Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Marc, Engelı, Lenin, Stalin, Trocki, Knruşçov. Kautsky, Rosa Luksembnrf, Bernstein, «Che» Gnevera •• Mao TseTnng Türkiyede ilk defa kendi yazılariyle TANITILIYOR. MARKSİSTLER WRIGHT MILLS AGAOGLU YAYINEVİ yayınladı. Adr»§: Ankar» Cad. 37/7 111 a n b n 1 T e l : 27 73 37 umhuriyel KCRUCCSU YÜNU8 NADİ ^R ROMAN KİTAJ* x 1OZ ı okuyarak /fte en yenileri: HEMINGWAY IRMAKTA CRONIN BİR » 0 SARKI IKLlNLER(2.bası) A.MAUROIS P e a r l B U C K JAKAYIK (Cumhuriyet 9337) 43. yı soyı 15097 TelgraJ *e mektup adresi: Cumtanriyet İstanbul Posta Kutosu: tstanbu] No 246 Telefonlar: 2 2 4 2 8 0 2 3 4 2 9 6 2 2 42 9 7 2 2 42 » 8 2 2 42 08 Perşembe 11 Ağustos 1966 Her kitap kabartma bez ciHb » ^» •"•¥?• «kj besrer.kceketkaphl2.5Lj ^ V l N Ev! ANAYASA MAHKEMESMİH İPTA1 KARARI YURÜRLüft GtfiİYOR Sctvunmct Bakanlığının ihtipath görev sahası daraltıldı iyimsetiih ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) dalet Partisi TBMM Grupunun Anayasa Mahkemesinde »çtıgı bir dâva sonucu Milll Savunma Bakanlığı Kurulus ve Görevlerine dair Kanunun birinci, ikinci ve üçüncü maddelerinin iptal edılmis olması, Genelkurmay Başkanlığı ile Milll Savunma Bakanlığının iliskileri konusunda yeni meselelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. AP Grupu tarafından 1963 yılında açılan dâva 14 nisan 1966 da sonuçlanmıştır. îptal kararı 12 ekim 1966 tarihinde yürürlüğe girecektır. Bu durumda Milli Savunma Bakanlığı için yeniden bir Teşkilât Kanunu hazırlanması gerekecektir. Ancak bu defa hazırlanacak kanunda Milli Savunma Bakanlığının görevlerinin çok dar tutulması. asıl görevlerin ve yetkilerin Genelkurmay Başkanhğına verilmesi icap etmektedir. Bu ise tartışmalara yol açmıs bulunmaktadır. Hukumette ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kıbrıs sorununa bir çözüm yolu bulmak amacıyia, Vunanıstanın yazılı teklifi üzerine başlıyan TürkYunau ikilı görüş naelerinde Türkiyeyi temsil eden Siyaset Plânlama Grupu BaşKanı Ilter Türkmen. görüşmeler;n ikinci etabı konusunda bılgı vermek ve yeni talimat almak üzere Ankaraya döntnüştür. Dışişleri Bakanlığıua vakm çevrelerden alman haberlere gö re, görüşmelerin bn safhasmda da bir çözüm buluamasını temelden etkileyecek bir sonuca varılmamış, ancak, havanın daha yumuşamıs oldu*u anlaşılmıj Ikili görüşmelerekısa bir ara verildi Yeni Kabinenin açıklanması bekleniyor Muhtemel listede Bilgiç, Bayar, Dikmen, Akça, önder, Sezgin ve Kılıçoğlu da var A MİLLİ GÜVENÜK KÜRULÜ ÎSTANBIL'DA TOPLANIYOR HÜDAİ ORAL İptal ANKARA (Camhuriyet Bürosa) Milli Güvenlik Kurulu. bugün îstanbul'd» Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm baskanlığında toplanacaktır. İlgililer, bu toplantıya katılacak olan Başbakan Sülcyman Demirel ile diğer Millî Güvenlik Kurulu üyelerinın bu sabah uçakla îstanbul'a gideceklerini .hildirmislerdir. edilen maddeler ve Anayasa Topaloğlu geidi 'Milll Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, dün saat 18.40 da Türk Hava YoUarnnn bir uçağı ile Ankara'dan îstanbul'a gelmiştir. Topaloğlu'nu Yeşilköy'de 1. Ordu Komutanı Korgeneral Memduh Tağmaç karşüamıştır. CHP Parti Meclisinin toplantısı sona eriyor # Satır; «Ortanın Solu aleyhinde bir konuşma olmadı» dedi lstnet Inönü'nün Başkanlığında toplantılarma devam eden CHP Parti Meclisinde dün de «ortanm solu» tartışılmıştır. (Jfç saatlere kadar devam eden ve zaman zaman içeriye kahvecinin de alınmadığı toplantıya, 13 de bir saat yemek için ara verilmiş,tir. Genel Sekreter Kemal Satıı, çalışmalar hakkmda: «Parti içi ve dışı çalışroalan konusunda arkadaslarımız görüşlerini açıklamaktadır. Sabahleyin Suphi Baykam, Orhan Birgit, Cahit Zamangil ve Fethi Çelikbaş söz aldılar. Öğleden sonra da 18 arkadasımız daha konuşacaktır. Konuşmalar devam ettiğtaden her hangi bir flkir tebcllür etmiş değildir» deraiştir. Konuşmaların 15 dakikayı geçıtıemesi hususundaki tahdidin devam ettiğini, fakat hiç bir konuşmacının sözünün kesilmediğini be lirten Satır, bir soruya «ortanm solu aleyhinde konuşma olmadı» şeklinde cevap vermiş ve toplantı nın bugün sona ereceğini, bir bildiri yaymlanacağmı söylemiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Affedilen hükümlülerin Amerikan yardımı tahliyesi tamamlandı tiifeğe benzetildi HASHİNGTON (AP) Amerika'nın uyguladığı dış yardım programı, bir hükumet raporunda. bir takım uzak hedeflere yöneltilmiş bir tüfeğe benzetilmiştir. Kongre Kütüphanesi Teşrit Referans Servisi tarafından hazırlanan ve Senato Dış Münasebetler Encümeninin yayınladığı raporda, programın tüfeğe benzetilmesinden sonra şöyle denilmiştir: •Şayet, zaman zaman hedeflerden birine bir isabet vukn bnlnyorsa bn, dikkatle nişan alınmış olmasından ziyade, bir teMdflf neticesidir.» Raporda, cDış yardım, istesek de. istemesek de Amerikan dış siyasetinin aynlmaz bir parçasıdır. îktisadî yardım, askerî yardımdan ayrı tutulmaktadır» denilmekte; yardım gören ve stratejik önem taşıyan ülkeler arasında Türkiye de zikredilmiştir. Yine aynı raporda, şu satırlar da yer almaktadır: «Tardım prog ramlarında komünizmle aşırı derecede meşfnl olnnulması bazı hallerde en kötü tarzda yöneltilen ekonomilerin mükâfatlandınlmalan ile sonnçlanmıştır.» Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Milll Savunma Bakanlığının Kurulus ve Görevlerine dair Kanunun birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri söyledir: «Madde 1 Cumhuriyet Ordu«unnn hazırlanması ve idaresiyle ödevli ve bu işlerden barışta ve seferde sorumlu olan Millî Savunma Bakmnlıfı: Barışta h»rb kavvetlerinin komutası kendisine verilmiş olan Genelkurmay Başkanlığı ile Bakanlık Müsteşannın idaresi altındaki daireleri ihtiva eder. Madde 2 Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet Ordusunun personel, haber alma, harekât, eğitim, seferberlik ve ikmal işlerini Genelkurmay Başkanlığı vasıtasiyle ve bunların dışındaki hizmetlerini Müsteşarlık vasıtasiyle yürütür. Madde 3 Genel Kurmay Başkanı. Milli Savunma Bakanının teklifj üzerine Bakanlar Kurulu karan ile tâyin ve tebdil olunnr.» Anayasa Mahkemesi ise bu hükümleri Anayasanın 110 uncu maddesine aykm bulmuştur. Anayasamn 110 uncu maddesi şöyledir : «Başkomutanlık, Türklye BByük Millet Meclisinin mânevi varlığından ayrılmaı ve Cnmhurbaşkanı tarafından temsil olunnr. Millî güvenliğin sağlanmasından, TBMM'ne karşı, Bakanlar Kuruln sorumludur. (Arkası Sa. 7, Sü. ( da) MP, af için yeni muhtıra hazırlıyor Deniz Lisesine girecek öğrencüer belli oldıı Deniz Kuvvetleri Komutanhfına bağlı Deniz Lisesine alınacak öğrenciler belli clmııstur. Heybeliadada yapılan sınav sonucu basarı eösteren ögrencilerin adlan aşağıdadır: Savaş Yücel, Avni Tekel, U(Arkası Sa, 7. Sü. 6 da) |€ Birleşme „ tavsiyesi olaylara sebep oldu SAMStlN Vurt gezisine çıkmış bulunan Seyfi Demirsoy Başkanlığındaki Türkİş Heyetinin dün Tütün Fabrikası işçileriyle yaptıklan topfantı, hâdiseli geçmiş, bazı sendikacılar birbirlerine girmişlerdir. 2500 işçi önünde bir konuşma yapan Türkİş Genel Sekreter Yardımcıa Ethem Özgü. tütün işçilerinin iki ayn sendika halinde bulunmasının bir fayda sağlamayacağmı ve bu sendikaların birleşmesini tavsiye ettiği sırada salonun havası bozulmuş ve Samsun ve Havalisi Tütün ve Gıda Işçileri Sendikası'na mansup bazı isciler «juh» sesleri ile konuşmacmın iözünii kesmişlerdir. Bunun üzerine kürsüye gelen Seyfı Demirsoy, şunları söylemiştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Cski Enerji ve Tabü Kaynaklar Bakanı ve CHP Meclis Grupu Yöt t i m Kurulu Üyesi HUdal Oral, Başbakan Demirerin son basm toplantısı ile ilgili olarak dün dUzenlediği toplantıda, Demirel için «ciddi devlet adamı ber seyden önce bizmet şuuruna sahip olmalıdır» demiştir. V «Demirel, CHP hükfimetleri zamanında projesi yapılan, plâna alınan ve temeli atüan 20 milyar tutarındaki tesisleri, AP iktidanna mal etmektedir» diye söze başlayan Oral, konuşmasına söyle devam etmıştir: «9 ayuk bir iktidara. Bizden ne •••««•••«««•«B3BHBSMBH>B|BB bekliyorsunuz? Diyen Denüref rayet iyi bflirler ki, işletmeye açacağı ve temelini atacağı tesislerin, projesini dahi 9 ayda yapocaeli CHP mılletvekili Nı l maya imkân yoktur. Hal böyle iken, CHP zamanında hazırhklan hat Erim, Kıbrıs konusuntamamlanan bu tesisleri, AP iktida, «Makarios, Enosisi yavaş yavaş gercekleştirmektedir> de * danna mal etmeye kalkışmasi ile v kendi kendini tekzib etmektedir. miştir. AP Genel Başkanı, her hizmete sa< Kıbrıs, dünya politikamıı hip çıkmak itiyadmdan vazgeççerçevesinde ele alınmalıdır» dımeli, milli dâvalarda nyanık olyen Erim, bu konuda sunları söylemiştir' malıdır. «Tamamiyle îktisadî abluka Temeı otma tören/er; altında olan, Girne'ye, Larnaka'ya ve Magaso'ya seyahat et • Eski £akan, saşaalı ve yüz bin mek taakkından mabrnm olan lira sarfı ile yapılan temel atma Türkler, her geçen gün daha zor törenlerinden de yakmdıktan sondurumla karşılaşmaktadırlar. ra Demirel'i, petrol konusunda Bunun yanında Makarios, Anamilll gücumüzü zaafa uğTatıcı yasada bulunan ve kendini ra • batsız eden maddeleri nygula ., davranış içinde olmakla suçlamıs mamaktadır. Bn vaziyette Eno ' ve «Başbakan, Petrol Ofisi"nin yeni satış istasyonlan açmasmm lisi, yavaş yavaş gerçekleştirı KUCAĞINDAK1 ÇOCUĞU İLE TAHLİYE EDİLEN BİR durdurulduğmnı söylüyor. Bnna yor, demektir. Zira, Galo Plâza, kimsenin gücö yetmiyecektir. Çfln KADIN MAHKÛM rapornnda, Enosisi 5 yıldan önce yapmamasını tavsiye etmiştı. ' kü bu husus, kurnlnş kanunuyla Şimdi papaz, bn tavsiyeye uyarak J T.PA.O.'ya verümiştir. Demirel'« (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) "* in isteği üe mani olunamaz, kaermesi dolayısiyle Ankarada Çamkoruda bir tören yapılmışnun mevzuudur. Aynı zamanda m tır. Tören sonunda kamp ateşi yakılmış, ateş dansları ve çeDemirel'in bn kararı, plânın da şitli gösterüer yer almıştır. Fotoğraf, öğrencilerin gösterilerinruhuna aylandır» demiştir. den bir anı tesbit etmektedir. ile Petrol yabancı şirketlerle rekabet edebilmesi için birleşmesinin zorunlu olduğunu bildiren Oral «Başbakan bu tutumq Ue siyasî sorumAf Kanununun Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından onaylanıp tulnk altına girmiş oluyor» demlş Resmi Gazetede yaymlanmasından sonra önceki aksam bütün yurtta bafve kömüre yapılan zam konusunlayan tahliyelere, dün de gerek şehrimizde ve gerekse diğer iller ve ilçeda şöyle konuşmuştur: lerdeki cezaevlerinde devam olunmuştur. Sultanahmet, Toptaşı, Paşakapısı ve tmralı Cezaevinde aftan faydala1970 yılına kadarki sanayi yer«Türkiye'nin bir yakıt problenan hükümlülerin tahliyeleri dün akşam geç saatlerde tamamlanmıştır. leşmelerine imkân verecek İstanmi vardır. Bu ise, temel mal ve Kanun kapsamına girenlerin bir an önce hürriyetlerine kavuşmaları için bul sanayi sahaları plâru, Imar hizmetlere zam yapmakla olamaz. İnfaz Savcıları ile cezaevleri müdürleri ve personeli sabaha kadar çahşve tskân Bakanlığuıca onaylanaKömür işletmeleri 1963'de 29, 1964 İZMİR Türkiye hakkında kitap yazmaya geldiklerini söyleyen 3 ü ^^ mışlardır. rak, yürürlüğe girmiştir. de toplu sözleşmeye rağmen 40 erkek, 2 si kadın 5 yabancı turist, Türk bandralı lüks bir yaü Dikili'den milyon lira kâr etmiş, fakat 1965 Belediye Irnar Plânlama Muyurt dışına kacnrmışlardır. Şartlı tahlıye kararı ve 1966'da 100 milyon lira zarara dürlüğünce yapılan incelemeler 11 metre boyunda 8 kişilik cŞahane2» isimli beyaz renkli lüks yatın girmiştir. Bu zarar, partizan dfisonunda, Kartal ve Maltepe de ile Istanbul'da serbest sahibi Osman Giraud'a Turizm ve Tanıtma Bakanlığının dâvetlisi olarak I şünce ile değerli mfldür ve mfidahil Marmara sahflleri, turizm Türkiyeye geldiklerini ve sahilleri dolasmak için yaü kiralamak istediklehendislerin değişmesı sonucu olbrakıtan 21 Maynçıiar gayelerine elverişli görülmüş, bu rini bildiren dolandıncı turistler muştur. Kömüre zam vapddıği tak sahalar sanayi bölgesi dışında bıİstanbul Toptaşı Cezaevinde buFoça'dan aldıklan yatı Mordoğana dirde, elektrik, sanayî mamulleri rakılmıştır. Bu bölgelerde sanayi lunan ve mahkeme kararı ile getirmişlerdir. Dolandırıcı turistve dolayısiyle bütün maddeleryerleşmeleri ihtiyacı için Kurtköy ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) ler Mordoğan'da kamp kurduklan meşruten tahüye edilecefc dört de zam birbirini takip edecektir. civarı plânlanmıştır. Af Kanununu veto etmesini sağ yerden kendi eşyalarını topladık21 Mayıs olayı hükümlüsiinden zam, çıkar yol değildir.» AjTica; Rami ile Halkalı aralamak üzere Cumhurbaşkanı Sutan sonra Türk yapısı 6 sandık i15 yıla mahkum eski Yarbay Ganay'a bir muhtıra sunan MP Genel çindeki eşyayı da Türk olan kapzi Alanknş, dün ilgili mahkeme , sındaki saha da, iskan gelişme Başkanı Osman Bölükbaşı, muhtı tandan gizli olarak yata yerleştirbölgesi olarak ayrılmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 do) radaki isteklerinin tam tersine mey mişlerdir. Kendüerine ait bir jeepi dana gelmesi karşısmda yeni bir Mordoğanda bırakıp Türk kaptamuhtıra daha hazırlamaya başlanıyla denize açılan yabancı turist mısür. ier Dikili'ye gelince kamp kurmak ANKARA (a.a) Izmir AP Milistediklerini Türk kaptanına bilBu muhtırada Bölükbaşı «Ortaletvekili Sinasi Osma, Başbakan dirmişler ve bir adaya çıkmışlarda bir haksızlık olduğunu> belirte Süleyman Demirel'e bir mektup dır. Bu adada Türk kaptantnı bırek «21 Mayıs suçlularının da mut göndererek, son günlerde bazı yarakan turistler yurt dışına kaçlaka affedilmesi gerektiğini bildızarlar, siyasîler ve siyasî teşekkülmışlardır. Üzerinde Betçika bayrecek»tir. ler tarafından orduya karşı girirağı olan takma motorlu bir kayışilen davranışlann önlenmesini isğı da Foça'da bırakan dolandına temiştir. turistlerin Türkiyeden Afyon veya Düşmanlarımızm milyarlarca litarihî eser kaçırdıklan emniyet ra sarfı ile yapamayacaklan ve elmakamlarmca tahmin edilmektede edemiyeceklerini bu şahıslann dir. Türk polisi Enterpol vâsıtasiy yapmakta olduklannı ifade eden le durumdan Avrupadakl yabancı Osma «Anlayışmma eöre adeta limanları haberdar etmiştir. düşmanla işbirliği yanmasa çalısm maktadırlar» detnektedir. lzmir Milletvekili, Hükumetin bu çeşit davranışlara karşı daha fazSeçimlerden Bnce CHP aley la müsamaha etmemesini ve kaGı'Ri? hinde bir kitabı Üsküdar Kız nunlann kendisine tanıdığı selâLisesinden dağıtıp Seçim Kanuhiyetleri cesaretle kullanmasını isnuna muhalefet suçundan Adlitemiştir. yeye verilen Alâaddin KısaküAmerika'nın Türk Donanmasırek'in duruşmasına dün de dena vereceği iki yeni muhrip, yavam edilmiştir. Yargıcm sanığa: kında memleketimize gelecektir. «Af Kanonnndan (aydalanmak «İstanbul» ve «İzmir» isimleri ister misiniz?» sorusuna sanık: cDarnsmam devam etsin.» sekverilen muhripleri getirecek olan linde cevap vermiştir. Bunun subay, astsubay ve erlerden kuİstanbul Belediye Meclisinin kaüzerine tanıklar riinlennıiş ve rulu personelin. buçiinlerde Ararı Ue, Eminönü Unkapanı yoyargılama başka bir güne bımerika'ya hareket edecekleri öğluna, merhum Orgeneral Ragi AP KABtNESLNDE DEĞİŞİKLİK YAFILACAK Ga zeteler rakılmıjtır. renilmiştir» Gümüşpala'nuı adı verilm'' Görüşmelerin «tki ülke arasın ÎÎJ daki temel görüş ayrılıkları açı ' sından basanya ulaşmasının çok ::~ güç oldufnnu» belirten ilgililer, ı:\ son günlerde, aynlıklara rağ | | men, karşılıklı verilen tavizler Ş\ le havanın yumuşadığını söyle >| mektedirler. M (Ark»»ı Sa. 7. Sü. 3 de) » ORAL: Kömür zammına poriizanlık sebep oldu «AP, CHP'NİN HA2IRLADIĞI PROJELERE SAHIP ÇIKIYOR» ANKARA Cumhuriyet Bürosu aşbakan Demirel, kabine revizyonunu bugünlerde yapacaktır. Revizyonla ilgili temaslannı tamamlayan Başbakan, bazı milletvekilleriyle bakanlık konusunda anlaşmış bulunmaktadır. Başbakan tarafından 12 güne kadar açıklanması beklenen kabine listesinde görev alacaklan ileri sürülen Bakanlar, şunlardır: Devlet Bakanı: Nnri Bayar, Maliye Bakanı: İsmet Sezgin, Ticaret Bakanı: Ekrem Dikmen, tçişleri Bakanı: Sadettin Bilgiç, Sağlık Bakanı: Faruk Sükan, Baymdırlık Bakanı: Ethem Kılıçoğlu, Milli Eğitim Bakanı: Ertuğrul Akça, Köy İşleri Bakanı: Cevat Önder. Başbakan Demirel, bu arada, Ahmet Dallı'ya da bakanlık teklif etmişse de Dallı, kabinede görev almak istemediğini bildirmiştir. Kabinede görev alacaklarla ilgili temaslanna dün de devam eden Başbakan, evınde bazı mületvekilleriyle uzun süre görüşmüş, bu arada Faruk Sükanla da birlikte çalışmıştır. Sadettin Bilgiç'in kabinede görev alması konusu üzerinde Devlet Bakanı Clnat Bilgehan durmuş ve önceki gün Bilgiç'le uzun bir görüşme yapmıştır. B Nihat Erim: , "Atina zaman* kazanıyor» \ K Kamp sona erince M a r m ar a * kıyıları «Sanayi \ Bölgesi» dışı b ı r akıld ı } 5 turist bir Türk yatını kaçırdı Osma: «Orduya karşı girişilen bazı davranışlar önlennıelidiryy Bir sanık aftan faydalanmak istemedi «Î8tanbul» ve «lzmir» yakında yola çıkıyor Eminönü Unkapanı yolunun yeni ismi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog