Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Milletler ve Hükümdarlar Tarihi Çevirenler: Zakir Kadirî Ugan Ahmet Temir Yeniden bastınlan ciltleri Bakanlık Yayınevleriyle bütün kitapçüarda satılmaktadır. Ix 10., Ixx 9., lxxx 10., IIx 10.50 ' liradır. (Basın 10842/3664) Taberî umhuriyet KURUCUSÜ YUNUS NADÎ KUÇUK KADINLAR Louisa Alcott'un bu çok ünlü ve nhlâkî romamnm çocuklar ve gençlik için kısaltılmış şkeli Varlık Büyük Çocuk Kitaplan serisi içinde iki lira fiya'la yayınlanmıştır. Herkesin seve seve okuyacağı bu kitabı bilhassa kızlarımız mutlaka okumahdırlaıj. ( tlâncıhk: 2569/3683 42. yıl sayı 14972 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta K u t u s u : lstanbul No <246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 98 Cuma 8 Nisan 1966 Meclis Gecekondu tasarısının tumunu kabul etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde dün Gecekondu Kanun Tasarısının tümü üzerindeki görüşmelere de' vam edilmiş, tasannın tümü kabul edilerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. Saat 15 de toplanan Meclis'te çoğunluk olmadığı görUlmüş ve Başkan Ahmet Bilgin, otunımu saat 16 ya bırakmıştır. Saat 16 da istm okunarak yaptlan yoklama sonunda, çoğunluk olduğu tesbit edilmiştir. Hayrettin üysal (CHP), ilk söıti almış ve zor tedbirleriyle gecekondu yapımının önlenemiyece ğini söylemiş, «Gecekondu meselesi, köklü reformlann yapılmamış olması sonucudur.» demiştir. TİP'li Kemal Nebioğlu, gecekondularda blr mllyon 200 bin vatandaşın oturduğunu bildirmiş, «Arsa supilikasyomı, lfiks inşaat durdurulmadıkça, toprak reformu yapılmadıkça gecekondu kanunu istenileni vermiyecektir.» demiştir. KATSAYI MECLİSTE KARARLAŞTIRILACAK GÖSTERGELER BAZI ÇEVRELERDE TEPKİILE KARŞILANDI f HUKOMETİN TALEPLERİ: M a l î i m k â n l a r ı n j )" ANLAŞMALARLA tesbıtıne başlandı ı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) flsteşsrlar »eviyeslndeki toplantılarda tesbit edilen, memurlann alaoaklan maaşlara esas teskil edecek sınıf göstergeleri pazartesi veya salı günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında incelenecek ve son seküni alacaktır. Bundan sonra, içinde «katsayı» teklifinin de yer alacagı Genel Kadro Kanunu hızırlıklanna Maliye Bakanlığında başlanaeaktır. Yetkililer, Genel Kadro Kanun Tasarısının bu ay bitirilip Meclise sevkedileeeğini belirtmektedirler. IK Anlasmaların tek metind* toplanması, Amerikalı personelin durumunda değisiklik. Uslerdeki uçakların cephonesinde mutabakat İLGİLİ İSTEKLERİMİZ AMERÎKAYA BİLDÎRÎLDJ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) M D ışişleri Bakanı Dısan Sabrl Çağlıyangil, dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyük Elçisi Parker T. Hart'ı, Dışişleri Bakanlığuıa dâvet ederek, kendisine Türkiye'nin ikili anlajmalar konusundaki göriiş, düşünce ve teklülerini yazılı olarak bildirmiş tir. KABINE DEĞİŞİKLİĞİ BU AY İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK Ankara, (Cumburiyet Bürosu) Kabine içinde yapılması düşunülen değişikliğin bu ay içinde gerçekleştirileceğı AP çevrelerince belirtılmiştir. Bazı AP Genel Kurul üyeleri, kabine değişikliği için haziran seçimlerinin beklenmıyeceğıni, bu ay sonuna kadar değişikliğin yapılacağını teyıd etmişlerdir. , YCZÜ ASIK BAKANLAR Tek anlaşma Öte yandan önceki gün yayınlanan sınıf göstergeleri çeşitli tepkilere yol açmıs bulunmaktadır. Kat sayı tesbiti emurlann alacakları maaşları kesin olarak hesaplıyabilmek için göstergeltrden sonra katsayı'nın tesbiti gerekmektedır. Katsayı ile göstergenin çarpımından elde edilecek rakam memurlann alacakları brüt maası gösterecektir. M Dısişleri Bakanı thsan Sabri Çağhyangü'le Büyük Elçi Parker T. Hart arasında iki saate yakın süren görüsınede, Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin NATO'ya girişinden bu yana Amerika ile imzaladığı ikili anlasmaların, çoğunun uy gulamada gerçek amaçlanndan uzaklaştığını, bu anlaşmalann dışmda bazı uygunsuz kaıdeler meydana geldiğini belirterek, Türkiye'nin bu anlaşmalan bir ana anlaşma içine toplamak ve bunlara yeni bir anlam vermek arzusunda olduğunu söylemiştir. AP Temsilciler Meclisi bildiri yayınladı Ankara, (Cnmhurıyet Bürosu) Adalet Partısı Temsilciler Meclisi çahşmalarını bitirmis ve çalışmalar hakkında dün bir bildiri yayınlanmıştır. Bildirıde, «Partimiz, kısmî Cumhnriyet Se natosn seçimlerine her zaman oldufn gibi büyük bir şevk, heyeean ve inanç içinde, bflyttk milletimlzin teveccübünden emin olarak girecektir» deniimektedir. Seçimlerde de en iyi neticeyi alacaklannı ileri süren AP lilerin bildirisinde özetle şöyle denilmektedir: «Bazı çevrelerin medenî mfîcadele usulleri dışındaki davranış larda bulunmakta ısrar ettikleri maalesef müşahade edilmiştir. Demokrasi fazilet rejimidir. Binaenaleyh siyasî mücadelenin fa ziletli olması rejlmin tabiî icabıdir. tftira, isnat, tezvir ve karalamanın faziletle ve bn sebeple de demokratik düzenin değişmez esaslan ile alâkası olamaı. Memleketimizin huzur ve refahı için büyük milletimize karşı yapmıs oldu^umuz taahhütlerimizin tahakkukunu teminen tedviri lcabeden kanunların bir an evvel Parlâmentodan çikarılması en tabiî ve münakasasız olan hâldir. Bn itibarla Parlamentoya sevkedilmi» bnlunan kannnlann çıkanlması Büvük Milletimizin tasvibinde bulunan Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Reorgonizasyon tkili anlaşmalar konusunda Türkiye'nin göriiş ve düşüncelerinl bildiren muhtıra, özetle, « NATO anlaşmasınm 3. maddesine göre kurulan tesislerin, Türkiye'de görev yapan Amerikan personelinin durumlannda yapılması gereken reorganizasyonu» kapsamak tadır. Bokan konuşuyor Org. Cynal Tural Haldun Menteşeoğlu, tenkidleri cevaplandınnış v» ösetle fualatı söylemıştir: «Gecekondu meselesl tnemeleketimizde yeni bir mesele değildir. Gecekondu meselesini önleyecek tedbirler pek tabiî kanunlarda yer alacaktır. Bu bakımdan Sayuı Behice Boran'ın (geeekondu meselesi kanunla halledümez, sanayileşme ile haUedilir) görüşüne katümıyoruz. Bu görüşü ideolojik bir bağlantının tezahürii olarak taymetlendiriyoruz. Gecekondu sosyal ve ekonomik sebeplerle ortaya çıkmıştır. Bu sebepler şunlardır: İşsizlik, medeni şartlardan mah rumiyet, sosyal. ve kültürel ihti Arkası Sa. 7. Sü. 4 d e Söz alan tmar ve tskan Bakanı Genelkurmay Başkanı geldi Tahran'da yapılan CENTO Ge nel Kurraay Başkaniarı toplantısına katılan Ve dün yurda dö nen Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural «önemli askerî meseieler üzerinde dlkkatle durduk. Göriiştneler çok derin bir anlayış havası içinde neticelendi» demiştir. Tural, programın yuklü olduğunu ve toplantı gündeminde 30 dan fazla konu bulunduğunu belirtmistir. Devlet Personel Kanununda katsayının her yıl Bütçe Kanununda gösterilmesi öngörülmüşken, bu defa 1966 yılı Bütçe Kanununun 33 üncü maddeti i'« katsayı tesbiti Genel Kadro Kanununa bırakılmıştır. Göstergeler, Bakanlar Kurulunda son seklini aldıktsn sonra kurumlar hazırhyacaklan kadro tekliflerini Maliye Bakanlığına bildirecekler, Maliye Bakanlığında birikecek olan bu kadro teklifleri, Genel Kadro Kanunu adı altmda toplanacaktır. Bütün kadrolar bir araya geldikten son ra eldeki finansman kaynakları gözonüne ahnarak «katsayı» hesap edilecektir. Bu esas dahilinde tesbit edilmiş olan «katsayı» teklifini de taşıyan Genel Kadro Kanun Tasarısı Meclise gıdecek ve burada son şeklini alacaktır. Yetkililer, Genel Kadro Kanununun bu ay içinde hazırlanabileceğıni belirtmişlerdir. Uçakiar için istekler Yine Türkiye'nin yazılı teklifleri içinde söz konusu tesislerde bulunan savas ve istihbarat uçak tiplerinin esaslara bağlanması. bu uçakların taşıyacağı cephanenin karşılıklı mutabakata göre düzenlenmesi bulunmaktadır. Millet Meclisı koridorlarıtıda dun bazı Bakanların asık yüzle dolaştıkları iki üç kışılik gruplar halinde toplanarak bırbırlerıyle fısıldaştıkları görülmüştur. Bu Bakanlar arasında bı!ha<;«a Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat, Çalışma Bakanı Alı Nailı Erdem, Milli Eğitim Bakanı Orhan Dengiz dikkati çekmijtir. Dün öğleden sonra Meclise gelen Başbakan Süleyman Demir el saat 15 e doğru Mecli<:teki Baş bakanlık odasına bazı Bakanlan toplamıştrr. Bu arada koridorda ki basın mensuplanna Bakanlar Kurulu toplanacağı bildirilmiş, ancak toplantıya sadece 12 Bakan katılinıştır. Bu tonlantıda B» • kanlardan Cihat Bilgehan Rafet Sezgin. Paruk Sükan, Hasan Dinçer, Ahmet Topaloglu, Seyfi öztürk, Edip Somunoglu, Orhan Dengiz'in bulunduğu tesbit edilmiştir. Ancak bu toplantı çok kı Arkası Sa. 7. Sü. 8 de Bakanın açıklaması Dışişleri Bakanı Çağlıyangil, saat 12 den 13.4S e kadar süren görüşmeden sonra, gazetecilere şu açıklamayı yapmıştır: •tkili anlaşmalar konusunda Hü kumetimizin düşünce, görüş ve tekliflerini, kendisine (Büyük Elçiye) bir muhtıra ile bildirdim.» dirdim.« TANKER KAPTANI SORUMLU GÖRÜLDÜ İki Rus gemisinin Üsküdar açıklarında çarpışması ve liman da vukua gelen yangın olayı i!e ilgili soruşturma Savcılık tarafından sonuçlandırılmıştır. Soruşturma r»eticesinde Tanker kaptam sorumlu görülmüş ve hakkında dâva açılmak üzere dosya Sorgu Hâkimliğine verilmiştir. Öte yandan Şilep kaptanının olayda suçsuz olduğu anlaşıldığından hakkında takipsizlik kararı verilmıştir. unün Gorunuş Katsayı ne olabilir? Devlet Personel Dairesi öteden beri katsayının 5 olması görüşünu ıleri sürmektedir. Katsayı 5 olduğu takdirde taban göstergesi 70, tavan göstergesi 250 olan Devlet personel kademesinin en altında bulunan yardımcı hizmetler sınıfına mensup personel hizmete ilk gırdikleri zaman 350 lira ve hizmette en yüksek mevkie geldiklerı zaman 1250 lira brüt maaş alacaklardır. Ancak gene yetkililerin belirttiğine gore, 5 katsayısı, memurlann aile ve mahrumiyet ödeneği alacakları hesaba katılarak düşünülmüş bulunuyordu. Oysa 1966 yıh Butçe Kanununun bir maddesine göre Devlet Personel Kanununun aile ve mahrumıyet ödenekleriyle ilgili hükümleri bu yıl uygulanmıyacaktır. Bu durumda personel arasında en düşük gösterge almış bulunan yardımcı hizmetler sınıfında ılk işe başlayan bir hizmetli, isçiler Arkası Sa. 7. Sü. 5 d« Bayramın ilk günu Sultanhamamdaki Gürün Hanın bitişiğine bir gecekondu diken arıkgözler, ikinci günü vitrin takıp arkasından «ticarethane» levhasım asınca, gecekondulannın yıkılmasuu önlcmişlerdir. Mal sabibinin itirazı halen belediyede incelenmektedir. Patrikhane Çağlıyangil Hart göriişmesınde, Dışişleri Bakanı, A.B.D.'nin Patrikhane konusunda bazı resml beyanlarda bulunmasuun, özellikle, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mc. Arthur'ün, Hugh Scott adlı Senatöre yazdığı resmi mektuplann Türk kamu oyunda üzüntü ve tepki yarattığını Büyük Elçi Hart'a bildirmiş, konu üzerinde kendisinden bilgi talep etmiştir. Büyük Elçi Hart da, derhal Washmgton'dan durumu sorarak, en kısa zamanda aydınlatıeı bilgi getireceğini Dışişleri Bakanma söy lemiştir. 1923 ten Atatürk'ün öliimune kadar geçen dönemi aslında 10 yülık bir dönem olarak kabul etmek gerekir. Hem de 1929 krizinin bütün dünyayı kasıp kavurduğu yıllardır bunlar. Türkiye bu dönemde millî gelirini iki katına yakın arttırabilmiş, aynı zamanda bazılannca şeklî kabul edilen Batıbîaşma hareketlerinden bir kısmını başarmıştır. Bugün altından, üstünden, yanından çekiştirmeye ve yıkmaya çaüştığımız, o kısa dönemde başaıjlabilen devrimlerin üzerine oturtulmuş yapıdır. Ekonomlcisi kıt, teknik adamı kıt, hattâ sıra memuru bile kıt, geliri gülünç bir Türkiye kısa zamanda dünyada sözü geçer bir devlet haline getirilebilmiştir.' İnönü'nün kendisinden dinlediğimiz bir küçük hâtıra o dönemdeki güçlükleri yenme gücünün azametini göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Ismet Paşa Başbakan iken, Bakanlardan biri mütemadiyen para ister. Ancak bütçede istekleri karşüıyacak ödenek yok. Bu yüzden İnönü Merkez Bankasmı sıkıştırır, etnisyon yapması için. Bankanuı Genel Müdürii, Türkiyede o zaman para meselelerini bilen nadir kişilerden biri, aynı zamanda prensiplerinden en ufak tâviz vermeye yanaşan tiplerden de değil. Başbakan bir gün karşılıkb konuşup meseleyi hallet, mek için Merkez Bankasına gider. Genel Müdür sabırla kendisine para basmanın tekniğini, emisyonun nasıl enflâsyona sebep olacağını, karşüıksız para basılamıyacağını uzun uzun izab eder. Bu hâbrayı 1960 dan önce anlatan İnönü, enflâsyonu Başbakan olduktan çok sonra kendisine ders veren Genel Müdürden öğrendiğini açıkça söylemiştir. Türkiye, işte böylesine bir dönemde gelişmeye girebUmiş ve 2 nci Dflnya Harbinin güçlüklerini yine bu gelişme stokuyla karşılamıştır. Şimdi bir o zamamn teknik adamı, sermaye, insan gücü ve diğer kaynaklardaki kıtlığı hattâ bir Başbakanın enflâsyon emisyon Uişkisi hakkında Genel Müdürden ders alışını düşününüz, bir de bu zamanın şartlannı. İkisinin arasındaki fark mukayese kabul etmiyecek kadar açık ve seçiktir. Aradan iki nesil geçmiş. teknisyen kadrosu bugün için yeterli görülmese bile, aynı nitelikteki az gelişmiş ülkelere nisbetle büyük artı? göstermiş, nüfus bir misli artmış, mülî gelir 70 milyarlann üzerinde, sermaye birikimindeki gelişme gözle görülecek kadar ileri, okuma yazma oranı düşfik, ama halkm kendi meseleleriyle ilgisi bu düşüklükle ters orantılı olarak yükselmiş. Böyle bir ortamda biz elimizdeki gücü ve kaynakları yeterince •kullanamıyor ve günlerimizi hay • huy içinde lâf salatalan yapmak ve yemekle geçiriyoruz. 1950 Türkiye için büyük fırsatlar getirmişti, kullanamadık. Bir düzensizlik, bir karışıklık, kavgajar, eürültüler arasında 1960 ı buldok. 27 Mayıstan sonra ümitlendik Türkiyenin geleceği bakımından. Yeni Anayasa kısır rejim çekişmelerini halletmişti, özgürlük düzeninin fren nıüessescleri kurulmuştu, yeni kadrolarla yeni bir hamleye girebilir ve 19?3 ten 1938 e kadar geçen dönemde yapılanlann birkaç katını beg yıla sığdırabilirdik. Oysa bugün geriye doğru baktığnnız zaman gördüğümüz manzara hazindir. Sadece bir tek yılda kalkmma hızmı plânlamanııı öngördüğü oranda tutturabilmişizdir. Diğer yıllardakl düjüklük ise 1963 ün gelişmesini alıp götürmüştür. Normal mantığa göre idare edenlerin bu manzaraya bakarak ve eski tecrubelerden de esinlenerek yeni bir yöne girmeieri gerekir değil mi? Ne gezer! Aksine bugun Türkiye rejim dâvâlannuı yine temeit pilâvı gibi ortaya sürüldüğü bir ortama doğra hızla sürüklenmektedir. Adalet Bakanı her Allahm günü özel mahkemelerin kurulacağmdan bahseder, gazeteler, savcılann tâyin haberleriyle birlikte knrnazca yürütülen ve gittikce artan bir baskının altındadırlar. Dernekler, teşekküller hattâ tş adamlanna karşı bile şhndiye kadar görülmemiş bir tehdit ve şantaj uygulamasına glrişilmişttr. Parlâmentoda kanunlar sıra beklerken. sechn sistcmi değişikliği yüzünden engellemeler yapılmakta ve yasama orjranı iş göremez durumda günlerini geçirmektedir. Hükumete gelince kurulduğundan bu yana olumlu hiç bir şey yapamamasının sinirliliği İçinde günlerini gecirip durnyor. Muhalefet Ise sadece secim kanunu Ue rneşgul. Ya vatandaş? O yine mutsuz ve umutsuz. Tıpkı eski yıllarda olduğu gibl .. 13 Sendika Başkanı TÜRKİŞ'i suçladı TürkU'in kararına rağmen 67 günden beri devam eden Paşabahçe grevini desteklemeye karar veren 1Z sendika başkanı, dün müşterek bir bildiri yayuılamıslardır.. Amerikan yardımı asgariye indirildi VVASHİNGTON, (AP) B. Amerika dış yardım ışlerı başkanı Davıd E. Bell, Güney Vietnam harbi mali>etinin artması karşısında Başkan Johnson'un 3.4 mılyar dolârlık (34 mılyar lıralık) dış yardım programının «asgari seviyeye» ındi»ldığıni soylemıstir. Ancak Beynelmılel Kalkınma Teşkilâtı (A.I.D ) Başkanı. programın Amerikan çıkarlan ıçın muhım olan «katî ve realist tahminlere» dayandığını söylemiştir. Grevin durdurulması konusunda Işveren, Sendıkaları Konfederasyonu ile yapılan anlaşmayı ımza eden Turktş Yonetıcılerını, Türkİş Anatüzüğünü «ihlâl etmekle» suçlayan bıldirıde, greve devam edileceğı kayde dilmekte ve şoyle denılmektedir: «Türktş'in başmda bulunan diğer yöneticilerinin, en hafif tâbiriyle bu hatayı biran evvel görüp, aklı selime, gerçeğe ve kendine dönmesi en büyük ümidimiz ve ar zumuzdur. Bu yöneticilcrin. Türk işcisini ve sendikalarını hüsrana uğratmaya da haklan yoktur. Ga yemiz, bu büyük işçi teşekkülüne düşen gölgeyi silmek, Türkİs"i gerçek görevlerini yerine getirir halde görmektir.» Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Orhan Kemal'in 30. sanat yılı jübilesi yapıldı Komünizm propagandası yaptıgı iddiası ile Sultanahmet Cezaevinde tutuklu bulunan yazar Orhan Kemal'in 30 uncu sanat yı lı jübilesi dün saat 17 de GenAr Tiyatrosunda yapılmıştır. JübUede Melih Cevdet Anday ve Yaşar Kemal, Orhan Kemal' in kişiliği ve sanat yönü üzerinde konuşmuşlardır. Amerikalı Zenci Yazar James Baldvsrin de yaptığı konuşmada yazarlığın zor bir iş olduğunu belirtmiştir. Orhan Kemal'in eserlerinden ömeklerin de sunulduğu jübilenin sonunda yazann eşine bir tablo hediye edilmiştir. Türk lirasınııı dıs değerinde düsme var Ankara, (Cumhunyet Bürosu) Türk parasının dış dağerınde bazı duşmeler görülmüftur. 1965 yılının son günlerı itibarıyle, 1964 yıhna nazaran bu düşmeler önemli merkezierden New York'ta yüzde 3^, Beyrutta yüzde 2.1 ve Zürih'te yüzde 1.5 oramnda olmuştur. Kenditen ile konuştuğumuz yetkililer, 1965 yılında görülen bu düşmenin 1966 yılının ilk aylannda da devam ettiğını ve bunun «Geçen yıl boyunea gSrülen enflâsyonist baskının sonodı» olduğunu söylemışlerdir. Ocak ayı ıtıbarıyle sırafiyla 1965 ve 1966 yıllarında Türk lırasının dış değeri bu merkezlerde söyledirNew York Zürih (ldolar) (lîsv.Fr.) 11.00 2.72 11.30 2.78 Beyrut (1 Lüb. L ) 3.86 3.91 ANİTA EKBERG VE EŞİ Anita Ekberg'in satınaldığı iki mezar taşına el kondu Hiîton otelinin giriş kapısında duran lüks otodan önce meşhur film yıldızı Anita Ekberg indi. Sonra şoför, görenlerin şaşkın bakışları arasında kocaman, yassı, uçlanna doğru incelen, üzerlerinde kabartma ncsiiı celisi ile bir takım Arapça kelimeler bulunan iki tas indirdi. Taşiardan birinin üzerinde aynen şunlar yazıhydı: Şehir Tiyatroları tdare Heyeti seçimi dün yapıldı Şehir Tiyatroları İdare Heyetinin dün yapılan seçimlerini Müfit Kiper, Sami Ayanoğlu, Hüseyin Kemal Gürmen, Hadi Hün, Kemal Tözem ve Necmi Oy kazanmışlardır. Geçen idare kurulunda bulunan Vasfi Rıza Zobu, bu defa adayhğını koymamıştır. Belirtildiğine göre, Zobu Ertuğrul Muhsin olayı dolayısiyle îdare Kuruluna girmesi için yapılan teklifleri reddetmistir. «Müderrisi Kiramdan Manyasîzade Lutfullah Efendi Mah* dumu merhum ve mağfur Esseyyid Abdürrahlm Efendinin ruhuna fatiha. Sene: 1248 27 Zilhiccc Diğerinde ise şu yazı vardı: «Nevcivanım uctu cennet ba ğına, fırak'ı kaldı valideynln canuıa. Kutbül ariflyn Raufîzade Abdürrahim efendizade merhum Şeyh Esseyyid Mehem med Fazlı efendinin ruhiçün fatiha. Sene: 1227 9 Zilhicce». Anita Ekberg evini süslemek için Üsküdardan geçerken görüp beyendiği iki mezar taşmı satın almıştı. Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Ankarada bazı plâklar Sovyet orkestraları tarafından doldurulduğu gerekçesi ile toplattırıldı. Y AZIS IZ Ecvet GtÎRESİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog