Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

gAHtFEDÖRT 9 Nlsan 1966 CUMHURÎYET •••••••••a •••••••••• •••••••••a •*•••••••• J a m e s Dond$? > « «*«• • * * •• • •• « • • «» • » • •• • • # • • • • • • • • •• • •• «• • • • •• • • • • • • * • ••«** • ••• * • • « #• • •«• •• • * • • # • • • • • • • • • « • • * •« • • • • « • • • • • • •• •«••••••••••••••••••••t*«f••••••••••••••••!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••>*•«•*«•••••••*•••••••••••••••••••••••••••••••••••«*•••••••••••••••••••••••••••••••• llllll>lfl|||IIMIIflMIIIM>ftllltlllllllllHMI>ltillfllllltlimi>***V<lll»*»**l*****>*****>^'*>** TEHÜKE 39 Yiyecek almağa gidenlerin çoğu, sıralanndan çıkmış, kapı arkasında kendini bekleyenleri unutuvermişti. Kimisi de aldığı bi ölçü pirinç, bir tas fasulye, bir bardak şekeri bağrmda sıkarca Atatürk meydanına yonelmişti. Açlık ve susuzluktan kurumuş dudaklanm kanatırca ıanrken, cgöründü. îngiliz arabalan görundü, geliyorlar geliyorlar» diye bağrışarak koşunuyorlardı. Bir birlerinin ellerini yakalamış, omuz larıyla birbırlerine sıper olmak is terce dar köşeleri aşarlarken gözlennde. «karanlıkta bir duvara çarpar mıyun1» davranışı vardı. Oysa kı güpe gunduzdü, saat oğleyi, 13 ü gösteriyordu. Koşunanların çoğu iki günden beri goz kırpmadan bu saati bekle mişlerdi; Türk tutuklular, soz verilen günden iki gun sonra serbest bırakılmıştı. Meydanı parlatan, işlerdeki korkuyu güce çeviren sadece Türk mü cahitlerin heybetli bakışlanydı; Atatürk heykehnin önune iki sıra halinde çevrelenıp, sungü takmışlar, Lidra Palas Otelıni geride bırakan arabalan karşılamak için içlerındeki sonsuz heyecanı gizlemek zorunluğunda kalmışlardı. Onların da kardeşleri, yakmlan vardı gelen lerin içinde fakat, sokaklarda koşunan insanlar gibi duyEtularını açık layamazlardı. Varlıklarmm, vatandaşlarını ayakta tuttuğunu biliyorlardı. Özlenen duygularını kasmak isteree dudakları, gozlen, yanaklan bir heykel gibi kıpırtısızdı onlann.. Bu curcuna içinde küçük Hasan, ihtiyar fınncımn sıska ellerini kopanrcasına sıkıyor, içindeki heyecanı yenip, ağlamamak için dudaklarını yutarca geveliyordu. Tek bir noktaya bakıyordu sanki, bulduğu aralıktan, bacak aralarından; tngi\\z askeri arabalarının duracaklan noktaya. Bırden çığhklar birbirine kanştı. Hacıbaba, Hasanı omzuna kaldırmak ıçın Bismıllâh çekerken, onun Müfide Zthra ERKİN parmaklarından kayıp, bacaklar a ğı da kaldırmamıştı, Hacı babarasından saklambaç oynar gibi ba nın.. ğıra çağıra koşunduğunu gördü; Ellerindeki listeden son isimle«Lahâvle» diye içinden söylenir ri okuyup, Mücahitlere «Bııgün ken, bacaklarının kesildiğini seze buncası teslım edıldi» diye kesın rek, olduğu yere çöraeldi. Artık Ha cevap veren Ingilızier, bir an bisanı gözden kaybetmışti, annesine le onları tesellı etmeden, gaza ba kavuşursa belki de bir daha fınna sarak ilerlediler. Kaldırım üstun gelemiyecekti. Kendi de takatsızdı dekı cesedi izleyen Îngiliz çavugayn, onu nasıl, nerede arardı kı! şu, bir an duraksamak istodıyse de yanındakı çavuş «gaza bas» llk once ıyımserlıkle duşundu derce ışaret çderken sojlendi; fakat bırden kulaklarma dolan «Dont worry he ıs very old»... acı havkınslarla ırkıldı; «Nere(Aldırma çok ihtıyardır.) de, benim bubam, anam nerede""» Bırçok kişi aynı şekılde Çığhklar, hengâmeler. cankurbağınşıjorlardı ha' Ya Hasan taran arabalarının korna sesleda annecığını bulamassa'» rı doldurdu her yanı.. Kuçuk Tesbıhınden kuvvet alır gıbı Hasanın boğürtüsü bu h°ngâme elındekı mercan tesbıhı sıralaarasında çok geç duyuldu; «Ayarak, yennden doğrulmaöa çanam yok, bubam yok, yok kimhştı, gozlen bır an için îngılız sem Hacı baba.. Neredesın Hacı arabasını dolduran so\daslarını babam?.. ıhıhı.. ıhıhı!.. gordu. Bırden tum gucu yıtırHacı babanın cesedine eğilenmış gıbı olanca ağırlığıyla yere ler, onun ısmini bır çocuçun baçoktu; Ağlıyordu, bir çocuk, bir ğıra bağıra andığını gorunce bir sut çocuğu gıbı hıkıltıyla ağlıyor deŞın onu teselli etmek ıçjn, odu; «Delirdi yavrulanm. öldu nunu kapamak istediler Fakat ya\rularım, içten dldurdu kâfırHasancık kuçuk varlığıvla her ler onları . BağırışıvorUr, kavşeyı anlayıp, onunu kapatan ınruk tırnaklarını gostererek kan sanlara tekme savururca«ına olı goğuslerını gererek, baĞın":ına kapandı; Turk Mücahıtlerı yorlar (Tevekkulu), katlantıjı koşarak bu kumeleşen kalabalıyıtırdıler. kınle, garezle dolduğa >onelırken «eve dagılırr ısalar, iç ozgurluğanu vıtırdıler.. retı verıp, Hasanı kucakladılar: Yalnız onlar değıl, onlara kavuBır öksuz daha, bır ev daha yısanlar da heba oldular Tutsnklıktan kurtulmak, hur olmak *a • kıldı, diye dusunurken, «Evlâdım yılır. Oysakı ınsanı m«ant'a j a kalk, sğlama.. gelecîk annen, bır satan dış ozgurluğu defiıl, ıç n?. hjfta sonra gelecek!» gurluŞudur, msancıl sevyılerdır. Hasan ınanmak lsterdı bu >ıozGorduklen kotuluklerden soııra lere.. Evet ınanmak ısterdı, Mubu duyguyu unuttular. «Pıs gâcahıtlere. Umut kıpırtısıyla açıvurlar, ocumuzu alacağu» diye lan bakışları bır an ağabeylerıbağırısıyorlar. Pıslığı gorua te nın bakışlanna takıldı ne yazık temızlık d°\en, kotuluğu tadıp lyılık sanan olur mu' Tann. duy ma, tatma ve duşünme duygularıyla yaratmış insanı Tum duy. guları yaralandı vatandaşlarımın, bu gunlerı gorraemelıvdım, • özgürlük» kelımesınin anlamı değişmemehydi benirn için, diye son yaşlanyla içini yıkayarak, olduğu yerde devrüdi Vah<5«tin bunca<;ın! havsalası gibi, varlıkı.. işte o an bır tavşan çevikliğıyle kollarmdan sıynldı; «Dev adam.. dev adara.. sana geliyorum dev adam» diye çırpınsrak, hastaneye doğru koşunmağa bas ladı. tkı Mucahit motosıklete athyarak, «dur yavrum, duç», diya bağıra bağıra onun arkasına takıldı. Dığer Mücahitler evlerıne yönelen halkı iki sıra seklında çevreleyerek, alelâcele yerlenne yerlestırmeğe başladılar. Ataturk heykelinin etrafındaki Mucahıtlerse birbirlerine kayndşaralc, heyecanlı davranışlarla sılâhlarını yanyana dizdiler. Aralarında sılâh kullanmasını bilmıyenler olduğu ızleniyordu, ilk bakışta. Birkaç Mehmetçik sokak ortasm da olduklan halde bir talim sahasındaymış gibi onlara gereken bilgiyi vermeğe çalıstı. Bu heyecanlı öğretim çok kısa bir 5Üra surdü: Mehmetçik ve Mucahitler grupunun yanında, Lefkosaya yeni geldiği açıkça lyeliren Kıbrıslı Turkler, Mucahit kardeşlerının ışaretledıkleri yönleri Rumlann »aldırı yönlerini bır ders ezberlerce, her soylenılenı tekrarlaya, tekrarlava ög renıyorlar Bırden sokaklarda teIâş arttı; Mücahitler saŞa, sola, koşundu.. İnsanlar evlerine atıldı, çığhklar koşelerıne sui.1i ve etrafta. bır zaman önce tertemız olan bu sokaklarda, çüruk portakal kabukları, paralanmif ayakkabı topuklan, boşalmış ekmek çıkınlan ve eşsız bir koku kaldı.. (Devamı var) •••••••••*••••• Nimbiis « • • • • • • • • ••••••••• *•••••••• E iiiii n T i f f a n y g ü TIFFANY JONES Jones • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • « • •»• • • • • «• • « a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • « • • • • • • • • •• • «« • • • • •« • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • « • • • • • • • • • « • l # • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • « • • « « • • • • « • • •• • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • ( • • • • • • • « • « • • • •• •••• • • • • • * • • • • • • • • • • • •• • • •• • • •• • • • « • ••• • • • • • • •• • • • * • * * * • • • • • •• • • • • • • • • • • • ^ • • • » • • • « • • • •• • « * • ! • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • t • • • • • * • • t«• • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •« « • • • • • • • » • • • • • • • • # • • « • AYSEiLEAü 1 421 nHHn::!HÜ::H:HH:ii:::::::K:H ÎÎÎSÎJSÎİSÎÎJSîîîîîSîJiSîIîS!»!!"""""»" " • • •••••••••• ••••••••• • I S T A N B U L 6 25 Açılış 6 30 Gunaydın 7 00 Koye haberelr 7 05 Oyıın havalan 7 25 Sabah melo. 7.45 Haberler 8 00 Istanbulda bugun 8 05 Turkuler 8.20 K. ılanlar 8 25 Bu sabah sizınle 8 40 Sabah jarkıUrı 9.00 Keman «oloları 9 15 Turkuler 9 30 Kadın ve ev 9.45 Muzık kutıuu 10.05 Arkası yann 10 25 Kısa haberler 10 30 Solodan solo 1100 Şarkılar 1120 Trafık 11.25 Oyun havaları 1140 Fransızea şarkılar 12 00 Şaıkılar 12 20 Radyo armonı mul l k i l l 12 35 K. ılanlar 12 40 Sami C«4uşten sarkjlar 13 00 Haberler 13.20 Bu hafta neler dınhyecek*!rmr>~ V " 1 S İ 6 J IteklamlaV 15 00 K. haberler 15 05 Kar.şık sololar 15 45 Golgeler daps ork. 16 00 Turkuler 16 20 Curaartesi kon 17 15 Kadınlar fasıl topluluğu 17.25 Çocuklar için 17 45 K. haberler 18 00 Reklimlar 19 00 H»b*rler 19 40 K ilAnlar 19 45 Turkuler geçldl 20 00 Keman soloları 20 30 Her hafta blr ozan 20.40 S. Tur Gülermajıdaıi şarltıUr 21.00 K. haberler 21.05 Sizm seçtikltrimız 21.35 Fikır v e sanat olaylarından yankılaı T2 00 Reklaııüar 22.45 Haberler 23 00 Gençltrle beraber 23 45 Hafif gece nıüz. 24.00 Kapanış. İSTANBTJL U, RADYOSTJ 14.57 Açıha 15.00 Tatll baslıyor 1530 Gençler için '16.00 Cumnrtesi kon. 17.00 Çay saati 17.30 Küçük kon. 18 00 Genylerin scvdlkleri 1830 Konçerto saati 19.00 Ceşitll melo 19 30 Akjam kon. 20 15 Plâklar 21 00 Ünlü ses sanatçıları 21.30 Hafif müz. 22.00 Gece kon. 2230 Caz saati 23.00 Sizin İçin 23 30 Dansa davet 24 00 Sevilen melo. 00 30 Gecenın seslenışi 1 00 Kapanıs. ANKARA 6 25 Açılıs 6 30 Günaydın 7 00 Koye haberler 7 05 Sabah nıu7. 7 25 Sarkılar 7 45 Haber ler 8 00 Ankarada bugun S.10 Sabah konseri 8 25 Her telden 9 00 Hafif müzik 915 Sorunlarımız 9 35 Çesıtlt müz. 10 00 Arkası y a n n 10 20 K. haberler 10 25 Turkuler 10 40 Emel «Sayından şarkılar 1100 Posta kutusu 11 15 Dans muz 1130 Muazzez Turung'den turkuler 11 45 Konser saati 12 15 Kıbrıs saaH 12 25 K ilânlar 12 30 Şarkılar 13 00 Haberler 13 20 Kadınlar top ,"jeçgî3 50 Kayfo tuplarj HflUjTjiı müz. w Reklâmlar 1515 Çocuk bahçesi 15 30 K haberler 15 35 Sarkılar 15 55 Gençlık saatt 1610 Dilek kutusu 17 00 Çocuk saati 17.40 Radyo çocuk korosu 17.55 K. ilânlar 18 00 Reklâm'ar ' 19 00 Haberler 19 40 K. İlânlar 19 45 Uykudan önce 19 50 Solmaz Tegmenden şarkılar 20 10 Caz top. 20 25 K. tlânl«r 20 30 Halk içm genel bilgl yarısmaıı 21 00 K. haberler 21 05 Bir «anatçı cağırdık 21.35 E«ref Sefik'in snh betl 21.45 Y. sesler kadınlar top 22 05 Baleta çagrı 22 25 Altı ses, altı şarkı 22 45 Haberler 23 00 Gece konseri 23 45 Gece j a m m a doğru 24 00 kapaıi's. ANKARA tL RADYOSU 14 57 Açıhs 15 00 Sevilen klâsık eserler 15.45 Dansa cağrı 17 00 Cumartesi kon. 18.00 Bir folist, bır top. 18 30 Oda müzigi 19.30 Haftanın top. 20.00 Müzikseverlerle başbaşa 21.00 Plâklar 22.00 Caz 22 30 Gece konseri 23 00 Diskoteğünlzden seçmeler 24.00 Gece ve muz. 1 00 Kapanıs. i$ SAATLERi 1 ,«xoi.. '* î konu ve resim: Ayhan Başügıu ı% İLONA VAR.Kİ ONSUZ. NIZ :, 1963. World riftıtf r<Miv«4 KI2 Böyle sık sık konuşa konuşa birbirimizi daha yakından tanıyacağız. Keşki, konu da, benim hatalarımdan başka bir şey olsaydı..... Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden: Gavrimenkul Satts llânı Inşaat Mühendis veya Y. Mühendisi Aranıyor 1 DSİ Adana 6. Bolge Müdürlüğü mıntıkasında Aşağı Seyhan Sulama Projesi İçletme ve Bakım Başmühendisi olarak görevlendirilmek üzere askerliğini yapmıj 2 adet inşaat mühendis veya yüksek mühendisi alınacaktır. tngilizce bilenler tercih edilir. 2 Tâyin edılecek elcmanlara 4/10195 ve 6/1735 sayılı kararnamelere göre LL dereceye kadar (11 dahil) yevmiye, ayrıca günde 69 lira mahrumiyet ve 12 liraya kadar arazi hizmet seyyarlık zamlan verilecektir. 3 İsteklilerin Ankarada ülus, Şinasi (Rüzgârlı) sokak Çatal Handaki DSİ İşletme ve Bakım Dairesi Bajkanlığına bizzat veya dilekçe üe müracaatlan gerekmektedir. (Basın 10565 A. 3012/3717) Usküdar Sulh Hukuk 966/11 Saüf Hulu« Esendal ve Mehmet Tursun Esendal vesairenin şâyi hissedan bulundukları; Üsküdar Ahmet Çelebi Mahallesi, çıkmaz Tembeller Sokağında kâin eski 21, yeni 2/3 kapı ve 394 ada 101 parsel sayılı 262,10 m2. miktarındaki arsanın, hissedarlar arasında taksimi mümkün olmadığından umum meyanda satılmasına karar verilmi^ ve Ubu karar kesinleşmesi uzerine açık artırmaya çıkaıılmıjtır. MVHAMMEN KIYMETÎ: B. kişi tarafından verilen rapora göre gayrimenkulun, 39,315 lıraya mütehammil bulunduğu bildirilmiştir. HALİ HAZIR DUBUMU: Arsa halinde olup, içinde iki kuyu ve ddrt adet meyva ağacı vardır. İMAR DURUMU: Celbedilen imar durumuna göre, 6J50 metre bina yuksekliğine müsaade edildiği, ayrık nizam, iskân sahasında olduğu bıldınlmıştır. BIRINCI AÇIK ABTIBMASI: 24.5.1966 salı günü saat 15 den 16 ya kddar yapılıp, muhammen kıymetınm O,o75 mi bulduğu takdirde kati, ihaiesi icra kılınacaktır. Aksi takdirde en çok artıranın taahhüdü bâki kahp 10 gün muddetle uzatılarak, ÖCİNCİ AÇIK ARTIRMASININ 3 61966 cuma günu saat 15 den 16 ya kadar yapılacağı ve o gun en fazla ertırana kati ihalesı icra edılecektir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkalıların işbu gayrımenkul üzerindeki haklar ve hususi ıle faız ve masrafa dahıl bulunan ıddialarmı evrakı musbiteleri ile birhkte, 15 gun ıçmde bıldirmeleri lâzımdır. Bıldirmedıkleri takdirde; hskları tapu sicıllen ile sâbıt olmadıkça satış bedelinin paylaştınlmasından hânç bırakılacaklardır. Bırıkmiş vergiler hissedarlara, tapu harcı, ıhâle pulu, tellâliye resmi ve tâviz bedeli müşteriye aittir. Satış pe«ın para ıle İcra Iflâs kanunu ve tapu kaydı mucibince yapılır. Şartname ilân tarıhinden itıbaren mahkeme dıvanhanesuıe asılmışür Sartname örneğini isteyenlerin 250 kurus posta pulu ile, 100 kuruş damga pulu gonderdıklerinde kendilerine şartname örneği gönderilecektir. tsteklılerin gelip okumaları ve fazla bilgi almak isteyenlerin, 966'H sayı ile başkâtipliğe müracaatlan ve alacaklann yazıh gün ve saatte Üsküdar Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde hazır bulunmaları üân olunur. Satı? Memunj (Basın 1954/3722) Benl karsısında göriince Anna hayretini belirtmek için ellerini birleştiriverdi. Görünür blr sekilde şaskınlığa uğramıştı. «Nisan lısı burada» herhalde, diye düşündüm. Çünkü beni hiçbir zaman bu kadar şaşkın karjılamazdı. Döndünüz bile, öyle mi? Mon sieur Pereny bana bir kaç gıin için burada olamryacağınızı söy ğimi bildirince, ne söyliyebillrdi, lemişti. O da kendi köşesinden nasıl bir haber bırakabilirdl ki? çıktı sizden sonra. Eyet evet bir Ama hakikaten o muydu? Bir itaksi Istedl ve gitti. İnşallah ba sim benzerliği olabilir miydi? Çok şınıza bir sey gelmemiştir. tesadüf edilen bir adı vardı çün Yo, hiç. Ylyecek bir jey var kıi. Peki ama başka kün olabilir mı? di? Teiâşlı ve heyecanlıydnn. Bun Hemen gider btr jeyler bul dan böyle telefona kendira cevap vermeği kararlaştırdım. mağa çalrjınm, size. Anna odadan çıkazken telefon O ara Anna bana yiyecek ge çaldı. tirmeği unutmn} olacaktı, çünkü Anna evde hiç klmse yok, de hâlâ donmemişti. Bana gelince dıymiz. şan çıkmaktan çekiniyordum. On Ahizeyl aldı. patronlannın ları rahatsız ederlm kaygısıyla, evde olmadığinı söyledi... Hayır onu ve sevgilisini. Sigara ve konhayır birkaç günden önce eve >ak içmekten başka çarem yokdonmezlerdi... Evet etnindi bun tu. Zaman zaman ahizeyl ipnotize dan... etmeye calısıyordum, tekrar çalsın Sizi sonıyorlardı, dedi ahize diye. Bu gayretin hiç bir etklsi olmıyacağını da biliyordum. Buyi yerine koyarken. na rağmen böyle durumlarda j i Kimmiş; peki? İstevan Szabo admda biri, ne de umudu elden bırakmak istemez insan. Elime bir kitap albana bütiin söylediği bu. Evet, adınm tstvan Szabo ol dun Okumaya gayret ediyordum. Sayfalarm içine gömülmeye. Ama duğunu söyledi. Allahnn ne aptaldım. Anna'ya durmadan sayfalan çeviriyor, bir evde olmadığunı söylemestni ben yandan onlan düşünmekten de alıkoyamıyordnm kendiml. Sonuntembih etmişttm. da kitabı yerine koydum. Soyunup Demek başka bir sey... Cümlemi bitiremedim. Anna, o yatacağun sıra Bence, blr alay ar na bir kaç gün daha donmlyeee kadas ile çıka geldl. 8 KORRAKLIK Yazan: İmra SAKARDİ Çeviren: Handan SELÇUK Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden: 1 Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı Büro binası asansör tesisatı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 Işin keşif bedeU (295.000.) liradır. 3 Eksiltme Ankarada Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar İşleri Reisliği Eksiltaıe Komisyonunda 26/4/1966 salı günü saat 16 da yapüacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklan mezkur reislikt» görülebüir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden: A 15.50 liralık geçici teminaünı, A 15550 liralık geçici teminatını, B 1966 yüına ait Ticaret Odası belgesini, me şartnamesinde beürtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat beyannamesi Teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığmdan almış oldukları (H) grupundan keşii bedeli kadar işın eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslı ile kameye esas işlere ait belgelerin asıllannın ibrazı suretiyle Yapı ve Imar İ5İen Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 6 Istekliler teklif mektuplarını 26/4/1966 salı günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Baskanlıgına verecelderdir. 7 Müracaatın son tarihi 20/4/1966 çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır Telgrafla müracaat ve postada vâkl gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. (Basın 10724 A. 3151/3721) Beni bulmaktan şaşkın, soran nu sanmıyorum. Doktorun karısı gbzlerle bana bakıyordu. Herhal hemen boynuma atıldı: de dostlarına benim evde olma Ne şans şekerim, seni buradığımı soylemiş olacaktı. da bulmak. Biz de seniıı heykeli Demek sevgilim, »en gitme ni gormeğe gelmiştik zaten. dln? Haydi, gidin gbrün öyleyse, Hayır, gittim, ama otomobilim ben biliyorum nasıl olsa! ârıza yaptı. Acaip bir gürultü çı Evet, ama evvelâ bir şeyler karıyordu motor, yann baktıra içelim, dedi Bence. cağım. Şöyle bir rur atıp döndüm. O anda daha önce içmis olBence'in çevresindekilerin he duklarını farkettim, hem de epey men hepslni bir az tanıyordum. ce... Emindim ki benim burada olduğu Atolyeyl ziyaret iki türlü olurmu bilseydi onları asla buraya du bizim evde. Evvelden haberli getirmezdi. Aralarında bir dokrandevu alıp gelenler, bunlar gel tor vardı, neşeli eğleneell blr a digi günler garip seyler cere>an dam diye tanınmıştı. Kansı yir ederdi atölyede bayramlık eibise „ , mi yaşlannda gerçekten güzel bir lerini giymiş bu kişi ler ciddi bir ğ kadındı. Alaycılığından Stürii ta surat takınırlar gezerken. Hepsi 1 hammülü güç bir ressam ve Ella de sör birliği etmişlerdir sanki ke * da eklenmişti berikilere. Bu so limeleri seçmekte; tapınılacak, ola I nuncusu insanın katlanabileceğ) ğanüstü, akla durgunlok veren ,} yegâne insandı içlerlnde. Moda kabilinden sıfatları dizeleyiverir % ressamıydı. bir çavuj vücuduna ler birbirinin ardından. Bir de ânl g sahip, oldukça geçkln, erkek ses ziyaretler vardır. Çok içildikten I li bir kadm! Ella ve Tibor demln sonra verilen bir kararla yapılan jf bahis konusu ettiğhn ressam • hep lar. Bunları ben birlncilere tercih !* beraber gezerlerdi. Hep beraber ederhn. Ş göninmelerine rağmen cannedlldl gi glbl blr münasebetlerl oldnğu(Devamı var) & Fransızcadan Türkçeye Türkçeden JTransızcaya tercüme yapabilecek yeterlikte seri aaktilo yazabılen bır eıemana ihtiyaç vardır. Steno tercih sebebidir. Miiracaat: Simel Limited Sirketi Ziya Gökalp Caddesi Yıldız Han kat 345 Yenisehir Aııkara (Basın 10736 A. 3180/3713) Lisan Bilir Daklilo Aranıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog