Bugünden 1930'a 5,476,491 adet makaleKatalog


«
»

\ EmMİİndefl Üitün ve Ucuz rSOK ıbn renojMjfşririı KURUCUSU VUNUS NAÜİ KOZMETIKİfeANAYt.2714 54 TÜRKİYE MÜMESSİLLİĞI : TİC&SET JÖ.ÜESSESESİ Ttljr. KOU1*KA* 43. yı sayı 15099 Telgral ve mektup adres: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: IstanbuJ No 246 42 97 22 42 98 22 42 99 Telefonlar: 22 42 90 22 *2 96 Cumortesi 13 Ağustos 1966 J d â m % c «Wfe29400 "> CHP'DE ORTANIN SOLU AGIR BASTI Bir dilek Bir umut umhurbaşkanı Sayın Snnay'ın çağrısı nzerine Milt li Güvenlik Kurulu Snceki gün Istsnbul'da olağanüstü bir toplantı yaptı. Bn hususta herbangi bir bildiri yayınlanmadığı için, toplantıda hangi konnlarm ele alındığını kesin olarak bilmiyoruz. Yalnız, knvvetle tabmin edebiliriz ki, sayın Knrnl üyeleri, başta KıbTIS olmak fizere çesitli iç ve dış sorunlar fizerinde durmuşlar, belki hazırlık niteliğinde birtakım ön kararlar» da varmışlardır. Ele alınan konnlan ve vanlan sonuçlan bilmemekle beraber, biz, Kıbrıs'tan öteye, millî güvenligimizi pek yakından ilgîlendiren genel dünya lomnlannın da bn toplantıda görüşülmüş olmasını öfrenmeyi pek isterdik. Bn sefcr olmadı ise bir dahaki Milli Güvenlik Kurolu toplantısına bn konunun gttirilmesini ve sayın Knrnl üyeleri tarafından lâyık oldngn önemle incelenmesini yürekten dileriz. Eski deyimi ile, dünyanın bir barnt fıçısı üzerinde oturdnğn muhakkaktır. Şimdi bnna atom fıçısı demek daha doğm olacak. Bn fıçının patlaması ihtimali daîma vardır ve ne yazık ki, günden güne güclenen bn ihtimali politikacılannm nmnrsamaz görünmektedirler. Oy çıkarları, particilik ihtiraslan onları övlesine birbirine düsürmüstür ki, bnmnlannın ucuna görecek, sııurlanmızın bir karış ötesinde olnp bitenleri merak edecek halde degillerdir. «NATO'da CENTO'da üyeyiı ya, dıs güvenligimiz nasıl olsa korunur» düsüncesini mnhalif mnvafık hemen hepimiz paylasır olmnsuzdnr. Madem ki atom bombası yapmanuza imkân yok, o halde Amerikanın şemsiyesi altına sıgınır, kaderimizi büyük dostumnza emanet ederiz. îçeride birbirleriyle kıyasıya boğazlasan politikacıların çoğu millî güvenligimiz bakımından bn rahavetin kaygısızlığına kendilerini kapıp koyuvermişlerdir. Tarihimizde bu denli gaflet içine düstüğümüz bir baska devir bnIunabilecefini sanmak giiçtür. Uzakdoğn'da bir tfirlü sonn gelmeyen Vietnam serüveninin ilkin bir Çin Amerika çatısmasına ve giderek Üçüncü Cihan Savasma yo) açması ihtimalinden dünya basınında ciddî olarak söz edilmektedir. Bu ihtimalin gereekleşmesi halinde NATO ve NATO içinde bizim dnrnmnmnz ne olacaktır? Bilindiği gibi Knzey Atlantik örgütünün knrulnşn «saldınya karşı birlikte savunma» felsefesine dayanmakta idi. Gene de öyle olmak gerekir. Ama ne yaparsınız ki, arada geçen yıllar boynnca Atlantik örgütü bir bünye değisimine nğramıs, Birlesik Amerika Devletlerinin liderliği altında nerede ise Amerikan politikasının bir icra organı haline gelir gibi olmnştnr. 1964 yazında Kıbns'taki haklanmızı kornmak üzere harekete geçeceğimiz sırada Baskan Johnson, «Bn yfizden Sovyet Rusya size saldınrsa NATO'nnn yardımınıza geleceğini garanti edemem» diyerek o zamanki hiikumeti yapayalnız bırakmıs ve kararından caydırnustı. Yann, Baskan Johnson'ın sebep olabileceği bir Amerikan Çin çatısması, arava baskalannın da katılması ile yaygin bir hal alırsa, biz, aynı özgürlük kosulları altında Amerikaya karsı tutamnmazu kendi irademizle tâvin edebilecek miyiz? Bu soruya bugün olnmln bir eevap vermek çocukluk olnr. Zira Amerika'nın ikili anlasmalarla Türkiyede knrduğn ve Türk Devletinin kontrolü dısında kalan çesitli üsler, tesisler ve hava alanlan vardır. Aylardanberi tekrar gözden geçirileceği söylenen bn ikili anlasmalar bir an ' NÖNÜ'NÜN BAŞKANLJĞINDA 9, 10 VE 11 AĞUSTOS TA (~°~~~* I RIHLERİ ARASINDA TOPLANAN CJLP. PARTİ MECÜŞt ; " ÇALIŞMALAR HAKKINDA DÜN YAYINLADIĞI BİLDİRİ ; DE, AJ>. IKTİDARININ PARTİZANLIK YAPTIĞI KAYDEDİLMEKTE VE: t A J . IKTİDARININ MÜSBET İCRAAT VE L Ü ZUMLU KANUNLAR BAKIMINDAN YAPTIĞI HİÇBİR ŞEY YOKTUR» DENİLMEKTEDİR. DİĞER TARAFTAN PARTİ MECLİSİNDE UZUN TARTIŞMALARA YOL AÇAN «ORTANIN SOLU» SLOGANI KONUSUNUN AĞIR BASTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞ, VE C.H.P NİN PROĞRAMI İLE ORTANIN SOLUNDA BİR PARTİ TABİATINDA OLDUĞU BELİRTİLEREK; ; «PARTİ MECLİSİ, ORTANIN SOLU DEYİMİNİ VE TA ' MMLAMASIN1 HER PARTİLİNİN LÜZUM ĞÖRDÜĞÜ ÖLÇÜDE DİLE ĞETİRMESİNİ VE DEĞERLENDİRMESİNİ TABİI < SAYAR» KAYDI TEBLİĞE GEÇİRİLMİŞTİR. PARTİ MECLİSİ BİR TEBLIC YAY1NLADI anlasmalar için temel ilkeler tesbit ANKABA, (Cumhuriyet Bürosn) Türkiye ile Amerika Bırleşık Devletleri arasında, Nato çerçevesinde imzalanmış olan ve zamanla anlasmalar dışı uygulamalar gösteren ikili andlaşmaların, yeni bir düzene sokulması ça'lışmaları devam etmektedir. Turkıye tarafı, ilk safhada, andlaşmalann yasası nıtelığını taşıyan bir ana andlaşma hazırlamış ve bunu, mcelenmesı için Amerika tarafına vermıştır. Turk hükumetı tarafından hazırlanan ve Amerıkanın Ankara Buyukelçiliğl aracılığıyla, ABD hükumetıne göndenlen ana and laşma Devletler Hukukunun temel ılkelerine göre hazırlanmıştır Türkıyedeki Amerikan üslenni, bunların Amerikah personelinin düzenlenru ve dığer askerî konuları kapsıyacak ikılı anlasmalar, söz konusu ana andlaşma çerçevesınde yapılacaktır. Ana andlaşmamn temel nokta ları şu ilkeler etrafında toplanmaktadır: (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) "ORDU SİYflSETE ÎYflkfE flLET EDİLİYOI İİ ÇORUM MlLLETVEKİLİ H. LÂTİF SARIYÜCE MP'I, H. Lâtif Sarıyüce bu konuda Başbakana bir soru önergesi yöneltti ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Mıllet Partısi Çorum MiUetvekili Hasan Lâtif Sarıyüce, Başbakana yönelttıği bir soru önergesmde iktidarı Orduyu siyasete âlet etmekle suçlandırmış, buna karşı tedbir almmasını ıstemış ve «Türkiye'de bazı komutanlarla Adalet Partisi liderlertnden müteşekkil karma bir iktidar mevcut olduğu kanaatinin doğmasına veya kökleşmesine nasıl mâni olunacaktır?» diye sormuştur. Meclis Başkajılığına dün svmulan önergede, «Orduyu siyasete çekecek ve onn sömürecek davramslar maalesef son MnnnniarH^ dikkati çekecek bir kesafet kazanmıstırj» denildikten sonra söyle devam edilmektedir: l\l 16 DERGCEYE HiiVlıı Bir komutan Memleketin görünüşü: CBP. Grup Baskan Vekfll Turhan Feyzioğlu, 3 gün devam eden Parti Meclisindeki konuşma lannın bazı gazetelerde yanlış verildlğini büdirmis ve şu açıklamayı yapmıştır: «CH.P.yi sağ kanat • sol kanat diye ikiye aymna veya kendi ilke, program ve beyannamelerinin dışına sürükleme gayretleri parti. dısuıdan gebnektedir. Parti Mecllsinde bir «Kanat» ı temsilen değil, partiyi açık ve tntarlı fikirler söyleyen bir bütün halinde çalıştırmayı hedef tutan bir grup Başkanveküinin sorumlulnk duygusu ile konustum. CJI.P. nin ve memleketin en güç günlerinde, umnz omuza hürriyet, iktisadî ve sosyal kalkınma mücadelelerine katılmış ülkü arkadaşlanmı dilim dilim Feyzioğiu'nun oçıklaması Demokrat rejim içinde yaşamanın mümkün olup olmayacağı tereddüdleri, 1961 seçimlerini tâkiben kurulan ve temelı CHP tarafından teşkil edilen iktidarlann gayretiyle giderilmişti. O devrede beliren güç şartlar ve rejim bakımından atlanması hiç kolay sayılmayacak sarsıntılar, karşı hareketler, normal devlet duzenı içinde yenilmiş, istikrarlı ve endişesiz bir idare kurulmuştu. Son Millet Meclisi ve Senato seçimlerinden sonra memleket huzur ' ve sükun içinde yeni bir demokra tik idare bekliyordu. Seçünlerde ' Cumhuriyet Halk Partisinin karşılaştığı haksız, insafsız, ve kanun dışı hücumlar Partimizce kanun ı çınde karşılanmış, seçimlerden son ra da bunlar bir mesele yapılmak sızm yeni idarenin huzur içinde (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Genç bir Bulgar çifti iltica etti Lımanımızdan öncekı gece Bulgarıstana hareket eden Vasil Kolerof yolcu gemısınden Simeon Georgief Mılenkof ile eşi Evgenia Hristova iltica etmıslerdır. • = Sofyada bir fabrikada montör olarak çalışan Sımeon onceki ak şam sehri gezmek için gemiden çıkmıştır. Beyoğlundaki eğlence yerlerınden birıne eşı ile bırlıkte gıden 30 yaşındaki montör: «Ben gemiye dönmeyeceğim. Türkiyeye iltica edeceğim ve bnrada kalacağım. Sana şim di nznn yıllardır düsündügümü söylüyorum» demıştir. Evgenia kocasının bu beklenmedık teklı fi karşısında gözlerı parlamış: «Ben de aynı seyleri düsnnüyordnm. Fakat sana söylemekten korkuyordnm.» demıştir. Komunizm rejımınden kaçan ve hayat arkadaşlığı yaptıklan halde bırbırlennden dahı suphelenen Evgenia ile Simeon hür bir mem lekette tam bir anlaşmaya varmışlardır. Ikı yolcusunun dönmedığıni gören Vasil Kolerof'un kaptanı ümandan 3 saat rötarla aynlmış tır. Montör ile 26 yaşındaki eşı, eğlence yerinden çıktıktan sonra polise teslim olmuşlardır. Siyasi polis tarafından muhafara altına alınan mülteci kan koca için soruşturma başlamıştır. ; s «Cumhnriyeti içten ve dıstan gelecek tehlikelese karsı kornmak ve kollamak, ordnnnn kannnî ve mukaddes vazifesidir. lcabında, Anayasa dışı tutnm ve davranışlan ile meşrniyetlerini kaybedecek iktidarlara karşı bn görevi yerine getirecek olan ordunnn başında bnlunanların, iktidarlann mesrniyet dışı ve pervasız gidişlerine cüret ve cesaret veren bir tutnm ve davranış içinde bnlnnmamalan şüphcsiz zamridir. Bu zamrete, geçmişte nymayanlann, kötü gidişe körn körüne mnhafız dnrnmnna düşenlerin büyük mesuliyetlerini yakın tarihimiz tescil etmiştir. Siyasî mahiyette demeçler veren, iktidar ve mnhalefet arasındaki münakaşalı meselelere (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Demirel: «Geniş iş imkânları acdacak» Başbakan Süleyman Demirel, dün tstaıntulu dolaşmış, «tstanbula konaeak her tas, bir plftns göre konaeak; iman, bir pl&ns göre yapılacaktır» demiştir. Başbakan şehlrdeki gezisin* çıkmadan önce, kaldığı Park Otelde' Ankara mllletvekili Ahmet Dalh'yı kabul etmiş, kendisiyle 2 saate yakın görüsmüştür. Görüşmelerde, lçişleri Bakam Sukan ve Savunma Bakanı Topaloğlu da bulunmuştur. Şehirdeki incelemelerine; Sirkeci Florya sahil yoluyla başlayan Demirel, inşa halindeki Zeytinburnu Ataköy yolu hakkında Kara Yolları Birinci Bölge Müdürü îrfan Dedeoğlu'ndan bilgi almıştır. Demirel, bu arada yolda çalışan işçilere iltifat etmiş. «Geniş iş imkinlan açıla" caktır. Türkiyenin her tarafı i* sahası olacaktır» demiştir. (Arkası Ss. 7, Sü. 5 de) Kubah da 21 Mayısçıları ziyaret etti FEYZtOĞLU bölme gayretlerinin dofuracağı sonuçlan ve bonlann sebep ve kaynağuu tahlil ettün. (Arkası 8a. 7. Sfl. 8 de) Cumhurbaşkam'nın Dünya Gençlik Kurultayı'na mesajı SVNAY, KIBRIS KONUSUNA DA DEĞtNDÎ Cumhurbaşkam Sunay, Tokyoda yapılan Dunya Gençlik Kurultayına gönderdıği bir mesajda, Kıbrıs konusuna değinmiştir. Mesaj, özetle şöyledir: «Kısa bir süre sonra dünya meselelerinde sornmlnlnk yüklenecek olan sizler için kongreniz, çok iyi bir eğitim teşkil etmektedir. Dünya, bansı tehlikeye sokan ciddî nynsmazlıklarla yıpranmaktadır. Kıbrıs, bu nynsmazlıklann birine kaynak olmaya devam etmektedir. Kıbrıs'ta, Türk cemaatinin esine zor rastlanır ıstırapları ile meşgul olacağınıza eminim. Kongreniz, beşeriyet idealleri ve B. M. Anayası prenafpleriyle sıkıca tenakuz halinde bnlnnan bn davranısı mahkura etmekten geri dnrmıyacaktır.» Istanbul Ünıversıtesi Profesör , lerınden Hüseyin Naıl Kubalı Af Kanunundan ıstifade edemeyen 21 Mayıs hükumlülerınden Cevat Kırca, Muzaffer Güney, Husamettin Paksoy ve Recep Usluyu Toptası Cezaevinde ziyaret ederek yapılan eşıtsızlıği protes to etmıştır. 21 Mayısçılarla Dir süre konu san Kubah tutuklulara 27 Mayıs öncesı anılarını anlatarak şunları soylemıştır: «Bn defa bnraya 21 Mayısçı olan sizleri ziyaret için geldim. Bn ziyaretim sembolik mahiyettedir. Eski düsnk devrin suçlulan 27 Mayısa gölge düşürücü atıfete lâyık görüldüğfl halde 21 Mayısın idealist hükümlülerinden bir kısmımn Hürriyete kavnstnrulmaması aklı, vicdanı ve kanun önfinde esitlik prensipini hiçe sayan açık ve agır bir adaletsizliktir. Bnndan ' derin bir üzüntü duymamak imkânsızdır. Bn ziyareti bn üzüntü ile yaptun. Bununla bir yurt severlik ve insanlık vazifesi yaptıfım» inanıyorum.» Profesör Kubalı fikır suçlannın af edilmemesi konusunda da sunlan söylemiştir: «Fikir snçlnları da afır bir adaletsizliğe ugradılar. Fikir özgürlüğünden korkan toplnmlar tâbi olduklan rejim ve bağlan dıkları ideoloji ne olursa olsnn başını knma sokan bir devekuşn gibi gülünç ve zavallıdırlar.» m Bakırköy Akıl Hastanesinde.. Başbakan Demirel, saat 16.55'de Bakırköy Akıl Hastanesini ziyaret etmiş, hastane mehter takımı ile kılıçkalkan ekiblerinin gösterilerini izlemiştir. Bu ziyaret sırasında bân akıl hastaları Demirere sevgi gösterisinde bulunmuş, bunlardan biri yanına yaklaşarak: «Haydarpasa Lisesi mezunuyum. Şiir yazanm ve Ümit Yasar'a özenirim» demiştir. Aynı hasta, Süleyman Demirel için yazdığı bir şiiri, kendisine okuyarak dinletmiştir. Bu arada, Başhekim Dr. Faruk Bayülkem, Başbakana izahat vererek, özetle demigtir ki: •Hâlen hastanede 3590 yatak ve 46 doktor vardır. Bugün için Türkiye'de 3* bin akıl hastasmı tedavi edecek tesis ve personele ihtiyaç bulunmaktadır. Memleketimizde her İN kişiden 4«ı, çeşitU sebep dolayısiyle sinir ve rnh has talıklan hekimlerine başvurmaktadır. Bu durum ise, kanser ve veremden daha büyük bir önem taşımaktadır. Gençliğta, Toksikomanl bakımından kornnması da gereklidi Dün sabah başlıyan ve sağnak halinde bütün gün devam eden yağmur, hem hava sıcaklığının 16 dereceye kadar düşmesine, hem de yazlık kıyafetlerfe yola çıkan İstanbulluların îslanraalarma sebep olmuştur. Yeşılköy Meteoroloji İstasyonundan verilen bilgiye göre yağışın bugün de devam etmesi beklenmektedİT. (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) 19661967 oğretım yılında yabancı özel okulların ücretlerine 500 ile 1500 lira arasında bir zam yapılacaktır. Türk özel okullarmm ücret konusunda Başkanlığa yaptıklan artürma teklifi ise kabul edılmemiş, aksıne memur cocuklannın ücretlerinde yüzde 10 ındirim yapmaları istenmiştır. Yabancı özel okul Ocreileri arlırılıyor 5 yılda 177 milyona ihtiyaç vor CİNNET GETtREN İRİ BİR ZENCİ, KAHVEHANEYE ATEŞ AÇTI NEW YORK Connecticut (A P) Çılgınlık getirdiği sanılan iri yapılı bir zenci, dün 38 lik bir tabanca ile kalabalık bir kahvehaneye gelişigüzel ates açmış, 2 si kadın, 7 kişi yaralanmıştır. Olay. tufek ve mermi yapan bir fırmanın kafeteryasında geçmiş ve zenci, bir masavı kalkan olarak kullanmak suretiyle kendısıne sokulan polıs komiser muavını tarafından tabancayla oldurulmuştur. Olay sırasında kahvehanede 4 arkadası ile oturmakta olan Wılliam Natale adlı 45 yaşındaki bir elektrıkçı, ates açıldıktan sonra ölü taklıdi yapmak suretiyle canını guçlukle kurtarmıştır. Joseph Da\ıs adlı zencmın. evvelce bir kadını balta ile oldurmesınden de suphe edılmektedır. ÖLEN HEMŞİRE VE KÜRTAJ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN ÜRDÜNLÜ DOKTOB Doğum kontrolü hapları cinsî hayatı artırıyor ANKARA, (a.a) Ankara Hastahanesi Kadm Hastalıklan ve Doğum Servisi Şefi Dr Necdet Erenus A O. adındaki bir Kanadaiı doktorun, «Dofnm kotrolünde knllanılan hapların, kadınlarda cinsî soğnklnk meydana getirdiği» yolundaki görüşüne karşılık, «mümkündür. An cak, cinsî hayatı arttırdıfı da görülmektedin dezniştir. Jinekolojı Cemıyetı Başkanı, aile plânlaması Derneği kuru cularmdan Dr. Erenus, doğum kontrolünde çeşıtli hapların kul lanıldığını. bunlann her kadındakı etkilerinin aynı olmadığını belırterek demıştir ki: «Dofum kontrolünde knllanılan hapların bazı kadınlarda böyle yan tesirler yaptığı görülür. Ancak, bn dnrnm genel de ğildir ve mndavi tabip, hapların şekil ve dozunu defiştirerrk kadında normâl cinsî hayatı saflar.. Dun bir basın toplantısı yapan Millî Eğitim Müdürü Kâmil Günel şehrimizde 5 yıl içinde artacak llkokul ihtiyacmı karşılamak üzere 1500 dersliğe, bunun için de 177 milyona ihtiyaç olduğnnu» açıklamıştır. Bu arada Milli Eğitim Müdürluğu ılköğretim 1966 bütçesinin ek tahsisat, belediyenin eskiden kalma borçları ile Bakanlık ve Özel tdareden ayrılan paralarla 30 milyon 500 bin lıra olduğunu belirten Günel, yapılacak ınşaatla ilgılı olarak şunları söylemiştir: «Bu yıl şehrımizde 19 okulun ıhalesi tamamlanmış olup derslik sayısı 246 dır. Dığer taraftan 66 derslik 21 koy ilkokulu ile 72 lojman yapılacaktır.» Ürdün'lü doktor sevgilisinin olumune sebep oldu Şehremininde kürtaj yapüğı bir hemşirenin ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen Ürdün uyruklu stajyer doktor Abdül Rauf Har mas nezaret altına almmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) SIRKECİ ĞAR1 YIKTIRİLACAK Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk, •Sirkeci Gan'nm yıktmhnasmın düşünüldüğünn» söylemiştir. Dün, Sirkeci Garında, Gümrük ve Tekel Bakanı îbrahim Tekin'le yaptığı incelemeler, Öztürk'ü bir hayli sinirlendirmiş, genellikle, gümrük muamelelerini hızlandırmak için gar binasında boş bir yer arayan Bakan, verilen «yokrur» cevabına kızmıştır. YöneücHeri sert bir dille yerdikten sonra Öztürki «Ray Sigorta» nın bulunduğu yerin bu işe ayrılması yolunda emir vermiştir. «Sirkeci'de modern bir gar binasmuı yapılması acil zarurettir» diyen Ulaştırma Bakanı; gerek yol culann, gerekse karşılayıcı ve uğurlayıcılar arasmda gördüğü hoşnutsuzluk üzerine, böyle bir karara varmışbr. [Ozturk'ün diğer incelenteleri ve açıklamalariyle ilgili bir haberimiz, 5 inci sayfada, «Deniz Nakliyat Şirketi Denizcilik Bankasına yor» başlığı altındadur.? Kızlar daha başarıh Öte yandan 19651966 öğretim yı lında ılk ve orta öğretimdekı başa rı oranına değinen Millî Eğıtün Müdurü Kâmil Günel «kız oğrencilerin erkeklere nazaran daha ça (Arkası Sa. 7, Sü. « de) Kıbrıs Değiştirme Birliği, Eylülde hareket ediyor ANKABA, (Cumhuriyet Biirosu) Turk Sılâhh Kuvvetlen Kıbrıs Alayı Değiştirme Bırlığı, eylul ayının son haftası içinde, Iskenderun'dan. Magosa'ya hareket ed»cektır Değiştirme Bırhğinin, eylül sonunda Ada'ya gıdeceğı bir Nota ile Kıbns Rum yonetimine bıldinlmıştir. Hindistan'da dün istifçi 1300 tiiccar birden tutuklandı YENİ DELHİ (a.a.) Polis gıda ve en mubrem maddelerın istıfcıliğıni yaparak para kazanan 1300 tüccarı tevkıf etmiştır. Tevkıf edılenlerın sayısının onbınleri bulacağı tahmın edilmektedir. Ülke çapındaki kampanya, fiat ar tışını sınırlamayı hedef tuunaktadır. NAOİR NADt (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Huas%pauîıuî AKAUkMI II nÎTİnnîl P n Dİ I I n U İ L C R ~ H a r b T a k s i m ' I e r i n i bitiren 18 hava, 5 deniz ve 33 kara subayı dün âbidesine çelenk koymuşlardır. Resimde Akademi'leri biticen subaylar, toplu olarak Akademi onıinde gorulmektedirler. Akademi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog