Bugünden 1930'a 5,475,058 adet makaleKatalog


«
»

MüH Eğitim Bakanlığınca yayımlanan Türk Ansikiopedisinin 106. fasikülü çıkmıştır. (Dresden), (Drog), (Duka), (Dukakino$hı), (Dulkadirlioğullar), (A. Dumas) maddeleri üzerinde özellikle durukm. bu fasikül Bakanlık Yayınevlariyle bütun kitapçılarda 10. lira flyati* sablmaktadır. (Basın 18281) 8379) ANSIKLOPEDISI 106. ffasikül umhuri 43. yı soyı 15098 K U R U C C S U 7 U N Ü S NAD1 Telgral ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Pocta Kutura: Istanbul No £40 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 3 9 6 22 42 9 7 2 2 42 9 8 2 2 42 99 ve M. Allain fctAYBOLAK TREM \ herkes okuyabiür. heyecan vardır. , kitabı, FANTOMA Cumo 12 Ağustos »966 • FANTOMA • Her kita • Her kifc • 23. cü İNKILÂP ve veremez. 21 kitap çıkU. lir serüvendir. ıdır.. rABEVLERİ Eâncıiık 912 9389 Cumhurbaşkanı Sunay'ın dâvett üzetine». MILLIGUVENLIK KURULUİ ğanüstü bir toplantı yapmıştrr. Başbakan Süleyman Demirel beraberinde ilgili Bakanlar, Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları olduğu halde dün sabah Ânkara'dan özel askeri uçakla toplantıya katümak için şehrimize gelmiştir. Başba1tan gazetecilerin, Kurulun gündemi hakkında sorduklan soruya «Millî Güvenlik Kurulu karar almadıkça bu konuda herhangi bir açıklama yapamam> demiştir. Kurulu Sunay'ın M illî Güvenlikdün Şale Devlet Başkanısaat sürençağnsı üzerine Köşkünde beş ola KABINEDE 7BAKAN DE ĞİŞİYOR Büyüyen Tehlike merika'da karau oyn eğilimlerini yoklayan çeşitli knrnllann yayınladı1 gı istatistikler ineelendigi zaman, tehlike çanj daha yürek paralayıeı bir sesle ortalıkt» çınlıyor. Istatistiklere göre, Knzey Vietnam'a yöneltilen hava akınlan şiddetlendikçe Başkan Johnson'ın prestiji artm&kta, akınlar gevşedikçe Başkanın prestiji de düşmektedir. Tani, Amerikan halkı Vietnam politikasını artık bir «izzetinefis» meselesi vapar görünmekte ve bnnnn bir an önee silâh gücü ile çözülmesi eğilimini göstermektedir. Tzakdognda her şeyden ziyade şüphesis Amerikan çıkarlan için savaşan Johnson ySnetimi, orada uygnladığı genel stratejiyi elbette kendince saglam bir temele otnrtmuş olmahdır. 17 nei paralelle ikiye bölönea Vietnamın bi»l«SB>*sin«, d«l»yısiyle Komünist Çin'in Uzakdoğnda güdenip yayılmasına engel olmak A.BJ). nin amacıdır. Bn nğnrda gerekirse Knzey Vietnam'ı «hâk ile ycksan» etmeyi Pentagon göze almıs gibidir. Geçenlerde Fransız gazetecileri ile konusan bir Amerikalı general açık açık : Orasını (Knzey Vietnam'ı) taş devrine çevlrineeye degin dövüşebiliriz ! demiştir. Amerikan kamn oynnnn bn davranışı desteklemesi Başkan Johnson'ı frenlemeye degü, tersine her gün daha şiddetli kararlara dogrn itebilecektir. önümüzdeki sonbaharda Amerika Birlesik Devletlerinin seçimlere gidecegini de nnntmıyalım. Her lider gibi Savuı Johnson da kendi partisinin kazanma şansını artırmak istiyecegine göre, seeimlere girilirken Demokrat Parti adaylanna Sayın Başkanın, «lşte Knzey Vietnam'ı ezdik, dize getirdik» gibilerden parlak sloganlar hediye etmek hevesine kapılmasını da ayrıca yadırgaraamak gerekir. Bütün bnnlar iyi, güzel.. Yalnız ortada hennz cevabı verilemeyen birkaç önemli sorn var : Kuzey Vietnam ne kadar zamanda dize getirilebilir? Kuzey Vietnamın dize getirilmesine Kornünist Çin seyirci kalabilir mi? Komünist Çin ile Birlesik Amerika kapısırsa Sovyet Rnsya'nın tutumn ne olur? Komünist Çin konusunda Amerikanın yanlıs bir hesaba dayandığını ileri süren Batılı nzmanlar vardır. Amerikalı teknisiyenler. her ne kadar Vietnam savaşçılarına vardım etse de. bnnlar bütün bütün ezildikten sonra atom korknsn yüzunden Çin'in artık ses cıkaramıyacagı, yerinden kımıldıyamıyacajı kanısmdadırlar. Bir kısım Batılı nzmanlara göre ise Çin, Amerika'nın Vietnam'a kendi bansını kabnl ettirip oralarda üslenmesine hicbir zaman razı olmıyacak, gerekirse Amerika ile çarpısmavı atom bombasına ra^men • göze alacaktır. MaoÇeTung'un felsefesi barıs içinde bir arada yasamayı kabul etmemektedir. Çinlilerle Sovyetlerin arası bn yüzden a.çılmıstır. Son aylarda Pekin hükumetinin ordu vüksek kademelerinde ve parti yönetim kadrolannda giristiği büyük ölçüde temizlik hareketini de bn açıdan ele almak gerekir. Banştan ve nzlaşmadan yana olan ynmnşak Çinliler saf dışi edilmiş, yerlerine tam anlamiyle Mao felsefesine baglı sert Çinliler getirilmiştir. Her halde olayların gelişimi, Snümfizdeki aylar boynnca dünya barışı hesabına büyük tehlikelerle karsılasılabilecegini gösteriyor. Hele bn yıl tkinci Cihan Harbi sona ereli tam 21 yıl oldugn düsünülürse tatsız bir çagrışımla kaygıya kapılraamak elden gelmiyor. Bilindigi gibi, 1918 de mna eren Birinci Cihan Harbinden sonraki banş devri de 1939'a kadar gene tam 21 yıl sürmüstü. Toplantıya katılanlar Devlet Başkanı Sunay'ın ilk defa Başkanbğını yaptığl Kurul toplantısına; Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, îçişleri Bakanı Faruk Sükan, Dışiş'.eri Bakanı 1. Sabri Çağlayangil, Çalışma Bakanı Ali Kaiii Erdem, Ulaştınna Bakanı Seyfi Öztürk, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, Ge"nel Kurmay 2. Başkanı Orgeneral Refik Tulga, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Refik Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral îrfan Tansel Deniz Kuvvetleri Kumutanı Oramiral Necdeı Uran ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Korgeneral Kemâ lettin Gökakın katılmışlardır. Ayrıca Adalet Bakanı Hasan Dinçet ve Maliye Bakanı İhsan Gürsan da bilgi vermek için Kurulun çalıçmalarına iştirak etmişlerdir. Başbakan Demirel ve Bakanlar, geceyi Istanbul'da geçirmışlerdır. Başbakan muhtemelen bugün öğleden sonra Ankara'ya donecektir. Öte yandan, Mılli Güvenlik Kuruluna Başkanlık eden Cumhurbaskanı Sunay. Şale Köşkünden en sonra aynlmış ve Florya Deniz Köşkune donmuştür. Başbakan Vilayette ... Vali, Demirelden 5 istekte bulundu Demirri, Stikaala birlikte Vilayette ŞALE'DE TOPLAND1 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) »BGrupu içinde gerek De**" mirelci tamnan, gerekse Demirele muhalif olan çevrelerde yaptığımız soruşturmalara gö re Demirelin kabinede 7 Bakan değiştirmeğe Karar vtrditı kesinlikle anlaşılmıştıı. Değişeeek Bakanlar şunlardır: Devlet Bakanı Ali Fnat Alişan Saghk Bakanı Edip Somnnoğln, Bayındırlık Bakanı Ethem Erdinç, Millî Egitim Bakanı Orhan Dengiz, Köy tşleri Bakanı Osman Sabit Avcı, Tiearet Bakanı Macit Zeren. Tarım Bakanı Bah ri Dağdaş. Durumlorı asktda olanlar öte yandan. daha önce değişeceklerine dair haberler çıkan Tu rizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat ile Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un görevlerinde kalacakları oildırilmektedır Bu Bakanlann görevlerinde kalaca» ğı haberinın çıkma&ı bu defa grupta Detnirelı aesteklıyenler arasında hosnutsuzıuga sebep ol tnus, hayret uyandırmıştır Bu çevreler Turlzna ve Tanıtma Ba kanı ile Sanavi Bakanının da değismesini ısrarla istemektedırler. Bunlara göre, furızm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat «Başarılı bir Bakac olamamış, TRT İle tlişkileri gittikçe bozmuş, TRT Kanununda değişiklik yapacak kanun tasarmoı söı verdiği halde g'tiremerpijCiT.» Görüfültn konulor Milll Güvenlik Kurulunun top lantısında ele alınan konular arasında Kıbns. af, Tunçkanat'ın açıkladığı raporlar ve Sunay'ın yurt gezist izlenimlerinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu arada Kıbns konusunda iki li goruşmelerm gelişmesı ve Yunanıstan'ın tutumu gözden geçirildıği, affın sonuçları bakımından söz konusu edildiği, vukuu muhtemel olaylar ve alınması gereken tedbirlerin kararlaştırıldığı sanılmaktadır. Bu arada 21 Mayıscıların affedilmemesinin kuraandanlara mal edilmesi ile ilgili ıddıaların değerlendirildiği ve bazı gazeteler ue ordu aleyhıne yapılan neşrıyatın da incelendiği tahmin edilmektedir. KOSİGİN KASM'DA GELİYOR AN'KARA, (Cnmhuriyet Biirosu) Eskı Başbakan Suat Hayrı Ürgüplü'nün Sovyetleı Bırlığıne yaptığı zıyareti lade etmek üzere Türkiye'ye dâvet edilmiş bulunan, Sovyet Basbakam Kosigın, Kasım ayı ıçınde Ankara'va gelecektir. Araya gıren seçîmler ve hükumet değışikliği yüzunden, gelişi uzayan Kosıgin'in. bu defa Kasım ayında, ziyaretıni »erçekleştirmesi yolunda ıki ülke arasında karşılıklı görüs birlifine vanlmıştır. Sovyetler Bırhği Başbakanı Kosıgin'in Türkiyeye vapacağı geziye, siyasl çevrelerde büyük öcera verilmekte. bu ziyaret sırasında. Demirel hükumetinin ve Adalet Partisınin. Soryetleı le ilişkı açısındaD ne gibi bir tutum izliyeeeğlnın açıkseçik ortaya çıkacaSı belirtilmektedir. Personel Kanununun esasları kast sistemine benzetildi ANKAKA Cumhuriyet Bürosu •r ürkiye ve Ortadoğu Amme • îdaresı Enstitüsü taratmdan çıkaıılmakta olan «Amme İdaresi» adlı dergide Devlet Memurlan Kanunu şiddetle tenkid edilmekte, bu kanuca göre hazırla nan sınıflandınna isleminin memurları «Adeta birer (Deli gömleği) içine sokaca^ı» de edilmektedir. Dergınin orta saylasını lşgal eden ve «Devlet Memurları Kanunu ve Sınıf Tüzükleri» adlı makalede özetle şöyle denilmektedır: «Ycni sistem sınıflararası geçişleri son derece güçleştirmektedir. Böylece Devlet memurlan Hindistandaki (Kast) lan and> ran çok sayıda smıf 'jalinde adeta birer (Deli gömleği) içine sokulmuş ve hareketsizliğe mabkum edilmiş olmaktadır Dolayısiyle memnrlann gerek kendi arzulan. gerek hizmet ihtiyaçlan sebebiyle bir kurnmdan diğerine geçmeleri imkânsızlaşmaktadır.» «ŞAHANE 2» YATI n BULUNAMIYOR «Şahane2» ısunlı T ürkıyeden kaçıran ve Belçilüks yatı Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sebebiyle lstanbula gelen Başbakan Süleyman Demirel dün Vilayett» bir lüre Vali Vefa Poyraz'la görüjerek îstanbul'un ihtiyaçları hakkınd* bılgi almiîtır. îçişleri Bakanı Faruk Sükan, Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, Adalet Bakanı Hasan Dinçer, Çahşma Bakanı Ali Nailı Erdem ve Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk'ün de katıldığı görüsmelerde Vali Vefa Poyraz, Başbakandan su dileklerde bulunmuştur : tstanbul VUâyetı emrıne geçen yıllarda olduğu gibi en az 10.000 ton kok kömürü tahsisı Cnmhurbaşkanı Snnay ve Başbakan Demirel Şale Köşkünde toplantı salonnnda görülüyorlar Bilgiç Kabincye girıyor BeUrtıldığıne gore SadettiB Bilgiç bu defa frabinede yer alacaktır. Bilgıçe yuSarda değişece ği bildirilen Bakanlıklardao bi risinin verileceğı öğrenümiştir. En son olarak öğrendığimiza göre, Maliye Bakaoı thsan Gür<Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) n Sırkecıdeki Marşandiz Garı**nın Topkapı Müzesi altındaki düz sahaya naklini, 250 otobüs alınH Belediye'yeMaliye Bakanlığıması için kalı oldukları tahmin edilen ikisi kadın beş yabancı turistin Türkiyeden eski tarihî yapıt veya afyon kaçırmalan ihtimali üzerinde duran Emniyet makamları kovuştunnayı genişletmislerdir. Türkiyenin bütün sahilleri telsizle durumdan haberdar edilmış, fakat lüks yatın izine tesadüf edilmemiştır. Kaçakçı turistlerin Türkıyede bıraktıklan ufak bir takma motorlu kayık ile eski bir jeepe gümrük makamlarınca el konmuştur. Yatın sahıbı Osman Gıraut ile yatın kaptanı Mustafa Esen dün Foça Savcıhğında olay ile ilgili ifade vermışlerdır. Yatın sahibı yabancı turistlerin yatı aylığı 9 bin liradan kiralamak istediklerini ve bu arada satın almaya da teşebbüs ettiklerini sSylemiştir. Yat:n kaptanı Mustafa Esen de verdiği ıfadede Dikili sahülerinde kimsenin bulunmadığı bir acada kamp kurmak üzere adaya çıktıklarını ve kamp kurmak iîin hazırlık yapüırken kendisinin adada bırakılıp turistlerın kaçtıklannı söylemiş ve «Issız adadan yüzerek başka bir adaya çıktım. Orada bnldngnm bir balıkçıya rica ederek Dikili'ye geldim. Jandarmayı olaydan haberdar ettim» demiştir. Ö nın izni. Fındıklıda yapılacak yolcu rıhtımı inşaatının 1967 mall programma alınması, sat. Başbakan, şehrin ibtiyaçlariDi not ettirerek gerekenin yapılacağını açıklamıştır. Hamdullah Suphi Bhaline getirilmesi Tannöver" ın evinin satın ahnarak müze için tahsi BİR Mış, mışizm Hnsusî konnşmalarda neler konuşnlmnş? Muş, mnş, mnş... Gizli mektnplarda neler yazılmış? Mış, mış, mış... Gizli raporlarda neler yazılmış? Mış, mış, mış... Orduya kim tamim göndermiş? Miş, miş, miş... Peki bizim devlet ve bütün teşkilâtı neredeymiş? Miş, miş, miş... Bnnnn da adı: «Açık rejim» yani bir defa dahs «Mıs, muş»! D. N. Kan dâvası yüzunden 7 cinayet YURT HABERLERİ SERVİSt Husumet ve kan dâvaları yüzünden vurtta dün 7 cinayet lşlenmiştir. Öldürülenlerin ikisl çocuktur. İZMİR Son yılların en korkımç cinayeti Soma'da işlenmlş, iki aüe arasındald geçimsizliS yüzunden üç yaşlarında bir yavru boğularak öldürülmüştür. Soma'run Kurtuluş mahaVlesinde oturan ve 1,5 yıldan berl aralan açık bulunan Güler aüesiyle Gül ailesi bir münakaşadan karakolluk olmuşlardır. Olaydan sonra, sokakta oynayan Güler ailesinln üç yaşlanndaki oğullan Süley rnan Güler'i kendi evlerine alan Ali Gül ile fcansı Hasibe ve Ucı oğlu Yakup ve Mehmet küçük co cugu beraberce boğup Öldürmüş ler ve cesedini de kör bir kuyu ya atrruşlardır. Olay, küçUk çocu (Arkası Sa. 7, S»ı. 6 da) Hatalar D a NADtR NADÎ Tazıda «Kanunnn uygulanmama» nedenleri üzerinde durulmakta ve «Asıl engel. getirilen sistemio teknik yetersizüklerinden doğmaktadır» denilmektedir Personel Kanununun ve yapı lan çalışmaların yetersizliklerim makaleye göre şu şeküde özetle mek mümkündür: Sınıflandırma ışine gerekl hazırlıklar yapılmadan gtriş! miştir Kurumlar tam bir bilgı sizlik içinde ve Devlet Personeı Dairesinln rehberliği olmadan sı nıflandjrma işlerini yapmışlar dır. Smıflandırma çabşmalan sı rasında sınn* teşkil etmesl ge reken bazı hizmetler tamamen unutulmu«tnr. Kanunun «Hiçbir Devlet memnrnnnn smıfının ve dereoesinin çörevlerinden başka bir iörevde çalıştınlamıyacağmıa a Cikça ilade eden 45 inci maddesi Kurumlann personel ihtlyacını ırtıracak niteliktedir. Sınıf tüzüklerinde belli bb sınıfa girebilmek çin meznn o'unması gereken belirli ögretim (Arluuı Sa. 7, Sfi. 3 de) î | ç gün süre ile Beşıktaş CHP İlçe bınasında Genel Başkan Ismet u Inönü'nün başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi dün saat 17,00 da çalışmalannı bitirmiş, iakat İnönü'nün Nihat Erimie kaleme aldığı 4 sayfa tutanndaki tebliğin müzakeresi uzun sürmüştür. Bu sabah, tebliğ uzerinde muzakerelere devam etmek üzere toplantıya saat Z!de son verilmiştir. Öğrenildiğıne göre tebliğde «Ortarun Solu»nun yer alması karşılıklı sert tartışmalara sebep olmuş ve zaman zaman Genel Başkan konuşmak zorunda kalmıştır. Dünkü toplantıda Fethı ÇelıkA baş. Avdın Mıllervekıh Sükrü ^^ Koç'un 9 gün önce bir gazetede yazdığı makaleüe, Isçı Partısıni desteklediğını ve bu bakımdan hakkında herhangi bir muDoğan Keçecioğlu amele yapılıp yapılmadığını sormuş ve yapılmamışsa tahkikat Ortanın 10lu ve sağında olanaçılması konusunda bir önerge lar üç gün bol bol konuşup devermiştir. Daba sonra cOrtanın şarj oldular. tsmet tnönü, kensoln» deyiminın kullanılıp kulladine has soğukkanlılığı ile hepsini dinledi ve nıhayet, basına nılmaması konusu tartışılmış ve verileeek olan «Tebliğ» i bizzat Bulent Ecevıt Turhan FevzıoŞkaleme aJmaga karar verdi. lu. Turan Giineş, Muammer Ertem, ve Ferda Güley söz almış*** lar dır. Toplantılar sırasında çikâyet «Ortanın solu» fikrini savulere en çok Muhasip üye Şefik nanlar, toplantıdan neşeli bir şekilde çıkmışlar ve bugun yaymInan mubatap oldu. Zira öğle lanacak tebliğ hakkında «çok iyi, yemeğj olarak verilen sandviç, çok iyi» demıslerdir. Dığer taayran ve meyvayı kâfi görmeraftan, «Ortanın solu» sloganına yen üyelerin «Hoca Allab aşkı" karsı olanlardan Istanbul Senana ne bn yemek, biraz takviye töru Ekrem Özden ise şöyle koet!» demelerine birden sinirlenusmuştur: nen Istatistik üstadı Şefik tnan, (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) «Ben kahve ve meşmbata para yetiştiremiyomm, daha ne istiyorsnnnz?» cevabı. kımseyi tat(Arkası Sa. 7 Sfl. 3 de) • C.H.P. Parti Meclisi toplantısı sona erdi NOTLAR... Zonguldak'a bağb tlus ilçesinin Yukandere köyüne, bugün saat 14'de milliyeti ve sayıları tesbit edümeyen uçak lar tarafmdan iki bomba atıldığına dair haberler dün gece heyecan yaratmıssa d» az sonra, işitflen infilâklann jet uçaklannm egzos sesleri olduğu anlaşılmıştır. Patlamanın neden ileri geldiğinl kesin olarak tesbit için teşkil edilen bir ekip, tacelemelerde bulunmak üzere Yukarıdere köyüne gitmiştir. Jetlerin egzos sesi bomba zannedildi \ B O 1 Cezaevlerinden yirmi bin kişi çıkarken fikir suçlulan içerde kaldı. • Gazeteler Gümrük Muhafaza Memurları dün aksam Sirkpci Arabalı Vapur İskelesinde ^purdan çıkan bir kamyonda 3 milyon 40 bin adet jilet, 16.800 çakı ile 2 ton kaçak kahve ele geçirmişlerdir. Adana'dan gelen kamyonda. ihbar üserine yapılan aramada kuru soğan yükünün altında, 70 sandık ile 14 çuval içinde 3 milyon 40 bin adet jilet, 16.800 Kızü Çin malı çakı ile 2 ton kahve bulunmuştur. Bir milyon lira değerindeki ka çak kahve ile jilet ve çakıların Beyrut'tan yurda sokulduğu sa Bir milyonluk kaçak eşya ele geçirildi IJ üli Türk Talebe Federas" ^ yonn tarafmdan düzenlenen uluslar arası kültür senliklerinin 11. si dün Yeni Komedi Tiyatrosnnda törenle açılmıştır. 13 ülkeden çeşitli toplulutların katıldığı bu şenliğin müzik ve folklor bölümüne ait gösteriler cjn gece Açık Hava Tiyatrosunda Türk folklor grubunun oyunlart ile başlamıştır. Resimde açüış törenmdcn bir an görülüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog