Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

PUSTIKBOYALARINI ISRARLA ARAYINIZ umhuriyet 42. yil soyı 14971 KLRUCUSU VUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhunyet [stanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 36 22 42 97 22 42 88 22 42 9» KİRA KİRALİNA Panait Istrati'nin ününü Uk yayan DU önemli romanmı yirmi yıl önce Yaşar Nabi dilimize çevirmistL Çok beğenilmış olan bu değerli eser bu; zaman içinds altıncı ve Varlık Yayınlen arasında iördüncü baskısına erişmiş bulunuyor. Fiah 4 liradır. İlâncıhk: 2569/3627 Perşembe 7 Nisan 1966 MÜSTEŞARLAR TOPLANTİSINDA "TAVAN VE TABAN,, GÖSTERGELERİ TESBiT EDiLDi Prof. Ustiinel'in I demeci MAAŞ ALACAKLAR ? ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) "Farkh bir sanayileşme stratejisi izlememiz gerekecek,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) e\ let Plânlama Teşkılâtı Baş Danışmanı Profesor Tınbergen'ın Plân revızyonu ve fıat ariışları konusundakı sozlerı AID programlama Başkanı Profesör Ranis'in Amerıkanm yeni dış yardım politıkası hakkında Cumhurıyette çıkan deme ci üzerine Siyasal Bılgiler Fakültesı Profesorü Besım Üstünel (DPT eskı Müsteşarı) görüşlenni acıklamış ve «Bundan sonra Türkiye tarım üretimini artırmaya daha fazla önem vermek zorunda kalacaktır. Bu muhakkak sanavii ihmâl anlamına gelmez. Kakat, farklı bir sanayileşme stratejisinin izlenmesini gerektirir» demıştır. B asbakanhkta müsteşarlar se\ıyesinde yapılan toplantılarda Devlet Personcl Kanununun malî hükümlerinin nygulanması için çeşitli meraur sınıflarının tavan ve taban göstergeleri tesbit edilmiş ve bu göstergeler incelenmek üzere Bakanlar Knruluna sevkedilmiştir. Bakanlar Kurulu göstergelere son şeklini verdikten sonra Genel Kadro Kanuııu hazırüklanns Maliye Bakanlığında başlanacaktır. D GÖSTERGELER İnsatı yapısı Dk Ay uydusunun tarihî yolculuğu: O «Luna10» un dünya çevresindeki yörüngesi. Q Güzergâh tashihi. Q Frenlemeye geçmeden önce yönün ayarlanması. Q Fren roketlerinin çauşması ve «Luna10» un Ay'ın çevresindeki yörüngesine oturması. Q «Luna10» un boş roket kovanından ayrîlması. Müsteşarlar sevivesindeki toplantılarda tesbit edilen katsayı ile çarpıma ve memurların ilerde alacakları maaşlara esas olacak sınıf tavan ve taban göstergeleri asağıdadır. Bilindigi gibi, Millet Meclisince tesbit edilecek olan katsayı bu göstergedeki rakamlarla çarpılacak ve memurun alacağı maas bulunacaktır. Taban 70 olduğuna göre, katsayı eğer 4 kabul edilirse en az maas 280 liradır. S oldugu takdirde ise bu rakam 350'ye çıkacaktır. 70 ile en yfiksek gösterge olan 1000 arasındaki di|er maaslar aynı «ekilde katsayı ile çarpılacaktır. Bu arada listede görülen taban, o sınıfta alınacak en az maasa esas olan rakamı, tavan ise en yukarısını tesbit etmektedir. Meselâ yardımcı hizmetler sınıfında, gösterge 4 oldnğu takdirde, alınacak en az maas 280, en çok maas ise 1000 liradır. Memurlar sınıf tüzüklerine, kıdemlere, sicillere göre bn iki rakam arasında terfi edecekler. Ancak, yardımcı hizmet erbabının «B.s<ro alacafı maaş lOOo Ucayı geçemiyecektir Luna10» aydan i gönderiyor Peykle 18 radyo iliskisi kuruldıı Ay'ın çekim aianı ÜstuneJ konuşmasında şu konulara değınmıştır: Plân revızyonu «Birıncı Bes Yıllık Kalkınma Plânının plân dönemi bitmek üzereyken revızyona tâbı tutuJmak istenmesı ve dzellikle bu işin DPT dısında ve gızlı kapaklı çalışmalarla yapılmak istenmesı • eğer baberler dogru ise aklın slacagı bir ta deflldlr Plânın revizyono ç*k önemli az önemli veya önemsiz degişiklikler yapmak anlamında olmak üzere çesitli kademelerde ve kap samlarda yapılabilir. Fakat bunların hepsinin bir Anayasa kuruInsu olan DPT tarafından vapılması gerekir öyle sanıyorum kı, Devlet Plânlama Teskilâtımn haberi ol madığı halde, Sayın Basbakanın (Plânda revızyon vaptırıyoruz) yolundaki beyanları daha çok (Bazı çevrelerı memnun etmek için) sövlenmiştir. Ve mevcut plânın finansmanı ıçin gerekli (vergı gayretının) gdsterilemeyeceğini; 1966 proğrammda yazılı olmasına rağmen bir çok (tedbirlerin) alnımrvacaeını özellikle (toprak reformulnun vapılmıyacağını flstü kapalı sekilde anlatmak icin sövlenmis olabilir. Bunun dısında özel teknik mflşavirlerin (gubre projesi) (Çımento Projesi) gibi bir kaç yeni yatırım projesi üzerinde çabşmak Arkası Sa. î. Su. 4 de M ( DIŞ HABERLER SERVİSt ) OSKOVA Sovyet resmî ajansı Tass, Rus ay uydusu «Luna10» un ayın etrafındaki yörüngede dönmeğe ve ay yüzündeki durum ve şartlır hakkında arz istasyonlarına durmadan ilmî bilgi göndermeğe devam ettiğini bildirmiştir. Ay'ın etrafındaki yörüngeya pazar ge :esi oturtulan «Luna10» ilk insan yapısı £y uydusu olmuştur. Tas3, «Luna10» üe 18 radyo iliskisi kuruld'ijnınu da açıklamıstır. Alman telemetrik bilgiU's göre, «Luna10» daki bütün cihazlar mrmal olara'î çalışmaktadır. Peykin içinde araçların bulunduğu bolümde bas'nç 850 milimetre ve ısı 2426 santigraddır. «Luna10» un yörüngesinm dünyaya en yakın ve uzak noktalan tam bır kesınlikle tâyin edilmiştir. Yörüngenin ay'ın yüzeyıne en yakın mesafesi 350 kilome*re en uzak noktası 1,017 kilometredır. Donuşler arasındaki sure 2 saat 58 dakıka 15 sanıyedır. Sınıfın ad« Gösterge Bir sanayi heyetimiz Rusya'ya gidiyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sovjetlerın TurkıyeMe kuracakları sınai »sısle ılgılı ıncolemelerde bulunmak uzere, 16 kısı]ık bır Turk Heyeiı 22 Nısan'da Moskova\a yıdeceKtır. Sovyetler Bırhğınde bır ay kalacak olan Heyete Dısışlerı Bakanhğı 1. Iktısad Daıresı Başkan Yardımcısı Rahmı Gumrukçuoğlu Başkanlık edecektır. Heyete Devlet Plânlamadan da uzman Atıllâ Candır katılacaktır. Seydişehir'de kurulacak olan Alüminyum tesisi için gerekli enerjiyi istihsâl edecek ve Manav gat üzerinde inşa edılecek Homıg Hidro • Elektrik Santral ve Barajının insası konusunda, Tür kıye tarafından yapılan teklifı incelemek üzere, üç kişilik bır Sovyet Heyeti de bir kaç gune kadar Ankara'ya geleeekür. «Luna 10» dakı âletler arasında bır meteorıt kayıt cıljazıjle ayın yuzeyındekı gamma ışınlarının radyasyonlarını ıneelemeye yarayan bır spektometre^ ayın manyetık alanını olçecek bır manyetometre ve ayın yüzeyindekı kızıl otesı laayasyonların ve cıvardakı radyasyonların kay dına yarayan cihazlar bulunmaktadır. Tass Ajansının behrttiğıne göre, «Luna 10» un bellibaşlı gö Arkası Sa. 7, Sü. 1 de ÜS MÜ, TESİS Mİ? tkili anlaşmalar, sayın Demirelin çabasiyle nihayet bir terminoloji meselesi haline geldı. Yakın zamanlara kauar Başbakana göre Türkiyede A \ merikan üsleri değil, N'ATO üsleri mevcut idi. Şimdi ise ortaya yeni bir iddia çıkıyor: bunlar Amerikalılara aıt imis ama «üs» değil de «tesis» ımiş., Cs ve tesis, aslında aynı kökte birleşen ve arapçadan j üretilmis iki isim. Sözlüçe ş bakıyoruz; «herhangi bir sefer için merkez olarak seçilip ona göre donatılan yer, dayanak» yazıyor üs karsı • lığında. Tesis ise kurma ve kurnluş anlamına şeliyor. Demek ki, bu anlasmalarla Amerikalılar filân yeri «herhangi bir sefer için merkez olarak seçip ona göre donatmamıslar» da orada «bir şeyIer» kurmuslar smdece. Peki ama, acaba niçin kurmuslar bu «bir seyleri?» Kurulanlar langırt makineleri olsa, diyelim ki, amaç, hoşça vakit geçirmektir. Oysa, fabrika değil, radyo istasyonu değil, düpedüz hava alanları ve düpedüz askerî donatımla ilgili seyler kurulmustur, kurulmaktadır. Ve üstelik bu yerlerin kapılarında dalçalanan bol yıldızlı Amerikan bayrakları dır. Hâl boyle iken üs dememişiz de tesis demişız adına. Ne farkeder, lutfen sövler misiniz? *•*•* Votka projesi teslim edildi' Bu arada Paşabahçedeki Votka Fabrıkasının yıllık kapasitesini 2 milyon litreye çıkarmayı ve Rus tipi votka imalini öngoren, «Paşabahee Votka Fabrikasının Tevsii Önprojesi» Sovyetler tarafından hazırlanarak, Tekel Bakanlığına teslim edılmıştır. Çayırova Cam fabrikasının tevsii ve Asid Sülfrik tesisi ile ilgıli projelerde buay içinde tamam lanmış olacaktır. Diğer projelerin ise, haziran sonuna kadar hazırlanacağı belirtilmektedir. 3. Demîr Çelik müstakil olacak Diğer taraftan ön projesi Sovyetler tarafından hazırlanmakta olan 3. Demir Çelik tesisi için yeni bir idare kurulması düşünülmektedir. Bu konu ile ilgili çalışmalar ya pan, Sanayi Bakanhğı teknisyenleri, yeni tesisin, Türkiye Demir Çelik işletmelerine veya Ereğli Demir Çelik'e bağlanmasının mahzurlar göstereceği gerekçesiy le, yeni bir idare kurulması görüşünü benimsemişlerdir. TABAN TAVAN 79 Z5B Yardımcı hizmetler sınıfı 75 125 Küçük ıklim rasat hizmetleri sf. 200 Müezzin kayyum sınıfı « 80 80 300 Eğitmenlik hizmetleri sınıfı 80 250 Spor monitörlüğü sınıfı 80 300 Hastabakıcılan sınıfı 90 350 Gezici sağlık hizmetleri sınıfı EKVADOR'u joiıeten uç kı^ilık juntanuı »rdu tarafından işbaşindan uzaklaştırılma300 Lâboratuvar yardımcılıgı hiz. sf. 80 sından sonra Yerovi adındaki bir sivil başkanhğa getirilmiş, fakat karışıklıkların önü 210 Köy cami ve mescit imamhatip sf. 85 alınamamıştır. Resimlerde, Quayaqul'de polisle çarpısan öğrencilerin niimayişlerinden 90 260 Mübasir sınıfı iki sahne görülüyor. Nümayişçilerin çoklukla Hse öğrencisi olmalan dikkati çekmektedir. Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde 90 325 hastabakıcılan sınıfı Orman Fidanlama ve Bakım 90 275 memurları sınıfı Sıhhî tesisat ve kalorifer bakım 90 280 onarım hizmetleri sınıfı Elektrik isleri bakım onarım 90 280 hizmetleri sınıfı 100 350 Şoförlük hizmetleri sınıfı Cumhurivet Senatosu bakım ve 90 320 tesrifat hizmetleri sınıfı SİVEREK Asliye Ceza Mahkemesi salonunda Millet Meclisi bakım ve tesrifat dün sabah silâhlı bir arbede olmuş, biri jandarma eri 90 320 olmak üzere 4 kişi ağır surette yaralanmıştır. hizmetleri sınıfı 100 300 Gemi adamlan Uzun süreden berı ijlediği bir cinayetten dolaAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) 250 Teknisiyen yardımcılıgı hiz. sf. 100 yı aranan Abbas Sarıtaş, kan dâvasından rakibi olan Amerıkan Senatörü Hugh 100 300 Sefer Karlıdağın duruşması dolayısıyle Asliye Ceza Gardiyan sınıfı Scott'un «Patrikhane ile ilgili oMahkemesine geleceğini öğrenmiş ve Adliye binası 100 350 Daktilo hizmetleri sınıfı larak» Johnson'a yazdığı mektuiçinde pusu kurmuştur. Sefer, Yargıçın karşısma çı300 Orman muhafaza hizmetleri sınıfı 100 ba Amerıka Dışışlerı Bakan Yar kanldığı sırada gizlendiği yerden fırİayan Abbas, ta100 300 Mehter ve bando sınıfı dımcısı Mc. Arthur ımzası ile vebanca ile ateşe başlamış, mahkeme salonu ile Adliye Arkası Sa. 7, Sü. 6 da rilen resmî cevap, taşıdığı ıfanin bulunduğu hükumet binası karışmış, halk, avukatlar ve yar deler Ankarada tepkı uyandırmıştır. gıçlar kaçmıştır. Adliyede görevlı jandarmalar olaya müdahala Dıştşlen Bakanı thsan Sabrı etmışlerdir. Bu arada, kaçmak isÇağlayangil dün bu konuda kenteyen Abbas, yakalanmış ve jan disıne soru yonelten gazetetılere, darma nezaretine alınmışur. «meselenin tetkik pdıldıgini, va nlacak sonuca gbre gerekli göOlay sırasındağ Şeref in muhterülecek teşebbüslenn vapılaea&ılif yaralar aldığı ve komaya girdi ği anlaşılmıştır. Bundan başka jan nı» söylemıştır. darma eri HalU Beger, Adliye zaAmerıkan Senatosunda özellıkbıt kâtibi Aziz Dağdemir ile Hüsele Rumların sözcülüğünü yapan yın Oncuk muhtelif yerlerinden Hugh Scott'un «Amerikan Rum yaralanmışlardır. Ortodoksları lideri Sakovas'a Türkİş Birinci Bolge TemsilTürkiyede âyin yaptınlmadığı» ciliğinden 17 sendika başkanınm yolundakı yersız mektubu bu seiştirak ettiği uzun süren dünkü toplantıda Paşabahçe Şişe ve natörün Patrikhane ile ilgili ikin Cam Fabrikası işçilerinin 65 gün ci mektubudur. Ankara (Cumhuriyet Bürosu) den beri devam eden grevinin Scott'un, rnektupları ve özeldesteklenmesi ve bunun bir bil Millet Meclisi bugün saat 15 te toplanacak ve daha önce ka likle bunlara Amerıka Dışışleri dıri ile halk oyuna duyurulması Bakanhğınca verııen cevaplar ge rarlaştmldığı şekilde «(îecekonkarar altına alınmıştır. çen defa da, bu defa da TürkiTürkİş yöneticilerinin acı ten du Kanun tasarısı» üzerinde göyede tepki ile karşılanmıştır. ruşmelere devam edilecektir. kidlere maruz kaldığı toplantıda ayrıca altı kişilik grevi yürütücü bir komite seçilmiştir. Bu ko Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Mahkemede silâhlı arbede: Dört kişi ağır yaralandı Patrikhane meselesi Ankara'da tepki yarattı r Economist SUNAT11S BAŞKAlSLlĞf 17 SENDİKA KRİSTALİŞİ DESTERLEME KARARI ALDI MECLİS TOPLANIYOR Bazı öğrencı derneklerinin kapatılması isteniyor Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara ve Ortadoğu Teknik Üniversitelerinin çeşitli fakültelerine bağlı bazı öğrenci derneklerinin siyasetle ve tkinci Kuvayi Milliye adlı derneğin dini siyasete âlet etmekle uğraştığını tesbit eden Ankara Savcüığı, geride bırak tığımız haftalar içinde bu dernekler için dâvalar açmıştır. Savcılığın dâva gerekçesinde söz konusu derneklerin Cemiyetler Kanununun 30 uncu maddesine aykırı davrandıkları iddiasıyla kapatıimalan ıstenmektedir. ır 1 ** \ Y AZ I SI Z (Ingilterenin «The Economist» Derçisinde yayınlanan Türkiyey le ilgili bir yazıyı aşağıda veriyoruz.) Orgeneral Sunay'ın Cumhurbaşkanı seçilmesı doğru bır tercıhın ıfadesıdır. Sıyasi ıhtirasın sık sık yoğunlaştığı bır memlekette, politıkacıların aklı selım gösterdıklen nadır bır olaydır. 6 siyasi partının aralarında anlaşmaları sonucunda, ürg. Sunay Parlamentonun büyük çoğunlukla aldığı karar gereğınce Başkanlık gorevıne gelmıştır Bu karara son dakikada katılmayanlar, kendı başlarına hareket etmekten pek hoşlanan Bö Arkası Sa. 7. Sü. l d e Alnıanya 1 milyon işçi istiyor N'ürenberg (a.a.) Alman Ça' sma Bakanhğından açıklandığına gore, bu yıl içinde Almanyanın 1 milyon yabancı ışçıye daha ihtıjacı oiacaktır. Dun Hilton'da Çocuk Esirgeme Kurumu yaranna Faize • Sevim Modaevı tarafından bır defile verümiştir. Yukanda defilenın mankenlerınden İngıliz guzelı, Yves Saınt Laurent'ın pembe ıpeklıden, üstu taş ve boncuklarla işli, iki parçalı orijinal bir tuvaletini takdim ederken görülüyor. OP MODAS1 A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog