Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRr 17 Ağustos 1966 CUMHURİYET üü üi i J a m e s i ü iü Bond HflMDULUlH SUPHI TOHRIÖVER'in «Dün gazetelerde tstanbula gel riyle... ve kalbden gelen sözlerle hattâ tenkid eder, itiraz eder ma diğinizi okudum. O sırada HaÇANKATA'DA riciye Encümeni Reisi idim hiyette olduğu zamanda bile pek Ankara'ya döner dönmez ilk Siznle Lozan'da cereyan eden işim Çankayaya çıkraak oldu. Re iyi katlandığım bir çok defalar müzakereler hakkında konuşisimizden kabul edümemi rica et gördüğüm için onu kırmak kor mak istedim Bana bu müzakekusuna düşmeden vesvesemi tira. Yanmda kimse yoktu. Kararelerin nasıl biteceğine dair ne söyledim: deniz sahillerine doğru yaptığım • Paşam müsaade eder misiniz? düşündüğünüzü söylemek ister son seyahati, orada gördükleriBu söyledikleriniz ne kadar res misiniz?» mi ve bu Fransız zabitiyle hasbi «Derhâl» dedım. mi iyimserliğe benziyor. Bu kahalimi anlattım. Beni, dikkatimi «Nasıl tahmin ediyorsunuz? darı rr.ümkün mü?» celbeden mutlak bir sükun içinhey'etiniz bu defa Lozandan sulO cevap verdi: de rahat rahat dinledikten sonra hun akdiyle mı avdet edecektir, «Biraz sabret, göreceksin ki bu yalnızlığımızın bir az garip gösyoksa menfi bir netıce ile mi?» söyledıklerim hep beraber tahakterdiği yavaş bir sesle dedi ki: Ona tahminimi söyledim. kuk edecek, on günde on beş gün «Bu hafta içinde cepheye hare.Bizim Baş murahhasımız tsde erişmek istediSimiz noktalara ket ediyorum. Gazeteler benim met Paşa ve sizin Baş murahhahareket ettiğim günün ferdası i varacağız. sınız Lord Gürzon sulhu imzaBu sözler söylendi. Bu taarruz çin burada ecnebi mümessiller yapıldı. Ve neticelerini idrak et layacaklar ve memleketlerine öyşerefine bir çay ziyafeti verdiğim le avdet edecekler.» tık. Konuştuğumuz dakikada o den bahsedecekler. Bunu okuyun Muhabir bana sordu: vâdeden bir adamdı Bunları yaz ca bil ki ben Ankarada yokum, •Bugünkü gazeteleri okudunuz dığım dakikada o bir çok vaitleri hareket etmişim. gibi bu vaitlerini de tutmuş bü mu?« TAARRUZ EMRlNt •Evet« dedim. yük ve eşsiz vazifesini görmüş ve VERECEGİM «Londra telgrafları bir inkıtadan aramızdan çekilip gitmiş aziz sibahsediyorlar. Halbuki siz sulh im Cepheye vardıktan, ordunun u masiyle karşımda duruyor. zalanacaktır> diyorsunuz? mumî vaziyeti hakkında bir fi*** «Bugünkü haberlerin yalnız bakir edindikten sonra taarruz emşına seyahat eden iki üç bulut parrini vereceğim. Şurada burada LOZAN'DA SULH çası gibi göklerimizden geçtiğini ta Yunan cephesinin bazı parçalarısavvur edimz. Bunlann arkasmda nı koparmak için değil bütün Yu İMZA EDİLECEKTİR açık hava var, ve güneş var. Ben nan cephe?ini yıkrnak için... Sene 923... başımda milli kuv sulhun imzalanacağına kaniim.» Eskişehiri alacağım, Kütahyavetlerin giydiği yassı, Astragan Garp demokrasilerinde Millet yı alacağım, Afyonkarahisan a kalpakla lstanbula geldım Salâ Meclislerinin Hariciye Encümeni lacağım, Akhisarı alacağım, Ma haddin Refik Sırmah'nın DivanReislerine yakın bir âtinin Haricinisayı alacağım. Çok yeri, Izmiyolunda açtığı Şark mahfelinde ye Nâzırı nazariyle bakarlar. ri, hepsını alacağım. tstanbulu bir öğle saati arkadaşlarımla koTaymis muhabiri sulh meselesinalacağım, Edirneyi alacağım.» nuşuyordum. de mühim bir mevkie müracaat etBu kasaba ve şehirleri yalnız Hizmetçilerden biri gelip haber tiğini düşünüyordu. tzin istedi. diliyle saymıyordu, her birinin verdi: «Taymis muhabiri... Sizın«DediklerinizJ gazeteme haber ismi geçtikçe evvelâ sol elinir, le bes dakika gorüşmek istiyor. vermeme müsaade eder misiniz?» sonra sağ elinin parmaklarını Onu kabul edebilir misiniz?» « Bilhassa rica ederim. Bu telg teker teker kapatıyor. Ve zafeSalonlann birinde kua bir rafı gönderiniz.» nni Edirnede ikmâl ediyordu. müddet sonra iki yakın koltuğa ÇEKİLEN TELGRAF Gözlerinin içine bsktım; inan oturduk ve konusmağa ba;ladık. Telgraf çekildi ve Taymis'de inmağa çok muhtaç bir adam nazaO dedi ki: üşar etti. Aynı nÜEha Lozana gittiği vakit bas murahhasımıza benim bu cevabımı göstermişler. Arkadaşlar bana İsmet Paşanın bu fazla cesaretime mütehayyir olduğunu anlattılar. O, sulhu imzaladıktan son 11 ra memlekete döndüğü vakit istikbaline gidenler arasmda idim. Bana ilk suali şu oldu. cHamdullaiı, nasıl cesaret ettinTaymıse mutlaka sulhu imzalayaca ğımıza dair beyanatta bulundun.» Ben de kendisine sordum: .Paşam o ünzalı vesika cebinizde var rnı, yok mu? • Evet. dedi. Demek ki benim nâdim olmama bir sebep kalmamıştı. *** TÜRBELERİN KAPATILMASI Haber almı§ük, Hey'eti Vekilenin bu toplantısma Mustafa Kemal Paşa da iştirak edecek. Onun Vekiller Hey'etine gelmesl çok mühim bir meselenin konuşula cağına veya ağır bir kanun tasansınm geçirileceğine delâlet ederdL Muayyen saatte o içeri girdi. Çün kü Vekiller Hey'etinin müzakeresine türbelerin kapatılmasına dair olsn kanun tasansı arzolunmuştu. Söz aldım. İçtimaa riyaset eden Mustafa Kemal Paşaya sordum: HANGİ TÜRBELEB KAPATILACAK «Paşam bu kanunda vuzuhsuz bir nokta mevcut olduğunu zannediyorum. Hangi türbeler mevzuubahis? İstanbulda bizim mahallede Bukağılı Dede Türbesi vardır. Bu zat kimdir, bilmiyorum. Hayatta zaval h insanlara ümit vermiş, teselli ver miş azizlerden biri midir? Sözleri anlaşılmadığı için kendisine keramet atfedilmis meczublardan biri midir? Bunu ne ben biliyorum, ne bilene rast geldim. Selâmi Dede, Merkez efendi, Baba Haydar Türbeleri mi? Yoksa tarihimizi yapan, bize kurtardığınız vatanı bırakan, isimleri milletimiz^n şereflerini teş kil eden tarihî kimseler mi? Bunu lutfen tasrih eder misiniz?» O bana bir cümle içinde sert bir bakışla VB dik bir sesle: (Arkası var) §•••••• Tifffany Jones |J55 •"••••••"**• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ) • • • • • • • •••••••••••••••••• •••••• • TRT Kurumundan konu ve resim: Ayhan Başoglu M 1 TRT Kurumunca blna ıçı ve dışında, antet ve çeşlt1 yazışmalarda, televizyon yayınlarında veya Kurumun lü1 zum göreceği yerlerde kullarulacak arnblem) tesbit etmek amaciyle bir yanşma açılmıştır Bu yarışmaya bütün sanatçılar Katılabilirler 2 Yanşmada 1 cıye 300ü,, 2 clye 1000, TL ödül ve ayrıca Ua esere de 500, er liralıfe mansiyon verilecektir. a iüri üveleri: A Asil Uyeler: 1 Emin Bann (GUze) Sanatlar Akademlsi ögretim Üyesl) 2 Namık Bayık ( » > » » ı ) 3 Sabrl Berkel ( » » » » ı ) 4 Adnan öztrak (TRT Kurumu Genel Müdürü ) 5 Cevat Memduh Altar rTRT Kurumu Genel Müdür Yrd.) B Yedek üyeler1 Nurullaft Berk (Güzel Sanatlar Akademls] ögTetlm Üyesi) 2 Gevher Bozkurt ( * » » » » ) 3 Sadıın Ersin ( » » » » a ) 4 Yarışma 30 Eylul 1966 eünü saat 17.00 de sona erecektır Bu tarihten sonra gelen eserler dikkate alınmayacaktır 5 Yarışmaya Kaülmak ısteyenler ou konuya alt şartnameyi TRT Genel Müdürlüğünden ve Ankara. tstanbul. tzmir. Adana, Gaziantep. Van, Erzurum. Kars ve Antalya Radyosu Müdürlüklerinder bedelsiz olarak temin edebiltrler. (Basm 17983 A. 9994/9545) AYSE iLE AÜ 1 • = : İSSAÂTLERI1 / L A N Samsun Elektrik Su İşlelmeler RSiidurlusunden: 1 îşletmemiz termik elektrik ssntralmın senelik ihtiyacı 8500 ton Zerodis kömürii tahmU tahliye ve tartı ve kömür bedeli dahil Zoneuldak veya Ereğli'den Samsun'a naklettirilecektir 2 Bu işe ait idarî, fennt şartname her gün mesal saatleri dahilinde İşletme Müdürlüğünden temin oltınabiUr. 3 İhale 4768 sayılı kanun yönetmeliğinin 5 Inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ve eksiltme (uretiyle 25 ağustos 1966 perşembe günii saat 15,30 da tşletme Müdürlüğü binaanda toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda y&püacaktu 4 İşin muhammen bedeli 442.000, lira olup muvakkat teminatı 21.430, liradır. 5 Eksiltmeye iştirak edecekler 4768 sayılı kanun yönetmeliğinin 5 Inci maddesi ile şartname hükümlerl dairesinde hazırlayacaklan zarflan eksiltmenln yapüacaği saatlen bir saat evveüne kadar Komîsyon Baskanhğına tevdi ederek mukabilinde makbuz almaları, 6 İşSetme ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Basm 17922/9547) Benim kanma bakarsan kahvaltı üstüne çalışmak iyi değilmiş, onun için sabahlan kahvaltı hazıriamıyor. Ya seninki ne bahane buluyor? 23450 / Ö i 4 6 «a H l Aday 18 Başında kasketi yokken bir Km mesafeden bile rantlska tanınırdı. öyle sanıyorum ki, o d» benden hoşlanmıştı. Tekrar geri hizmete idarî bir gSreve verildiğimi kendisine yakınarak anlattıjım zaman, öteki generallerin çoğunun mutlaka yapacagı gibi önemsememek yerine, beni yanına çagırdı ve ibtirasımı tasvip ettiğlni, ama çok «znn süre cephe gerisinde kalmış bnlnn • dnğum için faal bir komutanhk almadan 6nce muharebe sahasının şartlanna lntibak etmem gerektiğini söyledl. Öğrencilere O. PENKOVSKI İstanbul Teknik Ütıiversitesi Reklörlöğünden: 1) 1966 1967 öğretim yılı için Üniversitemtt Fakültelerine ve LT.Ü. Teknik Okulu şubelerine alınacak öğrencilerin aday kaydına 22 Ağustos 1966 Pazartesi günü saat 9.00 da baçlanacak, 12 Eylul 1966 Pazartesi günü saat 17.00 de son verilecektir. 2) Kayıt formülerleri MilU Eğitim ve Lise Müdürlüklerine gönderilnıiştir. 3) Sıralama imtihanlan 22 ve 23 Eylul 1966 tarihlerinde yapılacaktır. (Basın 17516/9552) tavsiyesi ttzerine alay konrotanı rinde tnenfî bir tetir iera ettiğini iöylerler. tayin edildim. Bir taraftan Jukov baıı ordu Kief'i aldıktan ve Dinyeper'in batı sahilindeki müstahkem köp komutanlarının (Greçko ve Barübaşlannı başarıyla savunduk danov dabil) kendisini yalnız bıtan sonra, Dinyeper'in geçümesi raktıklannı, adeta ihanet etve Dinyeper'le Karpatlar ara • (iklerini iddia ederken; bazı sında mevzilenmiş c/sn 4'üncü Uiraseler Jukov'un layıf tarafAlman Tank Ordusunun püskür larım takviye hnrasnnda kesin tülmesi için yüksek komuta he ve yeierli tedljirler almadığı göBöyle bir fırsat 1944 şubatın yetimiz geniş bir kuvvet teksi rüşündedirler. Her ne olurıa old» znhnr etti. 8'inci sınır tank fi hareketine girişti. Bu yeni i sun Alraanlar güneye ve batıya kayarak tam bir çevrilmeden kur savar topçu tngayına gönderil lerleme için hazırlıklar devam dim. Tugay, üç ıınır alayından ederken, tugayımız, Ordu Grup tuldular ve biz de Dinyester bölibsretti: 322'ind, 323'üncü ve Komntanı General Nikolay Fe gesinde onlara ikinci bir Sta324'fincü. Her bir alayın /:tı ba deroviç Vatntin, o sırada Ordu lingrad yenilgisi tattırmak imkâtaryası vardı: 57 ve 78 ram'lik Harb Konseyi üyesi olan Krnş nım kaçınnif olduk. Kısa bir tankgavar topları ile bir mlktar çev ve General Varentsov ta süre sonra, o tarihte General Knroçktn (1) komutasındaki 6t' 100 mm'lik top. Mevcudu takri rafından teftiş edildi. ben 500 kadardı. Tagay komnLfikin, subatın 28'inde Gene ınoı ordumuz Ternopol'u aldı. tanımız Tarbay Çevola idi. At ral Vatutin'i götüren askerî a Burada benim alayım, şehri kerleri İle birlikte düşman ate raç, bn alanda gerilla faaliyct • Almanlann mnkabil taarruzlaai altında olmaktan zevk dnyan, lerinde bulunan Ukrayna milli rına karşı savundu. sert, nsta ve tecrubeli topçu idi yetçileri tarafından pnsuya dfiTarbay Çevola. Benlm tâyin şürfildü. General Vatntin tebli(1) Şimdi Moskova'daki Frunedildijim alaya Sovyetler Birll keli snreite yaralandı ve çok ze Askerî Akademisinin Komuğl Kahramanı Binbaşı Tikviç ko peçmeden Kief'deki bastaneler tanıdır. Ayın sonuna doğru iki taraf da den birinde nldü. l'inci Ordu muta diyordu. Neşeli, gününü giin etmeye bakan ve içkiyi se Grup Komntanlığina Marfçal Ju savunmaya geçtl; General Jukov ven bir adamdı. Askerleri ken kov tâyin edildi. Jukov, mümtaz bizden alındı ve Yüksek Komudisini savastaki eesareti tein »e bir Mkerl komutan olmakla bir tanhk Karargihma verildi. Yerine viyorlardı. Alaya gelişimden he likte, eski rabaylar, tam muka TJkrayna'daki başanlı sevkü idanen sonra Tikviç bir kadın me bil taarruz hareketinin başhya resiyle mareşallık riithesine terfi "•sinden ötürü yerinden »lın eağı bir sırada yapılan bu de ettirüen KontreT getirtldi. Sonralartta General Varentsov'un gisikliğin, barekâtın seyri üıe lan Sergey Sergcyeviç, Varentsov, bana, Kızüordnda Mareşal Jukovdan daha iyi bir asker bulunmadığını, otoritesini hissettinnek için lisanların en sertini kullanmakta tereddüt etmiyen bir komutan olduğunu anlattı. Mareşal Jukov, her zaman aynı seviyede olduklaruıı telkin etmeye çabştığı erler ve genç subaylar arasında son derecede itibara ve sevgiye sahipti. Kendisine bir Rus harb kahramanı olarak bakılırdı. Aynı zamanda generalleri ile münasebet lerinde çok resnü ve disiplinli 1 di. Onları azarlamakta ve subaylarının önünde en kaba bir dfl kullanmakta mahzur görmezdi. Bu generallerden bazılan, meselâ general Batov, bunu unutmamıştır. Bu sebeptendir Id, Kruçev 1957 de Mareşali azletmeye karar verdiği zaman, bu konuda kendisine yardımcı bulmaya hazır, yeter sayıda kıdemli komutan bulmakta giiçlük çekmedi. LivOv ve Güney Polonya istikametinde yapılacak yeni bir taarruzun hazırlıklan başladıktan sonra, 1 incî Ukrayna Ordu Grupo cephesine hazirana kadar «itren bir ses sizlik çoktii (Arkası var) SOLDAN SAGA: 1 Çorumdaki temizlik işçüeri gösteri maksadı ile «bu lıalde» Ankara'ya kadar bir yürü yüs yaptılar (kanna söz). 2 Kolacı v« terzilerin ellerinden düşmeyen, «kakıştır» anlamına bir emir. 3 Bir kadın adı, ıskambilde bir kâgıt. 4 Kapıların önündeki set, kalem (Divan edebiyatında). 5 Sona eriş, hayvanların açlığını gideren. 6 Bir Rus erkefinin adı, şımanp saçma sapan ve ukalâca hareketler yapanlara böyle derler. 7 îl yöneticileri (çoğul). 8 Utanma duygusu veya güzel sa I• 9 M 1 1 wrr İ Nit fh n * nat, «seb^bicı sorup öğrenmeğe çalış!» mânasına bir emir. 9 «Bire karşı bir» anlamına iki söz. ILKAR1DAN AŞAGlYA: 1 1960 ta geçici olarak kurulan büyük mahkemeye verilen adlardan (iki söz). 2 «Vücudünde hastalık belirtisi hararet mevcut» mânasına iki söz. 3 Sinir yatıştıncı ilâçların içine karıştmlan maddelerden. 4 «Çift sayıda büyük anne» karşılığı iki söz. 5 Büyük bir kanala sahip mem o 'ı?ı ı ı J ı ı •• leketlerden bi . 1. fîWbm\°\m rini lulay» bir nehir, çevrilince bir cıns top rak beürır. 6 Bunama duru • muna düşmüs olmamalı (Osmanlıca), tersi Ofinkfl bulmatamn çabuk uçup halledUmi» «ekb kaybolan mad delerdendir. 7 Bir emir, «bilinen bir esasa göre uygula!» karşılığı karma bir emir. 8 Sembol ve belirti, bir harfin okunu • şu. 9 Bıçak ve makaslann yaptıklan işi yapamamak. RAKAMU BüMmC Etibank Genel Müdürlüğünden Bankamız tşletme ve Müesseselerinde çalıştırılmak üzere yeteri kadar mütehassıs veya pratisyen doktor alınacaktır Tâyin edileceklere 7244 5»yılı Kanun gereğince emeklilik intibaklannm üç üst derecesi ücret, 708 sayılı Kanuna göre ayda 1000 liraya kadar tazminat ve ücretinin • l u nispetinde maden yeri zammı, yıld» iki maaş tutaoO rında ikramiye ile ikameiine tefriş edilmış lojman verilecektir. Isteklılerın Bankamız Personel Müdürlüğıine mür»caatları ilân olunnr. (Basm 18646 A. 10615/9549) VVMI ilAl.l.Mtll.KLKK V UKarıauK' .IK.UIII .ulraacad» <ader,e • tsne nnahtaı lıpucu) »e • tsne <unuc vardır tiot ıılao \i KarrnlD tçıne ' OeD tfa Kadaı aygun Dtrer rakarn Snrarat ve loplama çarpma c'kartma nölme ışarellerine dikkat edereh w>ldm> «as* vt yukariıiao asa^ıy» holmacad» ensterilet «onoçlan hulunuz Bıraz falttintri Jıı «fnn ho^ hosra eeçirmis olursunuı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog