Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFK tKf 17 Ağustos 1966 CUMHURÎTET PLANLI DÖHEMDE TURK EKONOMİSİ w ssizlik kadar önemli bir diğer mesele olan *• dış ticaret açığına gelinee: 1963 yılmda ithalât '.21, ihracat ise Oo5.8 oranında plân hedeflerini aşmış, bunun sonucu olarak da ithalâtm ihracatla karşılanabilen oranı "o53j a düşmüştür. 1962 sonunda Merkez Bankasındaki döviz ve altın rezervi 79 milyon dolârken 1963 sonunda rezervler 36 milyon dolâra inmiştir. 1964 İse dış ticaret açığı bakırmndan daha elverişli bir duruma erişilen bir yıl olarak gözükmektedir. İhracat plân hedeflerini n n9.5 oranında aşarken ithalâtm *ıl5 oranında azalnıış olması. 1963 de 319.5 milyon dolâra yükselen SMH 1963 yılmda Oo7.5, 1964 yılında 'İ4.3 acığı 1964 de 126 milyon dolâra düşürmüştür. îthaoranında artmıs, 1965 de ise tahminler, artışm lâtın ihracatla karşılanabilen oranı °o 76.4 e yük^t>5j civannda olacağını gösternıiştir. Buna karşı selmiştir. Aynı olutnlu gelismenin 1965 de de delık, içinde bulunduğumuz yılda hava şartlarınm vam ettiği anlaşılmaktadır. Bnnuııla beraber, 1966 elverişliliği dolayısiyle hububat tckoltesinin rekot nın ilk altı ayında, dış ticaret acığınm ybıe «kritik» Beviyeye erişmesl, artış hızının • 8.4 e yükselece sayılacak bir seviyeye yükseldiği, rezervlerin 1963 / « ğinl ortaya koymuştur. Türk ekonomisinin tarıma dekinin de altına, 31 milyon dolâra düştüğü görül• ••I dayanan yapısı, tarımda İse hava şartlannm etki mektedir. 195458 döneminde dış ticaret dar boğazı • ••l••»• • ••a tlyle yıldan yüa ürünün gösterdigi biiyük istlkrar nın hem ekonomideki enflâsyonist baskıyı şiddetm»mr nzlık, GSMH nın ber yıl istikrarh bir büyüme gös lendirdiği, hem gelisme hızmın düşmesinde kısmen «ermesini önlen»ektedlr. Bununla beraber, Plânlı rol oynadığı düşünülürse, o son yıl içindeki durudönemin ilk dört yılının ortalaması alındığı taktir nıun gerçekten endişe verici olduğu kabul edilmek de, GSMH nın ortalama büyüme hızının °i>66j ci gerekir. Plânlı dönemde de ekonominin dış acık •••• •••• varında olacağı ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar, • ••r lakımından sürekli bir iyileşme gösterememesl • ••ı • ••I erişilen bu ortalama hız plân hedefi olan ''.7 nin • •• üzerinde durnlmayı gerektirecek bir konudur. • •• • •> altında kalmışsa da, Türk ekonomisinin plânsıı ol • ••I • •• dupu 194862 döneminde erişilen 'U.6 civarındaki Genel fiyat seviyesi. gerek politik, gerek akade::: gelişme hızının bir hayll üstünde bulunmaktadır. mik çevrelcrin. geçmis tecrübeler dolayısiyle çok ••• •••. Bn bakımdan, plân hedefleri kıstasına göre blr mik hassas olduğu bir konudur. 195458 döneminde yıl•• •< ••• O •« • tar karamsar olunsa da plânsız dönerae nazaran ••• lık ortalama fiyat artışları ol3.7 gibi çok sür'atli paa • •• lyimser olmamak Içta hiç blr sebep yoktur. bir tempoya erişmişken, devaluasyonu tâkiben • •• O • •> • ••• • ••• Diğer taraftan, Plân hedefi olarak '.7 kalkınma 1959 da artış hızı daha da yükselerek ol9.5 a yükselmiş; ekonomi enflâsyonun bütün olumsuz sonuç hızı seçlminde gözönünde tatulan kişl başına geo lannın etkisi altmda kalmıştır. 1960 ı tâkip eden Urln iı4 artması olmuştnr. 1S5564 döneminde yıllık nüfus artısı *i3 e eriştiğl gözönünde tutularak, yıllarda ise ekonomi nisbeten istikrarlı bir döneme jrirmls sayılabilir. 19$2 de genel fiyat seviyesi °V5.7, klsl başına gelir bakunmdan O.E.C.D. ülkeleri lle 1963 de *U.2 oranında yükselmij, 1964 de İse °'ol e Türkiye srasındakl farki azaltacak bir hız secilmiştir. Ne var kl, 1960S5 döneminde yıllık nüfus artıs yakın bir oranda düşmüjtür. Ne var ki, bu nispî ls tikrar 1965 de bozulmuş; 1965 ağustosunda fiyat enhm •i3 e varmamıs, Batı Avrupa ülkelertne çalısdeksi bir yıl önce aynı aydakine nazaran •'•8.6 ora•*•• maya giden iseiler de dahil edilirse, »o2.6 ya. eğer •»• nında artmıştır. 1966 nın ilk dört ayı da fiyat en•••• dısarda bırakılrrsa *ii.4 e düşmüştiir. Bn bakım•••• deksinde önemli artıslar kaydedildiği bir dönem ol •>•• ••«•) dan. GSMH dakl büyüme hızı plân hedefine varma •••• •••• muştur. Her ne kadar. alınan tedbirlerle fiyat artış•••• H dahi, kişl başına gelir artışınm plân hedefine olları kontrol altına almmışsa da. önümüzdeki ay ::•: dnkra yaklasması tnümkün olabilecektir. •••« •••• larda birçok sebeplerle bu mümkün olmayabilir ve •••• Genel tablonun bn olumlu görünüşiine rağmen, ekonomi yeni fiyat artışlanna sahne olabilir. |unu belirtelhn ki. ürettaı kesimleri itibariyle gelir artış hızı aynı ölçüde iyimserliğe yer bırakmamaktadır. Özellikle sanayiin gelişme hızmın plân hedeflerinden çok geride kalmasına karşılık, gernflâsyonu önlemek için, Merkez Bankasıneek gelir artışını temsil etmesi bir hayli süpheli odaki döviz ve altın rezervlerindeki azalışı lan hizmetler kesimlnde plân hedeflerinin aşılmıs tâkiben para hacmi daraltılmaktadır. Bnnunla beolması üzerlnda önemle durulması gereken bir koraber, bu yıl tahmin edilen 18 milyon tonluk rekor Bndnr. hububat rekoltesi, Toprak Mahsulleri Ofisi Merkeı •••• Bankası avanslarıyla üreticiden satın alma yapacağı ve her halde stoklara ilâve edecegi için, ekonomideki nakdî genişlemeyi önlemek mümkün olenel gelisme hızıyl» ilgili hedef yanında iş• ••• mayabilir. Böyle bir genişleme ise, dış ticaret açığı• •«• • >•• sizliğin azaltılması, dış ticaret açığının kiinın esasen kritik hale geldiği bir dönemde durumu eübnesi ve fiyat istikTan gibi althedefler de ayrıra daha da kötüleştirebillr. Önümüzdeki aylarda ekoele almmayı gerektirmektedir. tşsizliğin çok önemnorainin gelişmesini çok yakından tâkip etmek ve lf sosyo ekononrih bir mesele olması, dış ticaret alınacak tedbirlerle durumun kötüleşmesini 5nle•çığının Türk ekonomisinin iktisadî bagunlilıktan mek gerekecektir. : • Jrnrtulamıyacağını gbstermesi, fiyat yükselişlerinin Yukanda. Plânlı dönem için yaptığunız kısa İse olumsoz iktisadî etkileri yanında bir takırn top lumsal meseleler de doğurması ve alt hedeflerin ne inceleme, plânsız döneme naıaran ekonominin gerek gelişme hızı. gerek fiyat istikrarı bakımından kadar önemli oldugunu ortaya koymak gerekir. •••• plânlı dönemin ilk yıllarında çok daha başarılı bir :::: •••• durum gösterdiğini, bununla beraber plân hedefleDevlet Plânlama Teşkllâtı uzmanlannca yapı• •!• • ••• rinden bir mik tar geri kaldığını ortaya koymaktalan hesaplar, Birind Plân döneminin başlangiç yıldır. Ne var ki, 1966 nm ortasında Türkiye dış ticalarmda 14 milyon civannda bnlunan toplnm faal isKÜcünün gizli ve açık issiz olarak 1.S milyon ret durumu bakımından yeni bir dar boğaza gelmiş tir. Rekor hububat ürünü dolayısiyle rekor bir (e ;!!• kadaruıın işsiz oldugunu göstermektedir. Plân hedefi issiz sayısmm 1967 de, yâni birinci plân döneml lişme seviyesi bekleniyor olsa dahi, 1966 nın dış ti jjj: caret açığı ve ortaya çıkabilecek enflâsyonist baskı i¥£ sonunda 900 bine inmesi olduğu halde, yapılan tah minler bunun mümkün olmayacağını, işsiz sayısı lar açısından çok «kritik» bir yıl olabilecegi de :::: nm 1.4 milyon kadar olmaya devam edeceğini gösunutulmamalidır. ll'.l irind Bes Tıllık Kalkmma Plânı (196367) önümüzdeki yılın sonunda döneminl bltirBiiş olarak yerini tkinei Bej Yıllık Plâna bırakaeaktır. Bugün Ise, birind plân döneminin üçbnçuk yıllık süresi tamamlanmıştır. Türk ekonoraistnln plânlı dönemde plânsu döneme nazaran sağladığı basan (veya başansızlık) plân hedeflertnin gerçeklesme oranı bakımından bir değerleme yaptnak için elimizde Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlanan göstergeler artık yeter ölçüde mevcuttıır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Flânınm hedefl fayrısâfi millî hâsıla (GSMH) da yılda "oî blr artıs sağlamak olduğuna göre, değerlemeye bu genel hedefe erişilme oranı ve bunun plânsu dönemle karşılaştırmasıyla başlamak yerfnde olacaktır. B termektedir. Diğer bir deyişle, birinci plân dönenıi sonunda da issizlik Türk ekonomisinin en önernli birkaç meselesinden biri olmaya devam edecektir. Gülten KAZGAN Dış açık üi: Tarımadayanan yapı G Pora hacrrn E Alt hedefier :::: G •«•• . • • • • « • • • • • • • • • • > • • • • • • > • > • • • • • * • • * « • ** • • • • •• • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • •• • ••• »"! >p*•••••••«•••••••••••••>•••••••••••••»•«••••««••••••••••••••••••••••••••»! ZZ ••*••••••«••••••••••••••»«••••>•••••••••••••««•>«•••••••••••••••••»•«>••>' İ ' ^ H ^ ^ b U g e yorumluyamamıs rüyayı, hiç bir sihirbaz tâbir edeî nemis de, Firavun, Harreti Yusufu çagırmış. Ifusuf demls ki: ! Yedi yıl bolluk, yedi yıl krtlık olacak. s ! Firavun Yusufa yetki vermis. Yusufun öğüüerıne gore yedi bol . ! uk yılında üretimi biriktirmişler. Yedi kıtlık yılında butun ulkelerde . ' '<jthk varmıs, ama Mısır ülkesinde ekmek varmıs. • ' Eskiden devletleri yönetenler geleceği düşierine gore sezmeye ça • « lışır, kararlarmı rüyalanna bakarak alırlarm^. lstihare denüen usul j j budur. Ama şimdiki zamanlarda rüyalara pek iltifat eden yoktur. Plan • • lama kurumlan, bilginlerin çalışmaları. iktisatçılann gozlemlerı, ısta ; • Ustikler, toplumlann perşembesini çarşambadan görmek için yeterlıdır. • • Türklye Plânlama Teskilâtı 1966 yılmdan 1973 yılını tesbıt etmek Ş S çalışmssma ginnlstir şimdi . Demek ki tam yedi yıl sonrasmı bilmek • ğırruza ve Türk bavrağı altmda • elimizdedir. Yedi yıl sonra Türk vatandası ve Türk toplumu nerede Ş difti kadar mühım ve ciddi ise...» ayın Milli Egitim Bakanı yaşadığımıza göre arınmış bir dil • olacak? Komşularımız ve Batı nerede olacak? Firavunlann rüyalanna £ Bu kadar senelik, bu kadar nın Tartışma sütunundaki le konuşmarmz ve yazmamız ge S kibar etmeden politikacı yalanlanna aldırmadan hesaplamak mumkun . tecrübesi olan ve bu kadar hü sayın Nadir Nadi'ye Düşün ama, basar başhklı cevabt ya kumetler görmüs geçirmis, bu ka rekmez mi? Bunu istememiz suç î Tİirkiye, ikind bej yıllık plânına göre. millî gclirini yılda yüzde 7 J dar dost düşman tanımıs ve 'e mudur? Bizl niçin kmıyorsunuz ! artırarak kalkmma çabasma girecektir. Bir ulnsun adam başma duşen . zısını dikkatle okudum. le.*in çemberini incelemiş Fe Bay Selçulı üysal? Sayın Dengız «Sekız yıllık ; mflli geliri arttıkça o ulus kalkınıyor demektir. Türklyenin ve öteki . lek'in, yukanya aldığım satırla mecburi öğrenimin bir ışık haMalatya S nlkelerin adam başına düşen millî gelhri konusnnda birbirinı tutmayan , rını cidden, üzülerek okudum O linde yirmi yıldır karsımızda A. Akbulut S ve ama birbirine yaklaşık rakamlar yayınlanmaktadır. Türkiyede adam . tecrübeli, o milliyetçi ve o ılımparladı.ğını, ona en kestirme ! başına düşen millî gelir. Birleşmis Slilletler istatistiklerine Rore; 211 . lı kalemden, bu meselede böyle yoldan varmamız gerektığini» S dolârdır. Yunanistan 394 dolâr, Japonya 500 dolâr, Irak 259 dolâr, Hin . demesini beklemiyordum doğrubildiriyorlar. I distan 73 dolâr, Gana 193 dolâr. İtalya 68S dolâı, Fr»nsa 130» dolâr, Is * su. llköğrenimin önümüzdeki yıl! veç 1703 dolâr, Kanada 1807 dolâr. Amerika Birlesik Devletleri 2.691 . Hürmetlerimle... larda sekız yıla çıkarılmasının S dolâr, Holânda 1M3 dolâr, İsviçre 1740 dolâr, Avusturya 871 dolâr, Lib . Stj. Av. Lütfi KILINÇ şımdilik bir hayal oldugunu, şu S ya İSS dolâr, Malava 241 dolâr. • sayaca|ım bazı sebepler yuzün*** S Türkiye dünya haritalarında iyi beslenemlyen ya da yan aç ln • den bu ışin içinde olan herkesin S sanlann ülkesi diye gösterilir. Türkiyede nüfus yılda yüzde 3 artar. Tür • bıldiğinde şüphem yoktur. S kiye yüzde 7 kalkmma hoını tuttursa da bnnun yüzde 3 ü çoğalan nü ; (T) Bugün birçok köy okulS fns tarafmdan emileceginden, adambasına millî gelir ancak yÜ2de ; suz ve öğretmensizdır. • 4 artacak demektir. S Öğretm^n kadrosu ihtiyacı • Şimdi en iyimser bir bakışla kalkmma plânının hedeflerini tut • karşılamaktan çok uzaktır. Köyi lerimizin buyük bir kısmında Cumhuriyet'de sayvn Ahmet înal • turdufumuzu düşünerek hesap edelim: Türkiye yüzde 4 ile kalkınsa bir yıl sonra adam başma düşen • öğretmenler birden fazla sınıf m, banş gönüllüleri hakkındaki i okutmaktadır. Hattâ, büyük bir düşüncelerimizi yererek. faydah • millî gelir yuvarlak rakam 8,5 dolar artacak ve 219.5 dolar olacak. • ayın Selçuk Uysal 10 Ağustos Fransa yüzde 4 Ue kalkınsa bir yıl sonra adam başma düşen Z kısmında tek öğretmen vardır. olduklannı savunan yazısını bütün • 1966 günlü Cumhuriyet gazete! (5) Plânlı kalkınma devre dikkatimle okumama rağmen, fay • millî gelir 52 dolar artacak, ve 1352 dolar olacak. sinln tartışma sütununda yaDemek ki aramızdaki uçurum biraz daha çenişliyecek. Fransa S sinde hızlı bir okul yapımı podalannın neler oldugunu anlatan • yınlanan bir yazıma değiniyor. • nın adam başına düşen millî geliri 1300 ve bizimki 211 iken aramızda S litikası takip edilmektedir. Ne Bay Selçuk öztürkçe akımının bir tek satırına bile rastgelmedim. • 1089 dolar fark vardı, bir yıl sonra bu fark büyüyerek 1132,5 dolara • var ki, ihale usulü ile yapılan Banş gönüllülerinin memleketiyanhş yönlerini belirterek bunun bu okullar devlete çok pahalıya S çıkacak. * dilde boşluk yaratacağıru ve dilin mizdeki menfi icraatları hakkmda 5 mal olmakta, okulun üzerinden Üstüste yedi yılın rakanüannı eğer üşenmezseniz hesap ederels • yıpranmasından başka bir işe ya gazetelerde intişar eden yazıları zah S vedi yıl sonra Fransanın nerelerde olacağını ve bizim de nerelerde • dört beş sene gibi kısa bir zamet buyurup okusa idiler; bir nebramıyacaSını ileri sürüyor. man geçmesinç rağmen onarım S kalacağunızı hesap edebilirsiniz. • Sayın Selçuk'un düşüncesine ka ze mâlumatlan olurdu. için, inşasınm *o yirmi beşı ka/ Hazreti Yusnrun geleceği Firavunun rüyasmda görmek çağını • Eğer «Banş gönüllüsü» olarak ça S ülmıyorum. Şöyle ki: dar bir paranın tekrar ayrılmahşan îngilizce lise hocası, dersinde: S çofctan aştığımrz için plânlamanın rakamlarma eğildikçe politikacı • Biz öztürkçeciler bu duşüncenin sı icabetmektedir. Bu durumda S larunızın bize vaadettikleri yarınlan görmek mümkündür. • tersine dildekl boşluğu yeni ve Amerika'nın Vietnam politikasının S önümüzdeki yıllarda bu okullara Ve bunun içindir ki: i doğnıluğunu izah ederse, Johnson'öztürkçe sözcüklerle doldurmaya tekrar onarım masrafı aynlacak Vatandaşlarrrr! Türkiye Cennet olacak, Batı medeniyetine ka • ın dünya politikasmdaki aktif rol S ve okul insa temposu hızını kay çalışıyoruz. Bununla da kalmıya leruıi anlaürsa, yılbaşı gecesi Was S tılıp Ortak Pazar seviyesine çıkacağız. barajlar, yollar, evler, maaş J rak yıpranmış yabancı sözcüklerl bedecektir. hington'da nasıl eğlenilir ve Ame • lar, bereket, nnrlu nfuklar... diye nutuk atan politikacılar topyekun • bir kııyumucu titizliğiyle ayıklıyo Devlet politikasının okul yaŞ yalancıdırlar. • ruz. Böylece konuşma ve yazma rikada hayat nasıldır diye konuşma pımına hız vermesi, köy bütçe Önümüzdeki yedi yıl e|er su başımtzdaki politikacılann yöne • i dilimiz arasındaki uçsuz bucaksız lar yaparsa ve yine Banş gönüllü • timine razı olursak ça&das medeniyet düzeyinden her yü biraz daha • lerinin ve diğ»r mahalli bütçeleleri tarafından, sayın llhan Selçuk* uçurumu kapamaya uğTaşıyoruz. un 4 ağustos tarihli Cumhuriyette • geri kalarak yaşıyacağız. rin yetersiz oluşu sebebiyle, mev S cut okullann araç, gereç durum Bu uçurumun bir gün kapanacaJ Bugün Türkiye içindeld hır gür çatışma, kavga, kıyamet, ve keş • yazdığı gibi (Erzincanda bir kuş ğına inanmaktayım. ları takviye edilememektedir. var.) yazısmdaki (Allah hak olsun.) • mekeşin tümü fasafisodur. S Sekiz yıla çıkarildığı zaman bu Büyük dilci Gökalp yıllar öncesi gibi kitaplar memleketimizin en • Türkiye kendisine yeni bir kalkınma Bslflbu tayin etmeden me S ihtiyaç daha b/yüyecektır sizin gibilere şöyle haykırmıştı: ücra yerlerine dağıtılırsa, kusura 2 denileşmesine imkân yoktur. Türkiyeyi yabanrıların elinde açık pa S (3) llkö§renim sekiz yıla çı«Başka dile uymaz annenin sesl bakılmasın, ben bir Türk olarak bi g zar ve yabancılann çıkarlanna ileri karakol yapan bütün kararları S karıldığı zaman buralarda gorev Her sözün ararsan vardır Türkze hizmet için gelmiş olan bu ya J depistirmeden çağdaş medeniyet yoluna girilemez. * alacak, bugünkü ortaokullarda çesi» bancılann hizmetleri ile milU men 2 İçerdeki komprador azınbği ile dışardald kapitalistin Türkiye ' çalışan öğretmen durumu da Ben bu duşüncenin dogru oldu faatlerimize aykırı tutum yaptakla 2 pazan üstüne anlsşmalan, Ikinci Dünya Savaşı sonrasının en verimli • düşünülmelidir. llçelerdekı ortağu kanısındayım. rını kabul eder, derhal vatanlan 2 vıllannı milletimize kaybettirmiştir. 1973 e dünyanın gittikçe gerile S okullarda en fazla üç dört cğTürkçe karşılıklan bulunnuyan, na iade ederdim. S yen millptleri arasmda girmek istemiyorsak simdiden ayağımızı i retmen bulunmakta, derslerin bulunup da yörüngesine oturma• Müsbet çaba, bu gibi hareketler, S denk almalıyız. birçoğu ya bos geçmekt», ya da mış sözcüklerl bir türlü benimslS Yoksa gene karsüıklı otnrur. ya ortanın solu mu sağı mı diye • bu işin ehli olmıyanlarla kapa yemedim, sevemedim. Örnek ve ve bu gibi hareketleri tasvib etme mek politik ve ideolojik düşünce'.er S tartışmaya de\am eder, ya da kır at'ın knyruğunda bir yan sömür • tılmaya çalışılmaktadır. reyim: • gütmekse ben, ve eminim ki benim S ge olarak zilletin çukurunda yaşamaya devam ederiz. (A) Yürürlükte olan bir 222 Ayıptır ayıp! Neredeyse Afrikadald yamyam kabileleri kalkın • Buharlı: Tren. Buğulu: Vapur, O Kİbi damarlarında Türk kanı do • sayıh bir llköğretim ve Eğitım cur: Saat, Dıka: Nokta, vazak: iaşan her Türk bu gibi müsbet ça • maya geçecekler. Millî Kurtuluş Savaşını kırk beş yıl önce verip J Kanunu vardır. Bu kanun hü Kalem: Bu sözcükler üstüne bir • dünyaya örnek olmuş bir mületin çocuklan ise yabancılann tefti J baların karşısındadır. kümlerine göre okula dsvam etsavunmaruz varsa sizden yana• Bizi, hiç bir yabancı devlet; Fa • şinde susta dunıp medeniyetp ksvusacağun sanıyorlar. meyen öğrenciler hakkındaki huyım. Fakat bunun dışında, bahtikümler yetersizdır. Devamsız bir yar yerine muUu, gayTet yerine, tihler, Yavuzlar: Süleymanlar zaöğrencinin takrbine jfeçıldiğ} za çaba, iştikbal yerine, eplecek, ka manın4aki gibi ihtişamh vaziyette . man, kaıvvı l»uk»ı»k»pın iiyi iş nön yerine, yasa?raufcaddesyeri ve nihayet Atatürkün ısığı altında yürüyüp yine o günlere kavuşmalememesi yüzünden, iskân böl (••»»•••••••••••••••••••••••••a ne kutsal, gaye yerine amaç v.b. • ••••••••••••••••••••••••••C g^lerinin dağınık oluşuyla haber gibi sözcüklerl elbette sevecek ve mızı istemez. Bunu isteyen ve yapa cak olan Atatürk ilkelerini şaşmax leşmenin güçleşmesi ve aksaması benimsiyeceğim. bir düstur olarak kabul etmiş özbesebebiyle müessir bir netice a Dilimizin yabancı sözcilklerden öz Türk vatandaşlanmızdır. hnasıya sene sonu glmektedir. annmasını istemek kutsal bir çaİhsan MERSÎNOĞLU Kanımca, ne kadar iyi niyetli Merhum emekli Kor General Nazmi Solok, merhutne HaKadıköy olursak olalım bu saydığım ger ba degil midir? Türk kanı taşıdıHde Solok'un kızlan, emekli Albay Fehmi Sökmen'in eşi, çekler var oldukça, ilköğrenimin Yüksek Mühendis Armağan Sökmen, Aydüz Sökmen'in ansekiz yıla çıkarılmasına daha uneleri. Güzin Sökmen'in kayvnvaldesi, Nuray, Beril Sökmen'in zun bir zaman hayal olarak bakbaba anneleri, Orhan Solok'un ablası, Gökçen, Dr. Vural, maktan öteye geçilemez. Ali Bilir Tülay; Çiğdem: Ümit; Tiraje Solok'un halaları; Mümtaz; Hakkı Uzunyakupoğlu'nun, Mustafa Oral, Mahmut Özkaradeniz, llköğretim Mufettişi Ağrı İbtahim Sunay'ın; Adem Aktaş'm yengeleri, Hilmi Koç'un Çok hazln ve inl ö'lümüyle bizlert vınutulmaz acılar» garkeden kuzeni ailemlzin faziletli bııjoığü. merhum Denizli Mebusu Necip Ali Kuçuka'nın *** DUŞUN AMA BAŞAR Yedi yıl! ? Kutsal kitapU yazdjğma göre, Firavun rüyasmda görmüs ki yedi î «ılız inek, yedi besill ineği yemlj, ve yedi cılıı başak, yedi dolgun ba S Banş gönüllüleri Türkçe okuyup zararlıdır Türkçe yazaiım S «VEFATı ACI KAYBIMIZ VE TEŞEKKÜR BIOK APAI T HAH LA R f KONFORIO OAİRELERİnin S A T I Ş ! DEVAM ETMEKTEDİR Beklemıyordum bunu doğrusu ayın Felek'in, 14 temmuz 966 tarihli yazısının esas mevzuu olan «ihtilâl hastaları» içm soyl«dikleri doğru. Ancak şunu da ilâve etmek lâzım kı, bazan memleketin idaresi, memleketın olanakları ve memleketin gidiş yönu «ihtilâlcilerin» lüzumunu zorunlu kılar. Bu bir taoiî oluştur. Benim esas diyeceklerim sa yın Felek'in «meşhur rapor» hakkındaki söyledikierine ve dolayısiyle bu husustaki fıkirlerine iştirak etmediğiroi belirtecek düşüncemdir. Eski yazar, tskımis kalemi ile H. Tunçkanat'ın açıkladı.§ı rapor için şöyle diyor: «Ne kimin yazdığı söylenij'or, ne nasıl ele geçtiği? Bir de ilişik liste. Şükür ki benim adım yok. Ne denıek istemiş? Hangi bilinmeyen sırları çalmış ve devletin yüksek men faatlerini ihlâl etmiş? Açıkça öğrenemedik. (...) Bu vesika denil S vefakâr eşi, Avukat Kemsl Küçüka ve Avııkat Vural Küçüka'nın aziz ve fedakâr anneleri, Eski P.T.T. Umum Müduru ve Ulastırma Bakanı Cahit Akyar, Feride Sanoğlu ve Raife Berkman'ın kıymetlı kardeşleri, Prof. Dr. Tevfik Berkmanın baldııı Özden Küçüka. Gülsen Arsal, Erdogan Arsal. Ayşen Berkman. Sinan Beıkman. Dnz. Bankası Baş Hufcuk Müsaviri Macit Sarıoğlu ve Kusadası Öğretmenlerinden Sacit Sarıoglu'nun teyzeleri, Eski Denlzll Belediyc Reisl Ferlt Ali Küçuk», Avukat llhan Mertsoy, Perihan Bshadır, Eski Deniaül Milletvekili Turhan Bahadır Saadet Kaymakçı ve Nadi e Mertsoy'un yengeleri, Izmir MiUetvekill Cemal Hakkı Selekin yeğeni. Demet Ulubay ile Dis Tabibi Nezih Ulubay'ın sevgHi halaları, Nazan Küçüka'nın biricik babanneleri. Banu ve Samiye Selek'in sevgili ablaaı VflCİDE SÖKMEN 16 8/1966 günü vefat etmiştir. Cenazesi 17/8/1966 çarşamba (Bugün) öğle namazmdan sonra Şişli Camiinden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığındaki ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. AİLESİ Cumhuriyet 9584 Bn. ŞAZİYE N. ALİ KÜÇÜKA nın vefatı dolayısiyle gerek cenazesine bizzat İştirak etmek ve gereKse telefon, telgraf ve mektuplariyle taziyetlerin! bildiren ve çelenk göndermek lutfunda bulunan bütün akraba, dost ve arkadaçlarımıza, Anadolu Slgorta Şirketi mensuplarına, merhumenin rahatsızlığı devamınca kendisini ihtimamla tedavi etmek hususunda Blâkalarım eslrgernemis olan aile dostu Dr. FAZIL ŞERAFETTİN BÜBGE Ue Dr. EKREM ALABAY ve ailelerine Dr. FETHt ÖKTEMGİL'e minnet ve şükran hislerimizl ayrı ayrı Haya büyük ve sonsuz »cımız mâni teşkil ettiğinden şukran duygulanmıza Sayın gazetenizin tavassutunu laygı ile rica ederiz. y TEŞEKKÜR Sevgili eşim: PROF. DR. MED. OTÎO SPÜHLER in rahatsızhğı sırasında yakın ilgilerini esirgemiyen ve elim vefatında acımızı paylaşan dostiarımıza en candan şükranlanmı s u n a n m Eşi: Şaziye Spühler İlâncılık: 5258/9592 KÜÇÜKA AİI,ESt Cumhuriyet P557 j t »TAKOr dOncü MAHALLE SATI9 FUTUkRI TaJtB 1 T1M11 incl MAHALLE lnd MAHALLE rtP: üıı t»: O P N ÜU 4S.450 71SM litt 47 (MS • 75.009 Tfr: K ıtıı l ( f 090 • 122 090 ılıı HÖM PRENS HALIM SAIT BALTACI ÇİFTLİĞİ SATlLACAKTlR Birinci satış 26/8/1966 cuına günü saat 1415, ikinci satış 59/1966 pazartesi günü saat 1415 arasında yapüacaktır. Müracaat: İstanbul, Üsküdar Sulh Hukuk Mahkemesi Başkâtipliği Dosya No. 966/12 Cumhuriyet 9556 •••••••••••••••»»••, Kat! •••••••••••••••••• 57.SMIS453 3UH57.MS BMI5NI 37 0W »OOD O 240 000277.NO 77.DM • 15 O M olarak 28 ağustos pazar akşarnı son terosillerini vereçek olan PEflN SATIŞLAROA 5 ÎO TENZİLAT YAM T*S*PRUf CULAB». *Z»MI KOLAYLK. B MttH ŞH>e*tniBQ ?i I H t İ | tHlj TÜRKİYE EMLÂK© KREDİ BANRASI (Basın 189619589) • • • • • • • • • •• • » • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • Doc Dr. GÜNGÖR SAMİ ÇAKIRGİL Cumhuriyet 9588 HIIIJM IIKICE II.S.JI BUZ REYÜSÜNÜN SON BUOOM DEMİR TÜCCARLARI ve 1 SANAYİCİLERİN DİKKATİNE \ Türkiye Demir ve Ç l B ec c Işletmeleri Genel Müdürlüğünden KARABÜK ;; 120, 140, 160, 180 mm. lik U ve 140 mm. lik I Profilleri ile 16.5 mm. ve daha yukarı kalmlıktaki Plâtinalar, 35 X 35 X 4 ve daha ince köşebentler, Stok durumlanna göre serbest olarak satışa arzedilmiş bulunmaktadır. Sayın müşterilerimize duyurulur. •••»»»•»»»••»»••••••••••••••••••••••••»»•»•••••••••••••••••••»^•^••^ (Buta ' • Avrupa kliniklerinde 4 ay sürecek tetkik seyahatine çıkmıştır. ANKARA • • • 10 GÜNÜ TENZİLÂTLI HALK GCNÜ Istanbul 13. lcra Memurluğundan 966/2320 Bir borçtan dolayı mahçuz olup satılmasma karar verilen 1675 lira değerinde bir battaniye, 42 adet muhtelif boy bardak, servis tepsisi, 3 adet gazoz ve konserve açacağı, somya, lirnonata bardağı, porselen süs tabağı, kulplu limonata bardağı, porselen yemek tabaklan, porselen çay fincanlan, cam meyvelik, porselen kayık tabak. porselen eflârun renk sekerlik, şekerlik nikelaj müstamel. iki kişilık somya, eski tip sam san, âvize, yapraklı âvize, tekli tavan âvizesi, kömür sobası, halı, ieccade, Battaniye, radyo altı, Büfe, Karyola, Gardrop, du\ar ve masa saatı, v.s. ev eşyasının birinci açık arurması, 22/8/1966 günü saat 16.3017 arasında mahçuzun bulunduğu Şişli Kurtuluş Baysungur Sokak No: 221 de satılacaktır. O gün mahçuza verüen muhammen değerin Oo75 ini bulmadığı taktirde ikinci satışı 23/8'1966 günü aynı yer ve saatte yapılarak en çok artırana peşin para ile satılacaktır. thale karar pulu ile dellaliye resmi alıcıya aittir. Almak istiyenlerin belli gün va taatte mahıllinde hazır bulunmalan ilân olunur. 10 8.1968 • • • MATİNE: 18.15 SUARE: 21.15 Belki dc tir daha göremiyeceğiniz SAHANİ • llolliday üıı/ üeviisiinüR \ıııı III yii Veda temsiılerini kaçırmayınız Siletler İzdihma mah»l vermemek Için biletlerinlzl evvelden «yırMnız. • X • : Saray Sineması Beyoğlu 44 16 56 % Spor Sergi Sarayı 48 79 49 * : , NOT: ••*••••••••••••••••»•••••••»••••••••••••••••• mtXM*t «« U58S ELEMAN ARAN1YOR Bir Amerikan ilâç fabrikasmın Antibiyotik Departmanını idare adebilecek tecrübeli bir elemana ihtiyaç vardır. Tel: 21 72 00 Cumhuriyet 9591 tilngihkt (Buuu «12 1571
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog