Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

PETER PAN I . M. Barrie Çeviren: Bilge Karasn Millî Eğitim Bakanlığmca yayımlanan Modern Tiyatro Eserleri serisinde çıkmıştır. Bakanlık yayınevleriyle bütün kitapçılarda 375 kuruş fiyatla satılmaktadır (Basın 18281/9655 ^ umhurivet ı K A P 1 S 1 L AN KtTAP HTI >§DV 1 «fflSÖSS 43. yı sayı 15105 lelgrai ve mektup KURL'CUSL YTJNUS NAD1 adresu Cumburiyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No 248 22 42 36 2'l Telefonlar: 22 42 90 «2 rf? 22 42 98 22 42 99 Cuma 19 Ağustos 1966 BİR MİlJJîTtiİ X£!w£EN DOGUŞU Türkçesi: N. Yet> noba^F Ayhan Tezel Tam metın 1. Kitap 20 lira Mevcudu azalmaktadır. Almanta acele edıniz. SANDER KİTABEVİ, Beyoğlu Istanbnl (llâncılık: 5272/9668) Funı\ Gümrüklerle ilgili görüşmelerde, Türk sanayiinin korunmasını istiyoruz Iki ayrı komisyon "Gelir kaynakları,, arıyor ABD VE ORTAK PAZAR 1967 yılında yeni TÜRKİYE'YE ENGELLER vergiler konacak ÇIKARTIYOR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) görüşmelerinde Amerika, İngiltere, İsveç ve Ortak Pazar ülkeleri Türkiyeye zorlıık çıkarmaktadırlar. Y erli sanayiimizi ve mamullerimizi korumak için (Uluslararası Gümrük Anlaşması) ülkeleriyle 1964 de yeniden başlıyan gümrük GATT'IN KURULUŞU VE TAViZLER B ilindiği gibi her ülke kendi ekonomik yapısına gdre Gümrük Kanuntarı çıkararak dışardan yurt içine ithal edilecek mallara gümruk duvarları koymaktadır. Ancak gene bazı ülteler kendi aralannda anlaşmalar yaparak karşılıklı ,tâvizler yoluna gıtmekte, karşılıklı olarak bazı malların gümrüklerini indirmektedir. Önceleri ülkeler arasında tek tek yapılan bu gümrük tâviz anlaşmaları, daha sonra GATT (TJluslararası gümrük anlaşması: General Agreement on tariff and Trade)in ortaya çıkmasiyle çok taraflı bir şekle sokulmuştur. 1947 de kurulan GATT Teşki lâtına 1951 yılında Türkıye de katılmışür. Türkiye 1951 de Uluslararası Gümrük Anlaşmasma A katılırken bazı mallarda tâviz verraiştir. ™ yılında yeni vergiler Çikarmak, bütçe geUrlerinl arttırrnals ve yeni fcaynaklar bulmak yolunda Maliye Bakanlığmda bir süreden beri teknik seviyede çaüşmalar yapümaktadır Çalışmalarm sonuçlan daha sonra Devlet Pl&nlama Teşkilatma getirilecek ve 1967 yılı programı görüşülürken ele annacaktır. Çalışmalar henüz sonuçlanmamış olmakla beraber yeni vergl ler almak üzere şu esaslar üzerınden hareket edilebileceği belirtilmektedir CUMHURBAŞKANI SUNAY BALIKESIR'DE... DOLUDUR İHSAN ONÜR Bildiriyor BALIKESİR Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay yurt gezisinin ikinci gününde Çanakkale'den Bahkesir'e gehniş ve burada «Su, elektrik, yol ve okul isteriz» dövizleriyle karşılanmıştır. Sunay, saat 18 de tam bir bayram havası içinde Balıkesir'e gtr miştir. Balıkesir il sınınndan itibaren dört jetten kurulu btr filo şehre 100 den fazla vaata ile giren korteji izlemlştir. Yol boyunca toplanan binlerce Balıkesir* 11, açık bir otomobile binnüş olan Cumhurbaşkanını çiçek yağmuruna tutmuştur. Sunay*ın geç tiği yollarda, «Su... Su... ve «Elektrik... Elektrik...» yazüan görülmüştür Brifingte Sunay, bilhassa Balıkesir'in su meselesi ile Ugilecmiş ve yapılan çalışmaların bızlandınlmasını istemiştir. Sunay, BaUkesir'e gelirken tvrmdı'de de ellerinde «Okul, su ve yol isteriz» dövizleriyle karşı lanmıştır. Sunay bır çocuğun su konusundaki şiirini dinledikten sonıa. «Seni suya kavuşturacağız» demiştir. Cumhurbaşkanı önceki geceyi Çanakkalede geçirmistir. Bu münasebetle gece fener alayı düzenlenmiş, limandaki gemiler de şenlik fişekleri atmıştır. Çanakkaledekl brifing sonunda Sunay, özetle şunlan söylemiştir: «Afustos syı «aferlerle dolndur. Çanakkale zaferini haıırlavan Anafarfalar hueünierrte kaza nılmıştır. Çanakkale Zaferi aynı zamanda Türk milletine Atatürk'S kazandırmıstır. Atatürk'ün önderliğinde knrulan Türk!ve Cnmhnriveti bneün hppimizi gururla vaşatmaktadır.» Geceyi Balıkesir'de geçiren Sunay, bugün Manisa'ya hareket edecektir Fren balotası hikâyesi Konunun iyiee anlaşılması için bir fren balatası hikâyesi anlatılmaktadır. Türkiyede de bazı sanayiciler fren balatası yapmağa başlamışlardır. Ancak fren balatası yapılmasını sağlıyacak bazı ham maddelerin Türkiyeye ithali yüksek gümrük konularak engellendiği halde, fren balatasının kendisinin yurt içine ithali bir ara libere listeye alınmıştır. Yâni fren balatasına tâviz verilmiştir. DORDUNCU ORDU KURULUŞIM1N SEBEBİ AVKARA (a.a.) Dördüncü Or dunun hazırlıklarının tamamlandığı ve NATO'ya bağlı olmayan çekirdek birlıkler kurulduğu yolunda, basında yer alan haberler üzerine, Genelkurmay Başkanlığı dün bir bildiri yayınlamıştır. Genelkurmay Başkanlıgı bildlrisinde şöyle denilmektedir: «Her memleketin muhtemel silâhlı bir tecavÜ2e karşı güvenliğini sağlamak için hazırladıği ve uyguladığı millî bir stratejisi mevcuttur. Bağlı bulunulan ittifak strate.jaeri de, bu millî stratejilerle ahenkleştirilmiş olarak birbirlerini itmam ederler. Bu itibarla meselenin esasını teşkil eden (Kıbns hâdiseleri dolayısiyie Türkiye'nin NATO içinde bulunan bir devletten yani Yunanistan'dan tecavüz olabileceği ihtimali ortaya çıkmış, bu durum Türk silâhlı kuvvetleri yetkililerini NATO stratejisinden ayrı millî bir strateji hazırlamaya sevketmiştir) şeklindeki mütelâaların hakikatle hiçbir ilgisi yoktur. Gerçek şudur ki silâhlardaki teknik gelİşme ve gittikçe artan tahrip güçleri ve değişen dünya durumu ve ekonomik şartlar, ittifak stralejilerine ve millî stratejilere de müessir olur. VTe bunlann devamlı olarak gözden geci rflmesine zamanın şartlanna uygun bir hâle getirilmesine lüzum gösterir. Türk Silâhlı Kuvvetleri, pek tabiî olarak mevcut millî stratejisini, öne sürülenlerin dışında kalan hedef ve gayelerle gözden geçirmiş ve revizyona tâbi tutmuştur.» Genelkurmay bundan sonra 4 ncü Ordunun kuruluşu sebebinln çıkan haberlerden başka olduğunu ve durumun tavzihe muhtaç bulunduğunu bıldırmektedir. C l Uzmanlann bOdirdiğine göre tanm sektöründe henüz 1 mflyar liralık bir kaynak yatmaktadır. Tanm alanı yeterince vergilendirilmiş değildir. Kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle tanm alamndan hiç ounazsa 500 milyon liraUk bir vergi almak kabildir. Q Esneklığı olan ve milll geltı artışını izliyen vergiler koymak yoluna gitmek p f Vergi sızmalarını önlemek amacıvla tedbirler almak ve yürürlükteki vergi kanunlannın tam olarak uygulanmasını sağlamak. Uçüncü yurt içi gezisine çıkan Cumhurbaşkanı Sonay, geçtiği güzergâblarda kurban kesilerek karşılanmaktadır. Resimde, Sunay'ın gelişini kutlamak için kurban kesen Sfalkarahlar görülmektedir. Türkiyenin yaptsı değişiyor Aradan geçen zaman zarfında Türkiyede sanayinin gelişmesi, ekonomik yapınrn başka bir yön alması sebebiyle 1961 yılında Türkiye yabancı ülkelere verdiği tâvizlerden bir kısmını geri çekmiş ve değişiklilc yapmıştır. Ancak bununla yetinilmemiş ve plânlı dönemin başlaması üzerine plân gereğince dış ülkelere verilen tâvizlerden bir kısmraın daha geri çekilmesi gerekmiştir. Bunun üzerine 1964 yılında GATT'ın merkezi (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) VERGİ REFORM KOMİSYOPJUNDAN AYRI Ankarada Maliye Bakanlığındakı bu çalışmalar tstanbulda Vergı Reform Komisyonunun çalışmalarından ayrı olarak yürürnek tedir. Esasen bir süredir Vergı Reform Komisyonunun tstanbulda olrnası, MaİJ ve ıktisadi çevrelerde tenkidlere uğramakta, tstanbul Vergı Reform Komısyonu nun çeşitli kurumla^ tarafından etki altında tutuldugu üerı sürülmektedir. Protesto yürüyiksünde bir işçi hastaneye katdınldı «ölüm yürüyüşü» ne çıkan 54 Çorumlu temizlik i<=cı!inden kalb hastası 52 yaşındaki Alı Pişkin önceki gün fenalık geçirmış ve sendikanın temin ettiğı bir araçla dün derhal Ankara Sosyal Sigortalar Kurumu Dışkapı Hastanesine sevkedilmiş ve tedavı altına alınmıştır. tşçiler dün geceyi Kızılcahamam'm 18 kilometre ilensındeki bir çamlıkta geçırmışlerdır tşçiler dün de bütün gün yürümüşler ve Gerede'ye 17 kilometre kala kamp kurmuslardır. Bugün de Gerede'nin ılerisindekı Yenıçağ köyünde konaklayıp ertesi gün Bolu'ya hareket edeceklerdir. CUMHURIYET'e BİR TERTIP Ankarada yayınlanan «Yarın» adındaki bir dergi doğrudan doğruya gazetemize karşı bir tertibe girişerek tamamen yalan üzerine oturtulmuş bir haber yayınlamış ve «Cumhuriyet» teki yazılardan ve haberlerden Sovyet Büyükelçisinin bir gün önce bilçisi olduğunu iddia etmiştir. tddiaya göre B. «Içi 11 Ağustos akşamı basına verdiği kokteyl partide Cumhuriyet muhabiri Sait Terzioğlu ile konuşurken ertesi gün gazetemizde «Vietnam'daki Amerikan politikasiyle ilgili» bir yazı çıkacağuu söylcmiş ve bu yazının çıkıp çıkmayacağı konusunda Terzioğlu ile bahse girmiştir. Dergiye nazaran 12 Ağustos tarihli gazetemizde «Büyüyen tehlike» başlıkh ve içindc Vietnam'dan bahse" den başyazı iddiayı hem B. elçinin kazandığını, hem de Rus elçisinin Cumhuriyet'in içişlerini muhabirinden daha iyi bildiğini göstermiştir. Bu iddiaya dayanarak sonuçlar çıkaran dergi iki ihtimal üzerinde duruyor: ya gazete içinde bir Sovyet ajanı vardır ve ertesi gün çıkacak yazıyı B. elçiye haber vermiştir, ya da <'.\adir Nadi o günlerde karşılaştığı Sovyet Kousolosluğundan birine bu yolda bir makale yazacağnn» söylemiştir. Dergi daha sonra gazeteye hem Sovyetcilik isnadında bulunuyor, hem de başyazarımız Nadir Nadi hakkında, bir takun iddialar ileri sürüyor. Dcrginin bu yazısı önceki gün Ankara'da bir ajansa ve gazetelere gönderilmiş, bazı gazeteler Cumhuriyet isminden bahsetmeden, bazıları ise «Ruslaruı Cumhuriyet'le irtibatı var» başhğı altmda haberi iktibas suretiyle ve aynı tertibe katüarak yayuv lamışlardır. Şunu hemen açıklamak isteriz ki; olay baştan aşağı uydurmadır ve gerek muhabirimiz Sait Terzioğlu gerekse Nilüfer Yalçın dışında orada bulunanlann ifadeleri böyle bir tertibin nasıl hazırlandığını hayret ve dehşetle göstermektedir. Nilüfer Yalcın Yarın Dergisinin kurucusu A.P. İstanbul Milletvekili Aydın Yalçın'm eşidir. Gazetemize karşı girişilen bu tertibin hesabını hem tertipçilerden hem de tertibe katılanlardan Türk Adaletinin önündc ayrı ayrı soracağımızı oki'vucularımıza arzederiz. CUMHURİYET Bulçar ve Türk Dışişleri Bskanları Hava Alanmda Bnlgar Dışişleti Bakanı Istanbnl'da... «Temaslarımız iyi neticelenmiştir» resmî tamamlıyarak, beraberinde eşl ve Bulgar gazetecüeri olduğu halde dün şehrimize gelen A nkaradakiDışişleri görüşmeleri Başev uçaklayıllarda, ilişküerin Bulgaristan Bakanı İvan «Son ge ASIL AMAÇ Yapılan çaüşmalardan güdülen asıl amacırı Türkiyenin toplam tasarruf hacmıni genışletmek olduğu ifade edilmektedir Bilindiği gıbı Türkiyede milll gelirin yüzde 86 sı tüketüne gıt mekte, yüzde 14 ü tasarruî edıl mektedir. Bu tasarrul oraru da ha çok yükseltlldiğı. orneğın yüz de 20 ye ya da 22 ve çıkanldıgı takdirde Türk ekonomisi büyük ölçüde terahlıyacak ve efconomı nın dış finansmana olan ihtiyaa azalacaktır. Tasarrufun artışı aynı zamanda dış ödeme dengesl üzerinde olumlu sonuçlar doguracaktır. lişmesinde olumlu unsurlann var olduğunu memnuniyetle gördüm» demiştir. Konuk Bakan bir süre dınlendiği Hava Alanı Şeref Salonunda görüşmeler hakkında gazetecüere özetle şunlan söylemıştır: «İki dost ve kotnsu ülke arasında samimiyet ve anlayıs içinde geçen toplantılardan sonra ıliskileYATIRIM VE PARA rin gelecekte daha da geiiseceğin öte yandan, bu yü, geçen yüden umutluyum. Görüşmelerde lara göre kurumlann yatınm ka değisik konuların çeşitli ayrınpasitelen artmış bulunmaktadır tılarına inilmistir. Geçen yıllarda elde oara olduğu tkı komsu ülke arasınaa «Sınır halde vatınmlann projelerı tameselesi» diye bir aiılasmazlık mamlanmamış, pürüzlerı giderlmevcnt değildir. Yalnız bazı ihlememiş olduğu için bazı alanlatilâfları önceden flnleyebilmek (Arkası Sa 1 Sü. 1 de) için Türk ve Bulgar eksperlerı yeni bir sınır tasarısı hazırhyacaklardır. Tasarı tamamlandıktan sonra, temaslara veniden devam edilecektir. Son yıllarda iliş kilerin gelismesinde olumln unİZMIR İki gündenberi tzİZMİR Haç mevsımı dolayısurlann mevcut olfluğunu memmır'de bulunan İçışleri Bakanı sıyle Efestekı Meryemana Kılınuniyetle gördüm. Bn sebeple Doktor Faruk Sükan dün gazesesıne gelen ve haç toıemnde görüsmelere ve temaslara devaro tecilere Personel Kanunu ile ilhazır bulunan genç hırıstıyan etmek arzusundavız.» gili olarak «Personel Kanunu bir hacılardan 28 çiftin nışanmı Mer «Parçalanmış Türk Ailelerı» ile zam kanunu değil bir reform kayemana Kilisesi papazları yapilgili soruyu Bulgaristan Dışışnunudur» demiş ve hükumet olamıştır. leri Bakanı söyle cevaplandırrak bu kanundan sarfınazar etAyrıca haç törenı sebebiyle mıştır: «Hareketimden önce yamek niyetinde olmadıklannı söySelçuk'a 100 bme yakın yerli ve yınlanacak ortak bildiride bo lemiş ve «Günün şartlarına uyyabancı turıst geldığı, ve hıç bıkonuyla ilgili açıklamalar bulagun bir Personel Kanunu hazırrinın de açıkta kalmadığı Becaksınız.» lama gayreti içindeyiz» demişttr. iediye Başkanı tarafından açıkİçışleri Bakanı Faruk Sükan, (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) lanmıştır. gazetecilerin bir sorusu üzerine aşın cereyanlarla ilgili olarak da demiştir ki: ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) «Sokak hareketleri ile memle Rum tedhişçüerinin Baf taki ket meselelerini halletmek isteFoni adlı Türk mahallesinden, hayenler kanunun pençesinden kur lâ çekilmemiş olmaları bölgedeki tulamıyacaklardır. Türkiye'nin gerginliği arttırmaktadır. meseleleri kanunî müesseselerde Dışişleri Bakanhğı Genel Sek hallolur. Kanunları ihlâl edenreteri Zeki Kuneralp. dün bu kolerle mevcut nizam içinde kanunnu ile ilgili diplomaük teşebbüslann bize verdiği yetkiyi kullaler yapmış, Amerika, îngiltere ve narak mücadelede kararlıyız, Yunanistanı Ankara'daki Büyükelanarşist düşünceler muvaffak oçileri aracılığıyla uyarmıştır. lamıyacaktır.» Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyukelçi Kuneralp, dün de aynı konu ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi Parker Hart Ingiltere'nin Ankara Büyükelçisi Denis Allen ve Yunanistan'ın AnANKARA (Cumhuriyet Bürosu) kara Büyükelçisi Deüvanis'i ma Kan dâvası yüzünden 15 yakamına davet ederek kendileriyle sında bir çocuk Posta caddesınayrı ayn görüşmüş, Foni mahallede Bâlâ ilçesinin Kesikköprü sini işgal altmda tutan tedhişçi koy muhtannı tabanca ile vuraRumlarm bu bölgeyi bir an evvel rak öldürmüştür. Bu sırada kaAP Milletvekili S. Sofuoğlu «7 kişiye 1 turist bosaltmaları için söz konusu üç za kurşunu ile bir vatatıriaş bagiderilecek» dedi Gazeteler hükı'ımet n nüfuzunu kulanmasını) şından. bır digerı de ayağınistemiştir. dan yaralanmışlardır. Sükan : Personel Kanunu zam değil reform kanıınudıır ISVEÇTE BüYüK iLGi Çorum Beledıyesınm ısçi haklarına karşı gıristığı tecavüzkâr tutumunu dünya kamu oyuna duyurmak üzere Avrupaya gonderilen temsilcimn. ılk olarak tsveç'te yaptığı temaslar. büyük ılgı uyandırmış ve durumun önemını bır kere daha takdir eden LHuslararası Genel Hızmetler Sendıkalan Federa=vonu Genel Sekreterı P Tofahrn. konunun geregı gıbı ele alınabılmesı ıçın Sendika Genel Baskanı Abdullah Bastürk'ü Helsınki'de yapılacak konsey toplantısına özel olarak davet etmiştir Benzın istasyonunda gangsterlik Ef es'te 28 çif t nişanlandı MiTiNG YAPILACAK Türkİs, «Ülüm yürüyüşü» ne çıkan işçileri desteklemek amacıyla bütün sendikaların katılac!»fı bir miting düzenlemiştır. Mıting, Çorum'lu ışçilerın İstanbul'a geldıkleri gun yapılacaktır Turkİş I Bölge Temsılcıliği işçılen Bolu'da karsılayacaktır Ayrıca Türkİş'in bugün Çorum Belediyesmi protesto eden bir bildiri yayınlaması beklenmektedir. Gece bekçisi öldürüldü; 10.000 lira çalındı ANKARA (Cuınhurivt Bürosu) Konja Ankara asfaltı üzerinde ve Konya'ya 80 kilometre mesafedekı Ağabeylı köyü yakınlannda bır soygun olayı cereyan etmış, gazetemız Konya muhabırı Sofu Tuğrul'a aıt benzın ıstasyonuna baskın yapan soyguncular. servıete bulunan Ahmet Oktay'ı oldürerek kasayı soymuşlardır. Gece saat 24 sıralannda benzın ıstasyonuna gıren meçhul soyguncular, kendilerine müdahale eden ıstasyon bekçisi Ahmet Oktay'ın basına demırle vurarak sersemletmiş ve yıne aynı demırle karnmı deşmek suretiyle bağırsaklarını çıkararak öldürraüşlerdir Soyguncular, ıstasyonun kasa>;ını kırarak İçinde bulunan 10 bin liravı alarak kaçmışlardır. Olaya Cihanbeylı Saveıhğı elkoymuştur Kıbrıslı Rumlarin işgalindeki Türk mahallesinin tahliyesi için teşebbüse geçildi PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDIYOR Kan dâvası için kaatil oldu Köpeğe ateş etti, kendini vurdu AOAPAZARI Karasu'nun Aytfo^an köyünden Nizamettin Pehlivan öncekj gece bostanda köpeklere ate$ ederken kendi kendini vurmu$tur. Gecenin karanhğında köpeklerin saldirmasına uğrayan 23 v" şındaki genç tüfegin) ateşler ancak tüfeğin geri tepnc kalbinden vurulmuştur. düştüğü gün mali sılnntımn:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog