Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

8AHİFE ALTI 15 Ağustos 1966 CÜMHURİYET Hazırlayan: Yener SÜSOY / 96667 Sonbahar ve kış modelleri Etek boylarııtın uıadığı yeni modada hatlar son derece "kadınca,, Neclâ SEYHUN i 15 Ağustos 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Aleyhimizdehi ne$riyatın nınnovı iiii Iran matbuatının aleyhımız dekı neşrıyatı ve bu neşnyatta ısrarla devamı ilk defa gazetemızın «ıkkatinı çekmıştı. Şimdıye kadar bızımle dost geçınen Iranm kendı matbuatı vasıtasıyle aleyhimıze yapılan neşnyata sukunetle mukabele etmesı tetkıke muhtaç bır mesele ıdı. Hattâ bunun ıçın bu meselede bır ecnebî parmağı bulunup bulunmadığı hatıra gelmıştı. Dunku posta ile gelen Al • man gazetelennde bu duşuncemıze hak verdırecek neşnyata rastlanmıştır. Bu neşnyata gore, Ingılızler, Iran üzerinde Amerıkalılara karşı mukabıl bir cephe almışlardır Anlaşılan Ingıltere, Asyayı yeniden taksi mıçin Japonya ile itılâf etmıştır. Nitekım Japonyanın bu itilâfa istınaden Şimali Çm'de Japon hımayesini tesıs içın teşebbüsatta bulunduğu da haber verilmektedir. tşte bu teşebbüse muadil olarak Ingiltere de Iranı Ingıliz hımayesı altına almak üzere faalıyete geçmiştir. de durulmuştur. Bu takdird* lokantacılar pirinç, et, komür ve buna mümasil istihiâk esyalarını bu kooperatif vasıtası ile toptan olarak tedarik edecekler ve bittabi toptan alma dolayısıyle fiatlard» isti» fade edilmiş olacak, lokantalarda daha ucuz yemek imkftnı ortaya çıkacaktır, M Ismet Sıral Orkestraanm kaJitell nriMflııi Hilten Ş u h t m Mİon larında dtnHyoraz. Reshnde, orkestntyı gBrttyemnraı. İsmet Stral §axx müxiği yapacah bir orkestra kurmak için çahştyor Bır sure once yurda dönen İsmet Sıral, Jazz muzıği yapacak bir orkestra kurulraası içın çalışmalara başlamıştır. Bu Jazz topluluğu, îimdilık gu elemanlardan meydana gelmiçtır: Piyano: Kadri Ünalan Kontrbar Selçuk Sua Eray Turgay Tenor Saz: İsmet Sıral Bariton Saz: Süheyl Denizci Alto Saz: Alâeddin Dal Trompet: Metin Trombon: Günnur Perin Davul: Turhan Eteke Burhan Tonguç Orkestrada, solist olarak özdemir Erdoğan, Lâmia Doyran, Baaar Tamer ve Nüceim Fener yer alacaklardır. Arranjmanlar ise Kad ri Ünalan ve Emin Fmdıkoğlu tarafından yapılacaktır. inl • eteklerin Bmru sadece bir yaz sürdü. Parıs'de teşhir edilen sonbahar ve kıs koleksiyonlan bunu açıkça ortaya koyuyor. Bütün modacılar uzattılar etek boylannı. Ama bir aalaşma yok aralannda. Belirli bir uzunluk yok. Bazı modacılarda etek boylan dızkapaklanm gösteriyor Çoğuoluk dizkapaklarını bırkaç santım Orten bir uzunlukta karar kılmış. Ama Dıor ve Paton'da etek boylan dizkapağının bir karış aşağısma kadar tniyor Hattâ bazan daha fazla, Capucci ve Gres ise yeni koleksiyonlann en ıızun etek boyuniı takdim ediyorlar Ayak bıleklenne kadar iniyor eteklert. Hangi uzunluğun tutacağım zaman gösterecek. Kibrit fabrikası Sınopta bır fcıbnt fabrikası tesıs edılmektedır. Fabrika en son sıstem makinelerle teçhız olunmuştur. Fabnkanın Avrupadakıler kadar mükemmel olması içın mesai sarfedilmektedir. Sınoptaki fabrika, butün Turkiye ıstihlâkatına k&fi de • recede kibrit temin ettiktea başka ihracat bile yapabilecektır Kibrit inhısan sirketi, Sınop Kibrit Fabrikasının makmelerinın montajını yapmak üzer* dun Almanyadan dört mühendis getirtmistir. n:: n:: •••• ,,A , hattına dö^'S Moda dünyasının asi cocuğu Asker kaputları Dier*an ilhamını aaker kapntlanndan alan apoletli modelleri btyfik bir ı t k N yaptı. Dfc kapaklanndan bir karif aşağı kadar inen bn nıon etekli paltolar a n o botlarla giyiliyor. Kıştn Mtnk Rftnleri l«tn Ideal Mr kıyafet!. ir zamanlar rtor*un lftnse ettiği ve büyük bir sükse kazandığı cAs süueti yeniden moda. Bakalım aynı başanyı kazanacak mı?. Yukardan dar başlıyan silüet, Gode ve Plilerle genı=hvor Düşuk kemerler, martengaller «A» modasımn karakteristik çizgüerini tamamlıyor. 196667 taşmda yeni modellerin en büyük ftzelliği son derece «kadınca» bir havalan olmasmda. Modacılar bu mevsim «Çocuk tipi» modellere iltifat etmemişler. B Yumusak akıcı gece eibıseieri Vücndü yumusak hatlarls saran jerse gece elbiseleri çok moda. Tnkanda grl jerseden yapılmıs ayak bileklerine kadar inen nznn etekli bir gece elbisesi. Omnzlan lyice açıkta bırakan modelin yakasını aynı knmastan bir esarp sflslfiyor. ödevini şimdi bu genç modacı ele alnuş gorunüyor. Istıkbalin mo* dacısı o! Halbuki dığer ünlü modacılar ilham almak içm istikbale değil manye yonelmişler. 1925, 1900 yıllannın yanısıra Ortaçağ modelleri de sonbahar ve kıs modasında etkısini gösteriyor. Romantık, bir rüzgâr esiyor bu mevsim moda dünyasında. Ucuz yemek Lokantacılar Cemıy«ti, senelik kongresini dun akşam Bahçekapı Turan lokantasının ust katında yapmıştır Bu kongrede Umum Lokantacılar Istıhlâk Kooperatıii teşkili üzerin Konservatuar heyetl Anadoluda tetkiklerde bulunacak olan Konservatuar Muduru Yusuf Ziya Beyle Ekrem ve Muhittm Sadık Bey • lerd«n mürekkep bir heyet dun Konya'ya müteveccihen yola çıkmıştır. Godelı mantolar Tnkarıda modacı Jacques Heimin çok bol, godeli, kısa etekli bir mantosu. Şapka, kol ve etek kenarları çarpıcı renkte motiflerle suslü. u jnlü modacılar arasmda bir tek Pierre Cardin, diğerlerinden bambaşka bir koleksıyon sunuyor bu kış Modelleri gayet modern, değışik, cüretk&r. Klâsik hatlara meydan okuyor! . Buluşlarının ılerde dığer terzıleri de etkıleyeceğinı kabul ediyor moda çevrelen. Courreges'ın tSTANBUL 655 Açılıs 6 30 Günaydın 7.00 Kdye haberler 7.05 Oyun havalan 7.25 Sabah tnelodileri 7 45 Haberler Istanbulda bugün 8 05 Sabah türküleri 8 20 Kuçük ilânlar 8 25 Bu sabah sizin içın 8 40 Istanbulun sesi 9 00 Çocuk bahçesi 913 Piyano sololan 9 30 Sorunlarunıt 9 50 Ali Çekiçtcn türkuler 10 05 Kısm haberler 10.10 Operet «ahnelerinden 10 30 Arkaıı yarın 10 50 Şükran Akından şarkılar 11.10 Sabah konserl 1140 Traflk 11.45 Öğleye dogru 12 10 Tttrküler 12.23 Kuçuk üftnlar 12 30 Nadir Hilkat Çulha v e Gonül Akkor'dan sarkılar 13 00 Haberler 13.20 Turan Ecgln'den türküler 13 35 Trafık 13 40 Jncl Çayırlıdan s»rkılar 14.00 Yaz okulu 15 00 Kapanıa 16 55 Açılıs 17 00 Türkuler 17.15 Sonat laati 17.40 t s dönOffl 18 00 Karma tasü tophüuju 18.30 Serbest ıaat 18.35 Deylsler 18 50 RekUm programUn 2000 Haberler 30.40 Küçük Uftnlar 20 50 Güzfde Kasacıdan karsılaı 21.10 24 saattn olaylan 21.15 Nlda Tüftkçiden türkfiler 2130 Oygarlık yolunda lnsan 12 00 P»irl*m programlan 22*5 Haberler 23 00 Gitaümutün bertecüeri » 45 Dan» müzljl 24.00 Kapanıı. tSTANBUL tL RADTOSU I6J5 Açılli 17.00 Oiakotekten seçmeler 17J0 KonçertoUr 18 00 tyi aksamlar 18^0 Küçük konset 19.00 TOıMyey» hos geldlniz 19.30 Senfonlk mOzlk 20 00 Genclerin sevdlklerl 21.00 Aksam konıerl 21.48 Fransızca jarkılar 22 00 Gece konserl 23 00 C«x müzlgl 23.30 Rafif mOztk 24 00 Çeşltll melodUer 00J0 Oeccnm ardmdaa 1.00 Kapanıs. 0 Ünlü Fransız gantöıfl Françoise Hardy «Usa» adlı bir flhn çeviriyor. Hardy, bufifande,btr oto janşctsmın sevgilishıi eanlandırmaktadır. • Metin Ersoy, geçen hafta sonunda uçakla Londra'ya gitti. Tanjn Okan, As KIüp ve Gü Şarkıcı ilk olarak ünlü Aator Clup, te çalışacak. ney Park Gazlnosnnda çalısıyor. • Manfred Mann toplalvfmiHi Genç sarkıcı yakında yepyeni bir solisti, gmptan »ynldı. repertBvarla karfim»a eıkaeak. • Charles Aznavour, VHa, adlı bir kızla evlendi. 0 Ersln Ünlüsoy tahsfHne de\am ettiği için Millî orkestraya davet edilememljti. Aneak Selçuk Başar ve Metin Alkanlı gelemedikleri için Ünlüsoy, toplnmğa ka% Strsngers in the hight tıtmak zornnda kaldı. (Frank Sinatra) 0 Yurdaer Doğulu ve arkadaf£ Paint It blaok (Rollıng Stones) lan Fenerbahçe'de bir konaer ver£ Non obiedo phı diler. Özellikle Doğulu'mm gitar (Peppmo di Capn) sololan çok alkıs topladı. % Monrir on vivre • Avrnpa sn snalarda yepyeni (Herve Vilard) bir dansla kasıp, kavrulayor. Sha0 Paperback writ«r ke ritml He yapılan bn dansm adı (The Beatles) «Culp. £ Monday, monday • Halen çeşitli konserler ver(Mama's and Papa's) mekte olan Patricia Carli, eski duO Les elncnbratioD d'Antoine ruraundan hayli şey kaybetnüşe (Antoine) benziyor. Lâubali ve seyirciyi kü% Hold tight (Dave Dee, Dozy, çuk düîürücü davraruslan, müzik çevrelerinde sert tepkilere yol açü. Beaky, Mick and Tich) • Erol Büyıikburç'un iki yenl Q Good lovin' plâğı daha plyasaya çıktı. Plâklar(The Young Rascals) da yer alan şarkılar şunlar: Gülle Q The night (Clıff Richard) bulbul mlsali, CUveli Ferdft, Pos£ I pnt s spell on you tacı, Alttn tasta fizünı var, Aşkı(Alan pnce set) mızm sarkısı, Biz 90 yerlerden gi£ Operazione eole deli. (Peppino di Capri) • Yurdaer Doğulu ile Birsen 0 Une mecbe de eheveur Armağan pek yakmda nişanlannı (Adamo) ilân edecekler. £ Come baok Jnanito • Başar Tamer'in asker« fH(Juan Montego) mesinden sonra simdi de stra Şev(g Oh he hein bon (Nmo Ferrer) ket Uğurlner ve Haldan Özdenizmen'e geldi. • Önder Bâli son günlerde blraz rahatsız. Derdi, sakallannm dokulmesi ve dolayısı ile tras olamaması. • Süheyl Denizd'nin Amcrikan [Frank Sinatra söylüjor] Klup'le olan anlasması sona erdl. Strangers in the night Denizci shndilik yazm tadmı • • > Exchanging glances kanyor. Wonderıng in the night 0 Salim Ağırbaş'ın davul derWhat were the changes sanesınden ikınci eleman da meWe'd be sharrıng love zun oldu. Erdmç Kutlu'nun Blue Before the night was through Boys'lara katılmasının ardmdan, something ın your eyes şımdı de Renan Beyce, «Deniz Atları» adlı toplulukta yer alıyor. Was so inviting • İtalya listelerinde altı hafSomething in my heart tadan beri ilk sırayı «Tema» adlı Told me I must have vou şarkılan ile «İgiganti» dbrtlfistt Strangers in the night tutuyor. Two lonely people we were • Boğaz'daki gece klüpleri çok Strangers in the night sık] kontrol ediliyorlar. Bunun neUp to the moment deni ise, fazla açılan mikrofonlaWhen we saıd our fırst «hello» rın, çevredekileri rahatsız etmesL Little dıd we know Bu yüzden Sarıyer emnıyet amirllLove was just a glance away ğı, Batı Klüp ve As Klfip'e ihtar Of warm embraceıng dance away verdıler. And ever since that tight • Sylvie Vartan ile Johnny We'd been together Hallyday aynlmak üzereler. Hally Lovers at first side in love day, geçen hafta gaıetecilerle yapforever tiğı konuşmada. Sylvle ile arala* It turaed out »o right rındaki bağın, kopmak üzere olduğunu anlatmıştır. For strangers in the night Uzun saçiara dönüş ısacık saçlar yok artık. Kâküller âvare perçemler de yok. Ge nel olarak saçlar ya sımsıJa çe kilip toplanıyor arkaya doğru, ya hut ortadan bir yıvle aynlarak omuzlara doğru dupedâz miyor. Gece ba^larında ise saçlar uzun, upuzun. Sırtm ortasına doğru bir çağlayan misftli dökülüyor. Mevsimın en ilgi çekid kuafürlennden birini, kraliçelerin ve yıldızların berberi ünlü Alexadre sunuyor 196667 sonbahar Inşmda. Alnı tamamen açıkta bırakıp arkaya toplanan saçlar tepede bafifçe kabanyor. Ve uzun bir takma aaç ya dalgalarla yahutta kalın bir örgü halinde bele kadar iniyor. Modacı bu saçın üstüne yer yer pınltıh taslarla süslü altm bir file geçiriyor. Saç çok kere kflçük altın bir püskulle nihayet buluyor. İlhamını ortaçağdan alan değişik romantik bir gece baş^ bul Buyük bir sükse kazanacağı şimdıden söylenebilir. ŞERİT ELBİSELER Ktekterin, bırdenbıre, «kandaller varatacak kadar kıtalıvannaai, kadın modannda y«ni y«oi pratik bulu»lara yolaçtı. Büyük Panı modacılanndan bin, bir dakıkada mınik etek haUni alan, conra istenildıği zaman normal uzunluğ» dönüveran cserıt elbi»eler»i ortaya atb. Ürtüat» düğmelenen renk raok kumaş ya da. deri parçalanndan yapılan bu modeller, boylan gün boyunca giyılen yere göf ayarlanabildiği için, çok kullanıslıdırlar. K ANK AR A Kırn haberler 1.00 Dan» muzlğı 17JJ0 Turttan K*lar 17J0 U dflnüsO 18.10 Kemal öncandan şarkılar 1830 K.B.M. 18J0 Reklâm programlan S0 00 Haberler 20 40 Küçük ilânlar 20 45 En »on plaklar 2100 Oykudac 8nc« 21 05 94 «aatin olaylan 21.10 Mlkrofonda öyatro 22.03 Melodlden melodiya 22.90 Kevser Tannkuttan sarkUar 22.43 B«berler 23 00 Operm albttmündeo 23.45 Gece rarınna do2m 34 00 Kap*ANKAKA tL KADYOSTJ 16.58 Açılıı 17.00 Sevuen vokalîlı melodller 17^0 Senfonlk müzOc 18 00 Bir sollat, bir tophıluk 18.30 Odıı müHJl 19J0 Hank Jones OclüsO 20 00 KflçOk konser 20.20 Avrup«da bir gai 2100 Batıya bakıs 22.00 Geea konserl 23.00 D ü n y u u n dört bucagmdan 23.30 G«e* yansu» doru 24.00 Gece ve muzIk 1.00 Kapanış. Gözde plâklar Yeni modanın getirdikleri onbahar vc kıj modelleri gerçekten çok zengin ve çeşıtlL Her zevke, her yasa ve her tıpe uyacaklar yenilikler bulmak kabil 196667 kışmda. Yeni modanın özelliklerini göylece öaetliyebilirir: • Kısm moda renklerl beyaı ve kırmızL Kırnuzınm çesitli tonlan. Kor ve sandonya kırmızısı. Sonra mor, siyah, gri ve yesU. 0 Man.^lar ya çok bol ve godelı. Bunlan. eteklen cuzkapağl hizasmda veya bir parmak aşağıda yahutta asker kaputlan şeklinde. Bu apoletli, çıft sıra düğmeli, düz modeller dizkapağından bir kan; aşağıda Gres ve Capueci, nin mantolannda ise etek boylan ayak bileklerini buluyor. % Mantolar için kullanılan knmaşlar kalın, yumusak ve tnylü. • Tayyörlerde basklar kısa, etekler klos. 0 Iri ekoseli. kareli yünlüler, piye de puller, düz renk dralar, iki yuzlu kumaşlar, junlu emprimeler, Iftmeler, pnlln ipekliler ve zigzag desenl! broseler moda. • Şapkalann çoğu kiu&den, deriden ve kadıfeden bere ve boneler şeklinde. Sonra şark sti.ll tıir banlar, kloşlar, kaguller, miğferler ve kasketler var. • Yakalar yüksek, askada sivri, yuvarlak kürk yakalar da bu kıs çok rağbet görecek. • Altm veya gümüşten dantel şeklinde islenmi» ve üstü rengârenk taslarla bezenmiş mücevherler mevsimin yeniliği. • tskarpinler kapalı dekolteli, kiıt topnklu. TopukJann yttksekllği 35 cm. arasında oynoyor. Rugan modeller çok var. 9 Çoraplarda en beğenilen renk gri tonlan. Bunlar gece için pullarla, boncuklarla isleniyor. 0 Akşam elbiseleri arasmda işlemeli rob sömizyeler veja kısacık kolln furolar var. Bn furolan pnllar veya taslar booevklar süslfiyor. K4 modaauun bir baska yenüiti de flstfi tamamen sfllfln, cennet •• deveknsjH tOvleri ö« ijlenml» orlimal, »ık gece S 6 25 Açılış 6 30 Gün»ydın 7.0C Koye haberler 7.0 Sabah mflzlgt 7.25 Oyun havalan 7^5 Haberler 8 00 Ankarada bugun 8 05 Sabah konserl 8.20 Her telden 9 00 Küçük ilânlar 9'05 Çeşitll müzik 9 ^ 0 Sorunlanmıı 9.40 Nuri Sesigüzelden turküler 9.35 Kısa haberler 10 00 Arkası yarın 10 20 Kutlu Payaslıdan şar kılar 10 40 Traflk 10 4 Selâhatttn Erorhan'dan türkuler 1100 Çocuk bahçesi 11.15 Bir bando çalıyor 1130 Saniye Candan türküler 1145 Konser saatl 12.15 Kıbrıs saat] 12.2S Küçük Oanlar 12 30 Beraber va solo sarküar 13.00 Haberler 13.20 PlAklar ara•ında 13.30 Reklâmlar 14 00 Çocuk bahçesi 14.13 Müzik dinllyellm 14.30 Taz okulu 15.30 Kısa haberler 15J35 Hüseytn Gokmenden şarkılar 1555 Helodlden melodıye 1615 Nezahat BayranıdaD türkuler 1630 Trafik 1635 Semahat Özdensesten şarkılar 16.55 nıs. Strangers in the night Beyaı elbiselerde gümüs sıigler jeee kıya/etlerinde çok beğeniHyor. Üatfl sfimttf pnllar ve bonenklaria ıflılenmif beyaı krep modetler gerçekten xra derece fik ve MrU. Gömöş ve beyaz Tepeden tırnağa siyah Gen$ kıılar için liyah bir taç çok moda. Tnkanda tepeden tırna|a siyah sık bir kıyafet görttyorsonnı. Kısacık etekli riyab elbise, ı m n siyah çoraplar, siyah rugan iskarpinler ve kadifeden yapümıs slrah bir bere, ka«ket de giyiUyor. Lüzumlu Teleffonlar (30 M 13) Strked I t l K « D » • alzyoUmn. (49 18 M) (Tstll «OnJert (44 03 07) Setm Batları 144 a 33) Turk H a n VoDan 8Det S*tı* (44 O 0 > (Danısma O M 0 M) (Hav* «lanı TS 9 M • U «4 «0) h k y u t l ı m HastanaDeal: i*t M *0) NümuDt aastabanea) <3» 9» M» Gureb» (31 O 00) H a s e » (21 M 80) tjçı Samatya (21 <9 S0) Seledly* Santrab (23 49 SO) Beledlye Zabıt* MOdOrlOgO (22 «7 T4) Ueteorolo]) (73 9» 84) Traflk SUcâye» (44 M 67) trtanöu) tttalres) (Z) O a ) BAKIRKÖY Halk, VesilkSy Merkez, Osmanlye Sıhhat BEŞİKTAŞ: Yüdız, Bogaııçl, Gül, Levent. BEYOÖLUYuksekkaldırım. Pamuk. Fındıklı, Kutlay. EMINÖNÜ: Turkiye, TürkeH. Çemberlıtaş. Yıldız, ttlmat, Akgün. EYÜP: tslâmbey. Yenl Omlt, Sllâhtar FATİH: Büyükakdeniz, Yenl r»t£h. OevM Oommrollan aardarpes» İSTANBUL Vatan, Kanaat. Duygu, Fener. GALATA: Yenl Karakoy. GAZIOSMANPASA: Sajlık. KADIKÖY Nur tpek. tndere, F neryolu. ErenkSy Aflyet. KASTMPASA Azlm. SARIYER: İstikamet. ÖnaL SISIİ: rıtrat, Maçka. Arzu. Hayat. Omit ÜSKÜDAR: Tunusbaiı, Dmlt. Kua guncuk. Dışişleri Bakanlığından 1 Bakanlığımızca Dıkmende ulaştırma istasyonu binası inşaaü ve tesisatı yaptınlacaktır 2 Kesif bedeli 314 843.71. TL. olup geçid teminatı 18.750 TL. dır. 3 Şartnamesi İdari İşler Dairesi Teknik Büro M«dtirlüğünde görülebüir. 4 İhale kapalı zarf usulü ile 2 eylül 1966 cuma gfinü saat 15 de Bakanhk Satmalma Kotnisyonunda yapılacaktır. 5 İhaleye gireceklerm bu kabıl işi yaptıklarına dair yetkili merdlerden verilmif belge ile Ticaret ve Sanayii Odasmın halen meslekl faalıyette bulunduklannı belirten 1966 kaydıru muhtevi belgesi ve geçid teminat mektubunu v«ya teminat olarak yatırılan para makbuzunu tekUf mektubuyla birlikte ihaleden bir saat önceye kadar makbuz mukabilinde Bakanlık Satmalma Komisyon Baskanlığma teslimi gerektiği ilân olunur. |(Basm 18837/9501) ANKARA NÖBETCİ ECZANELER dai (10 M 441 Oektrlk I n a I (13 ts «cn SeMdly* l8Uftret) (11 81 M) Traflk i n M « • Oevieı Oemtryollan tMblıaı « 1 O DemHToilan tsonbani II) st (0) T V rermlna) ll> O W» W aASTANKLKB Gulban* IU n e ı Anfcara (11 «9 30) tscJ Slgjortaun n« w « n Kar MerkeC (U M ftt a«eetteM IM « « I m Tartım (U m, m\ Tnfik İ n Tardin FATIH AtflcaU Onkapanı. Yeni m a NI m «e t3) Sınnı ü» Tansın (00) P o t t CU O 8TV MevkJ ( I I » l«> (la m a\ ~ ııamun* ın e *n İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜNDEN: Zapılaeak Isin adı Kesif bedeli Geçlei teminatı Eksiltme günfi ve saat) t.TÜ Gümussuyu binası Elek 92080 M 5856, 25.8.19C8 15.15 tnk, sıhhl tesisat ve kalorifer tesisatı onanmı 1 Yukandt 1. kesif bedeli yazılı Işin thalesi 2490 sayılı Kannna gore (kapalı tart usulüyle) t.T 0 Merke» binasında Rektörlfik Satmalma Komisyonu tarafından yapılacaktır 2 Bu İse ait ihale dosyan RektSrlüi binaamda bulunan x*apı Işleri Bürosunda her ffln mesai saatleri dahilinde görülebilir 3 lsteklilerin yeterUk belgesi alarak eksUtmeye flrebilmelen için 22/8/1968 gunu saat tlJOO ye kadar, asağıda yazıh belgeleri eklemek suretiyle t.T.Ü Rektörlflğfine dılekçe Ue mflracaat etmeleri larttır a) Bayındırhk Bakanlığı H grupu müteahhitlik kamesi b) Mall yeterlık beleesi (20««,00) yinni bin Uralık c) Usulüne göre o'?n ve teçhızat beyannamesl • taabhüi beyannamesi 4 tsteklilerm (1966 yılı Ticaret Odası vesıkası İle bn ts lçîn alacaklan yeterlık oelgesl dahıJ) 2490 sayılı KanuD geregİDce hazırlıyacaklan kapalı zarf teklf mektuplannı eksiltme saatmden bır saat öncesıne kadar Komisyon Saskanlıjına vermelen gerekır Pn<:tada olacai gecıkmeler kabu) edilmeı (Basın 18270/9496) Samsun Belediye BaşkanlığımİM: tmar plânmda gecekondu önleme böleesi olarak tefrik edilmiş olan Kılıçdede mahallesi 640 numaralı adanın ftmm* taaislerinden bulunan yol, kanalizasyon, elektrik ve su febekeleri proje ve ihale evraklarınm tanzimi işi 2490 sayüı kanuaa gSre kapalı zarf usulfi ve «ksUtme suretiyle yapünlacaktar. Kesif bedeli 37^20, ve geçid teminatı ?S36^0 liradır. thalesi 26 8.1966 Cuma gunu saat (16.00) da Belediye Encü meninde yapılacaktır. Teklif mektuplannın en geç mezkur gün saat (15 00) e kadar Belediye Encümeni Başkanlıgına tevdii sarttır Teklif mektuplarına geçid teminattan başka 1966 yıh Ticaret Odası kayıt belgesi ve Bayındırhk Bakanlığından ahnmıs. (B) grupundan müteahhitlik kamesi eklenmesi mecburidir. Keşif ve şartnameleri Belediye Encümeni kaleminde fftrülebilir. (Basın 1831S A. 10360/9492) Günfln modasına röre normal boydaki bn etek, dfifmeleri kat kat «osfllno«e bir minlk etekli elblse haline rinnektedir. İ L Â N Çakıl Salıo Alınacak ve Senürileceklir Beden Terbiyesi Genel Müdürinğfi fctanlml Bölge Başkanlığından: 1 .Mithatpaşa stadı drenaj işleri için 1 04 3 santim ebadmda 1060 metre mikap 3 ilâ 5 santim ebadmda 3600 metre mikap gakıl satm alınacak ve serdirilecektir. S Teklif mektaplan 19 ağustos 1966 günu saat 12 ye kadar adı geoen Baskanbk muhasebesine alındı karjılığTnda verilmis olmalıdır. 3 İfin geçid teminatı (15VK)) onbes bin TL. dır. 4 Şsrtnameler Beden Terbıyesi İstanbul Bölge Başkanlığı muhasebesinde günün çalışma saatleri dahilinde görülebilir. 5 Komisyon 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından ıhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basm 4883/9503) i SÜNNETÇİ Beşiktaş, Doğubank yanı 12 I Ev: 48 17 73 Tel : 4843 95 H. Emin Fidanoğlu FIÇ! ARANIYCR Buyuk mıktarda ve lyl du rumda saç fıçı aranıyor. lyı fıat verılecektır Muracaat: Telefon: 63 44 76 tlâneılık I198/B48S < SAİM LOKMAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog