Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI 9 Nisan 1966 CÜMHÜRİYET Hcıfftanın Şcslccısı Yazan : Burhan FELEK SiTTEi SEViR Kahvenin kapısı, pencereleri iyice kapall idi. Mevsimin son sogukları odun, köraür kıtlıfına tcsadüf etmişti. Kahveci Recep altta kalan birkaç yüz ki lo kok kömurü ile bir çeki odnna idare etmek istiyor, onnn için sobayı pek harlı yakmıyordn .. Doğrusunu isterseniz kahveye müşteriler gelince içerisi hamam gibi olnyordu; ama o gün Recep sobayı yakmakta biraz gecikmiş olduğn için Eczacı bey mırıldandı: Recep oğlum, senin galiba odunun bitti. Yok Eczacı bey! Bn sabah sobanın bir inadı tnttu, bir türlü ateşleyemedim. Tanıp yanıp söndü de... diye mazeret döktü, ama doğrusunu isterseniz nisan sonu soğuklarından korktuğu için altta kalan odun, kömürü idsreli kullanıyordu. Vatandaş Ahmed de: Nasıl .. Şimdi aklına geldi mi?. O kadarını bilirim. Hab!. Işte o lâfın Arapçasıdır. Rahmi: Nnri ağabey.. sen biraz sus artık!. Bak Arapça imiş o lâf., (Ahmede) ağabey!. Knsuruna bakma!. Nnrinin Arapçası biraz kıttır. Sen bana anlat!. Nnri: Haftanın Filimleri | DOKTOR NO «Doctor No» Oynıyanlar: Sean Connery, Ursula Andress, Joseph VTiseman, Jaek Lord, Bernard Lee Senaryo: Riehard Maibaum, Johanna Harwood ve Berkley Mather Ural BIRAND 9 Nisan 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Recep! At şuraya iki odun!.. diye seslenince Recep artık dayanamadı.. ve kahve ısındı.. O sırada dısarıda çısentili rüzgârlı pis bir hava esiyordu. öğleye doğru Rahmi boynunu içine çekmiş, kahvenin önündeki 8n birikintilerini atlıya atlıya, yarı koşar halde kahveye geldi. Ayağıyla kapıya vur dn.. Kapı hızlıca açıldı... Açılırken, Recebin yere bıraktığı odun tenekesine çarptı .. Teneke de devrildi.. sobanın yanında yatan kedi, korkudan peykelerin altına kaçtı. Herkes yerinden sıçradı.. Rahmi bu patırdı arasında: Selâmı âleykum! dıyehildi.. Ahmet içerlemisti: Ulan nereden geliyorsun? diye sordu. Rahminin aklına bir aksam evvel radyoda dinlediği güzel bir serhad sarkısının ilk satın geldi: Kınmdan geeelirim gelirim.. Adım da. . Si i i nandır. Heeey aman! diye ulndu.. GüluştÖJer... Ecaacıba?ı: Mnharebeden gelir gibi geldin, Rahmi Efendi oglnm . öyle oldu biraz Eczacı Bey... Havalar sakat .. Bn soguklara rahmetli babaannem sikkeyi çevir mi ne?. bir sey söylerdi. Nnri: Hay dilini a n soka.. ona sitteyi savur, derler... Ahmet gülmeye basladı: Ne de pizel yakıstınyorüunuz be!. Degil mi Eczacı Bey!. Eczacı Bey nargilesini çektikten, dnmanı üfledikten sonra: Ahmet Bey oğlum, mazur çörmeli bnnlar nereden öğrensinler.. okulda... Aman Eczacı Bey! Bn da oknlda oknnmaz. Hadi diyelim ki; Nnri Karadenizlidir, böyle şeyleri bilmez. Biz onun daniskasını bilirnz. Ne bilirsiniz?. Siz nisanın adını bile bilmezsiniz! Biz mi bilmezuz? Ya April nedur ki?. Hah!. Işte sen ağzınla tutuldun. . Rahmi: Ağabey.. knsnra bakma!. Sen de çok bilirsin!. Yani ya!. îanında Sen sus bir kere.. kahveye girerken tası tarağı devirdin.. şimdi de lâfımı kesiyorsun!. Rahmi kaslannı kaldırıp boynunu bükerek: Ananı, babanı kesmedik ya yahu! Lâfını kestik Sen de o kadar afi kesmesen olmaz mı agabev!. Su cocuk burada.. Ahmet bir elini masaya vurdn: Ulan hem konuşmasını bilmezsiniz, hem konusanları din lemezsiniz ben böyle millet görmedim. Rahmi: Llanı yoktur ağabey!. Beğenirsen!. Ahmet içerledı Ulan Nnri söylesene!. Bu soğuklara ne derler?. Nuri: Ben Karadenizlhim ama reisüğim yoktur. Ha\adan anlamam. övle ise brn sana söjleje>im.. Kork april'n besinden.. Derken Nuri tamamladı: Öküzü avırır esinden . Rahmi: öküz derken ne bakıyorsun yüzüme?.. Ta kime pakajını?. Ayna>a bak!. Ahmet: olsa aktar. . O ne biçim lâf öyle o?. E Hiç ağabey!. Lâfın biçimi = olnr mn?. TJcn, tamamı bu!. Ha, ~ ha!. Ulan Rahmi.. sen adam E E olamazsın!. E Ben adam değil miyim?. E Nnri lâfa kanştı: Sen adam olduğuna dair = mahalle mnhtanndan kâğat ge •ğ Ş tireceksin anladın mı?. Oğlum.. ben bn milletin ~ Sen Arapçayı nereden öğvatandaşıyım.. ben adamım a E rendin?. ğabey, adam. Sen ona »ffeder E Ohoo. Benim büyükbabam hacı idi. Annemin soyn da A sin!. Ben ekmegimi alnımın te E rile kazanıyorum.. anladın mı?. E rapkirli... Ben seçime de katılıyorum» E Ahmet gülmeye başladı: Ahmet: E Rahmi be!. Sen kıyak a Toto da oynnyoraun!, E damsın!. Demek anan Arap Alay etme, ağabey!. Ne E kirli diye Arapçayı bilirsin!. imiş eksiğimiz?. j5 Bilirim ya?. FIüz mafiş ne Oğlum lâf dinlemiyorsnn!. = demek?. Biliyor masun ağaSana Sittei sevir'i anlatacağım. S Anlat ağabey, anlat baka E l ı n . öknzfin altın, mandanın E yedisi... E Alay etme de dinle!. Ş Dinliyornm ağabey!. Na mazda mıyu yahu?. = Sittei sevir ökfizün altın E demektir. Bnradaki öküz, tar E ladaki ökfis değildlr, anladın E mı?. E Anladım ağabey^ neredeki Ş öküzdür?. = Gökte.. bir Skfiz burcu \Z vardır.. yıldızlar toplnlnğu.. 5 Sinema yıldızı mı?. E Tok be oğlum.. göktekl E bej? yıldızlar.. bizim balnndnğumuz E güneş manzumesi... Ahmet gülerek: Şj Bilirim bilirim.. Aferim Bayılınm manznmeye ağa Ş sana öyleyse, söyle bakalım bey.. Çocukken ezberletirlerdi. = «Karadeniz, Karadeniz.. gelen E sittei sevir ne demek?. düşman değil, blrtz» diye» E O kadannı Nnriye sor!. E Nnri: Nnri: Ben Arapça bilmem, Türk Ha gözflnü seveyim» gör E = çe bilirim... dfln mfi manznmeyi... jŞ Rahmi: Ahmet: ~ O nn Konsolos Bey de bil öyle manzume değil.. semezdi. nin anlayaeağın yıldızlar küNnri: mesi... Yahu!. Nerede bu Konso Yıldızlar kümese mi giri E los.. yine kayıplara karıştı.. Almanyaya gitmiş diyoryor ağabey?. E lar. . Eczacı Bey attı kahkahayı... E Nereden öğrendin?. Bırak Ahmet Bey oğlum E Rahmi: bunlara... = Bakkalın çırağı söyledi . Rahmi: = Demek Almanyaya gitti Yok vallaha!. Bir daha ağ = ha?. zımı açmam... E Recep: E Ahmet: Almanyada napıcak?. Gar Bu yıldızlar kfimesinin » E sonluk falan mı?. dı sevir» yani öküz.. bnnlar on E Ahmet: •5 iki tanedir. Deli misin be!. Söyledifi •5 öküz mü?. lâfa bak!. Yok. oğlum.. akrep vsr, te = . Rahmi: . . ., , aij'koc T*r... •''•• "' Koskoca Konsolos garson Haa! Anlamadım ağabey» E lnk yapar mı?. E gazetelerde gördüm» Napar öyleyse.. Fabrika Hah!. tşte güneş onlardan ş da çalışmaı ya!. S öküz bnrcnna girer... Rahmi: Kimseye sormadan mı ağa Konsolosluk yapar... E bey?. Nnri: E Zevzeklik etme!. Kıs, yaz, E Almanyada konsolos kalilkbahar, sonbahar bnnlarla E madı mı?. belli olnr. tste sittei sevir bun = öyle Konsolosn kim olsa lardan biridir. Eski nisanın or ~ alır. Herif Fransızcayı sn gibi tasından sonra başlar, her sene E biliyor. o mevsimde soğuk olnr. Ona da Eczacı Bey: bizde sittei sevir demişler... Benim isittiğime göre Almanyada tedaviye gitmiş. Ro îyi halt etmişler... matizması varmış zannederim. Neden ulan?. = Ahmet: Anlamıyorum ağabey... E Nnri: Bana bir şey söylemedi.. E Bizde ona aprilin beşi der E olabilir... ler.. Biz Türkçe konnşuruk ha! = Nnri: April de mi Türkçe?. E tyi ki aprilin beşinde buE Bizde Türkçedir. rada olmadı... Bizde nisan derler.. Ahmet Neden?. ağabey.. bu nisan.. insandan E Olmadığı iyi oldu... E bozma mı?. Ahmet: Ahmet güldü... Nuri.. sen ne dediğini bili Yok, insan nisandan bozyor musun?. madır. Lzatma da bir daha Yine ne oldu?. ögretmekahveye fırtına gibi girme... nim bir eksik lâf mı ettik?. Nnri: Uzatma!. Sen daha sittei Bizde aprilin beşi, sizde 8sevir'i doğru söyleyemiyor Ekalliyet taeselesi !»: İRİ İ:Î! j;;5 Sîî »;; jîî: ;;•; ;;•• İŞŞŞ IŞŞj ŞŞŞ |ŞŞ: ::;: |j: JÎSS !••; Ankara 8, (Hususi) Cemiyeti Akvama müzaharet cemiyetleri kâtibi umumisi M. Ranisson'un seyahati nazan dikkati celbetmîş tir. Kâtibiumumi, şehrimizde verdiği beyanat sırasuıda Türkiyede Rum ekalliyetinin içinde bulunduğu vaziyetten şikâyet ettiklerini söylemişti. HayreTle karşılanan bu beyanat karşısında Rum ekalliyetinin kavuştuğu imtiyazl a n gözönüne getirmek kâfi g e lecektir. Bizce R u m ekalliyetini rahatsız edecek b u gibi beyanatlardan kaçınmanın daha doğru olacağını bir defa daha hatırlatmak isteriz. Diğer taraftan Tokyodan alman bir habere gdre Japon Başvekili. Japonyanm Çine asker sevki hak kında tngiltere tarafından vâki teklifi reddetmiştir. Fotoğraf: Ted Moore Müzik: Monty Norman Yönetmen: Terence Yonng Renkli. EMEK, RÜYA, SÎTE, MARMARA, LİLE Te SÜREYYA'da. Affı umumî lâvihası Adliye Encümeni âzâsmdaa Sâki bey, dün kendisiyle konuşan bir muhabirimize sunları söy lemiştin 600 maddeden mürekkep olan Usulü Muhakemâtı Hukukiye lâyıhasının (tasarısınuı bir an önce müzakeresini bitirmeye çalışıyoruz. Bu lâyiha tabiî çok mühimdir. Milli müdafaa ile Dahıliye v» Adliye Vekâleüeri tarafından hazırlanan lâyiha yakında Meclisa takdim olunacaktır. Bu af, yalnız şarka aittir. Gerçi affın umuma şâ mil olmasını isteyen müracaatlar varsa da bunlar nazan dikkate alınmayacaktır. Bugünlerde artık efsanesi yava? yavaş sönmekte olan James Bond serisinin ilk filmi. llki olduğu kadar da en akla yakm olanı. Akla yakın derken gene akla sığmayan olaylann geçtığini kabul etmek gerek. Ancak lan Fleming'in romanlannın önce okuyucuyu sonra da perde yolu ile seyirciyi etkilemesinin baş sebebi, bu gerçek dışı olayların sunuluşudur. Bir üstün insanm, özellikle Batı Dünyası'nın düşmanlarını dikkat edilecek olursa Bond'un savastıklan hemen daima Doğu'lulardır. dize getirmedeki elçabukluğunu beyaz perdeye aktarmanın karşılığı da yapımcılanna getirdiği milyonlar oldu. Seyircinın kazancı ise tartışılabilecek bir konu. Bugünlerde Bond'un cenaze töreni için hızh hazırlıklar yapılıyor. Bır yandan akıl almaz serüvenleri ile alay eden filimler çevrilirken, öte yandan da James Bond'u oynayan Sean Connery'nin çekici olduğu iddia edilen fiziğini gözden düşürecek göbekli resimleri sayfaları doldunıyor. Ancak ne olursa olsun bizce en eli yüzü düzgün Bond filmi bu hafta oynayan #Dr. No». Hiç olmazsa biraz olsun inanarak seyrediIebiliyor. :::: Ursula Andress de, Sean Connery de «Dr. No» sayesinde ün sahibi oldolar. tam anlamiyle bir «Arap filmi». Yönetmen Delmer Daves'i bu yıl birkaç defa daha seyretmek azabı na uğramışük. Ancak bu kez hep sini bastıran bir çalışma ile karşımıza çıkıyor. Senaryosunu da kendisi hazırladığı için oyuncu yö netiminden çok, bu tarafa değinmek gerekiyor. Zaten kendileri bu yetenekten yoksun olduklanndan fazla birşey söylemek istemıyoruz. Senaryo ise çekilemiyecek ucuzluklarla dolu. Bir genç kızın hayatını alt üst etmek için, önce sevgilisini, sonra da babasını öldürmesine, sakladığı bir gerçeği etrafa duyurmak için de iki yafindaki çocuğunu alevler içinde yakmasına akıl erdiremedik. Bol gözyası dökmek için bile tabıî bir merakınız varsa kolay çekilemiyecek bir filim. î;; !•;• J!!; ::: ::: ;j: \\\ ;;; ;;; ;;• ••• Türk tütünleri Nefaseti bütün cihanca tanınm ı ş olan Türk tütünleri hakkrnda Almanyada güzel bir eser n e ş redilmiştir. Türk tütünleri h a k kında uzun tetkiklerde b u l u n m u ş olan M. Philips'i b u eseri yine Alman ressamlarından M. Baura tarafından süslenmişür. Kitap bütün dünyada geniş bir alâka uyandırmışür. ARSLANLAR KALESİ «La Battaglia Di Forte Apach» Oynayanlar: Lex Barker, Pierre Brice, Rik Battaglia, Dalilah Lavi, Gup Madıson Yönetmen: Hugo Fregonese RenkH ATLAS'da. Yugoslavya'da çevrilen bir kızıl derili filmi. Amerikalılann klâsik hikâyelerinden farksız. Alman, Fransız, İtalyan ve Yugoslav işbirliği ve Amerikah ikinci sınıf oyuncu yardımı ile çevrilmiş öylesine bir filim. Bu türü sevenlere bile sağlık verilemez. Lâf olsun! Bükreşten bildiriliyor Türkiye ile Ingiltere arasında gizli müzakereler yapılmaktadır. Ingiltere, Türkiyeyi Rus Sovyet Şurasından ayırmaya ve Ingiliz . İtalyan manzumesine iltihak ettirmeye çahşmaktadır. Türkiye, Ingilterenin teşvikiyle Asyada işbirliği yapmak hususunda tranla müzakereya başlamıştır. İjj Çin'deki hâdise ]İj Pekin 7, (ajı.) Sefirler heye•;; ti Çin memurlarmın Sovyet se• • faretinde arama tarama yap• mak için kendilerine verilmiş olan müsaadeyi tecavüz ettiklerin den dolayı protestoda bulunmustur. İ DİKEHÜ YOL «From The Terrace» Oynayanlar: Paul Newman, Joanne Woodw»rd, Myrn» Loy Senaryo: Ernest Letaman Yönetmen: Mark Robson Renkli. YENÎ MELEK ve DÜNYA'd». John O'Hara Amerika'da çok okunan bır yazar. «From The Terrace» da O'Hara'nın çok okun a n bir romanı. Ancak basit b i r konunun perdeye aktarılışı d a y a n i d e r e ç e d e b a s i t b,jr, C9İ»?nıa Konya Belediye Başkanlığından 1) öğretmen evlerinden eski Meram yolunu taklben tşletme Santralma kadar ve Barutnane Hali önünden TUrbe meydanma kadar umuml kanalizasyon lnşası işi 116.182.20 Ura muhammen bedelli ve 7059,11 lira muvakkat teminatlı, kapalı zarfla teklif almak suretiyle lhaleye çıkanlmıştır. 2) Şartname dosyası bedelsiz olarak Fen tşleri MUdürlügimde görülebilir. 3) îhalesi 19/4/1966 salı günü saat 15.30 da Belediye Sarayında toplanan Encümence yapılacaktır. 4) îhaleye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 33. maddesine göre hazırhyacaklan teklif mektuplannı lhale saatinden bir saat evveline kadar Encümen Kalemine vermeleri şarttır Postadakl gecikmeler nazara t i m ı m » . thale 24^wrt. evvellne kadar yeteflik belgesi almması (Basın K. 261 10625/3714) Taklitlerinden sakınmız BEYAZLANMIŞ SAÇLARINIZI ESKİ VE TABİI RENGİNE CEVİRİR, DOKÖLMEYİ ÜNLER. KEPEKLERİ YOK EOER. ı^aFaydalan.teuubelerle.sabit ' Öâncılık: 2647 3737 Genç bir adamın zengin bir kızla evliHğinin i? hayatı yüzünden çökmesi ve sâf bir genç kızın karşısındaki bocalamaları ağır bir tempo ile anlatıhyor. örneği çok görülmüş aşk hikâyelerinden. Paul Newman ile gerçek hayattaki eşi Joanne Woodward'm altı yıl önce çevirdikleri ve rahat oyun verdikleri iddiasız bir kurdelâ. Fazla bir şeyler beklemeyin sakm. Sankamış Askeri Satınalma Komisyonundan Sankamış garmzonu ıhtıyacı için aşağıda cıns ve mıktarları yazılı onbir kalem yiyecek maddesı kapalı zarf usulü ile satın ahnacaktır. Şartnamelerı ber gun mesai saati içinde Ankara, îstanbul Levazım Amırlikleri ile Komisyonumuzda görülür. Ticaret belgeleri kapalı zarf a konulacaktır. Teklif mektuplan ihaleden bir saat önce kabul edilir. Miktar Muh.B. G.Tem. lhale günü ve CtNSl Ton Lira Lira saati Taze ve taze baş soğan 60 Taze bakla 15 Tere otu 500 Nane 100 Taze kabak 25 Yoğurt 40 Yumurta 120.000 Maıul 10 Sanmsak 1 Maydanoz 2.500 Kırmızı turp 15.000 60.000 22.500 750 Kğ. 150 Kğ. 18.750 Ton 48 000 Ton Adet 36.000 Ton 16.500 2.500 Ton Demet 375 Elmalı Devlet Hastananesi C1N S t Tek « p ekmek 15000 Mlo Erkeç eti ve karaciğer 5850 kilo Diğer yiyecek maddelerl 62 kalem Muhammen bedeli 15000 L. 37950 L. 51697.50 L. Muvakkat teminatı 1125 L. 284625 h. Saati 14 14.30 | ACI HÂTIRALAR «Susan Slade» Oynayanlar: Troy Donahne, Connie Stevens, Dorothy Mc Guire, Lloyd Nolan Senaryo: Delmer Daves , Fotoğraf: Luden Ballard Müzik: Max Steiner Yönetmen: Delmer Daves Renkli KONAK'da. Doris Hume'un romanından per deye aktanlan «Acı Hâüralar» 3877^1 L. 15 123436789 Demet 3.000 6250 1688 57 12 1407 3600 2700 1238 188 29 225 254966 254966 254966 254966 254966 264966 264966 274966 274966 274966 274966 11.00 16.00 16.00 16.00 16.00 11.00 16.00 11.00 11.00 11.00 11.00 1 Hastahanemizin 1966 mall yüı Oıtiyacı olan yiyecek maddeleri 2490 sayılı K. nun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usvılüyle eksiltmeye konulmuştur. 2 lhale 28/4/1966 perşembe günü hizalannda gösterilen saatlerde Devlet Hastahanesınde müteşekül Komisyon marifetiyle yapılacaktır. 3 Tahmin bedeli 104647.50 lira olup, muvakkat teminatı 7848,56 liradır. 4 Şartname, sebze ve meyvalar ile bakkaliyelerin nevıleri her gun mesai saatlerinde Hastahanede görülebilir. tsteklılerin toptan veya a y n a y n vereceklgri teminat mektuplann] ihale saatinden bir saat evvel Komisyona ibraz etmeleri, postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ılân olunur. (Basın: 10846 • A. 3279 3732) (124 Basın 10555/3718) t Jâ Nerede • Ne zaman • Ne var (Osruaaı ıst ıc S8ı O. S. S. 117 (M. Demongeot). »ontıı (Jlkn M SOLDAN SAĞA: sun!. Sen doğru söyledin de büyüdün mü?. Rahmi: Ahmet ağabey!. Sen buna bakarsan kara cahil kalırsın.. söylesene.. su sikkei ne idi?. Sittei sevir... Ne demek o ağabey?. öküzün altısı demek .. Anlamadım öküzün altısı demek .. Nuri: Bizdeki besinde ayrılır .. Ahmet: Besi, altısı.. hep bir hesap.. ama ne de olsa daha ona vakit var. Neden ağabey?. Mart dokuzlan biteeek.. benim dediğim eski mart . Desene ağabev! Sen eskiden aynlamıyorsun?. Ne kadar küzün altısı» bir taae n i n k i fazla... Rahmi: Ne demek istiyorsun, Nuri? Ben bir sey demedim.. Ehmet ağabeyin sana öküzün altısı dedi.. ben de aklına ge«irdim.. benim içimde kötülük yok Recep: Rahmi ağabey.. üsüdünse.. çayı yeni demledim... (tçini çekerek) Konsolos gitti, bn kabvenin tadı kaçtı.. Nnri: Konsolos seker midur?. Alay etme!. Onnn yanında herkes lâfını biliyor. Adam bizi terbiye ediyor yahn, sen ne diyorsun? Konsolos bn! Born mu?. Reeep çay koyn olmasın... Ve dısarıda yağmnr çiseliyor, povraz esiyordn. 1 nSırtında kemik çıkıntı bulunan üye» anlamına iki iki söz. 2 ırBirdenbire bulmaya çalıjmak hareketi» mânasına iki söz. 3 Hayvan avskkabısı, vücutta bir hastalık veya vurulma sonucu olarak açılan. 4 Bir harfin okunusu, «buldurtmaya çalıs.» karşılığı bır emir. 5 «Yardakcılar ve yardımcılars anlamına eski bir terim. değerli baston. K Tanınmış eski bir Roma tarihçisi, bir soru takısınm * tersi. 7 Kanuna karsi gelen kışi, bır zaman parçasının tersL 8 Avrupada bir varım ada. kalın kafalılar ancak bazan beyinîerinde boyle blr »es çıkınca lâf ı anlarlar. 9 Su bask'nı bunlardan hasıl olur, bir :enk rVKABIDAN ASAĞIYA: 1 Avrupalılar buyuk k a d n opera artistlerine boyle derler (sdylendiği gibi yazılmıştır). 2 «Bizi doğuran kadının konutu» mânasına iki töz, pek kuçük çocukların iki bası. 3 l'zerinde büyuk Asuan barajı kurulmakta olan akar su, başlıca besi maddelerimizden, yabancı. 4 Dünyaya gelmemize sebep olanlardan birınin yarısı, tlikırdıyı sezer ve kavTan mcnasma bir çekim. 5 Vücuttaki hastalık belirtisı şış. başkan. 6 Tersi saatlerde düzenli olması g e reken esastu, yivli çhrt 7 Çevrilince bir me ııuru bir makama tiyin etme teklifi belirir, denizde veya karada bayvan ele oıtnkiı balmacuiD geçirme veya 61halledllmls sfkl) dürme fşi. 8 Btr oyun aracı. Muslumanların «han«fl» rriezhebinde olanların» boyle d* dantllr. t Blr achria yaptı|l can YaDancı Olduk Şimdi JEZZ.AU IH>HI m urtu u f (çarşamba cumartesi pazaı anbu* tiv^tr*ı«»ı '44 JJ f ^l 16.15 de hereece 21.15 de ZilH Zarıfe (çarsambs hanc BAKIRKÖV Tiyatrosu (Ntjaı het gun 18.15 pazartes) 21 30 cuma 15 <e 18 15'de, r Uygur ve arkadaşları) HulAKSAKAV SOCÜK OPERA (Her gece (Tevtıtt Bllge vahı ö» ve leci (Müzikall tSTANBDI TTVATROSD I* 21.15 de, pazar 15 de). arkadaşları) (21 57 22) üyan hamral (44 22 36ı Muhalıf Sulevrnan Uyan Pazarte?* 18 Odacı pazartesi haric her geBULVAU TTVAfKOSU (Azll de taeı gece 21.15. ce 21 çarsamOa cumartesı Basmacı Kenan Buke pazaı 15 te NEJA1 UYGUR VB ARKA(21 76 82) VaJı Canım Ne DASLAR1: Kıı Atıma Bineyim Oldu Sana pazartes) darıç beı fl 144 D I J2. Cit«ııı Yat Volun» Gldeylm Het gece 21J5 çarşamba cuKarakfitu 1 Hazjırtesı narı*. gun 18. pazartest 21.19 de oıartesl Dazaı tfi 15 ve 21 U heı eect <1 .(Uı i.'umane.l AKSARAY HAlıK nyatrosu de oazaı IX C'unıartesı nıatınp Avnl DUUgi) Top (21 21 19 > OOKMİN 'ıını^ •iuar^ rerı/ılaıı rtT/lTKOSU «AYAK TAKIM1 ARASINDA. „ „ , n.rıı ^r (44 97 36ı «Cengiî Hanın 'S.ENI 1VIIN Salı hanç her gun 21,15'de Tiyatrosu (44 36 63ı «KarnBısıkletu (Komedı) oazartes) Çarşamba. cumartesi. pazar kolda. Dazartesı 18 ve 21 15 hanc Ber gun 21 15 carsam18 de. çarşamba hanç her gun 1 S ba 18 de, cumartesi oazar «KIRMIZ1 FENERLER» Heı 15 de de Salı saat 21,30 da SARAY SI FATIH TTVATROSU Heı «nn K.UCÖK İAHNI! UIV Ur,,, NE.MASINDA. rivalrosu (4S S> 52ı l «HA 21, pazar 15 30 ad Kahvede tADIKÖY: (36 49 24) KaranRÜYA: (44 84 39) Doktor N ARENA: (49 84 19) (Altan BAJBAM •31ÎMIK1» (pa Senlik Varr. (J. Bond). lık Merdivenler (R. İng.). Karındas • Cen* Guneı ve GfcıN zsrtest hArıç neı gtır '^ v, AK. «AD BU tşeKler. SARAY: (44 18 56) Sürgu IEKS: (36 01 12) Aşk Kalesi arkadaşları). Saskııı DütI I 19 1e pazartesı oarlc oerguD il.15 Kadınlar Adası (Renkli). (K. Novak). tatoı (herguo 18 ve 21.15'de) çarşamba 18 vm 21 19 cu ORALOĞLU rtYArnosu SİTE: (47 77 62) Dr. No C ÜREYYA: (38 08 82) Dr. No AZAK TTVATROSU: (23 03 46) martesl oazaı 15 ve 21.15 (49 49 35) BALAVI p a Bond). (J. Bond). zartesı nartç neı eece 21 31 ŞAN: (48 «7 92) Esrartl Bel da KJRALIN K.ISHAĞI p 8 de (Renkli). zartesı nartç heı gun ı* TAN: (Pangaltı): (48 07 40ı de ÇOCUKLAR VI BÖ Casus Avı (K. Clark). VÜK1.ER Carsamba cuYENI ATLAS: (48 65 02) Devlet DemiryoUarı Haydarpaşa: BEYOĞLU: Yüksekkaldınm, Pamuk, martesı oazaı ls ta Buzlar Çözülmeden (F. Haİ6 O* Ib) SuRecı 27 00 90) Uenlz/olFındıklı, Kutlay. GUNEŞ(21 61 40) Dıkerüi Yol (R. İng.). TEHİ ı&ebzadebasi) (32S8 92) Kiralık Koca (J. Lemmon). VENİ (Bakırköy): (71 68 26) ATLAS: (44 08 35> Aslan 1 Namusum îçin (A. Işık) lar Kalesi (R. Barker). 2 Ava Giden Avlanır (S. EMEK: (44 84 39) Dr. No (J. Alkor). Bond). ŞAFAK: (22 25 13) Dıkenli FITAg: (49 01 66) Ateg Hattı Yol (R. İng). (Steve Mc. Queen). GÜREL: (47 03 94) Büyük MARMARA: (22 38 60) Dr. No. (J. Bond). Firar (Renkli). KERVAN: (48 04 23) Siyah Gözler (F. Hakan). LÂLE: (44 35 95) Buzlar ÇoCEP: '36 06 82) Thomasıma zulmeden (F. Hakan). (W. Dısney). KONAK: (48 26 06) Acı HatıÇELIKTAŞ: (53 35 O7)Sılâh ralar (Renkli). LEVENT: (63 55 39) Buzlar Nanmsum için (F. Grik). Çozulmeden (F. Hakan) EFES: (36 35 84) Baharda LÜKS: (44 03 80) Ava Gıdeı Hucum (R. Widmark). Avlanır (S. Alkor). SINEMALAR /H>ıin O/ 1U1.KI/ •İUHIIKI I!.NOI^ B E YOĞ L D TIYATROLARP KAD1RÖY Lüzumlu Telefonlar riıiMiııııııiiiıiıiıııiiiıııııııiııııııııııııııııııııııııııuıiıııııtıııııııınıııtıııııııııııııııııııııııııııııııiııtııııııııııııtiiı kan). YEN) MELJO4 (44 42 89) Dikenll Yol (R. İng.). IENİ AR (49 64 72) KovboynijOIZ IBeslJrtaS' (47 63 42) Agk Kölesi (K. Novak). DİSÇİ: ÜNİTLERİMİZ DİŞÇİ: KOLTUKLARIMIZ GELMIŞTİR SAKI CANLISOV Kırakoy rokıtk Kamınm C*tf. 75 izmirlıojfu hın T.UfOH l M A% M lar Kanunu (RT.) DÜNYACA TANINMIŞ KEMAN VİRTÜOZÜ JOZEF SARAY ZIRKIN SİNEMASINDA ÎSTA N BOL Tek resitali Piyano'da MARGARIT ZIKBIN 14 Nisan perşembe günü saat 21J.5 te Programda: BRAHMS FRANCK CHAUSSON PROKOFIEFF Bıletleri gişede satıhyor. Tel:: 44 16 56 2500^36 ALEMDAR: (22 36 83) Bilen Kazanıyor (G. Yazar). KULÜP: (22 71 83) Buzla» ÇözUlmeden (F. Hakan). BULVAR: (21 35 78) Buzlaı Çörülmeden. AYSO (KaragOmrük 21 19 17) Senede Bir Gün (K. Tibet). RENK: (21 İJ 25) Acı Hıtıt ı l u (H*BkU). zabıta MaatJrmjo ları: (49 18 96) (Tatü günlerl: 44 02 07) (Devlet OemlrytıUan HayOarpa$a Sehir Haüarı M O tJI rttrk Hava loUan Sllet Satifi: «4 4? 00) (Danısma: 44 03 06), «Hava Alam: 7S 83 «• • 73 84 10) Ükyardun Haıtananesl: (49 S 00) O NOmun* Bastaharjesl • (36 59 00) Gureba (21 63 00), Haseki (21 20 80) tsd • Samaty» (21 82 90) Belediy* Santralı (23 45 60) Beledtve rolojl (73 86 84) Traflk eikâyet 44 16 67 btanbu) ttralyeo (2] 42 22) EMİNÖNÜ: Sühulet, Aiemdar., Peykhane, Şefkat, Kanaat. Mesir. EYÜP: İslâmbey. Büyük, Ümit Nümune. FATIH: Fuat Bayar, Fındıkzade, 1deal, Marmara, Karadeniz. GALATA: Bankalar. GAZIOSMANPAŞA: Cumhuriyet KADIKÖY: Azim. SARIYER: İstikamet, Boyacıköy. SIŞIJ: Fıtrat, Kemal. ÜSKÜDAR: Üsküdaı. het, Kısıkh, Kuzguncuk. ZEYTtNBURNU: K«zlıç*jme. Çamlıca NukMaçka, Arzu, Hayat, (44 21 57) «Modem Aileı pazar. pazartesi. çarsamba, cuma 21). ŞEHIK OPEKAS1Oon Pa» quale (Salı oersembe cumartesi 21.15) Her gün 21, pazar 15 30 da «Kirecli Bahçe». Kahvede Senlik Var. 2 Kova Su (çarşamba. 14.30, pazar • • i« (fENi rtVATRO (44 04 09) Oppenhelmeı Dazarteal oerşembe. cuma sast 17 de, cGizli mt Glzll. hergüo 21, pazar 15.30 da ZEYTtNBURNU Itvatrosu Her eUn 21 de <* Kadın» ( a m t«) utteu BAKIRKÖY: Yücel. Yesilkoy Merkez, Osmaniye. BEŞİKTAS N«U Hallt Tlpl, GO1,. Bofuicf. NÖBETÇİ ECZANELER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog