Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 17 Ağuvtos 1966 SAHtFE BEŞ 500 polis bir tek tabanca bile bulamadf «760 Kumkapı Samatya sahll yolunda arama yapıyoruz.» I istanbul bütiin gece arandı StLtFKE Gülnar'ın Ovacık Butun bu konuşmaları da, bucağındaki lakın bir koyda «A1» ve «A2» dınliyordu. Ara I çıplaklar kampı kuran 20 Franda bır, A1 nin kısa dırektifle | ıız turisti basılmış ve jandarnni, «768» merkez aracüığl ile . ma tarafından; «Türkiye'de bu dığer eldplere bildiriyordu.. A1 I «ekilde deniz* girmenin orf ve Emniyet Müdurü A. Haydar öz I İdetlerimize uygun olmadığı» kın'ın telsizi idi. Bu telsizden öz • kendilerine ikaz edilmiştır. kın'ın yanında bulunan Genel I Bir suredenberi Ovacık'ın Mudur Nakıpoğlu da bilgi alı I Çamağaçlan ile sahil koyunu yordu . A2 de yardımcısı GUrturistlerin çıplaklar kampı ha buz Atabek'in... Diğer numaralar hne getırdikleri köyluler taraıse, her efcip şefinin araba telsız fından jandarmaya ihbar edılnumarasıydı... Her şey sabahtan mıştir. Kadınlı erkekh çıplak tuorganıze edilmiş, plânlanmıstı . rıstler, jandarmaların gelışlenBır «askeri manevrayı» andıran ni normal karşılamışlar, çıplak bu polis tatbikatı, saat gıbl çaolarak denize girmeye devam «tlıştı .. mıslerdir. Bunun üzerine kafiFakat?! . le başkanına gereklı ikaz vapılEvet, zıhınlerde koca bır «famış ve mavolarını gi}"n Frankat» takılıp kaldı. Bu govde gössızlar, çadırlarını toparlı^arak Tophane Karabaş mahallesindekiler de boyle arandılar terısıru, Mısırdakı Sağır Sultan Fikrl Gundoğdu otomobillen ile Antalya ıstika dahı duvmuştu!.. metine hareket etmışlerdır. lar'» şeklinde verdığl direktıfle, BILANÇO baskınlar başladı. Artık «merRÖPORTAJı Nıtekım, saatlerın 0 35 i goskezle» ırtıbatlı telsızler durmaterdıği sırada, buyuk çapta sedan konuşuyordu: hırde yapılan sılâh aramasının «Merkez... 752 konuşuyor. Sur bilançosu ise: Sadeoe 7 bıçak ve dışındayız.. Bütiin şüpheli yerleri 2 tornavida oldu!.. FOTOĞRAF: aramaya başladık. Tamam ... Hayret edilecek şeydi bu. Ko«760 konuşuyor. Küçükpazarda ca şehır aransın taransm, alt ust kahvelere baskm yaptık » edılsin de, bır tek ruhsatsız ta«753 konuşuyor. Zeytinburnu bancaya rastlanmasrn1 . Olur şey semtindeyiz .. Tamam...» Balatta oturan Fikri Gundoğdu I mıydi?!.. İstanbul... îki buçuk mllyonluk adında bır ışportacı, oncekı gece koca şehır. . ikl şışe rakı ıçtıkten sonra soka I Batakhaneleri, esrar yuvaları, ğa fırlamıs ve sağa sola saldır I bitirlmlerle, kaçakçılarla, yankemaya baslamıştır. Sıcağın ve iç • Baîkan Memleketleri Arası Pul «ıcılerle, kısaca kanunsuzlarla kmin tesiri ile cinnet getiren I Sergisi 3 Eylül tarihinde Galatadolu «yeraltı dünyasının» bu esFikri korkunç nâralar atarak ma I sarav Lisesinde açılacaktır. Balrarlı sehrıni, öncekl gece motorıhallede dolaşmaya ve üstündeki . kanfilaII sergisi için P.TT. 1se 500 polis sabaha kadar taraelbıselerı parçalayıp, garip hare I daresi tarafmdan üç degerden 1dı . Ne Tophanesi kaldı, ne Yukketlerde bulunmuştur I baret anma pulu serisi ile özel •ekkaldınmı, ne de Beyoğlu, Kabir blok bastınlmaktadır. Anma BtR GARtP •ımpasa, Ferikoy, Bakırkoy, Kapulları 50, 60, 75 kuruş, blok ise Içtıkten sonra kendını kaybedıkoy, Üsküdar semtlerl... Ana100 kuruş değerindedir. den ve garip bir insan olan Fikri dolu yakası dahil tüm yedl tepemahalleli tarafından yskalanmak . İlk gün damgalan, serginin anın altını Ostüne getirdl polis!. istenmıştirr. Halkla yaptığı bo I çılıs gününde, geçici P.T.T. gişeAMAÇ NEYDİ?.. ğuşma sırasında da Uzerindeki si tarafmdan yapılacaktır. İstanÂdeta polis ayaklanmıştı! Baselbiseleri parçalanan Fikri, yeti | bul dışmda oturanlar, ilk gün ka deyimle «seferber» olmuştu şen polisler tarafından tutulmuş I damgalı zarflarım posta vasıtasiy canki! Kırmızı ışıklı arabalara tur. ' le alabilecek'erdır İlk gün dambmdirilmiş, tabancaü insanlar, BİLMİYORUM I galan 3 Eylül akşamı imha edloradan oraya koşuşuyor; kahveDün sabah arıcak Emniyet Mü I lecektir. lere, meyhanelere, girip çıkıyordürlüğü nezarethanesinde ayılabi Serpinin devam ettiği 5 9 Eydu. len Karadenizli genç ne yaptığmı I lül tarihleri sırasında BulgarisNe vaıdı?.. Ne olmuştu böyle? bilmedığini ve kıyafetinden çok | tan, Yugosavya, Yunanistan, RoBu sorulann cevabmı, o gece utandığını söylemiştir Üzerinde manya ve Türkiye günü ibareleçok az kisi öğTenebiIdi. Bilenler sadece yırtık bir gömlek, bir ki I rini taşıyan damgalar kullanılasadece polisler ve gazetecılerdl. lot ve pantalonundan bir parça I caktır. İstanbul Emniyet nlüdUrlüğü şekalan işportacı: «Sadece evden hırde silfih araması yapmak için, çıktıfımı hatırhyabiliyorum. Ba I Açustos 17 Rebiülâhır 30 polis teşkil&tını harekete geçirna saldırdılar. Kendimi kaybet | mişti. misim. Gözlerimi demir parmak (8 e n lıklar arkasında açtım» demiştir. Saatlerin 21.10 u gosterdiği sıFikri hakkmda rezalet çıkardığı rada, 2. Şube Müdurü Vedat Soc V •J ve mahallenin huzurunu bozduğu kullu'nun, kırmızı ışıkh ChevroV. 5.09 13.18 16 07 19.06 20.47 3.20 gerekçesi ile koğuşturma açılmış let arabasından telsızle: «768 kotır. nuşuyor.. Bütün ekipler, şu anE. T10 02 5 11 9 00 12 00 141 8 11 Bir işportaa aranıyor dan itıbaren aramaya başlasın « » I Fransız turistlerinin çıplaklar kampı basıldı Hisarf olaydan sonra köylüleri ve gazeteci ile konuşuyor Boguldu sanılan adam 25 saatsonrasuyüzüneçıktı (BasUrati 1 tncl Saytada) Yıne umıtsızlık içinde yola duzülüp Burç koprüsunü geçerlerken içierinden bırı hortlak görmuşçesıne irkıldi, sonra kendisini toparlayıp: «I«te Hisarî . Hem de canlı galiba.. r diye haykırdı. Bütün köyluler de dehşetle duraladılar. Saşkınlıktan ilk kurtulan Hisari'nın «Babam... Babam...» diye gerisin geriye koşan oğlu oldu. Bu büyük bir mucizeydi. Hisari, tam 25 saat su altında kalmış, fakat tam ölümle burun buruna geldiği bir sırada kurtulmuştu. Bu ölüm kalım mücadelesinde Hisari'yi en fazla korkutan bir teviye kulağına gelen patlama sesleri olmustu. Sesler kulağına geldiğınde yarı beline kadar yükselmiş olan su bulanıyor, uzerindekl kayalar da zangır zangır tıtriyordu. Kayalar bir çökecek olsa boğulmaktan kurtulmuşken ezilerek ölmesi isten bıle değUdi. Alâeddın BILGI lörahım KÖStOGLU Rokı ve sıcok ı yüzünden ı cinnet gefirdî ı pul sergisi açılıyor feralti mağarası Baygın bir halde olan Hisarî'yi hemen sudan çı kardılar. Adam, uzun zaman kendıne gelemedi. Sonra onu, omuzlarmda köye taşıdılar. Mâtem havası, artık bayram havasma dönmüştü. Hisari, ayıldıktan sonra, kendisuü kurtaran arkadaşlan ve Turk Haberler Ajansının muhabıri Hâmıt Çıftçi ile birlikte, mucizenin vukubulduğu çay kenarına geldi ve o ânı yaşıyormuş gibi, nasjl kurtulduğunu çoyle anlattı: •Suya girer girmez, kajalann arasından bü>ük bir kuvvet beni aşağilara doğru çekfverdl. Suyun çeldci knvvetini târiften âcizim. Ba kuvvet benl mağaramsı bir yere itiverdi. Burada su, oldukça duı gundu. Kolayca sn ustune çıktım. Yan belitn sn içinde kalmıştı. Mağaranm kenarlanna çıkabildim. Fakat âdeta asılı vaziyette idim. Mağaranın agztnda güneşin oradaki aksini gorebiliyordum. Böylece, gece olduğunu da hissettim. Sonra, tekrar su ısımaya başladı. Derken, dinamit seslerini duymaya başladım. Dinamit, suyun renpfni koyultuyordu. Korkn ve dehset içinde bekledim. Sonra, sesler kesildi. Havasızlıktan boğolacağımı anlasınca, kelimei şahadet getirip, kendimi suya bıraktım, karanhk bir kanatda ne kadar yüzdüm, bilemiyomm. Fakat, kendimi kajbelmck üzereyken, su iistüne çıktığımı anlamıştun. Hısari'nin hıkâyesi, bu bolgede, uzun seneler anlatılacak gahba. . Hisari kaybolduğn yeri gösteriyor i I Ş Hisan'nin görüldüğü köprii Elâzığ Belediye Başkanlığından 3 Belediye binası ile mülkiyeti Belediyeye ait sinema salonunun kalorifer tesısatı işi 2490 sayilı kanun hükümlerine gore kapalı zarf usulüyle ıhaleye çıkarılmıştır. 2 Muhammen bedeli 163463,65 Tl> olup geçici temınatı 8250, liradır. 3 Eksiltme ve ihalesi 2'9/966 (Cuma) günü saat 11 de Belediye Encümenmde yapılacaktır. 4 Buna ait dosya mesai saatleri içinde Encümen kaleminde görülebılir. 5 Taliplerin 1966 yılı Ticaret Odası vesikası geçici teminat makbuz veya mektubu ile üç gün evvel Belediye Başkanlığtna müracaatla alacaklan ihaleye iştırak belgeleri ve usulüne uygun şekılde tanzim edecekleri kapalı zarfların en geç ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabili Encümen Başkanlığma vermiş olmalan şarttır. Postada vaki gecikmeler kabul edihnez. Keyfiyet ilân olunur. (Basm 18630/9554) Tıcari munuebethenniu gcliffirmek için Bankamız cmriniıe «mldedır. Dif Ticıret Ijlennde BınkaDuan ihtisanndan iıtifade edmız. Onukız lydan fazlı vıdeli mevduıtı yıldı % 6 'A faız venyorur Izmir Valiliğinden 1 İlkokullar ihtiyacı için satın alınacak olan 20 adet Epidiyaskop ile 20 adet Petrollü Projeksıyon 77.000 lira muhammen bedelle kapalı zarf usulü ile eksıltmeye çıkarılıruştır. 2 Geçici teminatı 5100. liradır. 3 İhalesi 1 eylul 1966 perşembe gunü saat 11 00 de Izmlr Vilâyet Konağmdaki mahsus odasında İl Daimi Komisyonunca yapılacaktır. 4 Şartnamesi mesat saatlerinde Vilâyet Daimi Komisyonu kaleminde ve Milü Eğitım Müdürlüğünde gdrulebilır. 5 İzmir İli dışındaki îsteklilere genel sartname gönderilir 6 İsteklilerin 2490 sayilı kanuna eöre hazırlayacaklan ve muvakkat teminat mukabili banka makbuz veya mektuplan, Ticaret veya Sanayı Odası vesikalaruu ve teklif mektuplannı, muhtevi kapalı rarflanni ihale saatinden en geç 1 saat evveline kadar Izmir Vilâyeti Daimt Komisyonuna vermeleri duyurulur. T Postadaki gecikmeler nazan itibare alınmaz. (Basın İ 3706 18915/9568) İLÂN Eskişehir Valiliğinden: îlimiz ilkokullan flıtiyacı olan 140 ton kesilmls çam odunu 6/9/1966 salı günü saat 11,00 de ihale edilmek üzere kapab zarf usulü ile eksiltmeye konulımıştur. İhale Hükümet Konağmdaki salonunda Daimf Komisyonca yapılacaktır. İşin muhammen bedeli 23932. lira muvakkat teminatı 1795. liradır. İsteklilerin 2490 sayıh kanunun 32. maddesine göre hazırlayacaklan kapalı zarflanm ihala saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermiş olmalan şarttır. Postada jfecikmeler nazara almmaz. Şartname Daimt Komisyon Kaleminde görülür. (Basın 18833 E. 527/9569) Arifiye Belediye Başkanlığından: Arifiyede 11030155 lira keşif bedelli is ham iktad kat insaatı 2490 SJC hükümlerine göre 8/9/1966 persemb* günü saat 11.00 de Belediyemiz Daimi Encümen huzurunda kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. Muvakkat teminatı 6765.08 lira olup isteklilerin eksiltmeye katılabilmeleri için mezkur işin dosyaa tetkik edilerek fartzıamenin okunması ve istenilen belgeler hazırlanarak eksiltmeden bir saat evvel Komisyon Başkanlığma leri. Postadaki gedkmeden mesuliyet kabul olunmaz. (Basın 18872/9571) OLUKLU PLÂSTİK LEVHALAR Balkon, Varanda, Pargola, Tents yerine siperlik ve saçak, parmaklık, bölmeler. kapı ve dekorasyon için muhtelif renk rabıt malzsmesile şeffaflıkta va eb'atta oluklu ve düz, ayrıca atermit, etarnit, oluklarına uygun profilll ışıklık levhalannı muhakkak görünüz. Manbul : Ttvflk Karadavut, Galata Kemerattı Cad. No. 71 Tel: 4442 29 bmlr : Uf» Balcıofllu, Mervetır GümrüSÜ 863 SoK. No. 60 Tel: 38218 Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. İstanbul Alım ve Salım Müdürlüğünden Şirketimiz Trabzon tesisimize teklif alınmak suretiyle Traskavatör Delici Kompresör Martoperforatdr Tazyikli Kava Hortumu satın alınacaktır. Alınu yapılacak malzeme ile ilgili listeler her gün mesaî saatleri dahilinde Karaköy Perşembepazan Güzel I2mir Han kat 3 No. 31 de İs<anbul Alım ve Satım Müdürlüğü Ticaret Servisinde temin edilebilir. Teklif mektuplarınin 20/8/1966 gün ve saat 12 30 a kadar Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine verilmesi lâzımdır. Bu tarihten sonra verilecek teklif mektuplan nazara almamıyacağı gibi postada vaki gecikmeler de kabul edılmeyecektir. Şirketimiz 2490 layıh kanuna tâbi değildir. (Basın 18912/9575) HOLANTSE BANK ÜNİ NV | İlâncılık: 5248/9563 L K R K Y :|KARAKÖYPALAS A A Ö İSTANBUUBANKA HAN İsi. Boğ. K. Sat. Al. Kom. Bşk. lığından: Asağıda cins ve miktan yazılı iki kalem yıyecek maddesi kapalı zarf usulu ile satın alınacaktır. Şartnameleri İstanbul Levazım Âraırhğı, Ankara Levazım Âmırlıği, İ2mır Levazım Amırliği ile Komısyonumuzda gbrülebilir, Ihaleleri Anadolukavağındakı Komısyon binasında yapılacaktır. Teklif mektuplan ıhale saatınr den bir u a t evvel verilir. Postadaki vaki gecikmeler kabul olunmaı. Tahmlnl Geçld Miktan Tntan Teminatı Saat Lr. Krş. Lr. Krg, İhale tarihl C I D I I Kilo 73100 00 5482.50 12/Eylul/1966 15 30 da Patate» 69000 Kuru «ogan 86000 51750 00 3881 25 12/Eylul/1966 16 00 da Î318 (Ba^ın 18S29) 9576 İlâncılıTi: 5129/9562 Asağıda yazılı elektrik malzemesi alınacak 720 adet SİGORTA 1700 adet SİGORTA BUŞONU 200 adet SÜNGÜLÜ DUY Son teklif verme müddeti 29/8/1966 dır. Şartnamesi Malzeme Müdürlüğü veznesinden temin edilebilir. (Basm 18858/9573) Denizcilik Bankası T.A.O. dan: Asistan Alınacak İ, Ü. Orman Fakültesi Dekanlığından Orman Yüksek Mühendlsleri arasında imtihanla, Hasılat ve Inşaat Kürsülerimiza ikişer, Botanik, Ormancılık r Coğrafj a ve Geodezi Kürsülerimize de birer Asistan alınacaktır. İsteklilerin Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Başmüdürlüklerinden bilgi almaları, engeç 6.9.966 akşamına kadar Dekanhğımıza muracaatlan. (Basın 18709/9550) Hadımköy Salınalrna Komisyonu Başkanfığından: 1 Aşağıda cins ve miktarlan ile öıale fün ve saatleri gösterilen 1 kalem yiyecek maddesi kapah zarf usulü ile satın alınacaktır 2 Evsaf ve şartnameler İstanbul ve Ankara Levazım Âmirliklerinde ve Komisyon Başkanlığında görülebilir. 3 Teklif mektuplannı Jhale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona verilmesi mecburidir. Verilen zarflar iade edihnez. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Cinsi Patates Miktar T. Tutan G. Teminatı 175 ton 122500 Lr. 7375 Lr. İ Gün ve saat 12/9/1966 15.30 Dışişleri Bakanlığmdan 1 Bakanlığjmızca Dikmende ulaştuTna istasyonu binası inşaatı ve tesısatı yaptırılacaktır 2 Kesif bedeli 314.843.71. TL. olup geçici teminati 16.750^ TL. dır. 3 Şartnamesi İdarf tşler Dairesi Teknik Büro Müdürlüğunde görülebilir. 4 îhal* kapalı larf usulü ile 2 eylül 1966 cuma günü taat 15 de Bakanlık Satuıalma Komisyonuida yapılacaktır. 5 Ihaleye gireceklerin bu kabil işi yaptıklarma dair yetkili mercilerden verilmiş belge ile Ticaret ve Sanayii Odasuun halen meslekl faaliyette bulunduklarını belirten 1966 kaydını muhtevi belgesi ve geçici teminat mektubunu veya teminat olarak yaürılan para makbuzunu teklif mektubuyla birhkte ihaleden bir saat önceye kadar makbuz muksbilinde Bakanlık Satınalma Komisyon Başkanlığına tesümi gerektiği ilân olunur. KURU OT SATINAUNACAKTIR TKİ Kurumu Ereğli Köntiirleri İşlelmesi Müessesesinden: 1 Şartnamesine gore 458 ton kuru ot, taahhüdünu1 ifadan imtina eden müteahhh nam ve hesabına kapalı zarf usulü ile satınalmacaktır. 2 Teklif zarflan 31/8/1966 çarşamba günü saat 15 de Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri İşletmesi (E.KJ.) Ticaret Materyel Müdürlüğünde açılacaktır. 3 Teklif mektuplan ve geçici tembıatlar aynı gün saat 12 ye kadar EJC.İ. Özel Büro Şefliğine verilmiş olacaktır. 4 Şartnameler Zonguldak'ta E.K.İ. TicaretMatervel Müdürlüğünden. Anlrara'da Türkiye Kdmür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden. Istanbul'da Beyoğlu İ«tıklâi caddesi Pircmeci sokak Birinci Baro Han 2. katta TKİ İstanbul Satın*'m. Müdürlüğünden temin edilebihr. 5 1 0 0 tonluk kısmt tpkliRer de nazan itibare alınabilir. 6 Muessese eksiltmevi yapıp yapmamakta veya diledığıne yapmakta serbesttir. (Basm 1886S/9574) Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden 10 adet motorsuz sabit selektör kapalı zart usulü ile sa tın alınacaktır. Muhammen bedeli 125 000. lıra olup geçici temınat 7 500. üradır. thalesl 26/8/1966 Cuma günü 6aat 11 de Vilâyet Konağında Daimi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır Şartname Daimi Encümende görülür tsteklilenn bellrli gün saat 10 a kadar temınat makbuz veya mektubu ve 1966 yılına aıt Tıcaret Odası vesıkasını navi usulune gore nazırlayacaklan kapalı zarflanm makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edılmez. (Bastn 18455 A. 10542/9S58) (Basın 18808 1299/9579) ELEMAN ARANIYOR Büyük bir fabrikanın Muhasebe ve Ticaret işlerini yürütebllecek evsafta askerliğinJ yaprruş yüksek tahsilli elemanlaz aranmaktadır. Lisan bilenler tercib «dilir. İsteklüerJı Eskisehır P.K. 66 adresine tafsüâth hil tercümesi Ue mür*;aatlan ri:a olunur (Baam 1886$/' (Sum U83T/994J)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog