Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

HERKESIN KITABI KÖPEKLERYazan ve Yayan Dr. HACI TAHİR ÇORBACI DENİZIİ 396 sahife, 10 TL. Ödemeli gönderilir Kitapçılara % 25 tenzilât!. İlâncılık 5137 9448 43. yı soyı 15100 umhuriy KÜRUCDSD YUNÜS NAD1 Telgrat v e mektup adresi: Cumhariyet İstanbul Posta Kutosıu Istanbnl No. 248 Telefonlar: 2 2 1 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 42 99 BATTAlStYE'nin R CİNSİ EN UOUZ FİATUL İII LERDE Sultanbamam İş ^Jankası yanı No. 53 Tel: 27 28 26 Radaı Reklâm: 775 9464 Pozor 14 Ağustos 1966 DEMİREL KABİNE İÇİN BİLGİÇ İLE GORUŞTU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türk Ordusunun kendi imkânlarıyla savaş gücünü arttırması yolundaki çalışmalar sonuç verdi 1 Amerika dışından da silâh alıyoruz Said A. TERZİOĞLU Ankaradan bildiriyor Rıbns'ta bir Türk'ün öldürülmesi Ankara'da büyük tepki yarattı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 3 POllSİH KAATİLİNİ 18,000 POIİS ARIYOR DIŞ HABERLER SERVİSİ LONDRA Cuma gecesi Londra'nın batısındaki Shepherd Bush semtinde öldürülen üç polis memurunun kaatillerinin peşine 18 bin polis düşmüş bulunmaktadır. Polislerin vurulup ölmeleri ila son bulan kanlı sokak muharebesi Wormwood hapisnanesinin çok yakınlannda cereyan etmiştir. Cinayet üç dedektifin bir arabadaki dört kişiyi sorguya çekmesi sırasında işlenmiştir. Kiralanmış olduğu sanılan kaatiller, civarda top oynamakta olan 10'a yakm ço cuğun dehşetten büyüyen gözleri önünde detektifleri namlusuna susturucu takılmış otomatik silâhlarla öldürüldükten sonra ortadan kaybolmuşlardır. Meçhul kaatillerin bulunabilmesi için Londra'nın 18.000 kişilik polis kadrosu seferber edilmiş, bü tün izinler kaldınlmış ve memur» lara otomatik silâhlar dağıtümıştır. Cinayetin Wormwood Hapishanesı civaıında işlenmiş olması* hayduüarın bir firar olayı tertiplemiş olabilecekleri ihtimalini do» ğurmuştur. CUMHURBASKANI TETKİKTE B aşbakan Süleyman Demirel, dün sabah Ankara'ya döndükten sonra, Havaalanında kendisini karşılayan bazı Bakanlar ve milletvekilleriyle, doğruca 3aşbakanlığa gitmiş, burada, kabine değişikliği konusunun en başta gelen kişilerinden Dr. Sadettin Bilgiç'le bır süre görüşmüştiir. G kanlığının Yolunu Arayan Parti M.P. Parti Meclisinde ortanın sağında olanlarla ' solundakileri, nerede ise sille tokat birbirlerine girercesine çarpıştıran üç günlük toplantıdan sonra yayınlandıfını gördüğümüz bildiri, şimdilik solcu grupun azımsanamıyacak bir kazanç sağladıgını ortaya koyujor. üilgiç'le Başbakan'm büyük bir gizlilik içmde görüştüğü kabine değişikliği çahşmaları dün de devam etmiş, Demirel Bilgiç'le yaptığı görüşmenin dışında, tçişleri Bakanı Faruk Sükan ve Devlet Bakanı Ci . hat Bilgehan'la uzun bir toplantı ' yapmıştır. Bazı söylentilere göre, bu toplantıda, Bilgehan'a Devlet Bakanlığından ayrılması ve Millî Eğitim Bakanlığına dönmesi için bazı telkinler yapmıştır. tlgililer. Bil '. gehan'dan boşalacak Devlet Bakanlığına Saadettin Bılgıç'in getirileceğini ifade etmişlerdir. ı Bu arada, yeni kabinenın bakan j adaylarından Turhan Bilgin ve j Vedat Ali Özkan'ın da Başbakan ! la konuştukları öğrenilmiştir. Tur han Bilgin, öğleden sonra saat 1.30'da Başbakanlıktan, Demirel, Bılgehan ve Sükan'la birlikte çıkmıştır. Kabinede değişiklik isteyen grubun temsilcilerinden, Hamdi Maden de bir ara Ordu Valisi ile birlikte Başbakanhğa gelmi} ve B*jbakanı gormüştür, enel Kurmay BaşTürk Ordusunun kendi imkânları ile savaş gücünü artırması yolunda aldığı kararlar ve yapdan çalışmalar olumlu sonuçlar venniştir. Turk Silâhlı Kuvvetlen yetkililerını bu kararı almağa sevk eden âmıl, bilhassa Kıbns konusunda karşılaşılan güçlükler olmuştur. Ayrıca, Amerikan yardım malzemesinde zaman zaman husule gelen boslukların da bu yoldan kapatılması cihetıne gı dilmıştır. Yapılan araçlar ve gereçler Genel Kurmay Başkanlığı, bu konuda yayınladığı bir genelgede bazı savaş araç ve gereçlenn kendi imkânlanmızla temin e dilm^sini isteroiştir. Bu genelfe üzerine ağır bakım tamir fabrikalannda yapılan çalışmalar sonunda zırhlı birliklerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere zırhlı ve paletli erat taşıma araçları, telsic clhmzlan, piller, giyim eşyalan, hafif silâhlar imal olunmnş ve bnnlann büyük bir kısmı, bir süre önce Ankara'da açılan «Ordu Sergi si» nde halka gösten'lmiş ve büyük takdir toplamış tır. Ayrıca, Denız Kuvvetlerimizin ı takviyesi için yapılan çalışmalar ' meyanında yine kendi ımkânla ' rımızla mühim miktarda anfıbık bot imâl edilmiş, bu yoldan da Turk isçısine yenı bir iş sahası açılmıştır. Bunlarm zamanla seri halinde yapılması için gereken tedbirler alınmıştır. Bilindifi üzere, «ortanın solu» deyiminden hnylanan C.H.P.'liler, parti programı ve seçim bildirgeleri partinin yönünü açıkca belirttiğine göre artık halkın yadırgadığı bir deyim fizerinde direnmeyi yersiz bnlmakta, bir daba afıza alınmamak suretiyle, «sol» nn aforoz edilmesini istemekte idiler. Oysa, önceki gün yayınlanan uzun bildiride, «ortanın soln» deyimi iki kez kullanılmış, böylece sağcı C.H.P.'liler tekrar huylandırılmak pahasına «sol> culara cesaret verilmiştir. Bildirinin bu konuya deçinen kısmı gerçi iki tarafı da kollayarak son derece temkinli bir ifade ile kaleme alınmıstır. Bu konud» şöyle diyor bildiri : «C.H.P.'nin, programı ile ortanın solunda bir parti tabiatında olduğu üzerinde anlaşmazhk yoktur. Bır yıldır bu hususta yapılan incelemeler ve yayınlanan bıldıriler bu gerçeği belirtmektedır. Bu konu son defa Grupta genış ölçüde görüşülmuş ve karara bağlanmıştır. Parti Meclisı, ortanın solu deyımini ve tanımlamasını her partılinin lüzum gördüğü ölçüde dile getirmesini ve değerlendirmesuıı tabii sayar.» Bu suretle ortanın sağındakilerle solundakilere oldukça geniş bir hareket serbestliği tanınmakta, yani bunlara : llçe ve il kongrelerinde dilediğiniz gibi çalışımz. Kesin meydan savası Büyük Kurultayda verilecektir. Asıl gücünüzü orada gösterirsiniz ! denilmektedir. Bir bakıma tarat tutmaz görünen bildiri, sağcıları fena halde huylandıran «ortanın solu» deyimine satırlar arasında rağbet etmekle taem solculara batın sayılır bir güc kazandırmış, bem de C.H.P.'yi A.P. karsısında renksiz ve silik bir kurul olmak dnrumundan kurtarmak yolunda yapılması gerekli hamlelere imkân hazırlamıştır. Demokratik gelişmemizin yarını açısından bizce en önemli nokta da işte budur. Bir siyasal kurulun çalısma bayatında sözcükler, deyimler ve sloganlar nihayet ikinci, üçüncü derecede değer ifade eden şeylerdir. Bir partinin adına Demokrat denmekle o partiye yön veren sorumlu kişilerin demokrasi ilkelerine daima bağlı kalacaklarına inanılmaz. Bir parti adalet ülküsflnü benimsediğini ilân edebilir, hattâ kapısınm fistüne Adalet Fartisi diye tabelâ da asabilir. Bu tabelâ o parti yöneticilerinin mutlaka adaletçi olduklarını ispata yeter mi ! Bu gerçeği doğrulayan örnekleri politika hayatımızın göbek taşında her çün görüp durmuyor muyuz? Bugün «sol» sözcüğü kimi güclü çevreleri ürküttüğü için, «ortanın soln» deyimini knllanmak bir kısım partililere oy kaybettirici bir davranış gibi göriinüyor. Bakarsınız yann alısılır ve «ortanın solu» deyimi pek sevimli bir sloçan haline gelir. «Ortanın solundayım» yaftası nı parti duvarlanna yapıstır Bilgiç'in sözleri Başbakan'la yaptığı görüşmeden sonra Saadettin Bilgiç, kabine değişikliği konusunda kendisine çeşitli sorular yönelten gazetecilere «kabine için bir şey söyliyemem, benim için de bakanlık bnemli değil, revizyonu Başbakan bilir» demiştir. afta önceki gün Ekrem bir ırkdaşımızın Rum polisler tarafından öldürülmesi Ankarada büyük tepki uyandırmış, Dışişleri Bakanlığı Birlesmis Milletler Genel Sekreterligi ve Tunan Hükumeti nezdinde teşebbüsIer yapmıştır. Cuma günü aksam saatlerine doğru Rum polislerinin düzene aykırı keyfî davranışlan ve ateş etmeleri Bafda ansızın durumu gerginleştirmiştir. Türklerin müracaatı üzerine Banş Gücü duruma müdahale etmiş ve gerginANKARA, lik giderilmiştir. Ancak Rum po(Cumhuriyet Bürosu) •yürkİş Genel Başkanlığı dün ' lislerin açtığı ateş sırasında bir kurşuna hedef olan Ekrem Ceyayınladığı bir bildiri İle Ço mal ağır sekilde yaralanmış, kırum Belediyesi tarafından kasa bir süre sonra kaldırıldığı nunsuz bir lokavtla işlerine son ' hastanede ölmüştür. verilen işçiler hakkındaki Danıştay kararının Belediye tarafınCiddi teşebbüsler dan uygulanmamasını yermiş ve Makarios yönetımının ve onun bu sebeple işçilerin «Hak arama , emrindeki Kıbns Rum polisinin yürüyüşü» nün devam edeceğini ötedenberi devam edegelen bu açıklamıştır. Bildiride aynca, yurttaşlara iş tahrik edici ve Adada barışı b> zucu davranışlarının son örneği çilerin uğradığı haksızlıklarm açıklanacağı belirtilmekte ve şöy olan olay, Ankarada tepki ile karşılanmış, infial uyandırmışle denilmektedir: tır. aAaayasamız yargı organlanmn kararlarının mutlaka uy Bu konuda derhal enerjik tegulanmasını emreder. şebbüsler yapılması kararı alınmış, Birleşmiş Milletler BaşdeTürkIş Anayasa'ya saygı gös legemiz Orhan Eralple Atina terilmeslni, onun ekslksl*, uy Büyükelçimiz Turan Tuluya ta"gulanmasını varoluşunun temel limat gönderilmiştir. ilkelerinden saymaktadır. Türk iş açıkladi: "Hak arama" yOrüyüşU devam edecek B Cemal adlı Çocuklardan bile yardım istendi! D H Bugüne kadar Türklş olH sun, Genelİş oendikası olsun, Makarios'a göre.. LEFKOŞE (a.a.) Başpiskopos Makarios, dün Kıbns basmın da yayınlanan bir mülâkatında, «Kıbns sorununa çözüm bnhınması için ne kadar zaman gerekecek, bilmiyorum» demektedir. Kıbrıs konusundaki Türk • Yunan müzakerelerini imâ eden Ma karios, bu görüşmelerden sonuç çıkarmak için «çok erken» olduğunu belirtmekte ve bazı belirtilerin, «bir çeşit iyimserliğin» doğrulanmasına müsaade etmediğini ileri sürmektedir. " Konuştut amazsınız,, Başbakan Demirel ise, Başbakanlıktan ayrıhrken, kabine revızyonuyla ilgili bir soru üzerine gazetecilere, şunlan sdylemiştir: «Sizin bu konuyu devamlı sormak hakkınızdır. Ama beni, bu konuda konuşturamazsımz. Esasen siz gazeteciler, istediğinizi yazıyor, hergün kabineyi kuruyorsunuz .» muhatap olarak Çorum Belediye sini almış bulunuyorlardı. Bu andan itibaren muhatap, Çorum Belediyesi değil, Danıştay kararlarının uygulanmamasına ve dolayısiyle Anayasa'nın çiğnenmesine göz yuman bütün ilgililer olacaktır Kaatillerin ele geçmesi için giri şilen harekât genişlerken Scotland Yard, bütün polislere, şu emri tebliğ etmiştir: «Bu adamlar, ne pahasına olnrsa olsun, yakalanmalıdır!» Pollsler, Londra'da bütün kadın, erkek ve hattâ çocuklara çağrıda bulunarak, kaatillerin ele geçmesine yarduncı olmaları için detelctiflilE yapmalannı istemişlerdir. Cinayete bütün memlekette gösterilen tepkinin bir örneği olarak tngiltere İçişleri Bakanı Roy Jenkins tatilini yanda keserek Londj ra'ya dönmüştür. Başka koynaklardan harb malzemesi Bu arada, Arcerikadan alınan yardım malzemesinin azalması, bazılarının en mühim parçalarımn eksik gönderilmesi üzerine bazı Avrupa ülkelerinden yine kendi maddî imkânlanmızla harb silâh ve malzemesi alınmasına başlanmıştır. Bu yolda Almanlarla yapılan müzakereler olumlu neticeler vermiştir. Bu malzemelor NATO oirlıkleri dışındaki askerî birlikleri mizde kullanılmağa başlanmış tır. Ayrıca, Türk Silâhlı Kuvvetlerimizde zırhlı birliklerle Hava Kuvvetlerinde tamamen Türk petroluniin kullanılmasına başlanmıştır. Bu müıiasebetle rafineri tesislerimizde yüksek oktanh benzinin imali de olumlu sonnç vermiş tir. Bu durum, Turk Silâhlı Kuvvetlerinin bütçesinde gelecek yıllarda daha da ileri gidilmek suretiyle büyük çapta tasarrufun sağlanmasma yarıyacaktır. SUNAY VE AKIL HASTASI «CİĞERCİ YUSUF» (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) Eyıül'e mi kaldı ? Kabine değışıkliği konusunda çıkan soylentıler her gün değişmektedir. Dün de kabine değışıkliğinın artık eylül ayına bırakıldığı, inanılır çevrelerde söylenmiştir. Bu çevreler, Başbakanın tzmir gezisinden sonra kabine değışıkliğini yapacağını iddia etmektedirler. Değişeceği bıldırilen Bakanlarm isımlerinde bir değişiklik olmadığı söylenmektedir. Ancak, Başbakanın kasımda yapılacak A.P. Büyük Kongresine mutlaka değişık Bakanlarla gideceği ifade edilmektedir. Akıl Hastanesini 0 dün de Sunay gezdi Ihsan ONUR esıl kaftanı ile sarıya boyanmış Amerikan bezmden yapılmış kavuğunu iki yana sallıyarak yurüyen, uzunca boylu, çıplak ayaklı bır genç, sağ elını havada iki defa dondürerek eğildi. Kendim: «Ben, tslâm ülkelerinin kıralı Osman» diyerek tanıttı. Sesinın tonunu yukseltti ve konuşmaya başladı : « Memleketime hoş geldiniz. Dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Başkanını aramızda görmekten memnunluk duymaktayım. Kırallıgımız, Anayasa hükümleri ve demokrasi esaslarına dayamlarak kurulmuştur.» ANKARA (a.a.) Kendi kendine hâkim ve jüri âzası olan bir Devlet Başkanı Cevdet Sunay, vatandaş, güv'ercinını yıyen kedün gezdiğı Bakırköy Akıl ve dınin idamına karar vermiş ve Sinir Hastahkları Hastanesınde bu kararı, kediyi Itfaiye Meydabu şekılde karşılanmca yuzünnında bulunan ağaçlardan birıne dekı yumuşak hatlar kayboldu. asarak, yerine getirmiştir Üzüntü ile «Kıral Osman» ı süz(Arkası Sa. 7, Sü. ı de) Muzaffer adında biri tarafından idam edıldiği anlaşılan kedinin boynunda takılı kâğıtta suç, şu şekilde ızah edilmiştir : «Kör kedi, Paçalı kara güvercinimi yemiş olmakla islediğin suçun cezası idamdır. Tetkik ettim, Af Kanunnnda senin affedilmen için bir madde bnlamadım. Cezanı çekeceksin!» R|Kanunsuz olduğu Çalısma • • Bakanlığı tarafından tescü edilmiş lokavtla açlığa mahkum edilen işçilerin haklanna tekrar kavuşmalan için girişilen ve Ana yasa'ya uygulatma amacı güden mücadelede, Türk işçisi kuvvetini Anayasamızın başlangıcında yer alan ilkelerden almakta ve «Hürriyete, adalete ve fazilete âşık evlâtlan» olarak onun bekçüiğini en meşru görev saymaktadır. Türktş bu konu Ue Ugüi olarak bütün sorurnlulan Türk kamu oyunun buzunında ve onun şaşmaz hakemligi önttode son bir kere daba uyarmayı görev bilir.» Bir Türk işçisi Holundrida zehirlenerek öldü BERGEN (Holânda) (a^.) Hafta sonunda zehirli mantar yiyen iki Turk işçisinden 24 yaÖte yandan, Kıbns Dışişleri Ba şındaki Selâhattın Sanrı, dün kanı Vekül A. Aruzos, dün Ozel Temsilcı Bernades'e bir mek ölmüştür. Diğer işçi ise Amsterdam'a yollanmıştır. tup göndererek, Kıbrıslı Türk yöneticilerini, UThant'ın tavsiyeleriİşçiler, tatilde civar ormandan ne aykın hareket etmekle suçmantar toplayarak otel odalalamıştır. rında pişirip yemişlerdi. Türkleri suçladı Y Sükan: «însanlık dışı hareketlere gidümeyecek» ANKARA, (Cumhuıiyet Bürosu) «Çok sayıda tevkifler yapılarak aşırı akımlarm önlenmesi yoluna gidileceği» şeklinde basında yer alan haberlerle ilgili bir soruya, İçişleri Bakanı Faruk Sükan, dün, şu cevabı vermiştir: •Kanun dışı hareketler kanun ve nizam çerçevesinde takip edilir. Bizim hükumetimiz tarafından insanlık dışı hareketlere gidilmiyecektir ve gidilmemiştir.» Bölükbaşı muhtıra vermiyecek Güvercin yiyen hedi Aftan faydalanamadı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, dün bir açıklama yayınlıyarak, Cumhurbaşkanına yeni bir muhtıra vermiyeceğini bildirmişür. ANKARA (a..a.) MUlî £ğitim Bakanlığı başmüsteşan Ferit Saner, geçtn ders yılında uygulanan «tek dersten borçlo olarak üst sınıfa geçme» konusunun, Talim ve Terbiye Kurulunca incelenmekte olduŞunu açıklamış ve «yakında, bu konuda bir açıklama yapılacaktır» de mıştir. Ferit Saner, konunun, sadece borçlu bir üst sınıfa geçme olarak ele alınmadığını, geçen 3Tillardaki uygulamalarda görülen aksaklıklar da dikkate almarak, esaslı bir incelemeye tâbi tutulduğunu bildirmistir. B O R p SINIF GEÇMEK ÎNCELENİYOR Yat hırsızlarından birinin doktor olduğu anlaşildı İZMİR «Sana Ne 2> isimli 11 metre boyımdaki lüks yatı Türkıye'den kaçıran beş yabancı turistten birinin hüviyeti tesbit edilmiştir. Yatı kaçıran turistlerden birinin bir köylüye verdiği kartvizitten Vet Danial adlı bir Fransız doktor olduğu anlaşılmıstır. NADİR NADİ (Arkası Sa. 7, Sü, 1 de) TURİSTİN GETİRDİĞİ Turistlerin kaçırdığı yat bulunamadı Gazeteler VE GÖTÜRDÜĞÜ... Denizcilik Bankası'nın Fransa'da yaptırdığı 350O tonluk «Truva» feribotu, dün saat 16 20'de tstanbul'a gelmiştir. 100 otomobil ve 584 yolcu alan «Truva», 11 milyon liraya çıkmıştır. 16.5 metre eninde ve 92.5 metre boyundaki feribota, gümrüksüz geldiği için, yolcu da aImmamıştır. «Truva», geçen Cumartesi günü Nantes limanından hareket etmiş ve şiddetli bir fırtınaya tutulmuştur. Ağustos ayında pek nadir rastlanan fırtma yüzünden feribot, boş da olduğundan, devamlı sallanmıstır. «Truva» önümüzdeki Salı güilk olarak, İzmir Brendizi Venedik seferini yapmak üzere, saat 17'de İstanbul'dan İzmır'e hareket edecektir. Fırtmaya tutulan «Truva» Feribotu tstanbnl'a geldi ULUSLARARASI KÜJLTÜR ŞENLÎĞÎ Türkiye Millî Talebe Federasyonunun düzenledigi II. l luslararası Kültür Şenliğine katılan folklor toplnlukları, dün Aksaray'dan Karaköy'e kadar süren bir gösteri yürüyüşü yapmışlardır. Türk, Isveç, Endonezya, Tugoslavya, Rusya, tsrael, Almanya, Macaristan, Bulgaristan ve Polonya grupları, millî kıyafetlerini giymiş olarak yol boyunca memleketlerine has örnekler de vermişlerdir. Bu arada; Türk, Macar ve Yugoslav topluluklannın Üniversite bahçesindeki heykele koymak istedikleri çelenkler, kapılar kapalı olduğn için dışanda kalmıştır. Resimde; Polonyalı gençler, yollarda millî kıyafetleriyle dansederek geçerken göriilüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog