Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CUMHTTRİYET 15 Ağustos 1966 SAHtFFÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ hadiseler arasında Amerika bazı tarihı belgeleri uçıkladı NATO buhranı nasıl başladı? ASHİNGTON Amerika Dısişleri Bakanlığı, NATO'daki buhranın sebeplerini bir dereceye kadar gozler önüne seren djplomatik biı hâdisenin tarihî belgelerini dün dünya kamu oyuna açıklamiftır. Belgeler, Fransız Cumhurbaşkaıu ve iki yıl sonra Kennedy Başkan de Gaulle'ün 1958 yüuıda, NATO olduğu vakit, Amerikanın îngiliçinde Amerika, Fransa ve îngiltetere ve Fransaya, strateji taahhüt reden meydana gelecek üç kişilik leri ve ortak politika üzerinde asbir «direktnvar» kurulmasmı önkeri temsilcilerden meydana gelegören teklifini Başkan Eisenhower' cek bir komite kurulmasmı teklif in reddetmesinden sonraki diyaettiği belirtilmektedir. Fransa bu log ve olaylarm bir muhasebesini teklifi preosip bakımından kabul BATI BERLİN (a.a. A.P.) yapmaktadır. etraiş, fakat komite nezdine askeri oğu Almanya Komünist Par WASHİNGTON (a.a. A.P.) DÜNTANIN KADERİ r ^ nlgaristan Dısişleri B*> bir temsilci tâyin etmekten kaçın merika Savunma Bakanı, tisi Birinci Sekreteri UlAnlaşıldığına göre, de Gaulle, j •> J kanı Başev, Türkiyeye, mıştır. Fransadan aynlacak olan bricht, dün yaptığı bir ko J D j yann başlayacak ve 21 Eisenhower'a bir mektup göndereAmerikan birliklerinin mem Belgelere göre, 1958 de kök salan nusmada, «Berlin Dnyannın 1961 rek, NATO"nun bünyesinde, genel ^•»^ agnstosa kadar sürecek lekete dönmesi için kongrede ya bu mesele de, Fransanın bu tutu> yılında inşa edilmesi, Bonniu politika ve stratejiyi düzenliyecek resmî bir ziyarette bnlnnacak. pılan baskıya karşı koymakta ve mundan sonra kapanmıştır. sergüzeştçilerin savaş ilân etmeüç üyeli bir «direktuvar» kurulma Beş asır beraöer yaşamış iki ülbu kuvvetlerin Avrupada başka lerini önlemiştir» demıştir. Ulsını teklif etmiştir. Eisenhower ise, ke arasmdaki ilişkiler, 20 yıllık bir yere nakli hususunda israr bricht, aynca Dcğu Almanyanın de Gaulle'e gönderdiği cevabî mek bir soğnklnk devresinden sonFederal Almanya ile normal ilişetmektedir. tubunda, dünyanın kaderini etkira, daha çok Sofyanın gayretkiler kurmağa hazır bulundu • Avrupadan Amerikaya sadece liyeeek kararlann sadece üç ülke LUCKNOW. (Hindistan) AP leriyle, yeniden gelişmeğe yfi* ğunu, ancak bazı Bonn yöneticialtı keşif filosundan ikisi, yani tarafuıdan alınmasının uygun düstntmnstur. Eyalet Tarım Bakanı Genda lerinin Almanyayı tek başlanbırkaç bin asker dönecektir. miyeceğini belirtmiştir. BnlgarisUn, pek Dogn AvruSingh, Hindistan halkının balık na temsil etmek ve bütün Al • Mac Namara, Sovyetlerin Dopadaki Sovyet hegemonyasından Belgelerde, mektup teatilerinin ve tavuk meyanında fare eti de manya adına söz sahibi olmak ğu Avrupada hâlâ büyük kuvsıyrılma akıraına kapılmış sabir sonucu olarak, Amerika, Fransa yemelerini teklif etmiştir. iddialanndan en ufak bir taviz vetler bulundurduğunu, bu seyılamaz. Sebepler iç ve dıs ©1 ve Ingilterenin 1959 yılmm çubat Diğer taraftan Swatantra Sosvermek niyetinde olmadığmı bebeple Nato Kuvvetlerini zayıfmak üzere çeşitlidir: ayında genel dünyaraeselelerive yalist Partisinin bir üyesi olan lirtmiştir. latmanın tehlike yaratacağmı genel strateji ve aynj yılm nisan önce Bnlgaristan, tam bir poUgra Sen de, hükumetin mahsuöte yandan, Batı Berlin şeh söylemiştir. ayında da, Afrikayı ilgilendiren lis devlet. Komünizmi tavizsiz le zarar veren farelerin imhası ri hükumeti, şehri ikiye bölen meseleler üzerinde iki toplantı ak Hâlen Avrupada 211,000 kişilik nygnlayanların başında geliyor. duvarın yapılışının yıldönümü için açtığı kampanyanın yanısıdettikleri belirtilmektedir. BelgeEski bir deyimle «peyk» ler arabir Amerikan kuvveti bulunmak dolayısiyle Doğu Berlin'de yara bir de «Fareleri yiyin» kamsında en geri kalmış olanı. Di lere göre, Amerika ve Ingiltere, bu tadır. pılan tören ve geçit resmini takgörüşmelerde askeri meselelerin de Danyası açmayı düşünüp düşünğer Dogn Avrnpa ülkeleri ölçfibıh etmiş ve bunu «Almanya Savunma Bakanı, Vietnam samediğini sormuştur. ele alınmasını teklif ettikleri vakit, sünde bir refata saglayamamış halkını tahrik edici bir hareket» vaşı dolayısı ile Avrupadan alı» Fransa bu isteği olumlu karşılaoldngnndan, halkın dizginlerini olarak vasıflandırmışttr. nan 15,000 özel eğitim görmüş as mamıstır. gevşetmeye eesaret edememek Endonezya ParlâmenBu arada Baden Baden Rad kerin yerinin yıl sonuna kadar tedir. . , ZİRVE KONFERANSI yosuna bir demeç veren, Al doldurulacağını da sözlerine ek tosu B. M. e dönülmeJeopolitik dnrumn yuıunden manya Hristiyan Demokratlannın Belgelerden öğrenüdiğine göre, lemiştir. Bnlgaristan, diğer Sovyet blokn Bavyera kolu başkanı, şimdilik Eisenhower, 1959 yılmm ağustos aÖte yandan Federal Almanya sinİ oy birliği ile nyelerine oranla Rnsya için daDoğu Almanyadaki Almanları yında, Fransayı ilgilendiren bütün Savunma Bakanı Hassal, «NAha fanla önem taşımaktadır. kurtarmak ve ülkenin birliğini strateji meseleleri üzerinde bir as kabul etti TO'nun strateji anlayışı değişMoskova, Bulgaristanı avucunun gerçekleştirmenin mümkün ol • kerl uzmanlar toplantısı teklif etmedi. 1leri savunma ilkesine daCAKARTA, (aj.) Endonez madığım söylemiştir. Strauss, içinde tutmakla, tüm Balkan mi§, fakat teklifi benimsemiyen de yanmaya devam ediyor Köln yanmadasını gözetleyebilmek • aynca, «Bnnnnls beraber, bn Gaulle, karşı teklif olarak, üç bü ya Parlâmentosu, dün hükumetRadyosunda konuşan Hassel, ten, Birleşmiş Milletlerin geletedir. Aynca Bnlgaristan iki birlik bir Avrnpa teşkilâtı içinyükler arasında bir Zirve KonieAvrupadakı Amerikan kuvvetle cek genel kurul toplantısına ka de birleşmiş iki hür Alman devNATO flyesi Türkiye ile Yunaransı aktedilmesini öne sürmüçtür. rinde bir azaltmanın Amerikan nistanın komşusu ve Sovyet blodar, Endonezyanın dünya teşkileti tanında sağlanabilir» deBelgelerde Zirve Konferansı tek Savunma Bakanhğınca üzerinde knnnn Akdenize sarkan en ileri lâtına dönmesini oy birliği ile miştir. Hfinden de bir sonuç ahnamadığ] durulan bir konu olduğunu kanoktasıdır. Dolayısiyle Rnsya istemistir. bul etmiş, fakat bunun ancak nın, Bnlgaristandaki bağımsız•••••••••••••••••»••••• •• • • • • • • • • • » 1970 yılı için düşünülmekte oldu Iık akımını müsamaha ile kar » » • • • • • • • • • • ğunu da belirtmiştir şılamssı akla yatkın düşmez. tı ile kalbine sol karıncığın ışıni # KtTDÜS Isrsel Dısişlerl 609,000,000 dolarlık b»rcn da, görecek bir pompa takılmış olan Bakanlığı Rnsyayı terketmesi •• Sofyayı Moskovanın d.ümen suistenen tsrselli diplomatın caBayan Del Valle Vasquez'in böb ynna sokan fak^örlerden biri • snsluk yaptıgına dair Rns iddiareklerinin iyi işlemediği görüldir. ka Dısişleri Bakanı Haekkernp larını reddetmiştir. müştür. Kısacası Bnlgaristan, bngfin ile Macaristan Dışisleri Bakanı « StDNEY Avnstnralya « SANTO DOMİNGO DoRnsyanın en sadık ve itaatkâr Janos Peter arasmdaki resmî teminik Halk Cumhuriyetinin basHükumeti, yabancı döviz elde müttefikidir. Maamafih hiç bir maslardan sonra dün yayımlakenti Santo Domingo'da patlak etmek için yeni bir kaynak bnlkıpırdanma da yok degil. Komünan Danimarka • Macaristan orveren yeni tedhis dalgasının iki mnştnr: Ülkede pek bol olan esnist Ortak Pazarı COMECON'nn tak bildirisinde, Birleşmiş Milkişinin ölümüyle sonuçlanmasın ki otomobilleri yabancı kolleksi «nlnslararası Sosyalist Işbirliği» letlerin Dünya meselelerinde oy dan sonra, Cumhurbaşkanı Joayoncnlara satmak. gcregince kendisine verdiği ham nadıgı rol savnnnlmakta, Güquin Balaguer'in emri üzerine £ LONDRA 55 yaşında omadde ve gıda ambarlıgı rolünney Afrika Hükumetinin izledipolis takviye kuvvetleri sehre gi lan Yunan Armatörü Toma Deden, meselâ bir Romanya gibi rerek mevzi almıştır. gi ırk ayınmı politikası takbih metrius Athanassiadis YunanispervasMca açığa vnramamasma edilmekte ve Güneydofn Asya• MEXİCO Meksika Siyasî tana gönderilmek üzere yakalan ragmen, Bnlgaristan da memdaki gelişmelerden dnynlan enFolisi, meşrn hükâmeti devirmış v e hapsedilmiştir. Armannn kalmamıştır. Zira, kalbinde meye tesebbüsten sanık 33 kişi dise ifade edilmektedir. yatan aslan, sadece tarımsal detör sabtekârlık suçundan Yu% MELBOURNE Melbourgil, sınaî kalkmmasını da t a yi neıaret altına aldıktan sonra nanistanda yargılanacaktır. ne'de yaslılarm ömür tükettikmamlıyarak ekonomisini kendl dün gece 13 kisiyi daha tevkif « MUSKEGON Michigan leri bir îhtiyarhk Bakımevinde yagı ile kavrnlur bir hale getiretmistir. Bütün bn sahıslar Cnm eyaletinin bn küçnk şehrinde, mektir. Nitekim Bnlgaristanın çıkan yangında en azından 20 hnrbaçkanı Gustavo Diaa Orpolisin bildirdigine göre, çognkalkınma plânı ile COMEdaz Hnkumetini kuvvet yalnyfa yaşlı erkeğin öldüğü bildirilmek nu Zencilerin teşkil ettiği 150» CON'nn iktisadi birlik projesl devirmek için bir komplo hatedir. kişinin katıldığı bir olayda 12 arasmda tam bir paralellik yokzırlamakUn aanıktır. den fazla Zenci tntnklanmış, beş • GLASCOW Glascoıo, tnr. Plinın öngördüğü hedefler, « CASTELGANDOLFO Pa Londra ekspresi dün sabah kişi yaralanmıstır. istemese dahi Sofyayı açılmaga pa Altıncı Paul dün tstanbul Sanqnar yakınlannda toprak • MOSKOVA Moskova Rad ve Batı ile ticari bağlar knrmaHumOrtodoks Patriği Atenagokayması sebebiyle raydan çıkyosunun evvelki günkü yayının ğa itmektedir. Fakir Bulgarisrasın bir temsilcisini kabul etmıştır. da iddia edildiğine göre, Rustanın COMECON'nn iktisadi birmistir. # HOUSTON Geçen pazarte ya dünyada hidrojen bombasını lik projesi çerçevesine girmeyen BUDAPESTE Danimarsi günü bir «sunî kalb» ameliyaAmerikadan evvel patlatmıştır. bir nnaî tesis için Dogn Avrnpalı zenginlerden yardım görmesi beklenemez. Dolayısıyla, ihtiyaç dnydnğn makine ve teçhizatı satın alabileceği kıvmetli dSvizi saglamak amacıyla, ham maddesini ve tarım ürünlerini, fırsat bnldnkça Dogn Avrapa yerine Batılılara ihrsç etmeğe baslamıstır. OüNYADA BUGÜN DIŞ HABERLER SERVİSİ W Başev'i bekierken ı Berlin Duvan Bonn'an savaş ilân etmesiıd öttlemiş! McNamara Avrupadaki Amerikan birliklerinin azalfılmasına karşı Güney Vietnam'daki Amerikan komntanlaıı komşn ülkelere sızma yetkisine sahip (a.a. A.P.) VVASHİNGTON merika Dısişleri Bakanlığı Sözcüsü, Güney Vietnamdaki Amerikan birUkleri Komutanlarının, kendi savunmalannı sağlamak bakımından gerekli gördüklerı zaman kosaşu ülkelere sızmak hakkına sahip olduklannı üstü kapalı olarak kabul etmiştir. Sözcü, Dısişleri Bakanhğının. geçen Aralıkta yayınladığı biı bildiride, savaş alanındaki birliklerin komutanlarmın, kendi savunmaları ve kuvvetlerinin güvenliği için zorunlu tedbirleri almaya haklan olduğunu belirt tiğini hatırlatmıştır. Öte yandan Başkan Johnson' ın Hanoiyi konferans başına oturtabilmek veya hiç olmazsa Güneye asker sevketmekten vaz geçirmek için, askeri baskıyı daha da arttıracağı sanılmaktadır. Johnson'ın «Askeri baskıyı» arttırırken Güney Vietnam'daki Amerikan Silâhlı KuvvetlerinİD takviyesi için emir verdiği anla şılmaktadır. Güney Vietnamdaki Amerikan silâhlı mevcudu hâ len 292,000 olup yıl sonuna kadar muhtemelen 400,000 i bulacaktır. Diğer bir baskı tedbiri de, hava akınlarının şiddetlendirilmesi olacaktır. Saygondakı Amerikan askeri komutanlığına göre, Kuzey Vietnamdaki Demiryollannın onarımı işinde 30,000 ile 50,000 e ka dar komünist Çinli görev almıştır Yapamıyacağımız işler illi gnrnrnmnı kınlmasın. Belkl birçok şey. ler yapanı. Hattâ t s tiklâl Harbi gibi bir de mncize yapmışız; ama bir iki şey var ki yapamaya. Şimdi bnrada en büyüğüne kadar bütün Türklere, yani hemşehrilerime meydan oknyacağım. Türkiyede şn önümüzdeki beş on sene içinde hiç kimse meselâ Istanbnl trafiğini düzeltemez. İstese de, bUse de, çaüşsa ds düzeltemez. Bnnn her zaman tekrar ettiğim gibi bngnn tekrarlıyornm. Ama bir gün için, iki gün için şehrin bir noktasındaki tıkaruklıfı, aksaklığı giderir. Sonra o boznklnk tekrar eski halini alır. Çünkü Türkiyede, bilhassa trafik mevznatının ve trafik icaplannın tatbikatında öteki bemşehrilerinin zararlanna bir takım haksız imtiyaz ve çıkarlar, rahatlıklar sailamı» olanlar ağır basarlar. tşler gene eski boznk düzene girer. Bnnun en canlı misali kamyonlar hakkındaki tatbikattır. Bn yüzden tstanbaldan yüksek dereceli memnrlann bile ayagı kaydınlmıştır. Ve bn her devirde böyle olmnstnr. Parti veya dostInk tazyiki, nizam tatbikatını gevşetir onnn için baska yerleri bilmem tstanbnld» trafik dnzelemez. Caddelerde vasıtalann istedikleri yerde. istedikleri zaman, istedikleri şekilde dnrmalannın, yollan tıkamalannın, sokaklan garaj gibi, anbar gibi knllanmalarının önüne büyük harflerle KİMSE geçemez. Varss kabadayı göstersin kendinü. Bn bitti. Gelelim baska bir düzelmesi «nrahal» ise.. sn mektnba beraberce oknyalım: «Sayın Burhan Felek Bey: Bendeniz cCumhuriyet> in devamlı okurlanndan biriyim Eşim ve 5 yavrum ile Güney Batı Almanyada bir nahiyede tek bir Türk ailesıyiz İki yıldanberi burada çalışmaktayım. ...... 1 Ağustos 1966 tarihli gazetedeki sütununuzda «KALKINMADAN ÖNCE» adını verdığiniz makaleyı zevkle okudum. Çok üzüntü duydum; çünkü ı ş leyen bir yaraya keskin bİT neş* ter vurmuşsunuz. Bu ülkelerda işler doğru dürüst gidiyoı da ne» den bizde gitmiyor? Acaba bunlar, beşer üstünde mahluklar mı? diye düşünesi geliyor insanm; şöyle ki: Burada sahibi ol* duŞum arabamın vergisini berhangi bir bankaya maliye dairesine götürmek üzere ödeyebilirim. Makbuzunu da saklamam kâfidir. Ödemede rahatlık bu». lkinci bir mlssl daha: «Malumu âliniz, burada her sene sonu (fazla alman vergilerin iadesi) diye bir muamele cereyan eder. Ve füzuli alınnııs olan vergi fazlaları iade edilir. Bana da 965 yılında vergı olarak ödedığim cem'an 479,70 marktan 360,20 marklık kısmı vergı fazlası olarak iade edildı Bu pa • rayı okulun paydos zamanında eve gelmiş olan onbir yaşında kızıma imza mukabili teslim etmışler. Burada hizmetler, kolaylıklar halkın ayağına kadar ındirilmiştir. Vatanımızda hâlâ devam edegelen zorluklar ve ıtimatsızüklar, o vatanm yetı.ştirdiği çocuklar olarak bizlerı derin teessür içinde bırakmaktadır...» Mektupta bir de knçük pusula var. Herhalde ihbariye olacak. Gördünüz ya, oralarda vergı lşleri ne kadar basit degi) mi?« Bankaya gidiyor. yatınyorsnn! Fazla eksik diye bir endişeniz yok. Tahsil şnbesinde vezne ö nnnde kuymk yapmaya da ihtiyaç yok. Eğer fazla vermişseniz sizden fazla aldıgı parayı ava gınıza kadar gönderiyor ve U yaşındaki çocnjunuza da ödüyor. tlle de «sen şabsan gel! Merkez veznesinden al!» diye ısrar etmiyor. Ben bütün vergilerimı çok beklememek için iltimasla oderim. Ve bnndan da sıkıldıfım için taksit ayının Uk gönlerinde ödemeye çalısırım. Diger vatandaşlar nasıl öderler? herkes bilir. Bir vergiyi ödeme süresi içinde postaya vatırsanız, bazı daireler yatırma tarihini ödeme tarihi kabnl eder. bazı dairelerde para kendi veznesine taksi* süresi bittikten sonra gelirse, bankaya degil bir devlet veznesi olan postaya tevdi tari, hini nazan dikkate alınaz, ^ e cikme cezasi islenir. bn, böyle(Arkası Sa. 7. Sn 1de) D A A PAKİSTAN ,t| 19 YAŞINDA KARAÇt, (ajı) Pakistanın kuruluşunun 19 uncu yıldönümü münasebeti ile Devlet Başkanı Eyüp Han milletine hitaben radyo ile bir mesaj yayınlamıstır. Eyüp Han Hintli yöneticılerin Pakistanın anlaşmazlıkları banjcı bir şekilde çözümlemek yolundaki samimi arzularını an lamadıklannı ve bu yoldaki çağırılanna cevap vermediklerini söylemiştir. «Hindistan Keşmirli kardeşlerimizi ezmege devam etmektedir, fakat Pakistan Jammn ve Keşmirdeki müslümanlara kendi kaderlerini tâyin hakkını kazandırmağa ve onlara yardımda bnlnnmağa kararlıdır. Bnnun Is beraber, Hindistanın ülkelerimizin banş içinde yasamasının her ikimizin de menfaati icabı oldngnnn bir gün anlıyaeağım nmnyorn» diyen Eyüp Han Pakistanın iktisadi durumunda sağ lam ve memnuniyet verici geliş meler kaydedildiğini ve sanayideki gelişme oranının Japonyanınki ile mukayese edilebileceğini belirtmiştir. • ÎENİ DELHİ Hindistan Film Sansür Knrnln, ülkede gös terilen yerli veya yabancı bfitfin filmlerden öpüşme ve sevis me sahnelerini çıkardıktan sonra, reklâm fotograflsnnı da san siir etmeve basTarnıstır «Fare Kısaca Bulgaristan, ünlii barjnva serinleticisi «Coca Cola» nın satıldıgı yegâne komünist ülke. A merikan sermayesi, Bnlgaristana giriş kapısını diplomasisisinden önee bnlmak maharetini gösterraistir. Kapitalist propagandası Sofya • «Coca Cola» anlaşmasını Moskovaya bir kafa tntma biçiminde satmaktaysa da, Bnlgaristan daha fazla, gittikçe artan sayıda akın eden Batılı tnristleri tatmin etmegi düşünmekte • dir. Bütün ynkanda izaha çalıştıklanmız, Bnlgaristanın iç meseleleridir, kendi bileceği islerdir. Türkiyeyi dogrndan ilgilendirmez. Türkiye, kirae ait olnrsa olsnn, nzatılan ber dost eli hararetle sıkmağa hazırdır. • Zaten değişen dünyamızda, ide I olojik ayrılıklar, ber alanda, . hattâ siyasî işbirligine bir engel I olmaktan artık çıkraıştır. Tür | kiye ile Bnlgaristanın önünde, her iki tarafın da çıkarlarına hizmet edecek yığınla verimli iş birliği alanı bulanmaktadtr. Ticari, turistik, kfiltfirel bağlar da geleceğin siyasî yakmlasmasına bir ortam hazırlar. Üstelik Bulgarlarla, bir çok ortak ta • raflarımız var. Ankara Sofya iliskilerini zehirleyen astl sebep, Bulgaristandaki bir milyonluk Tfirk azınlığıdır. Irkdaşlarımız orada ikinci sımf vatandaş muamelesi görürler; ilerleme yollan tıkan • mıştır. Meselâ askere alınırlar, fakat subay olamazlar. Yoğnn bir Bnlgarlaştırma kampanya sının hedefi yapılmışlardır. Ankara Hüknmetlerinin baskı al • tındaki ırkdcşlarımızın dururn • lannı normallestirme çabalan, sagır knlaklardan geri dönmektedir. Soydaslarımıza Türk sı nırlan sımsıkı kapanmıştır. Çnnkfi Bnlgar kalkınma plânlan, Türk azınhğımn kaba fcnvvet, vasıfsız işçi kaynagı olarak knllanılması esası üzerine ba • zırlanmaktadır. Bnlgarlann a zmlığımu konnsnnda gösterebileceği nfak bir anlayış, Ankara Sofya ilişkilerinin normale . dönmesini süratlendirecektir. I Kayhan SAĞLAMER I BUYÜKJAKAT ı İstanbul tasarruf ve tevdiat saat 9 Q * dan i < * e kadar Q e& devamlı olarak emrinize açık bulundupulmaktadıp HER YERDE HER ZAMAN Dr. KEMAL ÇAĞLAR tdrar Vulları ve lenasül Hastahhlan Mütrhassısı Galatasaray l"urcacıbaşı Sok Ko 12 Uğuı Ap« Saat 10 1 2 ve 13 • 18 Tel 44 14 36 İlâncılık: 4909/9484 T.C.ZİRAAT BANKASI (Basın 17985 A. 10013/9487) I «a»* PHILIPS 6 u '«& Oaha bol ışık ve uzun ömür Sofya ve Tiran Elçilerimiz Büyükelçi oldular ANKARA Türkiyenin Sofya Elçisi Necraettin Tuncer ve Turkiyenin Tiran Elçisi Mustata Kenan, bulundukları yerlerde Büyükelçilik olarak akredite edişmişlerdir. YUksek Mühendis MESUT EREN buro: tersane caddesi.gayret han nu.1O karaköy.telefon: 49 33 49 fabrika:vatan caddesi nu.12/A çağlayanşişli, telefon: 47 91 0 2 Reklâmcüik 3259/9477. îürk PhıliDS T.A.Ş. Gümüşsuyu Cad, Istanbul Tel: 447480 P H I L I P S ampullerini mutlaka deneyiniz Beklâmcı PHI Ll PS ampullerinde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog