Bugünden 1930'a 5,475,058 adet makaleKatalog


«
»

hılii 1 Lira îaksiıle TEYP Sattstna bajladık. İstHad« «Unia Sabri Acarsoy Mağazaiarı Tophane Boğazkesen Cad. 155174175 Tet: 4» 18 76 Yıldız 929/9632 43. yı sayı 15104 umhuriYet KURUCUSU VUNUS NADl Telgral ve mektup adresı: Cumhnriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No 246 22 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 96 Telefonlar: 2 2 4 2 0 0 2 2 4 3 9 6 ,(fe.R £ <ft ROMAN KİTAPLIĞİNIZA YENİ BIR En Büyuk Yazarların En Güıel Eserleri g ŞŞAHESER a: £ ROMANLAR » 1 •" " U A D C I Armağanını • I c kızanan U NUBCL buyük «merîfcm »tnn sunduğu ünlü aşk romanı ^ » * SINCLAIR LEVVIS'ın C C l İ f ^ XJtU|iCtf * kan kocalara x M l f I * E W j E H r a ı «9M1I «#fc«K»n PKADERİKi w. GÛLTCKİM Perşembe 18 Ağustos 1966 GÜVEN â V A V I N EVİ « 4. Orc/u » nun hazırlıkları tamamlanıyor TARAFLAR ÇEŞtTLİ KONULARDA GORİÎŞ BİRLİGİNE VARD1LAR NATO'ya bağlı olmayan «Çekirdek Birlikler» kuruldu Sait TERZİOĞLU Ankara'dan Bıldırıyor TURKBULGAR MUZAKERESI SONA ERD ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) isafır Bulgar Dışişleri Bakanı lvan Başev ile Dışişleri Bakanı Üısan Sabri Çağlayangil ar«smda, Ankara'da yapılan resmi görüşmeler dun akşam sona ermiştir. Dışişleri Bakanı Çağlayangil, saat 19.30'da, tamamlanan görüsmeler bakkında, şu açıklamayı yapmıştır: «Görüşmeler, anlayış ve samimî bir hava içhıde geçti. Ortak bildirimiz hazırlandı. Karşılıklı inceleyeceğimiz konulann neler plduğu ve prensipleri üıerinde, aynca bir protokol imzalanacaktır. Görüşmelerimiz hakkındaki bildiri, sayın Başev'hı aynhsma tekaddüm eden günlerde yaymlanacaktır.» Sabahkı oturumda, ıkı Dışışlen Bakanı basbasa konuşmuşlardır. Türk • Bulgar görüşmeleri sırasında, Türk tarafı, Bulgar tarafına. çeşitli sorunlar üzerindeki görüslerini anlatmıştır. M Bakanlıkların ve Genel Kurmayın raporu taraamen kendi imkânlanmız ile teçhiz edilmiş yeni bir «Ordu» nun kurulması yolıındaki çalışmalar ilerlemektedir. ürk Silâhlı Kuvvetlerinde, NATO T emrine verilen birliklerin dışında NEDEN ? Sunay'ın Ege gezisi başladı ÇANAKKALE (lluaa ONL'R bildiriyor) IVutı sabah, Ege gezisine baslamak itaere îstaa•**bul'dan aynlan cnij.'uhufbaşfcııu Sunay, saat 19 30'da, bir hücumbotla Çanakkale'ye gelmiştir. Vaktin gecikmesınden Çanakkale Şehıtlerı Abidesine uğrayamıyan Sunay, yerine Genel Sekreteri lle Basyaverini göndermiştir. Geceyi Çanakkale'de geçiren Devlat Başkanı, bugün Valüikçe düzenlenen toplantıdan sonra, Balıkesir'e hareket edecektir. *\ I Arahk 1 3 tarihinde Kıbns olaylan başla% •" • yana kadar Türkiyenin savunma stratejisi NATO savunma stratejisi içinde mütalâa olunan bır parça halinde ve ona uygundu. Bu stratejide esas olarak Rusya ve komünist devletlerden gelebilecek tecavüzler gözönüne alınıyordu. Kıbrıs hâdiseleri dolayısiyle Turkiye'ye NATO içinde bulunan bir devletten, yini Yunanistandan tecavüz olabileceği ihtimali ortaya çıkmıj, bu durum Türk Silâhlı Kuvvetler Yetkililerim NATO stratejisinden ayn «Millî bir stratejU haıırlamaya sevketmiştir. Bu strateji hazırlanmıı ve hjlen var olan Birinci, îkinci r e Üçüncü Ordularm yanı sıra bir (Dördüncü Ordu)nun kuruluşu ile ilgili «Çekirdek Birlikler» teşkil edilmiştir. Kıbns buhranmda Kıbrıs sahillerinc bir çıkaıma yapılması düsünülürken Amerikalılar «bu çıkarmad» ukert r?;<i:za foaundaa •Türhiyey^ VITUM m\ii malzeme ile giyim ve gıda maddelerinin kullanılmagını> önlemişler, aksi ha'.de yardımın kesileceğini ihtar mahiyetinde Türk Hükumetine bildirmislerdi. Bu durum karşısmda Kıbns olaylan, son derece kritik bir safhaya girmiş, çıkarma akamete uğramı; ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kendi kendina yeter durmna getirılmesınin gereklıliği meydana çıkmıstı. Türk cemaati T ürk tarafı, Bulganstan'dakı Turk cemaatinin ' durumlannı tesbit eden 1919 Neuılly ve 1925 dostluk anlaşmalannı hatırlatarak, Bulgaristan'daki Türklere anlaşmalann ruhuna göre davranılmasını, durumlannın ıslah edilmesini istemiştir. Bulgar tarafı ise, bu konuda, çok açık beyanlarda bulunmamış, Türklerin durumlanmn ıyiliğinden söz ederek, aksakhklarm giderilmesine ç«lışılacağım bildirmiştir. "HÂÎF konalı ile kaçakçılık yapıldığı anlaşıldı Parçalanmif aileler ÖLCM TÜRÜTÜŞÇÜLERt İM'NCÎ KİLOMETRETE ULAŞIRKEN . «Yol biter, dert bitmez»H TEKİRDAĞ'A FERİBOT Daha önce Tekirdağ'a uğrayan Cumhurbaşkam Sunay, halka hitaben yaptığı konuşmada, «Muletçe kalkınma devresi içinde bulunuyoruz. Gayretleriniz, bızi başanya ulaştıracaktır» demijtir. Bu arada; M Ereğlisi'nde 40 yaşında bir kadın, yenı doğan çocuğuna «Cevdet Sunay» ismini koymak için Cumhurbaşkanından izın istemiş; Malkara'da Sunay şerefıne bır dana kurban edilmiştir. Ilın ıhtiyaçlan konusunda yapılan toplantıda, «Tekirdağ Bandırma arasında feribot çalıştırılması» ıstenmiştır. ÇEKİRDEK BİRLİKLER KURULDU r% u sebepl* ilgilıler, NATO «mrindeki birliklerin ^ ^ dışında dördüncü bir ordunun kuruluşuna doğru gereken hazırlıklara başlamışlar ve yurdun muhtelıf bölgelerinde ileride genişletilmek gayesiyle «Çekirdek Birhkler» kurmuşlardır. Bu ordunun kuruluşu için bugünkü mevcudun üstünde erat silâh altına ahnmıyacakür. Ancak mevcut birliklerden (ki bunların muhım bir kısnı NATO emrıne verilmiştir) bir kısmı dördüncü bir ordunun nüvesıni teşkil etmek üzere aynlmıs bulunmaktadır. Bu birlikler NATO silâhlarının dısındaki silâh ve malzemelerden istifade etmek suretiyle eğitim yapmaktadırlar. Kuruluşun gayesi aynı zamanda savunma gücümüzü kuvvetlendirmek olduğu gibi, Türkiyenin elinPartılerin içindekı likir ajrılıkları, kılıt noktalannı ele geçırme de bulunan Amerikan silâhlan djsa\ası aslında üst tabakada, daha dogrusu, aydın kitlede yeni bilinçşmdaki külliyetli miktardaki harb lesmenin geliştigini göstermektedir. Kısa süreli bir özgürlük ortasilâh ve malzemesinin bakımını t« mının yarattıgı tek olumlu ve dogal bir sonuçtur bn. Batıda o>gar min etmektir. Batı bilincinin doğusn ve yaygın hale gelisinin nasıl merhaleler geGENERAL KADROLARI çırdiği malum. Liberalizm böyle bir ortamda gelişti, yerlesti ve bu ARTTIRILIYOR ortamda kendi kendisini yeniledi. Kapitalizm bugün varlıgını koru>abiliyor, hattâ Batı komünist partileri ihtilâlcilikten vazgeçip parYeni bir ordunun teşküi ve zaİâmanter demokrasiye ayak uydurnyorlarsa bnnun sebebi komünistmanla genişletilmesi sebebiyle bu yıl General kadrolannda gözle gö lerin kapitalizmi benimsemeleri değil liberal anlayısın çağımıza uyrülür bir artma yapılmaktadır. Bun gun olarak yenilenmesindedir. dan dolayı da bu yıl Albayhktan îkinci Dünya Harbinden sonra Sovyet baskısiyle kurulan devletTuğgeneralliğe terfi ettirilecek üst ler Marksizm Leninizm'i kalıp halinde kabnl eden birer uydu idiEiıbaylann miktarı, geçen yıllara ler. Rus tanklannm tehdidi bir yana, zaten o sının delip geçebilme nazaran kabarık olacaktır. jeleneğine, dogmacılıktan kurtnlraa bilincine erişmiş değillerdi. Damla darala da olsa, dar ölçüler içinde de olsa, kavnştukları özgürlük onlan hem kalıp modelin dışında yenilikler aramağa itti, hem de u\duluk yerine, sömürülme yerine birer millî devlet olmak çabasına giriştiler. Bn çaba ve dolayısiyle değisme hâlâ devam ediyor. Çorum'lu işçiler 120. kilometrede ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Haklaçındaki Danıştay kararuun uygulanmamasuu protesto için, önce Çorumdan Ankaraya, daha sonra Ankaradan İstanbula «Olum yürüyuşü» ne çıkan Genel tş Sendika sının 54 Uyesi Geredeye 40kilometre kahncaya kadar yürümüşler, böylelikle yurüyUsün üçüncü güntin<le 130 küometre yol katetmlçlerdir. ölum yüruyüşüne çıkan işçilere köylüler büyük bir ilgi göstermekte ve kendilerine yıyecek ve soğuic içecekler ikram etmektedlrler. Kurtboğazı baraj inşaatmda çalışan 360 lşçl de ölüm yüruyüşüne çıkan lşçüeri karşüamışlar, sigara ve ekmek ve soğuk ayran sunmuflardtr. n arçalanmış aileler konusunda ise olumlu bir h«r va belirmiş, 1951 göçünde parçalanmış olan ailelerin tekrar birleştirilmesi için çalışmalar yapılman yolunda görüi birligine varılmıştır. giIHe», parçalanmış durnm'dakl aflelerih arzuladıkları takdirde birleşmesinin yakmda gerçekleseceğini belirtmişlerdir. Türk Bulgar sınır ilişkilerini düzenliyecek bir sınır anlaşmasının imzalanması, ortak sular sorun«mun çözümlenmesi, Bulgaristania Türkiye arasında direkt demiryolu bağlantısı kurulması, transit nakliyat konusu, veteriner anlaşmasının ıslahı meseleleri üzerinde de, karşılıklı teknik görüşmeler ve çalışmalar yapılması yolunda da, iki taraf görüs birliğine varmıslardır. Kıbrıs sorunu tZMtB NATO Postası v« Atex yollanyla Türkiyeye gelen muhtelif menseli mallarm geni| çapta gümrük vergisi kaçakçılığma yol açtığı hazırlanan bir raporla Gümrük v» Tekel Bakanlıgına bil dirilmis,tir. Gümrük ve Tekel, Milll Savunma ve Dışişleri Bakanlıklan ile G« nel Kurmay Başkanhğı ve Kuzey Atlantik Andlaçması Merkez Kurulu Baskanlığı temsilcilerinden kn rulu heyet, Ankaradan tzmire gelmiş ve ÇSğli Hava Üssünde bir söredir yaptığı incelemelerini tamamlamıştır. Hazırlanan ve Gümrük Tekel Ba kanlığına havale edılen raporda Amerikalılarnı NATO Anlaşması ve ikinci ikili anlaşmalann 11 inci mad desinden istıfade ile «NATO ithalâtı>, «Karargâh ithalâtı» ve «Atex it(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) ünun iflfffff KÖYLULERJN i U * £ i C örüşmeler sırasında Türk tarafı, Kıbrıs sorunuv nu da geniş şekilde Bulgar tarafına anlatmıştır. Başev'in Sunay tarafından kabulünden sonra cumartesi akşamı yayımlanacak ortak bildinde, Kıbns'la ügili bir paragrafın yar alması beklenmektedir. Bulgar Dışişleri Bakanı Başev, bu sabah uçakla Ankara'dan îstanbul'a gidecek ve iki gün burada kaldıktan sonra, înnlr*e geçecek, eumartesi günü Cumhurbasfcanı SunayTa görüsecektir. YUNAMSTAN, KIBRIS İÇİN E1SDİSELL ATİNA (a.a.) Yunan siyasi ve askerî lıderleri, Kıbns'm durumu hakkında bır tasa ve tedirginlik göstermektedir. Yunan basını, bu endişeleri aksettirmekte ve Türkiye'yi, Kıbrıs'a bir askerî müdahale yapmağa hazırlanmak ve ıkili görüşmeleri sebote etmekle suçlamaktadır. Dün sabah Yunan Genel Kurmay Başkanı ve Ordu Komutanlan nın katılmasiyle Yunan Savunma Bakanhğında yapılan bir toplantıya, Kıbrıs Askerî Kuvvetleri Komutanı General Grivas da katılmıştır. Ekrem Alican'a Belediye Boşkam A P r VO tfA/'lTlilÇl Çorura Belediye Başkanının davranışının tam J ye ğVvlllvlM aksıne Kızılcahamam Belediye Başkanı Ahmet özgeçmesi teklif edildi "* S Enver Batur'un demeci: ADAPAZARl Kendi köyü olan Ekizce'de bir villâ yaptıran YTP Genel Başkanı Ekrem Alican'a, Sakaryalı AP ileri gelenlerinden 100 kı°ilik bır grup, A. P. ye geçmesi teklifind'e bulunmuslardır Yenı kurulacak kabınede kendısme Bakanlık verilebıleceğını de belirten AP liler, devamh olarak teklıflerini tekrarlamakta, ancak olumlu bır cevap alama • maktadırlar. Politikayı bırakmayı duşunen Alican, Turk sıyasî hayatının soysuzlaştığmı ileri surerek artık tam ıstırahate çekileceŞinı ve çıftçilık ıl» uğrasacağmı yakın larına açıklamıştır bek, Belediye Meclisl üyeleri ve kalabalık bir halk topluluğu 54 işçiyi Kızılcahamama 10 Km. kala karşılamışlar, ilçede otelde isUrahatlerinl temin için buyük bir ilgi göstermişlerdir. Kızılcahamam Belediye Başkamnın bu davranışı lşçiieri son derece hoşnut etmiştir. 4ıi\iiıli isfikrar yerleşmiştir» "Altyapı yatırımını Devlet yapıp özel Sektörü davet etmeli.. ANKARA, (a.a.) Turkıye Tıcaret Odalan, Sanayi Odalan ve Borsalar Bırliği Başkanı Sırn Enver Batur, dün bir demeç vererek, «Siyasî istikrar, ekonomik istikran getinnistir» demiştir. Batur «Memlekette görülen hızlı kalkmma hamleleri» fle piyasada meydana gelen «büyük gelismelere» dikkati çekerek şunlan söylemiştir: «Siyasi istikrann yanında ekonomik istikrann yürüyeceği en tabii bir şeydir. Bugün memleketimize siyasî istikrar gehniştir. Bunun tabiî neticesi olarak. özel sektör kesimmin yatınm istekleri, birdenbire gelişme çöstenniştir. Mesela, on altına kotada Birliğimiı emrine verilen 17 milyon dolarlık yatınm tahsisinden, ancak kriterlerimize çöre, 76 puan alanlann tamamı ile 75 puan alanlann yüzde 53 ü istifade edebilmiştir. Sayın Başbakanırmzın, bu 25 milyon dolara ilâveten üç taksit(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Olay Dünya kamu oyunda 1960 tan önce Türkiye'de, bırakınız alt tabakalan, üst tabakada, aydınlar arasında, idare edenler içinde Batının en az bir asır önce eriştiği uygar Batı bilinci sadece lâfta kalan, sadece fantezîden ibaret bir kavramdı. Bugün bn kavram ziippelikten ötede bir düsünüş hiçimi olarak hiç değilse yeni knsaklarda yaygınlasmağa ve, yaygınhğın etkisi Türkiyeyi, belli belirsiı de ols», bir »rayısa doğrn itmeğe baslamıştır. C.H.P. de ortanın soln, sağı kavgalan gerçekte ba itişin ortaya çıkardığı olaylardır. Bir değişme, kendi kendini yenileme, gelecege ayak uydurabilme ihtiyacının sancılandır kavgalar. A.P. içinde fimdilik sessiz devam eden bir mücadele var. Bn mücadele aslında Demirelcilik, Bilgiççilik, ya da teskilâttaki çıkarcıüktan gelen basit hizipçiliklerden ayn. Mücadeleyi, muhalefet kampındaki gürültülü çekisme, henüz basansızhk belirtilerinin ortaya çıkmaması, parlâmento kavgalan örtüyor, ve hızlanmasına engel oluyor. Halk Partisinde nasıl kendi anlayısının hudntlan içinde değisiklik ihtiyacı hissedilmişse, Adalet Partisinde de yine Batıh liberal anlayısa ayak nydurmak gereğini savnnanlar var. Başarılı olnrlar olmazlar, o ayrı mesele. Ama bir çabanm icindedirler ve gelecekte ne kadar direnilirse direnilsin, olaylar, şimdilik etkisiz gibi görünen mücadeleyi sa yüzüne çıkaracaktır. C.H.P. ve A.P. dışında en dikkati çekici tartısma, çekisme sol kanadda görülmektedir. T.t.P.'çilerle T.Î.P.'in dışında, ve daha çok Yön dergisinin etrafında toplanan sosyalistler yeni arayıslann pesindedirler. Kalıpçılıgın sınırlarından dısan çıkmak çıkmamak yanında, çekismenin baslıca nedeni, Türkiyenin «osyalist bir düzene girmesi için izlenecek strateji ve taktiktedir. Bazı yazarlann ve özellikle partililerin ölçüsüzlügü İle zaman zaman sertlesen tartısma, demagoji egilimleri yenilemediği için, sen ben kavgası, ya da totaliterlik, faşistlik, ihtilâlcilik isnadlarına kadar da gidiyor. Ne var ki, bn çirkinliği bir yana bırakırsak, yazılanlar ve söylenenlerde gerçeklere inen bölümler hem vardır. hem de sos\alist kampın 19 nncu asır hayalciliğinden knrtnlmak için bir kıpırdanma gecirdiği görülmektedir. Kısacası Türkive, bir olusumun içinde. Siyasi ve ekonomik olaylar. özçürlüeün bir ölcüdp de olsa knllanılma imkânları ba olusumun etkenleri. Övle «.irıriz Uı. \akın gelecekte • simdi göriineH sartlara eöre gelişmenin \e gelişmejı gösteren çekişmelerin trmposu artacaktır. BAŞBAKAN, TEMASLAR1NA DEVAM EDİYOR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Demırel, dun saat 22.30'a kadar Başbakanlıkta çalışmış, bu arada AP Genel Yönetim Kurulu Üyesı Prof. Aydın Yalçın ile uzun bir süre gönişmuştür. Kabine değışikliği ile ilgili olduğu söylenen bu görüşme konusunda Demirel, •Kendisi, İstanbul'da iş çevreleriyle temaslarda bulunmuştu. Intibalarmı anlattı» demıştır. Başbakan, dün gece Devlet Bakanı Alişan ve Bilgehan, ayrıca Tekel Bakanı Tekin ile de gorüşmüş, sabah da Genel Baskan Yardımeısı Asal'la konuşmuştur. Öte yandan 22 • 24 Ağustos tarihleri arasında Helsınkıde toplanacak olan DUnya Genel Hizmetler Işçıleri Sendikalan Federasyoau (FSİ) genel konseyi kanun dışı bir tutumla işlerinden çıkanlan Çorum Belediye ışçilerinin durumunu ve idarenin kanunlar ve işçi haklan konusundaki tutumunu müzakere etmek üzere gündemine özel bir madde koymuştur Konsey toplantısına ilgili bılgi ve belgelertn derhal gonderümesı istenmiştir. Sendika gerekli dokıimanlarmı bir temsilc4 »asıtasiyle Helsinlriye göndermiştir. «ÖĞRENCİLER, DAHA ÇOK SİYASETLE UĞRAŞIYOR» İstanbul Üniversitesi Talebe Bırliğı'nin dün Marmara Lokalmde başlıyan genel kurul toplantısmda, delegasycn listesıne almmadığını ileri süren bir öğrenci, Birlik Başkanınm uzerine yürüyünce bâzı gençler, birbirlerine girmişlerdir. Olay, etraftan müdahale edenler tarafından, güçlükle bastuılmıştır. Bugün de sürecek toplantıda konuşan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Ali Biza Berkem, öğrencilerin ken di meselelerinden çok, siyasetle, uğraştığmı söylemiş, «Öğrenci teşekküllerinin bâzı tesirler altmda kalması, bizi üzmektedir. Ba gibi davranışlar. sizlere vakit kayT)ettiriyor» demiştir. Mediko Sosyai Müdürü Dr. Hüseyin Yenisey de konuşarak, Üniversitede başan oranının yüzde İS gibi çok düşük bir seviyede olduğunu belirtmiştir. Dr. Yenisey'e göre bunun sebebi, «Öğrencilerin yeterl kadar kendi meseleleri uzerine eğilmemeleri» dir. GESiŞ, Hükumeti ve Türkiş'i yerdi Türkiye DevletSu tşleri, Enerji ve Gaz tşleri Sendıkası dün yaymladıkları bildiri ile «dlüm yü(Arkası Sa. 7. Sfl. 3 de) Sükan: «Türkiye'nin şartları normal değil» dedi İZMİR îçişleri Bakanı Paruk Sükan, Ege 111er* valilert ve Belediye Başkanlan toplantısında yaptığı konuşmada «Türkjyenln şartları normal değil» demiş ve «soldan veya sağdan nereden gelirse gelsın yıkıcı cereyanların karşısıı>1a olduklannı» sdylemiştır. Bugün Türkiyede ütımas, rüşvet ve aracıların olduğunu belirten Sukan, «Aracıları ortadan kal dırmak zorundayız. Vatandaş 1 darecı ile yuz yüze gelmelidir» detnıştır. 3 arslan, 19 aylık çocuğu parçaladı KENNES Fransa ( a A ) Hay vanat bahçesini; annesi. babası ve kardeşlpriyle beraber gezen 19 aylık bir çocuk, 3 arslan tarafmdan, bir mağaraya surüklenerek parçalanmıştır. Catherine Menon, babası giri« ücretini öderken, kardeşlerinin elinden kurtularak, arslanlarm mağarasmı çeviren barikatı aşmış, kendisini bekleyen tehi likeden hab«rsiz. içeri ginnişti. Hava sıcaklığı dün 35 dereceye çıktı Ecvet GÜREStN adındaki Pransız turistinin »rabasın» çarpınca, turist ile yamndaki arkadaşı Kemal Demirkan, jaralaıiTiııstır Franııı tnrlsti sâ\esindr kurtnluı kaçakçılmr, aocak bugün «yıu yerde »hnenin teknrlanmasiyle «Ajan Ki tarafından yakalauabilecekleıdir kavalarken, trafik kazası geçirmiştir. sahnele«AlAN K» Kaçakçıtı» gangsterleri «ırasında., yol kenarında bulunan polisFilmin en hcjecanlıC. Souyrt rinden biıinin çekimi otomobilino. Jean • ••II | | 4. Levent'te bir Ital>an flrması hesabnıa £îlm çevinnektc olan aktör Jolın Bmm. »Lranvum Balkanlardan gelen alçak hava basıncının etkisiyle dün istanbul'da hava sıcaklığı. göigede 35 dereceye yükselmiştır. Meteoroloji ilgılilerine göre hava, önümüzdekı günlerde ısınmağa devam edecek, bununla beraber geceleri ısı. 20 dereceye kadar meBakıcılar, küçuk Catherine'nir cektir. Bulutlu geçeceğı bildirılen , havalara rağmen, yağıs beklenmeferyatlarma yetişerek içeri dalm mektedir. larsa da, pek geç kahnıslardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog