Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ÎKÎ 9 NJsan 1966 CUMHURİYET KANSER SAVAŞINDA ERKEN TEŞHİS Dr. Süreyya ATAMAL KANSERİ VAKTİNDE ANLAMAK İÇİN 7 ÖNEMLİ ÖĞÜT: 0. ®. Bir çok tedavi ve ineelemelere inatçı yaralarda ve iyileşmesi jüç olan şişlikler, tümörlerde. Kadinlann gögnslerindeki periyodik ynmrnlarda, boynn, omuz ve kasık bezleri şişkinliklerinde. Her çeşit sigil ve ben'lerdeki renk ve cüsse deçişikliklerinde. Devamlı hazımsızlık ve ve yntknnma şikâyetlerindc. tnatçı gıcık, sürekli öksürük ve ses kısıkhklarında. Vücudün herhangl bir yerindekl olağanflstü akmtılarda. Düzensiz Mensirnasyon, Menopoıdan sonra kanamalar ve kan sızıntıIannda. Bunlardan birisi farkedilir edilmez, vakit geçirmeden, derhal doktorunukoşunuz!. ganlakla snçsnz bir beze ynmrnlandır kl, yalın bir tedavi ile çabucak geçebilir; ama, gerçekten kanser çıkarsa o zaman bu dnrnmda hastaya nispeten daha yararlı olabiliriz. Ameliyatı çok ba* sitlir. Operatör önemli bez doknlannı vücntta bırakabilir ve bunlarda iyileşme şansı da mükemmeldir. Bundan ötfirii Dr. FLASKAMP, her bayana, her gün aynanın karşısında memelerini kontrol etmesini, şayet bir küçük bfizülme veya başka bir değişiklik görürse derbal doktoruna koşmasını tavsiye etmektedir. Aynı metot, jenital bölge ve civarı için de yürörlüktedir; düzensiz kanamalar, olaçaniistü, sebepsiz akıntılar bir kanser işareti olabilir. Bunun için de biricik yol, doktorunun çerekli muayeneleri yaparak Erken Teşhis için BtTPSl gibi muayene metotlannı tatbik etmekle, çoğunlnkla erken teşhis imkânı görüldüğü için, ya zamanında yapılmış muayene ile hasta moralman rahatlar veyahut zamanında ameliyat olarak hastalığın daha fazla ilerlemesine mâni olunur. Kronik değişimlerden korunmak için suçsuz gürünen bir sakatlığın daima tedavi edilmesi gerekir. Şayet, doktor alârm işareti olarak bir kasıntı ve çok şükür bir kanser tesbit etmeyip de bir şeker hastalığı teshisi koyarsa, hasta için de büyük bir önem tasır. 45 ile 65 yaşlar arasında olan erkeklerde, biraz önce söylediğimize göre mide kanserine de çok raslanmaktadır. Bugün akciğer kanseri Sn sırada gelmektedir. Prensip olarak, birkaç hafta devamlı öksüren ve verilen öksürük ilâçlan etkisiz kalan ber kiside kötü bir tümör başlangıeı düsünülebilir. Bilhassa 40 yaşının flstttnde bulunan insanlarda 20 sene süre gnnde 20 sigandan fazla sigara içenlerde, özel bir tehlike var olmaktadır. Teşhis için en emin yol, röntgen muayenesidir. En önemli ve zararsız görâlen bir alârm işareti de, gıcık şeklinde gelen kronik öksürüklerde röntgen muayenesinin erken yapılmasının değeridir. Bu muayeneye raŞmen öksürük gene geçmiyorsa, erkek veya kadın, sigara içsin içmesin, seri halinde röntgen Uontrolünden geçirilmelidir. Biz hekimler arasında su parola yürfirluktedir : «Kritik yaşlardaki hastalara röntgen yapılmaksızın öksürük reçetefi verilemez !..» Mide kanseri süphelendigimiz hastalarda da ilk belirti henüz kesinleşmemiştir. 40 60 yaslar arasında bulunan bir erkekde i; görme gücfi günden güne azalır veya dinlendiği halde dahi ba gücü elde edemiyorsa. o vakit aile doktornna başvurmak en doğru bir yol olur. Zaten, günlerce süregelen bir mide boznklngn bir pürgatif ile düzelecek basit bir gastrit olabildiği gibi, bize bir mide kanserinin başlangıç sinyalini hatırlatmasi bakımından da çok önemlidir. Radyo ve ötekiler! S.RUSYAveFRANSA Ibrahim ÇAMLI esaslı değişime paralel olarak, lç özgürlük meselelerinde de önemli Sngilterenin barışçı çabalan naadımlar attıklan inkâr edilemez Isıl en belirli şekilde Amerikan Hükümet ve idare organlarının. ' çizgisi lçinde gösterüebiliyor hattâ tüm sistemin rejimin temel sa, Sovyet Rusyanınkiler de en lerine dokunmamak suretiyle ser kolay Çin çizgisi içinde belirtüebl]bestçe gerilebilmesi yanısıra. bumektedir. Bu da, her ikl devletin nun en belirli misali Sovyet yazar İngilterenin Atlantik havzası ve larına tanman serbestliktlr. (iktisadî felsefelerdeki ayrılığa Bolşevik ihtilâlini kökünden red rağmen) çok partili demokras) deden Dr Jivago romanı yazan geleneği içinde tabU müttefiki A Boris Pasternak sayfiye evinde temerikayı, Rusya ise Avrupa • A? kaüde sevkedilmişti. Aynı nitelikya kara parçası ve (bütün çatışte bir yazar olan Valeri Tarsis'e malara rağmen) komünist ideolodokunulmamış. bilâkis İnçiltereye jisi içindeki tabiî müttefiki Çini çıkış vizesi verilmişti. Tarsis'in Coexistence noktasına getirme çaİngilteredeki beyanları sonunda balanndan doğan benzerliklerinvatandaşlıktan atılması ise. «Hilr dendir. Amerika nasıl emperyaDünya» içinde rastlanmıyan bir olizmi İle Batı • Doğu banş içinde lay degildir Takma adlarla yurt beraber yaşama düzenini zorluyor rtısma Sovyet aleyhtarı yayınlar t?,, Ç\n d e n ı ı l ı t a n k o m n n ; 7 m ı i l e çöndermekten mahkum Andre Sı bu düzenl öyle zorlamaktadır. Yal nıavski ile Yuri Daniel'in durum nız şu farkla ki, Çinin tutumumın ları biraz tarklıdır. Ancak, şekl) bazı mevzil çıkışlar hariç, nazaıi ne olursa olsun, fikir suçu diye kalmasına mukabil (1), Amerika bir şey tanımadıgımıza göre. bu Küre ölçüsünde bir hareket içinmahkumlyetlerin karşısında oldudedir ve bu hareket Çinin saldırSumuzu da söylemek isteriz. Began karakterini yumuşatmak şöylirtmek istenllen sadece Sovyetler le dursun biisbütün katılaştırmakdeki değişmedir Nitekim bizde de tadır. Bu ve daha önceki yazılanemsallerine rastlanan bu mahkumızda da defalarca ve yetkili kay miyetlerin dünyada yarattıgı bü naklara dayanarak belirttiğimiz vük tepkiyl, Stalin devrine göre bu noktaya böylece bir kere daha çok hafif sayılacak bu cezaların parmak basüktan sonra, Rusya ve bugünün Rusyasına yakıştırılmadıÇinin dünya olaylan içinde mukagının bir belirtisi, dolayısiyle söz yesesine gelelim. Ve bir kere da konusu değişimi doğrulayan diğer ha Vietnamdan başlıyalım: bir husus olarak kabul etmek gerekir. ovyeUerin müttefiki Dofu Avrupa komünist devletleri ile Uişkilerine gelince. buradaki değişimin en son misali olarak Romanyanın Comecon'da Sovyetlere cektifl rest zikredilebilir. Ancak Sovyetlerin tüm tutumlarına bir olay çok ağır bir gölge düşürmektedir O da Moskovada ovyetler Hanoi İle Güney Vi23. Komünist Partisi Kongresine etnam Milll Kurtuluş CephesiCezayir Milll Kurtuluş Cephesi ile nin programlannı ve tutumlaberaber eski Oezayir Komünfst nnı tam olarak desteklemektedirPartisinin dâvet edilmesi gafı yaler. Bu destekleme diplomatik alanda oldugu gibi, Hanoi'ye ken nısıra Sovyet idarecllerinln, Türk toplumunun hayab, çabalan, oludisini savunmak için uçaksavar şumu ve Umitleri ile hic bir ilglsi silâhlan vermek suretiyle madde olmıyan, bu toplumun dışında duolarak da yapümaktadır. Fakat ran ajan niteliginde bir kişiyi. bu Sovyetler, Vietnamlüarın 1954 Cetoplumun vasakladığı bir siyasi nevre anlaşmalanna dayanan hakfelsefenin temsilcisi olarak konlı şartlan altında bir barıştan başüreye kabul re selâmlamalandır ka bir barışa karşı olmalaruıa rağ Sınırları «trafmda ve bütün diinmen, Hindiçini bölgesinde barışın, savaş daha fazla yayılmadan, yada gerçek bir banşın kurulmasmı arzu cden Türk ilericisinin gö bir an evvel kurulmasını Istedikle7iinHp bn V>qreV»t ütnnıd'»n knt\ı rini de bütün tutumları ile belli niyete kadar giden ters bir davetmektedirler. Oysa, Çin Halk janıştır. ** 4*ijl^ üç yeni banş merkezi: Londro, Paris, A* >skova: 2 o 0 Q. 6. •«•• •••• >••• •••• •••• ascr hiç za Kanser nedir? anser, çok eski bir hastalıktır. Tâ 15. yüzyıldan, Işa'dan önce bir papiros fizerine yazılınış bir yazıda: (Hiç bir şekilde tedavi edilemiyen bir yumru, tümör!) diye bahsedilmektedir. Büyfik Romah tıp bilgini GLAUDİUS GALENUS, Isa'dan (129199 yıl sonra). bngün dahi bir değer tasıyan tümörlerin ayrımını yapmıştır. O, yaradılışa nygun olarak, normal büyüyen tümö'rlerle, yaradılış knrallanna nymıyan tümörleri birbirinden ayırd etmiştir. Kanser hakkındaki bugünkü bilgllerimiz, canlı hücrelerin birdenbire arsızca bâyfimeieri, çoğalmalan, parçalanmaları ve yeni yeni hflereler doÇurmasıdır. Bu sağlam hücrelerin hangi sebeplerden ötfirii bu şekilde dejenere olarak bütfin organizmayı kaplaması, bugüne kadar henfiz açık olarak belirtilmemiştir. Yalnız, snnn da söyleyelim ki, hücreleri öldfirmiyecek dereeede zararlı olan maddeler, bazı ballerde dejenere olarak bir kanser hficresine dönraesine tesir edebilirler; bunun için de en uygun olan örnek StGARA'dır. Tütün dnmanında kanser dofurar maddeler bnlunduğn kaçuulmaz bir realitedi.. Söz gelişi, gırtlak kanserine tntulan hastaların •'•100 ü lirara içenlerdir. Bnnların içerisinden ancak ••18 i akciğer, ağız ve dil ve idrar yolları kanserlerine tntnlmnş olanlar bnlnnnr; bn mavi dumandan kaçınanlarda bn çesit bir kanser beklenemez. Kanser sigara iliskilerine rağmen, görünüste gağlam yapılı bir çok sigara tiryakilerine hemen her gün rastlarız. Bn gibl sağlam organizması olan ayral baıı kişilerin meslek bayatlarınm da odern kanser tedavisinde yalnız radikal, siçok etkisi vardır. Meselâ, devamlı ormanda, açık rnrjikal tedavi veya Işın tedavisi hattâ havada dolasan bir orman metnnm ile, her gün Psisik tedavi de içine girmek üzere medikal tegtb'iT içerisinde, egzoz gazlerinin lehirli havasını davilerin hiçbirisine çerektifi şekilde bel bağlayntmak zornnda kalan bir memarnn bayatı gibi. Frof. FLASK4MP, UCanser prebiemi) adîı.. namaz. Bu^ün. tıp dünyasında, imkân nispetiryle^. radikar oper»»yon yapılagelmektedir. Herhangt eserind* ya»dığr'5ibİ,"1ıerke«l nyarmay» dSvet bir sebepten ötürü ameliyat olamıyacak bir duederek. kanserin kisl için tek bir belS olmaktan rumda olanlarda kanser, ibtiyatla söylenecek oçok kansere gBtflrecek sebepleri, giinün zehirlursa, hayatı tehlikeye sokraaktadır. Çogunlukla lerinden herkerin komnması gerektiğini ve kanser ilâçlan ile harab olan hücrelerin büyüherkes için kanser tehlikesi olduğnnn, toplnm yüp çoğalmalarını frenleyerek, onlan knrntup ve sağlık probleml halinde incelenmesini tavöldürmeye çalışılmaktadır. Bilhassa tümör teda•iye etmektedir. visinde (Hormon tedavisi) ile önemli ilerlemeler m ehlikell boya maddelerf, mnzir böcekleri vardır. Bazı hastaların hormon tedavisinden son* öldfirmek için kollanılan ve sebzelerle ra kansere tutuldukları fobisi yersizdir. Hormon meyvalann fizerinde biriken bir çok zehirli tedavisi çok eski zamandanberi süregelen bir temaddeler endüstrisinin zehirli gazleri veya nedavi metodndnr. Kanserli hastalara tatbik edihirlere karışan pis sular hakkında bir çok şeylen hormon tedavisi ile kanser düğürn ve bezleler yapılmış, gerekli tedbirler alınmış ise de, rinde hiçbir sekilde bir çoğalma, üreme görülmeşimdiye kadar yapılan kanunlar ve alınan tedmiştir ! Talnız bnrada önemli bir noktaya el kobirlerin hiç birisi yeterli görülmemistir. S5z sreyahm : İçerisinde yüksek dozda hormon buluIişi, yapma gübre problemini ele alalım: Bir nan bazı preparatlar, tuvalet kremlerini devamlı kaç araştıneının kabnl ettijine göre, yfiksek olarak kullanmaktan kesin olarak sakınmalıdır. konsantrasyonln maddeler diğer başka faktörBunların fazla kullanılmasında bazı van etkileri lerle birllkte birlestikte tehlikeli olmaktadır; bakımından da birçok hoş karsılanmayan deri halbnki, yapma gübrenin bizler için hayatî önehastalıklanna sebep olunmaktadır. mi vardır. Meseleyi hangi yönden alırsak alaKanser savasında Işmlama tedavisi ile daha lım, kanser probleminde daima yeni yeni zoriyi basanlar sağlanmaktadır. Çok etkili aletlerin lnklarla karsı karşıya kalınmaktadır. özet olayardımiyle doknlara yüksek doz ışın verilmek rak, biz kanserin gerçek sebebini bilmedikçe snretiyle, diğer sağlam dokuları tahrip etmeksigenel tedbirlere başvnrmaktan başka çaremiz zin, ışın verilebilmektedir. Gerek ışınlama sırayoktnr. Şöyle ki: sında ve gerekse ışınlamadan sonra mükemmel Doğru bir beslenme, ve etkili Genel tedavi gelmektedir. Bnnunla kö Zehirlerden korunma, tfi etkiler men olnnduğn gibl, hiç olmazsa taham Bilhassa, kanser tümörfi olarak meydana mül edilebilinecek bir duruma getirildiği de muçıkacak bir şişliğin erken anlaşılması. hakkaktır. Bn şekilde organizmanm dayanma Bnçünkü bilcilerimize göre, rahim kanserin kudreti de genel olarak önemli bir sekilde düzelden zorln kadınlann dörtte uçfl tedavi edilebimektedir. Doktor tarafmdan verilen (Perhiz relir. Tamamiyle sifa bnlmnşlar ise, ortalama çetesi) nin de önemi vardır. Hastanın operasyondörtte birden daha fazladır. Tedavi randımanıdan sonra hangi proteini alacağı, ne kadar vita ı nın az oluşu sadece kadıniarın doktora geç gidişmin, mineral maddeleri knllanması gerektiği de lerinden ötürüdür. Göğüs kanserinden zorn olanöneAlidir. lar en elverişli vakalardır. Bnnların içerisinden odern tıp, her şeyden önce kansere karşı daha fazla yıkıcı olanı kalın barsak ve akciğer aslS kndretsiz degildir; şn kadar ki, birkanserieridir. Mide kanseri de bn orçanlarla ayçok kanser hastalıklannda, şüpheli hastanın dokm sırada gelir. Hemen bütün hastalar maalesef tora gelip mnayenesi çok önemlidir. fşte bn (Dadoktora geç ararlar. nışma süresi) ki, bütün kadın ve erkek hastalarının knrtnlması veya geç kalınmış ise kurtarılamamasma sebep olunur. Bagüne değin kansere merika Tabipler Kurumn Baskanının aşakarşı henüz bir ilâç bnlnnmadığı için, her çeşit tedbirlerin ahnması zarnridir. Bn bakımdan 40 ğıdaki sözleri kayda değer bir özellik tasır : yaşını geçen her ferdin aile doktorlan ile sıkı (Kanser, diğer hastalıklara kıyasla daha ilişkiler kurmasına, daima dikkatll olmasına ve fazla titizlenmeyi gerektırmektedir. Beş dakika erken başlayan işaret v« irhlikeli değişiklikleri bir hayatı kurtarabilir; her bayan sık sık göğüsramanında doktornna göstermekte titizlenmelilerini doktoruna muayene ettirmesine zorlanmadir. Aksi takdirde doktornnm, «ararsız sarılan lıdır!). Dikkati çeken her hastalık belirtisi bir bir değişiklik için, size veya yakınlannıza «Ha«kanser olmasını da gerektirmez; bir bayanın mef alık ilerlemis, geç kahnmıstır !..» demek «omnmesinde bulunan nfak bir sertliğin. düpmün dadı olabilir. ima kanser olduğuna delâlet etmez, Bunlar ço Rusyanın Ingiiterenmkine benzer meseieleri S sebepleri, çok aşan, onu gelecek 10 yıllann dünya poUtikası yapacak bir düsünce sistemine dayanmaktadır. Bu düşünce sisteminın basamakları söyle sıralanabilir: O NATO kalkan Sovyet tehlikesi sonucu olarak lüzumsuzdur. Q Amerikalıların hâkim olduğn birleşik sa vunma sistemli bir NATO. Amerikanın Küre ölçüsündekJ maceralanna sürüklenebilir. Bu mahzurlar karşısında birleşik bir NATO yerine Batılılann kaderleri ni tâyinde serbest olacaklan ayn, hafımsız ittifaklar kurulabilir. Bu basamakları çıktıktan sonra \anlan geniş politika plâtformurıda ise şöyle bir manzara görülmek tedir Zoriama Dolitikası ıçinde olan Amerika. Avrupadan ıızaklaştırılmış. buna mukabil Coexistenee bile aşılarak, vanyana vasama verine bilrikte vaşamanın ilk adımı olarak So»yet Rusyaya işhirliği eli uzatılmıştır Avrupa artik Atlantikten Urallara uzanan büyük beşeri bir bütündür. Fakat bu Çinin ve tlzak Doğunun reddedilmesı demek degildir. Çin tanınmıştır ve Uzak Doğunun bareket ve mukabil hareket içinde ideal denee eetirecek sosyal oluşumuna dokunul mamaktadır. Fransanın bu politikası, barışı, tngiltere ve Rusvanın vaptığı çibi sadece önleyid tedbirlerle korumak için degildir. Gelere^in harısını kurmak içindir NOT: Bu yazı tasarlanırken dünya barışına hizmetleri dokunmuş Yugoslavva, Mısır. Hindistan, Pa kistan gibi tarafsızlar unutulmuş degildir Ancak, yeni gelişmeler i çinde yeni unsurlar olduklan İçin tercihan Londra, Paris. Moskova söz konusu olmuşlardır (1) Newsweek, 7 Mart, 1966. (2) Nitekim Çinliler Dahome. Bunındi'den çıkanlmışlardır. Bu da sübversif hareketlerin üçüncü devletlerin müdahalesıne lüzum kalmadan karşılanabileceği tezini docrulamaktadır. (3) Tibet'in 1950 de işgali ve 10Ö9 da özgürlük hareketinin şiıl detle bastınlması ile eene 195» da başhyan Çin Hint hudut çatısması. bu vesile ile zikre dilebilecek olavlardır. (4) Newsweek. 4 Ekim. 1965. (5) Sovyetlerin bu yönde yeni ve olumlu bir hareket i. 1? Devlet Cenevre Silâhsızlanma Konfe ransınm 237. toplantısına (Kon ferans 4 yildanberi devam etmektedir) getirdikleri tekllftir Bu teklife tröre nükleer devlev ler. nükleer ohnıvan devletlerr. bu sil&hlan onlara karşı kullanamıyacaklanna dair garanti verecekler. buna muka bil nükleer silâhlan olmıyan drvletler nükleer silâhlar ima) ettnlveceklerini ve topraklanna bu Mİâbları sokmıvacaklannı taahhüt edeceklerdir. 195'î Rapacki plânını andıran bu teklife Wilson geçen Şubatta Moskovada dolaylı bir sekilde katılmıştı. Dt^ZELTME: Geçen vazıda «Fow Group» un «Bow Group» olarak okunmasını rica ederiz. S Türkiyede radyonnn ne demek oldnfennn Hten bllirdim; am« bir küçük deneme ile bir kat daha ögrendim. «Komünizm ne demektir? Türkiyede komünizm tehlikesi var mıdır?» konnln bir açık oturum için çağnlmıstım. Gıttım, konnstnm. 2,5 saat süren tartışma, yaymlanmak için 50 dakıkaya indirildi. Çeşitli ellerden geçti, çesitli biçimlerde titizlikle makaslandı. Bn 50 dakika içinde bana verilen zaman sanınm 10 dakıkadan fa«la değildi. Tartışmacılar içinde bir meslektaş vardı, bir de profesor. Boyle oturnmlarda bir ortadan, bir sagdan, bir de soldan konuşmacı istenir ki konnsmalar zevkli ve dengeli olsnn, Üstelık her kesimden fikrin savnnması yapılsın. Ancak ortada olsun diye çafrılan profesör arkadaş. sağcı olarak tanınmış meslektaşımızın da sagına geçti. Böylece açık otnrnmda bol bol : Türkiyede komünizm tehlikesi vardır, aman dikkatli olalım. yoksa komünistler bizi yerler... tezi savnnnldn. Ben de gayet basit birtakım gerçekleri, gayet sade ölçülerle bir miktar hem de çok az bir miktar ortaya koydnm. O kadar 5nemli bir olay defildir bn. Telâs etmek de gerekmeı. Herkes düşündüğünü söyler. ve tartışma biter. Ama bitmedi.. Bir haftadan beri Adalet Partisinin organlannda ve sağcı kesimde bir telâs. bir gürültü ve bir heyecan... Başyazılar, fıkralar, makaleler yazılıynr. Hattâ bizim yakınlanmızda bile sesler yükseldi. Başbakan ise Anadoln Ajansına bn konuda özel bir demeç vererek : « Komünizm üzerinde cereyan eden münakaşalarda fikirler öylesine yarılış ve öyle^ine ters vazedilmektedir ki, Türkiyede bir komünızm tehlikesi olmadığı. komüniztnin korkulacak bir şey bulunmadığı, bunun bir kurunfu olduSu, bu gibi korku ve kuruntuların yersiz olduğu idrtialarıntn rahathkla ortaya atıldığını görüvoruz. ( . ) Türkiye .içırı asıl tehlike komürizm deSil^ir. fa>!İzmdir şeklindeki iddialar eafletin rlelilidir.» dive tartısmava katıldı. Baxvazarlardan biri ise «Radyoya el konulması» gerektlglnl lleri sürdü. Bu zavallı telâsın sebepleri nedir? Polis, Rnsyadan ithal edilen Vivaldi, Beetboven, Bach. Mozart plâklarını toplnyor. Komünizm tehlikesi vardır, komünizmle mücadele edelim diyenler riilünç hikâyeleri birbiri ardına pivasaya sürmeye çalısıvorlar. Bir cadı kazanı kaynatmak için nefeslerini tüketivoriar. Kendlleri hesabına da. memleket hesabına da hiç iyi etmiyorlar. 1%0'a kadar «Türkivede komünizm tehlikesi vardır» parolası kullanılarak Tiirkiyede fikir özçttrlüfcü kısıtlanmıs, reformlara karsı konnlmns, dâvalanmızm konnsnimasi önlenmis. sosval adaletin lâfı edilememis, grev diyenler hapsedilmis. sosyallzmin s'sini agzına almaktan herkes korkar oimnstn. Bütün hnnlar Türkiyeyi büyfik cöküntüve ve 27 Mavıs thtilâline götflrdfl. Komünizm tehlikesi vardır dive çıfırtkanlık yaparak Türklyede tedhis havası yaratmak ve fikir özçürlütünü kısıtlamak istiyenlerin basına patlıyacaktır gene kabak. Akılsıılıhn bir dereeesi vardır. Toplum alerhine çenislettifi malın. mülkfln ve servetin Ostfinr vayılıp her iktisadî tenkid karşısında : Komünittler feliyor diye feryat etmek, aklım pevnir ekmekle yemiş olanlara fizriidür. Komfinizmi Istemivorsan «servet düsmanlıgı va^ılıyor» dive cıihracajhna, memleket içindeki gervet sefalet farklarını azaltacak tedbirler alıran. Sosyal adalet reformlannı gerceklestirecek tedbirlfrin karsısına çıkmamn. Topraksıztara toprak. issizlere is. evslzlere ev, doktorsnzlara doktor saglamak İçin çareter düsüniilGvor. reform teklifleri rapılıyor; bn teklifler üstune adam ribi efilirsin. Bir eeri Asya toplnmn manzarasmdavız bagün. Servet ve sefalet oclan rün geçtîkçe keskinleşmektedir. Bir yanda servet ve sefahat içinde yasıyan bir azınlık. bir yanda sefalet ve açhk Içlnde siiriinen bir cofunluk Bövle bir manzarayı ne Fransa'da, ne Inçiltere'de. ne Rusva'da. ne Çin'de, ne Bulearistan'da, ne tsveç'te eörehiiirsin. Görsrn jtörsen tran Şahının ülkesinde görürsün. O tran Şahı ki, «encecik Oniversiteli öjrencileri komünistlikle itham edip müebbet hapse «ötiiren bir düzenin basındadır. Devlet kapısında mütevazı bir memnrken bir yabaneı lirketr komisyonculnk edip milyoner olmak açıkgözlüğünfi rösteren kişilerin : Türkiyede komünizm tehlikesi vardır.. diye çıfırmasına inampamr ^eı»f Bir otoriter komiinirt «iüıenh #*«ekt«n istemiyen adam.komantzmi ça*ıracak toplum ş>rtl«r*im«Jfoeltıneye çalısır. Radyorta 6n aakikalık bir konuşma karsısmda etekleıi tntnsmnş gibi ortaklaşa kampanva açanlann telisı acınacak bir manıaradır. Onlar isterler ki Radyo tek sesll bir filet «Ibi onlann Istekleri TÖnünde zımbırdasın. TRT"ye karşı açılan hüeumlar, bafımsız knmmlara ve Anayısaya tahammülsüzlüfün gösterileridir. Radyoya girip Bach'm, Vivaldi'nin plâklannı bile kırmak isterler 27 Mayıs düsmanlın... 27 Mayıs Devrimi Menderes'in radyosnna el koynp bagımsıtlaştırmıştı; şimdi 27 Mayıs düşmanlan bagımsız radyoya el koyup karşı ihtilâlj tamamlamak hırs.ndadırlar. Tedavi M •••• •••• •••• •••• M Erken teşhis • •• *••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••t««**B • HIIIIIIIItllIIIIIIIIIIMIIlllll • •«••••••••••••••••••••a • Yüksek Deniıcilik Okulu Müdürlüğünden C I N SI Miktan Muhammen bedeli Ura krş. 28000 00 26340 00 23820 00 65211 oe 46536 Muvakkat teminat Ura krş. 2100 1975 1786 4511 Eksiltme Gün ve Saati 26/4/1966 26/4/1966 26/4/1966 26/4/1966 10.30 11.00 11.30 14.45 Eksfltme Şekll Ekmek Zeytinyağı, sabunlar ve zeytin tanesi 40.000 Ad. 52Ü0 Kg. 00 SO 50 00 Kapalı z*rt Kapalı zart Kapalı zart Kapalı zart Nebatı margarln yağları Çeşitli kuru erza^ Vaş sebze 3700 Kg. 2531U Kg. 23300 Ad. 68610 28210 Kg. 36200 Ad. 68010 3600 Demet so 3491 00 36/4/196* 16.00 Oıtlyaa Kapalı sarf hlBfLİ&nn4A 1 Okulumuzun 1966 mall vuı sonuna kadar yukanda cins ve tnlktan yazıh 2 3 4 5 gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usulü İle eksiıtmeya konulmuştur. Bu ışe ait eksiltme şartnnıneleri ber gün mesai saatlerinde Ukul tslemler ŞefUglnde görülebillr. îsteklüerin 196« yılı ticaret odası belgesl, geçicl teminat makbuzu ve tekllf mektuplannı lhale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri gerektlr. tsteklller bir partiyl teşkil eden maddelerin her birine ayn avri tekllf vereceklerdlr. Heyeü umumlyesl Uzerinden yapılacafc renzilâtlı teklifier ^abul edilmtyecektir. thale. Ortaköyde Okul binRsında, Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Postada vftkl geeikm*ler nazsn itibar» alınmaa. (Baım 10698/3715) sürmesini istediğini göstermektedir. Zira Pekin bunun dünyada tüm barış çabalarını yıpratacağı, kurulmak istenen Coeristence yapı srnın temellerini kemirecegi ümldindedir. Bu arada Sovyetlerin 'Hanoi'ye gönderdıkleri yardım malzemesini Çinlilerin toprakların dan geçirmediklen de zikreriılmelidır. İki tutum arasındaki fark az gelişmis bölgelerdeki slyasi olsun, iktisadî olsun, tüm bağımsızlık mücadelelerinde de görülmektedir. Sovyetler bu memleketlertn siyasi haklarını diplomatik plânda, Birleşmiş Milletler Güveniik Konseyî veyaGenel Kurul pl&tformundaki mücadeleleri ile savunur, lküsadi bağımsızlıklarını uzun vadeli, düşük faizli kredilerle güçlendirmeye çalışırlarken, Çinlilerin çabaları daha ziyade bu memleketler dahilinde sübversif (yıkıcı) hareketlerde bulunmakla belirmektedir. Tanzania, Burundi, Dahomey v.b. bunun misalleridir (2). in Halk Cumhuriyetinin Küre üstünde huzursuzluk adalan yaratma çabasmın bir misali de Küba'dır. Küba'mn ne kadar haklı, Amerikanın ne kadar haksız olduğunu daha evvel belirtmlştik. Pakat bir ara KUba, Amerikan tahriklerine karşı mukabil tahrikler politikası içinde idi. Bu, çinlilerin Küba'yı etkllediklerl dönemdir. Oysa, bugün Sovyet etkisl altında olan Küba sadece kararlı bir savunma hali içindedir. öte yandan, Hint • Pakistan çatısması sırasmda Çinliler savası uzatmak ve yaymak gayesiyle Hlndistanı tehdu ederken, Sovyetler GUvenlik Konseyinde ateş kes emrlnl desteklemisler, Taşkent Konferansına kadar glden yapıcı bir rol oynsnn»lardır. tkl devletin tutumu arasındaki fark tam olarak bu yılm *a?ında Havana'da toplanan Üç Kıta Dayanışma Konferansında meydana çıktı. Çin delegesl, emperyalistlerle lşbirliği yapmakla itham ettiğl Sovyetlerin Vietnam'm yükünü ha fifletmek İçin neden Almanyada bir cephe açmadıklannı soruyordu. Bu soru içinde Çinin tüm tutumu mevcuttur (3). Sovyetlerin ise diğer milletler delegelerinin bü yük çogunlukla reddettikleri bu tekllfe sadece omuz silkmeleri, 1956 dan bu yana yUrüttükleTİ Coeristence politikasınm yeni ve gllçlü doğrulaması olmustur. Buglin Sovyetlerin Coexist«neeı politikası yalnız Batı ile banş içinde yaşama çerçevesi lçlnde kalmamakta, 24 Ocak 1966 tarihll Newsweek'in dedigi gibi tkind Ci han Savaşı sonrasınm en önemll diplomatik olaylanndan olan Taşkent Konferansı ile bölge çatışmalannın hallinde de uygulanmaktadır. Amerikan yorumcusu Emmett John Hughes, bir Amerikah diplomatın kendisine «Bugfin Amerikanın bütün önemll davranışları Sov yet itidal ve aklına dayanmak zorundiidır» dediğiı.î söylemektedir (4). Sovyetlerin dünya banşını koruyucu rollerln! «îogTulayna bun dan Önemll söz oiamaz (S). Fransanın bağıms'Zlıöı on günlerin ana konusu olan, özellikle Cumhuriyette bol bir şekilde verilen ve yorumlanan Fransa • NATO ilişkilerinin tefernıatma inmiyeceğiz. Pransız politikasında bugün esen büyük rüzgânn başlangıeı, her türlü Enteg rasyona (Mületlerarası birleşikliIiğe) karşı olan De Gaulle'un çok kişisel ve milliyetçi tutumu olabi lir. Nitekim NATO olayından bir yıl önce, 1965 Temmuzunda, Pransa Ortak Pazann tarım fonlannın milletlerarası bir kontrola tâbı tutulmasma ltiraz ederek bu örgütü sekiz ay müddetle boykot etmişti. Ancak Fransanın bugünkü siyasetl, nlsbeten dar sayılacak bu S PAZARTESI'ye 1965 den bugüne Dünya ve Türkiye •••••••••••••••••••••••••••••••••lllıaıaıaııaıaıaaa>aaılI Ç A high level bilingual executive of Turkish nationality with administrative experience who is familiar with the/ Turkish and American educational systems. Apply by writing in english describing your educational background and work experience. Also include your age, address and telephone number through which you can be r,eached. Send application to P.K. 1033, Yenişehir, ANKARA. WANTED ııı\ı ıııuıııııı MÜHENDİS ARANIYOR BUYÜK BİR İLÂÇ FİRMASI ELEMAN ARIYOR İlmî büroda bütün gün ça'ısabilecek, İngilizce diline vakıf, askerliğini yapmış; RESSAM Güzel Sanatlar Akademisinden veya Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Gıafik Bölümünden mezuıı, askerlik görevini tamamlamn, 30 yaşını geçmemiş; SATIŞ MÜMESSİLİ Türkiyenin muhtelif bölgelerinde istihdam edilmek üzere 30 yaşını geçmemiş, askerlik görevini yapmış, İktisat Fakültesi veya İktisad! ve Ticar! IlimJer Akademisi mezunu; ADREMA MEMVRU Lise veya Sanat Enstitüsu mezunu, askerliğini yapmıs ve 25 yaşını geçmemis; Yüksek Sekreterlik Okulu aezunu veya Lise mezunu olup, Daktilo Kursunu ikmâl etmiş olan jıteklüerin blr fotoğraf, Uişik el yazüı hâl tercümeiennı PJL 138 Galata İstp.nbul adresine yollamalan rica olunur Müracaatlar gizb tutulacakür. Reklâmcılık 1542/3712 TIP DOKTORU Cumhuriyet 3?27 BesLktaf, Levent, Mecidiyeköy, Ayazağa arasmda anayol üzerinde 10 15 dönümlük bir arsa aranmaktadır. Fiatı ve durumu ile birlikt» P.K. 681 GALATA adresine yazılması rica olunur. Cumhuriyet 3728 İkl Bayan Tiyatro Oyuncusu Aranıyor. 12 ay kontratla Kıbnstaki Türk Cemaati Tiyatrosunda çalışmak üzere tecrübeli ve tercihan Konservatuar mezunu bayan tiyatro oyuneusu aranmaktadır. Taliplerin oynadıkları piyesler, mufassal hâl tercümeleri ve fotoğraflan ile birlikte Dcrneğimize müracaatlan rica olunur. Kıbrıs Türk Külttir Derneği Adil Han, kat 3 No: 7 ^^^^^ Yenişebir Ankara Cumhuriyet 3744 Trabzon Bölgesi Karayollan Şantiyelerimiz için tecrübeli İNŞAAT MÜHENDİSİ, ŞANTİYE ŞEFİ ye MAKİNE MÜHENDISİ aranmaktadır. Müracaat: P.K. 962 İstanbul Tel: 27 20 25. Cumhuriyet 3740 İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Miidiriüğünden: İmtihanla okulumuza İngilizce okutmanlan alınacaktır. Ajağıdaki sartlan haiz isteklilerin 14 nisan 1968 perşembe günü saat 17 ye kadar Müdürlüğümüze bir dikkçe ile başvurmalan rica olunur. 1 Üniversite veya Yüksek Okul mezunu olmak, 2 Yabancı dil öğretimmiie tecrübe sahibi bulunmak. İmtihan 15 nisan 1966 cuma günü saat 10 da Yabancı Diller Okulunda yapılacaktır. (Basm 10831/3730) Kapalı Zarf Usulü İle Muhtelif Gins Kablo Alınacaktır Muhtelif müessese ve fabrikalarımız için satın alınacak muhtelif cins kablonun evsaf ve miktarlarını gösterir liste Müessesemiz Alım V. inci grupta görülebilir. • 1 Kapalı teklif zarfınm üzerine Manisa/58112 yazılmak suretiyle en geç 14/4/1966 tarihine kadar Müessesemiz veya Karaköy Bankalar caddesi İstanbul gubemiz holündeki alım teklif kutusuna atılması veya bu tarihte Müessesemizde bulundurulacak şekilde gönderilmesi lâzımdır. 2 Teklifler arasında şartlanmıza ve fhtiyacımıza en uygun olanlar tercih edilecektir. Yakup Demir olayı DENIZCIUK BANKASI T.A.O. DAN: Aşağıda yanlı malzeme alınacak 1 KUZİNE: 1 adet Son teklil tarihl 18/4/3966 dır. 2 SİNEMA MAKİNASI: 1 »det 16 m/m Teklif verme müddeti 26/4'1966 akşamına kadardır. Şartnameıeri Malzeme Müdürlüğü veznesinden temin edlWbÜlr. CBum 10835/3734) S ovyetlere alt bahsl somıçlandır madan, Rusyanın lç durumu hakkında da baa gerçeklerl fardah e!»o«ktır. SÜMERBANK ALIM VE SATIM MUESSESESI (Basın 10575/3729)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog