Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 17 Ağustos 1966 lfthlarm tran'a temm edlleblleceğıni belirtmişlerdir. • TOKYO Peklnin Yeni Çin Haberler Ajansı dün, Pakistan Mil •• let Meclisi Başkanı Cabbar Hanın başkanlığmda bir Pakistan Par• BOMBAT Buranm 8M kilo lâmento heyetinln evvelki gün Çimetre doğusundaki Nagpnr şeh nin en büyük çelik sanayil merrinde polislerle Vldarbha bölgesi kezi olan Anshan demir ve çelik nln ayn bir eyalet olmasını isteyen tesislerini ziyaret ettiğini bildirilnümayisçüer arasmda vnknbulan tniştir. çatışmalarda 11 polisin yaralandı ğı resmen açıklanmısör. 0 LONDRA lngiliz düşünflrü # TOKYO Japon Hükumeti Lord Bertrand RnsseH'in sekreter Dış Moğolistan ile diplomatik iliş liğince yayınlanan bir mektubunkiler kurmak için teşebbüse geç da, Sovyetler Birliği Başbakanı StNGAPÜR (a.a. A.P.) meye karar vermiştir. Bu karar Aleksi K<Eİgm, Russell'a, Hanol gerçekleştiği takdirde Dış Moğolis Hükumeti istediği takdirde, Kuzey ıkerİ çevrelerden belirtilditan Japonya ile siyasi ilişkiler ku Vietnam'a gönüllü yollamaya hağioe göre, Doğu Malaysia ran ilk Asya memleketi olacaktır. zır olduğunu Sovyetler Birliği ye cephesindeki 10,000 kadar tn# MONTEVİDEO Urnguaym niden ifade eder» demektedir. Kogiliı askerinin büyük bir kısmı, Russell'in iki büyük siyasi partisi ülkede Baa sigin'in mektubunun, en geç Noel'e kadar ülkeden kanlık sistemine dönülmesini ön 20 temmuz f " h l i mektubuna ceayrılıp îngiltere'ye dönmü? ogören bir kanun tasarısını dün Uru vap teşkil ettiği ve ünlü düşünülacaktır. Sovyetler guay Parlâmentosona sunmuşlar rün bu mektubunda, Malaysia ile Endonezya ara dır. Uruguay son 14 yıldan beri, Birliğmin hava kuvvetlerini Kuzey sındaki husumetin resmen sona üyelerinden her biri birer yıl için Vietnam'm hizmetine vermesini i»ermesinden sonra alınan geri Başkanlık yapan dokuz kişilik bir tediği belirtilmektedir. çekilme kararı çerçevesinde MaKonsey tarafmdan yönetilmekte0 CHİCAGO Öfkeli beyazlalaysia'dan ayrılan ilk Ingiliz dir. rm polis knvvetleri ile zencilere birliği, Boroeodaki otuzuncu ha• WASHİNGTON Hükumet saldırmasmdan sonra yeniden 21 fif hava savunma bataryası ol^ çevreleri, dün tran Şahı Muham kişi tevkif edilmiş ve 16 kişi yamuştur. öte yandan Endonezyanın kuv • med Rıza Peghlevi'nin cHawk» ti ralanmıştn. Öte yandan Washingpi uçaksavar roketlere memleke ton'da çıkan olaylarda da biri povetli adamı General Suharto, dün, Malaysia ile aralarında ba + tinin hava savunması için lüzum lis olmak üzere beş kişi yaralanmıj rışın tesisi için Bangkokta ımza • göstennesi halinde, bu modern si ve 10 kişi de tutuklanmıştır. lanan barış andlaşmasından ül » • • » • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• » »• • • • • • » • • • • • • • • • kesinin tam mânasiyle memnun olmadığını bildirmiştir. Farlâmentoda konuşan Suharto, Endonezyanın Malaysia ile Manila Andlaşması esası üzerinden görüşmelere devam edece ğini açıklamıştır Manila Andlaşması gereğince Malaysia'nın Borneo eyaHtleri ya bağımsızlığı, ya da Malaysia devleti içinde kalmayı tercih edeceklerdir. Suharto, Endonezyanın Malaysia ile bir an evvel diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeyi arzuladığını, ancak bu ilişkilerin Manila Andlaşmasma dayanması gerekeceğini bildirmiştir. Bornso eyaletlerinin üç yıl evvel Malaysia dalilinde kalmayı seçmeleri ve bu hususun bir B. M. komisyonunun raporunda belirtilmesi üzerine En donezya Malaysia'ya karşı ceph almıs ve ancak son zamanlarda bir barış anlaşması imzalanmıştır. SAHtFE ÜÇ TURKIRAK iLiŞKiLERi GELiŞECEK rak yeni Basbakanı Nad Talip dün Türkiye, İran ve Sovyeüer Blrliği liderlerine gönderdiği mesajlartnda, bn ülkelerle Irak arasmdaki illçkilerin kendi idarcsl zamaninda feliseceğini bfldirmiştir. Nad Talip, hukumetinin Torkiy», İran re Sovyeüer Birliği arasmda mevcnt işbirnğini felistinneğe m desteklemeğe devam edeceğini açıhlnmıştır. Mesajlar, Talip'in geçen hafta Irak Başbakanlığı görevine getirUınesi dolayısryle eekHea tebrik telgrailanna cevap teşkil etmektedir. Irakın bundan evvelki Bas bakan Abdülrahman El Bazzaz, Hükumeti de Türkiye, Iran ve Sovyetler Birliğiyle bir doıtluk tutumu izlemiştir. öte yandan Kahire'de çıkan «Roza El Ynsuf» d«rgisine göre, Dr Bazzaz, hükumeti tamamen ŞAM (ajı. . AP) Bir askeri sivillerin elinde tutmayı plânsözcü, Taberiye Golündeki önceki ladıgından isttfaya mecbur bı> günkü hava çatışmasında iki Surirakılmıştır. ye «Mıg21« uçağuun düşürüldüğüHaftahk dergi, ElBazzaa'ın ne dair tsrael tarafmdan verilen hükumetteki bütün askerl unhaberi yalanlamıstır. Sözcüye gö•urları tasfiye etmeğe çahştığıre, Suriyenin kaybı bir hafii yaram ileri sürmü?tür. Gene cHoza lıdan ibarettir. algaristan Dıaifteri Ba El Yusuf» a göre, Bazzaz'ın 'stiBağdat Radyosu da dün, talep kanı Başevin, dün ba« fasına yol açan diğer sebepler edildiği taktirde Irak Ordusımım «Milliyetçi knvvetleri felee ngUy»n Türkiye resmî «iIsrael'in tecavüz hareketlerine karratao tntomn» ve Irak Arap yaretinin hedefl açıktır: fi Suriye ile işbirliği yapmaya ha Sosyalist Birliğine kar?ı jzledi20 yılbk bir soğukluk, hattâ DT olduğunu bildimıiçtir. ği olumsuı politikadır. kopma devresinden lonra, ıkl Savunma Bakanlığı sözcüsü, lam ülke arasında dostlnk Te iyi raelin Suriyeye karşı tecavui harekomsuluk ilişkilerini yeniden ketinin bütün Arap ülkelerine yöKosigin Johnson için knrmak. Verimli işbirliğini eannetildiğini söylemij v e tüm Arap landınnak. Hedefe vardıracak memleketlerini tsraele karjı bir çirkin sözler sarfetmiş yolda, son iki yıl kinde bazı ile«önleyici harb» açmağa çağırmısri adımlar atılmıştır. Ancak önNEW YORK ( a j . ) Newsweek tır. Iteki gün de belirttigiınia S»bi. dergisinin bildirdiğine göre, Sov Radyoya göre sözcü, «Tecavüzfi Bnlgaristandaki Turk »zınlığı yctler Birliği Başkanı Kosiginin defetmek için Suriye ile birlesmek sornnu çözümlenmedikçe, AnkaBaşkan Johnson'dan çirkin bir bütün Arap ordularmın vazifesira Sofya ilişkil?rinin geleceği dille söz etmeye başladığuu be dir« demiştir. hakkında iyümserlik dnymak lirtmektedir. O kadar ki, Birlej tsrael ise kaybını «beş yaralı» pek mümkün değüdir. mi» MUletler Genel Sekreteri U olarak açıklamıştır. Biz helikopThant, Moskova ziyareti sırasında terle olay yerine giden Başbakan Basevi, merannniyetle misafir Johnson hakkındaki bazı sözleri Eşkol, Suriyelilerin «açık ve mak ettifimiı bir sırada netameli «duymamiî ohnak» zorunda kal«atlı tahrik hareketlerinde bulunTurk azınlığı sorununun ortaya jnıştır. duklannı» söylemiîtir. atılmasını münasebetsizlik ve ya havayı zehirleyici bir davr*nış olarak değerlendirecekler çıkabilir. Ama Bulgaristandakl bir milyona yakın soydaşımızın WASHİNGION Ay ın etratek kelimeyle feei dnrumunu fmda bir yörüngeye yerleşen DIŞ HABERLER görmüş bir gazeteci olarak, mes«Lnnar Orbiter1» uçan fotoğlekî ve vicdanî görevimizi yeriSERVİSİ raf lâboratuvannın dün sabahne getirdiğimize inamyoruz. Cstan itibaren deneme yayımına telik, kamn oyu, hükumet ve babaşladığı ve Pasadena'dakı Jet dana getirerek bir turunu 3 saat sınımızın, Kıbrıstaki 130,000 Türk Fizıği Aâboratuvarına, yüksek 37 dakıka 10 saniyede tamamlaiçin kıyametler kopanrken, Bulkalıteli bir kaç deneme fotoğra maktadır. Aracın yörüngesinın garistandaki sekiz misli daha fı gönderdiği bildirilmektedir. en yuksek noktası 1,865, en alfazla «ayıda, hiç de daha lyi çak noktası da 189 küometredir. sartlar altında yaşamayan soyUlusal Uzay ve Havacılık î daslantmzı nnutmng, terketmif «Lnnar Orbiter1» müstakbel daresinin (Nasa) bir sözcüsu, agibl davrantnası, tam bir çellş astronotlar için iniş sahası olaraçtaki bütün cihazlann gayet medir. rak seçilmesi düşünülen mahal iyi çalıstığını belirtmiştir. Avus lerin fotoğraflannı yann çekAmacımıs ne ırkçılık dSvan turalya'daki Woomera Izleme isrütmek, ne fovenlzm taslamak, meye başlıyacaktır. Aracın patasyonunun zaptettığj telemetne de Tfirk Bnlgar illşkilerinzar günü, gönderilecek bir korik bilgilere gore, 380 kilo ağırde tanık oldagnmıız nnırlı ge muta sınyalı ile yorüngesımn en lığındaki araç, Ay'ın ekvatöru lişmeyi baltalamava yeltenmekdüşuk nokts^ı 45 kılome'evp ile 12 16 derecelik bir açı mey tir. Tnnanlılar gibl, Tfirk amnlıjhna Bnlçaristandan gelecek tekl toprak taleplt\imizin bir dayanağı gBzflyle de bakmıyo rnz. tyl komşnlnk ve dostlnğa içtenlikle amlayan biri olarak, •adece bir gerçege, Türk Bnlgar llişkileri karsısına dikllmlg, aşilması şart olan bir engele lsartt etmek istiyornz. Kabaea her sekiı Balgar vatandaşmdan biri Tfirk amllıdır. Hallerl yfirekler acısı soydaslantnıı ikinci sınıf vatandaş mıt I roelesi görürler. Kfiltürel, mes I leki ve ekonomik ilerleme yol I lan iıkanmıştır Türk oknllan kapatılmıştır. Askere alınırlar, I fakat ellerine silâh teslim edil | meı ve snbay olamazlar. Vicdan hürriyetinden yoksundurlar. ÇöpI çfilük, amelelik, tnvalet bekçiliği gibi işlere lâyık görülürIer. Yoğun bir Bnlçarlaştırma ve komünistleştirme kampanyannın baskısı altmda ezilmekte ve eritilmektedirler. Kampanya dnrdnrnlmadıgi, biç degilse temposn yavaşlatılm»dıjı takdirde biriki knfak sonra Bnlgaristan Törklütü varlıgını kaybedecektir. Tfirk Hfikâmetlerinin Bnlparistanla aramızda aktediltniş 1928 rnnfirn IlmlJ UMH mnıı ınıın IIIIIH IIIIIII IIIIIII UIHII IUIIII tarihli andlaşma ve devletler hnmnııın fflffi M M mnıı IIIIIII ınıın IIIIIII IUIIII IIIUII IUIIII Inıkn ilkeleri gereğince »oydaşlanmıza tanınmı? haklann çiğI 11 11 11 11 11 1 1 ^ I I nenmesini önlemek özere şiradiye kadar yaptnıs oldnfn ısrarlı teşebbüslerin hiçbiri, olnml» bir sonnç vennemiştlr. Ne var ki, medet nroan göderi Ankaraya dönük aoydaşlarımızı knrtarmak için yapılabilecekler bUmia değildir. Azınlık sornnn genel AnkaraSofya Uişkilerinin dışında tntnlamaz. Herbangi bir Ankara Hükfimetinin böyle bir formülö benimsemesi, düpedüz ihanet oInr Başevin gelişinin kafî ve insafsız Bnlgar tntnmandaki değişmenin bir baslangicı olmasını temenni ederiz. Efer Bnlgaristan, lyi komşulok ve dostlnk ilişkilerini rerçekten arzultıyor»a, raten başka bir alternatife sahip değildir. : akan Talip açılcladı BAĞDAD (a.a. • A.P.) I DUNYADA BUGÜN ARAPLAR İSRAEL'E SAVAŞ AÇMAGA ÇAGIRILDI Vrdün Kırah Fasha FEZ (FAS) (AP; Arap Birliği içinde gittikçe gelisen ikiliği tehdidini görüşmek üîere Ürdün Kıra lı Hüseyin, dün iki günlüğüne Fasa gitmiştir. Fası Hüseyin ziyaret etmek istemiştir. Fas Kıralı Hasan, evvelâ Hüseyini bu ziyaretinden vazgeçir meğe çalışmış, fakat sonra misafirüıi iyi bir şekilde ağarlamak için çaba göstermiştir. Hüseyinin tâtilini geçirmekt» olduğu Fransız Riviyerasmın Nis şehrinden buraya gelmesi için Ha san bir «Caravelle» uçağı göndermiş ve misafir Kıralı sahsen karsılamak maksadiyle 40 kilometre ötedeki yazlık saraymdan Fex Hava Alanına gitmiştir. Hüseyin ve Suudî Arabistan Kıralı Faysal, Türkiye, îran ve Senegal gibi Baü eğilimli müslüman ül keler dahil olmak üzere dünyanın bütün müslüman memleketlerini bir •İslam Paktı» ile birleştirmek istemektedirler. Mısırlı Başkan Nâsır, bu tasavvuru «gericl ve emperyalist» bir komplo olarak nitelemiş ve takbih etmiş bulunmaktadır. Nâsır ile di ğer «ihtilâld» Arap liderleri bu hu susu ileri sürerek bea eylulde Cezayirde toplanmasj kararlaştınlan Arap Birliği Zirve Konferansı plân lannı suya düşürmeüşlerdir. Ingiltere Noele kadar Malaysia'dan 10,000 asker rekecek Kısaca hadiseler arasında 100 bin kişi •iç yüz bin kişiyl bir arada gördünüı mfi?« Ben gördüm. 1936 da 1 Berlin Olempiyadında açılış töreni gırasında ama Alman intizamı ile yerleştirilmi* faalde gördüm ya bnnların or»> Ura gidiş ve dağılışlan? O her yerde bir kıyamet olnyor. Saatlerce yollar tıkanır. Hem de çok geniş ve ayn ayn istikametteki yollar!. Parça parça yazıyornm flkirlerimi kusnra bakmayın! Gene tstanbnl'da Bayrampaşa'da 100 bin kişilik bir sUd yapılması fikrini Hükumet adamlanna telkin etmişler. Herhalde Bayrampaşa civan ile alâkalı parti veya şehir ilgilileri ba fikri nyandırmış olacak.. Geçende «Milliyet» teki arkadasların da pek haklı yazdıklan gibi böyle bir stad tstanbul için. gade mirasyedice bir lüks ol makla kalmaz, basbelâsı olnr. Bir kere feaç yüz milyona çıkarî Onn bilmeyia ya! lkincisi bn kadar büyük bir stadın bütün modern müştemilâtı da ayn ve büyük bir masraf kapısı olnr. Ondan sonra biı mükemmel stadın bakımı ayrıca bir yıkım olur; çünkü bn stadlar asla rantabl defildirler. Zaten bu stadda aneak senede 5 6 maç oynatılabilir. Çünkü, bir mevsimde ancak bn sayıda maç, halkın merakını gıcıklayıp oralara kadar taşınmayı göze aldırabilir. Ost tarafında 56 bin kişi dolmas bile. Böyle olunca da orası meşhnr fil bikâyesine döner. Üs'telik bn gibi büyük sahalara lürumlu olan dağılma ve tasınma yollan da yoktur. Mevcnt yollar halkı hep Aksaray, Unkapanı damanna akıtır.. düşünün bir kere 100 bin, 80 bin, hattt 50 bin kişinin Aksaray'a., oradan Köprülere doğru aktığını, ana baba günü olnr. Ve sonra bn fikri ileri sürenler Türkiyede, Türkiyede defil, Almanya'da, Fransa'da, tnçilterede bir stada 50 bin kisinin dahi pek müstesna sebeplerle toplanabildiğini bilmezler mi? Olempiyat oynnlan gibi dtinya çapındaki hareketlerde bile en as dörtte biri bedavacı olarak ancak açılış ve kapanısta stadlar dolar. Ve bir büyük stadın dolmamış manzarası dişsiz ajıl gibi pek çirkin olduğundan bir çok yerlerde bn boşluklara askeri kıtalan, mektep talebele rini oturtarlar. Ondan sonra dünyada 100 bin kişilik stad. bir kaç büyük şehirde vardır. MeseU Londra'daki Wembley rtadı, 90 bin kişiliktir. Birinci Londra Olempiyatlan münase betiyle yapılmıj ncm bir konstrnctiondnr. (Arkası Sa. T, Sü. 1 de)  Bolgoristan îürkleri DAMU TASARRUFUNUZ AKBANK "Lunar Orbiter !„ denene yayınına başladı ındırılecekt. öte yandan NASA «Dodge» adlı yeni bir askerî araştırma uydusu hazırlamıştır. Renklı iki televizyon kamerasıyla donatılacak olan uydu, Dünya'nın fo toğrafını bir kutuptan ötekine, aynı anda alabılecektir. 1.5 metre çapında, 190 kilo ağırlığında «Dodge», piller ve «Güneş hücreleri» denen enerji kaynaklan ile donatılmıştır. «Dodge» 32.000 kilometre yükseklıkte bir yörüngeye oturacak ve çeşitli biçimlerdekj cısimleri uzayda etkileyen dınginlik ve çekım kuvvetlerini inceleyecekt'r OLUR Filipin öncü birliği Saygoıt'a geldi SATGON (ajı. AP) Güney Vietnama geleoek olan 2,000 kişilik bir Filipin askeri kuvvetinin 100 kişiden müteşekkil öncü birliği dün Saygon'a varmıştır. îki Amerikan nakliye uça§ı ile gelen birlik, ileri gelen Vietnam ve Amerikan askerl şahsiyetleri tarafmdan karşılanmıştır. Kuvvetin geri kalan askerleri, onümüzdeki ay Vietnam'a sevkedilecektir. AKBANK Üâncılık: 5018/9561 Sirkeci nin ana caddesi üzerinde asansorlü, kalorıferli, modern mefruşatlı 80 ve 90 yataklı iki otel satılıktır. Evlâdiyelik lıi'lir Fır\«ılı LEVENT POSTA KUTUSU No: 3 5 Üâncılık: 5157/9564 Kondor daima onde M Electrolux YASADIDINIZ HER YERDE KULLANABILECEĞINİZ YEGANE BUZDOLABI •}!!<< e uHuı ııııııı pııiıı ııiıııı iiiiiıı uıiııı ıııfiu uiiiu I Kondcrr "garantili" radyolarından sonra şimdi de Memleketimizin ilk ve yegâne Televizyon Fabrikasını kurmuş bulunan MODEL EM 8.51 "garantili** Kondor Televizyonu •sm •. "' • «**. ^«•fc*»» Kayhan SAĞLAMKR I Ao Ayini Ruhani ANTOİNETTE Orhnial'ın Bonkomka) Bu fanJ dünyadan, eşinden, evUtlarından, bUcümle tanıyan v« levdlkleri akrab* ve dosUarından •yrıliîinm birinci senei devriyesi münasebetlyle ve 8.6.96a günü tsvejte anl olarak vefat eden oghj ANTOİXE ORHNtAL'm •zlz ruhlarına Harblye, Cumhuri yet Caddesinde kâin Saint Esprit Katolik kiliseainde 18 8.966 perfembe günü saat 10 da âyinl ruhani icra edüecektlr. I Electrolux 1966 LD76 modeli Buzdolabı TELEVİZYONUNU HALKIMIZIN İSTİFADESİNE ARZETTİ 'Yerli ve yabancı elektronik uzmanlann nezaretlnde çok titiz işçilik ve dünyanın en flstun malzemesi ile iroal edilmekte olan KONDOR TELEVtZYON CtHAZLARINI tam bir guvenle alacak... kuliandıkcn memnun kalacakstnız. lmalitçm: ELEKTROAKUSTİK SANAYİ VE TİCARET Ltd. Ştl. BUro Tel.: 44 02 89 44 81 41 Jmi UHJ96M 24 saatte 5 4 kuruşluk sarfeder. Gazyağı, Butangazı ve Elektrikle çalışır. Elektrikfi Buzdolaplanndan daha randımanlı, daha kullanıjlı ve daha emindir. Absorbe sistemi soğutucu ile mücehhez olup Tamamen sessiz çalışır. En kalabatık bir ailenin ihtıyacım karşılaya, cak kapasitsdedlr. iokanta ve gazinolarda rahatlıkla kullanıhr. (Reklâmcıhk: 3272) 9583 AYiNi RUHANi Sevgill eşün, kardeşlm ve enljtemlı AVUKAT ARŞAM SARAFER'in olıımunüıı 40 ıncı gi'nüne tesadüf eden yarınkı perşembe 18.2.1966 günu, Galata Suıp Lusaroriç Ermenl kılıseslnde merhumun ruhu için âyini ruhani icra kılınacağı akraba ve dostlarına bl!dırilir SARAFEK AİLESt tlâncılık: 5253 9568 S Sene garantili A Z İ M Koll.,Ş£İ. Durmuş ve Ziya Alpaslan Syltanhamam. Dağoğlu han kat 5 Tel : 27 42 06 Telg. AZİMKOLLAR Istanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog