Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

17 Ağustos 1966 CUMHURİYET Şenligin önemi ve bazı gelişmeler 17 Ağustos 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Selmi ANDÂK Odun kömür ucuzlayacak Dün Istanbul Mahrukat Ce miyeti idare heyeti intihabı yapılmıştır. Cemiyet, bir s e nelik faaliyeti neticesinde «Millî Mahrukat Anonim Şir keti» namı altında bir şirket teşkil etmiştir. 40 bin liralık bir sennaye ile bu sene işe başlıyan şirket, istihsalâtın millileşmesine çalışacak, ithalâta mâni olacak ve bu suretIe kömür fiatlan da yüzde yirmi inecektir. Yalnız odun fiatlan 50 kuruş çekı ba • şına yükselmiş ise de bunun da geçicı olduğu tahmin edilmektedir. Gelecek senelerde odunun da ucuzhyacağına muhakkak nazan ile bakılabilir. zalarının evlerine bombalar »tıldığı haberleri gelmektedir. Sabaha karşı atılan bombalardan hâkim Mc Hardinin zevceEI ve çocukları yaralanmışlar • dır. Bütün insanhğın mah olan kültür ve sanat, her türlü ayırıcı, bölücü ve kişisel davranışların karşıcına kaya gibi dikilir ve insanlık amacında hiç bir fark gözetmeksizin, politik tutumlann dışında, tüm uluslan barış içerisinde birleştirir. Bu açıdan bakıldığı zaman, on bir yıldanberi hiç aksamadan gelişmekte olan Türkiye Milll Talebe Pederasyonunun düzenlediği «Uluslararası Kültür Şenliği» nin büyük önemi ve değeri üzerine önce şu bakımlardan eğilmek gerekir: 1 Gerçek sanat ve kültür yolunda herhangi bir festival düzenlemenin ne denli zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu az çok bılenler, 11 yıla ulaşan bir süre içinde, dünyanın dört bucağmdan çeşitli üikelerin, çeşitli gençlik sanat topluluklannı İstanbulda buluşturarak «kultürel dostluk» içinde kay naştırmanın başansını asla küçümsiyemezler. Bugüne kadar ırk, din, milliyet ve politik durum aynhğı gözetmeksizin, bu şenliklere 38 ülkeden 207 gençlik sanat topluluğunun katümış olması yabana atümıyacak bir geHşimriir 2 Şu anda, şenlik için, tstanbula gelmiş dünya gençliginin 800 temsılcisini bu sehirde banndırmak, her türlü ihtiyaçlannı sağlamak için gereken maddl kül fetin agırlıgını yüklenebümek, ayrıca gerek gösterilerin düzenini, gerekse eğlence, tartışma, ser gi ve benzeri faaliyetleri şehrin merkezinden aksatmadan ytirütebilmek sadece düe kolaydır. Üstelik, devletin ve resml makamların bu yü Uzüntü verici ilgisizTJM.TJ". Halk O\unları ekibi bu \ıl liği karşısmda, T.M.T.F. nun bu güçlüğü aşmada gösterdiği gayret her övgünün üstünde asü durulacak konudur. Kadınlarımızın a ğ a KARACAOGLAN Nuri Akmcı yönetimindeki «Karacaoğlan» filminin çekimine Erzurum'un Erginiz köyünde devara edihnektedir. Fotoğrafta Salih Güney, Tîjen Par filmin bir sahnesinde görülüyor. Öbür rollerde Necdet Çağlar, Enver Dönmez, Sevinç Pekin yer ahyoriar. i İdam mahkumlan meselesi Turhan GURKAN Sakka ve Vanizetti adlannda iki anarşistin idama mahkum olması etrafmda bir hayli hareket ve amele protestolan yapılmakta idi. Şimdi de bunlan mahkum eden jüri â Columbia Üniversitesi pro fesdrlerinden Mr. Paterson, dün gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur: « Türk ksdınlannın bnrun ve çözleri çok güzel. Fakat maalesef ağız ve dişleri güzel değil. Halbuki ağız tesekkülleri bozuk olan kadınlar, gülellikte kaybederler. Türk kadınlarınm agız ve dişlerinin aldığı manzara, mesleğine âşık bir diş doktornnn çok muztarip e d e n demiştir. Ziynet altınlan Darphane tarafından bir müddettenberi beşi bir arada v* iki buçukluk ziynet altınlan basılmıştır Şimdi di bir li ralık ziynet altınlan basılmasına başlanmıştır. Poloııya'nın gençlik folklor grupu düzgün danslariyla dikkati çekti j Bulgaristan'm Plovdiv folklor grupu gene geçen yü gibi şenliklerin ilk fünlerinde en fazla ilgiyi çekti. "Ölüm yıllann değil, nefeslerin sayısına bağlıdır,, Istediği kadar yaşayacağını ıdaıa eden Hintli Yogi, Londra'da heyecan yaratan bir mesaj yaymladı eçen hafta Yeni Delhi'den yola çıkarak, Amerika ve Fransadan sonra Londraya gelen Hintli yogi Swami Dhirindra Brhamchari, bugünlerde kaldıgı Londrada herkesi ügilendiren bir «Yogi mesajı» yayınlamıştır. Swami pek yakmda, sanatını feza adamlanna tanıtmak üzere Rusyaya gidecektir. Mesajının başında «Avrnpalılann mânevi huzurdan yoksun olduklan» nı açıklamaktadır. Hintli yogi, çıraklık devresini Himalayalarda geçirmiş, olgunlaşınca Lucknow'da bir mağaraya kapanmış oradan sanatını yaymaya başlamışur. Londrada kendisine soleraya yakalanırsanız? Swami, rulan: «İstedifiniz kadar yaşıyakendinden emin şu cevabı vercsfınızı iddia ettiğiniz doğru nra, miştir: «35 kolerahyı kurtardım gerçekten banu mu söylemek isben. Keııdim de yakalanırsam yitediniz, eger doğru ise böyle bir ne kendim kurtannm.» iddiayı ne ile izah ediyorsnnuz?» Ünlü Hintli yogi, Nehru ve sorulanna çok düşündürücü bir Shasri'ye yoga öğretmiştir. Şimcevap vermiştir: di de tndra Ghandi kendisinden «Ölüm, yıllann jeğfl, nefeslerin egzersiz ve bilgi dersleri almaksayısına bağlıdır. Alelâde insantadır. Şu sırada üindistan Başlar dakikada 15 kere nefes alırlar. bakanı bir «su egzersizi» ile meş Eğer bir insan dakikada yalnız guldür. Swami bunun her sabah 5 nefes almayı başanrsa yaşama kafatası boşluklarmı yıkamak olsüresi üç defa artar. Ben dakikada duğunu açıklamıştır. 5 defa nefes alıyorum.» Yani bu şekilde Swami 210 ya VÜCUDUNUZU şına kadar yaşıyabilecektir. G SU TEDAVİSİ hirindra yogilerin herkesten uzun yaşadıklannı da açıklamıştır. İstediği kadar yaşayıp, ancak istediği vakit öleceği iddiasına inanmak istemiyen gazeteciler: «Tani, demişlerdir, meselâ fco UNUTUNUZ ' D azetecüerin kendisinden istedikleri «Herkesin işine yanya bilecek, herkes tarafından ya püabüecek bir idman» istemeleri üstüne Dhirindra şu ögüdü vermiştir: «Sırtüstü yatıp vficadflnüzün sizin olduğunu unutunuz.» G 3 1956 yılında ilk defa Üniversiteliler Tiyatro Pestivali iken, ürk sinemasmda öteden beri bir «Artistler buhranı» vardır. Bu kriz, yirmi yıl öncesi başlamış, gittikçc şiddeti1961 yılmdan itibaren yerinde bir ni arttırarak günümüze kadar gelmiştir. Artist krizinin nedenleri arasuıda, sessizfilim çekimine dönüş, önemdavranışla, folklor ve müzik böli bır yer tutar... lümleri; 1965 yüından itibaren USinemanın Türkiye'ye gelişini izleyen «sessiz filim» döneminden sonra 1924 yılında başlıyan «sesli filim» çekiluslararası Plâstik Sanatlar Sermi çağı ancak 1945 e kadar sürebilmiş, bundan sonra yine bir Ukel çağ başlıyarak. füimlerin önce sessiz çekilip, songisi de eklenerek «Uluslararası radân stüdyoda seslendirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu yeni işlem, Türk sınemasında «dublaj sanatçısı» smıfının Kültür Şenliği» adının veriUnesi; doğmasına yaramıştır. Yapımcılabu yü iki bölümün ayrüarak Şenrvn kolayına gelen bu yeni çalışlik süresinin 15 güne çıkarüması ma, çoğu tiyatrodan gelme, kültüı hep olumlu çabalardır. lü, gerçek sanat yeteneklerine sa4 Şenlik başlamadan önce, hip sanatçıların yavaş yavaş silin«Tiyatro ve Sözsüz Oyun» jürisimesine, yerlerini basit, kültürsüz, nin toplanarak, geçen yüın yanşama güzel yüzlü, güzel vücutlu masmdan sonuçlar çıkarması, ya kız ve oğlanlarm almasrna sebep nşmayı puvanlama konusunda olmuştur. Bu yüzden Türk sinema daha verimli değişiklikler getirsı, birçok alanlarda olduğu gibi, mesi de, Şenlik üzerinde titizlik artistler yönünden de kısır ve yokle çahşüdığını belirtmektedir. sul kalmış, hep geriye doğru gitBöylece halk oyunlan 100 not miştir. «Sinema artistliği» smıfının Uzerinden; tiyatro 100 üzerinden doğuşu da yine bu döneme rastlar. (oyun seçimi 40, mizansen 20, oy Eskıden aynı zamanda tiyatro arnanış 20, ses ve ışık düzeni 20 tistleri filim çevirdiklerinden böy olarak); sözsüz oyun 100 üzerinle bir sınıfın kurulması «Dublaj ça den (konu 50, oynanış 50 olarak) ğı»na kadar gecikmiştir. puvanlanacaktır. Kültür Şenliği hakkında genel PAPAĞAN GİBİ yorum ve tartışüabüecek noktayıl süren «sesli filim» çaları, Şenligin bitimmdeki bilânlından sonra devir değişiçomuza bırakarak, şimdi ilk verdi.. 1945 ten sonraki bü gösterilere kısaca bir göz atalnn: tün filimlerde artık asistan sufle HALK OYCKLARINDA veriyor, oyuncular papağan gibi İLK ÜÇ EKİP ağızlarmı oynatıyor, sonra bu hare TJH.T.F. Halk Oyunlan: Türketlere göre de filim seslendirilikiyemizin diğer bütün ülkelerden yordu. Son zamanlarda sinemayı daha çeşitli, daha renkli ve bir kaplıyan kültürsüz ama güzel yuz birinden daha farklı ve nüansh lu oyunculann hiç birinin sesi rad ÖNDE Türkân Şoray, Türk sincmasında en çok ücret alan folklor motiflerinin hazinesini tayofonik değıldi. Dıksiyondan yokşıyan halk oyunlanmızı Şenlikte sun jonlerin, jöndamlann sesleriartistlerin başında gelmekte ve yerini kimseye kaptırmamaktadır. temsil eden TM.TF. nin genç ve ni, stüdyoda dublaj sırasında çoFotoğrafta artist, Nevzat Pesenln yönettiği bir filmin sahnesınde amatör sanatçüan, geçen yüdan ğunlukla tiyatro sanatçılarıyla, bu partöneri ördekle förülüyor. daha derli toplu, koreografiye iş için yetiştirilmiş dublaj artistleri veriyordu. Bu işlem de çoğu doğru daha bılgili çalışmış göma çok zaman çarkın tersine işledi ye gidememiştir. En iyi para da, zaman aceleye getirildiğinden, bir ründüler. Eksikleri yok değildi. ği görülüyor. insanlığın dışına çıkılarak kazanıl Gene de Elazığ, Kantrtfiniz, Van çok diksiyon hataları doğuyor, fimaktadır Yeşilçam'da... Aynı ise limlerdeki hareketlerle sesler birBitlis, Kars, Erzurum, Artvin ve YANLIŞ YARGI emeğini koyan kişiler arasında ka birini tutmuyor, oyuncunun ağzını Gaziantepten kızlı erkekli oyunejisörler, sinemacı ve işletmeci zanç bakımmdan başdöndürücü uoynatıp kapamasından sonra kolan sıymaria.Ti ve hareketli bir lerin baskısı altında sözde filim nuşma başlaması gibi gariplikler çurumlar bulunduğu sürece, o sibiçimde sundular. yönetiyorlar. Gözde iki artistin doğuyordu... nema kalkınamaz, yerinde saymıPolonya Ögrenci Birüği: 1952 ününe sığınmışlar, onlarla başan ya mahkumdur. de kurulan, 1964 te Varşova Şenelde edeceklerini sanıyorlar.. ROBOTLARIN SESİ lığinde Birinci olan ve Boguslav Ayhan Işık'lı, Cüneyt Arkın'lı, Çekimi 15 gün süren bir işte gün Szot yönetimindeki 40 kişilik top ublaj filimleri ortaya yeni bir Ekrem Bora'lı, Fikret Hakan'lı fidelik 20 lira alanla, 50.000 lira alan luluk, «Polonez», «Krakova» ve sorun daha geüriyordu. Bir dub limlerin iyi iş yaptığı yolunda yer artist arasındaki uçurum, insanı «Lublin» den halk danslarını ve laj sanatçısı hem «Ayhan Işık'ı, leşmiş bir kanı var... Kadınlardan ister istemez insanlık dışına süturkulerinı, tipik kıyafetleri ve hem Orhan Günşiray'ı, hem Eşref da öyle. Bir Türkân Şoray'lı, Hüldüzenlı bir sahne düzeni içinde Kolçak'ı konuştuğu için seyirci de rükler. Bu uçurumu göre göre ya Koçyiğit'li, Fatma Girik'li filim •filim yapıyoruz» diyebilmek için verdiler. yeknasakuk ve «uzunhep aynı seslerle karşılaşıp sanatlerin dışındaki kordelâlarm süinsanlığın dışmda yaşamak lâzraıçıdan soğumaya başladı... Sanatçıluk» bakımından etkilerini bıraz rum yapanuyacağı kuşkusu içindır. İyi filim yapabilmek için, aynı lar da böylelikle kişiliklerini yitirazalttılar. deler. Ama bu yargı çok zaman diler, birer robot haline geldüer. işe emeğini koyan artistler arasınBulgaristan Geçen yü büyük iflâs ediyor. Geçen yıl Memduh başan gösteren Bulgar folklor dald uçurumun derinliğmi azaltBugün yeniden «sesli filim>e döÜn'ün çektiği «Yıldız Tepe» filmiekıpinden sonra, şimdi seyrettinülse, piyasada büyük «ad> olarak mak gerektir. nin içinde Ekrem Bora da, Fatma ğimiz Plovdiv (Filibe) folklor geçinen hiç kimse, bir daha perGirik de olduğu halde iş yapması dede tutunamaz. Hattâ figüran ola grupu, geçen yüın büyük etkisini gerekirken, filim tutmamışür. HaKİM İYİ? rak bile oynıyamaz bunlar. Çoğu gölgelemedi. Marsilyada birinci Iit Refiğ'in çevirdiği «Kınk Hayat sinema eğitimi görmemiş, sinema gelen bu ekip, «Trakinski» Horo, lar»da Cüneyt Arkm, Hülya Koçı ürkiyede bugünkü koşullar iŞopski, Trijun Zarezan (Bağ bo okulu, ya da akademisinde okuma yiğit oynamış, onun da bu geleneçinde «iyi artist yetişmesine mış, gerçek bir aktörün sahip olma zumu) gibi halk oyunlanyla büğe göre iş yapması gerekirken filim zaten imkân yok «İji artist» sı gereken yetenekleri olmayan bu yapmıştır. Ülkü Erakalın'ın yönet yuk bir dinamizm, mükemmel neye göre değerlendirilecek, hankişiler, sessiz filmin getirdiği fırtiği «Günahkâr Kadm> Türkân Şo koreografi ve bilgili çalışma igi ölçüye göre ayrıma uğrayacak. satlardan yararlamp, çok tirajlı ma ray'h, «Posta Güvercini. Hülya çinde gözüktü. biz henüz bunu bile bilmiyoruz.. gazm dergilerinin şişirmesiyle heKoçyiğit'li olduğu halde iş yapamen birer büyük «ün» oluvermişmamıştır. Süreyya Duru da «SevKimi çok para kazandığı için, kimi lerdir. gim ve Gururumda Cüneyt Arpopüler olduğu için «iyi» diyor fıl km'ı, Hülya Koçyiğit'i oynattığı Bugünün en popüler yıldızlarıme. Buna göre de artist iyi, ya da halde bekleneni elde edememışnın bile sesli filimlerde başan gos kötü sayılıyor. Önce bu ölçüyü terecekJeri şüphelidir. Yeniden Mide ülseri ameliyatımı büyuk ortaya koyalım, sonra o sanatçıyı tir. Halit Refig'in yönettiği «Haremde Dört Kadm»da Cüneyt Arsesli filim çekimi başlasa, ancak bir hazakat ve muvaüakıyetle değerlendirmeye bakalımkın, Tanjn Gürsu, Pervin Par gibi Sadri Aiışık, Çolpan İlhan, Yıldız neticelendirip benl hayata kavuşBir artist bizde ortalama 15 fi oyunculara rağmen piyasada kenturan Gulhane Hastahanesi ProKenter. Izzet Günay, Ayfer Feray, limde oynuyor. Içlerinde 30 filimdine yer yapamamıştır. fesorü Sayın Tijen Par, Cahidc Sonku, Atıf Kap de oynadıklarmı söyliyenler bile tan gibi tiyatrodan gelme sanatçıDr. NİHAT Artunkal'a Görülüyor ki, artistler filmi tek lar ayakta kalabilirler» Diksiyonvar.. Diyelim ki 15 filim çevirdi bir ve amelıyat sonrası şefkat ve başlarma götürmekte fonksiyon sa lan olmadığı için Ayhan Işık ve ihtımamlarını esirgemiyen saym artist. Bunlann üçü iş yapıyor piBurada Muzaffer Tema Avrupaya gittikservis doktorlarına ve heraşiresıyasadaı kalanı yapmıyor. Bu du hibi olamamaktadırlar. Türkiyedeki bir taknn gerçek bine teşekkurlerimi sunarım. Bu leri zaman oynayamamışlar, Tema rum bir sorun çıkanyor ortaya.. Ar linenlerin de gerçek olmadığı orta hususta kıymetli yardımlarını sadece figüran rollerine çıkmıştır. tist mi filmi yürütüyor, yoksa figördüğum yengemîz muhterem ya çıkmış oluyor. Yâni artistin var lün mi artisti?^ îşletmeciler, yaUÇURUM Ulviye Toker'e de teşekkürler lığı ile filmin «iş» yapması arasınederim. pımcıya «Halk şu artisti tutnyor, da bir ilinti yoktur. ürk sinemasınm içinde buluEmekli Emniyet Âmiri onunla çevirmezsen filminj satın nanlann tek amacı, «Bu işten T LÜTFÜ ÖZELEK almam» dediğine göre, filml, artisKADINLAR İLERİ en iyi nasıl para kazanılır?» tin götürmesi daha akla yakm Asorunu üzerinde düsünmekten öte Türk sinemosmdaki artistler saltanatı ISTANBUL tJ2S Açüıs 6J0 Günaydin 7.00 Köye haberler 7.0S Oyun havaları 7İ5 Sabah melodileri 7.45 Haberler 8.00 İstanbulda bugün 8.05 Sabah türkülerl 8.20 Küçük üânlar 8.25 Bu sabah sizin için 8.40 Sabite Tur Gülermandan sarkılar 9.00 Çocuk bahçesl 8.15 Gitar sololan 9JO Sonınlanmız 9J0 All Ekber Çiçek'ten tür küler 10.05 Kısa haberler 10.10 Müzik kutusu 10.30 Arkası yarın 10.50 Gülseren Güvenli'den şarkılar 11.10 Sabah konseri 11.40 Melodi demeti 12.10 Nihat Mercanlı'dan türküler 12J5 Küçük ilânlar 12.30 Osküdar Musiki cemlyetJ 13 00 Haberler 13.20 Ahter Erem'den türküler 13.35 Trafik 13 40 Rıza Riften sarkılar 14.00 Mikrofonda gençlik 15.00 Kftpamş. 1S.55 Açılıj 17.00 Yıflann ge17.40 Radyo hafif müzik orkestrası tirdikleri 17.30 Serbeat saat 18.00 Erkekler fasıl topluluğu 18.30 Serbest ssat 18.35 Muharrem Akkuş'tan türküler 18.50 Reklâm programlan 20.00 Haberler 20.40 Küçük Uânlar 20 50 Özdal Kale'den garkılar 21 10 24 saatin olaylan 21.15 Çagımızm halk sairleri 21J0 Klâsik Türk musikisi korosu 22 00 ReklSm programlan 22.45 Haberler 23.00 Müzik ve bilmece 23.40 Gece müziğl 24 00 Kapanış. İSTANBCL tL RADYOSU 18 55 Açılış 17.00 Diskotekten seçmeler 1.30 Senfonik müzik 18.00 tyl »kşamlar 18.30 Dans ede lim 19 00 TürMyeye hoş geldiniz 19.30 Küçük konser 20.00 Gençlerin sevdiklerl 21.00 Akşam konseri 21.45 Çlgan melodileri 22 00 Operalardan seçmeler 22.45 Caz rnüzlgj 23.15 Gece konseri 24.00 Çeşitli müzik 00.30 Gecenln ardından 1.00 Kapanıj. T A N K A RA 7.00 Köye haberler 7.0S Sabah Saz eserleri 15.15 Türküler müziği 7.25 Saz eserleri 7.45 15.30 Kısa haberler 15.35 tsmet Haberler 8.00 Ankarada bugün Nedim'den sarkılar 15.55 Mikro8.05 Sabah konseri 8.20 Her telden fonda gençlik 16.55 Kısa haberler 9 00 Küçük ilânlar 9.05 Jan 17.00 Slzln teçtüderinlz 17.30 danna Gene) Kumandanlığı hafif Yurttan sesler 18.00 Necdet Tokatmüzik orkestrası 9.20 Sorunları hoğhı'dan sarkılar 18.20 Dygarlık mız 9.40 Yıldız Ayhan'dan tür yolunda İnsan 1850 Reklâm prog küler 9 55 Kısa haberler 10.20 ramlan 20.00 Haberler 20 40 Nermin Demlrçay'dan sarkılar 10.40 Trafik 10 45 Nertman Tü Küçük ilânlar 20.45 Yerli orkesfekçl'den türküler 11.00 Çocuk tralar 21.00 üykudan Bnce bahçesi 11.15 Bir bando çalıyor 21.05 24 saatin olaylan 21.10 11J0 Bedia Akartürkten türküler Salih Uygundan türküler 21.25 11.45 Konser sa«ti 12.15 Kıbrıs Silâhlı Kuvvetler saati 21.40 Ersaati 12.25 Küçük ilânlar 12.30 kekler topluluğu 22 05 Melodlden Sarkılar ve oyun havalan 13 00 melodiye 22.30 Nurettin DadaloğHaberler 13.20 Plâklar arasında lu'dan türküler 22 45 Haberler 13.30 Reklâm programlan 14 00 23.00 Geçen mevsimin konserleri Çocuk bahçesi 14.15 Müzik dinli 23.45 Gece yarısına doğnı 24.00 yelim 14.30 Hafif müzik 15.00 Kapanış. R Luzumlu Telefonlar Derirı OemlrTallan aaydarpata (36 M T9) Slrkad (27 M M) O*alzyouan. («s U M) (T»tll eunJert <44 03 07) SeüD BMUmrt: ı«4 O 8S» rurk Bav> Tollan 81M 8atı« (44 O 00ı (Ouııınıa. M O «6) (Hava «lanı İS a M . r> M M) ukymnjım aastabanesli ( « M 00) NttmuM Hastanaoee (3e 9* M) Surete: m «9 so> Basekl (31 » 8 0 ) tjçj Sunatya: m O n ı Seleffly» Santrai» « a O « ) Beledtrc Zabıta MudurlOgO' (33 87 U) Meteorolo)) (73 8* 84) Trafik Slkâyet lU U «7) tstanbui tttaİToa)' (2) e O) IS1AMBU1 Ziya Hekimhan. ZEYTtNBÜRNTJ: Kazlıçesme. ZONGULDAK ASLtTE tKİNCl HUKUK HÂKtMLtĞİNDEN İLÂN Dosya No. 966/18 Dâvacı Sabiha Muslu tarafından Dâvalı Ali Muslu aley hine açılan boşanma dâvasının yapılan açık duruşması sırasında: Dâvalıya usulen ve ilânen tebliğat yapıldığı halde duruşmaya gelmemiş, mazeretini bildirmemiş ve kendisini temsilen de bir vekil de göndermiyen Ali Muslu adına gıyap kararı çıkanlmasına ka rar verildığinden işbu ilânın tstanbulda münteşir gazetelerden bin marifetiyle ilânına, duruşmaya gelmediği ve kendisini bir vekille temsil ettirmedigi takdirde bir daha duruşmaya kabul olunmı yacağı, gıyabında hüküm verileceğı ve 20/10/966 perşembe günü saat 10 da duruşmada hazır bulunulması lüzumu tebliğ olunur. (Basın 18911) 9577 D NÖBETCİ ECZANELER BAKIRKÖY: Yücel, Yeşilköy tstasyon, Aydm. BEŞIKTAŞ: Nall HaUt Tipl, Ortaköy, Arnavutköy, Yeni. BEYOĞLD: Güven, Ayral, Tünel. EMİNÖNÜ: Sühulet. Alemdar. Peyk hane, Şefkat, Kanaat, Mesir. EYÜP: Başar, Büyük, Ümlt. Saghk. FATİH: Bingül. Sofular. Fmdıkzade, ldeal. Kocamustafapaşa, Balat Merkez. GALATA: Bülent GAZİOSMANPASA: Şifa. KADIKÖY: Bü>ük Altıyol Bayer, Can, Kalamış, Cafer Çağatay. KASIMPAŞA: Dereboyu. SARrYER: Mete, BoyacıkBy. ŞİSLİ: Şişli Bahar, Füsun, Pelin, Mecidlyeköyü. ÜSKÜDARt Taşhan, Doğancılar, T TESEKKÜR T T.G. Devlel Demiryoları İsfanbul Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden: ERKEKLER GERİ i LA Erzurum Belediye Başkanlığından 1 Dağ mahaüesı ana ve ara yollan için aşağıda göstenlen iki kalem malzeme. trzarumda işyerinde teslim edilmek üzere kapalı zarf usulü üe ayn ayn ihaleye çıkarılmıştır 2 Taliplerin ihale gününden üç gün evvel tek kalemde parke ve bordüı için 400.000 TL. stabilize ve ince kum için 100.000 TL. tnüteahhitük kamesi ile birlikte Belediye Reisliğine müracaatle yeterlik belgesi almaları. 3 Bu işle Ugili dosya, her gün mesaj saatleri dabilinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 4 Taüplerin 1966 yılj Ticaret Odası karnesi ile birlikte 2490 sayıb kanunun 32 nd maddesine göre, hazırlıyacaklan zarflan ihale saatmden bir saat evvel Belediye Encümen Baskanlığına vermelerl Postada vaki =ecikmeler kabul edUmiyeceği ilân olunur. Sıra No. 1 2 İşin dnsi Parke ve bordur taşı Stablize ve inca kum Kesif bedeü 480.000.00» 122.400.00 Muvakkat teminatı 22350M 7^70.00 ihale günü 233.966 23^966 İhale »aati 15.30 16.00 $ 100 ADET LOKOMOTİF MAKASI İMÂL ETTİRİLECEKTİR. EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİNDEN Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretile 100 adet lokomotif makası imâl ettirilecektir. Teklif zarflan 7 eylül 1966 çarşamba günü saat 12 ye kadar EXL Özel Büro Şefliğine verilmiş olacaktır. Şartname Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri İşletmesi Ticaret Müdürlüğünden, Ankara'da Türkiye Kömür İsletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da Beyoğlu Piremeci sokak Baro Han 2 nci katta Türkiye Kömür İsletmeleri Kurumu Istanbul Satınalma Müdürlüğünden temin cdilebilir. İşletmemiz artırma ve eksiltme kanununa tâbi olmayıp ihaleyi yapıp, yapmamakta veya kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. (Basm 18867/9572) fBasm 18167 Ş. 421/9555) imdiye değin süre gelen «bîr filmi erkek aıtist yürütür» yar gısı da artık yıkılmağa yüztut muştur. Bir takun kadm artistler başta Türkân Şoray olarak erkekle ri ikinci plâna itip, tek başlanna filmi sürükliyebileceklerini ispatlamışlardır «Sürtük» fîlmi sadece bir örnektir. Selda Alkor, Sibel Göksel gibi sanatçılar da Şoray'm izinden gitmişlerdîr. Son zamanlarda kadm artistlerin ücretlerini arttırmaları da, kadın larm perdedeki üstünlüğüne bir işaret sayılmaktadn. Birçok birinci smrf kadm yıldız fiaünı 30 binden 40 bine, 40 binden 50 bine çıkarmış, en düsük başroller ise 15 binden aşağı inmemistir. Buna kar51 erkek artistlerin fiatlarmda düşme olmuştur. 50 binden 40 bine, 25 binden 20 bine, 20 binden 15 bine dısen erkekler gözden kaçmamışbr. Bu fiatlar bile sadece 15 günde çevrilen bir filmin bedelidir. Erkek fiatlanmn düşmesi, Türk sinemasmda bir «kadın yıldız enflâsyonu.nun basladığını gostermektedir. Sabunlu Kösele Alınacak 1 3000 Kg sabunlu kösele 29 Ağustos 1966 pazartesi günü saat 15. de Sirkecideki Komisyon binasmda kapalı zarf usulü ile satın ahnacaktır. Tekliflerin en geç o gün saat 14,30 a kadar Komisyona verilmiş veya gelmiş olması sarttır 2 Geçici teminat teklif edilen bedelin yüzde beşi olup şartnameler Komisyondan bedelsiz almabüir 3 TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettifi tâlibe yapmakta tamamen serbesttir. (Basm 18823/9548) MUHENDİS ALINACAKTVR Merkez Teşkilâtımızda çabştınlmak üzere înşaat Yüksek Mühendisi veya Mühendisleri almacaktırIsteklil»"Ti Genel Müdürlüğümüze tnüracaatlan rica olunur. ET VE BALIK KURUMU GENEl MÜDÜRLÜĞÜ (Basın 18275 A. 10307/9551)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog