Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURÎYET 9 Nfsan 1966 8AHÎFS BEŞ Şehirde v < Ikinci Tıp Foköltesl tçln Ankaraya bir heyet gitti Kadjköy Haydarpasa semtinde •çılacak olan ikinci Tıp Fakülte«inin durumunu görüşmek üzere Istanbul Üniversitesinden seçilen 5 kisilik bir komisyon, dün Devlet Plânlama TeşkilâU ile temaslarda bulunmak üzere Ankaraya hareket etmiştir. îlgilüerin açıkladıklarma göre, Ankaradaki temasların esas sebebi yani fakülte için Haydarpaşa Lisesi nin restore edilmesinden ziyade ye ni bir binanın yapılması ve Tıp Fa Vültesi öğretim üyclerinin fikir ve Jüçlerinden faydalanılması konu•unda olacaktır. Komisyonda Tıp Fakültesi Dekanı Ord. Prof. Dr. Cihad Abaoğlu, Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp, Prof. Dr. Sadi Irmak, Prof. Dr. Fâzıl Noyan ve Prof. Dr. Nedim Zembilci bulunmaktadır. StLİFKE Efeı ile Antakyadakı Sen Pier Kilisesi arasında önemli bir rol oynayan Sılifkedeki Dünyanm ilk azizesi Aya Theka'mıTda hıristiyanlık âlemi için haccı tamamlayan bir ziyaret yeri olarak ilân edilmesini «ağlamak gayesiyle Silifke Turizm Derneği tarafından Papa'ya müracaata karar verilmistır. Efes'den çıkacak hacı adayları, «Hac yolu» olarak sahili tâkip ederek Antalya uzerinden Silif. keye gelecek, burada Aya Thekla'yı ve Sen Pier Kılisesini ziyaretten sonra «Hacı» olabilecekler dir. Türkiye Tütüncüler Federasyonu merkezi İzmire naklediliyor İZMİR ( a j . ) Ege Tütüncüler Demeğinin dün yapüan yülık genel kurul toplantısında, merkezi îstanbulda bulunan Türkiye Tütüncüler Federasyonunun İzmire nakli kararlastınlmjştır. TütüncülUğümüzün bilhassa ihracata taallük eden cephesiyle İzmire yönelmesi karşısında alınan karar, bu ay içinde yapılacak, Federasyon genel kurul toplantısına götürülerek merkezin îzmire nakli sağlanacaktır. Genel kurulda böy le bir karar çıkanlmadığı takdir. de, Dernek genel kurulu olağanUstü bir kongreye giderek Federas yondan çekilme kararı alacaktır. Öte yandan, toplantıda 1965 EBu aksam saat 20^0 d s Ankara ge ekici tütün piyasası Uzerinde konser salonunda sanat mevsinıide durulmuş ve Tekel İdaresinin nin olağanüstü konseri verüecekfiyat politikasının oturmakta olan tir. Bu konsere değerd kemancıpiyasayı yeniden altüst ettiği, Temız Suna Kan solocu olarak kukelin bu sene de desteklemeden tılacak ve U.C. Erkin'in keman çok ihtiyacı olan tütünleri satın konçertosunu seslendirecekcir. alma gayreti ile faaliyet gösterdiProfesör G. E. Lessing'in yöneteği ileri sürülmüştür. cegi Cumhurbaşkanlığı senfoni or Seçimlerde yeni yönetim kurukestrasının programında Weber'luna Haydar Aryal, Ümit Sanver, in «Der Freischütz» uvertürülyle Ali Arjan, llyas Sipahi, Aydm Brahms'ın dördüncü senfonisi yer Fetvacı, Nedim Rodop ve Gani almaktadır. Büyük ilgi toplayaa Kosemen seçılmişlerdır. bu konser müzikseverler taraiından heyecanla beklenmektedir. ve Yurtta Şehirde ve Yurtta Mîmar Sinan eserlerinde kütleyi araziye uydtırmuş ve laşıyıcı bünyede saglamiığıesasaimış tır. Akustik problemini nasıl hailettıpı bugün için dahi meçhuldür Ankarada bu aksamki konser Koca Mimar Sinan'ın e n muhtejem eserlerinden biri: Süleymaniye Camii İSTANBULDA Suna Kan, 11 Nisan pazartesi günü de şehrimizde Şan Sinemasında saat 19.15 de bir konser v«recektir. Kan'm, Prof. Lessing yönetimln deki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde verecegi bu konserde Bach, Ulvi Cemal Erkin ve Brahms'tan eserler yer almaktadır. Mimar Sinan TAZAN: üliimünün 378. yılında Yük. Mimar: Erkan ÇELİKKOL ürk mimarhğının en büyttk slması olan Mimar Sinan, 9 Nisan 1588 de 37* y ı l önee bugün ölmüştür. Sinan, 1490 yılında Kayserinin Keıi nahiyesinin Ağırnas köyünde dogdu. Çocukluğnnu ve gençliginin bir kısmını Kayseride geçirdi. Yavuz Sultan S e lim zamanmda 22 yaşında t s tanbula devşirme olarak getirildi. Atmeydanındaki thrahim Paşa sarayında bulunan Acemi Oğlanlar mektebine verildi. 31 yaşında Yeniçeri olarak çıktı ve Yavuzun ordusu ile Irana, Mısıra giderek oradaki mimariden istifade etti. tran ve Mısır sanatını tanıdı. Kanunî Sultan Süleyman ramanında Belgrad, Rodos, Mohaç, Korfu seferine dahil oldu. Sadrazam Lutfi Paşa, Bağdat seferine giderken geçmek üzere kayık ve gemi yapma vazifesini Sinana verdi. Ordu hayatında bir çok köprü ve askeri yapılar yaptı. Buğdan seferinde Purut nehri flzerinde köprüler kurdu. Sinanın mimarlıktaki ustası Edbenedeki. Beyazıt camii. ile !*• 10 öğrenciye bir öğretmen SİLtFKE Kız Sanat Enstitusünun öğretmen sayısı, okuyan öğrenciye oranla ulasılması guç bir rekor kırılmasına sebep olmuştur. Hâlen Enstitüde okuyan 95 Sğrenciye karşı 9 öğretmen bulun maktadır Bu durumda ortalama 10 öğrenciye bir öğretmen duşmektedir. T Federasyonu yöneticileri şehrimizde misafir bulunan Amerikan 6. filosunu protesto etmek amacı ile dün Dolmabahçeden uzerinde «Bütün ezilmiş uluslar bir gün ezenleri yok edeceklerdir» yazılı bir çelengi denize atmışlardır. Bu arada yönetidler Kıbrısa çıkartma yapılacağı bir anda buna mâni olduğu için Amerikayı hiçbir zaman affetmiyeceklerini de belirtmijlerdir. (Foto: Selçuk AYBATAR) Protesto çelengi Annesini kursıına dizdi ÎSPARTA Bir genç, anne«ini kurşuna dizmek luretiyle öldürmüştur. Senirkent ilçesinden 20 ya«ındakı Huseyin Ersal, 60 ya.şındakı annesi Emınenın evıne gıtmıs ve soğukkanlıhkla kadını bir yere bağladıktan sonra t a banc» ile ateş ederek oldurmuşAilevi geçımsizlık sebebiylöz annesini dlduren kaatil, darrâ sonra poîise gidarek feslim olmuş, ilk sorgusundan sonra tevkif edilerek cezaevin* kon ^IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIİIII lllll's = S E S S | Önce. katalog gonderseler o l n ^ mı? ğerı otuz krş. olan, ancak yüzde yirmi tenzilâtla yirmibeş krş. olan ticari maksatla yazılmış olmaktan başka hiçbir vasfı olmıyan doksanaltı adet kitapçık. lade edıyorlar. Acaba bu yayınevı ve buna benzerleri öğretmenleri bir komisyoncu mu? Zannediyorlar ki, bu davranışlannı tekrar ettiriyorlar. Bunu da sineye çektik ama bir de bakıyorsunuz on gun sonra havale kâğıdı ile birlikte bir yazı : Eski, Deniz İ ş Kanununun ma«Göndermış olduğumuz yayınhut bir 23 Uncü maddesi vardı. Bu maddenin kapsam itibariyle ların bedeli olan 24 lirayı bu hapek az bir değişikllğe uğrayarak vale kâğıdı ile postalayın.» Bilmem defalarca iade edilen 27 nci madde olarak tekrar kanuna alınmış olduğunu haber al bir yayın tekrar tekrar size gonderîlip. arkasından havale kâğıdık. İŞ Kanununun, iş saatlerine t& dım gönderen yayınevinin ticabi olmayan ve dolayısiyle fazla ça ret gayesi ile değıl de, eğitim lışanlann, fazla mesai ücreti al öğretime hizmet gayesiyle çalışmalanna manl olan mezkur hük tığına inanır mısınız? mün, Anayasamızın 42 nci madBu yayınevleri şayet eğitirae desine aykın olduğunu Yüce Mec hizmet gayesiyle çalışıyorlarsa lisin sayın üyelerine hatırlatma paketleri göndereceklerine önce yı bir vaztfe biliriz. Anayasamız birer kataloğ gönderseler de, siangarya işi yasaklamaktacur. Üc pariş hakkını bizzat öğrencilerin ret karşılığı olmayan her iş an eğitim ve öğretimleriyle miikelgarya sayılacagına göre Sayın lef biz öğretmenlere bıraksalar Milletvekillerinin işçi haklarını daha iyi netice almazlar mı? gaspeden bu madde uzerinde azaRahmi ERYİGİT mi titizliği göstermelerini ehemözyurt Köyü llkokulu miyetle rica ederiz. Müdürü Z t L E " Gemi Kurtanna tsçileri Benım şıkâyetım zamanlı zamansız eğitim bakımından hiçbir değeri olmıyan bazı kitapcıklar gönderen yayınevlerindendir. Bir bakıyorsunuz PTT müvezni bir paket getirraiş vermış. Paketi alıyorsunuz içerisinde de E tur. E muştur. İ Deniz İş Kanunu İ yenilenirken E = E 5 E E E = j= E E = = E E = E E E = E 5 | i | | İ Bir mahkuma tabanca veren jandarma tutuklandı StVAS tlimız Merkez Cezaevinde gasp ve seri cinayet suçlarından 95 yıla hükümlü Halıl Tümüklüye tabanca veren bir jandarma eri, suçüstü yakalanarak tutuklanmıştır. Cezaevinin muhafazasmda görevli, jandarma eri Mehmet Esen, hucrede yatmakta olan 95 yıla hukumlü Halil Tümüklüye 9 milimetre çapında bir tabancayı, kıyma tabağı içinde verirken, Cezaevi Müdürlerinden Hilmi Karadana tarafından suçustu yakalanarak adliyey» sevkedilmiştir. SAYIN İŞCAN'A ACIK MEKTUP E ~ S E = E minnrı Öîyî^tfin'dir. 152S"da mimar hassa Acem tsa öliince, Sadrazam Lutfi Paşanın teklifi üzerine Sinan, mimarbaşı olmuştur. 49 yaşından ölümüne kadar en büyük eserlerini vererek bu vazifede kalmıştır. Tavuz Sultan Selimden sonra Kanunî Sultan Süleyman, tkinc) Selim, Üçüncü Muradm devirlerinde yaşamıştır. 1588 de 98 yasında îstanbulda ölmüştür. tstanbulda Süleymaniye camii avlusnnda kendi eseri olan mütevazı türbesinde yatmaktadır. "Deniz İtfaiyesi şarttır,, = S Son geçirdiğimiz yangın, uğradığımız milyonlar tutan zarar v e İstanbulun çevresindeki, sahiller v e bu çevre içinde kalan deniz sahası, fizerinde vuku bulacak, gemi yangınlan İstanbulun, kuvvetli bir deniz itfaiyesıae, ihtiyaç gösterdiğini anlatmış. v e bunun tatbiki için çahşmalar başlamıştır. Ancak, bu çalışmalann semeresi. uzundur. Facia ve yangına, gelme, daha hanr değiliz; bekle denemez. O halde, ne yapanm B u cibazlar almıp, yapılana kadar, m u vakkat olarak tedbirler afanak zaruridir. Şöyleki: radyoda acık oturumda, buna temas edilmiştir. İtfaiyenin, 1924 den kalma, miadı çoktan dolmuş, bir adet; ahs,»ıp tekneden başka; denizaracı yoktur Bugün, deniz ortnsında, yanacak, yük veya yolcu gemisine müessir olamaz İstanbul Limanı, sık; sık; transatlantikler v e turistlerin; ziyaretine uğrar. Âcilen. bir tedbire ihtiyaç vardır. Tedbir; aşağıdadır, derhal almmalıdır: Denizcilik Bankasının gayet kuvvetli; âlarm düdüklü saç tekneli, birçok; süratli; modern aracı; vardır. Bunlardan bir adedi (2) li diğerlerinde; (1) er olmak üzere; 360* döner s u püskürten; icabmda; köpük işleyebilen (Monitör) tâbir edilen, lanslan vardır. Bunların (3) adedi, derhal yeni araçlar alınana kadar; itfaiye emri v e 'lizmetine verilmelidir. Esasmda; (cerkurtarmayangın sondürme) vasıtalan olan; bu araçlar; daima bir âlarma hanr, bekletilmelidir. D. Bankası emrinde; bunlar gerek cer; gerek başka işlerde daima çalışmaktadırlar. Âni bir ihtiyaçta; bu vazifeden; yangma müdahaleleri imkânsır; geç; vahim neticeler doğurabilir. Aynca; itfaiyedekı; bakun v e disiplin bunlarda yoktur. Bir adedi, İstanbul l i manı v e Hâliç için; bir adedi; Boğaziçi mıntıkasu 2 yakası arasında; vuku bulacak yangınlar için; bir adedi, Adalar; Marmara havzasmda vuku bulacak; gemi yangınl a n için; âcilen itfaiyenin daima emrinde; olmalıdır. J u tahliye cer suretiyle gemi kurtarma icap ettiginde; bun .. \ lar itfaiyenin uhdesmde olduğundan; gene müdahale ler, Denizcilik Bankası mağdur obnaz. Amme namma, âcilen bu tedbir alınmahdır. Y. Müh. Vedat PEKKÜN Cihangir Sormagir 8 k. n. Fındıkzade, Kızılelma cadd«sinde, Cumhuriyet eczanesi bitişiğinde yapılmakta olan inşaat barız bir sekılde iki metre kaldırıma tecavüz etmiştir. Hem de projeli Görenler, hayretlerini gizliyememekte v e güzel Istanbulumuzun imar plânı böyle mi olmalıdır demekten kendilerini 5 alamamaktadırlar. Bız bıtışıkteki apartımanın kat sahipleri olarak 2 mart 966 da beledıye ımar ilgihlenni ikaz ıçın yaptığımız şifahi muracaatımızda boyle bir muamele yoktur ve kat'ıyen burada çıkıntıh bır inşaat yapılamaz, musterıh olunuz, demelerine rağmen. bir ~ hafta sonra 8 mart 1966 gunü şe E hir plânını hiçe sayan bu çirkin = proje tasdikten çıkmıştır. Bu E suretle sehrin güzelliğine bir E darbe daha indirilmiş, yaya tra = fiği hiçe sayılmış ve bizlerin hakkı çiğnenmiştir. Bütün hayatı boyunca idarecilikte nümunei misal olmuş, sür'atlı karar sahibi, enerjık ve zevki seliminden asla şuphemiz olmıyan sa E yın îşcandan durumun düzeltü Ş mesinj büyük bir ümitle bekle = mekteyiz. = Cemalettın özturan = Emekli Tank Bnb. E E M Eserleri imar Sinan, 1543 te 54 yaşında iken Şehzade Mehmet camiine başladı, bu camii Ka te bitirdi. Kanuninin nuni Snltan Süleyman, genç yaşta ölen Şehzade Mehmet a oğlu İkinci Selim tadına yaptırmıştır. 1548 de t a rafından yaptırümışmamlanmıştır. Kubbesi dört a tır. Cami, Edirne şeh yak uzerinde, 19 metre çapında, rinin en yüksek nokyerden 37 metre yüksekliktedir. tasında Yıldınm Beİki minareli olnp, kıble yönün yazıdın yaptırdığı bir deki kapı, çok muhteşemdir. sarayın kalıntıları üSon cemaat yerinde yanlara açı zerinde kurulmuştur. lan pencerelerle şadırvan avluBu camiin en büyük su pencereleri mozaiklerle kaplı hususiyeti, yekpâre dır. Mihrabındaki ve minarelerbir kubbe ile örtfildeki oymalar emsalsizdir. müs olmasıdır. Kubbe 15501560 arası Sinanın en çok 15.86 M. yüksekliktedir. Ayasofya eser verdiği yıllardır. Süleyma nin kubbesinden bir metre daniye camii ile beraber bir çok ha yüksektir. Ayasofyanın kubbesi yıkıldıgı halde. Sinanın ecami daha inşa etmiştir. Bunlar Silivrikapıda İbrahim Paşa ca serleri depremden zarar çörmemii, Tophanede Ahmet Paşa ca mistir. Selimiyenin üçer şerefeli mii, Eyüpte Zal Mahmut Paşa dört minaresi vardır. Her şerefecamii, Beşiktaşta, Sinan Paş» ye a y n merdivenlerden çıkılır. camii, pencerelerinin bolluğu, Selimiye camii etrafında Sıbyaıı içinln ferahhtı i l e Edirnekapı okulu. Kur'an okulu, medrese ve imaretle bir külliye teşkil eMihrimah camii, içinin çinilerl ve süslemesi ile değerli bir e der. Camiin içi, Iznik çinilrri ile ser olan Eminönü Rüstem Paşa süslenmistir. Hünkâr mahfili • camiidir. Bu camilerde Sinan, nn süslemesi çok güzeldir. bir kubbe altında yeniş mekân Sokullu Mehmet Paşa, Sinana. fikrini gelistirmiştir. biri Sultanahmette, ikincisi A Bu arada Mimar Sinan kalfajkamdaiki cami inşa ettirmişlık MHfcn j ^ d i g t S M p m n j y a H i v e TopnaneaeKf TCıhç Kn »rt T«fwl«tTrı Sinan, « U j b M l " yede kendisinden evvel Beyazıt Paşa camii revakları üstündrki catrfinde kullanılan Ayasofva geniş saçaklan ile Sinanın s a nın plân şemasını kullanm^tır. natının essiz zarafetini gösterir. Kubbesi dört büyük fil ayağı üMimar Sinan, bütün hayatı bozerine oturmaktadır. Mlmber, yunca 81 cami, 51 mescit, 55 medmihrap v e hünkâr mahfilleri bi rese, 33 saray, 7 kütüphane, 18 rer sanat eseridir. Cajniin dfirt imaret, 3 hastahane, 6 su kerneminaresi vardır. tkl tanesi iki ri, 8 köprü, 18 kervansaray, 6 şer, iki tanesi de üçer «erefellmahzen, 35 hamam, 17 türbe ve dır. Şerefelerin rayısı Kanunî nin 10. Osmanlı Padisahı oldu birçok sebil ve çeşmeler inşa etfunu gösterir. Camiin yaııında miştir. Sarayların hemen hepdört medrese, okul. hastahane, si ahşap olduğu için yanarak izimaret, kütüphane, kervansaray. leri kalmamıştır. Fakat diğrr etstanbulu, Anadoluyu, hamam ve sebil vardır. Bütün serleri bunların toplamı, Süleymanive Trakyayı ve şimdi Türk hndntküllivesini meydana çetirir. ları haricinde kalan eski tmpaSinan, Edirnedeki saheseri Se ratorluk ülkesini süslemekte limiyeye 1569 da başladı ve 1575 dir. Kişiliği M imar Sinan, asker olarak gezdiği yabancı ülkelerdeki raimarî üslupların tesiri altında kalmamış, kendine hâs bir fislfipla Türk mimarisindeki e • saslar çerçevesinde eserlerini vermistir. Bütün ömru boyunca devamlı çalışması, yüzlerce e ser vermesi, ondaki tükemnez çalışma v e yaratma güciinü belli etmiştir. Zamanındaki inşaat güçlükleri düşünülürse, dehası daha da çok anlaşılmaktadır. Bir çok denemelerle mühendislik problemlerini zemin meka f oiğini h>lletmek şgrunda kaldı • hendislik bilfisinin de yüksek olduğnnu göstermektedir. Camilerindeki akustik sistemi, nasıl hallettiği bugün için malum degildir. Tanan kandillerden çı kan isleri, cami süslemelerinl bozmadan bir yerde toplaması, büyük bir başarıdır. Taşıyıcı bünyede sağlamlıŞp esas almış, eserlerindeki mukavemet uzun ömürlü olmasını sağlamıştır. E. serlerinin en ufak noktası bile balledilmiştir. Suslemelere çok dikkat etmiş, zaman degisse dahi, zevki degişmiyecek şekilde süslemeleri tatbik etmiştir. Mimar Sinan, her camide ayrı bir plân şekli kullanmış. de. ğişik denemeler yapmıştır. Kütleyi araziye uydurmuştur. Sfileymaniye camiinde yayçın tepe üzerinde, yüksek kubbe yardımcı kubbelerİe yayılmış, minareler camiden uzakta tutularak kubbenin çevreye uydurulması sağlanmıştır. Edirne Selimiye c a miinde yüksek tepe uzerinde, yüksek kubbe yanında minareler yakına ahnarak göge dnğru gidiş düşünülmüş ve tam mânası ile muvaffak olunmuştur. Bu da Mimar Sinanın mekân anlayısına sahip olduğunu tesadüfî değil, mantıkî ve büyük bir estetik düşünceye malik olduğunu göstermektedir. Mimaruk tarihimizin dahisi Sinan, verdiği eserlerle Türk mimarisini bütün dünyaya tanıtmıştır. AUtürk 2^J935 t e Sinanın heykelini yapımz> derken, onua ne büyük bir insan olduguna takdir etmiştir. Olfim tarihi olan 9 Nisan 1588 den bu yana geçen 378 yıl tonra bütün mlmarhk toplumu v e Türk milleti olarak hâtırasını hürmetle anıyoru». |ı, «&#****„£*& rmtf = Prof. Arsel Lâhey | Adalet Divanı için | aday gösterildi Lahey MilleÜerarası Adalet Divanının boşalan Başraportörlüğune Türkiye adayı olarak Prof. Dr. llhan Arsel'in gösterilmesi kararlaş tırılmıştır. Dışişleri Bakanlığı, ga zetemiz yazarlarından olan Prof. Arsel'in adaylığını bildiren yazıyı Lahey'e göndermiştir. Bayındirlık Bakanlığı Karayolbrı Gene! Müdürlüğii Birinci Bölge Müdürlüğünden: 1 Asağıda keşif bedeli, geçicı teminatı, lhale gün ve saatleri yazıh işler İstanbul Küçükyalıdaki Müdürlüğümüz binasındaki Komisyonda kapalı zarfla eksiltmesı yapılacaktır. Şartnameleri Ankarada Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesı Müdürlüğünde, Îstanbulda Bölge Müdürlüğünde görülebilır. 2 Eksiltmeye gırebilmek için : a) Isteklilerin 1966 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi, Şirketlenn hali faaliyet belgesi ile usuiü daıresinde her ış için o ışin hizasında gösterilen miktarda teminat vermelerı, Yeterlık belgesi alabilmek için : b) tsteklilerin en geç aşağıda yazılı ışler ıçın ayn ayrı tesbıt edilmış olan müracaat son günü mesaı saatı sonuna kadar birer dilekçe ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmelerı (müracaatta Genel evrak kaydı tarihı muteberdir), dilekçelerine en az aşağıda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarda buna benzer bir ıs yaptığına daır belge eklenmesı. 3 tsteklilerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıy acaklan teklif mektuplannı eksiltme günlerı en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmelerı lâzımdır. Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Geçici Keşif Bedeli Teminat Lira Krş. Lira Krş. 138200 00 9160 00 Eksiltme saati Günü 25/Nisan/1966 11.00 Belge muraeaat son günfi 18/Nisan/1966 | | Adanada ekmek gramajı indirildi ADANA Bundan bir süre önce 615 gram olarak 70 kuruşa satılan ekmek, önce 600 gram, son olarak da 580 grama indirilmiştir. Fiatı ayni kalan ekmeğin son olarak 20 gram indirilmesine, fınncılar ile bakkallar arasında ekmek satısından doğan anlaşmazlığın Belediye tarafından ancak bu şekilde hallî sebep olmuştur. I sin C in gi Sirkecı Florya sahil yolunda klm. 8 + 400 13 + 400 arasmda yaptınlacak alt temel, temel ve kum malzeme ihzar nakil ve figüresi. Sirkecı • Florya sahil yolunda klm. 8 + 4 0 0 1 3 + 400 arasında Tretuvar için alt temel malzemesi ihzar nakil ve figüresi ihzar nakil v e figüresi, Sirkeci Florya sahil yolunda klm. 8 + 400 13 + 400 arasında yaptırılacak alt temel, temel ve kum malzeme ihzar nakil ve figüresi. Ucuza satılan bir | meslek İ Bir müddet evvel Yüksek Tek = niker Okullarının açılmış ve öğ 3 renime başlamış olduğu maium ~ dur. Bu, teknıkerlerın meslekle E rinde ilerlemeleri bakımından ha E hırh bir iştir, ve onların en tabiî E haklarıdır da ayni zamanda. ^ Ancak bir nokta var ki, adalet = prensiplerinden ve hatta mantık E olçülerinden de pek uzak bulun E maktadır. Şöyle kı; Normâl tek = nikerlik tahsih 2 yıldır, ancak ge = ce bölümlerinde ayni proğramla = 3 yılda uygulanır. Demek kı noıv E mâl teknikerlik tahsili 2 yıldır. E Sımdi açılmış bulunan yükseği E ıse bir yıllıktır. Toplamı üç yıl E eden v e aym zamanda bu üç yıl E tçmde normâl mühendıslık Jkul = larında uygulanan orogram ile = asla ayni tltnî derinlikte olma E van böyle bir öğrenimdeD sonra E kolayca mühendis olmak, veya E mühendis selâhiyetlerini haız Ş bır teknik eleman olmak bllmo = yoruz ne derece aklı selim ile = kabili teliftir. Bizleri bunun hak E kında aydınlatması hususunda, E ılgili makamlardan rıcada bulu E nuyoruz. S 231000 00 12800 00 26/Nisan/1966 11.00 19/Nisan/1966 Denizlide dolu can ve mal kaybına sebep oldu DENlZLt Şiddetli dolu v« yağmur Denizli'de can v e mal kaybına sebep olmuştur. Bağ ve meyve agaçlannın yüzde sekseni mahvolmuştur. Bu arada Ayşe Akbaş isimli 60 yaşında bir kadın yıldınm çarpmasından ölmüş, Remzi Armıt adında beş yaşında bir çocuk da su birikintisine düşerek boğulmuştur. ktirir» demiştir. otomobil imalı ile ilgıli topiantı Ankara (aj».) Memleketı mizde bınek otomobilı kısmi ı mâl v e montajı konusunda ilgi lilerin ıstiraki ile 11 nisan 190c pazartesi günü Türkiye Odalaı Birliğınde bir toplantı düzen lenmıştir. Bu toplantıya memleketimİ7 otomobil montajı yapabilecek sanayi müesseseleri ile Türkiye Odalar Birliği temsilcilerinin katılacağı öğrenilmiştir. 158200 00 8160 00 27/Nisan/1966 11.00 20/Nisan/1966 (Basın 10658/3716) Samsun Sağük ve Sosyal Yardım Cinsi Koyun etl Sığır e ü Ekmek (tek tip 660 gr.) Nebatl margarin (yemeklik) Beyaz peynir Zeytin Pırinc Miktan 19000 itilo 14500 » 100000 adet 2700 kilo 2200 kilo 3300 kilo 10500 t NİSAN 9 ZİLHİCCF 18 Iktndt M men bedeli r. kr. 9 00 6 50 70 6 80 9 00 6 50 3 40 Tutan B. Lr. kr. 171000 94250 70000 18360 19800 21450 35700 00 00 00 00 00 00 00 Muvakkat teminat Lr. kr 9800 5962 4750 1377 1485 1608 2677 00 50 00 00 IX) 75 50 Eksiltme sekli Tarihi ve Saat) 10J0 1050 10.45 11.00 11.10 11J0 11J0 ı|71ı Kapalı zart 30/4/966 > » 1a1 £ « > V. E. 5.30112.15 1S.55| 18.42i20.17! 3.48 J10.49' 5.35 9.14jl2.00| 1.3SJ 908 e. D. E İMimıııııııınıııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııiHiııııııııııııiHiıııııııııiHiıııııııuuııuııııiHiıuııııııııııııın Uahılıye MOtehmsmn rakslm Sıraselvtler Cad Ul/5 (AlmaD Hastane«l yını) r e l : 44 SS 14 (Het güo 16 • 18) üt. KAMRAN ŞENEL Samsun Devlet; Göğüs Hastalıklan Hastahaneleri İle Doğum ve Çocuk Bakımevinin 1966 mal! 3n.l1 flıtıyaçları cUmlesmden olup şartnameleri her gün Samsun Devlet Hastahanesinde görülebilecek olan ve üıale unsurlan hızalannda Rösterilen 7 kalera gıda maddestnin kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 20/4/1966 çarşamba günü Samsun Devlet Hastahanesi Baştabipliginde yapılacakör. Isteklilerin kanunun tarifatma uygun olarak hazırlıyacaklan teklif mektuplannı, belgeleri ile btrlıkte ihale saatinden bir n a t «rvel Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lüzumu ve Dostada vâki gecikmelerin kabul edilemivecefi nân olunur (Basın 10133/3720)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog