Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet • A s. . \ O Y M A v AHLAK r A A H H 8 T IDER (ASAS1N/; Sahibl: NAZİMK NAM « C«Mİ Yay» 1M44M! A SorumJu Tazı tjlert Müdürü: 0 Basus T* Yayan: CDUBUHtTET GaıetecUik T A S • C«|«JogJu HaUcevi KTKT GÜBMlN EBOL OALL1 Uatb&acııık T« w>kak No 394J Meydam Edirn» H»nı Adam» Telefon: «350 * 4NKABA: Atatürk Bulvan Tcaw Ap . lemseıuı relelon: 12 09 M 12 09 6« 12 95 «4 17 J7 SS * İZMİS G«ıi Bulvarı No 18 Tel 31230 tLLBRİ: KScOksaıt BÜROLAR ABONEveİLÂN SaMllk « avhk 1 vrlık Türkly» 7S.0O 40 00 12 .M aartd 19*00 98 00 49 50 Batlık (Itektu) wo t 1 4 5 tneJ uJUtcJtm* («jıttml) 40 l t n â tahiıelm » N^an. Nikth, Evlenra». Dofum (Haktu) V 5 ölüm. UcvUt, Tesekküı vc Kanp ı r u ı ı i em 90 Kayıp (Kelhneai) 1 SAY1S1 25 KÜRÜ5 İs Bulma Kurumu 69 şube ve 20 hüro açıyor ANKARA {Cumhuriyet Bürosa) İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü işçi meselelerinj daha kısa süreli halletmek v e ışsizleri iş sahibi kılmak üzere geniş bir çalışma devresine girmiştir. Bu cümleden olarak 67 ilde birer İş ve İşçi Bulma Şu • besi açılması kararlaştırılnm v e bu şubelerin eksik bulunduğu il lerde faaliyete geçilmiştir. İstanbul Anadolu yakasının en modern sinemaları Suadiye ATLANTİK ve Üsküdar LÂLE YINYL yer karolarını tercih etmişlerdir K AIRİOILIUIK S Emekli Orgeneral Okan vef at etti Emekli Orgeneral ve Büyükelçilerden Zekâi Okan dün, Kartal Maltrpesindeki evinde vefat etmistir. 1311 yıhnda Istanbulda doğan Okan. 1330 yılında Harb Okulundan mezun olduktan sonra ordunun çeşitli kademelerinde hizmet gönnüş, Genelkurmay İkinci Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Daha sonra Kabil Büyükelçisi olan Okan. 1959 yıhnda yurda dönmüş ve 1960 yılında tekâüt olmuştur. Kurucu Meclis üyeliği de yapan Zekâi Okan'ın cenazesi yarın Şişli camünde kıhnacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu mezarhğına defnedilecektir. İZMİR TÎP îstanbul mületvekili Sadun Aren Karsıyaka ilçe kongresinde AP ve CHP'ye çatmıştır. Türkıye'de üretimin arttml ması ve memleketin kalkınması için köklu reformların ger»<ti • ğine değinen Aren «AP. memleketi gericilikten kurtaracsk, ciddî hiç bir harekette bulunmamıştır. AP ileri gönişten yok sundur» demiştir. Ajanların kaçırdığı ileri 8Ürülen kadın kocasından saklanmış Bazı gazeteler tarafından, Ru« ajanları tarafından kaçınldığı ileri sürülen Havva Aras, dün, İstanbuîda bir akrabasının evinde siyasi polis tarafından bulunmuştur. Birinci Şube Müdürü Nihat Kaner. önceki gün, bu konuda yapılan yayın üzerine, dün gazetecileıc, «Bizim tejkilâtta bu isimde tek tercüman çalışmamıştır. Ayrıca. olay, kadın cvinl terk edlnce koeaM tarafından uydurulduju »nlajılmaktadır. Kadın kocasını terk etmiş ve babasının tvine jritmiş, ancak bnrada da kabul edilnıeyince başka bir akrabasının evlne gitmek zorunda kalmiitır... Adam da karısı bulunaun diye böyle bir hikâye uydurnuftur» demiştir. Düa Emniyet Müdürlüğüne getiıilen Havva da, I. Şube Müdürünün sözlerini doğrulamış ve bu arada rusça bilmediğini, tercümanhk hiç yapmadığını, sadece kocası ile geçinemediği için evini terk ettiğini bildirmistir. Madrit'te yapılan son boğa güreşlerinde matadorların şansı hiç de iyi gitmemiştir. BoSaların zaferi ile neticelenen müsaba • kalarda Manuel Martin ve Chantina adındaki iki matador. al dıkları boynuz yaralan yüzünden. hastahanelik olmuilardır. Resimde. Charita, bogalara mağlup olurlarken görülüyor. BOGALAR KAZANDI Bu tercihin sebebi BEATLE'LARLS ÖZÜR DtLEĞİM VATtKAlS KABUL ETTt Vatikan (ajı.) Vatikan hükumetinin resmi organı «L'Ooservatore Roînano» gazetesi. t«a peygsmb»r hakkındaki sözlerinden dolayı pişmanhk duyduğunu açıklavan Beatle John I^en. non'u affettiğini belirttikten «onra, geriç çarkıcının dinsizlik üzerindeki görüşlîrinde «gerçek payı» bulunduğunu Kfbul etmistir. AMERİKA tLE MÜTARERE öte yandan. Beatle'lar Amerika turnesinde ikinci konserlerini dün gec« Detroit'te çılgına dönen 30.000 genç önünde vermişlerdir. Detroit stadındaki konserde. verlerinde durama. yan Rençl»ri kontrolla görevli 4.50 polis memuru aciz kalmıştır. Ancak sahnerin çevre^'ne yerlestirilen barikatlar savesipde, çılsın gençlerin jarkicî'arı kucaklamasına mani olunsbilmi=Hr Aren îzmirde Şükrü Koç'un Haysiyet Divanına verüme8İ bahis konusu Ankara. (Cnmhnrtyet B9rosn) tstanbulda CHP Parti Mecli•inde vapılan bir «tkavet Ozen ne CHP Avdın Mtlletvekill Sük rö Koç'un Part» prennlplertne avkırı vazılan »cbpbivlp Hsvnret Divanına »criMD veritmeınesı CHP Gruo Yöneritn Kıırulu i!e Merkez Yönetim Kıırulu tar» Sükrü Koç'un hir eazc'eH»» va» dızı razılar giklvrt konu»u olmu» ve Parti Mecll«inde bir üye Koç'un Havsivet Divanın» sevkini (stemistir Parti Mpfli'irin karar »Imava vptki^i olm«dı5ı icin biitıin bu eiht haMcrde olriujiu Ribi konu Gnın Yftnetim Kıırulu ile Merkc» YHnetim Ku nıliın» hırs>inl»n!«tiT Karaköy, Tünel Cd. No. 40/2 . Tel. 44 72 96 ANKARA DİSTRİBÜTÖRÜ: CEKO MÜHENDİSLİKİNŞAAT KOLL. ŞTİ. POSTA CAD.SUSAM SOK NO. 13 B TEL: 11 30 75 İlâncıhk: 5211/9481 KIAIRIOILIUIKIS ••••••••••»»••»»•••»••»••••••••••••••••••••••••••••< KAROLÜKS kullanılan yerlerde en ince kadın ayakkabısı topuğunun dahi iz bırakmadığını müşahade etmeleridir. Cakarta polisi bir maçta kalabalığa sten tabanca ile ateş a^tı CAKARTA. (a.a) Bir futbol maçında. oyuncular ile seyirciler arasında patiak veren müessif hâdiseler sırasında Güvenlik Kuvvetlerl halkm üzeri ne sten tabancalar ile ateş acmıştır. Cakarta gazetelerının verdiğı bilsıvp göre. muhafızların ateşi sırasında karacı hir binbaşı ölmiis. çoğu acır olmak üzere bir çok seyirci vara'antniftır Gı'i venlik Kuvvetlerinp kslahalığın üzerine ate? acma emrini kimin verdiji hir türlii ortava çıkarılamamıstır Binlerce doğulu Vniversite. için miting ynptı Hapisten gün cıktığı öldürüldü Ankara Belediye Zabıtasından şikâyetler arttı ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Son çıkan Af Kanunundan faydalanarak Beypazarı Cezae • vinden çıkan Bekir Kınna, dün Altındağ'da bir kahvenin önün de, kahveci çırağı Seyit Taeıgül tarafından bilinmeyeii bir sebepten, tabanca ile vttrularak ! öldürülmüştür. Olay şöyle cereyan etmistir: Altındağ Pazarı bekçisi Mahmut özkarslı, beylik tabancanın mermi dolu şarjürünü ya • nına alarak tabancayı kahvede bir göze kilitlemış ve dolaşmaya çıkmıştır. Tabancayı masanın göninden alan kahveci çı • rağı. elinde tabsnca, kahvenin önijne çıkmış. bu arada namlu ağmnda mermi bulunan tabanca ile oynarken patlamış ve kur • sun, oraoa bulunan Bekir Kınna'nın göğsüne saplanmıştır. Olayın gerçek sebebinin t=s• • • • • • • • • • • »••••••••••••••••••••f •••••••••»• bit edilebilmesi için Savcılık ve potis, gerekli soruşturmaya başlamışlardır. • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Belediye Zabıtasmdan son günlerde şıkâvetler artmıştır. Bilhassa Çankaya Zabıta Karakoluna götürülen ^atı c.ların burada kıyasıya drivüldüğü iddia edılmektedır. Dün büromuza kadar gelerek, tstanbul Hukuk Fakültesı birinci sınıf öğrencisi Alâaddin Develioğlu, Atatürk Bulvarı üstünde gezerek çocuk düdükWASHİNGTON. (a.a.) Ameleri sattığını ve Belediyecilerin rikan Gıda ve İlâç Dairesi yetkikendisini zorla merk'eze götülileri adına gebeliği önleyici haprerek dövdüklerinı söylemiştir. ları inceleyen bir grup doktor. bu hapların kullanıhşında bir , Belediye zabıtası memurları, mahzur bulunmadığı sonucuna bu arada köşebaşlannda garetc varrnışlardır. satanlara karşı da .«avaş açmış ve caddeyi işgal ettikleri iddiDoktorlar, ilâcm, kanser ve kaasiyle bir çoğunun ellerüıden nın pıhtılaşmasına yolaçan hastagazeteleri almıştır. Sattcıların lıklar ile ilgisini ve karaciğer ve Savcılık kanalı ile yaptıkları tiroid guddesi gibi organların famüracaat üzerine gazeteleri bir aliyetlerine etkisini incelemişlerdir. l kaç saat sonra iad» edilmiştir DİYARBAKIR B'tıs. Surt Mardin ve Urfa'dan Diyprbakıra gelen binlerce Doğulu. dün s.ehrimizde kurulması istenen Ziya Gökalp Üniversitesi için yapılan m'tinge katılmışlardır. Şehirde j"üzlerce oto ve döviılerle yapılan. gösteri yürüyüşünden sonra Atatürk Meydanmda y» pılan mitingde söz alan lronıı«macılar. Başbakan Demirel'e çatmıs ve sözünü tutmsmokl^ itham e'mis'erdir • DEMİR TÜCCARLARI ve SANAYİCİLERİN DİKKATİNE Tiirkiye Demir ve Çelilc Işletmeleri Genel Müdürlüğünden KARABUK 120, 140. 16ü, 180 mm. lik U ve 140 mm. lik I ProfiUeri Ue lti.5 mm. ve daha yukan kalınlıktaki Plâtinalar. 35 X 35 X 4 ye daha ince köşebentler, , T Stok durumlanna göre serbest olarak satışa arzedilmiş buîunmaktadır. Sayrn müşterilerimize du^iırulur. : Gebeliği önleyici haplar sağlığa zarar vermiyor ESKtŞEHİR'DE EKMEĞE ZAM • • Trabzon Akçaabat eşrafından merhum Abdullah Aşçı'nın eşi. merhum Dursun Akbay'ın ablası. Zehra Türk. Kadir Aşçı, Mustafa Aşçı ve Rafet Yardım'uı anneleri. Fahire, Fazıla Aşçı, Nizamettin Yardım'ın kaymvalideleri. Macide. Kenan, Aytek. Gündoğdu, Celâl ve Mehmedin anneanneleri. Sevgi. Abdultah. Giingör. Gönül. Sevil Aşçı'nın babaanr.eleri S?lihatı Nisvandan Hakkın rahmetine ka\nişmuş1ur. Cenazesi 15 Ağupstos 1966 günü ıBugıin) öğle namazmı müteakip Trabzon Camiinden kaldırılacaktır. Allah rahmet eyliye. ATLESİ Cumhuriyet 9512 ME\rLÛDE AŞÇI Hâdiseler arasında Felek (Bastarafı 3 üncü sayfada» dir. Bunun kimse önüne ıjeçe mez. O küçiicük memur. adamın ocafını söndürebilir. • Gelgelelim vergi fazlasma?. Pek az memur buııu açığa vn rur. Çünkü uzun uzadı mnamele yapmak lâzımdır. lyi besap etmek lâzımdır. Vanlıs vaoılrnıs ve para ödenmişse adamı mahkemeye verirler. Onnn için böyle vergi tazlasını kendi kendi • ne çıkaran memurlar prk nadirdir ve onlar da savısı pek az hir takım «temiz hesap» tiryakileridir. Fazla vergi ödendiçi meydana çıkınca, parayı mutlaka merkez mnhasebesi verir. Vergiyi tahsil eden dairelere itimat etmez. Sanki merkezdeki memurlar «Merih» ten gelmişler çibi.. n • znnnzadı kâfıtlar. hesaplar, ve • sikalar ödeme emirieri rapılır.. • ve sizden buna dikkat fa? O 4> la vergiyi ödedifinize dair olan 4> eski makbnz isterler. Eğer ou • lamaz, veremesseniz paranız va nar« Şimdi ey maliyeciler, vergıcıler, ekonomiciler, plâncılar. ilericiler balk ile devlet arasındaki ba hak ve vazife denjesizli fini diizeltebilir misiniz?. Da zeltemezsiniz! Sîz de. babanız da, dedeniz de düzeltemez. çün kii sîz devleti daima haklı. daima dofrn, halkı daima haksız ve eğri garen bir tutonmn cerevanına kapılmışsınızdır. Dışa rıda iken bütün bnnlardan şi kâyet eder; fakat, bir «alâhiyrt yerine jeçince. siz de aynı n ı ameleyi halka vapmakta asla tereddüt etmezsiniz. lşte büyüklerimiz, ortalarımız nfaklanmız saecılarımız. orta cılanmız ve solcnlanmız size iki iş gösterdim ki; Türkiyede düzelmesi ve vapılması mvhai dir. Bnnn yapacak ve gerçeh leşecek kabadavı bizde do|ma mıştır. Çünkü henfiz o ribnive< doğmaş de^ildir. AUcagına sahin, vereceginr karja olan bir zihniyet hökünı «ürerken ben nasıl tam devletçı olabilirim? Ve olanlar nasıl o Inyorlar? Şaşarım. B. FELEK Dshıltve MStehasnaı rakılm Sırat*irtleı C»o 111/5 (Alman HaManegi vaoı) rrl: «4 « M (Heı sün 18 • l«) V/O TIAJPROMEXPORT, aşağıdaki sanayi kollarında komple sanayi tesislerinin inşası için teknik vardım sağlar : ESKlijKHİR Belediye ek mek gramajtnı 665/ıgramdan 600 grama düşürerek fîatlara 6 kııruşluk gizli bir zara yapmıstır Bugünden ıtibaren uygulan masına başlanacak olan bu a yarlamanın yapılmasına Gıdatş Sendikasının grev kararı alması yol açmıştır. Top'u sözlesme görüşmelerinin olumlu sonuçlan maması üzerine sendika; Fırıncıhk tmalât ve Ticaret Ortaklığına ait 33 fırında grev karan vermıştir Bunun üzerine Belediye Eskışehirı ekmeksiz bırakmamak gerekçesiyle Fırıncılar Şirketinm ekmek gramajlannı düşürme talebini kabul etmistir Böylelikle ekmtk fiatlarına yapılan gızli zamla ışçı ücretlerini de yükseltmek mümkün olmuştur. Halk bu karar karsısmda; «tşçiler; fınncılar ile deSil: bizimle toplu sörlpsme vaniı» d ^ mektedir •••< >••••»••< >••••••••••••••»»••••»••»• (Basın 18736/»4»«» MEYLİD Vefakâr anneroiî merhume, SAFİYE BAŞOĞLÜ'nun vefatının yıldönümü münaseb*tiyle kendisinin ve «evgili merhum habami7 SABRİ BAŞOĞLÜ'nun a?İ7 ruhlarına ithaf edilmek ü2ere İB'8/966 varınk) salı pflnO öğ'.e namazını mütaakıp Sisli Camünde okunacak Mevlid'e büriin alrraba. arkadas, hemşehrl ve din kardeslerimİTîn teşrifleri n'ı rica ederiz. Evlâtlan Harreddin Ba«ofln Sebahal Cehreli (Cumhuriyet 9507) DEMıR VE ÇELIK ENDUSIKISI METALURJl MAOENCILIK KÖMUR OCAKLARI • VEFAT Süleyman Konur'un eşi, Zeki Konur ve Fitnat Badur'un snneleri, Makbule Badur ve Necmiye Çomakoğlu'nun hemşireleri, Ayşegül ve Lâle'nİD anneanneleri, Ali Badur ve Gonül Konur'un kayınvalideleri, Zeynep, Nilgün ve Nazlının baba anne'.eri V/0 TIAJPROMEXPORT: • Araştırma ve inceleme işleri yapar • Fabrika ve tesis projeleri hazırlar • Komple tecbizat teslirn eder • Yapımontai islerinin ve tesisat montajlarınm nezaretini deruhte eder • Tesislerin faaliyete geçmesi ve tasarianrruş olan kapasitelerinin gerçekleşmesi için teknik yardımda buiunur. • İşletme personeline kendi memleketinde ve S.S.C.B. fabrikalannda imalât teknisi üzerinde eğitim sağlar. V O T1AJPRÜMEXPORT sanayi tesislerinin inşaası sırasında, tesisin kurulması ve teçhizatlandırümasıyla Ilgili her türlü teknik sorunurı çözümlenmesinde büyük tecrübe sahibi 80176! bilirn v araştırma enstitülerinin, teknik kurumlann ve sanayi işletmelerinin Işbirliğlyle yardırn sağlar. V/O TIAJPROMEXPORT tarafından teslim edilen teçhtzatın yüksek imalât evsafı bu tesislerin değişik iklinüerde kuzey memleketlerinde olduğu kadar en sıcak tnemleketlerde de verimli bir şekilde çalışmasına imkân verir. • REMZİYE KONUR (HANIMEFENDİ) 14 8 1966 günü ânî bir kalb krizi neticesi \efat etmiîtir. Cenazesi, 15 8 1966 pazartesi günü, ikindi namazını mütaakıp Şişli Camiinden kaldınlarak, Zincirlikuyu Aile Kabristanına defnedilecektir. Çelenk gönderiimemesi rica olunur. Cumhuriyet 9511 TEŞEKKÜR Çok kıymetli MüdQrümüz, »|abeylmlz, hastalıgının vaktinde teşhisi Ce kendisini havata kavu$turan «ayın. DOKTOR ile yerinde müdahalesi ile mühim bir araeliyatı bajarı Ue DC tioelendiren kıymetli, Op. Ooktor ve fhrimamlarınt esirgemiyen Amerikan Hastanesi'nin kıymet li personeline socsıu minnet *e tesekktirlerlmiıi ar2 ederiz. Tt?RK TİCARET BANKAS1 A. 5. İSTANBUL SUBESİ »IENSITPLARI (Cumhuriyet 9308» lgııenın uçiarı üçken seklinde ultrason metodu ile bılenrnts olduğundan rerkedılırken kat • ıven aa yapmaz. 3. V tNDOLORE Şınnga tğnelerinı eczanelerTürkiye Mümessili den ısrarla ısteyınız KCZANE LEVAZIM OKPOSt) Sirkecı Ebnssnat Cad. I.Vm Tel: 221794 279120 Tele.: FİNANSER İSTANBUL Ankara Satış Bürosu Ur. Mustata Kyüboğlu, MObendisler Birligi Sok. Mengü Ap. kat 3, î e nişehir Ankara. Tel: 12 12 94 Ilâncılık 52239482 \Ull. HULUSİ SÖYLER'in j T.C. Devlet Demiryoları İstanbul Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden: ŞEREF BAŞOL Sabunlu Kösele Alınacak 1 3000 Kg sabunlu köseie 2y Ağustos 1966 pazartesi günü saat 15. de Sirkecideki Komisyon binasında kapalı zari usulü ile satın alinacaktır. Tekliflerin erı geç o gün saat 14.30 a kadar Komisyona verilmiş. veya gelmiş olması sartbr 2 Geçici teminat teklif edilen bedelin yüzde beşi olup şartnameler Komisyondan bedelsiz alınabilir 3 TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. (Basın 18823/9502) SELÇTTK KANATLT'ya / L Â JS Samsun Eleklrik Su İslelmeler Müdürlüğünden: 1 İşletmemiz termik elektrik ssntralımn senelik ihtiyacı 8500 ton Zerodis kömürü tahmil tahliye ve tartı ve kömür bedeli dahil Zonguldak veya &eğli'den Samsun'a naklettiriîecektir. 2 Bu işe ait idari, fennî şartname her gün mesaî saatîerî dahilinds İjletme Müdürlüğünden temin olunabilir. 3 Ihale 4768 sayılı kanun vönetTneliğinin 5 inei msddesi gereğince kapalı zarf usulü ve eksiltme suretîyle 25 ağustos 1966 oerşembe günü saat 15,30 da İşletme Müdürlüğü binasında toplaracak Alım Sstım Komisyonu huzurunda vapılacaktıı 4 İşin muhammen bedeli 442.000. lira olup muvakkat teminatı 21 430, iirachr 5 Eks.ltmeye igtirak edecekler 4768 sayılı kanun yönetmeliğinin 5 inci madHesi ile şarrname hükümleri dairesindç hazırlayscaklan zarfları eksiltmenin yapılacağj çaatten biı saat evveline kadar Komisyon Başkanlığıny tevd ederek mukabilinoe rr.akbu2 slmaları, 6 İşletme ihaleyi vapıp yapmamakta serbesttir. | (Basın I7H22/9500) Acı bir ölüm Bay Serkis Keşişyan. Bay \Tsen Andonyao. Bay ve Bayan Garo Sıvacıyan ve evlâtlari, Baret ve Talin çok sesgiî) eşi, e%lâtları, Kı?kardesleri »• teyzeleri. T.C /. 4 JS BURSA İCRA HÂKİMLİĞİNT>EN: Sayı: 966/460 Bazı şahıslara borçlu o'aa Bursa Atatürk caddesinde Uğur manifatura mağazası «ahibi Ramiî Balkış tarafından Konkordato i?tenmiş ise de dunısma sırasında bundan ^•azgeçmekle Bursa 1 inci AsHye Hukuk Hâkimliğinin 28/4/1964 gün ve 96.V986 ?sas 966'362 karar sayıh ilâm ile dâvanın reddine karar verilmlşfir Evvelce dâva dolayısiyle Tstanbul Son Havadis çazefesinin 2/12'1965 cünlü nüsha?:ında eerekli ilâm yapılmıçtır. Bu defa adı geçen Ramiz Balkıs adları üstündeki tedbirin kaldırılmasını istemistir. Bu bildirinin ilâmını takip eden onbeş gün bitiminde tedbirler kaldınlacakttr. İlgililerin biltrisf için ilâr oltınur CBaaın a 845 18672/SM V/O TIAJPROMEXPORT: MOSKVA J 324. 18/1 Ü.R.S.S. Türkiys Müracaat Adresi : 1 ARŞİNE KEŞtŞYAN'uı vefat «rtiğinl teessörle bildirirler, cenaıe merasfaıi (yaTinkiı salı günO 18 Ağustos 19«« saai 14'<J« Beyoğhı Balıkpazarı 0c • Hnran Ermenl Kiliseslnde icra olunaeaktır. tsöu llân dâvetlj» T«rine kaîmdlr. Cenne t;Ieri Servisi BECtDTAN Tel: 44 1Î 29 51 « R B ; UU H10 S.S.C.B TüRKiYE TiCARET MüMESSiLLiGi Yenişehir, Atatiiık Bulvarı 106 Telefon : 12 16 80 Ankara OT KÂMRAN SENE1 »••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»» . Basın; 30013 8486
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog