında. bir polıs Beledıye ısçısı ile ılgılı olarak memuru, bir kız öğrenci, kuçuk Genellş Sendikası Türk aydınbir çocuk, bır elektrik işlerı melarına bır çağrıda bulunarak vu muru, Associated Press muhabırı rüyüşe katılmalannı istemıştır ve bır üniversite profesörü var(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) dır. Çorumlu işçiler aydınları da yürüyiise çağırdı KAGAK K İ Avans verilmesı. Bunlar arasında bilhassa «Avans verilmesi» görüşü kuvvet kazanmaktadır. Memurlara avans verilmesinın mümkün olup olmadığı Maliyeci grup üyeleri arasında tartışümaktadır. Bu gorus galip geiirse Mılletvekıllerinin de bundan faydalamnası mümkün olacaktır. Buna göre Devlet Personel Kanunundan mahsup edilmek üzere avans ve rılecektir. Bu görüsü savuranlar böylece hükumetin bir an önce Devlet Personel Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe girmesini teminen zorlanmıs olacağını ileri sürmektedırler. Meşhur Avustralyalı sarkıcı Normie Rone'un gelişi sırasında çıkabilecek herhangi bir olayı önlemck için 50 polis ve 10 motosikletli polis görevlendirilmişti. Bnna rağmen bir genç kız alana firmcri başardı. Ve kaçak girdiği alandan iki polis refakatinde çıkartıldı. NADİR NADİ Macar Ticaret Müşaviıliğindeki bir memnrun eşi Tüıkiyeye sığındı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu; Macaristan Büyükelçiliğinin Istanbul'daki Ticaret Müşavirliginde çalışan bir kâtibin kansı Andrei Fluto, siyasî iltica hakkı jstemis ve lsteğı kabul edilerek Turkıye'ye iltica etmiştır. 15 gün kadar önce. I.lacarıstan'a dönen kocasma memlekete drinmek istemediğinı bıldıren. Maear kadını, bu arada geçırdıği bir buhran sonucu ıntıhara |da tejebbüs etmiştır. ^ Millî Piyango'nun büyük ikramiyesi baklavacıya isabet etti TARSUS (ajı.) Adana caddesinde baklavacılık yapan Mustafa Keskin, dün öğle uykusundan sonra gördüğü rüyanm tesiriyle evine giderek, büyük ikramiyenin kendisine isabet ettiğini öğrenınce, «Yılanı öldürdüm, paraya kondum» diyerek göbek atmıştır. Millî Piyangonun büyük ikramiye takhlisi Keskin, baklavacı dük kânında mışü mışıl oyurken, rüyasında kocaman bir yılanın belini sarmak üzereyken başını bir taşla ezip öldürdüğünü görmüştür. Komşulara anlatılan rüya, «Büyük bir sıkıntıdan kurtulmak» şeklinde ifade edilmiş, biraz sonra da Milli Piyangonun 31 Temmuz çekılişindeki büyük ikramiyesınin 192130 numaralı bıletıne isabet ettiği müjdesini almıştır. * * " Vekılleri Hıfzı Oğuz Bek ata ve Ferıt Melen dün bır ortak demeç vererek Başbakan Demırel'ı cevaplandırmışlardır Demeçte özetle şoyle denılmektedir: •Millet AP yi iktidara Sayın Demirelin anladığı anlamda getirmemistir. Yani T&MM., Uükumetın ar I zulannı yalnız AP li üyelerın ıs j tirakiyle aynen kannnlaştırmağa memur bir âlet ve muhalefet te bnna mesrnlnk vermeğe mec bur bir fiçüran deeildir. T.B^M.M. si içinde yer alan bü tun üyeler de millî iradeye (ortak) oldnkları zaman gerçek bü viyetini kazanır. Cmumi bir at kannnnnun esit ve âdil vasıflarından mahrum. ozürlü bir tasa nyı bir tek kelimesini deçistirmeden ve (her ne bahasına oInrsa olsnn yalnız AP li Senatör ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) lerin oylariyle çıkaracağız) di Denizli milletvekili Hüdai Oral ve Meclis dısında Senatoya tazvik vapan Savın Uemirel'e AP (CHP) dün bir basın toplantısı ya parak kömüre zam karannın hü Grupu boynn eçebilir. Nitekim kümsüz olduğunu, kömüre zammın şnnu kesinlikle tesbit etmiş bubaşka zamlara yol açacağını söylelunnyoruz ki AP (irupu hcrban miştir. Kİ bir haklı teklifi dahi nazara Son İnönü Hükumetinin Enerji almadan ve hiç bir de?isiklik ve Tabiî Kaynaklar Bakanı olan yapmadan bu adaletsiz .asarıvı Oral, iktisadi devlet teşekkülleriaynen çıkarmak için kürar almış ni düzenleyen 440 sayılı kanunun tır. temel mallarda fiatlar üzerinde bir (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) karar alma yetkisini teşeklru 1lerin yönetim kurullarıyla, Bakanlar Kuruluna verdiğini, son zam karannın ise Bakanhk tarafından <Resen» almdığını bildirmiş ve bu zam karannuı bu sebepten «hükum suz> olduğunu ileri sünnüştür. Oral, özetle şunları söylemiştir: Şehrimızde bulunan Cumhur•Bakanhk mer'i mevzuata göre başkanı Cevdet Sunay dün saat zam karan alamaz. Bakanhk zam ll'de tstanbul'a ılk gelışı mü sebebi olarak TKI Kurumunun za nasebetiyle bir nezaket zıyarerar etmekte olduğunu göstermiştir. tı ısteğinde bulunan bağımsız TKI Kurumu İnönü Hükumetleri Ortodoks Patrik Vekıli Dr. Turzamannıda 1963 yümda 29 milyon, gut Erenerol Başkanhğında üç 1964 yılında da 40 milyon kâr etkışilik bir heyeti kabul etmiş miştir. Kurumun AP li hüknmetve bir süre görü«müstür. (A.A.) (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) «KOMURE YAPILAN SON ZAMI1S YOKTUR» BİR HÜKMIJ Sunay, Türk Ortodoks Patrik vekilini kabul etti Bilgehan da merak ed/yorf ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Devet Bakanı Cihat Bilgehan, dün, gazetecilerin, «Geçici Zam Ka nunu tasansınm, çıkmazda olması memur vatandaşlan merak içinde bırakmıştır. Durum ne olacaktır?• sorusuna, «dnrumun ne olacağını ben de bümiyorum, ben de merak edıyorum, yarın yapılacak, olağan AP Grupu toplantısında. bu konu ele ahnacaktır» demıstir. OH, CİCİ!. lil, IU v* kitap yasakları devam ediyor Gazeteler IH, KAKA:., Belediye ile yapılan toplu iş söz leşmesi müzakeresinde anlaşma ol madığından Temizlik, Fen, Atölye Garaj, park Bahçe ve Makina Müdürlüğünde çalışan 7400 işçi 9 ağustos salı günü saat 04 den itibaren greve baslayacaktır. Grevi yürüttcek olan Geriçllş Sendikası BaşHanı Abdullah Başturk. •grevde'ıkararlıyız* demiş ve şunları söyleraiştir: «Uzlaştırma Kurulu tarafından verilen 12 maddelik karar, her iki tarafça da kabul edilmemijtir. lj Koğuşlarını beğenmeyen çöpçüler grev yapacak çUerimizin haklarmı almak için, kanunı hakkımızı kullanficağız> Sendikanın istekleri arasında, te mizlik işçilerinin koğuş ve yataklarmın muntazam bir hale getirilmesi, yemek bedelinin 3 liraya çı karılması: ücretlere seyyanen günde 5 liradan ayda 151 lira zam yapılnası bulunmaktadır. Grev »üresince. şehirde çöpleF toplanamıyacak park ve bahçele. rin bakmu yapılamıyacak Beledix yeye ait inşaatlar duracaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog