Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR I Ernesr^ HEMINGVVAY * uı î>;^'SİLÂHLARA | ^••^^Çevlnn V. GÜLTEKİN VEDA * Büyük yazarın üslubunu en iyi belirten, duny» edebiyatınd» çığır »ç«n ünlü reman! cr\ A hast h yaldizh kabartma • saglara bez ciltlı 12.5 L GÜ^EN YAYINEVİ umhuri KURUCUSU YUNL'S NADI 43. yı soyı 15101 Telgral v* mektup adrest: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusuj Istanbul No 246 Telefonlar 2 2 4 2 8 0 2 2 4 2 9 6 22 *2 »7 22 42 9 8 2 2 42 0 9 Pozoriesi 15 Ağustos 1966 Harb Okulu arük personel ve ordonat snbayı yetiştirmiyecek Orduda geniş bir emeklilik listesi OENİZE UCTU hazırlamyor Genel Knnnay Baskanı Orj. Cemal Tural BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI YARIN TÜRKİYE'YE GELİYOR Çetin ÖZBAYRAK . Ankaradan bildiriyor ulgarıstan Uışişlerı Ba kanı Basev'ın yarın Ankara'ya gelmesiyle başlıyacak olan Türk Bulgar ikili gorüşmelerınde, iki ülke arasında, bugfine kadar çözümlenmemis çesitli sorunlar üzerinde dorulacaktır. AMERiKA ViETNAM UZERiNE FENER ASACAK CAPE KENNEDY (a.a.)' B V Özdağ,ordunun günlük politikanm aleti yapılmak istendiüfmi söyledi ANKARA (Cumhuriyet Biirosn) CKMP Genel Sekreter Yardımcısı Muzatfer özdağ dun verdığı bir demeçte Ordu ile Hü kumet ilişkilerine değinmiş ve «tktidar mesullerinin hatalı tutnmlarının yarattıfı Urtışm», buhrana yol açabilecek ve devlete «arar verebileeefc Szdedir.» demiştir. Ozdağ aynca sunları söylemiştır: «Orduyu aiyaaî tsrtışmsUr 1 çinde tutma ve siyasî didismeye katma eğilimini csefle müşahade etmekteyiz, Silâhlı Kuvvetler milletin silâhlı özfl, hfirriyet ve istiklâl şnurndnr. Ziimre, sınıf ve partilerin dışında ve üstündedir. Türk Devlet gelenegin de, Türk Cumhuriyetinde Ordu imtiyazlı bir kılığın, bir zümrenin bir partinin hatt» bir parti hükumetinin defil, milletin Anayasa ile muayyen mefküre ve iradesinin hizmetinde millî bir tesekküldür, Ordnyn çünlük kısır politikalarının ftleti olarak göstermek ve knllanmak heve8İ îfade eden davranışlan hangi yönden gelirse gelsin, rejime ve yurt güvenlifine suikast telâkkî ederiz. Iktidar mesullerinin batalı tntnmlannın yarattıgi lartısma bnhrana yol açabileeek ve devlete zarar verebileeek özdedir. Siyasi pariiler kısır çekismelerine silâhlı müttefik ara ma hırsından nzak kalrnaiıdırlar.» Sait Arif TERZİOĞLU Ankaradan bildiriyor skerî Pcrsonel Kanunundan faydalanılarak Türk Silâhlı Kuvvellerinin subay kadrosunun gençleştirilmesi yoluna gidileceği bildirilmektedir. Bu münasebetle, bilhassa General ve Albaylar arasında Personel Kanununun yürürlüğe girişi ile geniş bir emeklilik işleminin yapılacağı ve bu sistemin hazırhklarına başlandığı ileri süriilmektedir. Parçalanmış aileler A Halen Mıllet Mechsı ılgılı komısyonunda bulunan Askeri Personel Kanununun bir maddesi bekleme surelen ıçınde bır üst rütbeye terfı edemıyen subay ve generallerın emeklıye sevkedıleceğını ongormektedır. Emeklilik ışlemi bu maddenın Metılrnesi >olu ile yapılacaktır. Personel Kanunu, Cumhurbaşkanının vetosundan sonra Parlâmentoya geri donmuş ve M. Meclisinin ılgilı komisyonuna verılmıştır. Meclisın tatıle gırmesıyle bu komisvondaki çalısmalar durmuştur. Kasımda Meclıs açılınca tasarı yenıden ele alınacaktır. Dığer taraftan, Türk Silâhlı ^ Kuvvetlerinin genç subay ihtiyacını karşılamak maksadı ile Genel Kurmay Başkanlığınca o • nemli tedbirler alınmıştır. Bu cumleden olarak bundan boyle Harb Okullanndan personel ve Ordonat subayı yetış • tirilmemesi karar altına alın mıştır. Bu devreden itîbaren, onhınun ordonat ve personel subayı ihtiyacı sağlık durumları bakımından muharip sınıflarda görev yapamıyacak subaylardan ay nlmak suretiyl<e temin olunacaktır. Ve bunlar açılacak kurslarda yetiştirileceklerdir. Aldığımız bılgılere göre. Türkiye ile Bulgaristan arasında, öteden berı bir sonuca ulaştınlamamış bırçok mesele vardır Türkiye açısından da, bu meselelenn başmda. parçalanmış aileler, Bulganstan'dakı Türk cemaatının durumu, sınır ve ortak sular konularındakı anlasmazlıklar gelmektedır. Ankara'da yapılacak Türk Bulgar gorüşmelerınde geçen göç sırasında parçalanan aılelerin durumlan ele alınacaktır. ıetnamı geceleri aydınlat» mak ve böylece askerî harekâtın, gerektiği zaman geceleri de devamını sağlamak için «Able» adı verilen bir uzay tasarısından bir süredir bahsedümektedir. Cape Kennedy'de «ayna nydo» hakkında şu bilgi verilmektedir : «Dünyadan 35,900 metre uzakta bir yörüngeye yerleştirilecek olan bir uydu, yörüngesine oturduktan sonra yelpaze gibi açılacak ve çapı 600 metreyi bulan bir ayna haline gelecektir. Uydunun ayna kısmının yüzeyi, «Tankı» adlı balonda kullanılan ve son derece parlak olan «alüminyum aynalan ile kaplanacaktır FAALİYET ALANI Savunma Bakanhğı, «yörünge feneri» tasansının incelenme ve gerçekleştirilme işini, Amerikan «Ulusal Havacılık ve Czay Dairesi» ne vermiş, o da bunları resi» ne venniştir. tyi haber alan kaynakların belirttiğıne göre, «ayna nydn», güneş ışınlannı yeryüzünün istenen bir kesimine doğru yansıtabilecektir. «Faaliyet alanı» ise, yeryüzünün üçte birini kapsamaktadır. Böylece «Pentagsn (Savnnma BakanlıgıK projektörleri letin istediği kısmını aydınletmak için kullanan bir filim yöneticisi gibi. istediği harekât alanını aydınlatmak için «ayn» aydn» nun yerini değistirebilecektir. 1925 anlaşması Ilter Tiirkmen ikili göriişmeler için bir «semti meçhule» gitti Bulganstan'da yaşıyan Türklenn hak ve durumlannı düzenleyen 1925 Anlaşmasımn da, iyl uygulanmadığını dikkate alan Türkıye, görüşmeler sırasmda bu konuyu da ele alacak ve anlaşmanın tam anlamiyle uygulanmasını ıstiyecektir. Bılındiği gibı Bulgaristan, bu anlasmanm. özellıkle göçler sırasında, Türk mallannın gatışı, elde edilen paralann transferi ~Hc ılgilr maddelerinı uygulamamaktadır BAŞBAKAN DEMİREL Ortak sular Bulgarıstan Dısışlerı Bakanı Ba«ev ile Türk Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağlavangil arasında yürütülecek Ankara göriişmelen sırasında. sınır boylarındakı ırmak ve nehirlerden doğan ortak sular sorunu da ele alınacaktır nkara Büromuzun bildirdiğine göre, Kıbns sorununu çözüme ulaştırmak amacıyîa yapılmakta olan Türk Yunan İkili gd nişmelerini yürüten Dışişleri BaAmerika'ya kursiyer kanhğı Siyaset Plânlama Grupu subay gönderilmeyecek Başkanı tlter Tiirkmen. önceki ge ce. vine Ankaradan avrıim'stır Yıne varılan bir karara göre, Türkmen, Dışişlerı Bakanı thsan teknik sınıflarda görevli subaySabri Çağlayangil'le önceki gün ların herhangi bir maksatla (tegörüserek, tâlimat alraış ve yine, kâmül kursu) kurs gormek u adı gizli turulan Avrupa başkentizere Amerıkaya veya diğer ul kelerç zaruret olmadıkça gön • ne uçmuştur. Öte yandan Başpiskopos Makaderilmemesı kararlaştınlraıştır. Bu konuda varılan karar su ge rios, dün Kıbns basınında yaymlanan bir mülâkatında, «Kıhns sorekçe eklenmektedir: ranuna çözüm bulunraası için ne Bir mühendis albayın kurs ikadar zaman «erekecek bilmiyoçin gittiği Amerikadan veya basnıın» demektedir ka bir j'abancı ülkeden bir yıl kurs gördukten sonra yurda donüşunde Silâhlı Kuvvetler ca. miasına hiç bir yenilik getirmedıği istatistikler sonucunda tesbit olunmuştur. A Demirel, Kabine değişikliğini geciktirmeye çalışıyor ANKARA (Cumhuriyet Büzosa) aşbakan Süleyman Demirel'in çevresine söz verdiği halde, kabine değişikliği işlemini daha bir süre geciktirmeğe kararlı olduğu anlaşılmaktadır. TEHLİKE Askerî çevrelerin, gece harekâtında yararlı olması dolayısiyle ilgilendikleri bu uydu, yer ve karada kurtarma faaliyetleri için kullanılabileceği gibi, astronoml denemelerinde «fener» görevi de görebilecektir B Bir sınır anlaşması Türkıye Hükumetı, 300 kilometreye yakın sınırımız olan Bulgaristanla, bir sınır anlaşmamız olmamasını mahzurlu görmekte, Bulgar Dışişleri Bakanı Başev'le yapılacak görüşmelerde bu konu üzerinde de dunnalc istemektedir. Öğrendiğimize göre, Ankara göruşmeleri sonunda, böyle bir sınır anlaşmasımn imzalanması Bulgar tarafına teklif edüecektir. Ankara'daki siyasi çevreler, uzun yıllardan bu yana, Türkiye ile Bulgaristan arasında, yapılacak bu ilk siyasi temasa önem vermekte. Ankara görüşmelerinın, «Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iyi komsuluk ılişkilermi pekleştireceğıni» ifade etmektedirler. <o Denize uçan otomobilin çıkarılması için çalı$üıyor Selçuk AYBATAR ünün İzmit tstanbul yolunda 2 ölü, 8 yaralı Kazada bir yolcn can veıdi, İmar Komisyoon Başkanı mncize kabilinden knrtnldn ALÂEDDİN BİLGİ elediye Meclisi Beşiktaş AP üyesi ve tmar Komisyonu Başkanı olan Süleyman Serkesen, önceki gece Boğazda, arabasiyle denize uçmuştur. Kaza sonunda Meclis üyesi denize atlıyarak kurtulmuş, yolda arabasına aldığı yaşlı bir memur ise boğularak ölmüştur. Olay önceki gece saat 0.30 da Aşiyan Gazinosu önünde cereyan etmiştir. Meclis üyesi nezaret alüna alınmıştır. Dinlenme. Hekinder aşırı yorgunlukları tedavi için, günlük işin tamamen dıjında bir sure dinlenmeyi tavsi.ve ederler. Gerçekten olaylann etkisinden Cikınca, insan dinleneceğini sanıyor. Hattâ sanıyor ki ynrt dışında geçirilecek gazetesiz, ajansnz. radyosaz, dcdikodusuz bir tâtiL sinirleri çelikleştirecek, kafayı rahatlaştıracak velhâsı] kişiyi turp gibi yapaeak. Tavsiyeyi ben de tutayım dedim bn yıl. Bir aya yakın süre içüıde ne gaıete okudum. ne radyo dinledim. ne Af Kanunn, ne engelleme gürültüleri, ve ne de Amerikalılara verilen raporlaıın hikâyesi. Sadece turist olarak bir sfirii ülkeyi gezdim, dolaştun. Ama doğrusunu isterseniz dolajtıkça ve 45 yıl önce sokaklarından, caddelerinden fukaralık akan ülkeleri bu defa gördükçe sinirlerim büsbütün gcrildi, karamsarlığım büsbütün arttı. dinlenme yerine hırslanmaktan ve duşünmekten büsbütün yorgun düstum. döndiım geldim. Hekiralerimizden öziir dileyerek. vardığım sonucu açıklamak isterim. Türkiyede dedikodudan, sen . ben kavgaiarından yorulanlar dı$an «rıkmamalı. hele birkaç yıl önce gördüğü yerleri, mukayese etmek için, lekrar pormeğe kalkmamalı. Zira ttp kurallan tersine işliyor onlar icin. En iyisi küçük dünyamızın icine hapsolmak, çalkantılar arasında başka insanların yaşadığını bile unutmak, bn arada hem tarihleki anıları hatırlayarak şişinmek, hem de geleceğin .nurlu ufuklar afyonunu yuta ynta ömni geçirmek. Bunun başka faydalan da var: İnsan küçük dünyasmda kaldıkça. hele o dünya büsbütün küçüldukce. vaşantısını sağlayan büyüklerine karşı daha da bağlı ve saygılı olur. Bağlı olunca memlekete huzur gelir, hnzur gelince demokratık duzen oturur. duzen oturunca. büyükleriraiz ber mâıifeti daha rahat yaparlar, bu rahatlık dısardaki büyüklerimizi de rahatlatır. velhâsıl cennet vatana dirlik, düzenlik gelir. Zaten nedir şu ölümlü dünyada istenilen? Dört yılda bir oylarımızı atıp. büyüklerimizi işbaşına getirmek. başımıza bir kere gelenleri tekrar orada bırakmak ve yine oyunlannı rahathkla oynamaları için onlara geniş bir demokratik alan hazırlamak değil mi? OzgürlüUse, \ ermişler bize özgürlüğü, tatlı tatlı kemirip doruyoruz. Elimizde kalem. firça her Aliahın günü istediğimizi yazıp çiziyornz. Kazıklama, kazık atma özgürlüğümüz sonsnz, talan özgürlüğümüı sınırsız. Gösfer sanatını, doldur keseni. Bütün hu nimetlerin fink attığı küçük dünyayı bırakıp neden bakmah başka dünyalara? Her yiğitin ayn yoğurt yiyişi vardır derler. Bizimki de iki asırdır böyle. Başkalannın nasıl yediğini seyretmezsek, bilmezsek daha asırlarca da böyle gider.. Bu baknndan tecriibesini yapmış olmaktan cesaret alarak. günlük olaylardan kurtulnıak içbj ynrt dışına gitmek isteyenlere, nâçizâne bir tavsiyede bulunacağım; Hekimlerin aklına uyup, sakm dışanya diye Avmpaya. Amerikaya falan gitmeyin. Eğer muhakkak canmız çekiyorsa gitmeyi. o zaman gelismemi^. bir Afrika ya da Asya ülkesi secin ki beterin beteri vardrr kuralınca kendinizi avutabilesiniz. baştaki büyüklerimizi takdir edebilesiniz, gelmişlere. gecmişlere rahmet okuyabilesiniz. Mesclâ Mobutunun Kongosu, ağustos sıeağına rağmen Dalmaçya sahillcrinden her halde daha dinlendirici, daha ferahlık vericidir. Zanzibar, beş yıl öncesinin fakir Avusturyasmdan fazla huzur verir size. Varnanuı turizm gelişmesine bakıp hırslanmanıza karşılık, Yemendeki phüğin içinde dolaşmak sinirlerinizi gevşetir. N'e var ki bunlara vakit geçirmeden gitmek gerek. 16 yıl sonra belki oralan da âsap bozuca hale gelecek ve uluslararası istatistiklerden yeni ülkeler seçmeye mecbur kalacaksınız... İZMİT (a.a. İzmit İstanbul yolunda dün sabah bir trafik kazası olmuş, iki kişi ölmüş. 8 kişi ağır yaralanmıştır. îzmıt'ten Istanbul'a gitmekte olan bir otobüs ile karşıdan gelen bir mınibüs fazla sürat ve yolun kayganlığı yüzünden Yanmca'da çarpısmışlardır. Kazada Tenzile Andaç admda bir kız ile kimliği tesbit edilemeyen bir erkek yolcu derhal ölmüş, 8 kişi ağır yaralanmıştır. Yaralılardan Abbas Özkara komadadır. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan soförler tutuklanmıştır. ^^ B Önceki gün, kabine değişikliği konusunda gece geç saatlere kadar çalıstıktan sonra, Demirel, dün hiç bir temasta bulunmamış ve Buğday Sokak 10 numaradaki evinde, akşam üstüne kadar istirahat etmiştir. Bu arada, bazı milletvekilleri ve senatörler, Demirelle görüşmek için evine gitmişlerse de, Başbakan uyumakta olduğundan, kendisinl görememişler ve kapıdan dönmüşlerdir. Adalet Partisinm önde gelen ki çilerinden Bakan adayı Ertuğrul Akça, ile Zeki Efeoğlu da, dün sabah iki defa Demirelin evine gelmiş, ancak içeri girememiştir. «Lunar Orbiteryy rnahrekine oturdu PASADENA (California), (AP) Lunar Orbiter aracı ayın etrafında mahreke oturtulmuş ve kontrol roketi çalıştınlmışür. Böy lece Lunar Orbiter'in ayın yüzüne daha fazla yaklaşması temin edilmiş olacaktır. Lunar Orbiter aracının görevi ayın yüzünün resirnlerini çekmek ve böylece ayın yüzüne gönderUe cek ilk insanm ineceği yeri tesbit etmeğe yardımcı olmaktır. Kaza nasıl oldu? Ölümden mucize kabilinden kurtulan Süleyman Serkesen'in verdiği ifadeye göre, kaza, Aşiyan gazinosumın önünde dar virajda, karşı taraftan gelen bir arabanm farlarmı söndürmemesi yüzünden vukubulmuştur. Nıtekim Serkesen; «Dar yoldan geçerken karşıdan bir arabanm farları gözıimü aldı. Direksiyonu sağ tarafa kırmak istedim fakat kaldınmda insanlar vardı. Onlan ezebilecektim. Mecburi olarak sola kırdım. O sırada denize uçtuk» demiştir. 40 metre derinlikte sulara gömülen arabanın içinden kurtulamadığı için ölen 50 yaşlarındaki Sezaı Balaçlı admdaki mtıhasebe memurunu yolda Kabataşa bırakmak üzere arabasına aldığını da bu arada bildiren AP li Belediye Meclisi üyesinin, olay sırasmda alkollü olmadığı, verilen rapordan anlaşılmıştır. Olayla ilgili soruşturmayı yurüten Savcı Necdet Mengüç, nezaret altına alınan Meclis üyesi ile tanıkların ifadelerini almaya başlamıştır. Ankara İstanbul yolu 5 saat kesildi İZMİT Dün saat 1 de Dur7 muş Ali Gurcan ıdaresindeki 14 AC 95S plâkah kamyonun Derince'deki yol geçitinde 8 yaşındaki bir cocuğu çiğnemesi yüzünden toplanan binlerce kişi vasıtaların geçmelerine engel olmuslardır. Yol verilmeyen vasıtaîar kilometrelerce uzun kuyruklar meydana getirmıştir. İzmit Valisi Hüseyin Meydanoğlu ve Emniyet Mudurü olay yerınde yaptıklaıı yatıştırıcı konusmalar ile halkı sâkinleştirerek da ğılmalarım sağlamışlardır. Bbylece İstanbul Ankara yolundaki vasıtaîar ancak 21.45 den sonra yollarına devam edpbilmişlerdir. Ceset çıkarıhyor Öte yandan dün sabah saat 07.00 de kazanın cereyan ettiği yerde denize dalan dalgıçlar, 40 metre derinlikte «34. AK. M3» plâkah arabayı bulmuşlardır. Saat 07.45 te arabadan kaza kurbanı Sezai Balaçh'nın cesedini çıkarmışlardır. Yapılan soruşturmada Sezai'nin Hususi Muhasebe Taş Ocakları ser\isinde çahştığı ve Üsküdarda oturduğu öğrenilmiştir. Saat 15.45 te getirilen maçuna ile, denize uçan araba sudan çıkanlmıştır. Araba üzennde yapılan inceleme ve almacak tanık ifadelerinden sonra sanık Belediye Meclisi üyesi, «ölüme sebebi>et verme» iddıasıyle mahkemeye sevkedilecektir. T I D Genel Başkanı Mehmet > * I * r Ali Aybar dün Beşik. taş ilçe kongresinde konuşmuş ve; «Tfirkiye'de sosyalizm bngiinkn aksak sekli ile de olsa. demokratik düzen içinde Iktidara gelecektir» demiştir Aybar, çalışma çağında bulunan nüfusumuzun üçte birinin işsiz olduğunu belirtmiş ve söz lerine su çekilde devam etmiştir: < Balkımızın büyük çoğnnInfu insanca sayılamıyacak şart lar içinde yasıyor. tssizlik. yoksnlluk son kerteyi bulmuştur. Türkiyenin bir milli kurtnlnş sa vaşı vererek yaşama hakkını kazanmı$ bir ülke oldngnna inanmak için bin sabit çerek». AybarSosyalizm Demokratik düzen içinde gelecektir POLİS R\\TİLIERİf\İ\ ARABASI BULUNDIT LONDRA Scoüand Yard, üç sivü detektifî öldüren meçhul kaatillerin kullandıklan arabayı dün sabaha doğru ele geçirmiştir. Gangsterlerin kullandığı arabanın bulunması, polis için ilk büyük ipucunu teşkil etmektedir. Yıllardan beri İlk defa olarak silâhlanan Londra polisi, üç detektifî büyük bir soğukkanlılıkla öldüren gangsterlerin yakalanabilmesi için halka çağrıda bulunurken, yeraltı dünyası ile de irtibat kurmuştur. Dünyanın en geniş yeraltı şebekesinin faaliyet gösterdiği Londra'da, yüzlerce sâbîkatı şahıs. polise bir ipucu sağlıyabilmek icin seferber olmuştur. 80.000 e yakın polis memurunun katıldığı insan avı» na yeraltı dünyasınm yardnncı olması, kaatillerin, geleneksel kurah çiğnenmesinden ileri gelmektedir. Londralı gangsterler arasında mevcut sözlü anlaşmaya göre, suçlarm en buj'üğü polise karşı silâh çekmekür. Bu arada bu hafta ikinci kez olmak üzere dün sabaha karşı bazı şahıslar polislere ateş etmişlerdir. Polisin verdiği bilgiye göre şehrin gunah semtl» Soho'da devriye gezmekte olan bir polis arabasına birkaç el ateş edildikten sonra iki ki;i sorguya çekilmek üzere nezaret altına alınmı;tır. Ecvet GÜRESÎN KARADENİZ EREGLİSÎ Gene Başkan ve TürkIş yönetim kurulu üyesi Kaya Özdemiroğlunun başkanlığında toplanan Metalîş Federasyonu, yayınladığı bildiride, komünizm tehlikesinin arttığı belirtilmekte ve asırı akımlarla mücadele edileceği bildirilmektedir. Bu arada sendikalann aldıklan dış yardımı nerelerde kullandıkla rının açıklanması istenmekte ve bu konuda ilgili makamlara ve Türkls'e müracaat edilece,|i açıklanmaktadır. Bu arada, sendikacılann yuzde doksan beşinir hırsız olduğunu iddia eden Petrolls Başanı Ziva Hepbir, ispata dâvet edılraektedır. Aşırı cereyanlarla mücadele edilecek £&• Amerikalılar Amerikan yardımidi tüfeje benzetiyorlar Gazeteler Az gelişmiş ülkeler ve Amerikan yardımı..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog