Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET f NWwu 1M6 SAHÎFE ÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ Ingiltere'nin Rodezya ablukasında kuvvet kullanmak izni için yaptığı teşebbüse Afrilca'lılar mâni Yeni SOVVBI Komiinist yiiııt'linliTİ Güney Viefnom ve demokrasi B. MİLLETLER, (ajı. • A.P. Radyolar) nçiliz hükümeti, Rodezyaya petrol taşryan tankerler konusunu görüşmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bir karsr tasansıyla birlikte başvurmuştar. Ancak Konseyin bu ayki Başkanı Mali delegesi Keita, İngütere Ue birlikte basvuran 8 ülkenin derhal toplantı taleplerine cevap olarak, «Başkan, müracaati gereken zamanda işleme koyacaktır» demis ve toplantıyı geri bırakmıştır. Anlaşıldığına göre, heyetleri perşembe gecesi uzun bir toplantı yapan Afrika ülkeleri, Rodezya meselesinl Güvenlik Konseyine kendilerl götürmek istemektedirler. Üstelik bunu, ambargoyu uygulamak içln İngiltereye Istediğl yetkilerl vermek için değil, Tngilterenin Rodezyadaki «beyazlara rejiml karşısında tutumunu tartışma konusu yapmak için ve bunu sağlıyacak şârtlarda istemektedirler. GüVENLİK KONSEYİ TOPLANAMADI İ DIE WELT Sağlık teşkilatı Avrupa halklarını önemle uyardı UPPMAHH Erîşilmez bir hedef peşinde koşmak ekin Hiikumeti, Amerikan Kızıl Çin iliş kilerinin âmansız ve uzlaştınlması imkânsız bir biçimde kötü olmağa devam edeceğini ilân için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Son günlerde Washington'da, gerginliği yumuşatma istidadını gösteren bazı işaretlere rastlamyor. Işaretlere sadece Senato Dışişleri Komisyonundaki tartışmalarda değil, aynı zamanda Johnson idaresi yetkilileri arasında da rastlamyor. Kısaca.. • KAHİRE Birleşik Arap Cumhnriyetinin yarı resmi orçanı «El Ahram» gazeteıi ilk defa olarak Kuveyt'in Temen meselesinde Birleşik Arap Cnmhuriyeti ile Sundî Arabistan arasında »rabuluculuk yaptıgın dan IÖI açmaktadır. 0 VTASHİNGTON Birleşik Amerika Atom Enerjisl Komisyonu Nevada'daki deneme ala nında zayıf güçte bir yeraltı nükleer d«nemesi yapılJığmı açıklamıştır. seçHdi Moskova (a.a. Radyolar) ovyet Komünist Partisi 23 üneü kongresi Brejnefin faaliyet raporu ile Kosigin'in 5 yıllık plâna ait raporunu onaylamıs ve sona ermiştir. Kongre ayrıca •Vietnama yapıIan Amerikan tecavüzünü» yeren bir deklerasyon da yayınlamıştır. Son oturumda Politbüro ve Mer kez Komitesi Genel Sekreterüği seçimlerinin sonuçları da açıklanmıştır. Resmen ilân edildiğine gö re, Politbüro ju tekilde teşekkül etmiştir: 1 Leonid Brejnef, 2 Aleksl Kosigin, 3 Nikola Podgorni, 4 Mişel Suslof, 5 Genadi Voronof, 6 Andrey Kirilenko, 7 Aleksandr Şelepin, 8 Kiril Mazurof, 9 Dimitri Polianski, 10 Piotr Şelest, 11 Arvid Pelşe. Merkez Komitesi Sekreterlik üye leri ise şunlardır: Leonid Brejnef (Genel Sekreter), ] Mişel Suslof, Aleksandr Şelepin, Andrey Kirilenko, Pierre Demiçef , Dimitri Ustinof, Yuri Androvof, Boris Ponomaref, îvan Kapitanof, Aleksandr Rudakof, Fedor Kulakof. Bu listelerden anlaşılacağı gibi, Politbüro'da tek yeni üye Lıetonya Komünist Parti Birinci Sekreteri Arvid Pelşe'dir. Mikoyan ve Şvemik Politbüro dışında bırakıl mışlardır. DÜNYADA BÜGÜN "KOLERA \KAPIMIZDA,,l Tk ıs Haberler Servisi «Die Welt» gazetesinde yayınlanan bir ha** ber makale, kolera tehlikesinin Avrupayı tehdit ettiğini belirterek şöyle demektedir: «50 yılı aşkm bir zamandanberi ilk defa olarak Avrupa bir kolera bulaşmasının ciddî tehlikesi ve tehdidi altına glraıiştir. Bulaşıcı âfet, 1961 denberi Endonezyadan bu yana Batıya doğru iierlemektedir.» «1965 yılı içinde tekrar binlerce kilometre yol aldı, ve şimdi, Avrupanın kapısı eşiğinde, Türkiyede, Orta Doğuda ve Rusyada buProfesör Dr. ""' "lunuyor. Dünya Sağlık Teşkilatı tLHAN BÜYÜKÖZEB ile çarşamba günü şu uyarmayı yapAikerî Hâkim mıştır: % 1966 yüında, koleranın AHMET KERSE daha batıya ntifuz etmesl tehliEvlendiler ANKARA 8.4.196S kesi ve tehdidi mevcuttur. Q Aşılann etki oranının çok «düşük» ve «kısa süreli» olduğu, uzun zaCumhuriyet 3720 man tecrübeleri Ue sabittir.» S P Kuvvetli adam» Kao Ki bir iç harbi önlemisse de, Güney Vietnamın Diemin devrildiği 1%3 ten beriye karşılastığı en vahim siyasi buhranm yatıştınldığı söylenemez. Kao Kinin iç harbi önlemesl şah n açısuıdan en kötü biçimde olmus tur. Aldığından fazla tâvi» vewrek ve yüksekten atıp arkasından •özlerini geri yutarak küçük düşmüştür. Ayaklanmanm merkezi Da Nang fehrinin «komünist hâkimiyeti» al tına duştüğünü açıklamıs, patavat sızca sarfettigi kelimelerden dolayı sonradan özür dilemiştir. Şid det kullanarak «isyan»ı bastınp Da Nangı «kurtaracağını» ilân etmis. yapmamıştır. <Da Nang Belediye Başkanmı kurşuna dizecegim» demiş, unutmuştur. Büyük bir taktik hatası işleyen Kao Kinin verdlği tâvizlerin Budtstleri daha talepkâr yapacağı ve lsteklerinin arkasının gelmiyecegi süpheslzdir. Nitekim 10 koltuklu cuntanın içindeki tesanütü sürdürebildiği dokuz ay müddetle slnen Budistler, ancak üye GeneralIerin birbirlerine düşmelerinden sonra yeniden baskaldırmışlar ve genel seçimlere gidilerek askeri rejime son verilmesi isteklerinl tekrarlamaya koyulmuslardır. Otoritesini gittikçe kaybeden Basbakan Kao Ki, Budistleri, tes I kin amacıyla dört altı ay içinde | Kurucu Meclis seçimlerine gidil . mesini kabnle mecbur kalmıstır. I Genel seçimler de, Kurucu Mecll | ıtn hazırlayacağı Anayasaya uy . gun olarak önümüzdeki yıl yapı I lacaktır. Görülüyor ki Güney Vi I etnamda Kao Kinin başmda bu • lunduğu cuntanın değil, âdeta lkti I dan fiilen ele alan Budistlerin I borusn ötmektedir. Genel seçimlerin Güney Vietnamın '/oM ini teşkil eden Budlstlerc Iktidnr kspınnı açacağı muhak kaktır. Ancak Budistlerin önderligindeki bir sivil hükumetin Güney Vietnamı anarsiye boğman • ve uzun ömürlü olmaması ihti I mali de fazladır. I Budistler genel olarak •matedil» I ve «sert» adlan altında ikiye bölünmüslerdir. •Mutediller.ln siyasi dinî lideri rahlp anaçizgile I riyle Tiç Çam Çau antikomünist | tir. ve Amerikan düşmanı değildir. «Sertler»in siyasi dinî lideri I rahip Tiç Tri Kuang ise esraren | giz bir şahsiyettir. Komünist değilse bile Ulusal Kurtulus Cephesl ile müzakerelere ve Vietkong ile koalisyon hiikumeti kurulmasına • taraftar ve nötralist olduğu sanıl I maktadır. Amerikan ve savas a I leyhtarlığı vasıflan iyice bilinmek • tedir. I Demokratik müesseselerden mah I rum Güney Vietnamda, yegâne or ı ganize kuvvet olan Silâhlı Kuvvet I ler ile arkasuıdaki Amerikanm Tiç * Tri Kuangın Vietkonga veya onun | siyasi kolu Ulusal Kurtulus Cephe I sine yaklaşmasına göz yummaları ' beklenemez. Zaten sivil bir huku I met kurulsa bile, ordu, perde ge I risindeki gerçek kuvvet olarak ka ' lacaktır ve birleşebildiği taktirde I rde Istediği anda kolay bir darbe ile ile Iktidan devralabilecektir. Üstelik ' slik yöneticilikte tecrübesiz sivillerin, I bugünkü şartlarla Vietkonga kar I sı savaşı askerlerden daha iyi yü * rütebilecekleri şüphelidir. Kayhan SAGLAMER 8 ölke Birleşik Amerika, Holânda, Ye ni Zelanda, Japonya, Çin, Arjantin ve üruguay, özel bir toplantıda Ingilterenin bn teşebbiisünü desteklemişler ve mahallî saatle 21.00 de Güvenlik Konsevi salonunda toplanacaklannı Keita'ya bildinnekle Gcnel Sekreter U Thant'ın temsilcisi Rolz BenneK'i (törevlendinnişlerdir. Fransa iie ürdün de bu konuda nratabakatUnnı bildirmişlerdi. Güvenlik Konseyi Başkaru, üyeleri toplantıya çağmlmadan sekiz ülkenin temsilcileri ile Genel Sekreter ü Thant Güvenlik Kon seyi toplantı salonuna gitmisler di. Ancak, Güvenlik Konseyinin cuma gününden önce ve her halde Baçkan karar vermeksizin top lanamıyacağı çok geçmedeo anlaşıldı. Ingilterenin Konseye sunacagı karar tasaruı Uç maddeden ibarettir: • PorteUze Mossmbik'teo Rodezyaya petrol akıtmaması için çagnda bulnnulması. # Rodezyaya petrol götllrmek flzere Beira'ya gitmekta olan tankerler hangi ülkenin bayrağını taşıyorlarsa o ülkeye tankerJe yolunu değiştirmesi için calimat rermesinin bildirilmesi. O tngütereye Rodezyaya petrol götürmek fizere Beira'ra giden tankerleri gerektiğinde zor kullanarak durdurma yetklsi verilmesi. Tasan kabul edüdiği takdirde Birlesmiş Milletlere üye her ülke karann kapsamına giren hUHimleri uygulamakla sorumlu olacaktır. • TEM DELHİ Dünya sağlık güoü münasebeti ile bir konuşma yapan Hindistan Sağlık Bakanı Bayan Susila Nayar Hindistanda dakikada 20 bebek doğduğunu açıkladıktan sonra doğum kontrolnna taraftar oldugunu belirtmiştir. • BERLİN Batı Berlinde nehre düşen Sovyet jet uçağının enkazı, dün gece çamurlu sulardan çıkarılmış ve iki havacının cesetleri ile birlikte Sovyet makamlarına teslim edilmiştir. • ŞAM Snriye Devlet Başkanı Nnreddin El Ataşi, Baas Partisinin kuruluşnnun 19. yıldönümü münasebetiyle yaptığı konoşmada, Irak hükfimetine şiddetle çatmıştır. • LEFKOŞE Cumhurbaskanı yardımcısı Dr. Fazıl Kü çük, önceki gün, öğleden sonra Lefkoşedeki Amerikan Eüyük Elçisi Belcher'i kabul ederek bir süre görüşmüştür. Halbuki Pekin tamamen zıt bir yoldadır. Kavgayı, bir savaşa kadar varmamak şartıyla mümkün olduğu kadar kızıştırma yolunu seçmiştir. Çünkü Pekin, insanlığın dörtte birinin dünya camiasmdan uzaklaştınlmasmın tek sorumlusunun Amerika olduğunu ıspatlamaya çalışmaktadır. Bir Rızıl Çin .meseleleri uzmanı olduğum iddiasında değilsem d^ Pekin ile Washington'nı uzlaşmalannın imkânsızlığı açıktır. Temel gerçek şudur: Henüz sona ermemiş Çin iç harbine müdahale etmis ve Formoza Adasmda, kıta Çinde devrilen rejimin kaluıtısı üzerinde bir askeri protektorya kurmuşuzdur. Ikisi de bugün birer realite olan iki Çin, yekdiğerlerine öldüresiye düşmandırlar. Birinin zaferi, diğerinin mahvı anlamuıı taşımaktadır. Ve Amerika, andlasma ve şerefi ile, Çinin Formozadaki parçannı savunacağına dair vazgeçemiyeceği bir taahhüde girlsmiştir. Maamafih, kavgamn cesur ve ileri görüslü devlet adamlanna yaraşır bir tutumla yatıştırılamıyacağını düşünmek için hiç bir sebep yoktur. Bu, ancak cmrünü doldurmasmdan sonra yatıştınlabilecek cinsten bir kavgadır. Mao Çe Tung ile Çan Kay Şekin bansmalan ihtimal ve ümidi yoktur. tkisi de iki Çin politikasını kabul etmez ve zaten bu kendilerinden beklenemez. Zira her ikisi de, hayatını, tek bir Çinin varlığı ve kendisinin de bunun lideri olduğu faraziyesine vakfetmiîtir. 150 YILDA «Son 150 yüda: Avrupa ancak bir kaç kere tehdide nğradı. tlk bulaşma dalgası, 1817 de Hindistandan çıkıp Batı Rusyaya kadar geldl ise de Avrupaya yayümamıştı. Daha sonraki ve çok tehlikeli bir salçını 1826 da Hindistandan çıktı, 1830 da Moskovaya geldi, peşinden Petersburg, Berlin, 1832 de Edinburg ve 1834 de Amerika bulaştılar.» Avrupa ikinci defa 1879 da Hindistandan çıkan salgına yakalan dı. Üçüncüsü, 1891 de geldi. Bu da Hindistan kaynakJı idi. O za man Robert Koch ve daha başka araştırmacılar etraflı incelemeler yapmış ve elverişli aşılan geliştir miş bulunmalarına rağmen, Avrupanın 1909 dan 1910 a kadar tek rar bu âfetin pençesine düşmesi önlenememişti. Besteci Peter tljitsdh Çaykovski, kurbanlanndan bir tanesidir.» Beykoz Hukuk Hâkimliğinln 18.2.196C tarih 965/109 Esa», 966/54 karar sayılı ilâmı ile OLGA adrnı OYA olarak, dinimi de tslâm olarak değiştirmlştir. FATMA OYA Cumhuriyet 3747 Toson 11NİSAN1966 PAZARTESi GONDNDEN İTİBAREN DEĞİŞMİŞ OLACAKTIR yeni telefon numaramız 634490 ECZACIBAŞIİLÂÇ FABRİKASI TORSİIKUUANMAMJŞ / J .U i\:'itlı Atinanın fnsnrısjıu ATÎNA, (a.a, Radyolar) akarios'nn tekliflerine uygun bir yol bulmak için Kıbns Mnhafız Birliği Komutanlığı konusunda Grivas'a yeni bir statfl hazırlayan Tunan Hükumetinin tasarısı Grivas tarafından reddedilmiştir. Bu suretle yeniden çıkmaza gi ren Grivas Makarios anlaşmazlığı, Atina Lefkoşe arasında ciddi bir kriz tehlikesine yol açacak hâle gelmiştir. Meselenin bu hâle gelmesi' Paskalyadan sonra tekrar ele ah nacağını göstermektedir. Rumca gazeteler ve Rum haber kaynakları önümüzdeki hafta içinde bu konuda daha hızlı gelişmelerin vukuunun muhtemel olduğuğuna işaret etmekte meselenin yarattığı krizin uzayıp gitmesinin millî dâvâya da zarar verdiğini belirtmektedirler. Ote yandan Atina Ajansı Rum Dışişleri Bakanı Kipriann'nun Çl rimokos ve Kostopulos ile göru$erek Tunan hükumetinın ordu meselesi fizerindeki plânını aldıgını bildirmiştir. Kiprianu'nun plânı Makarios'a getirmek üzere bugün veya yarın Lefkoşe'ye dönmesi beklenmektedir. Kiprianu akşam üzeri Makarios'a telefon ederek son durum hakkında biıgi vermiştir. Biz Amerikalılarm da bilmesi gerektiği gibi, bir iç harbin yaralarmm sarılıp unutulması asla kolay değildir. Kendi iç harbunizin üzerinaen 100 yıl geçmiştir ve eski düşmanlıkları unuünuş, yeni bir kuşağm fışkırmasına ancak zamanımızda tanık olabiliyoruz. Aynı gerçek, hükmünü bütün bölünmüş ülkelerde icra edeceğe benzemektedir. Gelecekte, Mao Çe Tung ile Çan Kay Sekin dünyadan göçüp gitmiş olacağı bir günde, Pekin ve Taypeide kavgayı yatışttracak yeni bir kuşak elbette doğacaktır. Buna benzer bir sonucun Almanyada da ksrşunıza çıkması mümkündür: Stalin ajanları ve Sovyet aleyhtarları, Naziler ve Nazi aleyhtarlan dünyadan göçüp gittikten sonra memleket yeniden birleşecektir. Bu, Asyada genel bir uzlasma ihtimalini hayli uzak bir mesafey* koymaktadır. Çünkü, inancuna göre, tatmin edilmis. bir Çinin iyi niyeti ve iştiraki olmadıkça, Aıyada bir uzlaşmaya varılması tasavvur edilemez. Dolayısiyle jöyle bir kritik problemle karsı karşıyayız: Uzun bir SÜre, .beÂki de, rjîr.k\4gakboyunca, .^Jijıcinj ^HâjfbeÇpemij hiç kimsenin istememesine rağmen patlak vermesi her zaînan mümkün büyük bir savasa sebebiyet vermeden nasıl yaşayabilirizT • Uzlaşmaya varmamızdan önce geçmesi gereken uzun zaman zarfında nâzik barışı korumak problemini çözmek için, büyük bir savaş açmak gücüne sahip bütün ülkelerin, büyük bir savaşta her şeyin kaybedileceği, buna mukabil hiç bir şeyin kazanılamıyacağuıı müdrik olduklan gerçeğinden hareket edebiliriz. Bu, inancuna göre, kıta' Çin için olduğu kadar, Rusya ve Amerika için de doğrudur. Hiç kimsenin bir çatışmaya sebebiyet vermek arzusunda olmamasın» rağmen, atılacak bir adunı hiç kimsenin önleyemiyeceği «ekild» diğerlerinin izleyeceği, kaygırun ana kaynağını ve tehlikenin en büyüğünü teşkil etmektedir. Başkan Johnson'ın iyi niyetlerinden süphe etmek için hiç bir sebep olmamıştır. Büyük bir savaşı önlemek ve küçük savasa da son vermek niyetlerinde samimidir. Fakat savaş hedeflerini sınırlamasını iyice bildiği şüphelidir. Güney Vietnamı hür ve bağımsız bir ülke yap mak ihtirasının gerçekleştirilmesi neredeyse imkânsızdır. Önümüzdeki tehlike, erişiimez bir hedef peşinde durmadan koşmamızdır. 'B" yazuım Türkiydekl neşir hakkı sadece «CUMHl RİYET. gazetesine aittir.) Bclünmüs iilkeler Hareket noktası M görmeden buzdolabı almayın Hong Kong'da hava gergin HONG KONG, (AP) 5 iddet hareketleri ile altüst olmnş bulunan Kowloon şehrinde yaşamakta olan iki milyon Çinlinin polisin nümayişçilerin üzerine ateş açması üıerine bir kişinin öldügünö, iki kisinin de yaralandığını dün gece öğrenmesinden sonra yeni ve daha siddetli ayaklanmalann başgöstereceginden korknlmaktadır. Hükumet sözcüsü tarafından açıklandığına göre ölen genç, nümayişçilerden müteşekkil bir grupun bir otomobili devirip ateşe verdikleri sırada polisin ateş açması üzerine vurulmuş bulunmaktadır. Kowloon şehrinin sokaklan ikinci gece olarak nümayişçilerin çıkardıkları yangınlar, tahribat ve yağmacıhklarına sahne olmuş bulunmaktadır. VEFAT Niyazi Turgan. Samime Altmbaş, Süheylâ Boytorun'un anneleri. Seyfi Altınbaş, Nuri Boytorun'un kayınvalideleri. Sungur, Meral, Hamdi, Haluk, Metin, Çetin, Merih'in büyükanneleri, S«ma, Ferda, Bülend'in jıineleri ZEHRA SAZAN "İşte Doğan ve Esra! Her zamanki gibi gene yaramazlık peşindeler. Acaba hangisi daha çok şeker alabilecek?.. Mücadeleyi seyrederken kıyafetleri dikkatimi çekti. Esra'nın elbisesi Doğan'ın bluzu yanında gözle larkedilecek kadar beyaz... bembeyazdı. Annesinin TURSİL kullandığı nasıl da anlaşılıyordu..."' Etrafınıza bakınız... Tursil kullanan, aileler 'derhal belli olur. Tursil bütün tecrübeli ev hanımlarının kullandığı saf sabun tozudur. Tursil'le yıkanan çamaşırlar keçeleşmez; yumuşaklığınıi muhafaza eder. Tursil elleri bozmaz. Az Tursil çok iş görür. İşte bu yüzden Tursil'in satışı bütün,diğer markalann satış toplamından fazladır. 7 Nisanda Ankarada vefat etmiştir. Cenazesi g Nisan mübarek cuma günü Hacıbayram Camiinden kaldırılarak Allahm rahmetine tevdi edllmiîtir. EVLÂTLABI Cumhuriyet 3745 TURSİL kolay yıkar temiz yıkar: TASHtH 6 nisan 1966 tarihinde Osmanlı Bankasında yapılan ikramiye çekilişinde yüzbin liralık ikramiyeyi kazanan hesabın numarası 73013 iken 7 nisan 1966 tarihinde yapılan ilânda sehven 820786 olarak yazılmışür. Keyfiyet tashihen ilân olunur. Yüdız: 500/3746 DOKTOR ARANIYOR Özel dispanser için, Çocuk ve Kulak Mütehassıslan aranıj'or. Telefon: 48 78 68 farkedilecek derecede daha beyaz yıkar HJRSÎLgözle PCŞİN 3500 TL 11,5 AYAK TAKSİTLe 205 TL PEŞİN 205 T.L AYDA «!00 U PEŞİN | TAKSİTLE 3200 190 T.L PEŞİN T.L. 199 T.L A"OA 3800 TL 9 AYAK jklSl Coddesi 30 Telı49 96 00 49 96 01 ÜÇKEN KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog