Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SODOM VE GOMORE Euiibiyatımızın büyük ustası Yakup K3dri Karaosmanoğlu Millî Mücadele yıllarmdaki İstanbul'u anlatıyor. 372 sayfa 10 üra. Bilgi Yayınevi Sakarya Cad. Yenisehir, Ankara Cumhuriyet 3549 38 y:!dır vayınlanması heklenen eser umhuriyet Kl'RUCUSU VUJNIİS NADİ 42. yı) soyı (4969 Telgrai ve mektup adresi: Cumhıırıyet Istanbul Posta Kutusu: îstanbu] No 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 97 22 42 98 22 42 99 Salı 5 Nisan 1966 Orhan Kemal'in soAyazdığı romanlar arâsında^p güzelrVıiç şüphesiz Müfettiçler MSFettişi'dir. \Halkin kokanmak sa kişilerin ılarını kanu man\yarhk yayınlarr fiyatla" çıkmıştn» \ DEMİREL, çeşitli konularda göriiçlerini açıkladı: Yardım Dairesi Başkanı Prof. Ranis'in özel demeci: » \ > «GÜÇLÜKLER DÜZELİR, YETER Kİ 20 YIL CMZE AUNSİ > «TÜRKtYEDE AMERİKAN ÜSSİ) YOKTUR, TESİSİ VARDIR \ «Yeni politikamız, üretimini arttırmaktır» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ir süre önce Ankaraya gelen A.IJ3 nin Washington'daki Dış Yardımları Programlama Koordinasyon Dairesi Başkanı Prof. Ranis, kendisi ile özel bir görüşme yapan arkadaşımıza Türk ekonomUi hakkmdaki düşüncelerini açıklamıştır. Prof. Ranis, Amerika'nın yeni dış yardım politikası hakkmda «yeni politikamız, iktisaden geri kalmış ülkelerde ve Türkiye'de tanm üretiminin artışını sağlamaktır» demiştir AİD. Ankara Misyonu Başkanı Mr. Grant'ın da bulunduğu bu gö rüşmede yer alan hususlar özetle Söyledir: 'Amerikayla ikiii anlaşmalarımız; Türkiyenin tanmsai tek anlaşma haline getirilecek,. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) aşbakan Süleyman Demırel, dün evınde gazetecllerle yaptıgı konuşmada, çeşitli sorunlara değinmiş, ve Amerika ile NATO anlafması çer çevresinde imzalanan ikili anlaşmalar konusunda, «55 kadar ikili anlaşma vardır, bunlann bepsi hükümet tarafından gözden geçirilmistir ve bazılannın üzerinde müzakere baslanuştır. Bunlann bizim kendi düzenimiz acısından bir tek anlaşma haline getirilmesi için çalişılmaktadır» demiştir. NATO Hyaşmda nzey Atlantik Paktı örgutü dün kuruluş yıldö'nümünü kutladı. 1 Yabancı basını heniiı görmediğimiz, bizim Bayram gazetesi de olaya ilgilenmediği için bu vesile ile üye memleketlerde ne gibi törenler düzenleudiğini bilmiyoruz. Bildiğimiz, 17 yıllık bir geçmişi olan bu örgütün, bır çok başanlardan sonra, bu günlerde bir takım güçlüklerle karşılaşmış olduğndur. Güçlüklerin başında Fransanın tutumu geliyor. General de Gaulle, Baskan Johnson'a yazdıgı bir mektupta uzun zamandır iraâ yoln ile belirttiği niyetlerini açığa vurmnş, genel durumu 1969 da tekrar gözden geçirmek flzere, Fransız askerî güçlerini NATO yüksek komutanlığı emrinden derhal geri çekmeye karar verdfgini kesin olarak bildirmiştir. öteki üye devletler, Amerikanın yanında andlaşma örgütüne bağlılıklarını söyleyip durmakta iseler de, saym generalin kararı ile NATO bünyesini sinsi üinsi fcemiren tehlikeli bir hastalıgın buhran halinde patlak verdiğini saklamaya da artık imkân yoktur. B B GÜRSEL'İtİ DURUMU Değişiklik yok ANKARA, (aj.) Eski Cumhurbaşkanı, Tabıi Senatör Cemal Gürsel'in sağiık durumu'nda dün de bir değişiklik görülmemıştir Bununla ılgılı olarak Genelkurmay ProtokolBasın ve Halkla Munasebetler Dairesi Baskan lığı'nca yayınlanan 19 numarall teblığde şöyle denılmektedır: Hükümet değişiküği Başbakan Demirel, kabinede yapılacağı siyasi çevTelerce söylenen değişiklik konusunda, «Hükümet kurulduğundan bu yana sorumlu kişüer arasında böyle bir meselenin konaşulmadığını» belirtmiş ve şöyle demiştir: «Hükümette değişiklik oUcağı söylentUeri hükümet mekanizmasının işlemesine kötü etkiler yapmakta ve onu tedirgin etmektedir. Resmen beyan ediyornm, bu haberler doğru değildir. Kabinede nasıl değişiklik yapüacağı hususu ise bellidir ve gayet klâsiktir.» Soru: Türk ekonomisinin bugünkü durumu hakkındaki düşüncele«Hükümetin kurulduğu gfinlerden bn yana, riniz nedir?. bazı kanatlarının zayıf olduğu söyleniyor. Bu koCevap: Genel olarak ifade etmek nuda ne düşünüyorsunuz?» şeklindekı bir şoruya gerekirse, Baskan Johnson'un dış da, Başbakan Demirel, bu iddialan ileri sürenlerin yardımlar hakkında kongreye sun örnek vermediklerini belirterek şu cevabı verduğu mesajdaki sözleri nakletmek miştir: en doğru yol olur. Johnson, .Tür«Bütçe geçinniş bir hükümetin nesine bakılarak kiye kendi kendine yeter bir duzayıf hükümet deniyor. Bunu söylemek kolay, aksıruma doğru gelişmesüıde devamlı yan taraf nerede? Söylenen şeyleri destekliyecek BAYRAS? TEMASIJABI Cumhtırbagkanı Gevdet Siınay, göreve br.şlamasından ba y»na Uk defa olarak bayramda bir ilerleme göstermistir. Ve HAunsuriarın da orta>a konması gerekir. Ben hüTO'nun kuvvetli bir müttefikidit. hdlkla temas fırsatı bulrauştur. Sunay, bayramm ıkinci guhâ kendisini tebrik etmek i»tiyen halkı Çankaya köakünd* kümet etmek z«rlaşımştır diyornm, ned^o. çfinkü Kendisini devamlı şekilde destekkabul etmijtir Cumhurbaşkanı, bu arada Giilhane Tıp Akademisi Hastanesinde yatan eski Cumhurbaşkanı Cemal Gürartık hükümetlerden mucize beklenemez. hükümetlemeliyiz. demlsti. Yeni politikasel'i ziyaret eimiştir. Resimde bayramın ilk günü Sunay ve eşi, torunlan ile bayramlaşırken görülmektedir. ler serbest değildir, bir plân devresine girilmiştir. mız, iktisaden geri kalmış ülkeFotoğraf: Mustafa İSTEMİ Hükümetlerden belirli zamanlarda belirli işler beklerde ve Türkiyede tanm üretimilenir. Türkiye bugün kuruluş Bu bühranın nedenleri hernin artışını sağlamak ve aynca eğl halindedir. KnvvcUer arasında halde derin, çeşitli ve çok ceptim, sağhk hlzmetlerme yardmı boşluklar ortaya çıkmaktadır, faeli olmahdır. Fakat bizce bu etmektir. Bu konuda bütün mahalbazı anlarda bu sorumlutagnn günkü dnrnma yol açan an a selî hükumetler İle olduğu gibi Türkime ait oldufn kanştınlıbep, 17 yıl içinde NATO'nun ve kiye İle de istişarelere hazınz. Kal yor. Bunlann bepsi düzelir, yeNATO ile beraber ona karşı olan kmmakta olan ülkelerde gıda yet. güçlerin ngradıgı iç ve dıs de ter ki yirmi sene göze alınsın... mezliği önemli bir sorundur. SaMeselâ Anayasanın 89. maddesiğişimlerdir. dece nüfııs artışı değil, aynı za(Dış Haberler Servisi) nin tatbikatı ortaya çıktı... Pek manda gellr sevlyesinin yükselmeNATO, Stalin'in temsil ettiği iyi Anayasanm 64. maddesi ne osi, gıda maddelerine olan talebi saldırı politikasını önlemek ve OSKOVA Sovyet Rusya lacak? arttırmaktadır. Biz. gıda maddeledurdurmak amacı ile kurulmuş«Luna10» feza gemısinın rinin artışına çalışacağız. Böyleee, tu. Bu bakımdan NATO'nun asıl Ay'ın etrafında mabreke oturtanmdan arta kalan kaynaklar da "Us yok, tesis var,, kurncusu Stalin'dir demek müraduğunu dün resmen ilân etmış Arkası Sa. 7. Sü. 6 da kündür. Böyle bir yargıya vanrtir: Başbakan Demirel, daha sonra ken paradoks yapmadığımızı da Sovyet Komünist Partisinln ört günlük bayram süresince şehrimizde iki cinayet, Türkiye'nin dış politikası ile ılrahatça söyliyebiliriz. Zira IkinKremlinde devam eden 23. Kugiîi konulara geçerek, «Caras o15 yaralama, 28 hırsızuk olmuş, 23 trafik kazasında ci Cihan Savasının taemen arrultaymda okunan i raporda >r çaklan, Türkiye'deki Amerikan 14 kişi yaralanmış, iki kişi de ölmüştür. Kurban Bayrakasından Stalin, ilkin «dünyayı «Luna10» nun Ay'ın Uk suni üsleri» ile ilgili sorulara karşızorla komünist yapacağım», sonmını şehrimizde 545 kişi nezarette geçirmiştir. uydusu haline geldiği bıldirümişlık, «Türkiye'de tts yoktur. Ttrra da «ne kopanrsam kârdır!» tir. ^^ I îstanbul Emnıyet Müdürlüğü kiye'de tesisler vardır. Bunlar diyerek Orta Avrupaya doğru ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cinayet Masası detektiflerinden Tass Ajansının da yayınladıgı Nato'dan önce 1947 anlaşmasına yürümese idi, can kaygısına düHüseyin Çelikel ile Halim Şabir rapora göre, «Luna10» iıç kadar gider. Bizim hükfimetimişen batı demokrasilerini, aralaDevlet Personel Kanununun nıfları bırleştirmış ve bir sımf hin, Kasımpaşa cinayeti failini saatte bir Ay'ı devretmektedır. zin imzaladığı anlaşma yoktur. rındaki büyüklü küçüklü bütün malî hükümlerinin uygulanmahaline sokmuş, bu arada ele alıntespit etmek için gittikleri GaMahrek sırasmda Ay'la \i> tonluk Türkiye'nin içinde bnlunduğa çatışma konularını bir yana bısına esas olacak sımf tüzükleri ması unutulmuş bazı sınıflar ziantep'ten otobüsle dönerlerken feza gemısı arasmdala en yakın rakıp Birleşik Amerikanın bay. anlaşmalar Türkiye'nin ortak sa ve göstergeleri üzerinde Başiçin tüzük ve göstergeler hazırHaymana'da trafik kazası geçirmesafe 350 ve en uzun mesale rağı altında kenetlemeye zorlavunması için imzalanmıştır. Tür bakanlıkta müsteşarlar sevıyelamıştır. mışlerdir. Şahin, kazadan "iki 1.000 kilometredır. yacak bir güç yeryüziinde herkiye'nin menfaatinin aksine kim sinde yapılan çalışmalar sona er•Belirtildiğine göre Müsteşargün sonra ölmuş, Çelikel ise halde bulnnaraazdı. Böylece, se bir şey imzalamamıştır. Bu ko miş ve memur sınıflanmn sayılar Kurulunun hazırladığı sımf yarah olarak hastaneye kaldmlâdeta Sovyet Rusyanın teşviki nuda çok yanlış neşriyat yapıldı. sı 232 den 220 ye ındirilmiştir. tüzükleri ve göstergeler bir demıştır. ile kurulan NATO, bir sakınma Bu anlaşmalar o gfinkü hükufa da Bakanlar Kurulunda görün aşabahçe grevcilen tarafınsistemi olarak kaldığı, yani SovBayramda 545 kişi nezarete a Müsteşarlar bu toplantıda bazı metler tarafından iyi niyetle yabirbirine benzeyen kurumsal sışülecek ve son düzeltmeyi Ba• dan çalışmalan engellenen yet Rusya saldırı emellerinden Unmıştır. Nezarete ahnanların Arkası Sa. 7, Sü. 8 de vazgeçmediği sürece üye milletkanlar Kurulu yapacaktır. Bu ba iki işçinin bir akrabası, yollarıçoğu, aşırı dereeede içki içip solere, aynı zamanda Hür Dünyakımdan yetkililer çeşitli sınıflar nı kesen grevcilerden ikisini takaklarda rezalet çıkaranlar ile ya yararh hizmetlerde buluniçin Müsteşarlar Kurulunda kabanca ile yaralamıstır. eğlence yerlerinde halkı rahatsız du. Bunun açık belgesi, Stabul edilen göstergelerin tavan edenlerdir. Ayrıca 13 kişi de tuBayramı geçirmek üzere Karalin'in ölümünden sonra Sovyetve taban rakamlannı açıklamakdenizden lstanbula gelen 57 yaştuklanarak cezaevine gönderillerin durumu anlayarak komütan kaçmmışlardır. larındaki Süleyman Akın, greve miştir. nizmi zorla yayma gayretlerinESKİŞEHÎR Bursa'da pazar tZMİR Başbakan Süleyman katılmayan oğlu Hıdır Akın ve ANKARA, (ajt.) Danıştay den vazgeçmeleri ve barıs içinYURTTA Demirel, Izmir Bayram Gazetegünü Eskişehırspor'un BursaGenel Kadro Kanunu yeğeni Ziver Alaçamı yanına a «Emeklı tnkılâp Subaylarından» de beraber yaşama politikasına sinin dünkü sayısmda bir makaspor'u 31 yenmesi ile sonuçlalarak «çahşmalarını sağlamak» îzmir hareketli bir bayram gebir Doktor General, bir Doktor Bakanlar Kurulu sımf tüzük önem vermeleridir. Sovyetler le yayınlamlştır. «Türkiyeyi anar nan maçtan sonra meydana geHolânda Sağiık ve Sosyal Yariçin fabrikaya götürürken yolda çirmiştir. Çeşitli trafik kazalaYarbay ve bır Doktor Albay'ın bn politikaya dört elle sarılmışve göstergeleri hakkında henüz şi içinde gönnek isteyenler var» len üzücu olaylar, çevrede tepdım Bakanı Dr. Gerhard Veld4 grevci ile karşılaşmıştır. Grevrmda 11 kişi ölmüş, 36 kişi de lar, haitâ komünist cephenin 42 sayıh Kanunla yapılan emekbir karara varamadığı için Mabaşlığı altında yazan Başbakan, cilerle münakaşaya girişen Kakilere yol açmıştır. kamp, Holânda'da çalışan 8 binyaralanmıştır. Gültepe'de fazla ikiye bölünmesi pahasına bugülilik işlemlenni ıptâi etmıştır. liye Bakanhğı da Genel Kadro şöyle demektedir: radenizli Akın, bir ara sinirleden fazla Türk işçisinin sosyal içki içen îbrahim Kelten. kendiEskişehir plâkalı vasıtaların ne kadar ona bağlı kalmışlardır. Gölhane Askerî Tıp AkademiKanunu üzerinde çalışmalanna « Türkiyeyi anarşi içinde, nip «çalışmak istiyenleri engelsiyle alay ettiğini sanan Hadi güvenlikleri konusunda Çalışma Bursalılar tarafından tahrip eBu, samimi bir tutum mndur, si Nisaıye Kliniğı eski şefı Tabaşlıyamamıştır. Genel Kadro leyemezsiniz» diyerek, tabancafukaralık içinde, vatandaşlan Tugay'ı bıçakla öldünnüştür. Bakanhğı ile bir anlaşma imzadilmek ve yoldan çevnlmek isyoksa NATO'yn içinden çökertbib Tuğgeneral Halit KamgöKanunu ancak sımf tüzük ve sım çekmiş, Mehmet Dönmez ve birbirine düşman, birbirine kırBornova'da eski bir toprak anlamak üzere dün gece yurdumutendiği duyulunca, Eskişehirliler mek uğruna göz« alınmıs bir ozen'in emeklilik ışlemlerı kaldıgöstergelerı kesin şeklini aldıkH. Akbaş isimli iki gpsvciyi agm görmek isteyenler vardır. Arkası Sa. 7, Sü. 8 de za gelmiştir. de misillemeye geçerek Bursa yun mudur? Politikada olaylan yaklarından yaralamıstır. nlmış ve tzmir Sıhhıye Er Eğitan sonra hazırlanabilecektir. Bunlar, bugün bir siyah kazanın • piâkah arabaları Eskişehirden Yeşilköy Hava Alanında, Türk ard niyetlere, varsayımlara ve tim Merkezı Komutanhğına tâiçersinde iftirayı, yalanı kaynaYaralılar tedavı altına ahngeçirtmemişlerdir. işçilerinin her türlü iş kolunda hayallere kapılarak değil, fakat Öğretmenlerin durumu mış ve olayla ilgili tahkikata yin edilmiştır tırlar, ellerinde büyük bir fırça, daima gerçeklere ve gerçekleşüstün başan gösterdiklerini beMaçı seyreden Eskişehir Vabüyük Türk milletine hizmet ibaşlanmıştır. Durumları tartışmalı olan öğAynı şekilde Gülhane '"'Askerî mesi beklenen ihtiraallere bıralirten Bakan, «Türk terzilerinin lisi ve Belediye Bafkanı EmniAnkara (a.a.) Bir süredençin gönüllerinde büyük ve güzel retmenlerin göstergeleri konuTıp Akademisi Çocuk Hastalıkkarak değerlendirmek zorunda dikişlerinde gösterdikleri büyük yet kordonu altında Bursadan. Hepbir israr ediyor beri değişıklikler gösteren haTürkiye ideâlleri dolu olarak yolan Klıniği eski servis şeflerinolduğumuz için yukarıki soru sanattan dolayı çok ama çok sunda kesin bir bilgi alınamaayrılabilmişlerdir. valar, Meteoroloji îşlen Genel la çıkmış insanlara usanmadan, mış olmakla beraber, ilkokul öğden Tabib Yarbay Haydar Dinpek de önemli değildir. Şimdilik Dün ö.ğleden sonra Paşabahçememnnnuz» demiştir. Kulüp Başkanı Aziz Boler «D» Müdürlüğünün tahminlerine göbayram demeden, seyran demeretmenlerinin mesleğe başlama ! ye giden Grev Koordinasyon Koönemli olan, Sovyet tehlikesinin çer ile Tabib Yarbay Fahır SaBugun Ankarada imzalanacak rnmu Federasyona raporla bildire, her gün bir miktar ısınacakden, nereden yetişebilirlerse çaanındaki göstergelerinin 180 ve azalması oranmda Amerikanın nertn de emeklilik muameleleri mitesi Başkanı Ziya Hepbir, yapanlaşma ile Türk işçileri bir Horecefiz» demiştir. tır. mur atmaya çalışırlar». NATO bünyesinde bir takım heen çok yükselebileceklerı gös ' tığı konuşmada greve devam eiptâl olunarak hizmete dâvet e'ânda işçisi ile aynı haklara savtslere kapılır göründü£üdür. Arkası Sa. 7, Sü. 7 de ' derecelerini bildırmiştir. dümiştir. ' i olacaktır. Aslında bir savnnma andlaşması olan ve fiyeler arasında tam eşitlik esasına dayanması gereken bu örgüt, sanki Amerikanın komutası altında ve Amerika çikarları emrinde bir nitelik taşıyormus gibi bir hava yaratılmak istenmektedir. özellikle Sütlüce'de Karaağaç caddesinKennedy'nin ölümünden sonra, 'e dün gece îzmit Kâğıt FabriAmerikan endüstri çevrelerinin kası (SEKA) na ait antrepo ve etkisi altına fazlaca giren bir kıambarlar kısmea yanmıştır. Rim Amerikan politikacıları, bu tutumu desteklemekte ve bu da tnşa halinde bulunan 115 nuüye memleketler halkı arasında maralı ambardan f»c« saat 21 «ıbuzursuzlnk yaratmaktadır. Duralarında başlayan yanfın, Fatih mmu en yakından kavrayan Geve Beyoğlu itfaiy» «kipleri taraneral de Gaulle'ü kaygılarında fından güçlükle kontrol altına haksız bulmak güçtür. Fransa alınabilmiştir. acısından Federal Almanvanın Yangm sonundt, 1 antrepo Çaatom silâhlarına sabip olması, 13 yıl önce Nara Burnu önletısı, ambar ve Mahraut Karasayarın bir öc alma politikasına pan adındaki bir müte»hhld« tit rinde İsveç İjandıralı Naboland imkân hazırlaması itibarı ile son makineler yanmıştır. derece tehlikelidir. Beri vandan, gemisi ile çarpışarak batan Dumlupınar denzialtısui'n 81 şehidi dün Afsııbay Orduevi bahçesinde ve NaZararın bir milyon lira civar.ı Burnu önlerinde yapılan törenlerle anılmıtır. Törende konuşmalar yapılarak denize çelenkler bırında olduğu tahmin edılmekteNADİR NADt rakılmıs, bir laang?. havaya atej etmiştir. Resimde. törenden bir an görülüyor. BA1KAM HAFTASI.. dır. i. MANGAL TAHTASI.. Arkası Sa. 7, Sü. 5 de Hükümet zayıf mı? Yeni Amerikan yardim politikası «Sayın Cemal Gürsel, komanın.56 ve yurda dönüşlerinin 10. gününe çirmiş bulunmaktadır. Devamlı tedavi ve bakımla, şeker hastahğı ve hayatî belirtiler kontrol altmda bulundurulmaktadır. Geceyi rahat geçirmişlerdir.» Boyromı 545 kişi nezarelle geçirdi Başbakanlık Müsteşarı açıkladı: D « Personel Kanunu ile ilgili itirazların çoğu çözümlendi» Ay yörüngesine ilk Sun'i Peyk oturtuldu M Hâdiseli maçın tepkileri: Demirel'in Bayram Gazetesindeki yazısı Bursa plâkalı otobüsler Eskişehir'den gecemedi Paşabahçe'de iki grevci tabancayla yaralandı Türk işçisi Holânda'da eşit hakka sahip olacak Danıstay 3subayın emeklilik kararım intal etti Havalar ısınacak îzmit Kâgıt Fabrika8inin depo inşaatı yandı Dumlupınar şehitleri anıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog