Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

TEKNIK UNiVERSiTE Olrif imtihanlarına Hazırlama Kurslan 30 Ağustosta Başhyor Kayıtlara başlanmıstır. Broşür isteyiniz. Güven Dershanesi Beyoğlu, Ağacami Sakızağacı Cad. No. 3 TELEFON: 49 42 27 İlâncılık 4315 9305 umhuriYef KURUCUSÜ YÜNUS NADİ KOZMEHKtSAMAYH m. 271454 43. yı soyı 15096 Telgraİ v e mektup ftdresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: tstenbul No Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 1 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 0 8 2 2 4 2 99 Çorşomba 10 Ağustos 1966 «KÖMÜR DARL1Ğİ BU KIŞ DAHA ÇOK ÇEKİLECEK» \ \ Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan Af Kanunu dün derhal yîirürlüğe girdi Millî Birlik Grupu Anayasa Mahkemesine başvurmak icin imza topluyor ANKARA, (Cumhurijet Buıosu) Millî Birlik grupu uyeıerı, Af Kanununun Yassıada hükumlulerini affeden beşincı maddesının iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracaktır. Bu konuda hazırlanan başvurma dılekçesinde CHP Ji bazı senatörlerin de imzası bulunmaktadır. Milli Birlik Grupuna taensup üyelerden Ankarada bulunanlar dun Mecliste Milli Birlik Grupu odasında toplanarak bu KOnuyu görüşmüşîerdir. Tabıî senatörlerden birısi, bu kuı.uda şunları söylemiştir: « Bizim grup olarak Anayasa Mahkemesine başvurmak üzere yeter sayımız yok. Iptâl dâvası açabilmek için senatörün altıda bir üyesinin imzası gerekjnektedir. Bu sebepten bazı CHP l i lerin imzasına da ihtiyaç olmuştur.» Iptâl dâvasının ne zaman açılacağı henüz bilinmemektedir. Ancak en kısa zamanda Anayasa Mahkemesine başvurulaeağı belirtilmektedir. Af Kanununun beşinci mad desı, Yüksek Adalet Divanı t«rafjndan mahkum «dilenleri «Fer'î ve mütemmim eezalar ile ceza mahkumiyetlerinin neticelerine de şamil olmak üzere» affetmektedir. Milli Birlikçiler, bu hükmü, Anayasanın dibacesine ve ilkelerine aykın bulmaktadır. Af Kanununun Cumhurbaşkam tarafından imzalanması, Ankara'da muhalefet partileri çevrelennde tepkiyle ve hayretle karşılanmıştır. öğrenildiğine göre, Cumhur • başkanı Sunay, daha önce Hükumete, Af Kanununun bu şe kılde çıkmasınm mahzurlu olacağı yolunda talimat vennış, Senato Başkanı İbrahim gevkı Atasagun İstanbul'a geldıği za man, kanun üzçrinde Senatoda değişiklik yapılmasını istemiş, hattâ Hukumetle temasta bulunmak üzere kontenian senatörü Cemal Madanoğlu'nu gorevlendırmisti. Bu bilgıleri ileri suren çevreler, Af Kanununun Cumhurbaşkanınca imza edilmesini hayretle karşıladıklannı belirt • mıslerdir. TAHLIYELER BAŞLADI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından Istanbulda onaylanan Af Kanunu, dün saat 11 de Ankaraya gelmiş, Resmî Gazeteye bıı ek olarak saat 14 te yayımlanarak. yürurlüğe girmiştir. İstanbul ve Ankara'da kok dağıtım miktarı değiştirildi ANKARA, (a.a.) ömür Satış Tevzi Yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle Ankara ve Istanbul'da tahsis kok kömürü tahsıs miktarı yeniden tesbit edilmiştir. Bu arada birinci kok fabrikasmın 18 ay çalışamayacağını açıklayan bir yetkili bu kış evvelkilere nazaran daha çok kömür darlığı cekilebileceğine işaret etmiştir. Enerjı ve Tabıi Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklandığına göre, Ankara'da bır oda ve bir holden ibaret ıkâmetgâhlara net bir ton, ıki oda ve bır holden ibaret ikâmetgâhiara net bir ton 250 kilo, üç oda ve bır hollü ıkâmetgâhlara net bır buçuk ton, dört oda ve bır hollü ikâmetgâhiara net iki ton, beş veya daha fazla odalı ve bir hollü ikâmetgâhiara net ıkıbuçuk ton kok kömürü verilecektir. Istanbul'da bir veya ikı oda ve bir holden ibaret ikâmetgâhlara net 500 kilo, üç oda ve bir hollü ikâmetgâhiara net bir ton, dort oda ve bir hollü ıkâmetgâhlara net bir ton 250 kilo, beş veya daha fazla odalı ve bir hollü ikâmetgâhiara net bir ton 500 kilo kok kömürü tahsis edılecektir. K Hemen yürür<ü|e gırd> Son aylarda, Türk kamu oyunu, çok yakuıdan ilgilendiren, Cumhurbaşkanlığuıda uzun bir incelemeye tâbi tutulduktan sonra onaj lanan Af Kanunu, dün 11 de uçak ile özel bir zarf içinde Ankaraya getirilmiş, Cumhurbaşkanlığı Genel Kâtipliğinde gerekli işlemi gördükten sonra, saat 11.45 te, Cumhurbaşkanlığı Yâverlerinden Yüzbaşı Çetin Tâlip Özsu tarafuıdan Resmi Gazetenin yaymlandığı Devlet Matbaasına götürülmüştüı Bu arada kanunun, derhal yürurlüğe girmesini sağlamak için, Basbakanlık gerekli direktifi vererek, Resmi Gazetenin dünkü nüshasına, bir ek sayı eıkarttırmıştır. Dinçer'm CHP C H P . Kurullayı 18 Ekimde toplanacak Parti Meclisi, dün Beaikta? CHP Ilçe Merkezinde çalısmalarına baslamış ve toplantıya başkanlık yapan Genel Baskan tsmet Inönfi, iç ve dış politiks konuların» değinen bir konusma yapmıştır. Meclis ve Senato Grap Yönetim KunıIIannın da katıldığı toplantıda «Ortanın Soiu» tartısılmış ve Kurulta\ın 18 ekimde toplanması kararlaştırılmıştır. Beşıktaş llçe Merkezine ilk olarak Genel Sekreter Kemal Satır gelmiş ve bunu dığer üye ler takip etmiştir. Saat 10.03 de Genel Başkan Inönü gelerek, orta salonda bekleyen paftilileri gülümseyerek selâmlamış ve doğruca toplantının yapıldığı üst kata çıkmıştır. 3 saat devam eden toplantı sırasında hiçbir üye dışan çıkmamış ve hatta zaman zaman kahvecı dahi ıçeri alınmamıstır. PARTİ MECLİSİNDE ISMET İNÖNÜ VE KEMAL SATIR, BİR İJYEYI DİNLİYORLAR... Tepkiler PARTİ MECLİSİ ÇALIŞMALARINA DÜN BAŞLADI tika olayları hakkındaki çörüşlerini belirtti ve Fransanın NATO'dan çekilmesi General De Gaulle'un Moskova seyahatı, Haydar Tnnçkanat'ın açıkladıİı rapor ve bu rapor hakkında Hükumet Reisinin davranısı üze rinde durdular. Genel Baskan ayrıca, parti içindeki fikir tartışmalan konusundaki görüsleri oçltden sonra da dinleyecek ve dcğerlendirecektir.» Satır, Af Kanunu Konusundakı bir soruyu da «Cumhurbaşkanının imza etmesini normâl karşılıyoruz. Biz parti olarak, her kannnda olduğu çibi Anayasaya uygnn olup olmadığı konusunda etüd ediyoruz. Mütehassıs arhadaslarımızın hazırlayaca $ı mütealâya göre hareket edeceğiz» şeklinde cevaplandırmıştır. Af Kanununun, Cumhurbaşkanının onayı ile, dün sabah Ankaraya gelişinden hemen sonra, Adalet Bakanı Hasan Dinçer, basına §u demecı vermiştir: «Bazı suç ve cezalarm afft hakkındaki kanun, sayın Cumhutbaşkanı tarafından onaylanarak gön' derilmiştir.. Bugiin Resmi Gazetede yayımlanacaktır. Yayun Işl blteı bitmez, kanun mctni Cumhuriyet Savcılanna yıldınm telgrafı ile bil dirileceği gibi, ayrıca tatbikçilere de Resmî Gazete, en seri vasıtalar Ia ulaştınlacaktır. Meclislerin üze rinde en büyük hassasiyet ve itina ile durarak kabul etmiş bulunduklan bu kanunun memleketimize ve vatandaşlarmııza huzur getirmesini candan dilerim.» Her iki ilde de evvelce inşa edılmış olup, tapuya kayıt ve tescıline kanunen imkân bulunmaması sebebiyle tapu senedı veya böyle bir senede müstenit kira mukavelesi ıbraz edilemıyen ikametgâhlarda oturanlara yarım ton kok kömürü tahsis edilecek ve bu miktar hiç bir surette arttırılmıyacaktır. öte yandan yönetmelikte tâyin ve tadilât olunan hastalıklardan biri ile mustarip bulunanlann, bu durumlarını resmî hastane, sanatoryum veya prevantoryum sıhhî Jcurul raporu (hamilelikler ve doğumlar için resmi doğum kliniği raporlan veya doğumu tevsik edici resmi bir vesika ıbrazı kâfidir) ile tevsık etmeleri halinde cari tahsis yılına mahsus olmak üzere 500 kilo kok kömürü verilecektir. Yönetmelikte yapılan bu değişiklikler 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe ğinniştir. Tumbas'a göre TürkYunan ilişkilerinde bir düzelme görülüyor DIŞ HABERLER SERVİSİ A Kanunun getirdikleri Sultanahmet Cezaevinden dün tahliye edilen bir kadın, sevinç göstenleri arasında evine giderken. . (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) Yeni Af Kanununa göre, Yassıada hükümlüleri tüm, 21 Mayısçılar kısmen aftan yararlanmakta. idam mahkumlarının cezaları 30 yıl ağır hapse çevrilmekte, bundan baska, vergi, döviz kaçakçılığı cezalarmda kısmi aflar yapılmaktadır. Istanbul'da durum Yeni Yonetmelik İstanbul'da 1 ton kok komür istihkakı olanların yararma bir durum meydana getirmektedir. Çünkü geçen yıllarda 1 ton istihkakı olanlara yüzde 10 kısmtı ile 900 kilo kömür verilmekte idi. Bu suretle 100 er kilo fazla kömür alacak ailelerin miktarı 60 bındir. 5 oda ve daha fazlasında oturan istihkak sahipleri ise bu yıl 300 kilo az kömür alacaklardır. Çünkü 1800 kiloluk istihkakları 1500 kiloya indirilmiştir. Bu durumda olan ailelerin sayısı da 8 bindir. Tahliyeler başlodı Af Kanununun Resmî Gazetenin ek sayısında yayımı ile, kanun metni, yıldırım telgrafla bütün savcılıklara gönderilmiş ve tahliyeler derhal başlamıştır. Aralarmda 4 de 21 Mayıs hükümlüsünün bulunduğu 92 kişinin Merkez Cezaevinden, 126 kişinin Yeni Cezaevinden, 218 kişinin de Çocuk Islâhevinden tahliyesine başlanmıştır. Meşruten tahliyeler, dun akşara geç saatlere kadar devam etmiştir. tşlemleri tamamlanamıyan bazı meşruten tahliye edilecekler ise, bugün serbest bırakılacaklardır. Merkez Cezaevinden tahliye edilen 21 Mayıs hükümlüleri şunlardır: Ziya Gökalp Pusat, Ramazan öztürk, ömer Tekebas ve Nihat Sertöz. Merkez Cezaevindeki dığer 21 Mayıs hükümliisu Cemal Özdemir, müebbet mahkum olduğundan, cezası 15 yıl ağır hapse çevrilmiştir. Bu arada basm suçlusu gazeteci Cehdi Şahingiray da, tahliye edilmistir. 21 Mayıs hükümlüleri, tahliyeden sonra hiç konuşmamış, hep(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Cezaevlerinin önünde halk bütün gün bekledi Af Kanununun metni, dün 2160 kelıme tutan bir yıldırım telgrafla İstanbul Savcılığrna gönderilmiş ve ilk olarak saat 18'de Sultanahmet Cezaevinden 20 mahkum tahliye edilmiştir. Bunlann 2'si, kaduıdır. TİNA Yunan uyrukluların Türkiyeden ve Türk uyrukluların da Yunanistandan ihracı üterine gazetecilerle konuşan Dışişleri Bakanı A< mirâl Yani Tumbas, Ankara hu kumetınin Yunan uyruklu kim» seleri tstanbuldan sınır dısı etmeye son vennesini Yunanistanın memnunlukla karşıladığım belirtmiştir. Dışişleri Bakanı Tumbas. Ankara hükumetinin aldığı bu ted bir sayesinde gerginliğin gideri lecegini ve istanbuldaM 1,000 kadar Yunan uyruklu kimsenin korunacağım söylemışür. Tumbas, Ankaranın olumlu tu tumuna karşüık Yunan hüküme tinin de, 12 Adada yaşıyan Türk uyruklular hakkında tasarladığı tedbirlerı uygulamaktan vazgeç tiğini açıklamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Hindistan Dış Bakanının iddiası: HEYECANLI SAATLER Tahliyelerin saat 18'de başlayıp gece yansına kadar devam etmesine rağmen, sabahm erken saatlerinden itibaren aftan yararlanacakların yakınları cezaevlerinin kapısında toplanmıştır. Bir anababa gününu andıran hapisane önlerinde, heyecanlı saatler yaşanmış, işlemi bıtmediğinden tahliye edilemiyenlerin yakınları arasında, üzüntüden fenalık geçirenler olmuştur. Hürriyetlerine kavuşan mahkumlar ise cezaevlerinin kapısında, aileleri tarafından heyecanla karşılanmışlardır. Geç vakitlere kadar Sultanahmet'ten 20, Toptaşı'ndan 75, Paşakapısı Cezaevinden ise 43 kişinin tahliyesi tamamlannnştır. Dığer tahliyelerin (Toptaşı'ndan 37, Paşakapısı'ndan 48) bugün tamamlanacağı, ılgılilerce beltrtilmiştir. MM. ANAYASA KOMÎSYONU KATİBİ ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bir langırt salonu sahibi gelir taksiminde anlaşamadığı ortağı Millet Meclisi Anayasa Komısyonu kâtiplerinden Şerafettin Kübüz'ü dün gece sabaha karşı tabanca ile vurarak öldürmüştür. Dün gece, Cebeci'de Kaynak sa lonunda gelirin taksimini yapan Hüseyin Tasmacı ile ortağı Mıllet Meclisi Anayasa Komisyonu kâtibi Şerafettin Kübüz ile anlaşamamışlardır. Ayni köylü olan kaatil ile maktül aralarında çıkan anlaşmazhk sonunda kavgaya tutuşmuşlar ve bu sırada tabancasmı ateşleyen Hüseyin Tasmacı Şerafettini tabanca ile vura rak öldürmüş, sonra da kaçmıştır Olaya el koyan Ankara Emmyet İkinci Şube Müdürii Nihat Türközü, kaatili sabaha karşı sak landığı yerde Cinayet Masası memurları tarafından yakalatarak Adalete teslim etmiştir. Satır'm açıkıaması Saat 10 da başlayan toplantıya 13 de ara verilmiş ve Genel Sekreter Kemal Satır, toplantı hakkında şu açıklamayı yapmıştır: «Merkez tdare Kurnlunun geçen parti meclisi nden bu yana parti içi ve dısı politik olaylar hakkıpdaki raporu okunmus ve Kurultayın 18 Ekimde toplanma sı kararlaştırılmıstır. Toplantıya Başkanlık eden Genel Baskan Sayın tnönii, son 2 aylık devre içinde iç ve dış poli Kömür darlığı had sathaya ulaşacak KARABÜK Turkiye Demir ve Çelik Işletmelerı Genel Müdur Vekili Şemsettin Atay, esyeniden yapılacak olan birinci kok fabrikasının 18 ay çalışmıyacağını açıklamıştır. Üç kok fabrikasından en eskisi olan birinci kok fabrikasının duruşu ile 850 bin tonluk yıllık kömür istihsali 620 bin tona düşecektir, Dolayısiyle mev. cut kok kömür darlığı had safhaya çıkacaktır. Diğer iki kok fabrikasının mevcut 620 bin tonluk istihsalinin 425 bin tonu yüksek fırınlar için kullanılacak, geri kalan 195 bin tonu ise kömür satış ve tev zi müessesesine verilecektir. Oğleden tonra Saat 14 te başlayan ve 19.25 e kadar devam eden toplantıda; Mehmet Hazer, Fehmi Alpaslan, Ekrem özden, Doğan Aratlı, Şefik fnan, Asım Eren, Emin Paksıit, Jâle Candan ve Resit Ülker soz almıştır. Bir teklıf üzerıne konusma süre^i 15 dakikaya ındırilmıştir. Toplantının bitıminde Genel Sekreter Satır, müzakerelere devam ediyoruz. Farti içi hareketleri hakkında arkadaşlarımız, fikirlerini açıklıyorlar, Herhançi bir fikir belirmiş değildir» demıstır. Parti içinde «Ortanın Solu» na (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) «TÜRKİYE, PAKİSTATS'A SİLÂH SEVKEDİYOR» YENİ DELHİ (AP) Hindistan Dışişleri Bakam Swaran Singh, dün Parlâmentoda yaptığı bir konuşmada, Turkiye ile Iran'm; Pakistan'a silâh sevkettiklerine dair haberler üzerine, bu iki memleketle görüşüldüğünü söylemiştir. Bakan, bu nare> ketin, Hindistan'a karşı dostça olmayan bir hareket addedileceğinin belirtilmiş bulunduğunu da sözlerine eklemiştir. Swaran Singh, bu arada Washington'un Pakistan'a silâh yardımına tekrar başlamayı tasarladığı yolunda çıkanlan haberler hakkındaki bir suale cevaben, Hindistan'm, Amerika'ya Pakistan'a silâh vermesinin, «Hindista nin güvenliğine çok ciddî bir tehdit teşkil edeceği» hususunu bildirdiğinl söylemiştir. ANCAK ÜÇ 21 MAYISÇININ İŞLEMİ TAMAMLANDI Ayrıca Toptaşı'ndan çıkacaklar arasında, dört 21 Mayıs hükümlusü vardır. Geç vakitlere kadar uç 21 Mayısçı tahliye edılmış, diğerlerinın işlemi, bugüne kalmıştır. HAKAMLAR KESIN DtĞIL NOTLÂR. Beşiktaş CHP İlçe Merkezi'nin bütün odalannda, dün sabahtan itibaren bol bol «Ortanın Solu» tartışıldı. Parti Meclisinin toplandığı salonun altındaki geniş odada, masanm etrafına toplanan ateşli partililer, özellikle CHP' nin seçim yenilgisinden yakındılar. Bu arada, Demirel'in AP'yı çökerteceğinden dem vurduîar Af Kanunundan bahsettiler. * * H= Konuşmalar «Af • konusuns atlayınca bir üye, «Memlekette çalıp dışanda yiyenler af ediliyor da, niçin memlekette çalıp memlekette yiyenler af edflmesin?» diyordu. *** Boğucu sıcağa rağmen oda, tamamen doluydu. Tartışmalar, yer yer bir parti kongresinin sert liği içinde geçiyordu. Konuşmaları dinleyen bir partili, «Ortanın . solu» hakkında görtişunü, şöyle açıkladı: «Bizi, ortanın solu yıktı!» *** Masanm baş tarafında oturan orta yaşlı, şişmanca partili ise; «Bizi, sağ ve sol oldürdü!» dedik ten sonra, şöyle devam etti: (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) İlgıliler, çok sayıda mahkum ve tutukluların bulunduğu İstanbul' daki 3 cezaevinden, aftan yararlanacakların sajisının artabileceğini, şimdiki rakamlarm kesin olainıyacağını söylemektedirler. Zira, bir kısrnının dâvaları devam etmekte ve dosyaları mahkemelerde bulunmaktadır. AP BÜYÜK KONGRESİ 25 KASIMDA ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) Basbakan Demirel'in başkanlığında dün gece toplanan AP Genel İdare Kurulu, Büyük Kongrenin 2527 kasım'da yapılmasını kararlaştınnıştır. Yine alınan bir karara göre, il kongreleri ekim ayına kadar bitirilmiş olacak ve kongrelerde Genel Idare Kurulu üyeleri hazır bulunacaktır. Bu arada, İstanbul AP Teşkilâtmın il ve ilçe kongrelerini düzenlemekle, Ali Bozdoğanoğlu görevlendirilmiştir. Toplantıda, ayrjca Osman Yüksel Serdengeçti'nin yazılan, tutumu ve davranışlan sebebiy1ıhraç talebiyle Haysiyet D i v na verilmesi kararlaştırı1' 1 Stokçular patates ve 8oğan topluyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sakarya milletvekili Hayrettin Uysal (CHP), dün Basbakan Demirel'e yazdığı bir mektupta, «Patates ve soğan yetiştiricilerin; tefecilerin, aracılann ve gtokçuların elinde inlemekte oldnğunu» ıleri sürmüs, stokçuların 1520 kuruşa patates ve soğan alıp depo ettiklerini bildirmiştir. Uysal, Başbakandan müstah*ilin korunmasını ve gerekli tedbirlerın alınmasını îstemiştir. 21 yıl önce dün, bir atom bombasının 73,000 kişinin hayatını aldığı Nagasaki"de, saat tam 11.02 de mabet çanlarırun çalmağa başlamasıyla hayat bir süre durmustur. Binlerce Nagasakili bombanm altında can veren vatandaşlarını anmak için saygı duruşunda bulnnmnşlardır. Çanlara lnnandaki gemiler ve f abrikalarm da katılmasryla, şehir bir dakika için yas sesleri ile inlemiştir. Üç gün önce de, Hiroşima'ya atılan atom bombasının 21.yıldöniimüydü. Tarihte ilk ve son defa kullanılan bu iki koıkunç bomba, Japonyayı Amerikaya kayıtsız şartsız teslime zorlamıştı. O zamandan beriye, Amerikanın nükleer tekeli yıkılmistır. Hâlen, Dünya Atom Kulübünün beş üyesi vardır. Yukarıdaki şekilde, üyelerin ilk nükleer denemelerini yaptıklan yıllar gösterilmektedir. 1963 tarihli nükleer denemelerin yasaklanmasmı gösteren Moskova Andlaşmasına rağmen Atom Knlübündeki üye sayısını arttırma istidadı, insanlığı tehdit eden tehlikelerin baştnda gelmektedir. Bugün önümüzdeki 10 yıl içinde Atom Kulübüne âza olmağa nevesli bir düzine ülke daha bulunmaktadır. Bunlar arasında İsrael, Batı Almanya, Japonya, Endonezya, Mısır, Avustralya, Hindistan ve Pakistanı sayabiliriz. ACI BİR YILDÖNÜMÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog