Bugünden 1930'a 5,476,884 adet makaleKatalog


«
»

OCMHURİYET 15 Afrttstos 196R SAHİFE BEgj Yurtta hava durumu diğine göre önümüzdeki 24 ss•t içinde yurdumuzda hava: Batı Karadeniz bölgesi çok bu lutlu, lağanak v e bir ara gök fürültülü sağanak yağıslı, Doğu Karadeniz bölgesi önçeleri açık v e a ı bulutlu, sonralan çok bulutlu sahil kesimleri mevzii saganak yağıjh, diğer bölgeler açık ve az bulutlu, öğleden sonra Marmara bölgesi ile iç Anadolu'nun kuzey kesimleri bir •ra çok bulutlu geçecek, hava sı cakhklan Doğu Karadenizde biraz azalacak, Batı Karadeniz'de değişmiyecek, diğer bölgelerde biraz artacak, rij^ârlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da deği iik yönlerden hafif, Akdeniz'de Güney, diğer bölgelerde Kuzey yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esecektir. AVKARADA HAVA evlet Meteoroloji D nel Müdürlüğündenîsleri GebildirilMillî Orkestracüar basın toplantısmda ET FİATLARMN BEKLENIYOR r Çoraklaşan Millî Orkestranın Sofya*ya gidemeyişi dün tartışıldı TREN KAZASINDA ÖLÜ SAYISI DÖRDE ÇIKTI T A R S I S (a.a.) Tarsus geçidind» dün gece motörlü trenle çarpışan Yugoslav plâkalı minibüsteki yolculardan üç yaralı bu sabah ölmüş ve kaza kurbanlan sayısı dörde yükselmiştir. Ayrıea 1 kişi de komay» girmiştir. öğrenildiğine göre, soför Muzaffer'in idaresindeki minibüs, trenin g«lmesi sebebiyle kapaV olan geçit direklerini parçalıyarak motörlü trenin son vagonuna çarpmıştır. Hastaneye kaldınlan yaralılardan 1 kişi komaya girmiş, durumları kötüleşen ikisine de kan verilmey* başlanmıştır. Olayla ilgili tahkikata devam olunmaktadır. ö t e yandan, ölü ve yaralılann hüviyetleri henüz tesbit edilememistir. Millî orkestramız, Erol Büyükburçun katılamaması üzerine Balkan Müzik Festivali için Sofyaya gidememijtir. Dün basın toplantısı yapan heyet bajkanı Muammer Yeşil :<Erol Büyükburç, geçen sene yaptığunız uyarmaya rağmen çalıstığı yerle yaptığı anlasraaya gerekli madde koydurmadıği için gelememesi yü ziinden Balkan Halk Miiziği Festi valiııe katılamıyoruz. Eğer Erol Büyükburç bunu bize daha evvel haber verse idi, yerine yedeklerden birini yetiştirirdik» demiştir. Solistin gelemiyeceği 5 gün ev\el bel li olduktan sonra orkestra fefi Şerif Yüzbasıoğlu evvelâ «Ben yedek lerden Erkut Taşkın'ı Festivale yetiştiririm demiş, sonra mesuliyeti üzerine almamıştır. Bir demeç veren Erol Büyükburç ise Ben Festivale hiç bir zaman kaülmamazlık etmedinı. Çalıştığun yerle olan mukaveleme göre, izinsiz olarak aynldığim takdirde 108 bin lira tazmlnat vermek zorundayım, eğer kötü bir niyettm olsa idi bir aydan beri orkestranın çahsmalarma katılmazdun» demijtir. Millî orkestranın, dün başhyan festivale son dakikada iştirak etmekten vazgeçmesi, Bulgar organizatörlerince iyi karşılanmamıstır. Festival, organizatörleri beğenilen orkestramız için çeşitli angajmanlara girmiş, geıus hazırhklarda bulunmustur. Ayrıca Türk bayrağının bu gibi organizasyon hatalan yüzünden festivale iştirak eden memleket bayraklan arasmda bulunamaması üzüntü vericidir. ANKARA ( » J I . ) Büyük firetim bölgelerinden, Ankara piyasasına devamlı surette kasap | lık hayvan gelmektedir. Buna sebep, bu yıl hayvan ih | racatmm kısıtlanmış olması gösterilmekte, önümüzdeki günlerde fiyatlann önerali nisbette düsme kaydedceği bildinlmektedir. Ağustos ayının iik haftası i çinde üretici malı dana ((canlı) kilosu 280 kuruş iken, ikinci hafta içinde 200220, inek (canlı) 253300 kuruş iken 200300, öküz 225230 kuruş iken 165280, koyun (beyaz karaman) 319347 iken M. Çoban YURTÇU 245345, kuzu 330 kuruş iken 235285 kuruştan muam»le görmüstür. rtık yeter, benden daha fazlasını alamazsınız.» diyordu ganki topraklar. Canlı kasaplık hayvan fiyatlarında meydana gelen bu gerileYüzyıllarca ekile ekile verimini tüketmiş olan Yüreğir ovası, yer yer çoraklanmış, saçkıran haUnl menin et fiyatlarına etki yapaalmıştı. Can çekisme halinde olan Adana ve Tarsus ovalan sanki derman anyor, doktor istiyor, cağı, önümüzdeki günlerde et fisu istiyor, ilâç istiyordu. yatlarında da, önemli nisbette Bir taraftan Devlet Su Işleri, bir yandan Toprak Su Genel Müdürlüğü, ulusal üretimimizle ilgili bir düşme olacağı haber verilbu çok önemli dâva üzerinde durmaya başlamışlardır. Asırlardan gonra, çok geç kalmmış da ol»a, «N* mektedir. knrtanlabilinine faydadır» denilerek hummalı bir faaliyet devresine geçilmiştir. Çukurova ?. « ; CAN ÇEKiŞME HALiNDE OLAN ADANA VE TARSUS OVALARI SANKi DERMAN ARIYOR, DOKTOR iSTiYOR, SU iSTiYOR, İLAÇ iSTiYOR A Açık v e az bulutlu, öğleden •onra çok bulutlu, gece açık geçecek, günün en yüksek sıcaklığı gölgede 29 derece civannda bulunacaktır. Ankara'da gecerin en düşük sıcaklığı 14 derece olmustur. Traiık Eğitimi Sergisi Türkiye Trafik Kazalannı önleme Cemiyetirin düzenlediği «Büyflk Trafik Egitiml» sergisi bueün saat 10.30 da Taksim Gezisinde açılacaktır. Sergide, kazalann oluş sekilleri halka anlatılacak. dikkat edüecek noktalar dağıtılacak broşürlerle kafalara yerleştlrilmeye çalışılacaktır. • Büyiik Trafik Eğitim» Sergisl diğer sehirlerimizde de açılacaktır. Soydııkları evde yangın çıkardılar ANKARA ( a * . ) Yeniş^hir Selânik caddesinde oturan Fethi adında bir sahsın evlne hırsızlık maksadı ile giren tneçhul sahıslar, evin yanmasına lebep olmuslardır. llgililerden alınan bilgiye göre. bugün saat 06 sıralarmda Fethi Karapınar'a ait dairenin kapı camını kırmak suretiyle içeriye giren meçhul sahısların yere attıklan sigara izmariti yangına sebebiyet vermiş ve evdeki eşyalar tamamen yan mıştır. Eşyaların yanmış olması, hırgızlann beraberlerinde götürdüklerinin tesbitini zorlaştırmıştır. Yangın çıkaran hırsızların aranmasına baçlanılmıştır. ukurova simdi yer yer tank birliklerinin saldırısına uğramış toprakların manzarası içindedir. Ov»nın en azından yüzde 30 kısmının çoraklasmadan kurtanlabilmesi için çeşitli vagıtalarla tesviyeler yapılmakta, dranaj kanalları açılmakta, büzler döşenmektedir. Dünya Bankası birind kısım lçia Trafik polisi ekipleri son 24 açtığı 20 milyon doların amaca ulaşılır şekilde sarfını gördükten sonra yeni kredi açmayı da vâdetmiştir. Bu amaçla, bu bankadan bir heyetin Eylüde yurdumuza gelmesi beklenmektedir. saat içinde sehrimizde trafik kaidelerine uymıyan 1078 soför Kurtarıimış toproklar hakkında ceza işleml yapmıştır. li kil etmektedir. ize, ova üzerindeki çalısmaçahsma 5 3 0 0 ° »»kUrlık arazi üzerinVerilen bilgiye göre, haklann Diğeri de dranaj kollektSrlerlar etrafında bilgi veren Köy Köy deki çalışmaların iki kısımda da ceza işlemi yapılan soförlerin dir. t.ı; Bakanlığına bağlı Topu»ı. r r mütalâa edilebileceğini söylemiş çoğunluğunu, ehliyetlerini yanIşleri o . ı ı . » Bu amaçlann gerçeklettirilaiarmda taşımayanlar teskil etrak Su Bölge Plânlama Müdülerdir. Bunlardan bir kumt yübilmesi için elde mevcut S milmiştir. zey tahliye kanallarını, sulama rü Hanefi Soylu ile Makine Yükyon 100 milyon lira değerinda tersiyerlerini ve kuarterleri teşsek Mühendisi Dr. Aklan Yürekmakine v e Aletle işbaşında bulunduklannı söyleyen uzmanlar, tarla başına kadar götürülecek hizmetlerden yalnız arazl tegviyesinin 1970 te bitirilebileeeğinl söylemişlerdir. 24 saat içinde 1076 şoföre ceza kesildi • Tank aiayları gibi Ç B Fişi prizde unutulan ütü yüzünden yangın çıktı Beyazıt, Kardeşler pasajındaki bir terzi dükkânında fisi pirizde unutulan bir ütü yüzünden yangın çıkmıştır. Kısa zamanda büyümeye başlayan yan gın pasajdaki dükkânlara sirayet etmeden zamanında yetişen İtfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Unutkan terzi hakkmda soruşturmaya başlanmıştır. ' Bir filotiîla Mısır'a gidiyor MERStN Limanımızda bulunan Deniz Kuvvetlerine mensup Gelibolu, Gaziantep ve Gcm İik muhriplerinden müteşekkil bir filotiîla bugün Mısır'a hareket edecektir. Harp Filosu Komutanı Tuğamirâl Necmettin Sönmez'in komutasındaki donanmaya mensup üç muhriple birlikte komodor olarak Kurmay Albay Burhan Durucan da Filotilla'ya refakat edecektir. Şimdiye kadar kurtanlabilml» ve 1967 ye kadar kurtanlabilecek toprak miktan is« yıllara göre şöyledir: 1964 te 13.000 hektar (8 milyon 300 bin lira sarfiyle), 1965 te 12.000 hektar (23 milyoa 300 bin lira sarfiyle), 1966 da 10.000 hektar (21 milyon lira sarfiyle), 1967 programında ise 28 milyoa 800 bin liralık yatınm yapılacaktır. Ağustos 15 Rebiülâhır 28 t 3 II Toplu 8Özleşme Bütün ovaya sulama ustası i yette bulunduğu ToprakSu'yun Seyhan projelerini uygulayan ekiplerinde halen 29 mflhendis, teknik eleman v e 1000 den fazla işçi görevli bulunmaktadır. 97 si ağır olan makinelerin bir kısmı tesviye yapmakta. bir kısmı drenaj kanallan açmakta, bir kısmı ise b i u dösemektedir. Burada antrparacte» s ö y l i y e l i m ^ Trencher adı verilen kanal açma. makinesine büz döşeme teşkilâ' tı, Makine Mühendisi Dr. Aklan Yürekli tarafmdan elenmis, işde insan gucünden v e zamandan bü yük tasarruflar yapılmıştır. Aynca, ovanın teknik sekilde sulanması için köylere yetistirilmiş (sulama ustalan) gönderilecektir. Bunlardan bir kısmı simdiden yetistirilmis bulunmaktadır. V. | J.07ıl2.18'l«.O8 19.09 20.51! 3.17 9.57! 3.08! 8.58112.00! 1.42| 8.05 Türkiye Tekstil Sanayii îşverenleri Sendikası, 40 tekstil fabrikasında çalışan 15 bine yakın isçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalamıştır. Bu anlaşma ile iş çilerin. gündelikleri 312 kuruş 7am eörmüs buhınmaktadır. I4Z IA adet çeşitli makine v* tas'tın hanl hanl faali L'HIIUIUIIIIIIIIIIIIIfllimilimilMIIIIIUIIIIIIIIIIIUHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 111111= *'. .'/>•••.•.••••.••••;•.•••''**v"•"•'•<••.*•'•••••• KATAR EMİRİ İSTANBUL'DA NURCULARA I I | Sayın Sunayia | konusamadım S ~ 3 E ~ •£ ~ E S S Z S 5 Ş ~ E Ş; Ş Z S S ~ E E E E E E E E E E E ~ H E E Ş S E E = E E E E E E E E E E E E E E 14 yıldır Kadıköy Acıbadem E Rasimpasa sokak 1314 sayılı E mülkte mutasarnfan ikamet et = mekteyim. Bu adrese geldiğim E Mustafa GÜKEŞ den bugüne kadar Arnavut kal = dırımı bulunan bütün gokaklar E hiç bir düzeltme görmamiştir. = Zaman, zaman Havagazı, Terkoı = alma gibi teşebbüsler hasebile E kazılan ve eskl haline dahJ ge E tirilmeden bırakılan bu gokaklar E Sayın Muş'un Varto llçesinin Gaıetenizin 28 tarihll aayısında yazın tozdan, kısın çamurdan ^ da hakkımda yapılan röportaj Mal Müdürü : Siz ilçenizde çahşan asil er öğ söküp çıkmak baslı başına bir = için âciz teşekkürleriml ıunaE retmenlere eğitim ödeneği ver azap doğrusu. rım Son günlerde Moda semtinde E Yalnız maslahatın lstihsalinde mektesiniz. önüme çıkan gayri mantık! maSayın Erzincan'ın Çayırlı tl ki bütün ara sokaklann asfalt = landığını gönnekteyim. Tenvi ~ niler yüzünden muvaffak olama çesi Mal Müdürü : d;m. Siz ilçenizde çalışan asil er öğ rat, tanzifat vesair vergilerde ö E Saym Sunay'ı görmek İçin cid retmenlere eğitim ödeneği ver demede her hemşehri gibi asla E kusur etmeyen bizlerin ikamet E den uğraştım. Gerek askerî er memektesiniz. ettiği bu semte de Modada otu = kândan; gerek emniyet kuvvet Acaba hanginiz haklısınız? leri mensuplarından bazı kimse Yoksa Varto'da çalışan arkadaş ran vatandaslann mazhar olduk lere rica m'innet ettim. Kendile larm fonksiyonlan yüksek de, ları beledi atifete mazhar ola E rine başvurduğum yüksek rüt Çayırlı'da çahşan arkadaslar mı cak mjyız? Lütfen öğrensek, en derin saygılarımla = beli askerî erkândan kimseler haksız? (bu bızım işimiz değil. Sunayı Yılmaı GÜLCE Acıbsdem Rasimpaşa Sokak E aormek için emniyet kuvvetleri öğretmen 13/15 Emekli Trf. Komseri £ ne başvuracaksınız) dedüer. BuÇayırlı Erzincan Ahmet KURALAT E nun üzerine bir emniyet âmirine durumu anlattım. Saym emniyet âmiri (kardeşim biz burada güvenliğı gağlamakla görevGazetenızın 15 temmuz 1966 ta smda bir sene tark varcür denüliyiz. Sana vardım edemeyiz) de «Cumhuriyete mektedir. Bu taınaınen yanüş bir diler Bu defa ben hiç değil rihli nüshasının ^e yâverlerden birini görmemi Mektuplar sütununda» Teknlker şeydir. Bu fark iki senedir. Çün«aglasanız dedim Bunu da yapa ler başlığı altmda yayınlanan ya Iril teknikeriik gündüz olursa ikl rr.lyacaklarını, acz tçinde olduk zıya ve bu konuda çıkan diğer sene, gece olursa üç sene sürmektedir. Mühendislik lse, mese : larını bildirdiler. Ben yine söz yazılara değlnmek istiyorum. Tekniker öğrenlmi görenler bir ia Yıldız Teknik Okulunda gün | aldım ve hiç değilse gazeteciler le beraber girmeme müsaade et senelik ek bir yüksek teknikerlik dtlz olursa dört sene, gece olur , meleri için ricada bulundum. öğrenimiriderj sonra mühendislik sa beş sen« sürmektedir. Be? ile i ! Sayın âmirin sesi bir perde yük formasyontmu alamamaktadırlar. uçün, dört ile Utinin araaındakl ; mektebinde ayni za fark zannederim Uddir. Yazıda selerek (olur mu yahu biz üstü Tekniker rnüze nasıl mes'uliyet alabiliriz) manda hocalık yaptığım içtn bu iddia edildiği gfbi bir değildir. : Teknikeriik ile mühen ; Jeyince kendisine bundan ne problemi yakinen tanınu? ve ak Yüksek eibi bir mes'uüyetin dogabile saklıklannı görmüş bir insanım. dislik arasındaki tahsü farkı bir j ceainı sordum Canım bir tertip. Tekniker mekteplerinde (Büyük senedir. Keyfiyet böyle olunca tekniker i hır suikast olamai mı deyince şehirdekiler taariç) Use booalan hayretimden dogrusu parmağırr. matematik okutraaktadır. Zaten İik, mühendis ve usta arasını dol sanat mefcteplerinden zayıf ola durmak için ihdas edilmis bir Un ağzımda kaldı Halbuki ben mezkur kuvvetle rak gelen talebeler az bir mate randır. Fakat bu ünvanın da bir rın ödevinin devlet ricaü ile va matik bilgisine sahip olraakta selâhiyeti olması tabildir. Bizde tandaş arasında ayırıcı bir un dırlar. Mühendislü: tamamen ma bu verilmemiştir. Almanya ve disur olmaktan ziyade birleştirici. tematiğe dayanan bir ilim dah Şer yabancı memleketlerde bu problem kolaylıkla hal edilmlşteması sağlayıcı olduSunu sanır dır. Kendl meslek derslerini verir tir. dım. Kademeler şu şekllde olmalıdır: Sayın Emniyet Âmirintn bu sö ken talebelerin türev, diferansizüne şeytanın bile gülmüş ol yel ve tategral bilmemesi öğren tşçi • üsta • Tekniker • MühenDr. Mühenduğundan hiç şüpheniz olmasın. dikleri bilgileri kısıtlamaktadır dis • Y. Mühendis biraz daha dis. Bizde mühendis ve usta Zira bir I? istedigin zaman sen ve sanat okulunun âmâsın ne ıs yapabilirsin der senişletilmiş bir şekii olmaktan arası boştur. Bu birçok irelriler. tş yapacak bir kimsenin ya lleri gldememektedir. Bir senelik mizin aksamasma sebep o l m a t nır.a gitmek istediSinde de (biz vüksek teknikerlik tahsilinin ta fadır. Bu sebeplerden dolayı teknik ; seni bırakamavız, va bir tertip: mamında yilksek matematik oku tulsa bu formasyon çok az bir erlerin bazı selâhiyetler alması ; va da bir suikast olabilir dpr değişmeye uğramaktadır. Proje iftzım ve elzemdir. Bu halledildik ; ler.) ve diğer ders hacimleri de ayn) ten «onra aradaM uçurum oto j Demek bir tertip bir suikast seyri takip etmektedir. matikman ?aü olacaktır karusın i için röz denilen çeye hiç ihtıSonra bu yazıda mühendislik dayım. ; vaç vok. tahsUİ İle teknflcerllk tahsill araMehmet COŞKAN Bir yobazlıktır nurculuk dlye yutturduklan Delldir Bediüzzaman diye tutturduklan. Nasıl gldillr? tlfansiz bir delinin pcşinden tlhamınızı alın medeniyet güneşinden. Haram lalmaz nfanetlerinl Tsnrna kullarm» Aklınız ermez hayatın bu mösbet yollanna. tlk çağlar yaşanmaz bu asırda gelin vaz Bırakın hurafelerl de doğru yolu seçin. Bfitön hajranlar büe güler, acır halinize Utamn, lnsansann; bskın istikbalinize. Nnrcnluğan ne felaefesl var, ne mantığı var örümcekll, beyinsiz kafalar bu ksdar mı dar? Basit ve saçma düşüncelerle kalmavın ysya Hakikattir. Artık tnsanoğlu ridiyor aya. Allah'a sötflrmec insam sank, takke şalvar î a kafalar saraan dolu, yahut baçk» bir hal var. Softaların lji ne oennette. Hayal etmeyin Dtnden arnlrp softelarm peşinden fitmeyin. Bir başka sSrBm yoktur anlayan ariftlr Anlamayaa rarss efrr eehennemlik beriftlr. lielediye | Baskanından rica | Dünyanın en zengın petrol kaynaklarına sahip olan Katar I m i r i Şeyh Ahflıed""bin Essanl, »eraberind* iki oğltt v« 11 kişiİik maiyeti olduğu halde bu sabah saat 09'da uçakla tstanbul'a gelmiştir. Istanbul'da ikl gün kaldıktan sonra deniz yolu ile Avrupaya gidecek olan Katar Emiri, 28 buyük bavulla seyahat etmektedir. Katar Emiri Ahmet bin Essani, iki çocuğu ve maiyeti erkânı ile Hilton otelinin Kırallara mahsus Karadeniz dairesinde kalmaktadır. ToptakSu Seyhan Projeai UygnUma Madürlügfi, tarla hismetlerinl çiftçlnin ayagına kadar kendllerİBden 1 karaş dahi almadan götünoektedir. Amtç, flretlmln artırılması. tste, Treneher denilen kanal açma ve büz döştme makinelerinden Mri "raaliyet halinde> «Üzüm günü» Eğer Imdada yetişilmemiş olsaydı SÎ ve Toprak Su, zaman zaman yerli v e yabancı teknik kisiler tarafından verilen «Çoraklaşma» alarmına katüms>mış olsalardı, Çukurova miadım doldurmuş olacak, artık bu topraklardan verim beklenemiyecekti. Şimdl, ovanın Tiınik, Allfakıh, Yaramı» topraklan gibi tam mânasiyle çoraklasmış ktsımlan bir tarafa bırakılarak yarı çorak yerlerin kurtanlmasına çahsılmaktadır. J 2 Malmüdürüne açık mektup ERGANİ îlçemizin Zülküf dağmda bulunan yıkık Meryem ana Kilisesinde civar il ve ilçelerden gelen 200 kadar hristiyan vatandaş, geceyi geçrrerek âyin yapmışlardır. Her yılın Ağustos ayının ikinsi haftasmın Pazar gecesi «Üzfim Günü» münasebetiyle yapılan âyine gelenlerin çoğunu mali durumlan yönünden Efes'e gidemeyenler teşkil etmektedir. Buraya gelenler de «Yarım hacı» ünvanını almaktadır. D tste iki ülkücii uzman: ToprakSu Seyhan projesi oygnlama «ornmlnları Bölfe Müdflrü Haneti 8oylu ile Makine îiiksek Mübendisi Dr. Aklan Tttrekll, «Çokurov», taçkıran'dan, çoraklıktan matlaka kartanlacak ve eski bereketli haline getlrileeektir» derlerken. Toprak yıkanacak orak kısımlan kurtararak yeniden verimli hale getirebilmek için, toprağm tesviyesi yapılacak, sonra dranaj kanallan açılaeak, bir taraftan da büzler döşenecek. Bütün bunların tamamlanmasından sonra da toprak bol yağmur sulariyle y»kanarak tuzlan dranaj kanallarına indirilerek denize dökülecek. Sıra toprağm gübrelenmesine gelecek... tşte bSylece bu topraklar, eski bereketli haline getirilecek. Adana, tçel ve Hatay'da ovaları kurtarmak amaciyle kurulmuş olan Seyhan Projesi Bölge Müdürlüğü emrinde çalışan makine ve araçlann aylık akaryakıt sarfiyatı, sadece benzin olarak 100.000 liranın üstündedir. Bir o kadar da motorin sarfiyatı olduğu ilgililer tarafından bildirilmektedir. iznik Belediye Başkanlığından ilân 1 Kasabamızın Göl kenarmda Belediyeye ait Turistik belgeli 2 bloktan ibaret 12 odalı Motel ve Gazinosu tefrişli mutfak kısmı kısmen tefrişli olarak S yıl müddetle ve açık arürma suretiyle kiraya veriîecektir. 2 îhalesi 31^.1966 çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 Senelik muhammen bedeli 15.000. lira olup muvakkat teminatı 1125 liradır. Muvakkat teminatın ihale saatinden bir saat evveline kadar yatırılmış olması şarttır. Vaki gecikmeler nazara alınmaz. 4 Bu işe ait sartname her gün mesai gaatleri dahiUnde Belediye Muhasipliğinde görülebilir. (Basm 18849/9493) Tanm Bakanlıgından Müfettîf Yardımcısı Alınacaktır 1 Bakanlığıma Teftiş Kuruluna, Ziraat, Veteriner ve Orman Fakülteleri veya bunlarm Milll Eğitim Bakanlığınca tasdik edilmiş yabancı memleketlerdeld muadillerinden mezun olanlar arasında «navla 3 adet Ziraat Yüksek Mühendisi, 1 adet Veteriner Hekiro ve 2 adet Orman Yüksek Mühendisi, Müfettij Yardımcısı alınacaktır. 2 Birind madded» yazılı Fakülteler mezunlarzndan, sınava katılmak isteyenler, sınava girme sartlan Ue lüzumlu belgeleri, sınavın konulannı ve diğer ltizumlu tnalumab tller Teknik Ziraat, Veteriner Müdürlükleri ile Orman Başmüdürlük v e îsletme Müdürlüklerinden, Ankara'da Tanm Bakanlıgı Tefti» Kurulu Başkanlığından alınacak broşürden öğrenebilirler. 3 Yazül «ınavlar, Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlıgmca gösterilecek mahalde 5 Ekim 1966 Çarşamba günü öğleden evvel v e sonra yapılacaktır. 4 Sınava girecekler, 15 Eylul 1966 Perşembe günü mesai bitiral olan saat 17.00 ye kadar, Tarim Bakanlığı Tefti} Kurulu Baskanlığına dilekçe ile müracaat edeceklerdir. Dilekç«y« aarih ikametgâh adresi yanlacak ve brojürde belirtilen belgeler eklenecektir. (Basın 18436 A. 10461/9497) Ç Teknikerlik problemi Giresun Sağlık ve Sosyal Yardım \ Mudorlogunden \ L A N tlimiz Doğum ve Çocuk Bakımevinin 1966 Malt Yılı ihtiyacına 71.828 lira muhammen bedelli. 4.841.40 lira lira geçiei teminatlı «1 kalem Tıbbl Cerrahl Âlet, 17.400 lira muhammen bedelli 1.305 tira geçiei teminatlı 3 kalem Tıbbl Cerrahl Cihaz ve 40.473.50 lira muhammen bedelli 3.036 lira geçid teminatlı 60 kalem tlâç ve Tıbb! Malzemelerin kapab rari eksiltmesi usulü ile 26/8/1966 Cuma çünü saat 14.00 de Müdürlük binasında toptanacak Satınalma Komisyonunca a y n a y n ihalesi yapılacaktır Şartnameîer bedelsiz olarak Doğum ve Çocuk Bakımevi Kalemi Ue Ankara. İstanbu! Sağlık Müdürlüklerinde görülebllir İsteklilerin muvakkat tfminat ve Ticaret Odası v«sikalan ile birlikte 2490 sayıü kanunun bükumleri dairesinde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihala saatinden en az bir saat evvel makbuz mukabil) Komisyon Baskanlığına vermeleri veya posta ile söndermeleri sarttır. Poatada olan vâkf gecikmelerin kabul edilemiyeceğj Utn olunur. Saçkıranlar gideriıecek vanın çoraklaşan kısımiannda bitkiler büyüyemiyor. İnsan eliyle ekilen pamuk ve hububat gelişemiyor. Fidanlar daha bir kaç aylıkken sararıyor, boyunlan bükülüyor. Fakat genç teknik adamlarımız, büyük bir inançla teminat verivorlar: Göreceksiniz. diyorlar. Bu saçkıranlar tedavi edilecek ve Çukurova eski verimli haline getirilecek. Ama, ne var ki, ne yazık ki, bütün bu tarla hizmetleri ayaklanna kadar parasız yani bedava götürüldüğu halde, dâvaya bir çok yerlerde en az inanımş olanlar yine de toprak gahipleridir. Hattâ, her seyin devletten gelmis olmasına ragmen «Size ne bizim tarlanın tesviyesinden, dranajındanT» deyip de makinelerin Ustiklerine bile «te? eden muhtarlar bulunduğundan yakınılmaktadır. Ama, gayet tabiidir ki. az okumuş milletlerde bu gibi olaylar Ia sık ıık karsılasılmaıı da sett« basa gelen i k ı b e t l e r d O Orta Doğu Teknik üniversitesi RektörlDğünden üniversltemlı F«o va Edebiyat Fakültesi Pizik BÖlümüne Laboratuannda mikrotkopla yapılacak ölçmelerde çalıstınlmak üzer* dört laboratuar yardımcısı aimacaktır. tsteklilerde aranan sartlar: 1 En az lisa mezunu olmalan, 2 Ingilizce bllmeleri. . 3 Askerliklerini yapmıı olmalan, sarttır. tsteklllerin Oniversitemlı Personel Müdürlüğünden alacaklan müracaat formlann] doldurarak en geç 1 EylüJ 1966 Perşembe gfinünt kadar iade etmeleri v« 5 Eylül 1966 pazartesJ günü taat 9.00'da Vtn ve Edebiyat Fakültesl Flzik Bölümünde yapılacak üntihanda hazu bulunmalan gerekmektedir. (Basın 18778 A. 10714/9498) r ^ l l l l l l M I I I U I I I I I M I l l l l IM f 111111111111111IK11111111111111111 ••• 11 • 11111 • V«l 1111II111II l l l l 11111111II11 tl 11IIIIIII1IIIIİ111 l l t i IH Orhan KORCK (B*ım 18133/0480)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog