Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

P. Souvestre ve M. Allain FANTOMAKAYBOLAN TREN 22 nci kitap. • Küçiik, büyük herkes okuyabüir. • Her satınnda heyecan vardır, • Hiçbir macera kitabı, FANTOMA serisinin heyecanını veremez. • FANTOMA serisinden 22 kitap çıktı. • Her kitap ayn bir aerüvendir. • Her kitap 5 liradır. • 23. cü kitap baskıdadır.. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERI 43. yı sayı 15103 umhuriy K U R l ' C l ' S l J Y U N U S NADI lel&al »e mektup tdresı: Cumhuriyet IstanbuJ Poeta Kutusu: IstanbuJ No «48 Teleforüar: 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 *2 S? 22 42 88 Ö 42 99 bfoii KOZyETlK/âllMYil OL2714S * 4 *" J *cılık 308^9543 Çarşamba 17 Ağustos 1966 KOFdtCUSU Turizmiçin 3 yılda 65 milyon yatırım yapılacak ANKARA (a.a) •• ç yılda realıze edılmesi önII gorulen turızm yatırımlan ıçin 65 mılyon lira harcatıacağı açıklanmi'tır Venlen bılgiye göre, son yıllarda turizm alanında onemlı gelışmeler kay dedılmış ve tunst sayısı, geçen jıllara oranla büyuk bir artış gostermistır. Öte yandan, yanm kalmıs tesislerin tamamlanması ve yeni yatırımlara hız verılme sı konulannda da faaliyete geçılmiştir. Hukumetin bu konudaki ilgisıne ve destekleyici tedbirlerine dıkkati çeken Turizm Bankası Genel Mudurü Davut Giresunlu, şu bılgıyı vermiştir: «Turt tnrizmine hizmet amacıvla knrulmuş olan Torizm Ban kası, hukumetin de yardımıyla büyük hamleleri gerçekleştinne çalışması içine girmiştir. önümüzdeki yıl, Yeniköy'de Sait Halim Paş» yahsında böyle bir isletmeyi faaliyete geçinnek için çalısmslsnmu bir hayli ilerlemiştir. 'Personel Kanununun tatbiki imkânsızdır, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) evlet Personel Daıresı Basdanışmanı, Fransız Devlet Şurası uyesı Roger Gregoı re'nın Devlet Personel Kanunu hazırlanırken ve hazırlandıktan sonra bazı raporlar verdığı, bu raporlarda yaptığı tavsıyelerın Devlet Personel Dairesı tarafından dikkate alınmadığı ve uz manın son raporunda; «Bu kanun uygulanamaz» dediği oğrenilmıştır. Konu ile ılgıli olarak bılgısıne başvurduğumuz Devlet Bakanı Alı Fuat Alişan, haberı doğrulamı», Gregoire'nin Personel Kanunu hazırlanmadan once verdiğı bır rapordakı tavsıjelerıne Personsl Daıresınce ujulmadığını bıldirmıştır Perso nel Kanunu yururlüğe gırdıkten sonra bır kopyası Fransız uz • mana gonderılmiş ve uzman ı kıncı bır rapor hazırlıyarak: «Kanunun tatbik edilmesine imkân olmadığım* bıldirmıştır. Uzman bılhassa sınıflandırma konusu bakımından kanunu tenkıd etmistır. DEVLET PERSONEL DAiRESiNiN FRANSIZ BAŞDANIŞMANI GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI: Iki ülkeyi ilgilendı lıkefe meselaler görüşülüyor Bulgar Dışişleri Bakanı Başev Ankara'ya geldi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hukumetin dâvethsi olarak dün Ankara'ya gelen Bulgarıstan Dışişleri Bakanı Başev & senboğa Hava Alanında gazetecılenn sorulan üzenne, «iki ülke arasında, devamlı bir sımr andlaşmasının ımzalanmasının çok muhtemel oldugnnn, Ankara görüşmeleri sırasında, parçalanmış Türk ailelerınin dnrumlaruun da konuşulaeagını» söylemıştır. Dışişleri Bakanı thsan Sabrı Çağlayangü, Dışışlen Bakanlığı Genel Sekreten Zeki Kuneralp ve diğer llgılıler tarafından karşılanan misafır Bakan, bava alanı şeref salonunda basına kısa bır demeç vermış ve «Türklye'yı ziyaretinin. iki ülke ırasındaki dostlugun ve ılişkilerin gelişmesinde olumlo bir rol oynayacagına inanıyorum» demiştir Bulgar Hava Yollarımn ozel bır uçağı ile saat 10^0'da Esenboğa Hava Alanına gelen Bulgaristan Dışişleri Bakanı Başev'e, eşı ile yardımcısı Lubomir Anguelov ve ikı dışişleri yet kilisı refakat etmektedır. Bulgar ve Türk Dışişleri Bakanlan arasındaki görüşmeler saat 16'da Başbakan Süleyman Demiren ziyaretten sonra baslamıştır D •TRUVA. DA YOK OLAN KRISTAL TAK1MLARINDAN AKTA KALAN BİRKAÇ BARDAK VAPUBUN BARLVDA YATAK ADEDİ Banka, gelecek yıllar için, bas Iıca hedeflerden biri olarak, bn(Arkası S». 7, Sü. 4 de) Truva'nın ilk kokteylinde kristal bardaklar yokoldu! , Vedat ETENSEL lk Turk ferıbotu «Truva» nın Denız Ticaret fılomuza katılması munasebetıyle evvelki jece Truvada verilen kokteylde geminın kristal bardak ve tabaklarından önemli bir kısmı dâvet sırasında ortadan kaybolmuştur. Tanınmıs kimselerin hazır bulunduğu 700 kişiyı aşan dâvetliler arasında, Senatörler, Milletvekilleri eski ve yeni bazı Genel Mıidürler, büyuk firtnalann temsilcilerı, acentalar, yerli ve yabancı basın mensupları, bazı konsolosluk erkânı ile büyuk muesseselerin yonetim kurulu uyeleri görulmekte idi. Dunyanın bütun memleketlerinde fıloya katılan yeni bır gemmın ilk kokteylinde «souvenir» şeklınde hatıra olarak kıbrıt ve sigara gibi çapta değersiz bir ta kım şeylerın alındığını soylıyen Denızcihk Bankasındaki ilgıliler, «Bnrada maalesef fiyatı 2535 lira arasında olan kristal kok ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) Çorum Belediyesi tarafından istevl bardaklan ile kristal ufak lerınden çıkardıkları için protestabaklar ve servis tepsilerinın to yürüyüşü yapmakta olan işçiler fazla rağbet gördfigünü üzündün Ankaradan hareketle ilk güntüyle farkettik..» demışlerdır. de 54 kilometre yol katetmişlerdir. Nitekim ilk kokteylde böyle İşçiler Ankara İstanbul yolu bır olayın cereyan edeceğını daüzerindeki yurüyüşleri sırasında ha önceden duşunen gemi ilgiköylüler tarafından sık sık karşılilen, Avrupadan alınan gumüş lanmış, kendilerine ayran ikram kaşık • bıçak ve çatal takımlarıedilmiştir. Bazı yabancı turistler nı önceki gece ortaya çıkarmaise işçilerin filmini çekmiştir. mıslardır Truva Izmir Brendızl ve Venedikte daha üç kokteyl verecek tir. r İ «7 kisiye 1 turist düstüğü gün inalî sikıntımız giderüecek» İZMİR Mıllet Meclısı Turizm ve Tanıtma Komisyonu Başkanı AP Milletvekili Sürey\a Sofuoğlu, «Yedi kisiye bir turist düştügfi gün mali sikıntımız giderileceğini» soylemiştir. Turizm Endustrısi Kanun Tasarısı hakkında bilgi veren Sofuoğlu, özetle demiştir ki: «Kannn, ödeme g&ei olmıyan Belediyelere de yardım edecek, turistik yatırımlara sevkedecektir. Ayrıca, seyahat acentelerine kredi yönünden yardımda bnlnnacak, kontrolünü de sağlıyacaktır.» öte yandan bildirildiğıne gö re, Hukumet, Roger Gregoire'i bu defa daha önce yaptığı ten kıtleri gözönüne alarak, Personel Kanununun tadıli konusunda çalıştırmayı kararlaştırmıstır Bundan bır süre önce Ankara ya gelen Fransız danısman Dev(Arkası Sa. 7. Sd. S de) KANUNUN TADİLİ BULGARtSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI İVAN BAŞEV, ESENBOGA ALANINDA... ÇorumHu isçiler 54 kilometre yürüdü Uçak düştü: 24 ölü var VİSANA (AP) Bükreş'teki Avusturya Büyükelçilıği dün 11 Ağustos tanhınde Sibıu şehn yakınlarında bır Romanya yolcu uçağımn duştüğünü ve ıçmdekı 24 kadar yolcu ve mürettebat mensubunun öldüğünu bıldirmıştır. Büyukelçılık sözcüsü, Romanya makamlannın kaza hakkında henüz bır açıklama yapmadıklannı soylemıştır HİSARİ BCDAK, KITITLXMASINDAN AZ SONRA BAŞINDAN GEÇENLERI SAKIN SAKİN ANLATIRKEN... Türk • Bulgar ıkıli görüşmelerinde, •Pkrçalanmif aileler, 1B2S anlaşmasuıın uygulanması, or> tak snlar ve devamlı bir nnır anlasması» konuları ele alınmaktadır. Görüşmeler bugün de devam edecek ve Başev Cumhurbaşkanı Sunay tarafından îzmir(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) GÖRÜŞÜLECEK KONULAR 0 Sunay, Kuvvet Komutanları ile göriiştü BAŞBAKAMN TEMASLARl ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Demirel, dun evinde; Içişleri Bakanı Sükan, Çalışma Bakanı Erdem ve AP Genel Başkan Yardımcısı Asalflebir süre görüşmüştür. Görüşmeden sonra Başbakan gazetecilere, «Parti meselelerini görnstük. 7amı>n " " » " biz, böy le yapanz» demiştir. Başbakan, gazetecUerin kabine hakkındakj sorulanm ise, cevaplandırmarmştır. Boğuldu sanılan adam 25 saat sonra su yüzüne çıktı ölgede 40 dereceyi aşan sıcaktan kurtulmak ıçın Burç çayına gıren Adıyaman'ın Burç köyünden Hisari Budak«lmdat... Boguluyorum...» avazeleri arasında gözden kayboldu. Hisari"nin gözden kaybolduğu yerde sular, bir huniden akarmışcasına dönuyordu. Hisarî'nin kayboluşuna büyüyen gözlerle şahit olan 30 koylüsü bir anda matem havasına gömüldüler. Karanlık basmcaya kadar çayın her tarafmı aradılar ve sonra elleri boş, ümitsiz koylerine dönüp Hisarî'nin oğlu Azız Budak'a «Baban çayda kayboldu» dediler. Koyde o gece Hisarî'nin hatıraları anlatıldı durdu. Her konu san sözlerıni «Allah rahmet eylesin. .» diye bıtıriyor, dinleyen ler de tasdik makamında başlarını sallıyorlardı. Sonunda köyün aklı erıklerinden bırı «Hisarfnin cesedi mntlaka kayalara takılmıştır. Dinamitle kayalan paralarsak su yüzüne çıkarj» dıyıverdı. Gün ışırken ellerinde dinamıt Selâhattn GÜLER lokumları olan koyluler Hisari^* eçen Cuma gunü Londranin kaybolduğu yere doğru yo^ * nın tenha bır sokağında uç la duzuldüler. Bıraz sonra ortapolısm arka arkaya öldurülmehk dmamıt patlamalarından inleri ile sonuçlanan cinayetin soleraeğe başladı. Patlamalar oğrusturmasmı yapan dünya çaleye kadar sürdü gittı ama, su pındakı SCOTLAND YARD, cayuzüne balıklardan başka bır nıleri bulmak ıçın çeşıth ülkeleşey vurmadı. Dinamıt atarken rın polis teşkilâtları ile işbirliği Sayveren köyünden bir arkayapma kararını almıştır. «Ada daşlarının da yaralanması uzedısı soruşturma» diye nitelendirıne yaralıyı Adıyaman Hastarılen tahkikat için Türk Pohsinesine kaldınp ışi paydos ettine de gerek Scotland Yard ve ler. (Devamı 5 inci Sahifemizde) gerekse Interpol tarafından cânılerın eşkâllerı bildirilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Harb Oyunlarmı izleyen ve Deniz Harb Okulunu ziyaret eden Devlet Başkanı, bugün Ege gezisine çıkıyor. G ünün notları Yılda 45O milyon... Devlet Başkanı Cevdet Sunay, dun Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Refik Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral trfan Tansel ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necdet Uran ile Harbiyedeki Orduevinde görüştnuştür. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) «TRlTVA» SEFERE ÇIKTI Emniyet Genel Müdürünün trafik konusunda verdiği bilgi, tek kelimeyle korkunç. Türkiyedeki trafik kazalarının toplamı, Amerikadakilerden 19 misli, Fransadan 8 misli fazlaymış. «Her yıl» diyor, Genel Müdür, «450 milyon liralık millî servet kaybımız oluyor, maddi hasarın bilânçosu ise 30 milyon.» Bunlar sadece kazalann kayıp hesaplarıdır. Ya trafik keşmekeşl yüzünden kaybedilen zaman, harcanan fazla yakıt, yedek parça, lâstik v.h.? Eğer bepsini kaleme vurursak yılda bir milyarlık zararı kolayIıkla buluruz. Aslında bu rakamlar Türkiyede yukandan aşağı her üniteyi içine alan başıbozukluğun, çdzüklüğün trafik alanındaki göstergeleridir. Başka alanlara bakııuz, oralardaki işleyişi inceleyiniz, rakamlar yine karşımıza milyarlarla çıkacaktır. Harb yıllannııı Başbakanı Refik Saydam, «Türkiyede A dan Z ye kadar her şey bozuk» dediği zaman pek beğenmiştik rahmetlinin lâfını. Âdeta keramet gibi gelmişti bize ve sanmıştık ki A dan başlamp Z ye doğru gidilecek, teshis edilen aksaklıklar düzeltilecek. Oysa o zamandan bu zamana çeyrek yüzyıldan fazla geçti. Tiirkiye yine A dan Z ye kadar bozuk, hattâ eskisinden de daba bozuktur. l'ine trafiğe dönelim; bir Ankara • İstanbul yolumuz var. Turistik haritalarda uluslararası yol olarak görünfir. Her gün üzerinden binlerce vasıta akar gider. Otomobüi olanlar iki şehir arasını 4.5 • 5 sa> atte aldıklan için memnundurlar. Oysa trafiğin böylesine yoğnn olduğu bu yolu diğer uluslararası yollarla mukayese ediniz, hiç de öğünülecek tarafı yoktur. İşaretler bakımsızdır, çizgiler sadece şehir ja da kasaba yakmlarmda göstennelik gibi çizilmiştir. Park yeri bulunmaz. Istelik kontrol sadece lâfta kahr. Bu yüzden her £Ün her saat kazalar birbirini koralar, insanlar öliir, araçlar hurdahaş olnr. Uzağa gitmeye hacet yok. Şn Londra asfaltırun haline bakınız. Yesilköyü geçtikten sonra bi* perişanlıktır başlar. Hele Çekmeceler arası, Kumburgaz yakmlan ancak helâllaşarak geçflebilecek bölgedir. Ne işaret, ne kontrol ne bir şey. Yüzlerce araba, binlerce kişi yol üzerinde, ve bunlar yetmezmiş gibi bir de bizim afüi şoförlerin «erkeklik» gösterileri. Tiirkiyenin nasıl bir çözüklfik, nasıl bir anarşi içinde oldnğunu görmek için bir pazar giinü oralara kadar uzanmak yeter de artar bile. 1 •Truva» feribotu, dün saat 18.05 de Istanbul'dan Izmir'e hareket etmiştir. tstanbul'dan Izmir için 120, Brendızi ve Venedik için de 120 yolcu ve 30 otomobille hareket eden Truva, daimi olarak Izmir, Brendizi, Venedik. İzmir arasında sefer yapacak ve tzmir'den ilk seferine, bugun başlıyacaktır. Almanya'da çaldırdığı otoyıı İstanbuYda buldu Almanyanm Köln şehrlnde halı ticareti yapan tranlı Muhammed Khesla Vipoiir adında bir şahıs, dükkanının önünden çalınan otomobiline, turist olarak geldiği İstanbulda rastlamıştır. tlgilüerden alınan bügiye göre, bıından bir yıl kadar önce Köln şehrindeki dükkanının önüne park etmiş ve ticarî isleriyle meş gul olmaya başlamıstır. Akşama kadar müşteriler ile uğraşan Muhammed, akşam dükkânından çıktığrnda arabasmın çalınraış ol dugunu görmüş ve durumu A l man polisine Düdirmiştir Polisin uğraşmalanna rağmen otomobilini bulamıyan Muhammed. bu hırsızlık olavını unutarak tstanbula gezmeye gelmistır. (Arkası sa / sfı fle) 1 YAKALANAN KAÇAKÇ1 (Beyaz elbiseü) Ingiltere'deki polis kaatilleri Türkiye'de de aranıyor SOMUNOĞLU'NUN DURUMU Sağlık Bakanı Edip Somunoğlu, dun gece geç vakit Başbakan Demirel ile yarım saat görüşmüştür. Somunoğlu'nun, bu goruşme sırasında, istıfa ettıği şayı olmuşsa da kendisi, bunun ash olmadığını bildirmiş ve Başbakana, Bakanlığı ile ilgili konularda izahat verdiğini söylemiştir. Iraklı bir pilot, dün uçağı ile îsrail'e sığındı TELAVİV, (a*.) Iraklı blr pilot, Rus yapısı «Mlg21» açağı ile İsraele sıfınmıştır. Sesten daha tuzlı gldebilen uçağın. Ürdün sının yakınmda tsrael uçaklan tarafından yolu kesilmlş ve pilot, milletlerarası sinyallerle ınmek Istediğinı bildirmiştir üçak dün sabah Israel askeri hava alanlarmdan birine inmiştir. Belçikalı oto hırsızı dün Yeşilköy'de yakalandı (Yazısı ? nci sahifemizde) Hindistarida yalnız inek doğumu kontrol edilecek YENİ DELHİ, (ajı.) Hindistan İaşe Bakanı, hiçbir işe yaramayan büyuk baş hayvanlann sayı sında kaydedilen artış sebebıyle, ineklere doğum kontrolü tatbık edileceğini söylemiştir. İneğe, «Anneliğin Sembolü» di ye kutsal bir bayvan gözüyle bakılan Hindistan'da hükumet, hal lun şiddetli muhalefeti karşısın: da, ancak bu yola gıdebilmiştır. m İstanbul içindeki trafik faciası ise gözümüzün önünde geçiyor. Yüz bin otomobili, kamyonu, minibüsü salıvennişiz şehre, daracık geçitlerde birleşen birkaç geniş yol. 300 ü bnlmıyan trafik memuru; sonra da bu iş neden bozuk diye düşünfip dnruyornz. Her işimizde olduğu gibi parça parça ele almak, deliklerl yamamakla meselelerin halledilebileceğini samyonız. Trafik bir dert. Fakat bu dert diğer dertlere, paraya, tekniğe, yol meselesine ve sonunda tüm idare sisteminin, bu sistemi işletebilmenin anlayışına bağlı. Trafik haftasında, yılda şu kadar adam öliiyor. şu kadar kaybımız oluyor diye ah vah etmek, ya da teferruat üzerinde bol keseden vaadlerde bulunmak hiç bir sonuç vermez, nitekim vermiyor. Aksine her geçen gün dert biraz daha müzminleşiyor, meseleler biraz daha içinden çıkılmaz hale geliyor. Nüfusu ber yıl yüzde üç artan, onun yanında çözük ve gevşek idare sistemi ile demokrasinin karıştırıldığı bir iılkenin kaderidir bu. \e bu kaderi lâf salatasiyle değiştirmek dünyayı jeniden keşfe çıkmak kadar acayiptir. Savunma Bdkanının otomobili b'küz arabasına çarptı İZMİT îstanbul'dakı Harb Oyunlannda bulunmak üzere ön ceki gece Ankara'dan Istanbul'a gitmekte olan Sa\mnma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun içinde bu lunduğu makara arabası, Uzuntarla köyünde kaza yapmıştır. Bakanın otomobili, saman yük lu ökuz arabasına çırpmış, hayvanlardan bıri ölmuş, arabanın sahibi Ismaıl Çetin de yaralanmıştır. Kazayı yarasız • beresiz atlatan Topaloğlu. kbvlüve ölen ökuzun parasım vermiştir. Eski Genel Kurmay Ikinci Başkanı ve Büyükelçi emekli Orgeneral Zekâi Okan'ın cenazesi dün askeri bir törenle Şişli camiinden kaldırılarak, Zincirlikuyu mezarlığındaki ebedî istirahatgâhma tevdi olunmuştur. Törende; merhumun ailesi efradından başka, Cumhurbaşkanı adına Genel Sekreter Cihat Alpan, Genel Kurmay Başkanı adına Emir Subayı Yarbay Fikret Çoruh, Belediye Başkanı Haşim Işcan, Kuvvet Komutanları yaverleri; Kara, Deniz Akademileri Komutanları, Merkez Komutanı. generaller, merhumun silâh arkadaşUrı bulunmuşlardır. Başta Cumhurbaşkam olmak üzere çeşitli resmî ve özel teşekküller tarafından cenazeye, 50ye yakın çelenk gönderilmiştir. Ecvet GÜRESlN ATİNA (a.a.) Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'da bir inceleme gezisi yapan Yugoslavyalı Prenses yazar Aleksandra Okronoviç'in Kıb» ns dönüşü Atina'ya inmesine müsaade edilmemıştir. Prenses Yazar, dün 'Atina'ya sokulmadi Araerikâlı SenatSrVujnjrJght'ın umumhaneye benzettigl Vietnam üstıine AjfcerOcanılar .bir fener peyk yerleştirecekler Gazeteler OLDU OLACAK, BİR . KIRMIZI FENER YERLEŞTİRSÇLERDİ TEPEMİZE...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog