Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

flUVÜCUT umhuri 43. yı sayı 15102 Telgral ve mektup ÜTuMyERSİTE dfcfiş imühantaruıa HazırVrna Korslan 30 Ağustosta Bal Cayıtlara bsşlanmıştır. Broşür iven Ders^a ne; a Cad. No. 3 KURUCUSU YUNLS NADİ adresi: Cumhuriyet İstanbui Posta Kutusu: tstanbu) No 246 22 42 96 Teleforüar: 22 42 90 22 42 « 7 2 2 42 98 22 42 Salı 16 Ağustos 1966 Gelecek yıl Hükumetin yeni gelirlere ihtiyacı var Yatırım gelişmesi sıkıntıyı arttınyor ORHAN DURU Ankaradan bildiriyor Bakanhğı yetkililerinin gelecek yıl M aliye yeni vergiler çıkarılmasını istedikleriiçin mutlaka ve bütçe Maliye Bakanlığı uzmanlarının bu yoldaki göriişlerine Devlet Planlama Teşkflâtı ozmanları d» katılmaktadır. Büdirildiğine göre. Maliye Bakanı İhsan Gürsan da aynı görüşte oldnğunn belrrtmiştir. ^ 1966 yılı döneminin genlş çapta kaynak arama ve bulraa faaliyetine girişmeden geçirilebileceği ifade edilmekte, ancak 1967 yılımn mall bakrmdan önemll ted birler ahnması gereken bir yıl olduğu belirtilmektedir. 1966 yılı bütçe döneml içinde bütçeye kaynak olacak tarzda toprak vergisi çıkanlmış, nhtım resimlenni arttıran bir kanun ta sansı Meclise sevkedilmış ve asgari geçim tndirimıni erteliyen kanun Meclislerden geçerek kanunlaşmıştır. Ayrıca 1966 yılı büt çesiyle ongörülen 700 milyon liralık 1966 yılı istikran 1967 yılı bütçesi Meclise sunulurken bir kanun tasansı halinde getirileAVKARA (Cumhuriyet Bürosu) cektir. Istikraz kanunları için Başbakan Süleyman Demirel, normal olarak bu şekilde biı yol dün Başbakanlıktan çıkarken, ututulmaktadır. zun bir süredir, konuşmadığı gazetecilerin, sorularını cevaplanKARŞILAŞILAN dırraış, «700 milyon liralık istikraz yaptlacağı» yolundaki haber GÜÇLÜKLER için, «sıhhat derecesi yoktur» de1966 yılı bütçe uygulamas bamiştir. Oysa kanunlaşmış olan kımından çeşitll güçluklerle kar 1966 mall yılı bütcesinde, «Bütçe şılaşrimıştır. Bunların başında giderleri üe gelirler arasındald nakit para güclUğü gelmektedir. farkın 700 milyon liralık iç istikBilindiği gibi Merkez Bankaraz ile karşılanacağı» hüküm osından bütçenin yüzde sekizi o larak yer almıştır. ranında avans almak imkânı mev cuttur. Ancak bu imkân hükümet İKİNCİ PLÂN' tarafından geniş ölçüde kullanılmış ve bu fon sınırlanna varmış «tkinci beş yıllık plânın gerbulunmaktadır. çekleşmesi için beş milyar l i n vergi geliri sağlanacağı» şeklindeHükümet, konsorsiyumla yakı bir başka haberle ilgili olapılan anlaşma gereğince bu yüzrak da Başbakan Demirel, şunde sekiz limitinin üzerine çıkaları söylemiştir: mamaktadır. Bu oakımdan yüz«tkinci beş yıllık plânın, yenide 8 oranının yüzde 10 a yükselden bir takım finansman kaytilmesi yolunda çabalar sarfedilnaklan gerektireceğini basın topdiği Ueri sürülmektedir. lantısmda açıklamıştım. Şu anöte yandan bir iddıaya göre da ba konuda söylenecek hiç bir darlıktan kurtulmak ıstiyen Merşrv olgun bir mahiyet taşımaz.» kez Bankasından bu defa 100 mil Dığer taraftan, Başbakan Süyon liralık altın avansı çekmiştir. leyman Demirel, dün, Başbakanlıkta, Urfa Valisi Kemalettin Ga GÜÇLÜKLERİN zezoglu ile bir görüşme yaparak, SEBEPLERT Urfanın elektrik ve su sorunlan üzerinde durmuştur. Bütçe uygulamasında karşılası Demirel, daha sonra da, bir lan bu güçlüklerin sebepleri ise Ege heyetini kabul ederek, dertşu şekilde izab edilmektedir: lerini dinlemiş, incircilikle geçiQ 1966 yılının ilk altı aylık nen heyet üyelerinin, öyat daldevTesinde yatınmların gerçekgalanmasından ötürU uğradıklan zarann giderüecegini, kendllerileşme oranı yükselmiştir. Gerçek ne bildirmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) İhsan Gürsan SWA Y, YIL SONVNDA AMLRiMlA GiDECLK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) umhurbaşkanı Cevdet Sunay, Aralık ayının ilk yansmda, Amerika Birleşik Devletlerini resmen ziyaret edecektir. Sunay'm Amerika gezisinde kendisine, Dışişlen Bakanı Çağlayangil ve ilgililerden kurulu ge niş bir heyet refakat edecektir. Cumhurbaşkanı Sunay, Washıngton'da; Amenka Bırleşik Dev letleri Başkanı Johnson ile görüşecek, ayrıca bu ziyaret münasebetiyle iki ülke arasında resml muzakereler yapılacak, ıkili üişkıler, ekonomik ve askeri yardım konuları, genış şeküde ele alınacaktır. Sunay'ın gezisi, muhtemelen, önümüzdeki giınlerde resmen açıklanacaktır. İRAN VE PAKİSTAN'I ZİYARET Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sunay'ın, Dışişleri Bakanı Çağlayangil ile birlikte, ekım ayının ilk haftasında tran ve Pakistam resmen ziyaret edeceği öğrenilmiştir. POLIS TEŞKİIİÎI İSE açıklannı kapamak için yeni kaynaklar aranması yolunda gayret serfedilmesine lüzum gösterdikleri öğrenilmiştir. iİSTİRRAZIN SDfflAT DERECESİ YOKTUR» Koatil avına, londra'nın kanun dışı dünyası da katıldı uma günü Londra'nın sâkin bir sokafında üç polisi öldüren üç kışinin bulnnraası için düzenlenen muazzam ınsan avı sırasında, kanun dışı faaliyetlerde bulunan Londralılardan da yardım görülecektir. C C 12 Ağustos Cuma giinü üç polisi öldürdükten sonra kaçan kaatiller hakkında bilgi edinebilmek için polis görevlileri cinayet yerinde incelemelerde bulunurlarken. Arka plânda, öldüriilen polislerden birinin cesedi göriilmektedir. Çok arkada ise Wormwood Scrubs Hapishanesi gözükmektedir. ŞÜPHELİLER Polıs yetkılısi Sır Simpson'un çağrısmdan kısa bir süre sonra, polıs tarafından sorguya çekilen bir adamın, cınayetle ılışıği olması muhtemel ıkı Londralının adını verdığını bıldırmiştir. Polıse adı venlen ıkı kişıden bınnın, cumartesı gunünden beri ortadan kayuoldjgu, dığfti şuphelı şahsın ise cinayetin içlendiği cuma gunünden beri görüimedıği bildiı\lmiştit. mniyet Genel Müdürü Hay. rettin Nakiboğlu, dün Polis Adliye muhabirleriyle yaptığı basın toplanüsında, memleketin asayiş ve emniyet konusunda geniş açıklamalarda bulunarak: «Artık suçlular, bilhassa hırsızlar da teşkilâtlanıyor. Eskisi gibi münferit çalışmıyorlar» demiştir. Toplumun rahatsız edilmemesl için, polisin suçlulardan daha ön ce modern techizat ve vasıtalarla teşkilâtlanmak zorunluğunda olduğunu, bunun için de çalışıldığını ifade eden Genel Müdür, 29 yıl önce yürürlüğe gireh 3201 Sayıh Polis Teşkilât Kanunundan yakınmış ve «O zamandan ba yana nüfus iki misli arttı, sosyal ve ekonomik herşey değişti. Bizim teşkilât ise, olduğu gibi duruyor, miktannda yükselme kaydetmedi» demiştir. Nakiboğlu, daha sonra Türkiye nin 571 ilçesinden yansında henüz polis teşkilât) bulunmadığuu da belirterek hâlen bu üçelerden 90 kadannın polis teşkilâb kurulması için müracaat etüğinl söylemiştir. E Bölge Trafik Zabıtası kuruluyor Toplanüda, trafik Konusuna da temas eden Genel Müdür, 1967 yılında, 5 yıllık plân dahüinde Tur kiyede «Bölge Trafik Zabıtası» nin kurulacagını bildirerek, şunları söylemiştir: «Karayollan teş> IdUtı gibi Tnük Polisi de, şehirleraran kontroDert yapmak için 14 bölgeye aynlacaktır. Bölge tr» Bk zabıUsı teşkilâtının Uhakkuku için 73 milyon liraya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu, 5 yıllık plân dahilinde sarfedileck ve teşkilât tamamlanacaktır. Şehirlerdeki trafik şube müdürlükleri ise, sa dece şehir içi traügi fle nğraşacaktırji Kabinede bu hafta değişiklik bekleniyor f *> Üniversite giriş sınavları 4 milyon lira gelir sağladı Bu yıl Üniversite bütçesinden 500 bın lira harcanarak j'apılan Üniversite gıriş sınavları hazineye 4 milyon lira gelır sağlamıştır. Bu konuda Iktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Furgaç sınav sonuçlarını değerlendırme komısyonunda çalısan oğretım üyelerinin de bu işi hiç bir ucret almadan yaptıklannı açıklamıştır. Ayrıca sınav sonuçlarmın değ^rlendırilmesinde kullanılmakta olan kartlarında 50 bın lira gıbi onemli bır para tuttuğunu ifade eden Prof. Furgaç, onumuzdeki yıl sonuçların kart yerıne teype ahnması yoluna gi dilece.ğını belirterek özetle şunları soylemıştır: « Kartların muhafazası çok yer istemekte ve daha pahalıya mal olmaktadır. Halbuki onun yerine teyp kullanılacak olnrsa 30 bin liralık bir kâr sağlanacağı gibi 50 metrelik seritle de bu iş halledilmis olacaktır. Zi(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) İP UÇLARI ünün notları Gayrı ciddî. Günlerdenberi değil, aylardanberi kabinenin değişeceği söylentileri sürüp gider. Ba söylentilerin belki bir kısmı yakıştırma. Ama her balde doğrn tarafı, gerçek tarafı var ki ikide bir ortaya atüıyor. Demirel kabinesinin daha kurulduğu sırada befenilmediği, silik isimler üzerinde yalnız karau oyunnn değil, A.P. Gruponun da özellikle dardufa malumrtur. Tenkidler karşısmda, hem de sadece Grup içindeki muhalefetten değil. kabineye girmemiş yakınlanndan da gelen tenkidler karşısında, Sayın Başbakan bazı Bakanlan değiştirece. ğini îraâ eden konuşmalara başlamış, ancak araya bütçe müzakereleri, bu arada Gürsel'in hastalığının ginnesi yüzünden değişikliğin Marta bırajaldığı yine Demirel'in yakınlan tarafından dayurulmnştu. Bütçe çıktı, Mart geldi, Bakanlardan tarihsiz istifa mektuplan alındığı yazıldı, ve hükümetteki değişiklik için Sadettin Bilgiç ve bazı çevrelerin ısrarla üzerinde durdukları Parlâmento üyeleriyle temas edildi, fakat engelleme gürültüleri arasında seçim sathı mailine girildiği için «vuslat yine başka bahara» kaldı. Gerçekten, seçim arifesind» böyle bir değişikliğin gereksizliği şüphesizdi. Zira değişiklik yapıldığı takdirde hem Grnpta Bakan olmak istiyenlerden yüzde 95 inin ümitleri kınlmış olacak ve dolayisiyle Grupta, teşkilâtta hnzursuzluk başlıyacak, hem de kuvvetli ihtimalle galip çıküacak btr seçimden sonra Bakan tâyini daha güriiltüsüz yapüabilecekti. A.P. seçimlerde biiyük başan sağladı. Ne var ki hemen ertesi gün başlıyan kabine değişikliği hikâyeleri, temaslar kısa süre devam etti ve bu defa da Meclisteki gürültüler arasmda nnutohıverdi. Şimdi aynı söylentilerin içindeyiz. Yalnız tarafsız ya da muhalif basın değil, A.P. ye bağlı gazeteler ikisi hariç günlerdenberi kabine değişikliğinin haberleriyle bezeniyor. Sayın Başbakan özel yemeklerde mületvekilleriyle bu konuları konuşuyor, İstanbulda etkili çevrelerle temaslar yapıyor, Dr. Sadettin Bilgiç'i yoklnyor ve arkasından merdiven başlannda sisli demeçler veriyor. Bu demeçlerde ne teyit var, ne de tekrip. Anlaşılıyor ki Sayın Başbakan meseleyi ayakta ve taze tutma taktiğini, hiç değilse bir süre daha ve belki de büyük kongreye kadar başarıyla yüriitmek, açıkçası işi sallantıda bırakmak niyetindedir. Peki ama isimleri dillerde dolaşan Bakanlann dummn ne olacak? Bir Bakan düşününüz ki her gün istifasından değil, istenmediğinden, değiştirfleceğinden bahsedilmekte ve söylentiler tekzip de edilmemektedir. Bu durumda Bakan çalışabilir mi? Bırakahm çalışmayı, Bakanlığındaki en küçük memura, hattâ evindekilere sözünü geçirebilir mi? Doğnısunu isterseniz aylardır devam eden böyle bir komedyaya siyasi tarihimizde rastlanmamıştır. Bir Bakan yetersiz olabilir ve eğer yetersizliğine kanaat getirilmişse değiştirilir. Ama politika oyunu yüzünden yürütme orgamnın çarklan durdıınılmaz. hele şöyle, ya da böyle, Bakanlığa yükseltilmiş kişiler bu derekeye düşürülmez. ANKARA (Cumhuriyet Bıırosu) ic el, dün Başbakanlıktan çı*^ aşbakan Süleyman Demirkarken gazetecilerin kabine ile ilgili sorulanna, «Bu konuda benden hiç bir şey alamazsmız» cevabım vermiştir. Başbakan, ayrıca Ankarada çok önemli bir işi olduğu için daha önce kararlaştırıldığı üzere 19 ağustos tarihinde îzmire gıdemiyeceğini, bır gün sonra yânı 20 ağustosta gidebileceğini belirtmiştir. Başbakamn bu sözleri ise 19 ağustosta ka bınedeki değişiklikleri açıklıyacağı şeklinde yorumlannııştır. Başbakanm dün kabine ile ilgili hiç bir teması olmamıştır. AP çevrelerinde belirtıldığıne göre Başbakan, gerekli temaslarmı bitirmiş ve kesin karara ulaşmak ıçm duşunmeğe başlamıştır. Bakan olacağı israrla ifade edilen Aydm milletvekili ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ismet Sezginin bu defa da Bakan olaraıyacağı ileri sürülmektedir. İsmet Sezginin Bakan olmasının Aydm AP Teşkilâtında bazı huzur suzluklara yol açacağı mülâhazası ile bundan vazgeçildiği öğrenilmiş tir. Nıtekim Sezgin, Uzakdoğuda bir gezıye çıkmıştır. Bakan olması ihtimali üzerinde duran kimseler şunlardın Sadettin Bilgiç, Vedat Ali Özkan, Turan Kapanlı, Turgut Toker, Turhan Bil gin. Bunlar dıışında henüz isimleri belli olmayan iki Senatöriin Bakan yapılraası ihtimalinden bahsedılmektedir. m Scotland Yard detektifleri ile silâhlı polislerin, bu iki kişi hak kında bılgı topladığı sanumaktadır. Bu arada polise değerli bazı ipuçları veren bır çok insan, hay dutlardan polis taralından korunmaktadır. Bunlardan biri, kaatiller tarafından kullanıldığı sanılan arabanın pcızar sabanı bulunduğu demıryolu yakınındakı garaja bakan daırede oturan bir kadmdır. Duruşmalarda önemli bir şahit olan bu kadmın adı gızlı tutulmaktadır ÜNİVERSİTE SUNAY'DAN MALt MUHTARtYET İSTEDİ îstanbul Üniversitesi ile Teknik Üniversiteyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, öğretim üyeleri ile iki saat göruşmüş, dert ve dilekler konusunda kendisine muhtıra verilmesini istedikten sonra; «ögr*teceklerin ve öğrencilerin maddi imkânlarını takviye gerekir. Bunu biliyoruz. Eskiden; vatan, millet derdik; simdi para, para.. Eskilerin yüzü suyu hürmetine ba millet ayakta dumyor. Yoksa, batardı» demiştir. Sunay, yanında Vali Vefa Poyraz, Bırinci Ordu Komutanı Memduh Tağmaç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Cıhat Alpan olduğu hâlde; önce ts(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) PARMAK İZLERİ Polıs, parmak ızi ve ofizı diğer ipuçları aradıktan aonra, otoraobilı karış kanş ıncelemek üzere Polis Merkezıne teslioı etmışleı> dır. Bu arada, Sootland Yard tarafından yapılan bır açıklamaya göre, kaatillerin kullandığı arabada parmak izlen bulunmuştur. Ancak. soruşturn.alarda fazla bir ilerleme kaydedilememektedır. Yılda ortalama 15,000 trafik kazası oluyor Turkiye Trafik Kazalannı Önleme Cemiyeti tarafından Taksim gezisinde düzenlenen sergi, törenle açılmıştır. Saat 10.30 da serginin açış konuşmasını yapan Emniyet Genel Müdürü Hayrettin Na kiboğlu, memleketimizde trafik ka zalarının oluşundaki nedenleri anlatmış ve bu arada, «Memleketimizde her yıl ortalama İS bin trafik kazası olmaktadır. Bu kazalarda asgari 2 bin 500 vatandaşımız ölroekte ve 12 bin 500 kişi yaralanmaktadır» demiştir. Genel Müdür, daha sonra yılda sadece trafik kazalarından dolayı 30 milyon liralık maddi hasar olduğunu belirtmiş ve «Prodüktivite hesaplanna göre yılda 450 milyonluk millî servet kaybunız vardır» demiştir. Mevcut kazaların yüzde 70 inin sürücülerin trafik kuralarına riayet etmeyişinden, yüzde 21,5 unun da yayaların kusurundan meydana gcldığini de belirten Nakipoğlu, «Türkiyedeki kazalar. Amerikadan 19, Fransadan 8, Almanyadan 7 ve İngiltereden ise 2 misli daha fazla» olduğunu söylemiştir. Sunay, yarın Ege gezisine baslıyor Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 3 gun sürecek Ege gezisine, yarın baslıyacaktır. Sunay; Tekirdağ, Gelibolu, Ça naîckale, Çan, Yenice, Balıkesir ve Manisa'ya uğradıktan sonra, Fuann açüışında bulunmak uzere, 19 ağustos gecesi İzmir'de olacaktır. BİRİ YAKALANDI ÇORUMLU İSÇİLER İSTANBLT, YOLUNDA Gnl. Okan dün defnedildi ÇORUMLU İŞÇILER İSTANBUL'A YÜRÜYÜŞE BAŞLADI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil, dış ülkelerde Türkiye'yi temsil etmekte olan büyükelçiler arasındaki değişiklikleri ve yeni atamalan kapsayan kararnameyi, muhtemelen çarşamba veya persembe günü, Başbakana verecektir. öğrendiğimize göre, söz konusu kararname ile tüm hızmet sürelerinin üçte birinı Merkezde geçirmemis birçok büyükelçi Merkeze gelecektir Büyiikelçiler arasmda değişiklik Uç İngıliz polısmi vuran sanıklardan bıri, yakalanmıştır. Bu, 36 yaşında, işsiz güçsüz takımından John Edward Witney'dir. Scotland Yard sözcüsü, Witney'ın bugün mahkeme huzuruna çıkanlacağmı söylemiştir. Bir müteahhit rakibini vurdu Bir müteahhit, iş yüzünden dün, rakibi muteahhidi tabancayla yaralamış, bu arada kurşunlardan biri, kendi oğluna rastlamıştır. Karagümrük Akseki Cami Sokak 74 numarada inşaat yaptıran Kadir Konak ile müteahhit Fuat Ulucay arasında para meselesinden üıtilâf çıkmıştır. Bunun üzerine Konak, inşaatını müteahhidin elinden alarak. hemşehrisi olan Hayrettin Kartcan'a teslim etmiştır. Dün, inşaatı tamamlamakta israr eden Fuat Uluçay, tabancasını çekerek Hayrettin Kartcan'ı karnmdan ağır yaralamıştır. Olay yerinde bulunan oğlu 19 yaşındaki Selâhattin Uluçay'ı da kazaen yaralayaD sanık, yakalanmıştır. Ecvet GÜRESLN Ûncekı gun vefat eden Kurucu Meclis üyelerinden emekli Orgeneral Zekâı Okan Uün Şışli camimde kılınan öğle namazını müteakıp askerî törenle Zıncirlıkuyu mezarlığma defnedil mıştir. 1311 yılında Istanbul'da doğan merhum, ordunun çesıtlı kademelerınde başan ıl° çalışmii. ve Genelkurmay II Başkanlığına kadar yükselmiştir. Eraekh olduktan sonra Kâbil Büyükelçıliğine atanan Zekâl Okan, 1960 tan sonra Kurucu Meclis üyesi olarak çalışmıştır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Çorum'dan Ankara'ya haklarmı almak için yuruyen işçiler dun saat 10 da Samanpazarından yaya olarak İstanbul'a doğrıı yü ruyüşe çıkmışlardır. Yüniyuşe geçılmeden önce işçiler, kurban kesmişlerdir. Fıkir Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyın Ergun ile Merkez Yönetim Kurulu uyesi Ahmet Ali Arlı da ışçilerin yüruyuşune katıimışlardır. Samanpazarından yola çıkan işçiler, Talât Paşa Bulvan yolu ile istasyona, oradan Yenimahalleye geçerek tstanbul yolunu tutmuşlardır. Dün akşam Istanbul'dan Ankara'ya giden Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahira Tekın, içki kalitesımn düzeltümesi için ügılilere smır vermiştir. «Çay Genel Müdürlüğü» nün ku rulacağını bildiren Bakan, tasarının; Kasım döneminde Meclise venleceğini söylemiş, habersiz o. larak Edirne Kapıkule giriş ka/ pısına giderek, incelemelerde bulunmuştur. Içkilerin kalitesi düzeltilecek Katar Emiri'nin adamlan Hilton Otelinin asansöründe Erzurum'da dün 50 ev tamamen yandı KATAR EMİRİNİN FEDAİLERI GAZETECİLERI KOVALADI aştan aşağı beyaziara bürıinmüş kara gozJüklü, kısa sakellı bır adam aceleci adımlarla Kapahçarşıdakı kuyumcu dukkânlarından birinden çıkıyor, diğerine gınyordu... Yüzünde, aradığını bulamamanın somurtusu vardı... Çevresıne umutsuzca bakmdıktan sonra, az ötede yeşil neon lâmbalan ile ışıklandırılmış bir dükkân daha gördü ve hızla oraya doğru vöneldi... (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ERZLRVM, (a.a.) İspir ilçesının Duz koyunde dun çıkan bır yangın sonunda 50 ev, tamamen yanmış, 250 kişi evsiz kalmıştır. Kızılay, yangın yeine 55 çuval un, 10 çuval bulgur, 10 çuval da kuru sut tozu göndermiştır. B tstanbul Belediye Encümeni, bilet ücreüerinin artmlmasını isteyen sinema sahiplerınin talebini, reddetmiştir. Sinema sahipleri, bir süre önce, genel masraflannın artınldığını, bu yüzden zarar ettiklerinl ileri sürerek, ücretlerin 5 lir» çıkarılmasını istemişlerdi. Sinemacıların zam isteği reddedildi «fc v "
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog