Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Soğukalgınlıkları jcin V/ICKS VVAPORUB '•Sürmek...Kâfıt/ir!" umhuri 42. yı! sayı 14970 K l ' K U C U S L VUNUS NAD1 Telgraf ve mektup adresı: Cumhurıyet [stanbvü Posta Kutusu: IstanbuJ No <İ46 Telefonlar: 2 2 4 2 90 22 4 2 a 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 & ESKİ AKDENİZ VE YAKIMDİOU UYGARUKURI Batı uygarlığmın beşiğl Akdenlz Havzası ise bu alan içinde en eskj zamanlardanb«ri çeşitli uygarlıkları koynuıjda beslemis olan bolge de YakınDoğu'durj 15te bu ldtapta tarlh öncelerinden başlıyafrak bu bölgelerd» doğmuş ve gelişmiş olan1 eski uygarlıklar gdzden geçirümektedir. Buj eşsiz tarih etüdü Varlık yayınları arasında 5 üra fiyatl» çıkmıstır. İlâncıljk: 2569 3380 Radar Reklâm 9/3594 Çcrşomba 6 Nisan 1966 S U N A Y ' l N CUMHURlYET'e VERDİ6I OZEL DEMEÇ TİNBERGEN BASIN TOPLANTISI YAPTI «27 Mayıs yeni devir için bir kapı açmıştır» Kemal AYDAR Ankaradan bildiriyor ayın Cevdet Sunay, Cumhurbaşkanı olarak «Cumhuriyet» e verdifi ilk demecinde çeşitli memleket ve rejim sorunları üzerlnde göruşlerini açıklanuş, bir sorumuza cevap olarak«Aşırı cereyanlann ister sol, ister sağ olsun tamamiyle karşısındayım. Bizi ileriye ve selâmete götürecek yol orta yoldur» demiştir. Devletin Başı Sayın Sunay, silâh arkadaşı ve 27 Mayısın liderl Sayın Cemal Gürsel'den «nöbeti devraldığı» gündenberi geçen kısa süre içinde «Uk gazeteci olarak» beni kabul etmek lutfunda bulunmuştur. Sayın Sunay böylece Tiirk milletine bazı konulardaki düşüncelerini lik defa «Cumhuriyet» vasıtasiyle duyurmuş olmaktadır. Cumhurbaşkanlığı görevine yeni başlamış bulunmasına ve araya giren tebrik ziyaretleriyle bay ram ziyaretlerinin çokluğuna rağmen Sayın Devlet Başkanı bıze verdigi demeçte önemli meâelelere değinmiş bulunmaktadır. Cevdet Sunay bazı önemli konu'.arda merakla beklenen görüslerini net olarak belirtmiştir. Bu görüşleri aşağıda soru ve cevap şeklinde bildiriyorum: (Fransanın LrEXPRESS dergiRejim fıkoiı mı ? «inde Cevdet Sunayın CumhurSORU: Siz, demokratik rejima baskanı seçilmçsiyle ilgili olave onun olumlu bir şekilde ışlırak çıkan yazıyı aşagıda veriyerek nimeüerinden bütün milıeyoruz). tın yararlanmasına otedenberi f | C eçen hafta Ankarayı çınia** tan 101 pare top atışı, 1 taraftar bir insan olarak tarunmaktasınız. Rejimin bugünkü tısubattanberi komada olan Or kanık ve durgun görünüşünUh sız general Gürselin yerine Orgece sebepleri nelerdir? Verimlı ve neral Sunayın Cumhurbaşkanı işler olması için tavsiyelerinlz seçildiğini ilân edlyordu. nelerdir? Başkan Snnay, Gürsel gibi, CEVAP: Ben, rejimin tıkandıfı münakaşaların ve mücadelelerin şeklindeki karamsar görfişte deüzerinde bir hakem durumundağilim. Demokrasi icabı, bugünkü dır. Sunay, Önemini ve bağımşöriinüs bir nevi dalgalanma sızlığını geçmiste iki defa ispatlamıştı: 1963 de, darbeci 14 ge dan ibarettir. Hakikaten ifrat lar yok degil. Fakat her birini nerali hükumetin namına mat çok iyi tanıdığım liderlerin bu etmiş, 1965 te parti liderlerine dalgalanmalan da bertaraf edeciddî bir ihtarda bnlnnarak hürek rejimi salim bir yolda gökumet etmeyi imkânsız nale getüreceklerine eminim. tirmrmelerini istemisti. "BHi İLERİYE ORTA YOL GÖTÜRÜR,, * * * > Demirel HAVA ALAMNDA KOSEKAPMACA CUMHUKBAŞKANI SUNAÎ, ARKADAŞiMIZ KEMAL AYDAKLA GORVŞUÎOB YOzde 7 kalkınma hızından geri ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) S "Asıl tehlike faşizmdir iddiaları gaflettir,, ANKARA (a.a.) Başbakan Süleyman Demirel, Anadolu Ajansına verdiği demeçte: «Büyük Türk mil leti, Turk Parlâmentosu, Cumhuriyet Hükumetleri ve Türk Devietinin millî müesseseleri, ne komünizme, ne de faşizme iltifat etmiyeceklerdir. Asıl tehlike Faşizm dir; idiaları gaflettir» demiştir. Başbakan Demirel, bu arada AP hakkında ileri süriilen iddialarla ilgili olarak: •Söyliyecek başka bir şey bulamayınca 27 Mayıs muh tekirliğine ve komisyonculuğuna müracaat edegelmektedirler \e böylece 27 Mayıs'a zarar vermektedirler.» demiş, bir gün önce gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında. NATO, ikili anlaşmalar, kabinedeki değişikük konularmda söyledlklerini tekrarlıyarak, komünizm ve faşizm konusunda özetle şunlan söylemiştir: Çağlayangil "NATO'ya karşı Fransa benzeri bir tutumumuz yok,, dedi İkili anlaşmatarın incelenmesi mayısta tamamlanacak Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlıyangıl. gazetecılerle düzenlediği toplantıda, «Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında, NATO çerçevesinde imzalanmış olan ikili anlasmaların gözden geçirilmesi isleminin, Türkiyenin de NATO karsısında Fransa gibi bir tutum içinde bulunduğu anlamına gelmiyeceğini, ikili anlasmaların üzerindeki çalışmaların 1.5 ayda Mayıs ortalarında tamamlanacağını» söylemiştir. Toplantıda, casus uçaklar konusuna da değınen Dısışleri Bakanı, «Hükumetimiz kendi toprakrarından kalkan uçakların uluslararası nizam dışında hareket etmelerine hiç bir zaman müsaade etmemif ve etmiyecektir» demiştir. Dışişleri Bakanı Çağlıyangil'in bu konularda başına verdiğı demeç şöyledır: «Biz, Kuzey Atlantik tttifakın» baflı bulundugumuzu, onun bir lik sisteminin kollektif güvenlilimizin müessiriyeti için vazgeçilmez bir unsur olduğuno, diğer NATO üyesi mfittefiUerimis le birlikte müştereken yaptıfmız beyanda açıkça belirtmiş bn lunuyoruz. Aynca Turk Amerikan isbirliği ve dostluğnna Türkiyenin ne kadar önem verdiği çerek Hükumet profcramında, gerekse muhtelif vesilelerle yapılan beyanlarda açıkça belir tilmistir. Bizim yaptığımız; bugüne kadar yapılan muhtelif anlaşmaları topluca etüd etmek, bunlarla ilgili tatbikatın genel ve geniş bir şekilde tnnhasebe ve ıcmalini yapmak ve çıkan neticelere göre bu anlaşmaları NATO ittiWASHİNGTON, (a.a. • A.P.) fakının ve Türk Amerikan isAmerikan Rum Ortodokslarının birliğinin karşıhklı menfaatleri lideri Yakovas'ın Istanbul'da ni koruyacak en yararlı bir hüâyin yönetmesine ızin verilmeviyete irca eylemektir. mesinden ötürü. Amerikan Dısıs Balurköy Sinir ve Run Hastalıkları Hastanesinden kaçanların Uk leri Bakanlığının Türkiye hakŞu kadarını da söyliyeyim ki, kında tahkikata başladığı ve gebizim çalışmalanmızla Fransa'önce Rİttikleri yerlerin basında Ha\a Alanı gelir. Hepsi de uçağa birekirse Türkiye'yi protesto edenın NATO câmiası içinde son za nip evlerine dönmek isterler. Böylece meydan personeli ile aralannceği anlasılmıstır. manlarda aldığı insiyatif arada bir kovalama, kbşe kapmaca baslar. Dün de öyle oldu ve Hikmet sında hiçbir ilgi ve benzerlik adında 22 yaşında Orduiu bir ha:,ta yalınayak soluğu Yeşilköy HaDohnson a mektup yoktur. Bizim çalışmalarımız, va Alanında aldı. Pistte duran uçaKİardan birini gözüne kestirdi, faBuyük bir Rum cemaatının yaHükumetimiz i; başına gelir gel kat binemedi. Çünkü meydan personeli dunımu hastaneye bildirşadığı Pennsylvanıa eyâletının mez başlamış ve Amerikalı müt mişti Hemen geldiler, otomobile bındirdiler ve koğuşuna götürdüler. Cumhurıyetçı Senatörü Hugb tefiklerimizle görüs birliği haScott, Kuzey ve Güney Amerika linde yürütülmekte bulnnmnş(Fotoğraf: İbrahim KÖSEOGLU) Rum Ortodokslannın ruhani [ tur. liderı Başpıskopos Yakovasın I Diğer taraftan, casuslukla ilgeçen Subat ayında Türkıye'yi gili uçuşlar yaptıklan iddia olu ziyareti sırasında «Türk makamnan uçakların faaliyetten men larının bâzı zorlayıcı tedbirler edildiği yolunda da yayınlar var aldığını» öne sürerek Dışişleri dır. Şurasını katiyetle ifade ede Bakanlığından bilgı ıstemıştir. yim ki, topraklanmızdan kalDurumu önce geçen ay bir mekkarak komşu devletlerin semala tupla Başkan Johnson'a bildirrını ihlâl suretiyle bu kabil faamiş olan Senatör Hugh Scott'a, liyetlerde bulunmak gibi bir hâ dün, Dışişleri Bakanlığının kondise, iktidarımız zamamnda kaAmenkalı muşavirler Hue ve WASHİNGTON( AP) gre ile ilişkilen düzenlemekle gö tiyen vaki olmamıştır. Dang bolgelerinde bulunan BiDa Nang'da karşı karşıya tevli âmiri Douglas Mcarthur ta rınci Kolordu birliklerine, Baş gelmiş olan Güney Vietnam rafından cevap verilmiştir. Bir buçuk ayda bakan Ky'nin emri ile Da Nang birliklerindeki Amerikan mü Hugh Scott, Başkan Johnson'a sonuç alınacak Hfcva Üssüne gönderilen üç taşavirlerin, bir iç politika çegönderdiği mektupta, Başpiskoöte yandan Dışişleri Bakanlıbura nakledilmişlerdir. kismesine karışmalarından ka pos Yakovas'ın tstanbul'da bir ğı yetkililerinin belirttiğine göçınmak için geri alınacaklan Birinci Kolordu hâlen General âyin idare etmesine engel olunre, ikili anlasmaların gözden ge bildirilmiştir. Nguyen Van Chuan'ın kumanduğunu ve kendisinin Türk maçirilmesi konusundaki çalışmadasındadır. Daha önce Ky'nin Dışisleri Bakanlığı Basın Sozkamlarınca sıkı bir göz hapsl allar bir, bir buçuk ay içinde sona rakibi General Nguyen Chang cusü Marshall Wnght, Saygon tına almdıgını iddis etmi$ti erecektir. tlgililer, çalışmalann Thi'nın kumandasındaydı. liderlerının Anayasa nizamma olumlu şekilde sonuçlanacağını TEDBIR donmek için gerekli yolları araşDiğer taraftan Birleşik Ameriümit etmektedirler. tırmak uzere toplantılar yapMc Arthur'un ımzasını taşıkanın Vietnam politikasının tanın Fransa ile aynı görüşte makta olduklarını da soylemışyan cevabî mektupta «Patrikhamış tenkitçisi Senatör Wayne Mor tır. oimamız imkânsız nenin durumnnnn bir süredir se bugün Güney Vietnam BaşbaAmerika için endişe kaynagı teş kanı Ky için «zalim» kelimesini Basın sozcusü gazetecilere, GuDışişleri Bakanı Çağlıyangil, kullanmış, «Hükumetim ve sizin kil etmekte oldnfn ve bn eudtşeney Vietnam'daki son buhranın dünkü toplantısında, Fransa'nın hükumetiniz Güney Vîetnamdfl nin birkaç defa Türk makamlan tehlikeli safhasının atlatılmış olNATO karşısmdaki tutumunun zulmü desteklemektedir» demişna dayaraldufn> belirtilerek duğunu fakat daha yapılacak Türkiyenin görüşlerine uymadıtir. şöyle devam edilmektedir: çok çok iş bulunduğunu da soyğmı ve Türkiyenin, NATO'da as lemiştir. «Dısişleri Bakanlığı, Amerika' kerî birleşme düzenine taraftar Güney Vietnam olaylan ile ya dönüsünden sonra Başpiskoolduğunu bir kere daha tekrarKarşı karşıya gelmıs Guney ilgili diğer haberlerimiz 3 pos Takovas ile temas sajlamiflamıştır Vietnam birlıklerınden ahnan üncü sahifemizdedir. tır ve olavı saran çerçekleri daha teferrnatlı bir şekilde tesbit etmeye ralışmaktadır. Dnramna değerlendirilmesinde isimize yanyacak yeni bilgiler ısıfea cıktığı takdirde, gereken tcdbıHn aIınacağına sizi temîn etnıek iste rimj Kongre kaynaklanna göre. Amerikan hük'imetinin alabıleceği tek tedbir Türk hükumetini protesto etmek olacaktır. L'EXPRESS |* evlet Plânlama Teşkılâtı Baş ' •* Muşavırı Prof. Tınbergen dün yaptığı basın toplantısında yuzde 7 kalkınma hızında ısrar edümesı lâzım geldiğını, plânda revızyonun ancak Devlet Plânlama Teşkılâtı tarafından yapılabıleceğinı.' Plânlama Teşkılâtında yapılan tâyınlerın mahzurlu olduğunu söylemış ve «revizyon, bir tek kişinin yapabıleceği bir konu olmadığı eibi. Dev iet Plânlama Teşkılâtı dışında yapılması mümkün olmıyacak bfi yüklükte kompleks bir işlemdır» demiştir GENERALLER HAKEMLtK EDtYOR Hıaı artış'an Tinbergen sorular üzerine fi' at artışları konusuna değınmış ve özetle şunlan söylemiştir «Benim de yapmış olduğum incelemede geçen yıl Türkiyedo önemli fiat artışlan müsahade edilmiştir. Geçen yıl Batı Avrupa ülkelerinde de önemli sayılabilecek riat artışları meydana gelmiş bulunmaktadır. Ancak Ka tı ülkelerindekı artış, malivetlerin do^urduğu fiat artışları ıken. Tfirkiyedeki »rtı? daha çok talep fazlakğı ve para politikası sonucu ortaya çıkan bir artış olarak gözükmektedır Bu fiat artışlarının sosyal vönü süp hesiz en önemli yönüdür. Bu artış sabit gelirlilerin satın alma gücünü etkilemekte, onları daha güç duruma düşürmektedir. Öte yandan belirli bir oran da fiat artışlarının müteşebbisleri teşvik etmek suretiyle ge lişmeye yardımcı olduğu da söy lenebilir, ancak geçen yıl seviye sindeki artışlar, üzerine eğilerek azaltılması konu sunda tedbirler alınacak nitelik tedir.» Plânda revizyon konusunda Prof. Tinbergen özetle şöyle koTİNBERGEN nuşmuştur: «Plânda revizyon konusu aslında normâl telâkkî edilmesi ge rekli bir konudur. Yıllık programlar yapılırken zaten bu konu ele alınmaktadır. Revizyon islemi ber zaman yapılmaktadır. Meselâ birinci plânda tamamiyle öngörülmeyen isçi dövizleri konusn ortaya çıktığında bu ko nu incelenerek programlara aktanlmıştır. Burada şnnu ilâve etmek isterim: Türk işçileri Ba Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Yakovas âyin idare edemedi diye Temsilciler Meclisinde A.P. Temsilciler Meclisinin dün kü toplantısında bir konuşma ya pan AP. Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, Senato seçimleri konusuna değinerek, «1961 seçim kanunu mer'1 olsa idi, o tarihte almış bulunduğumuz (B) bölgesindeki 32 senatörlük yerine şimdi 42 45 senatörlük alabileeek idik. ttibanmızın ölçüsü bu olmak lâzım gelir. 1964 de değiştirilen seçim kanununa göre ise, alabileceğimiE senatörlük sa yısı yine 30 civannda olacaktır Şayet seçim kanunu tasarısı 5 Hazirandan önce kanuniyet kesbetmez ise, tabiatiyle seçim 964 te değiştirilen kanuna göre yapılacaktır.» demiştir. ESKİ KLŞAK Aşırılığın düşmanı olan Orgeneral Sunay'ın Cumhurbaskanı seçilmesi, Başbakan Süleyman Demirelin kendi partisi içindeki durumunu sağlamlaştırmaktadır. Zira, parti içindeki «eski kusak», askerlerin Adalet Partisine olan düşmanlığını önlemek için De Arkası Sa. 5, Sü. 8 de « Orta yol » SORU: Başlıca gunluk meselelerimızden birı de aşırı cereyanlarla mücadele konusudur. Sızce, aşırı cereyan derken sol kadar sağı da anlamak lâzım mıdır? Boyle ise hem asırı sağ ile, hem de aşırı sol ile mücadelenın en tesirli tedbirlerı neler Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Palrmnane Amerika için endişe koynağı oluyor unun Hükumfîtte Senato seçimleri Degisiklik Adalet Partisi içinde bir takun çekişmelerin başladığı bildiriliyor. Başbakana muhtıralar verilmekte, kabinede değişiklik yapılıp •kuvvetli adamların getirilmesi» istenmekte. Muhalefet ve iktidar çevrelerinde heyecanla karşılanan, hattâ bazılanna gore ilerdeki bölünmelerin çekirdeği kabııl edilen bu hareketler gerçekten partiyi yeni bir biçime sokmak eğiliminin belirtileri midir? Bu soruya evet cevabını vermek çok güçtür. Zira bugünkü görünüş bir biçünleme çabasından çok, kabineye girip siyasi basamaklann daha yukansına tırmanmak istemenin manzarasını veriyor hepsi o kadar. Hemen söyleyelim ki, Birincl Demirel kabinesinin tüm Bakanlar bakımından göz doldurucu ve çıkardığı iş bakımından seçim öncesi, seçira sonrası sözleriyle paralelde olduğunu iddia ediyor değiliz. Sayın Demirel alelacele kurduğu hükumetine belki bilerck, belki de bilmeyerck, adı sanı duyulmamış. ne politikada, ne de idare kademelerinde parlak denemelerden geçmemi; bir taknn meçhul kıymetleri doldurmuş, ve bunlar Türkiyeyl idare eden kocaman müesseselerin başına geemişlerdir. Eğer Türkiyede teknisyen müsteşarlık müessesesi kurulabilmiş olsa ve Bakan koltuğu sadece siyasi temsil yeri kabul edilebilse meçhnl kıymetlerin kısa zamanda fiyasko vermeleri önlenebilirdi. Şu var ki, çok partili düzene girdiğimiz halde, biz bu düzenin gereği olan siyasi iktidardan ayrı bir idarî mekanizma kurabilmiş değilizdir ve hâlâ Bakan, parti politikasının temsilcisi olmak yerine iktidar tarafından Bakanlığın başına oturtolmuş en yüksek memurdur. Tâyin işleriyle o ıneşgul olur, teknik mesclclerle o meşgfil olur, hattâ çoğu teşkilâtta temizlik işine bile o karışır. lâyin işine kanşır. zira partizanlık çarkının dönmesi gerekmektedir. Teknik meselelerle meşgul olur, zira Bakanlığa tâyin edildiğine gore kendisini her şeyi en iyi bilen adam sanır, errafındakiler de sorumluluktan kurtulmak için zavallmın kafasma bu inancı yerleştirirler. Temizlik falan gibi daire müdürünün işlerine burun sokması ise otoritesini göstermesi için en etkili davranışlardandır. Böylesine bir çarkm dişlileri arasında meçhul kıymet elbette ki fiyasko verecektir. Nitekim vermektedir de. Yalnız Demirel Hükumetini değil, 1961 den bu yana gelmiş geçmiş hükumetleri hatırlayalun. Her kabinede yürütme kurumlarmı pek komikçe, pek zavalhca temsil etmiş kişiler gönilmüştür ve hâlâ onların hikâveleri Nasreddin Hoca fıkralan gibi dillerde dolaşır. Şimdi diyoruz ki 1 inci Demirel Hükumeti zayıf; aman yeni elemanlarla kadroyu ku\vetlendirelim. Başlıyoruz AP gnıpu içinden yine meçhul kıymetler aramaya. Karşımızda Meclis ve Senato grupuyla üçyüzden fazla meçhul kıymet. Herkes kendisini birinci sınıf devlet adamı, birinci sınıf teknisyen görüyor. Hele kur'ayı kaybettikleri için, seçim savaşına girecek senatörler. sanırsınız ki Türkiyeyi idare etmek üzere yukardan zembille indirilmiş Tanrı sözcfisü. Bunlann arasmdan Başbakan birkaç iane Bakan seçecek de kabinesini kuwetlendirecek!„ Tamamen hayaldir bu. Hayaidir, çünkü bizde âmme idaresi, ama Batı anlamında âmme idaresi, henüz kurulabilmiş değildir. Aksine kurulmak üzere olan idare, 1946 dan beri üzerinde ve içinde tepinile tepinile idare olmaktan çıkmış, âdeta Bakan kafalarımn tecrübe kobayları hâline getirilmiştir. Anayasaya ve Anayasanm verdiği haklara rağmen sorumluluklann paylaşılması yerine merkezîleştirilmesi geleneği içimize işlemiş, memurun ve teknisyenin başı üzerindeki tâyin nakil umacısı nabza göre şerbet verici bir bürokrat ordusu yetiştirmiştir. Bu ordunun başına kimi geçirirseniz geçiriniz gistem değişmediğine göre alınacak netice aynı olacaktır. Üstelik seçileceklcr tamamen tutucu çevrenin ve anlayışm adamlan, tamamen dar sınırlar içinde dönüp dolaşmaktan başka bir şey düşünemiyen ve işin tulıafı kasabadan gelmeyi halk temsilciliği sayan politikactlar olduklan için kaşlarında bulundukları memurlarla kendi aralanndaki dengesizlik on,fcrı büsbütün komplekslere itecek ve bugünkü durum sürüp gidecektir. Başbakan Demirel, bundan sonra, Senato seçimleri sonuçlannın bazı çevrelerce mugalâta konusu haline getirileceğini ileri sürerek şöyle konuşmuştur: «Bir takım çevreler her zaman yaptıkları gibi 1964 şartlan ile el de edilecek neticeleri 961 şartlan ile elde edilir neticelerle mukayese edip pek çok tnaksatlı tef sirlere hatta takbihlere girişmek ten geri kalmayacaklardır. Tabii ki, böyle bir durum yeni mugalata örnekleri ortaya koyacaktır. Size tipik bir misâl vereyim. ': 68.000 rey aldığımız bir bölgede 1 muhalefet 35 bin rey alsa 1964! şartlarma göre bir Senatör AP, i bir Senatör de muhalefet getirebi leeektir. Halbuki, 1961 şartlanna göre, aynı rakamlara nazaran iki Senatör de AP nin olacak idi.» Vietnam iç harb eşiğinde BAZI BİRLIKLERDEKİ AMERİKAU MÜŞAVİR1ER GERİ CEKİIİYOR 89 Modde Süleyman Demirel, konuşmasında, Seçim ve Af Kanun Tasarılarının görüşülmesinin engellenmesi için Anayasanm 89. Maddesinin muhalefet tarafından suiistimâl edildiğini ileri sürmüştür. Demirel bazı kanunların da bu yüzden çıkanlamadığmı iddia etmiştir. Arkası Sa. 7, Sü. 7 de İstanbula çamur yağdı Dün sabah erken saatlerde istanbula çamur yağmıstır Yeşilköy Meteoroloji tstasyonu bu konuda yaptığı açıklamada, olayı, yağmurun tozlu bir bava tabakasmdan geçerek yağmasıru sebep olarak göstermiştir. Yağan çamurlar taşıt araçlan ile binalarda gri bir tabaka meydana getirmiştir. Yağış sırasında şehir normal hayata baslamarruş olduğusdan halk olaydan zarar gönnemiştir. Meteoroloji yetkilileri vağmunın bugün de aralıklı olarak devam edeceğini ve sıcaklıgm 9 12 derece arasında olacağını belirt; mişlerdir. • Istanbulda kaçakçılığı silâh olayı Ecvet G Ü R E S İ N " Son yıllarda büyük silâh kaçakçılıklanndan biri Yeşilköy Hava alanında tesadüf sonucu meydana çıkmış, 4 bavul içinde 280 Alman ve Belçıka menşeli tabanca bulunmuştur. Kaçakçılık olayı altı ay kadar evvel Brüksel'den uçakla gelen bir bavula hiç bir yolcunun sahip olmaması üzerine meydana çıkmıstır. Uzun bir zaman sonra yapılan bir ihbarla ambardaki isimsiz bavullarda silâh bulunduğu güm ruk müfettişlerine bildirilmiştir. Bundan sonra yapılan ilk aramada meçhul yolcunun bavulunda eski elbiseler arasına gizlenmiş 82 adet 7.65 çapında Walt, her PPK tabanca ele geçirilmiştir. Araştırmalar genişletilince meçhul yolculara kayıtlı bavul lar da toplam olarak 2S0 adet taban ca müsadere edümisür. Demlrsl «Turkiye'de Amfrikan Oslerl yok. Amerikan tesisleri v»rdır» dedl. Ankara (a.a.) Mart 1966 ayı içinde verilen beyannameler üze rınden tahakkuk ettirilen gelir vergisi birinci taksitlerinin ödeme süresı Maliye Bakanlığmca 15 nisan Cuma gününe kadar uzatılmıjtır, Gelir Vergisi taksiti ertelendi Ankara (Cumhnriyet Bürosu) 5 hazıran senato sççımlerınde adylıklarını çalıştıklan bolgede koymak ıstıyen memurlarla, adaylıklarını koymak ıstnen parti ıl başkanı veya yönetım kurulu uyelerının bugün saat 17 ye kadar Yüksek Seçim Kurulunun 54 sayılı karan gereğınce gör=vlerınden ıstıfa etmclen gerekmektedir.. Aday olacak memurlar bu aksama kadar istifa edecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog