Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

C V İT A M İ N Lİ PORTAKAL ÖZÜ umhuriyet KITRUCÜSÜ rüNUS NADİ BEAKÖZ şjdiyej.. kadar | man üslubuyrlk yazalmii Enosisçileriyle «irt yıl şan milletimizin yatettığı kahrEmanlık, ıstırap/^^oksuUı! tanlarıru içiniz burkularljt bkuyâ sınız. REMZİ KİTABEVİ IS^pbul Hatipoğlu Kitabevi 10 Ura. 42. yıl soyı 14992 Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t Telefonlar: 22 4 2 9 0 22 4 2 9 6 Istanbul P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u l N o 246 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 * 2 99 Perşembe 28 Nison 1966 Düşen B57 uçağını aramak üzere «Montreux» Anlaşmasına aykırı olarak Karadeniz'e çıkmak isteyen Hidrografık gemiye izın vermedik AMERIKA B0G4ILARLA İLGİLİ RAPOR HAIIRLADI Said Arif TERZIOĞLU AKKARADAN BİLDİRtYOR RESİM SERGİSİNDE İnönü, dün Bedri Ba>kam'ın resim sergisini gezmiş ve «çok beğendim» demiştir. O on aylar içinde Amerikan gemılerinin Boğaz"^lardan geçmesi konusunda Turk makamlan ile Amerikan makamlan arasında ıki defa anlaşmazlık çıkmıs, bu olaylarda Türk Hükumetı Montreux Konvansivonunun hükümlerini uygulamış, buna karşılık Amerikalılar bu hukümleri açık ve seçik olarak bilmedikleri için anlsşmazhk güç halledilebılmiştır. İki olayda kendini gösteren anlaşmazhk dolayısiyle Amerikalılar, Boğazlar Statüsü ve Montreux Konvansiyonunu uzun uzun incelemişler ve bir rapor hazırlamışlardır. Aralık 1965 te Samsunun 90128 mil kuzeyinde, Amerikan Stratejik Hava Komutanlığına bağh B 7 ^ 5 tipi jet savaş uçağının esrarlı bir şekilde düşmesı olayı o günden bu yana birçok gelişmeler kaydetmis bu arada, Türk Amerikan ve Sovyet ilişkilerini tehlıkeye sokacak durumlar ortaya çıkmıştır. Bazı yönleri daha önce dünya kamu oyuna akseden olayın bugüne kadar gizli kalan bir yönü de araştıımalarımız sonunda aydınlanmıştır. | kinci Dünya Savaşı ve sonrasının heyecan verici askerî casusluk serüvenlerini andıran olay şöyle gelişmiştır: İncirlik Hava Üssünden kalkan ve Karadenizde nasıl düştüğü hâlâ kesin olarak anlaşılmayan B57 uçağının enkazının bulunmasma, Amerikan Hükumeti büyük önem vermiş ve Türk Donanmasına mensup savaş gemilerinin aramayı yürütmesile yetinmeyerek 6 ncı Filoya mensup L7 ve 872 borda numaralı bir kruvazör ile bir muhribi gerekli izinleri alarak olay yerine göndermiştir. BI16İÇ: «İSTEK UZERIHE KİMSE İHRAÇ EDİIEMEI» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sadettin Bilgıç, Millet Meclisinde gazetecilerle sohbet etmiş ve çeşitlı soruları cevaplandırmıştır. Bilgıç, cSızi partıden ıhraç etmek istiyorlarmış> şeklindekı bır soruya şu cevabı vermiştir : < Partiden ihraç, muayyen sart ve kayıtUra bajlıdır. Bunlar da tüzügümüzde bellidir. Bazı arkadaşlar benim ihracımı istiyebilirler. Ama istek üzerine bir adam ihraç edilmez. A.P. de böyle bir metot yoktur. Herkesin beni sevmesine imkân yoktnr. Peygamberleri bile, ümmetinden sevenler ve sevmeyenler bnlunabilir.» HİCBtR ÜLKE KABUL ETMİYOR... Valiler toplantısı: "1 'Tek dişin çekilmesi liraya Devlete 200 mo/o/uyor/..,, ADANA, (Ozer öztep bildiriyor) U aliler toplantısına dün sabah saat 9 dan lti* baren devam edilmiştir İdarenın ıslânatı konusunda Profesör Mıhçıoğlunun ileri sürdügü hususlara değinen Mardin Valisi Nihat Oğuz Bor, «Tâ Osmanlı tmparatorluğundan beri, yani 1856 dan bu yana bizde idari islâhat sadece idareci değiştirmekle olmuştur» demiştir. Mardinin yeni Valisi Bor, aynca şunları söy lemiştir: «Vilâyetim sosyalizasyon bölgesindedir Sağbk ocakları açmışız, doktoru yok. kurs görtnüş personell yok, vasıtası yok. âletlerin yarısı gelmiş, yansı yok. İlâcı yok. Kocaman Devlet Hastahanesi var, fakat içinde bir tek mütehassısı yok. Dişçimiz var ama, dişçi koltuğu yok. Tetkik ettim. dişçinin bir diş çekmesi devlete tam 200 liraya mal oluyor. Köylü, halk. (plânı sihirli bir degnek) olarak biliyor. Onun geçtiği ber yerde yollann yaptlacağına, sulann akacağuıa inanıyor, fakat Köy tşlerı Bakanlığı öyle bölümler vaptı ki, vilâyetimizde ne yapılıyor, haberimiz yokj> Böyle bir şey söylemedi ilgıç, «Başbakan, (Bu partiyi ben mi, yoksa birkaç kışı mı ıdare ediyor?) demiş, buna ne diyorsunuz?» sorusuna özetle şöyle cevap vermiştir : « Başbakan sureti kat'iyede böyle bir şey söylememi.ştir. Dünkü Yönetim Kurulu toplantısında Başbakan, üyelere, gazeteleri her gün okumalarını tavsiye etmistir.» p Olay nasıi başiamıştı ? « Kuzular gibi » TBMM'de sert tartışmalar oldu (ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TBMM, dün saat 15 te birleşik olarak toplanmış. Ticaret Bakanı Macit Zeren, eski Ticaret Bakanı Fenni lnlimyeli, eski Bayındırlık Bakanı Arif Hıkmet Onat ve 27 Mayıs oncesi Bakanları hakkında ınceleme yapraak üzere kurulmuş olan Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının görevlerini, tartışmalardan sonra, birer ay uzatmıştır. Karadeniz'de tansiyon artıyor | # aradenizde düşen Amerikan uçağının aranma ha" rekâtı, bölgede derhal tansiyonu yükseltmiş, Sovyet, Amerikan ve Türk Donanmasına bağh savas gemilerinin zaman zaman borda bordaya yaptıkları araştırma, barışı tehlikeye düşürur anlamlar dahi kazanmıştır. Karadenizin sulannda araştırma yapılırken diplomatik alanda da Sovyetler Birliği sert bir ifade ile Amerikayı protesto etmiş, bu arada Türk Hükumetinin de dikkatini çekmiştir. M ılgıç, A.P. içinde ıhtilâf ve kabine revızyonu konusunda sunları söylemıştir : « A.P. de ihtil&f bahis konusu degildir. Bu sık nk ortaya çıkar. Böyle bir şey yoktur. Kuzular gibi sarmaş dolaşız. Kabinede reviıyon konusuna gelince, teklif aldıfım için, (kabinede revizyon oltcaktır) dedim. Teklif almasam nereden bilecektim. Hükumette yapılacak revizyona hükümet karar verir. Bizim murakabemi» Grupta olur. Bi» milletvekili olarak hükumeti begenmezsek bnnnn tüzükte ve kanunda yolları vardırj» Grupa geç girdi Her toplantı aynı Hâı çaresi bulunamıyor Üç ay once kurulduğu halde bugüne kadar Başkanlannı seçemiyen ve çalışmaya başlamıyan iki Soruşturma Hazırlık Komisyonu durumu hakkmda Başkanlık Divanının sunuşu okunmuştur. Bu sunuşta 27 Mayıs oncesi Bakanları hakkında ve Danıştay kararlannı uygulamadığı içın Başbakan Suleyman Demirel hakkında kurulan TBMM Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının bugune kadar toplanamadığı ve çalışmadığı, buna bir hal çaresi bulunması belirtılmekteydi. Bu konu uzerinde TİP Grupu adına bir konuşma yapan Yunus Koçak'ın bazı sözlerı, AP lıler tarafından gurültü ile karşılanmıştır. Koçak, «Suiistimaller bahis konasu olunca, bn komisyonlar hiç toplanamıyor. Ama Seçim Kanunu bahis konusu olunca komisyon toplanıyor ve kanun yıldınm hızı ile geçiyor» demiş, bu söze Nevzat Şenel (AP) oturduğu yerden «Yalancı» diye baj,ırmıştır. Koçak, Şenel'e «sensin yalancı» demiştir. Arkası Sa. 7, Sü. 5 de Mormara'da birgemi ^ ^ üşen uçakla ilgili olayların en beyecanhsı, Ame" ^ rıkan Donanmasına bağh bir hidrografik araştırma gemisinin sessiz sedasız Marmaraya gizlice sızmasiyle başlamıştır. 6 ncı Filonun araştırma kanadmda görevli bir hidrografik gemi düşen uçakla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Türk makamlarına haber verilmeksizin Karadenize geçmek üzere Ege'den Marmaraya girmiş ve Türk donanmasının devriye hücumbotları tarafından Sivriada çevresinde yakalanmıstır. Hücumbotların yaptığı ilk tahkikat sonunda Amerikan hidrografik araştırma gemisinin Türk karasularında izinsiz seyrettiği tesbit edilmiş ve bot komutanı derhal Kuzey Deniz Saha Komutanhğı ile temasa geçerek durumu bildirmişür. Dün gelen «turist» lerden biri, köpegi ile vapurdan iniyor (flstte). Ve bir diğer turist grupu (altta). Israil'in sınır dışı ettiği turistler Türkiye'y© geliyor olmak üzere, bazı milletvekillerinın ısran Ue ancak saat 13.05 te girmiştir. Bilgiç gazetecilerle konuşurken Bilgehan, Bilgiç'in yanına gelmiş, «Hoş geldiniz Sadettin» dedikten sonra, Bilgiç'i gazetecilerden uzaklastırarak A.P Grup toplantı salonuna giden koridora götürmüştür. Bilgiç, bu koridorda, yanında Bilgehan ve bazı milletvekilleri olduğu halde bir sıranın üzerine oturmus, uzun konuşmalardan sonra Grup toplantı salonuna girmiştir. saat S adettin Bilgıç, dünDevlet 1.30 da toplanan AJ». Grupuna, başta Bakam Cihat Bilgehan I çel Valisi Ethem Boysan da müteakip toplantılarda aynı hususların tekraılandığını, fakat hiç bh ilerleme kaydedilmediğini söylemiş, «Korkanm bu konuşmalarunızın raporlan da vine, tozlu arşivlerde kalacak..» demiştir. Plânın hazırlayıcılariyle tatbikçileri arasındaki trtibatsızlıktan yakınan Boysan, valilerin yetkisizliklerinden bahsetmiş, «Valihk müessesesi: bir nüfus müdüründen, jandarma çavuşundan daha vetkisiz bir makam haline getirilmiş bulunuyor» demiş, bölge kuruluşlan üe irtibatsızhktan yakınmıştır Bu arada Vali. «Plânın arzu edilen neticeye nlaşmadıği. gerçektir» demiştir. 5917, Anayasaya aykırıdtr Olayın Ankaraya aksetmesiyle ilgili makamlarca yapılan çahşmalar sonunda durumun 20 temmuz 1936 Boğazlar rejimini düzenleyici Montreux Konvansiyonuna aykın olduğu anlaşılmış ve geminin der hal karasulanmızı terketmesi için gerekli ihtarın yapılmasile ilgili emirler verilmiştir. Eroir, telsizlerle Amerikan gemısini kontrol altına almış iki hüTürkiyede herkes istikrar ve güven istemekte ağız birliği etmiş Arkası Sa. 7, Sü. 7 de gibi. İş adarnı onu ister, bankacısı, memuru, işçisi istikrar ve öıellikle güven özlemi içindedir. Şu var ki aynı deyim kullanüraak, aynı özlem gösterilmekle beAtina'ya göre: raber bir yandan isteklerin temelinde yatan çelişmeler ve nthklar, öte yandan mevcut ekonoraik düzeni savunanlann çoğunlnkla bu düzenin kurallarına aykırı davranışları güven ve istikrarın bütün sınıflan tatmin edecek ölçüde sağlanabilmesini önlüyor. Meselâ mevcut ekonomik düzenin başhca savunuculan olması gereken iş adamlannı ele alahm: Nedir Türkiyede iş adamlığı tanımı? Batı kapitalizmindeki anlamında mıdır? Böyle bir soruya çoğunluğu kapsayacak ölçüde «evet» cevabını vermek güçtür. Zira birim iş adamımız çogunlukla bezirgân anlayışındadır. sermayesinin rantmı günliik alış verişle sağlamak ister. Kâr anlayışı Batı standardlanna vurulunca insaf çizgisinin daima uzerinde kahr. Yine bizim iş adamımızın göze çarpan niteliği, gunlük alım saAtina (a.a.) Sıyasi çevrelerde tımdan elde edilecek büyük oranlı kârları kısa zamanda toprağa, emileri sürüldüğüne göre Batılılar, lâke yatırmak, sermayesini daha garantili ranta bağlamaktır. Bu eğiKıbrıs meselesinin halli içın 4 lim şüphesiz hem Türkiyedeki para değerine karşı olan geleneksel noktada toplanan bir plân hazırgüvensizlikten, hem de sermayeyi en rahat şekilde verimlendirme alalamışlardır. Meselenin banş yonının tamamen boş bırakılmasından geliyor. lu ile hallini ongören bu plâna göre, ıkili gorüşmeler şart koşulIşte bu tür iş adamı şimdi Türkiyedeki asağıdan yukarı doğru gemakta, iki tarafın karşılıklı talişmeden, isteklerin karsılanamamasımn verdiği huzursuzluktan şikâvizlerde bulunması istenmektedir. yetçidir. Oysa huzursuzlukta ve istikrarsızlıkta kendi payının büyük Geçici bir çözüm yolu olarak kaolduğunu bir türlii farketmemektedir. Bu yüzden sennayesini Türkibul edilen plân, Atina'da müsait yenin kalkınmasına yanyacak yatırım alanlarına aktarmaz, aktarmakarşılanmıştır. yınca istihdam sağlanamaz. ıssizlik nüfus artışıyla birlikte büyür, • millî gelir bölüşümünde adalet tesis edilemez, üretim azlığı dış tiYunanistan Milli Talebe Birliği, caret dengesini bozar, devlet dışarıya borçlandıkça borçlanır, buna bugun mahalli saatle 13 te Atıoa karşıbk vergi gelirleri kamu isteklerini karşılıyacak ölçüde artmaz. Üniversitesi çnünde bir Kıbrıs mi Velhasıl bir fâsit daire içinde Türkiye döner durur. Zaten istikrarsıztıngi yapacaktır. lık aslında bu fâsit dairenin kendisidir. Asağıdan gelen sesler ve is• tekler ise fâsit daireden çıkmak istemiyen bezirgânlık anlayışınm norLEFKOŞE, (a.aj Makarios, uıal sonucudur. dün Birleşmiş Milletler özel temTürkiyede bugün sebepnetice bağlantısını gören iş adamlan silcisi Carlos Bernardes'i kabul yok değil. Ancak bunlar hâlâ azınlıktadırlar. Ve memleketin huzura ederek bir süre görüşmüştür. kavuşması için daha çok yatırım yapmak, is alanlan açmak, sermaRum siyasi çevreleri, Makarios'yeyi günlük ticaret yerine sanayileşmekte kullanmak tavsiyelerini tekun, Bernardes'e, Birleşmiş Milrarlıyanların karsısında doğu bezirganı hâlâ direnmektedir. Sağ sol letler Genel Kurul kararijie Plaçekişmeleri, seçim kanunu gürültüleri arasında belki tarkmda olmaza rarxırunun değerlendirilmesi üdığımız bir çatışma bizım iş çevrelerimizde sürüp çidiyor. Bir azınlık (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) toplumdaki uyanışa, kapitalist kurallara uygun sanayileşme anlayışıyla yön ^ vermek istemekte. çoşıınluk ise istikrar dîye adlandırdıklan fakat ashnda statükonun devam edebileceği bir ortamın her ne pahasına olursa olsun kurulmasını savunmaktadır. Azmlıktakiler çalışıyor. ötekiler ANKARA, <a.a.) Önumüzbekliyorlar. Ancak beklerken statükonnn devam edeceği ortamı hazırdekı öğretım donemınden ıtıbahyabilmek için tfirlfi marifetlere giriştikleri de gözden kaçmıyor. Bu ren kayıt formahtelerı basitleşemarifetler şimdilik iktidarı bir otoriter davranışa doğru itmektir cek ve su belgeler artık ıstenBöyle bir tersliğin zıtbkları ortadan kaldırmadığını, aksine çatışmayı miyecektır : Sağlık raporu ve arttırdığını görünce. o zaman düzenin doğrudan doğruya otoriter olaşı belgesı. ıkametgâh ılmühabemasını da istiyecekler. NiteHm kamçılı medeniyet üzerine kurulu rı, iyı hal bâğıdı Ayrıca. vesıiistü kapalı sözler şimdiden duyulmaya başlamıştır. kalık fotoğraf sajısı da azaltılaEcvet GÜRESİN caktır. Gemiye geri dön ihtarı yapılıyor unun Istikrar istelcleri miştir. tsrael hükumeti bu turistleri «sınır dışı etme» kararını verdikten sonra en ucuz işletme olarak Denizcilik Bankasının gemilerini bulmuş ve ilk kafileyi Samsun vapuru üe en yakın yer olarak Istanbula göndermiştir. Gittikleri yerlerde dilenerek, gitar çalarak ve fubuş yaparak geçinen parasız turistler ancak Samsun vapurunda bedava sabun bulduklarından bol bol yıkanabümişlerdir. tsraelden gelen ilk kafilenin yansım üstlerl yırtık ve kirü elbiseleriyle kızlar teşkü etmektedir. ransadan sonra İsrael tarafından da sınır F kafilesi70dün Samsun vapuru ile şehrimize dışı edilen kişilik parasız garip kılıklı turistlerin ilk gel "Nasıl geçineceksiniz?,, fiatilılar, Kıbrıs için yeni bir plön hazırtodı Saçı sakah bttbirine kanşmış sefil turistler «Burada nasıl geçineceksiniz» sonısuna ellerindekl gitar ve utlan göstererek cevap vermişler ve ilk öğrenmek istedikleri yer Sultanahmet olmuştur. «Türkiyede ne kadar kalacaksınız?» sorusuna «barınabildiğimiz kadar» demisler ve sanat eserlerinin kendilerinl pek Ugilendirmediğini mişlerdir. llrfa Valisi Kemalettın Gazezoğlu tse. gayriw menkul uzerinde ıdarelere yetkı veren 5917 sayüı kanundan yakınmış ve, «Esasmda çaynmenkul ihtilâflannda idarenin aldığı tedbir Anavasaya aykındır. Bunun için vine Anavasaya aykın olan 5917 sayıb kanunun tatbikatının idareden alıAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) • narak, adliyeye verilmesi verinde olacaktır Zira AP Millet Meclisi grupu dün (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) saat 10.30 dan 13.30 a kadar süren bir toplantı yapmış, Dışışlerı Bakanı Çağlayaııgil, CEN • TO, Dısışlerı Bakanları toplantısı hakkında, tçışlerı Bakanı da Atatürk anıtlanna yapılan saldırılar hakkında Grupa bilgı vermiştir. ASGARt GEÇlM tNDİRlMİ IZMİR Naldöken gecekonduculan dün yıkıcGündem dışı konuşan Kaya mı tamamlamak üzere ışe başlayan Beledıye ekipözdeliroğlu asgarî geçim tndiriminden işçilerin de istifade etlerinın üzerine tekrar taş ve sopalarla hücum etmesinin temim hususunda yapımişlerdır Bir öncekı gün hıçbır mukavemet gorüllan çalışmaların süratlsndiril mediğı içın emnıyet tedbırlerı hafıfletıldığınden, yımesinı istemiş, Maliye bakanı, kım görevlilen direnme karsısında gen çekilmek bu konuda özetle şunları söylezorunda kalmışlardır. miştir: Olayiar sırasında 3 Beledıye jeep'inın camlan c Asgarî geçim ındirimind<e kınlmış, yaralanan olmamıştır Saat 11 de Toplum kanunun kapsamı ıçine giren Polisının hımayesınde Naldokene gelen ekıpler, yıbütün ilgüüerin istifade etmesı kım ısıni tamamlamışlardır Beledıye Başkanı OsHükumetimizin ve şahsen benim man Kıbar, dünkü direnişın yine tahrikler yüen büyük arzumdur Bütçeye zünden vukubulduğunu ileri sürmüştür. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) AP Millet Meclisi Grupu toplandı Gecekonducularla yine çatışma oldu Rüşvet Naldöken'deki gecekonduculardan rüşvet aldıkları iddiasıyle 3 Belediye Zâbıta Memuru hakkında kovuşturma yapılmıştır. Kansere ilâç bulunuyor mu? OTTAVA, (a.a.) mf anadalı üç bılgın, kanserle •^ savaşta etkilı bir şekilde kullanılacak çok kuvvetli bir antibıyotık bulmuşlardır. Bununla birlikte, haberı açıklıyan Kanada Tarım Bakanı Green, bu antıbiyotığin henüz deneme safhasında olduğunu belırtmiştir. ARDINDAN tEMtt İâÜ'İ «SIH MWM: înönü'ye yetki.. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Partı Meclisi, dün öğleden önce ve sonra iki toplantı yapmıs, Cumhuriyet Senatosu kısmî seçımlerınde CHP nın ızleyeceğı yolu görüşmüştür. Partı Meclisi, bu arada, adayhklardan boşalma olduğu takdirde yerine atanacak adayların tespıtı yetkısını. Genel Başkan înönü'ye vermiştir. Nisan 28 Nisan olaylarının 6 ncı yıl donümu muıidseuetıyıt ougun törenler yapılacaktır Istanbuldakı ilk tören I.Ü.T. Bırlığı tarafından saat 9 da Ünıversıte bahçesınde baslıyarak Marmara öğrencı lokaünde devam edecektır Bunu daha sonra 27 ma^ıs Fikır Kuiübü ve Üsküdar Yuksek ÖŞrenım ve Öğrencı Dern^ğı ile Üsküdar Devrım Ocağının saat 16 da Sunar sın"masında vapacakları anma programları takıp edecektır Tl RHA.N KMtKslZ Bu arada T.M.T Federasyonunun Taksimde 14 gundenben devam etmekte olan «Atatürke nlusal bağlılık nöbeti» bugun saat 14 te nobete katılmış olan bütün kuruhışların ı«tırakı (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) 43 yolcu taşıyan bir uçak kayboldu LİM A (a.a.) Peru Hava Yollarına ait bır yolcu uçağı, 43 yol cusu ve 6 kişilik mürettebatiyle kaybolmuştur. Uçak Şirketi, yolcuların listesini açıklamayı reddetmiştir. İnönü, Bölükbaşı'ya «yumruk» vurdu! Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Meclis koridorunda arkadaşlan Ue konuşmakta olan Bölükbaşı, yanından eeçen tsmet tnönü'nto kendısine verdiğı selâmı çörme* mış. bilâhare Genel Starul nuna çirmıstır Arl^tsından na gıren tnönü afilükbaş nünden eeçerkejrgiileTefe basının <iirtına'fvumruh «Bölükbaşı ^fânından irörmiivor mıısım jjf), „„. tnönü'nün vu^^kla $akji«r U •^erine tnönü,'ye şlınlan soylemışt)£: • '> "" «Pasam sillenî tatnustık. şimdi de vurorugnno veriih havdi havırlısı •"», BOlükbaşının bu sözü üzertne tnönü Bolükbaşınm elinl tutmuş ve'lJOl bol gülmüştür. Kayıt kolaylaşacak Af Tasarısının ele alınması isteniyor Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) Aydın bağımsız milletvekili Reşat Özarda, dün, Millet Meclisi Başkanlığına verdiği bir önerge ile, Millet Meclisinin Af Kanunu tasarısını görüşmek üzere pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 11 den 13 e kadar toplanmasım istemıştir. Pazar günü fc
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog