Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

umhuriy •• INTBfiK HÜEÜMLERI KANUNLARIN RUHU ÜZERİNE Montesquieu Çeviren: Fehmi Baldaş Millî Eğitim Bakanlığmca yayımlanan «Dünya Edebiyatından Tercümeler» serisinde yeniden yayımlanmıştır. I. cilt 9.50, II. cilt 15. liradır (Basın 11170/4654; KURÜCüSD YUNDS NADİ 42. yıl soyı 14994 Telgraf v e mektup a d r e s i : C u m h u r i y e t İ s l a n b u l P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u ] N o 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2242 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Cumortesi 30 Nison 1966 , L „ , Devlet Bakanı Bılgehan, Personel Rejimi ile ilgili açıklama yaptı , CHP/UHBARCIUK,, İSNADIİÇİN "BU, BİR ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ÇAĞLAYANG1L: "Bogazlardan geçiş için Montreox Inlaşmasının hükömleri hilâfına bir harekete meydan verilmemiştir,, ERKIN; "Ziyaretler, yalnız Sovyetlere değil, bntün imzacı devletlere de devamlı olarak tebliğ edilmiştir,, AYRI ATRI TESBİT EDİLDİ Safa geldiler! arlâmentomuzu temsil eden iki heyet, çafrüı olarak bu sıralarda iki Avrupa ülkesini gezmekteler. Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sayın İbrahim Şevki Atasagun'un başkanlığındaki birinci heyet Batı Berlinde, Millet Meclisi Başkanı Sayın Ferruh Bozbeyli başkanlığındaki öteki heyet ise Romanyada bulunuyor. Sosyal, siyasal ve ekonomik yapüarı itibariyle birbirinden çok farklı, hattâ birbirine zıt sistemler altuıda yaşıyan bu iki iilkeden yakında yurda dönmelerini beklediğimiz sayın Parlâmento üyelerimiz burada her halde yoğun bir soru yağmuruna tutulacaklardır. Dostlar kucaklaşacak, dostlar srlâmlasacak ve gelenlere ük söz olarak: E.. yediğin içtiğin senin ol»un, gördüklerini anlat bakalun! denecektir. Merakü politikacılanmıza şimdiden haber verelim, alacaklan cevapların genellikle bir takdir ve hayranlık niteliği taşıyacağından hiç şiiphe etmesinler. Batı Berlini görenler, Ikinci Cihan Savaşı 4>oyunca taş taş Ustünde kalmamacasıya yıkılan bu kentin kısa zamanda nasıl kendini toparladığına hayret ettiklerini söyliyecekler, orada çoktan tamamlanan onarım çalışmaları sonuçlanm anlata anlata bitiremiyeceklerdir. Bir zamanlar insanların aç, sefil, hasta, moloz yığınları arasında süründüğü Berlin, bugün Parisi, Londrayı aratmıyacak neşeli, zengin bir belde haline gelmiştir. İşsizlik ortadan kalkmış, yaşam düzeyi savaş öncesine kıyasla daha da yükselmiş, bölgenin ekonomik gücü havsala almaz derecede yflkselmiştir. Hâlâ işgal altında yaşamak ve hâlâ ikiye bölünmüş durumda olmaktan gayri Berlinin hemen hiç bir derdi kalmamıştır, denebilir. Doğu • Batı anlaşmazlığının bir sonucu olan bu durumdan da Almanlan sorumlu tutmaya şüphesiz hakkımız yoktur. İBOGAZLARDAN GECIŞ MESELESI POLmK TAR1I5MAYA YOL AÇ1I ANKARA ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) evlet Bakanı Cihat Bilge han, dun, Devlet Personel reformunu sağlıyacak ka nunlarla ilgili bazı açıklamalar yapmış ve maaşlann tesbiti ile ilgili çalışmalar konusunda bilgi vermiştır. Bılgehan, üzerinde hâlen çalışılan en önemli konuların ınübak ve uygulama hukütnleri clduğunu belirterek, şunları söylemıştir: « Devlet Personel heyeti, son 10 gündenberi devamlı ola • rak yaptıgı toplantılarda bu e sasları ds tesbit etmis ve 31.4. 1966 tarihinde karar altına almıştır. Hazırlanan esaslarda hâlen çahşmakta olan maaşlı k»drolarda, D. S, N, E cetvellerinde ve 10159 sayılı yevmiyeli personel yönetmeliği kadrolarında ve mukaveleli statülerde çalışan personelin yeni sınıf ve derecelerine intibaklarında çözönunde bulundurulacak hükümler, ay • n ayn tesbit rdilmiş bnlunmaktadır. Bir kısmı genel kadro kannnuna, digerleri sınıf tüzüklerine konacak olan bu hükümlerde devlet personelinin gerek kazanılmıs baklanııd», gerek hizmet durumiarında kendilerini haksızhğa ugratacak aygulamalara meydan verilmernesi hususunda bilhassa dikkat ve emek harcanmıştır. Devlet Personel Hevetinin verdiği istişarî kararlar, Bakanlar Kurulunca ilk toplantıda müzakere edilecek ve alınacak kararlara göre Genel Kadro Kanunu Maliye Bakanlığmca süratle hazırVmp Büvük Millet Mec(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) (Cumhuriyet Bürosu) D azı Amerikan savaş gemileriD nin Montreux anlaşmasının hukümlerini ihlâl ederek karasularımıza girdiğini ve birinin deniz kuvvetlerünıze baglı hücumbotlar tarafından gen çevrıldığini ve bu olaylardan sonra Amerikalüarın Montreux aniaşması nın hukümlerini eleştiren bir ra por muhtıra hazırladıklarını büdırmiştik. Bu yaymımız iç politikada da bir tartışma konusu halıne gelmiş, bu arada, bazı yayın organlan C.HJ. hukümetlerini, Karadenize geçen Amerikan savaş gemilerıni Rusyaya ihbar etmekle itham etmişler. Aynca buna bağlı olarak Dışişleri Bakanhğı bazı açıklamalar yapmak geregıni duymuştur D Kıbrısa Türk askeri çıkarılacağı Atinayı P heyecanlandırdı K. DAPONTE bildiriyor lepkıler Böylece, her geçen gün genişleyen tepkilere sebep olan yayınımız ve C.HJ'. nin «ihbarcıük» la suçlandırılması C.H.P. yetkilileri ve o devrin Dışişleri Bakanı tarafmdan sert bir şekilde cevaplan dırılmışıtır. Konu Ue ilgili olarak C.H.P hükümetlerinin Dışişleri Bakanı Feridun Cernai Erkinbir açıklama yaparak «Ziyaretlerln, Montreus anlaşmasını unzalıyan bütün devletlere devamlı olarak teb liğ edildiçini» söylemiştir. Erkin bu konuda şunları söylemiştir: trkın'in demecı İtham edilen eski Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, dün şu demeci vermiştir: «Boğazlar rejimini düzenliyen Montreux anlaşmasının 17. maddesi. vabancı devlete ait savaş gemilerinin Boğazlarda bir limana süreli cemilekârlık ziyareti yapabilmelerini öngörmüştür. Boğazla ra ziyarette bulunan yabancı filoların gelişi hakkında, Montreux nün bütün imzacı devletlerine vak tinde haber verilmesi, ötedenberi Dışişleri prosedüründe bir itiyat (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Sevgilisini vuran genç kız dun levkif edildi eyoğlu Evlecdinne Dairesinde, tam nikahı kıyılacağı sırada, daha önceden arkadaşlık ettiği 18 yaşındaki bir genç kız tarafından tabancayla sırtıtıdan vurulan manav Kenan Durmuşoğlu. dün İlkyardım Hastahanesinde poiire verdığı ifadede, «Ben Semiha Tokel'le 23 defa arkadaşlık ettim. l'akpt onu iğfal etmedim !„> demiştir. Olaydan sonra, akrabaları taratından devamlı olarak kapısında nöbet beklenen ve kimseyle göruştürulnııyen 30 yaşındaki manavın bu iddiasına rağmen, genç kızın, «iğfal edilnıiş olduğu» Adlî Tabiblikçe verilen raporla anlaşılmıştır SEMİHA TOKEL İLE MEHMET D U R S U N O G L U SAVCILIGA GETİRİLİRKEN... TİNA Barış Gücünün haziranda Adayı terketmesi halinde Türkiyenin Kıbrısa 15 bin asker çıkartmayı kararlaştırdığı yolundaki haberler Atinada heyecan uyandırmıştır. Nitekim Yunan Hükümeti, dün sabah bu konuda resmî bilgilere sahip olmadığını ve Ankaradaki Yunan Büyük Elçisi Delivanis'ten izahat istediğini açıklamıjtır. (Ankara Büromuzdan bildirildiğine göre. Delivanis, dün saat 11 de Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağlayangil tarafmdan ilk defa kabul edümiştir. Görüşm* 6j dakika sürmüş ve hiç bir a<^klama yapılmamıstır.) Bu arada. Türkiye Büyük Elçisi Turan Tuluyla bugün bir görüşme yapacak olan Başbakan Stefenapulos'un da bu konuda bilgi istemesi beklenmektedır Bu haberleri yorumlayan hükumete yakın çevreler, Türkiyenin evvelce ilkbahar sonlarında Kıbrısa askeri bir müdahaleye hazırlandığı yolundaki «niyetlerinden> sonra. şündi bu «tehditlerden» vazgeçtiğini 1 kamufle etmek için münasip bir ' mazeret öne sürdüğünü beyan etmektedirler. Muhalefet çevreleri ıse, Türklerin Amerikanın da muvaffakatinı al dıktan sonra böyle bir teşebbüse girişmeyi tasarladığını ileri sürmektedirler. Bu arada muhalefet gazeteleri bu konudaki haberleri manşetlerinde göstermektedirler. A Turk asken çıkarsu. Lefkoşe, (AP) Kıbns Rum Dışişleri Bakanlığınm ileri gelen bir yoneticisi, Kıbns'a herhangi bir vesile ile Türk asker leri çıkarılmasının tecavüz sayılacagını ve Makarios Hükumetinin, «Elin deki bütün imkânlarla buna kar şı koyacağını» söylemiştir. Kıbrıs'ta halen, 12 bin kadar Yunan askeri vardır. ANKARA Kıbrısta barış ve gü venlığı sağlamakla görevlendırılen Birleşmiş Milletler Barış Gücunün Adadan aynlması halinde, Türkiyenin Yunanistanın bulundurduğu kuvvet kadar Kıbrısa 15.0U0 asker çıkartacağı volundakı habeler içm Dışişleri Bakanhğı yet kilılerı herhangi bır yorum yapmayı uygun görmemışlerdir Başbakan IstanbuVda Başbakan Süleyman Demirel, eşı ile birlikte dun akşam şehrimıze gelmiştir. Başbakanı Havaalanmda, resmi ilgUilerle kalabahk bir partili topluluğu karşılamıştır. Demırel'le birlikte, Imar ve Iskân Bakanı Haldun Menteşoğlu da Istanbula gelmiş bulunmaktadır. Gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan Başbakan Demirel, Park Otele inmiş, bir süre dlnlendikten sonra, AP İl Teşkilâtının düzenlediği baloda bulunmuştur. Bugün şehrin dert ve meseleleri üzerine eğileceği ve ilgililerden bilgi alacağı bildirüen Demirel, Pazartesi akşamına kadar İstanbul'da kalacaktır. «29 Nisan 1960 olayları», dün Ankara ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri Fakültelerinde okuyan binlerce öğrencinin ve halkın katıldığı bir mitingie, Lozan Alanındaki Atatürk Anıtı önünde anılmıştır. Mitinge daha önce izin vermiyen Valilik ve Emniyet, sonra kararını degistirmiştir. Bu arada, Ata'ya saygı nöbetini saat 16.15 16.20 arasında, general ve amiraller tutmustur. Resim, general ve amiralleri nöbet sırasında gösteriyor. (Mitinge aıt tafsılât, 7 ncı sayfamızdadır.) B ANKARA, 29 NiSAN'l ANDI Bahar Pişman değiı Bütün günü, Beyoğlu Emniyet Âmirliği, Emniyet Müdürlüğü ile Adliye Sarayı arasında geçiren Seraiha Toke1 dünkü gazetelenn bayramının %/ Romanyadan dönen sayın Parlâmento üyelerimiı de orada tahminlerin çok ustünde bir kalkınma ve ilerleme hamlesi ile karşılaştıklarını gizlemeye lüzum görmiyeceklerdir. İkinci Cihan Savaşmda çok eziyet çeken, üstelik toprak kayıplanna ve rejitn değişikliğine uğrıyan bu sevimli memleket kısa zamanda yaralarını sannış ve gerek sosyal, gerek ekonomik alanda dev adımlan ile ilerleme yolunu tutmuştur. Eskiden yabancı şirketlerin işlettiği petrol kaynaklan simdi tiim ulusun malı olmuş, üretün ve gelir büyük ölçülerde yükselmiştir. Petrol endüstrisi için çerekli teknik ve mekanik araçlar eskiden hep yabancılann elinde iken bugün Romanya bütün ihtivaçlarını kendi sağlamakta, hattâ Hindistan, Pakistan gibi az gelişmiş ülkelere petrol arama. bıılma ve işletme konularmda hizmet arzetmektedir. Tarım, endüstri, turizm alanlarında da Romanya çok basarılı adımlar atmıştır. Petro • kimya, sun'î gübre, traktör ve otomobil endüstrisi hızla gelişmektedir. Karadeniz kıyıları ve Tuna boyu, her vıl yüz binlerce Avrupalının gidip dinlendiği bir turizm cenneti haline gelmiştir. Varşova Paktına bağlı olmakla beraber bu devlet, dış politikasında Batı ile dostluk ilişkilerine önem veren bağımsız bir tutumu benimsemiştir: tuttuğu volda da sebatla yürümektedir. İmdi, geziden dönen arkadaşlarını merak içinde sorguya çekecek olan sayın politikacılarımızdan bizim de küçük b:r ricamız olacak: Birbirine zıt rejîmler altında yaşıyan toplumların bufriinkü başarılı durumlarını öğrendikten sonra hir nebze de bizim (hâli pürmelâlimiz) üzerine eğilerek biraz düşünsünler. O zaman, Batı Almanya kapitalist, Romanya sosyalist metodlarla hemen de aynı başarıyı göstererek kalkınırken, bizim karma ekonomi dediğitniz sistemi neden bir türlü doğru dü•rüst yfirütemediğimizi belki daha öMayısa teklif ahnması edildi 1 3 BANKACl Dt/iV TEVKİF EDİLDİ Öğretmenler Bankasında mılyonlarca liralık suıistimal yaptıkları iddiasiyle Savcılıkça haklarında dâva açılan üç kişi. dün tevkif edilmiştir. Kontrollar sırasında Bankanın Pangaltı subesınde yolsuzlukları tespit edilen aynı bankanın yetkililerinden M. Nejat Ulakav, Bülent Saraçoğlu ile Zamir Enön, cezaevine gonderilmişlerdir. Türkiye'ye 22 milyon i liralık gıda yardımı\ ANKARA Dunya Gıda Programının Yonetım Organı olan Hükumetlerarası Komıte'nın Roma'da yapılan 9 uncu dönem toplantısında, Turk Hükümeti tarafından sunulan 4 projeye, toplam olarak 22 milyon 214 bin 150 liralık gıda yardımı yapılması kabul edilmiştir. Bu para, Zonguldak Kömür Havzasının geliştirılmesine, maden arama, gecekondu ve çiftçi eğitim kampları projelenne harcanacaktır. Ülgenalpın mahkemeye verilmesi istendi M Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) ıllet Meclısmde dun gündem dışı bır konuşma yapan Balıkesır Milletvekilı Mevlut Yılmaz (AP) Millî Güvenlık Kurulu Genel Sekreteri Korgeneral Refet Ülgenalp'ın «Sakallı keçiIerle keçi sakallılar» dan bahseden konuşmasma değinmiş ve Generale şiddetle çattıktan sonra onun, görevinden almıp Mahkemeye sevkedilmesini istemiştir. Konuşma üzerine, AP Mec lis Grupu'ndan bir yetkili, Mevlut Yılmaz hakkında, «Gruptan izin almadan konuşma yaptığı için tahkikata girişildiğini» büdirmiştir. Yılmaz konusmasının başında Korgeneral Ülgenalp'ın Istanbu! Üniversıtesinde söylediklerinı okurauş, bu sozlerin «Tüyler ürpertici» olduğunu ileri sürdukten sonra özetle şöyle devam etmiştır: «Bn şahıs sık sık selâbiyeti dışına çıkarak beyanatlar vermektedir. Basbakanlığin emrinde çalısan bir memurun siyasi beyanat vermesi, siyasî yatınm I yapması tecviz edilemez. Devletin en önemli mevkilerinden birini işgâl eden bu şahsm Devletin bütünlütüne tecavüz eden Komünizmle mflcadele konusunda da beyanda bnlunmasmı %önül isterdi. Türkiyede dini faaliyetlerden sikâvet değil, iftihar etmek lâzımdır. Memleketin ;üvenli|i ile uğrasacağı yerde din adamlarına hakaret ediyor. Bu şahıs din ve vicdan hürriye Arkası Sa. 7, Sü. S de Ankara, (Cumhnriyet Bürosu) Kaysen Mılletvekılı Mehmet Ateşoğlu (AP), Bahar Bayramının 1 Mayısta değil Hıdırellez gunu 6 Mayısta kutlanması için bır Kanun teklifi hazırlamış ve Meclıs Baskanlığına sunmuştur. Ateşoğlu Kanun teklifinın gerekçesinde 1 Mayısın bütün Dünyada Komünist bayramı olduğunu, Türkiyede işçilerin 22 Temmuzda bayram yaptıklarım belirtmiştir. büyük çapta kendisinden bahsetmeleri ve boy boy resmıni yayınlamaları üzerine, âdeta •günün kahramaııı haline gelmiştir. Hakkında yayın yapan bütün gazeteleri sabahın ilk saatlerinden ıtiba ren aldırtan ve bunlan koltuğunun altından hiç eksik etmiyen Semiha, «Şimdi olanlardan pişmanlık duyuvor musun?» sorusuna gülerek, «Ne münasebet.. Yaptıklarundan pişman değilün!.. O bunu hak etmişti.» demiş ve gaze tecilerle neşeli bır şekilde konuşmuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ' Üç genç bir olup üç kisiyi öldürdü Ankara Kalecik ilçesinde amca çocukları Hasan, Gazi ve Âdem Karadoğan, koyun otlatırken; akrabalarından Osman ve Haydar Karadoğan ile Ismail Gundoğan'ı, mavzerle öldürmuşlerdir. Cinayet husumet yuzünden işlenmiştır. Kaatıller, olaydan sonra kaçmıştır. Paris, (a.a.) Fransız polisi, dün, 6 ay önce kaçırılan Fas Muhalefet Lideri Bin Barka'nın cesedinin, Paris yakınmdaki Lalerte Allais'de bir göle atıldığına dair İhbar almıştır. Emniyet'e mensup kurbağa adamları özel bir villâya ait gölü aramaya başlamışlardır. Göle, kimse yaldaşürılmamaktadır. «Bin Barka'nın cesedi göldedir» 3. Asliye Yargıcına saldırmak istediler Hacıhusrev'ın tanınmış yankesicı kadınları, dun 3. Asliye Ceza Mahkemesınde hâdise çıkarmıslardır. Yankesicilik suçundan yargılanan 17 yaşında Selâhattin Karasöğüt 3 yıl 4 ay, Nurettin Özmut da 5 yıl hapse mahkum edılınce duruşma salonunda bulunan anneleri, ansızm krız geçirerek, yargıca saldırmak istemışlerdır. Çocukları gıbi bırer sabıkalı olduğu bildirilen kadmlar, polıs tarafından güçlükle zaptedüerek, dısarı atılmışlardır. 80 lik ihtiyar sünnet oldu REYHANLl (a.a.) 80 yaşındaki Casim Omeyri, öneeki günkü doğum gününde sünnet olmuştur. İlçemizin Bayır Mahallesinde oturan ıhtiyar. 55 yıllık evli olup. 14 torun sahibidir. Casim Ömeyri, sünnetçiyi: «Bizim koyun çobanı sünnet olacak, gelir misin> diye evine çağırmış, sünnetçiyi gördükten sonra da önüne diz çökerek «Beni sünnet et» demiştir. NADİR NADİ (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da; MUCUR Lâikliğe aykırı faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 47 gün önce tutuklanan Kırsehir Öğretmen Okulu öğrencilerinden Ali Oker öneeki gün, Mustafa Özkan da dün tahliye edilmiştir. Öğrenciler, devamsızlıktan. bu yü smıfta kalacaktır. Tahliye edildiler lstanbul Teknik Üniversitesinın kuruluş yıldönümün töreninden sonra, Başbakan Süleyman Demirel'e yuha çektikleri iddia edilen 7 öğrencinin • yargılanmasma dün de devam edilmiştir. «Toplantı ve Gösteri Yürüyüsleri Kannnuna» akırı davranıstan sanık olarak yargılanan Cemal Savaşçı, Yücel Yaman, Enver Nalbant, Burhan öfütçü, Timuçin Emre, Şuayip Dilmen ve Kemal Zeki Demirtürk'ün, yapılan durusmalarında, Toplum Polis Müdürü tanık olarak dinlenmiştir. Toplu Polis Müdürü Yaşar Okçuoğlu. «yuhalama» olayımn nasıl cereyan ettiğini anlatmış ve «babçenin sağ duvarı ustünde 2030 kadar talebe pankartları çıkararak hafiften Gaziosmanpaşa marsım ıslıkla söylemeye başladılar. Bu srada yuh «esleri de gelince; emir vererek gösteri yapanlan dağıtmak istedim» demiştir. Resimde. yarçılanan öğrenciler çörülmektedir. Atlantic City, (a.a.) Amerikan Milli Sağhk Enstitüsünden iki doktorun bildirdiğine. • g p , •^e hâmile kadınlarin îazla >niktarda «D» vitamini ajmalarıf çlicsıîrİB«n da kalb boz£klukla;ına ydl^ aç> maktadır. • + Doktorlar, kötü beslenmenin neticelerini ortadan kaldırmak için tavşanlara bol «D» vitamini verince bu sonuca varmışlardır. )f Fazla alınan «D» vitamini zararlı Cumhuriyette YARIN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog