Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurfyet B A a , , \ l'YMAYı J t l L AK r A S A S 1 N A T A A H H Ü T EDER SahlDI: NAZtME NADİ m Genel Y a j » MudflrO: ECVET A SorumJu Yazı tflerl Müdüru: EBOL DALLJ # BasaD v« Yıyan: CUMHURİTET MatbaaeuU n Gazetecilik r A S • Catsloğlu (Ulkevı «ikak No J84ı Gtnm tLtntt: Meydanı Edirn» Hanı A d u u reielon: tSSO * 4NKARA: AtaHirk Bulvarı TtfMt Ap . srcnifeblı reletoo: 13 09 30 12 09 M • 12 » 4 4 17 17 J5 * tZMİB G«zt Bulvan No. 18 Telt 11230 BÜROLAR ABONEveİLÂN Sanellk t «ylık Saylık Turttly» 7S.00 «0.00 33.00 HarlcJ 198.00 99.00 «9 50 Başlık (MaKtuı 2 3 4 5 LnO «aülfelerte (tültlml) 6 7 ncı rahıtelej Kavıo (ReMmesrf) N.şan. N'ikân, Evlenme, Dogum (MaHu) ti Öliiın Mevlit, Teşekkür ve Kaytp tnma i em 80 1 200 Llr» 40 35 SAY1S1 25 KURUS (Baştarafı 1. Sayfada) Devlet Başkanı bu görüşmeden «onra, saat 9 da başlıyan ve üç gün devam edecek Akın S6> harb oyunlannın ilk çalışmalarını izlemiştir. DENİZ HARB OKULUNDA Cumhurbaşkaru Sunay, dün saat 17'de; beraberinde Millî Savunma Bakanı Topaloğlu, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Tural, Kuvvet Komutanları, İstanbul Vaiisi, Kuzey Deniz Saha Komutam oldugu halde, Heybe liada Deniz Harb Okulunu ziyaret etmiştir. Bu sırada «Savarona», Devlet Başkanını 21 pare topla selâmlamıştır. Ziyaretinin sonunda Sunay, okulun hâtıra defterine, şu satırları yazmıştır: «Deniz Harbiyeraizi. Devlet Başkanı olarak ziyaretünde de, ayni sevgi ile doluyum. Yeni gelişmeler beni sevindirdi. Hepinize sevgiler, selâmlar.» Bu arada, «Savarona» nın son Cezayir gezisi hakkonda bilgi alan Cumhurbaşkaru, ««Gelecek yıl uygulanacak geıi programında Fas'a ve diğer Kuzey Afrika Limanlanna yer verilrnesini» de tavsiye etmiştir. Saat 18.20'de Kalanuş'a gelen Sunay, «Nurettin Teksan İlkokulu» nu ziyaret etmiş ve Cumhuriyet devrinde ilk defa Milli Eğitime bağış olarak verilen bu okulda. okulun kurucusu Teksan' dan bilgi almıştır. Cumhurbaşkanı Sunay, bugün saat S'de, Kırkiareli'nden hareketle, •Ege Gezisi» ne başlayacaktır. Sunay, ilk merhaie olarak, Çanakkale ilini ziyâret edecektir. Halen memleketimizdeki olomobil uyıst SOJÛOff» KALAMIŞTA... Bu gor Dışş'eri ' Dışişleri Bakanı Çağlayangil, dün ekşam missfir Bakan şerefme verdiği vemekte konuşarak. «Aramızda olmaıuz. Türkiye Bulgaristan Mişkilerinin gelişmesinde önemli bir merhaie leşkil etmektedir» demiştir. Çağlayangil, özetle şunlan söylemiştir: •Her şeyden önce şunu belirtmek tsterim ki, bu ilişkiler, son zamanlarda doeru istikamete yönelmiş j bulunmaktadır. Bu mesut gelişme j den bahtiyarlık duvmaktayız. Mem I leketimiz arasmda vaktile anla;nıaziık ksynağı olan unsurları. bun dan böyle bir yakınlaşma uıtsuru olarak görmek istiyoruz. Askıdaki meseleleri samimiyetle ele alip, bir hal tarzı bulmamız gerekmektedir. Türkiye, barışa bağlılığmı her zarnan göstermiştir. Bunun en yeni misali Kıbrıs meselesindeki gayret ve sabrımızdır.» ÇAĞLAYANGİL : «ASKIDAKİ MESELELERİ IIALLEDELİM» (Baştarafı 1. Saylada) de kabul edıldikten sonra bir ortak bildın yayımlanacaktır Yapılacak görüşmeler sırasında, Bulgaristan'a bağlanan demiryolumuzun bır kısmınırj Yu nan topraklanndan geçmesının zararları iizennde aurularak. bu hattın doğrudan doğruya Bulgaristan'a Bağlanması çarelerl aranacaktır Bu hattın Yunanıstan'dan geçmesı Türkıye'ye her yıl 500 bın dolar döviz kaybetmesine sebep olmaktadır. 30 yıldır Türkıye yı zıyaret eden ılk Bulgar Dışışleri Bakanı ı olar îvan Başev'le birlikte. yedı de Bulgar Gazetecısı Ankara'ya eelmjstır SUNAFIN EGE GEZİSİ BU SABAH BAŞLIYOR FtSK demek...Emniyet demektir ! Belcikalı oto htrsızı dün Yeşilköy'de •yakalandı Belçika, Almanya ve FTansadan iki arkadaşı ile birlikte çaldığı arabalan, Türkiyeye sokarak satan Joseph Simon adında Belçika uyruklu bir tıırsız • kaçakçı, önceki gece Yeşilköyde yurt dışına kaçmak isterken mall polis tarafmdan yakalanmıştır. Jean Sünon'un iki yıl önce Jean Russelet ve Jean Pierre Vandel adındaki suç ortakları ile bırlık te, özellikle son model «Chevrolet» •Mercedes» markalı otomobilleri Avrupadan çalarak, niteliğini değiştirdikten sonra muhtelif memleketlerde sattığı anlaşılmıs tır. Joseph Sirnon'un bir müdettenberi yurdumuzda bulundugu ögrenilmiş fakat ancak önceki gün uçak la yurt dışına çıkarken Yeşilköyde ele geçlrilebilmişür. Türkiyeye kaçak olarak soktugu 15 kadar otomo bile taktığı ^ahte Belçika plâkalan ile birlikte yakalanan Simon, nezaret altına alınmıştır. Endişesiz ve rahat bir yolculuk için vasıtanız kadar lastikleriniz de size güven vermelidir Vasıtaların sürat kabiliyetinin artnıası ve dalıa kuvvetli frenler iead edilmesi yüzünden lâstikler üzerindeki yıpratıcı tesirler gitgide çogalınaktadır. Bu yıpratıcı tesirler ancak itina ile imal edilmiş yüksek kaliteli lâstikler ile giderilebilir Fisk lâstikleri fazla yüke, sarsıntılara, frenin yıpratıcı tesirlerine ve en sert darbelere karşı çok dayanıklıdır. Geniş tabanı, dişlerinin özel şekli ve yumuşak yiâaSSn sayesinde Fisk, her türlü yola kolaylıkî la intibak eder. Vasıtanızın motorunu yormadan tam çekiş saglar. Fisk'te süper kauçuk POLIB vardır. Fisk, kolay ısınmaz. Münhasıran naylon ipliklerle imal edilen Fisk, kilometreleri aşaıken can ve nıal emniyeti bakınımdan her an giivenebileceginiz lâstiktir. Kapalı virajların birbirini takip ettigi tozlu bir ram payı rahatça çıkabilmeniz için motorunuzu yormıyacak kaliteli lâstiklere ihtiyacınız vardır. Kaliteli lâstikler!° virajları daha rahat alırsmız. Dışişleri Bakanı Çağlayangil. uzun süre devam eden ilk günkü gorüşmelerden sonra gazetecilere bilgi vererek, «lluslararası durumu gözden geçirdik ve ikili Hişkileri kapsayan göriişmelere başladık. Görüşmelrr. gerçekten samimî ve yapıcı bir hava Içinde geçtidemiştir. . Misaiir Dışişjeri Bakanı Başev de. Türk Bulgar görüşmelerinde iki ülke arasında doğrudan doğruya demiryolu irübatı kurulması konusunun da ele aünacağı haberini doğrulajnış ve >TürkBulgar iktisadî ve ticarî işbirliğinin genişlemesi imkânlan çoktur. Bu imkânlan büyük bir iyimserlik içinde pörmekteyim. şeklinde konuşmuştur. GÖRÜŞMELERDEN SONRA I ! TROLEYBÜSLER tKİSAAT ÇALIŞMADI Troleybüsler havai hatlarda vukubulan bir ârıza sonucunda. dün saat 1.30 ile 12.20 axasında çalışmamış, yolları tıkıyarak trafiğin akışına mânj olmuşlardır. Trafık tıkanıklıgı en çok Sirkeci ve Karaköy bölgelerin: dekerjtîisini "gBstermîş, trofty» büslerden inen halk ciuraklarda uzun zaman otobüs beklemiş tır. ] | | , ı Deniz Trafik Polisi i helikopterli olacak \ Boğaziçinde son zamarüarda cereyan eden kazalar doîayısiyle önemi anlaşılmaya başlanan deniz trafik polislnin önümüzdeki yıllarda helikopterle faaliyet göstermesi kararlaştırılmıştır Dün bu konuda, basına bilgi veren Em niyet Genel Müdürii Hayrettin Nakiboglu, halen esklmiş motörlerle iş gören deniz trafik polisinin, günün şartlanna göre çok geri oldueunu söylemiştir. Ahnacak 4 helikopterin her biri, 650 bin liradır. Hâdiseler arasmda Felek (Baştarafı 3 üncu sayfada) Avrupada zannederim 1936 Olempiyadının yapıidığı Berlin stadı 105 bin kişiliktir. $imdi ne haldedir? Bilmeru. Amerikada da bir iki tane vardır. Müstesna hallerde kullanılır.. ama, o sehirlerde yüzlerce kiiçük küçiik stadlar vardır. Istanbul'da halk çocoklarının spor yapaca • fı semt stadları yoktur. Türk spor teşkilâtının ilk yapacağı, yapmaya mecbnr oldufu iş budur. Hattâ dostlarımız bize kızmasınlar Galatasaray, Fencrbahçe, Besiktaş gibi kulüp lere mahsus stad yapmak da siyasi iltimaslarla yapılraış haksızlıklardır; çünkü oraiardan mernleketin asıl spor kuvvptini teşkil eden amatör çocuklarımız istifade edemezler. Zaten bir büyük stadda her hafta maç yapılsa bile ki olamaz naftada ancak iki, nibayet dört takım oynırabilir ki, bunun sayısı 4i kisi eder. Halbuki Beden Terbiyesi Teşkilâtının vazifesi, hiç olmazsa 4400 kisiye yer bazıriamaktır. Bilir misiniz. 1924 te Oîempivat oyonları Pariste ikinci defa yapıldıgı zaman Kolomb stadı 40 bin kisilik idi. (Sonradan bunu 60 bine çıkardılar). Maksat. bu en biivük şehrimizde olempik spor tesisleri kombinesi kurmak ise, eksik olan neler var, neler?.. Bir kere idman sahalan olacak kiiçük sabalarımız yok. O büyük gahada oynayabilecek bale gelmek için semt sahaları yok. Bir tek yüzme havuzu yok:.. Basket, voleybol sahaları yok. Tenis kortlarımı/ yok. Jimnastik vesair faaliyetler için doğru dürüst birkaç salonumnz yok. Sıhhi ve teknik çalışmalar için buna ait teçhizath tesislerimiz yok. Dojru dürüst bir tek atletizm pistimiz yok. Bir velodromumuz yok. Sakin bir kürek yarışı yapacak yerimiz yok. Yok, yok, yok.. iken 100 bin kisilik stad.. olur mıı, insaf edini?: Ben size daha acısını söyle vim. Elimizde. yâptığımız sporlann türkçe basılmıs oyun kaiidelerini Bğreten bir knçük kütüphanemiz, bile yok.. Ve bütün bu tesisleri idare edecek bir kadromnz, battâ bir çimen sahavı yapıp idame ettirecek ozmanıraız yok.. Düsnnün!.. Aç, çıplak, yoksal bir genç kızcağız var» üstüne eivecek bir entarisi yok iken 30 bin lira verip sırtına vizon bir kiirk alırsanız o kürk, o biçarenin başına belâ olmaz raı?. Nerede giyer? Nerede saklar?. Ne yapar zavallı?. Giyse sülünç olur! Giymese yazık olur! Bizim 100 bin kisilik stad buna benzemiyecek midir? Vazeeçin bu büyük rakamlar bevesinden canım! 10 tane 10 binlik «tad yapın. Size ömrümüz ol ,dnkca dua edelim. B. FELEK Ibrahim Elmalı görevinde kalıyor ANKARA (Cumhuriyet BÜTOSU) Devlet Bakanı Refet Sezgin, dün gazetecilerle konusmuş ve Di yanet Işleri Başkanı tbrahim Elmalı'nın görevinde kalacağını açıklamıştır. Refet Sezein. Vakıflar Genel Müdürü ile bir ihtilâfmız var deni yor, bu konuda bilgi verir misiniz» şeklindeki bir soruya, şu cevabı vermiştir. «Bakanla. Genel Müdiir arasında ihtilâf olursa, Bakan gitmiyeceğine göre, Genel Müdiir gider. FİSK Çaldırdığı otoyu (Baştarafı 1. sabüedr) tstanbulun tarihî ve turistik yer leriai gezen Muhammed. bir ara Erkut adında bir şahsa ait garajda kendi otomobiline benzer bir vasıta görmüş ve polise bu va sıtanın kendi otomobUine çok benzedlğinl bildirerek tahkikat yapılmasını lstemiştir. Yapılan tahkikat sonunda vasıtanın motör ve şasi numaralannın Muhamrned'in verdiği numaralara uyduğu anlaşılmıştır. yalnız, Muhammed Khesla Vipour'un üzerinde vasıtanın kendisine ait olduğuna dair bir belgenin bulunmaması üzerine, durum milletlerarası polis vasıtasiy le Alman polisine bildirümtş ve bu vasıtamn kime ait oldufu s o rulmuştur. Gelerek cevap üzerine vasıta İranlı Muhammede teslim edilecektir. Çocuklu lâstik FISKyolculukta emniyettir Manajans 1987 9581 Personet konunu let Pçrsonel Daıresinde Iktisa • dî Devlet Teşekkülleri Personel Kanunu hazırlıklarında bulun muştur. Kendisine hazırlıklar konusunda bilgi verilmi? ve tavsiyeleri almmıştır. Uzmanın ekim ayı sonunda yeniden An • kara'ya gelip aynı konuda ça lışmalara katılacağı bildirılmektedir. (Baştarafı 1. sahifede) (ngiltere'deki (Baştarafı 1. Sayfada) Türk polisı, kendisine gönderilen «tahminî eşkâllere» dayanarak giriş çık:ş yerlerınde ve hava alanlannda araştırmaya başlamıştır. Bu konuda bir yetk.ili: «tstenen yardımı yaparız. Giriş ve çıkış kapıları ile hava alanlarındaki teşkilâtımız esasen bu görevı yapmaktadır. Şüp heli kişiler devamlı kontrol altındadır» demiştir. Câniierin Hone Kong veya Ar jantine kaçmalan da çeşitli ülkeler polisine gönderilen bildirilerden anlaşılmaktadır. Çânilerin Hong Konga gitmeleri için muh temelen Türkiye yolunu seçmeleri ihtimali ileri sürülmüştür. Turizm için (Baştarafı 1. Sayfada) gün yurt turizminin en âcil meseielerinden birinj teşkil eden ya tak adedinin arttırılması husnsunu önemle ele almıstır. DİĞER PERSONEL Diğer taraftan, Devlet Personel Dairesinden bir yetkilı ra poru doğrulamış, ancak: «Bir yabancı uzmanın verdifi raporun kendilerini bağlamıyacafını, ötedenberi vurdumoza ?elip giden uzmanların raporlar verdiklerini, fakat bn raporlannı şöyle bir kaç gün geçirdikleri Tiırkiyenin gerçeklerine niifuz rt meden haıırladıklarını, bn M beple de raporlann bepsini rafa kaldırmak gerektigini» soy lemiştir. Yetkili ayrıca, belediye ve ö zel idare personelini ilgilendi ren kanun tasarılarının hazır ltklannın tamamlandığını, an cak 657 sayılı kanunun işlemr sındeki aksakhğm diğer çalı> malara olumsuz yolda etki ya tıçını, kamu iktisadî devlet tt şekkülierindeki memurları ilsi lendiren kanun tasarısının lıa zırhklannın da bu sebeple g < rilediğini bildirmiştir. ÜÇ YILDA Evvelce beş yılda gerçekleştirılmesi plânlanan işlerin, üç yılda realize edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu süre içinde yapılacak işlerin mali portesi 65 milvon lira civannda olacaktır. Tesislerin tamamlanmasıyla bugün 400 den ibaret olan yatak sayısı. takriben >ltı misline cıkacaktır.» Ismi ne olsun? r Millî sanayimizin eseri olan otomobilin...^istikbaldeki arabanızın ismini SİZ koyunuz!|Aşagıdaki kuponu doldurup, postalayınız.«, Son \ iştirak t tarihi 125 J Agustos i 1966 'dır .1 1 Samsun icra Tetkik Mercii Hâkimliğinden (Esas No: 966 300) Canik Lâstik Fabrikası Akyürek Kardeşler Koll. Şrtı ve kili Avukat thsan ÖZTEKİNin konkordato talebi üzerine mahkemermzden 14/6/1966 tarihinde konkordato talebimn kabulüne iki ay mühlete ve Avukat Turgut ASSAN'ın komiser tayinine karar verilmis oldugu halde bu defa ko miser tarafından 13/8/1986 tarihli dilekçe ile çirketin işlerinin çok fazla olması hasebıyle bu işlerin ikmali için iki ay daha mühletin uzatılması talep edilmiş olduğunclan talep yerinde görülerek mühletin iki ay daha uzatılmasına ve 14/8/1966 tarihinden ıtibaren mühletin verilmesine ve keyfiyetin İcra daıreleri, Tapu Sicil Muhafızhğı, Ticaret Odası Başkanlığı ve Beledıye Başkanlığına bildinlmesinin temini ilân olunur (Basın 13938) • 3590 LONDR (a.a.) (AP) Londra Polisi, üç sivil detektifi öldüren gangsterlerin etrafındaki çemberi daraltırken. dün de iki kişi hakkında tevkif müzekkeresi çıkarmıştır. Aranan birinci şahıs. 30 yaşında, asıl adı Harry Maurica Roberts olan, fakat Ronald Emest Hall veya John O'brien'dir. Diğeri de; 38 yaşında, John Duddy'dır. Her iki I si de, siiâhla soygunculuk ve silâhla tecavüz suçlanndan uzun süre hapiste yatmıştır. Sanıkların isim ve tarifleri. Polisin isteği üzerine, sık sık radyoda yayınlanmaktadır. Polis Müdürlüğü, aynı zamanda büyük küçük, er kek kadın bütün vatandasları bu iki azılı ve tehlikeli şahıs için göz kulak olmaya çağırmış, ancak ken dilerini haydufları şahsen yakalamaya kalkışmam^'sn. polisi çağırm^lan hususunda tekrar uyarmıjtır. 2 TEVKİF MÜZEKKERESİ DAHA ÇIKARILDI YARIM KALMIŞ TESİSLER öngorülen yatırımlar. esas itibariyle yarım kalmış tesislerin tamamlanması ve yeni yatırımlar olmak üzere ikj bölümde toplanmaktadır. HBHHHMBH• • • § ? • 1 0 , 0 0 0 lira mükâfatlı " | "İSMI NE OLSUN" müsabakasına iştirak kuponu | YEFAT rANTİKACI) vefat ettiğini teessürle bildirirler. Cenaze merasimi yaruı Perşembe 18 agustos 1966 saat 13 de Kurtuluş Ayıos Dimitris Rum kilisesinde icra olunacağı ilân olunur. Kederli eşi Kıryakıça Markopulu Cenaze senrisi Zafiri Semblis Tel: 49 M M BAY STEFANOS MARKOPULOS ALTIN CumhurİTet Resat Hamlt Napolyon 24 Ay»x külçe »SOO91'i 15300154H 11500116» 10400in.H »SOO990' KAYTP Alucr» Hacıahmet ko;. • SosyaJ Yardımlasma ve Güseüesjtiıme Ceraiyetine ait 301 den 401 No. ya kadar olan 5 liralık aidal maköu? blokunu kajbettik. Hükümsüıdür. B»îkan: Beklr Ekincf Cumhuriyet 9553 I I I I H KOÇ Grubu tarafından yakında piyasaja çıkarılacak olan ilk »Türk otomobilinin ismi: ,., olsun. Adım, soyadım: Adresim : Lutfen büyHk harflerle gazımz. Doldurduktan sonra kesip "P K. 570tstanbut MNrti adresine gönderiniz. Bu kupon son defa neşredilmektedlr • I I I I Manajans
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog