Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

AKYOK SAÇ FRİKSİVONU Sıç topeklerini yokîedır Saelann dökülmesini önler AkttfflH;.Ufl»r»,tabii rengm ŞATIROĞLU KOZMETİK * SANAYll ttu 27 U 5/ SAÇLARINIZIN KORUYUCUSU \ umhuriYeı KURUCUSO rUNUS NADİ lüliihn dünyası içinde, yajayıslarl, topjalışkanlıklsÎH, kabiliyet finsanlan ö < en ıtıMar şu kaıtâcalardır. Ay; altında yüzHScejSİni fafcden bu akıllı böcekferin çdk rrj^j larını D* W. Mori< anlativpr. Var 43. yi sayı 15087 Telgraf *• m e k t u p adresi: C u m h u r i y c t İstanbul Posta K u t o s u : tstanbul No. 246 T e l e f o n l a n 22 42 90 22 42 8 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2242 09 Pozartesi 1 Agustos 1966 MP GRUPU CUMHURBAŞKANI SUNAYDAN ı '<> ooo ışçi I E T T ' Y E . , ı / . M / a i M M / / u c T r » C T A i i r c M ' CTCr. I Ğ S O A K D R MÜHLET VERDİ A U T S A A Ar KANUNUNU VETO ETmESıNı ıSTEDı ı ((Af, 27 Mayısı mahkum ANKARA (Cumhuriyet Bürosu ) ıllet Partisı TBMM Grupu dün Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bır muhtıra sunarak, Af Kanununu veto etmesıni istemıştir. Muhtırada, iktidar partisınin «âdeta mukabil bir ihtilille iktidara gelmişçesine hareket ettiği» ileıı surulmekte, «21 Mayısçıların bir kısmının cezaevinde tutulmaları, muhtemel ihtilâl tesebbüslerine karşı rejimi koruyacak bir tedbir sayılamaz» denılmektedır. MP'nın muhtırasında Cumhurbaşkanından Af Kanununu veto etmesi «istirham» edılmekte ve ço>le denilmektedir : «Bu istirhamımızın yerine getirilmesi hem geçmisinize uygun, hem de iktidann memleket ve rejim için tehlikelerle doln gidisine dur diyen tarihi bir ihtar olacaktır.» Muhtırada ozetle şoyle devam edılmektedir : yısı mohkum j TSS^ST Doğan KEÇECİOĞLU 15 gün mühlet Sendikalar kararlı t | otorlu Tasıt Işçıleri Sendıka^ sı Baskanı Mehmet tnhanlı, «Şimdiye kadar bütün iyi nıyetlerimizi kullandık dedikten sonra. sunları söylemiştir : «8 aydan beri devam eden müzakerelerde bütün hususlarda anlastık. Fakat malî hükümlere gelince, Umum Miidürlük 15 gün mühlet istedi. Bu müddetin sonunda istediğimiz yüzde 40 zam kabul edilmezse, simdiye kadar olduğn gibi, bundan sonra da ivi niyetlerimize rağmen, kanunî prosedürü tamamladıktan sonra greve gideceğiz.» M OetJrİlmİŞfİr)) kalmak tehlikesinde • stanbullular yakın bir gelecekte, Belediyeye ait etobüs, troleyI büs, tramvay ve tfinelden yoksun kalacak, elektrlk ânzalan tamir edilemiyecektir. Çünkü, 10 bin işçiyi kapsayan Motorln Taşıt ve Enerji tşçileri Sendikalan, 63 milyon lira tam istemekte olup, zammı almazlarsa çreve gitmeye karar vermişlerdir. tJl.T.T. Umnm Müdürü Saffet Gürtav ise «Bir kuruş veremeyiz» demiştir. D ır süreden berı devam eden toplu ış sözleşmesının mali hüküm•* lerı goruşulürken, isteği üzerine ldareye 15 gün mühlet verilmıstır. Her ikı sendıka, 12 ağustos cuma günü saat 14'e kadar, ÎJÎ.T.T. den «olumlu cevap» alamazsa, uyuşmazlık zaptı tutacak ve 10 bin işçı greve gidecektır. CEVDET SUNAY 27 Mayısdan bu yana «27 Mavıs tnkılîbı bugünkü nizamın milletçe kabul edilmiş meşru temelidir. Bu temel yıkıldığı takdirde, Anayasa düzeni ayakta kalamıyacaktır. Geçmışe baflılık ve intikam duygusu ile, bu temeli tahrip ihtirası tasıyanlar, bu sakîm zihniyeti terketmedikçe, Türkiyede rejim istikrar kazanamıyacak ve kalkınmak için muhtaç olduğumuz huzur ve eroniyet ıklimi yaratılamıyacaktır. Bu zihniyet sahipleri ile karşılannda bulunanların catısmaları drvam edecek, rejim ve memleket sonu belli olmayan buhranlars sürüklenmek kaderinden kurtnlamıyacaktır. Biriakım palvatif tedbirlerle, sahıslan tatmin ve siper alma politikası ile, bu mukadder netice önlenemİTeeektir. Geçmise bafhlık ve intikam dnygura içinde bnlunduklarını her halleri ile ortaya koyanların, demokratik rejime bağlılıklarına inanmak, affedilmesi rafimktn olmayan bir tarihi jtinah teşkil edecektir. TÜRKEŞ'IN HASTALIGI MALTA HUMMASI ANKARA (Cumhuriyet Burosa) CKMP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, ağır ateşlı bir hastalığa tutulduğu için kaldırıldığl Sosyal Sigortalar Hastanestnde tedavi edilmektedir. Dün tendisiyle fconuştuğumua hastane yetkilileri Türkeş'in «Mal ta humması» ndan muzdarip olduğunu, ateşinin dOşmekte bulun duğunu büdirmişlerdir. Diğer taraftan, Türkeş'in slnlr buhranı geçirdiği yolundald haberler kesinlikle yalanlanmıştır. Güç şart'ar ZENCILER ARANIYOR «Eski devri ihyaya çahşanlar» Amerıkadaki ırk ayrımı kavgalarma dün de New York'un Brooklyn semtinde jshit olunnvıştur. Zencılerle do\Tİşen beyaz gençlerden beşi yaralanmış, ikısi komaya girmiftir. Reeimde, karışıklıklar sırasında polis tarafından üstü aranan zenciler görülüyor. Benzin istasyonunu soymak istediler Meclis bahçesine çelenk ve sehpa koyan iki öğrenci nezarete alındı FİSKOBİRLİK FINDIĞI 5 LÎRADAN ALACAK Romanya Başbakanı Türkiyeden ayrıldı Hukumetımizirı dâveüisı olarak bır süredenberi Türkıye'de bulunan Romanya Başbakanı ton (jıijurghe Maureı ve berabeıındekiler, dün saat 12.30 da uçakla yurdumuzdan aynlmıştır. Rejimi silâhla tahrip edebileceklere karşı hassasiyet gösterilirken, dün başka yollarla Anayasayı çiğneyenlerin izinden sidenlerin, onların hayat felOSMAN BÖLÜKBAŞI tefesini benimriyenlerin, tasfiye edilen bir devri ihya için çalışanların tahrik ve davranışlan karşısında kayıtsız kalmak veya zamanında gerekli tepkide bulunmamak, rejimi korumakla mükellef olan herkes için tarihî bir vebal kaynafı teskü edeeektir. Geçmişi ihya etme ihtirası peşinde koşanları, son zamanlarda kullanılan ihtilâl hastaları mefhumuna ithal etANKABA (Cumhuriyet Bürosu) Polatlı yolunda bir benzin ıstasmek, kanaatimizce isabetli ve yonu soyulmak istenmış ve istasyonda gorevlı Sedat Taymaz, mütecavizinsaflı bir hareket olacaktır.» ler tarafından yaralanmıştır. Muhtırada, eskı devirde o zaAnkaraya 16 kılometre mesafede S. Tuncel'e ait bir benzin istasyonu, manın yoneticılerine dur diyePolatlı pazarı dolayısiyle hâsılatın fazla olacağı tahmin edilerek soyulmak cek etkıli bir kuvvetın varlığıistenmiştir. Soyguncular karanhğın basmasını beklemisler ve istasyonun nı zamanında hissettirenler bugıriş tarafındaki lâınbayı sökmuşlerdir. İ stasyonu işleten Sedat Ta lunsaydı, pervasızlıkların ilerı lâmbanın yanmamasmm nedenle ' bir noktaya ulaşmamıs olacağı rını araştırmak üzere çıkış yerine ileri sürulmekte ve 27 Mayıstan karanlığa doğru gıttiği zaman ikı sonraki olaylara değinilerek şöykışinın hücumuna mâruz kalmı§tır. , le denilmektedır : S. Taymaz'a ellerindeki sopalarla «23 ekim 1961 de çok muhtehucum eden mütecavizler başınrem Cemal Gürsel'in huzurunda dan ve sırtından işletmeciyi yarala I yapılan toplantıda, parti liderlemalarına rağmen, Taymaz'm bağır ri ile, o gün başkanlık ettifiniz ması uzerine kaçmak mecburıyeordu temsilcileri arasında seçen tınde kalmışlardır. konusmalann, bu toplantıda evBenzin işletmecisi Sedat, soygun velce söz konusu olmadıfı halculan teşhıs etmiş ve jandarma ka de, (buçiinkü Genel Kurmay rakoluna müracaatla Hacı Tuğrul ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Baskanımız Sayın Cemal Tural' koyünden ikı kardeş olduğunu ıfa Turkiye Milli Talebe Fedeın bir olupbitti seklinde liderde etmiş, fakat Jandarma Komurasyonuna mensup bazı birlik tanüğuıca yaralı Taymaz'a araç lerin önüne, imza etmeleri için, başkanları ile Eski Harbiyelilertuttuğu takdirde adı geçen koye sonradan adına «Dörtlü Protoden kurulu bır erup dün Mecgıdılıp tahkıkat yapılabüeceğı soy kol« denen bir yazıyı sürmesi lıs bahçesinin dış kapısına silenmiştır. vâkıasının) size kadar uzanan ve yah bir çelenk üzerinde «Adaletin Sedat Taymaz, 21 günlük rapor 1961 seçimlerinden sonra da fakatliaraı» yazılı bir döviz ve asılı almıştır. aliyet halinde bulunan (Silâhlı bir sehpa koymtışlardır. Polis (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) derhal olaya raüdahale etmiş ve çelenkle çıtalardan yapılmış sehpayı götürmüştür. Sehpa polis arabasına sığmamış ve bir polis kırarak sokmuştur. İki öğrenci nezarete alınmıştır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ÖğTencilerin ve Harbiyelilerin ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) KISKO Bırlığın 5 lıra uzerınçelenk koyacağını daha önce ha Muhalefete mensup senatorden fındık alımma gırmelerı ıber alan polis 5 araç ve 30 kaler toplantıya katılmadığı için, çın hazırlanan kararname dun dar polisle Meclis bahçesinin giCumhuriyet Senatosunda çoğunCumhurbaşkanı tarafından ımrış kapısında mevzi almıştır. Sazalanmıstır. !uk sağlanamamıs, bu sebeple at 18'e doğru iki araba içinde geTıcaret Bakanı Macıt Zeren ın Af Kanunu Tasarısı görusmelelen 15 kadar öğrenci çelengı ko\eıdığı bılgıye gore, fındık alırıne dun de devam edılememişyup sehpayı dikerken polis taramı ıçın 650 mılyon lıra ayrılmıstir. fından çevrilmiştir. Polisle öğtır. Bu senekı rekolte 200 mılSaat 10 da açılan oturuma sarenciler arasında itişmeler kakış>on kılo olarak tahmin edıldece AP'lıler gelmiştir. Bunun malar ve sert tartışmalar olmuşmektedır. Bunun 120 mılyon kıuzerine Turhangil oturumu satur. İstanbul Teknik Okulu Talosuni' FİSKO Bırlık sat:n alaat 15 e bırakmış. saat 15 te de lebe Birliği Başkanı Targan İlbecaktır çoğunluk sağlanamamıstır. yı ile eski Harbiyeli Cengiz Bım•• çakçı 1. Şubeye götürülmüş neToplantı bugün saat 10'a bıra(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) kılmi'îtır. ECEViT, ADAPAZARINDA KONUŞTU: "CHP ortanın solundan dönerse çökebilir,, acıyı Ankara'daki kapalı kalplere duyurunuz.» Eoevıt, 21 Mayısçıların «ölüm Orucu» konusuna değmmış ve bu orucun acısının da Ankara'daki kapalı kalblere duyurulmasını istemiştir. LlNTtT MADENLERİ DEVLETLEŞTİRÎLSİN Linyıt madenleriyle ilgıli olarak Meclis'te göruşülmekte olan bır tasarı konusunda Ecevıt şun ları söylemiştir: «Bütün madenler, bu arada linyit madenleri de Anayasaya göre devletin malıdır. Ancak linyitlerin yüzde 35 inin özel kesim tarafından işletilmesine izin verilmiştir. Tasarıdan öfreniyoruz ki, şimdi özel kesimdeki ba(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) CKMP, Kılmsla iloili ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CKMP Grupu adına Aydın Mılletvekıli Reşat Özarda, dun Millet Meclısı Başkanlığına bır önerge vererek «Kıbrıs, Imroz, Bozcaada, Patrikhane, Batı Trakya ve oniki adalar gibi kısmen Türk • Yunan münasebetlerini ve Türk devletiniıı egemenlik haklannı ilgilendircn konularda hükumetin izlediği pasif ve tavizkâr politika dolayısiyle» gensoru açılmasını ıstemistır. Önergede, ikili görüşmelerden Türk Parlâmentosuna bilgi verilmediği, oysa Yunanlıların Maka (Arkası Sa. 1. Sü. 5 de) nerji Işçıleri Sendıkası Başkanı Hilmi Gürbüz de, îdarenin çok güç sartlar içinde bulunduğunu ve bu sebeple, her iki tarafın da haklı olduğunu belirterek, «tdarenin bu kötü dnrumu yanında, hayat sartlarmın ağırlığı bizi zam istemeye zorlamaktadır. Verilmediği takdirde Ârıza Servisinde çalısan arkadaşIanmız için kanunî hakkınuzı kullanaeağız» demiştir. Sendika, asgarî 14, vasatî 16 lira olan ücretin 19 ve 22 liraya çıkarılmasını istemektedir E; « 1 kuruş veremeyiz» j C T T Umum Müdürü Saffet I.C. l . l . Gürtav, tarifeden yakındıktan sonra. «Hâlâ, 1959 da yapılan tarifeyi uyguluyoruz. Buna karşılık gümrük resmi, akaryakıt, kömür fiatlan yükselmiş, ilk toplu sözleşme ile maaslar artmıştır. Artan bu giderler, tarifeye intikal ettirilmediğinden tdare büyük zarara girmektedir. Zarar eden bir işletmenin ücretlere zam yapmasına imkân yoktur. Değil 63 milyon lira, 1 kurus dahi veremeyiz» seklinde konuşmuştur. Durumu Hükumet yetkilileri ile görusmek üzere hafta içinde (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Kömür zammı f akir halkı etkileyecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Enerji Bakanlığı yetkililerinin ısrarla teminat vermelerine rağmen kok ve linyit kömürüne yapılan zam büyük şehirlerimizde «umumi hayata mfiesnr* olma istidadındadır. Enerji Bakanlığı Müsteşan bu konudaki açıklamasında, kömüre yapılan zammın sanayicileri ilgilendirmemesi sebebiyle sanayi mamulleriyle bazı gıda maddelerinin fiatlannın artmasına sebep olmıyacağmı bildirmiştîr. Ancak, bilindiği gibi, Ankara, tstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlere toplanmış bulunan nüfusun yüzde 50 si gecekondularda ' oturmaktadır. Bütün bu gecekondularda oturanların kışın yakıt ihtiyaanı kömürle karşılıyacağı düşünülürse gecekondu sakinleri bu yıl ağır şekilde yakıt sıkıntısı çekecektir. Diğer taraftan, yine zamla ilgili açıklamada, kömür karnesi olmayanlara bu yıl zamla birlikte kömür de verilmiyecektir. Bu durum, Ankarada günün konusu olmu? ve önümüzdeki kıs devresinin yakıt ihtiyacının nasıl karşüanacağı tartışılmağa başlanmıştır. Bu arada, Ankaranın gecekondu semtlerinde oturanlardan kalabalık bir grup, parti genel merkezlerini dolaşarak zam karanmn daha zıyade fakir halkı etkiliyeceğini, bunun da tahminlerin aksine dolaylı olarak fiat artışlanna sebep olacağını anlatarak zammın önlenmesini istemişlerdir. Eülent Ecevit ADAPAZARI, (Özel) CHP Merkez llçe Kongıesınde bir konuşma yapan Bulent Ecevit: «CHP ortanın solunda yürürse değil, ortanın solundan dönerse bölünüp çökebilir. CUP bu yoldan dönerse yalnız kendisi değil, Anayasa düzeni de çökebilir. Bu hareket, CHP ilkelerinden aynlık hareketi değil, CHP ilkelerine bağblık hareketidir» d^miştir. Ecevıt konuşmasmda Çorumdan Ankara'ya yuruyen ısçıler konusuna da değınmiş ve şunları soylemistır: «Bu yürüyüs, şimdıye kadar memleketimizde görfilen işçi protestolarının belki en hakksıdır. Bu protesto yapılmaz, bu tepki gösterilmezse ve Türkiyedeki bütün isçiler tarafından des teklenmezse, devlet kesimindeki bütün işçilerin hakları ellerinden alınabilir. tsçiler bu haksız lık ve tehlike karsısında sesinizi topluca yükseltiniz. Çorumdan Ankara'ya yürüyen yalınayak, aç ve haklı kardeslerinizin içlerindeki ve ayak seslerindeki SENATO TOPLANAMADl MAKARÎOS'A YENİDEN PROTESTO NOTASI VERDlK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türk ve Yunan Hükumetlerinin, Kıbrıs sorununu çözümlemek amacıyla, •Karsıhkh iyi niyet» temeline dayanan ikili görüşmeler yapmalannın yanı sıra, Kıbrıs Rum yönetiminin çeşitli olaylara sebebı yet vererek, gerginliği arttırmas», Ankarada Kıbrıslı ilgili ümitleri günden güne suya duşürmektedir İkili görüşmelerin sağlam bir düzen içinde yürümesi için, Kıbrısta birbiri ardına sıralanan olayları kamu ojrundan saklamaya çalışan Türk ve Yunan Hükumetleri, son günlerde bunlan gizliyemez olmuşlar, özellikle Ada'da Türk Kadınların mahrem yerlerinin aranması, başkent Ankarada büyük tep ki yaratmıştır. Kıbrıs"ta Türk cemaatinin hukuk ve Anayasa dışı saldınlara uğraması karsısında^ ikili görüşmelerin temel ilkelerine büyük bağlılık gösteren Turkiye, Yunan Hükume ti nezdindeki çabaları sonuç vermeyince, bu defa, Birleşmiş Milletlerdeki temsilcisi Orhan Eralp, aracıhğıyla Genel Sekretere başvurarak, vahim olaylara yol açacak. bu davraruflara son verilme sfcl btemiştir. «TUMPANE» Şirkett şikâyet edildi IZMtK Amerikan ışyerl«rinde çalışan Türk ışçileri ile yapılan toplu sözleşmenin iki aydır tatbik edılmedığını bildıren NATO • ÎŞ Sendikası, Amerikan Tumpane şırketini Çalışm» Bakanhğma sikâyet etmiştir. NATO İŞ yöneticileri. «Eğet Tumpane Şirketi ikinci defa üzlaştırma Kurulunun karanna uymazsa, Amerikan iş,yerlerinde bütün ikmâl durur» demişler ve Üzlaştırma Kurulu'nun derhal harckete geçmesini istemişlerdir. Tumpane Şirketi yöneticileri, NATO • İŞ Sendikalannın da, işçilerin ayn ayn sendika kurma teşebbüsünde olduklannı iddia etmişlerdir. İzmir Belediyesi arsalarını satıyor İZMİR Maddi güçlük Içinde bulunan İzmir Eeledıyesi, elınde bulunan 8 bin metre kare kadar olan arsalarını satışa çıkarmıştır. tlk partıde Alsancak ve Mersınlı'deki iki bin metrekare arsanın satışı yapılacak ve 1 mılyon lira gelır elde edilecektır. ^ AP Grupu kendisinden geçmedıği içm geçici zam tasarısını reddetti Makarios'a, Nota verildi Öte yandan, Makarios'un gerek Tripemini Vitsada köyleri arasında, Türklerin güvenliğini sarsıcı (Arkssı Sa. 7, Sü. 6 da) AP GRLPU BİZE DE Mİ LO, LO.LO!... BitU turistlcr, serserl tuıistler dcrkcn, simdl de «deli» turistler Türkiye'je gelmeye başladı!. Memleketlerioden nasıl ve ne şekilde pasaport aldıklan bilinmiyen bu turistlorden en enteresanı, denilebilir kJ, diın Emnlyet Mudürlüğü nezarethanesinl birbirinc fcatan tngiliz nyraklu Edvard LesU Havland'dı. 43 jaşlarında, avurtları çbkmbş, beyaz saçları kirden »iyahlaşmi} olan Edvard, caddedc kendisinî bir arabanın ömine atarken yakaJanmıS) Akıl Hastahanesine formaljfeler tamamlanmadığı için kabul edilmediğbıden, ancak nezarethaneye konularak nıuhafaza altına ahnmıstı. Darmadan Turkçe olarak «Farketnifz!. » dediği için kendisinden hep «farketraez» diye bahsedilen Ldvard, fazla gurultu patırtı yaptığından Galata Karakoluna «vkedilmijtir. Bcsimde akıl bastası oldusu «anüan turist.» BIZIMKILER YETMIYORMUŞ GİBİ...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog