Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CumfıüriYel BAS1N AHLAK VASASINA UYMAYJ T A A H H Ü T EDER * Sahlbi: NAZtBfE NADI * Gentl Tayın Mudüru: KCVET GÜRESİN * Sorumlu Yâzı t;lerl Müdürü: EKOL DALU • Basao r* Tavan: CUMHUKÎYZT Matbaacılık r« Gazctecilik T.A.Ç. . Cafaloglu Halkevi tokak No. J941 GONKT tLLEBt: Köcflksaat Meydanı Edinre Hanı Adana Telefon: 4Î50 • ANKARA: Atatürk Bulvarı Yener Ap. . Venljthtl Telefon: 12 09 20 12 0» 66 12 95 44 17 57 35 * İZMİK Gaz] Bulvarı No. 18 Tel: 31230 BÜROLAR ABON Senelik 6 aylık 3 ayhk EveİLÂN Türkly» 75.00 40.00 22.00 Harici 1M.O0 99.00 «9 50 (M»ktu 300 Lira î 3 4 5 ım sahıfelerdt • * Mtnl) 40 6 7ncl sahifeleı 35 Nisan, Nlkah, Evlenme, Dogura <Maktu) 75 Ölüm, Mevlit, Teşekkür ve Kayıp arama 5 cm 90 Ölüra, Mevlit, Tesekkür ve Kayıp arama 5 cm 90 SAYIS1 25 KURUŞ ETİBANK MAHDUT MES'UUYETÜ EMET KOLEMANİT İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜGÜ EMET Dış yardıın Baştarad 1 inci Sahifcde Bu rakam Amerikanın artık az gelışmiş ülkelerde tanm üretiminin artmasına önem verdiğinl göster mektedir. • Dış yardım politikasında değışiklik sebepleri başında Amerikanın tanm fazlası stoklarının azalmış olması gösterılmektedir. Amerika, tahıl üretimim azaltmak için bir süredir çeşitli plân tar uygulamış ve nihayet stoklarını normâl düzeye indirecek du ruma gelmiştir. Öte yandan, özellikle pamuk üreten Amerikan çiitçileri az gelişmiş ülkelere gıda maddesı yardımının azaltılması yolunda hükumete ve temsilcilere büvük baskıda bulunmuşlardır. Bu çıftçiler, tahıl yardımı alan ülkelerin tarımsal güçlerini parouğa yöneltmelerinden (Mısır, Hindistan, Türkiye, vb.) ve bu şekilde dış pazarlara pamuk satarak kendilerine rakip çıkmalanndan şikâyetçidirler. Birleslk Amerika 1965 yılı için de Hindistan'a Türkiyenin toplam buğday üretiminin üzerinde, 11 milyon ton buğday yardımı yapmış bulunmaktadır. Yapılan h'esaplar, Hindistandaki açlık da göz önüne alındığı takdirde önümüzdeki vıllarda yapılacak yardımm daha da fazla olmasını gerektirmektedir öte yandan Amerika Rusyava buğday «atmıştır. Bütün bun lar Amerıkavı artık <Surplus» denilen tanm fazlası yardımları na devam edebiimek durumundan çıkarmaktadjr. Bu durum dış yardım pohtikasının değışmesine yol açmış ve yardım almakta olan ülkelerde tarıma daha çok önem verilmesi gerektığı isaret edilmege oaşlanmıştır. Devlet Plânlama Teşkılâtı çev relerinden belirtildiğıne göre Amerika dıs yardım politikasındaki bu değisme. bilhassa plânın tanm sektörüyle ilgilı bölüm lerinde paralel bazı değışiklıkler yapılması sonucunu doğuracaktır. Ancak bu değisıkljkler meselâ plânda sanayi sektörune daha az ağırlık verilnıesı sekıinde olmıyacaktır. Bilindiği gibi Türkive ner vıl ortalama 10 milyin tan cıvarmda olan toplam buğday ıstihsalinin yüzde 2 ya da 3'ü oranında Amerikan tanm fezlası yardımı almaktadır. Urtalamj yılda 200300 bin ton civannda olan bu yardım yavaş vavaş ortadan kalkacaktır. Ancak bunm Türk ekonomisi üzerindeki etkisi bu oranda olacaktır. Plânlama yet kililerinın Türkiyenin alacak • ları tedbırlerle kolayca bu 200 300 bin tonluk buijday açığını kapavabilecpîını hplırtmıslerdir. Oeğışıkliğin sebepieri DOKTOR ARANIYOR Muessesemİ7 için blr dahiliye mütehassısı veya pratisyen doktor Eİınacaktır. Alınacak hekime 7244 sayılı kanuna göre muktesep barem aylığının üç üst derecesine kadar ayhk ücıet ve 263 sayılı kanuna istinaden de % 35 zam, ayrıca 708 sayıh kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik esaslarma göre tazminat verilecektir. Aylık ücretirün % 10 ıı nispetinde maden yeri zammı ile yılda iki maaş tutarında ikramiye ödenecek ve evli olanlara teivir teshini müessesemize ait olmak 'zere bir de lojman tahsis edilecektir. Bekaların ise misafirhanemizde ikâmetleri sağlanacaktır. Taliplerin kısa hâl tercümeleri ile birlikte bizzat veya yazıh olarak en geç 20 nisan 1966 tarihine kadar Müestesemize müracaetları ilân olunur. ETİBANK MAHDUT MESULİYETLİ EMET KOLEMANİT İŞLETMESİ MÜESSESESİ (Basın 10792'3665) İLÂTS ' İslanbul Sular İdaresi Umunt Müdiirlüğünden: Bakırköy Çırpıcı arteziyen kuyularınm bulunduğu mahalde kumsuzlandırma havuzu inşaatı, projesindeki esaslar dairesinde kapalı teklif mektubu alınmak suretiyle ihaleye çıkartılrnıştır. İlk keşif bedeli 43.893,84 lir» olup muvakkat teminatı 3.200. liradır. Şartnamesi 25. lir» mukabili İdare vernesinden temin edilebilir. Taliplerin en geç 13/4/1966 çarşamba günü saat 17 ye kadar İdareye yazılı müracaatla. 1 Bir defada ikmâl edilmiş ve kesin kabulü yapılmış olması şartiyle müteahhit olarak 50.000. lira su deposu veya benzer işi yaptığını tevsik eder belgeyi, 2 1966 senesi Ticaret Odası vesikası tasdikli sureti veya Maliyeye kayıtlı olduğunu tevsik eder belge suretini, 3 İhaie dosyası satm aldığına dair makbuzu, 4 İs uhdesinde kaldığı takdirde bir adet betoniyer ve bir adet vibratör temin edeceğine dair belgeyi, ibraz etmesi ve İdareden yeterlik belgesl alması şarttır. İdare isbu yeterlik belgesini verip vermemekte tamamen serbesttir. İsteklilerin sartnamesi dahilinde hazırlıyacaklan kapelı teklif mektuplarını en geç 18/4/1966 pazartesi günü saat 14 e kadar Beyoğlu tstiklâl Caddesinde Fransız Çıkmazındaki İdare Merkezinde Müdürler Kurulu SekreterliWfc*n*:l«W!«,t İdara ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledığıne yapmakta serbesttir. (Basın 10232/3719) kapatn.dk ıçın Maliye Bakanlı' ğınca kullanılmakta olan «karşılıklı para» lar fonu ortadan kalkacaktır. 4 tkinci beş yılhk hazırlıkla rı içinde tanm sektörune daha fazla ağırlık vermek zorunluğu doğacaktır. Birinci beş yılhk plânda tanm sektöründeki geliş me hızı yüzde 4,2 olarak öngörülmüştü. Ancak bu hız sağlana mamış ve yüzde 3 çevresinde kal mıştı. tkinci beş yılhk plân hazırlık larında Devlet Plânlama Teşkilâtı tanm sektöründe gelişme hı zının gene yüzde 4 civarında tu tulması gerektîği eğilimindedir. Plânlama Teşkilâtı yetkilileri Amerikan dış yardım politikasın da değişiklik yapılmadan önce de Türkiyede nüfus artışı bakımından tarıma ağırlık vermek görüşünde olduklannı ifade etmişlerdir. Ancak dış yardımın daha çok tarıma yönelmesi üze rine tanm sektöründeki gelişme hızının bir mıktar daha fazla tutulabileceği belirtilmektedir. Ikinci beş yılhk plân dönemin de Türkiyenin gübre talebinı kendisinin karşılamağa kararlı olduğu, bunun için beş gübre fabrikasının kurulmasına çalışılacağı ayni çevrelerce ifade edilmiştır. BAŞKA BİR NOKTA Öte yandan aynı çevrelerde be hrtildiğıne göre «Surplus» maddelerden teşekkül eden, karşılık paralann kalkması belki de olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bu paraların bir kısmını Türkiyed«!d Amerikan personelinin maaşlarına harcayan Amerika, artık bu paraları dolar olarak Tür kiyeye getırmek durumunda kalacaktır SANAYİE ETKİSİ Amerikanın dış yardım politikasındaki bu değişiklik vetkililerin ifadesine göre birinci beş yıllık plânda yüzde 12 gibi bir gelişme hızı öngörülen sanayi sektörune pek etkili olmayacaktır. Belirtildığine göre Amerika öteden beri bu sektöre esasen yardım yapmamakta, özel sektörün yatınmlarının bu alana gitmesini bir politika olarak sürdürmektedir . Kısır Çember (Başmakaleden devam) [ raosferi büsbütün <ı*ırından çıkmaktadır. Bu, öyle bir kısır ' çemberdir ki, işbaşındakiler gerI çek demokrasi kurallannı uyjuı lamağa yanaşmadıkça, memleket hesabına hiçbir olumln sonuca yol açmaksızın, vatandaşların iliğini kurutasıya olduğu verde döner durur. Bir gün, hiç umulmadık bir anda bir fırtına çıkıp o çemberi kırıncaya kadar. , . , ' Amerika VietnanVda kaybetme ihtimalini ilk defa kabul etti 14 öğrenci (Baş tarafı 1 Ind sahifede) Öte yandan olaylar sırasında Öcal Okay adlı gencin hafif bir şekilde yaralandığı ve tlk Yaıdım Hastanesinde tedavi edildiği öğrenilmiştir. Ayrıca gençler dağılmaya başladığı sırada Eminönü meydanına gelen TMGT Genel Başkanı Alp Kuran ile polisler arasında munakaşa olmuştur. W NADİR NADİ Dısişlerinde yeni tâyin ve nakiller ! Ankara, (Cumhuriyet Bürosn) Dışişleri Bakaniığının dün ya ı yımlanan bir kararnamesi ile dış I teşkilâtın çeşith görevlerinde bulunan 12 meslek memuru Merkeze, Merkezde bulunan 19 memur dış görevlere. yine dısarıda görevli 13 memur da dış teşkilâtta ba^ka görevlere atanmışlardir. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay' ın da onayladığı kararnameye gore, Barselona Başkonsolosluğunu tedvir eden Elçı Reşat Te> KURUCU MECLtS mizer Merkeze alınmış, bu araOtoritesinı yıtıren Bişbaimiı da, yeni açılan Stuttgart Başkon Kao Ki, Budist nümayişeıleri solosluğuna Merkezden Hikmet yatıştırmak amaciyle Kurucu Özkan. Zürih BaşkonsolosluğuMeclis üyelerıni seçmekte Say • na da Madrit Büyükelçiliğinden gon Hükumetıne danışmanhKİH Yavuz Aktulga tâyin edilmisgöreviendinlen Ulusal Sıya«i lerdir. Kongrenin 13 nisanda toplana • Yeni kararname ile 1 Elçi, 6 cağını ilân etmişse de, açıkla • Müsteşar 2 Başkonsolos, 2 Konso ması hiç bır olumlu etkı yapmalos, 18 Başkâtip. 14 tkinci Kâtip, mıştır önceki gece Budift libir de Üçüicü Kâtip yer değiştir derlerle varılan anlaşmn gereğince, genel seçimler. Kurucu miş olmaktadır. Meclisin hazırlayacağı Andya«aya uygun olarak önümuzdeki yıl yapılacaktır. Bu arada, ayaklanmar.ın merkezi Da Nang şehrindekı Güney Vietnamlı Budist subayların seçtiğı bir heyet dün sabah Dasın Merkezıne gitmış ve gazetecilere Vietnam dilinde yazılmıs bıı beyanname sunmustur. Basba Wolfgang Mehrıng yönetıminkan Yardımcısı General Ngu • de dünyaca ünlü Alman Kranyen Hu Ko ile Birinci Askeri sız «MANDRAGüRE TİYATBölge Komutanı General Ngu RO» topluluğu şehrımızde buven van Şuan'ın onayınd?n pegün saat 20 de Türk Alman çen bu metinde, subaylar AmeKultur Merke^ınae Buchner'ın rikalılara dostluk teminatı ver«Leonce ve Lena» oyununu temmektedirler. Savaş irindekı Visil edecektır Avrııpada yaptığı etnamu yardımlanndan rtolavı turnelerde büyuk ılgı uyandı Amerikalılara teşekkür etmekran bu Alman Fransız oıtak te. ancak artık Vietnam halkı • sanatçı topluluğunun şehrımıznın özlemlerine cevap vermıyen dekı oyunu önemle beklenmekteve Vietnam halkını temsil etmidir. (DIŞ HABERLER SERVİSİ) AS>llİMiXUN Saygoı.ualtı karışıklıklardan kötümserhğe kapılan Johnson hükumeti, dün ilk defa oürak. V'ıetnam savası uzadıkça ırıucadeleyı kaybetmek tehlikesı ile karşılaştığını kabul etmistır Amerikan Hukumetı men'upları, «komünist saidınsına ve yıkıcı faaliyetlere k»rsı müca • dele» nın devamı için Saygonda kuvveth bir hükumetın bu • lunmasım mutlaka gerekh tJnrduklerinı açıklamışlardtr. Öte yandan, Saygonda derhal genel seçimlere gidi'.mesını ıstiyen Budist lıderlerle Vi"=mareşal Kao Ki Hükumeti ara.= ında varıldığı söylenen uzalaşmaya rağmen bütun Güney Viet namda gergin bır karakter arzeden gösterilerde nümavısçıler, «Amerika yurduna döıı», «Sivil hükuraet istiyornz», «Savas kabinesini feshetmek lâ • zıra», «Kahrolsan Amerikan savas politikası», «Kahrolsun Jenosid savaşı» sözlerini tafivan dovizler tasımaktadırlar. Nünıayişçiler, yakaladıkları iki sivil Amerıkalıvı döverek yaralamiîlaraır yen hükumetten kurtulması . s ı Vietnam halkına yardım etme lerinı ıstemektedirler., Taksimdeki durum «Mandragorey> tiyatrosu bu gece sehrimizde ADANA ASKERİ SATIN ALMA KOMİSYON BASKANUGINDAN: Adana Levazım Âmirliği ihtiyacı için asağıda beyanı gösterilen beş grupta dokuz kalem yiyecek maddeleri 2490 sayılı Ihale Kanununun (46,'L) maddesine göre kapalı zarfla satm alınacaktır. îhalesi 15 Nisan 1966 cuma günü Komisyonda yapılacaktır. Teklif m e k t u p l a n n ı n ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmış veya posta ile gönderilmiş olacaktır. Postadaki vâki gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnameler her roesai gün ve saatlerinde Komisyonumuzda görülebilir. 31 Mart 1966 Kat'î Grnp Miktan TnUrı teminat thale No. C i n s i Kilo Lira Kr. Lira Kr. Saati kisel yağ sanayiinın ham maddesini büyük ölçüde Amerikar. tanm fazlası programından « < • >$ lamaktadır. Amerika her vıl ortalama 40 • 50 000 ton civarında soya yağı ve diğer vag vardımı yapmaktadır Bu yardım kesildiği takdirde bu konudakı talep kar^ılanamıyacaktır. Bu durum yağ konusunda Türkiyeyi daha «ıkı bir organızasvona gitmeye zorlavahilecektir. 3 Amerikan tanm fazlasından birıken ve bütçe açıklannı AYJtii BUH4M Dr. Eliz Hazneciyan'ın (ARAD) öliimünün kırkıncı giinüne rastlayan 9 Nisan 1966 cumartesl günü (Bugün) saat 14 Balıkiı Ermeni mezarlıgında âyinl ruhanl vapilacaktır. Akraba ve dostlarımıu duyururuz. E«i: Agop ARAD Oflu: Garbiı Cumhurtyet 3749 Adliye kuridorunda. bıcakla yaralama ISPARTA Adliye ve Hükumet hinalarında vapılan bıçaklı kovalamaca halka korkulu dakikalar yaşatmış ve Valilik makamının bulunduğu koridorun camları kırılmıştır. tslâmköy'den Ramazan ve Mustafa Bozkurt, Harmanören köyünden Fethi ve Hüsnü Can ile bir kadın meselesinden dolayı Adliyeye verilmişlerdir. Duruşmanın yapıldığı sırada. Ramazan, Fethi'yi birinci katta ki Adliye salonundan üçüncü kattaki özel tdare Dairesine kadar bıçakla kovalamış ve 30 memurun önünde bıçaklamıştır. Memurların kavgayı santlalyeler , le ayırması üzerine Fethi ağır yaralı olarak Sağlık Müdürünün odasına sığınmıştır. Fethi koma halinde tedavi altına alınmış, mütecaviz Ramazan ise gelen polisler tarafından t yakalanmış ve hakkında yeniden koğuşturma açılmıştır. M. Vi Baştarafı 1 inci Sabiıede lü şarkıcı; eroin kaçakçılığı ve erom kaçıran şebekelerle ışhirlığı yaptığından Pariste yakalanmış ve eşı ile birlikte mahkum olmuştur. Türkiyede bulunduğu süre içınde de uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan mılletlerarası şebekelerle gizlı ışbırliğı yapan, îstanbul, Beyrut ve Marsılyadaki kaçakçılarla bağlantıyı temin •çttıği tNTERPOL tarafından tesbıt olunan şarkıcınm bu memlekptlere gırmesı yasaklanmıstır Atatürk Yetiştirme Yurdunu Sevenler Derneğinden: • Hacı Şevki Güler'in AP den ihracı istendi ZARARLI L'nlu şaıkıcının zararh faalı yetlerde de bulunduğu ıjğrenılmış ve Bakanlar Kurulu kararı ile «Zararlı» kişi olduğu ilân edilmiştir. Hâlen Isveçte bulunan Marıe Vincent'in değişık kışilikle Türkiyeye gelebilece ği düşünülerek, bütün 5inır kapılarına telsizle durum bildiril miştir. I. II. Makarna Pirınç Y. Mercimek B. Peynir K. Fasulye Nohut K r . Mercimek Makarna Şehriye 15000 25000 10000 32250 00 85000 00 17500 00 102.500 54375 82000 37Ü00 18000 137.000 64500 215O0 86.000 4.837,50 11.000, 2.625,13.625, 7.937,50 10.700. 5.550, 2.700, 18.950, 8.950. 3.225, 9.30 d a 11.00 d e 11.00 d e Derneğimizin senelik umumî heyet toplantısı 16 nisan 1966 cumartesi günü saat 15 te Yeldeğirmeni Karakolhane caddesi No: 79 daki Atatürk Yetiştirme Yurdu binasında aşağıdaki gündemi gönişmek üzere yapılacaktır. İDARE HEYETİ GÜNDEM : 1 Kongre divanı seçinı. 2 idare heyeti ve murakrp raporlarının okunması ve ibrası, 3 Bütçenin müzakere ve kabulü, 4 İdare heyeti ve murakıplann seçimi, 5 Dilekler. Cumhuriyet 3748 III. IV. 7500 40000 20000 8000 00 00 00 00 00 13.30 15.00 15.00 15.00 da de de de 30000 10000 00 00 00 16.30 d a 16.30 d a 00 12.175,(153 B a s ı n : 10865/3731) Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlağii Birinci Bölge Mudurlugunden: 1 Eksiltmeye konulan iş: SirkeciFlorya Sahil Yolunun 0+00013+400 Klm. arasında asfalt betonu yapımı işi olup keşif bedeli 3263913.51 liradır. 2 Eksiltmesi 28 nisan 1966 perşembe günü saat 11.00 de İstanbulKüçükyalıdaki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme evrakı 50.00 lira mukabilinde Bölge Müdürlüğünden almabilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için: a) İsteklilerin 1966 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi ile usulü gereğince 111667.41 liralık geçici teminat vermeleri. b) İsteklilerin en geç 21 nisan 1966 perşembe günü mesaî saati sonuna kadar dilekçe ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri, müracaatta evrak kaydı tarihi muteberdir. Dilekçelerine Bayındırhk Bakınhğından alınan B grupundan en a2 bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesiyle bu eksiltaıenin ilân tarihinden sonra alınmış 187917.41 liralık banka referansı plân ve teçhiıat taahhüt ve teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlayarak bu iş için yeterlik belgesi almalan lâzımdır. Telgrafla müracaatlar kabul edilmez. (Makina ve teçhizat beyannamesinde gösterecekleri ana inşaat makinalarının sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten temin edilecek ana inşaat mak^naları için beyanda bulunmamaları). 5 İsteklilerin 2490 sayıb kanuna göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler nazan itibare alınmaz. (Basın 10713'3733) ••»• ••• • • < ? •• •• • İSTANBUL DOK€ZtJNCU İCRA MEMURLUĞUNDAN: Dosya No: 1965/422 Beyoğlu Bostan mahallesinin Kurdelâ sokağında 91, 93 kapı, 792 ada, 39 parsel sayılı 196 m2. miktarındakı kârgir Epartman vc arsanın tamamının şüyuun izalesi maksadı ile satılmasına karar verilmiştir. İMAK DURUMU: 1/5000 mikyaslı nâzım plânda iskân sahannda kaimakta olup dosyadaki krokisinde belirtlldiği gibi taralı kısunda 15.50 mt. irtifa ve bitişik nizâmda inşaat yapılmasına müsaade edilmektedir. Ayrıca çekme veya çatı katı yapüamaz. MEVKİİEVSAF1 VE DEĞERİ : Beyoğlu kazasmın Yenisehir semtinde Bostan mahallesinin Kurdelâ ve Kuçükodalar sokaklarının biıleştiğî köşede kâin 9193 kapı sayıh kârgir apartman ve arsadır. Apartmanm bodrum kat pencereleri demir parmaklıklı, 1. katta çıkması olup, elektrik, su, havagazı tesisatı vardır. Merdiven basamakları mozaik, katların antre, hol ve servis kısımları karo döşeli, tavanları beton putrellidir. 2. Bodrum kat: Antre üzerine, birbirine geçilen 3 oda, mutfak, W.C. dir. Dci çevresi sökülmüş, beden duvarlarından açılan delikten sokağa çıkılmaktadır. 1. Bodrum kat: Antre hol üzerine 3 oda, sabit tezgâhh mutfak, W.C. dir. Zemin. 1.. 2. katlar: Sokaktan 5 basamakla cıkılan çift kanatlı demir kapıdan girilen, zemin kat merdiven başı holü olup, daireler, birer antre, hol üzerine 3 er oda, sabit tezgâhh birer mutfak; musluk taşh birer W.C. dir. 2. kattan merdivenle çıkılan çatı arasında 2 göz kömürlüğü vardır. Yapı eski ve onarılmağa muhtaç olup merdiven beden duvarında şakuli çatlaklık müşahede edilmiştir. Cephe sıvası kısmen dökülmüştür. AJRSA: Kordelâ sokağı üzerinde olup sokak cephesi istinad duvarlıdır. Sokak koduna göre zemini 2. bodrum kat seviyesindedir. 132 m2 si üzerinde inşaat bulunan gayrimenkulün tamamma 124000 (yüî yirmi dört bin) lira kıymet tahmin ve takdir edilmekle karar dairesinde: İlk açık artırması 24/5/1966 sah günü saat 10 dan 11 e kadar, tebiri halinde 2. artırması 3/6/1966 cuma eünü saat 10 dan 11 e kadar İstanbul Adliye Sarayı satış mahallinde yapılacaktır. Artırma şartnamesi 1965/422 numara ile memuriyetımizde 2/5/1966 tarihinden itibaren açık bulundurulacak ve isteyenlere, 100 kr. luk posta pulu verilmesi şartı ile bir sureti gönderilebUecektir. Teminat nispeti °?o 10 dur. Fazla malumatın yazılı numara ile memuriyetimizden alınabileceği ilân olunur. İst. 9. İcra M M. 1189.> E. Fcnt yı1mıi7 (Basın 2036/3735). . GAYRİMENKUL SATIŞ tLÂNI Basın Konseyine teknisyenler de katıldı Basın Danışma ve Dayanışma Konseyine, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Basın Sa nayii Işçileri S«ndikasından sonra üçüncü basın kuruluşu olan Türkiye Teknisyen Gazeteciler Sendikası da katılmıstır. Basın mesleğinde çalışan fikir ve beden işçilerini temsil «• den bu üç sendikanın, basının müşterek sorunlannı çözürnlemek ve güç birliğini sağlamak amacı ile meydana getirdikleri Konsey, çalışanlar tarafından olumlu karşılanmıstır. YEFAT Merhum Tevfik Bey ile Neyire Hanımın kızı, merhum Mehmet Ata Beyin zevcesi, Prof. Dr. Pertev Ata, merhum Kenan Ata, Aliye Sözer'in' 1 kıymetli anneleri, önay Sözer, merhum Ayhan .Ata ve Zeynep Ata ile Nilgün Ata'nın büyükanneleri, Lütfiye Sanyelı, merhume Kâmile Durukal, Mevhibe'nin ablalan, Ali, Mehmet, Tayfun Sanyeli ile Haluk Durukal, Gülseren Bele'nin teyzeleri, Raif Sözer, Mevnibe Ata, Mebrure Ata'nın kayınvalideleri müessif bir trafik kazasında Allahın rahmetine kavusan Genellş Sendikası | toplu sözleşme yaptı j İZMÎR Genellş Sendikası ' ile Izmir Belediyesi arasında 1400 ! işçiyi kapsamına alan toplu sözlesme görüşmeleri başladıktan ! bir saat sonra olumlu şekilde sonuçlanmıştır. 1 Bir mart tarihinden itibaren [ geçerli sayılan anlaşma ile işçi1 lere çesitli sosyal haklar tanını maktadır. NACİYE ATA Eminonü meydanında bu olaylar sürüp giderken ellerinde meSABIRSIZLIK j şaleler bulunan Teknık ÜniverNümayışçı öğrencılerin elinde ] siteye mensup gençlerden bir bulunan Hue radyosu da dün j grup da Taksimdeki Atatürk Asabahki vayınında. Kao Kı Hü ı nıtının bulunduğu yere gelmişkumetinin derhal istifa etmesi tir. Gençler Ata'larına bağlılıKve yerine geçici sivil bir hükularını belirttikten sonra anıtın metin kurulmasını ıstemekte deçevresinde nöbet tutmaya başlavam etmiştir. öğrencilerin tnzmışlardıı*. cüsü demiştır ki: « Drrhal sivil bir hükume» Nezarete ahnanlar kurulmasını i«tiyorU7. (\, dört, Eminönu Meydanındaki olaylar bes. altı av beklemek ihtemi sırasında Toplantı ve Gosterı Yü yoruz. Uzlaşma yolnnn seçmirüyuşleri Kanununa aykırı hareket ettiklerı gerekçesiyle tutuk(Bu konudaki yorumumuz. ülanan ve nöbetçi savcı tarafınçüncü sahifede (Dünvada Budan ıfadeleri alınan gençler şungün) «iitunundariır 1 «HÜKÛMETLE MÜCADELE lardır: KOMİTESİ. KURULDU Nurı Yajıcı (Stajyer a\rukatı, Öte yandan Saygon Askeri HüHıdır Yüksel (Tıp>. Kenan Erkumetiyle anlaşmaya varıldığıgenç (Edebıyat). Irfan Atabek nın ilân edilmesinden 24 saat geç (TID), Mustafa Yıldırım (Hukuk), meden bugün. Budist yetkililer, Metin Sarı (Edebiyat), Orhan AHükumetle Mücadele Komitetılgan (Stajyer doktor), İhsan si. adlı bir Komite kurulduğunu Doğaner (Tıp) % lrfan Inanoz (Hu bildirmişlerdir. Komitenin düzen kıık). Nlyazi Demircan (Hukuk), leştiricisi. Budist siyasi hareketiTuna öztemur (Teknik Ün.l. Anin «Aşırı» kanadını temsil eden tillâ Salt (Tek. Üni, öcal Okay Tiş Tri Kuang'ın müritlerinden (Hukuk), Bozkurt Nuhoğlu (Huolan Budist gençlikten sorumlu kuk). Tiş Tien Minh'tir. Bu arada Saygonda gösteriler Vaü ne diyor ? bütün şiddetiyle devam etmekteOlaylarla ilgili olarak Vaü Vedir. Uçaklar, ilk kez bugün. bir fa Poyraz şunlan söylemiştir: ayaklanma halinin devam ettiği « tzmirdeki Bflyuk Atatürk' bölge üzerine aydınlatıcı füzeler un anıtına vuku bulan tecavüz bırakmışlardır. Güney Vietnam'lı üzerine tstanbul yüksek öjçreniro yönetici Generaüerin tonlantısı içençliğinden bir grup Taksrrn se hâlâ devam etmektedir. Atatürk Anıtına çelenk koymak flzere çeşitli istikametlerden haAP ye müracaatler reket ederek yürüyüşe geçmişlerdir. İzinsiz olarak yapılan bu yüçoğaldı rüyüş maalesef 171 sayıb kanuns BastKrafı I in<ı Sahifede aykın bir hareket olmuştur. ön seçimlere katılmak isteyen aEminönü yönünden Köprüye geç day adayîarmı çoğaltacağa benzemek isteven 400 ün üzerinde aran<ektedir. Ucuzal ile birlikte Gavlarında birçok içkili şahıslann si Uçagök'ün de yeniden Senato se da bulunduğu tesbit edilen kalaçimierine katılma isteği Eskişehirbalıça Emniyet Müdürü tarafındeki ön seçim çahşmalannın kudan hareketin hanunsuz olduğu lisini AP de şimdiden canlandırve derhal dafcılmaları ihtar edilmıstır. Tam bir isim listesi verilmiş, buna ratmen kanunsuz yürü memekle beraber, iki senatörün yüşr devamda direnen gruptan yanı sıra Yük. Müh. Ismet Aktop, israrh sekilde hareket edenlerDr. Asaf Akdemir ile Eczacı Faiz den 14 kişi nezaret altına alınDeımaner'in ön seçimlere girebilmıştır. Durum AdHyeye Intikal mek için AP ye başvurdukları öğre ettirilmek üzere gerekli işlem yanilmiştir. pılmaktadır.» CHP de şimdilik aday adaylığı için başvuran yoktur. Emniyet Müdürü Haydar ötkın da, gençlerin arasmdaki içkiMüracaat eden yok li şahıslann öğrenci olmadığı ka SAKARYA Senato seçimleri nısında bulunduğunu belirtmişiçin AP ye 10 dan fazla aday mütir. racaat ettiği halde CHP için heToplantıdan sonra Vali Vefa nüz müracaat eden olmamıştır. Poyraz ile görüşen TMTF Ikinci TEKİRDAG AP ve CHP den Başkanı Çavit Savci( ve TMGT nday adaylığı için hetıüimüracaat dlnef rBaşkanı Alp 'Kuran, g*ıçeden olmamıştır. Ancak AP den lerin bir yürüyüş j'apmak üzera çımdiki senatör Cemal Tarlan ile, harekete geçmediklerini, amaçlaAP Tekirdağ îl Başkanı Cavit Tur rının sadece Taksim Anıtına bir gaym. CHP den ise eski milletveçelenk koymak olduklannı ifade kili Hayri Mumcuoğlunun adaylık etmişlerdlr. için müracaat edecekleri öğrenilmistir. DENİZLİ îki Senatörlük için AP ve CHP ye iki müracaat olmuş tur. Bunlar, kurada kaybeden AP Ankara, {Cumhuriyet Bürosu) Senatörü Emin Durul ile CHP Se İzniir'de Atatürk anıtına yapınatörü Cahit Akyar'dır. lan tecavüz haberinin başkentte ••duyulması üzerine gece geç vakit Universite öğrencüerl Orauevi önundeki Zafer Anıtının çevresinde toplanmışlar ve ellerinde bayraklarla anıtın önünde nöAnkara, (Cumhuriyet Burosu) bet tutmağa başlamışlardır. Top Dün toplanan Adalet Partısi lum zabıtası da öğrencilerin araGenel tdare Kurulu, seçim önsında nöbete katılmışlardır. cesi hazırhklariyle Elâzığ, DiHaber öğTenci yurtlarma yayıl yarbakır. Niğde, Bingol ve Uşak mış, yataklanndan kalkan öğrenıllerı teşkilâtındaki anlaşmazlıkciler gece yansından sonra Zalar uzerinde durmuştur. Müzafer Anıtına gelmişlerdir. Öğr»nci kerelerin en hararetli kısmını teşekkülleri temsilcileri daha önAfyon milletvekili Hacı Şevki ce Içisleri Bakanına müracaat Güler'in partiden ihracı konusu ederek nöbet tutmak İçin izin ısteşkil etmiştir. Bilindiği gibi. AP temişler ve anıtın meş'alelerınin Afyon milletvekili Şevki Guler, yakılmasını rica etrnişlerdir. İçışbir şirketle anlaşmış ve hacca leri Bakanı gerekli izni bizzat ver hacı adayı götüren bu şirketin miş Ve meş'alelerin yakılmasını konvoyunda görev almış, afişleilgililerden istemiştir. rinde adının ve fotoğraflannın Herhangi bir olay İçin emniyayıalanmasına müsaade etmışyet ve toplum zabıtası da tedbir ti. Dünkü Genel İdare Kurulu almış, bindirilmiş toplum zabıtoplantısmda 6187 ve 648 sayılı tası ara sokaklarda görevlendirilkanunlara aykırı hareket eden miştir. Sevki Güler'in durumu hakkında söz alan bazı üyeler kendisinin partiden derhal ihracını isteraişler, aksi halde Güler'in durumunun Senato seçimleri protZMtR Şehrimizdeki Atapagandası sırasında muhalefet türk Anıtına yapılan tecavüzü tarafından istismar edilerek AP tel'in etmek üzere TMTF na men aleyhine kullanılacağını ileri sup gençler dün gece 22.45 te sürmüşlerdir. Neticede Güler'in Basmahaneden hareketle ellerinhukukî durumunu inceleyecek de meşaleler ve büyük bir bayrak bir komisyon kurulmasına karar olduğu halde sessiz bır şekilde verilmiştir. Komisyonun vereceyürüyerek Cumhuriyet alanına ği rapor yine Genel tdare Kurugelmisler ve burada heykele bir lunda tartısılacak ve Güler'in çelenk koyduktan sonra nöbet ihracının gerekip gerekmiyeceği tutmaya baslamıslardır. Nöbet bundan sonra belli olacaktır. sabaha kadar devam etmiştir. ANKARA'DA ÎZMtR'DE HAMMEFENDt ile Prof. Dr. Pertev Ata ile Mevhibe Ata'nın biricik sevgili oğulları. Zeynep Ata'nm agabevsi. merhume Vacive Ata ve Hulusiye Meto'nun torunları, merhum Kenan Ata ve Aliye Sözer, Ulvi Meto, Melek Erim'in yeğenleri, Önay Sözer. Nilgün Ata, Ateş Erim, Nil Erim ve Beril Meto'nun tevzezade ve halazadeleri ACI KflYIPLflRIMIZ Müessif bir trafik kazasında Allahın rahmetine kavuşan sevgılı ve müşfik annemiz, kardeşimiz, teyzemiz, kayınvalıdemiz, büyükannemiz NACİYE A T A Hanımefendi ıle biricik sevgılı oğlumuz, yeğenımız hayatının baharında iken kaybettiğimiz Münih Yüksek Mühendis Mektebi son sınıf talebesi AYHAN ATA'nın Cnmhnriyet Reşat Haralt Aziı Napoljon 24 Ayar kiüce •M309640 1530015400 1130011400 1010010200 990010000 14351437 cenazeleri 10 Nisan Pazar günü öğle namazını mütaakıp Şişli camiinden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliğine defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. AlLESİ Cenazesi 10 nisan Pazar günü öğle namazını mütaakıp Şişli camiinden kaldınlarak Edirnekapı Şehitliğine defnedılecektır. Prof. Dr. Pertev Ata, Meto, Sözer ve Erim aileleri AYHAN ATA'nın UER ÇEŞİT PLÂSTİK TORBÂLIK KULLANAN FİRMALARIN DİKKATİNE Fabrikarmzda iraalâta yeDİdeu başlaoJmıştır. Ambalajlık plâstikletimiz ucuz ve garan*îli,i.»teoi1en Öiçülerde Hlna ne çekilmektedlr. SEZER PUSTİK: Slrktd, IHmirktpı Ctd. No. 7 Teltfon 27 M 32 Daha önıe ertelenen Türk Kadmlar Birliği Beyoğlu Şubesi Balosu, 17 nisan 1966 pazar paat 20 den itibaren Kervansaray salonlarmda yapılacaktır. Rezervasyon: Tel: 47 16 30 • 47 16 31 • Reklamcüık 1593/37M 2719,3738
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog