Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Michel Zevaco'nun Dün ve bugün zevkle okunan, yarın da okunfrak macera romanları: KAPİTAN 2 cilt 10.00 BORJİYA 7.50 TRİBULE (Ragastanın oğln) 7.50 SEKSERILEK YATAĞI 7.50 BURİDAN 7.50 KANLI KRALİÇE 7.50 KRAIİÇE İZABO 5.00 MONTERO KÖPRÜSÜ 5.00 İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncıhk: 2612/4542 umhurivet 42. yıl sayı 14991 KITRÜCUSÜ V Ü N U S NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 DÖRDÜNCl) CİLT ÇIKTI •• •• VE DÜRGUN AKARD1 DON ŞOLOHOF Ağaoğlu Yayınevi: Ankara' CadL 37/7 (Vilâyet karşısı) İstanbul Çarşambo 27 Nison 1966 Genel Başkanı, Ortak Grupta bir konuşma yaptı Alican, Hükumetı cesaıelsiı buluyor İzmir Olayından Deıs . osyal ve ekonomik dâvalarl' mıza çözüm yohı ararken |bunu ancak gerekli sosyal ve ekonomik tedbirlerde bulabileceğimizi şimdiye kadar çok yazdıksa da, ne vazık ki, bu pek basit gerçeği ilçilflere bir tfirlü anlatamadık. Önceld gun tzmirin hir semtinde polisle gecekonducular arasında geçen üzücü olaylar bu konuda gösterilen kayıtsızlığın ileride yurt düzenini nasıl sarsabileceğini açığa vurması bakımından uyancı bir ders yerine geçerse biz rejim hesabına gene memnun olacağız. Bununla beraber iktidar hırsı ile gözü dönen partizan politikacıların, ne denli açık seçik olsa da, herhangi bir olaydan ders alıp kendilerine gelmeleri, nihayet doğru yolu aramaya niyetlenmeleri çok şüphelidir. Gecekondu meselesi yurdumuzdaki tehlikeli sosyal dengesizliğin sadece bir yanından ibarettir. Dâvayı bu açıdan ele almadıkça, tte konııt meselesini, ne sağlık neselesini. ne işsizlik, ne vatınm, ne tam çalışma. hiç bir meseteyi çözemiyeceğimizi bilmeliyiz. Az geüşmiş bir millet olarak özgürlük içinde kalkmmak istiyor muvuz, ama şöyle yurekten, eslrilerin deyimi ile «canü gönülden» istiyor muyuz? O balde Anayasanın vatandaşlara tanıdığı haklara tam saygı göstermek, racselelerimizin ber açıdan rabatça millet önünde tartışümasına katlanmak, halkı uyannaya çahşanların karşısına «bunlar dinsizdir. komünisttir» diye çıkmamak gerekir. Yazık ki, bizde oy avcısı iktidarlar yirmi yıldır, bu yolnn tam tersine doğru yürümektedirler. tjretim gücfimfizün durakladığı, nüfusumuzun ise hızla arttığı, bilgisizlikten kıırtıılamamış bir ortamda, vurtsever bir iktidann yapacağı iş, sosyal ve ekonomik statükoyu balk yaranna elverişli bir biçimde değiştirmeye çalışmak, avnı zamanda halkrn varanna ileri sürülen bütün düşüncelere hayat hakkı tammak olmalı değil midir? Gelin görün ki, varkklannın sırnnı statflkonun devamına borçlu olan bizim iktidariar bu yola kat'iyen yanaşmazlar. Bir gün halkın gözü açılır, yerlerine baskalarını getirir diye de ödleri kopar. Onun için söz ve davranışlannda bitmez tfikenmez eelismeler vardır. Aydınlann karşısında başka. ağaların karşısında başka. halkın karşısmda baska bir arrz kullanırlar. Yurdumuzdaki sosyal ve ekonomik statükonun iviye doçru değişmesi için gerekli ilk şartlardan biri olan tonrak kanunnnu yıllar vüı uyuturlar, takat seçira zamanı vaklaştı mı, islerine gelen verlerde tapulu araziyi ihtilâlci bir bolşevik umursamazlığı ile fakir halka peşkes çekerler. Ama siz kalkar da samimî olarak tODrak reformundan. verri ve cplir da*ılımı adaletinden söz ederseniz derha) açızları köpiirür. Ne dinsİTİi^iniz. ne AUahsızhğımz, ne komünistlijriniz kalır. Sayın Ülgenalp'ın seçen gün pek güzel belirttiği üzere bir vandan sakallı kcçiler ormanlarımm kemirirken bir vandan da keçi sakallı yobazlar ordusu. partizan politika takımı emrinde. vurt ufuklarında saçduvunun rerresini bırakmamacasına toplıım bünvesini kemirir dururlar. Bu halin böyle kıyamete kadar SÜIÜD ritmiveceyi mevdandadır Gözle görülür bir hızla gelişen sosval ve ekonomik baskılar, vürürlübteki çürömüş statükoyu bir Riin elbet kendili&inden patlatacak ve sonra toplum el yordamı ile kendine elbet veni bir düzen kurmava çalısacaktır. Bizim cırmnmamjz, demokratîk d'izen icinde akıl volu ile bütün dâvalarımızı çözümlemek olanağı elimizde iken. millete cok zaman kaybettirecek ve çok pahalıva mal olabileeek kanlı patlamalara meydsn vprmpmek içindir. Demokrasiden bekledijimiz asıj fayda bu değil mi idi? Deprem, .Taşkenfte biiyiik hasar yaptı Moskova (a.a. AP) Taşkent'te vuku bulan şiddetli deprem sonunda 4 kişi ölmüş, yüz lerce kisi yaralanmıştır. Sayısız binanın yıkıldığı şehre Brejnef ve Kosıgın'in hareket ettikleri bildırilmışür. Nüiusu 1.127.000 olan şehrin altını üstüne getiren deprem, birkaç saniye surmüştür. Tass Ajansı, Taşkentte dün akşam Iki yeni yer sarsıntısı meyda na geldiğini ve şiddetüıin uluslararası cetvele göre 4 derece oldugunu blldirmiştir. Ankara (aa) Dün sabah Urfacia âıpten gelen ve üç saniye suren Malatyada ise 1 saniye suren ve yıne dipten gelen birer yer sarsm tısı olmustur. Herhangi bir zarar olmamıştır. MECLiS, İZMiR OLAYINI GÖRÜ^TÜ "Hükumet halkı gecekondu yapmağa teşvik etmiştir,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) mjk ıllet Meclısının dunkü o' * turumunda oncekı gun tzmırde cereyan eden gecekondu yıktırma olayları gündem dışı konuşmalara konu teşkıl etmıştır. Söz alan M. P lı Memduh Erdemır, «Seçimden sonra tapulu arazilere gecekondu yapılmıştır. Hükâmeti teskil eden partinin propagandası halkı gecekondu yapmağa teşvik etmiştir. tmar Bakanlıfı da gecekondulann yı kılmıyacagına dair demeç vermiştir. Başbakan bunn destekle miş, bu konuda vaadde bulunmustur. tzmir olaylarının sebebi hn sivasî zihnivet ve vaadlerdir, suçlular bu tutumun »ahipleridir» demiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) • ' " nuşma yapan Genel Başkan Ekrem Alican, Hükumet icraatını ıncelerken «Adalet Partisi, Türk toplnmunun İçinde bulundugu şartları yeterlikle tesbit edip, gerekli tedbirleri cesaretle alacak bir hükumet kuramamıştır» demıştır. VTD o r t a k grupunda b« k° Bilgiç: Ben Süleyman Beyi ikna ederim Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan ve AP. Genel Baskanı Süleyman Demırel ile kabine revizyonu konusunda aralarında anlasmazlık çıktığı şayı olan Dr. Sadettin Bilgiç dün bu konuda şunları söylemiştir: çıkraaz. Ben kendisini ikna ederim.» îeknikerie. süıesiz boykolo boşlodı ilde bulunan 28 Teknıker okulunda 40 binden fazla öğrencı ısteklennın yerine getırilmemesı üzerine dünden itibaren süresız olarak boykota baş lamışlardır. Türk Teknıker Talebe Birlığı Başkanı üğuz tpek yaptığı açıklamada, «lsteklenmiz yerine getirilinceye kadar derslere çirmeyecetiz. Isterlerse bütün Tekniker okullarını kapatsmlar Baş takilerin oyalama oyununa devam etroelerıne (ırsat vermiyeceğiz» demıştır. Bu arada tpek, Cumartesi günü de dığer bütün derneklenn ıştıraklen ile Sultanahmette baş lıyacak ve Taksımde sona erecek olan büyük bir miting yapacaklannı <ia helirtmiştır. 5 Haziranın önemi hazıranda yapılacak kısmî Senato seçımlerine değınen Genel Başkan bu seçimlerin oneminı şöyle belırtmıştır. «10 ekim 1965 genel seçimlerinden sonra tek basına iktidara gelnıiş bulunan AP nin, kısa da olsa, iktidar devresinin, vatandaşlar tarafından değerlendiril mesi bakımuıdan, kısmî Senato seçimleri sonuçlarının önem taşıdıklarında şüphe yoktur.» Alican, demokratik rejimın ve toplum hayatının istikran bakımından YTP nin gensl seçimlerden sonra AP iktidanna yardımcı olmaya çalıştığım belirterek sözlerine şöyle devam etmiştir: «Geçen zaman içinde programının nazari beyanlarına göre, hükumet hakkında benimsemek istedifimiz iyimser ia™8 n a a »lesef, tatbikat ile devam ettirilememiş ve 196fi mali yılı bütçe miizskereleıi nrasınds ^ndiselerimiz açıkç» orUy» konalmaştur.» BilgiçKırımlı görüşmesi 5 Dijer taraftan, Dr. Bilgiç dün de kendisıne yakın olan partıli Senator ve Mılletvekilleriyle evınde toplantüar yapmıştır Dr Bilgiç bu arada Turgut Cebe'nm «Seyahatten yenı döndüm. SüSenatörlüğe adaylığını koymaleyman Beyle henüz karşılaşmasından sonra boşalan Ankara dım. Kabinede görev alacak şaA. P. It Başkanlığına getırilen hıslar üzerinde de görüsme yap Milletvekılı Ahmet Ihsan Kımadık ki aramızda anlaşraazlık rımli ile de bir sure görüşmüşçıkmıs oljıun.» tür. A. P Genel Merkezı seçim öncesınde A. P. Ankara ll 1daDr. Bilgiç, «Aranızda anlasre Kurulunda yenıden değişikmazlık çıkarsa ne yapacaksınız?» lık yapmak kararındadır. Ahsorusunu ise şöyle cevaplandır , met Ihsan Kırımlı Bilgiç gömıştır: rüşmesinde ll Müteşebbis Heyetine seçılecek adaylar üzerinde «Esssen şahıslar üzerinde de görüşme yapılmı$tır konusgak aramızda anlasmazlık Uıfa ve Malatya'da «Arlık bunloro son vermeii» Yunanistanhn yeni Büyükelçisi tehlif getirmedi Yunanistanın yeni Ankara Buyukelçısi M. Delivanis, dün uçakla yurdumuza gelmiştir. Yeşılkoy Hava Alanında gazetecılerin, «Yeni bir teklil getirdiniz mi?» sorusunu cevapsız bırakan M. Delivanis, ancak itimadnamesit» surıduktan sonra konuşabılecejiai söyleyerek: «Ümit ediyorom ki, iki memleket »rasındaki münasebetler iyileşeeektir» demiştir. Saat 19.40 ta aynı uçakla Ankaraya giden Büyükelçi, bir soruya da şöyle cevap ver miştir: «Atinanın tam ortasından geliyornm; hiç bir kargaşalık yok.» Öte yandan, Atinadan iyi haber alan çevrelere göre, Turk Yunan munasebetlerı, Kıbrıs Silâhlı Kuvvetler Komutanhğı meselesı çozümlenmeden başlamıyacaktır. Bu konuda Turkiyeden hiç bir yorum gelmemesı, Yunan basını tarafından «mânalı» karşılanmaktadır. Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu, dün Genel Başkan ve Başbakan Süleyman Demirel'in başkanhğında dört saat devam eden bir toplantı yapmış, Demirel, gerek Grupta ve gerekse Millet Meclisinde AP nin çoğunluk sağlayamamasmdan şikâyet etmiştir. Grup Yönetim Kurulunun bu toplantısında şu konulara değinil mi?tir. O Grup çalışmaları, Meclis çalışmaları ve aradaki iıübatm sajt lanmast, • » • '<••»»" ' Kibar'a göre sebep : Tahrih İZMİR Belediye Başkanı Osman Kıbar, gecekondulann bulunduğu sırtlarda pazartesı günü cereyan eden kanlı olay • lann «Nereden geldiğini bildifi sistemli tahrikler» yüzünden (mt^ak verdifinı Ueri sürmilştür. Belediye Başkanı ayrıca, ga zetecilenn, yıkım günü nıçın ortada görülmediğıne dair sorula(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Suııî kalbli adam öldü Hmıston. Tenas. (AP) Geçen hafta ameliyat edilerek kendisine suni bir kalb takılan Marcel Derudder dün sabah ölmüstür. Methodist Hastahanesi ilgilileri ölümün •ani» olduğunu ve anlaşılmadığmı» söylemişlerdir. Bildırildiğine göre hastaya sunî kalbi takan operatörler ekibinin başkanı Dr Michael E. Debakey ölüm ânında Derudder'in yanında bulunmak taydı. Bir hastahane sözcüsü. bronşların veya nefes borusunun delindiğini ve ölümün her halde bundan olduğunu. ancak kati sebebin otop siden sonra anlaşılacağını söylemiş tir. Zaafın sebepleri YTP Genel Başkanı «Hükumet ieraatındaki zaafın temel sebeplerini de» mceleyerek bu konuda şunları söylemiştır: « Bîzim gördügümüz kadarı ile, hükumet icraatındaki zaaf aşa|ıki temel sebeplerden doğmaktadır: H Adalet Partisi, Türk toplumannn içinde bnlunduŞu sartları yeterlikle tesbit edip, sc(Arkası Sa. 7. Sfi. 7 de) Demirel, AP nin 6 aylık iktidan zamanında hükumet çahşmalannm Grupta genel bir muhasebesinin (Arkas Sa. 7, Sü. 6 da) CHP Ortak Grupu toplanamadı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Ortak Grupunda dün, çoğunluk sağlanamamış fakat buna rağmen Tapulama Kanun Tasansı hakkında sohbet edılmıştır Sohbet sırasında tlvas Seçkin Sedat Çumralı, Fikret Gündo gan ve Muammeı e<rtem konu« rak tasarının bazı aKsak noklalanna dikkatı çeKmiülerdır thas Seçkın. «Kanun Tasansı Tapulama işletnlerini kolaylastırmaktadır. Ancak. bu tasarıda , ilerde uygulanacak bir loprak Reformunn engelleyebilecek her hangi bir hüküm bulunmamalı I dır. Bu çeşit hükümlerin Karşı ! sına çıkmalıyız» demıştır. | Konuşmacılar genellikle Kanun Tasarısının Medenî Kanuna aykın bazı hükümler taşıdığını Ueri sürmüşler bu arada Senatör Fikret Gündoğan «Bu Kanunun Anayasa Mahkemesinde ıptâl edilmesinden Snceki uygulama hazlne topraklarının yağmasına sebep olmustur.» demıştır. ANKARA Birleşmiş MUletler Genel Sekreterinln Kıbrıs'taki Ozel Temsilcisi Carlos Bernardes, eşi ve yardımcılariyle birlikte. 9 mayısta Ankara'ya gelecektir. UThant'ın. taraflarm Kıbns meselesi hakkında görüşünü öğrenmekle görevlendirdiği Bernardes, üç gün kaldıktan sonra, Atlna'ya gidecektir. UThanfın özel tem8İlcisi geliyor «4'te 3'ü ajandır* New York, (a.a.) «New York Times», dünkü sayısuıda, bâzı ülkelerde görevli Amerikan dirjlomatlannın dörtte üçünün, aslında Merkezi İstihbarat Teşkilât (CİAi nın ajanlan oldugunu ileri sürmektedir. Gazetenin açıklamasma göre. Büyükelçiliklerin bazılannda ajanlann CtA'dan aldıklan para, diplomatik görevlerinin sağladığı imkânlara yak laşmaktadır Teşkilâtuı 15 bin ajanından 2 bin 200 kadan, denızasın ülkeler dedir. Yabancj ülkelerdeki ajanlar, Amerikan BüyükelçiUğinda küçük bir memur maskesi altında çahşmaktadırlar Ancak. bazan aıabalan ve evleri elçılerinkınden de gıizel olduğundan, bua lann tanınması pek güç değildir. 17 milyon Japon dün isine pidemedi Sulukuleliler kendilerine yer gösterilmesini istiyor (hson ONUR Sulukuleli çocuklar esyaları taşinırken ağlıyor (Fotoğrat: S. GIZ) TOKYO, (AP) Ücretlerin artınlmasını isteyen ve bunun yerine getirilmesi için 24 saatlik greve girişen demiryolu isçileri, dün milyonlarca Japon'u yaya bı rakmıştır. Trerüerin işlememesi yüzünden, en az 17 milyon insan işbaşı yapamamış veya işyerlerine sa atlerce geç gidebümiştir. Cadde ve sokaklarda traük tıkanıklan olmuş, hıncahmç dolan istasyonlarda izdiham yüzünden 30 kişi yaralanmıştır. Irak'm yeni Savunma Bakanı, dün Yeşilköy'den, transit geçmiştir. Londra Büyükelçiliğınden Irak Savvmma Bakanlığına atanan General Şakir Muhammed Şükrü, «Kahraman Türk Ordusunu her zaman takdir ettiğini ve selâmlarının Uetilmesini» rica etmiştir. Bakan, bu arada, Türk Irak komşuluk ilişkileri hakkında, «Biz, buna inanıyoruz. Arzumuz, dosthığumuzun daha da gelişmesidir» demiştir. Q ACf A r\l Gıslaved, Oerb, PlâsD A Ş L A U I tk Pa t . Pâ tk v i , l s e l si e Luksor Tarak Fabrikasında çalışan 2973 işçi dün sabahtan itibaren greve başlamıştır. Grevi yürüten Lâstikİş Sendikası BasKanı Ankara TİP Milletvekili Rıza Kuas ve Sendika Müsaviri Cetal Beyaz, Gıslaved lâstik fabrikası önünde dün basın mensuplarına arevie ilgili olarak bilgi vermişler; ücretlerin çok düşük (saatte briit 160 krş.) olduğunu işveren sendikasınm taiçbir teklifi kabul etmediğini. 3. arabulucu kurula da katümadığını, işverenin 2 mayısta uygulamaya başlayacağı lokavt kararının da kanunsuz olduğunu ;ddia etmişlerdir. Lâstik İşverenleri Sendikası Başkanı Âdil Şarlan ise, düşük ücret iddiasıoı, bıneklerle reddetmiş; lokavtı uygulayıp uygulamama konusunda henüz kesin bir kararlan olmadığını da bildirmiştir. (Resimde, grev gözcülüğü yapan işçiler ve Toplum Polisi görülüyor.) KjKtV rD£l/ TURAL'IN TAVSIYESI: «Dışarıya muhtaç olmamalıyızy> ANKARA Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, Kara Kuvvetlen Komutanlıfının son zamanlarda, birliklere gonderdiği tamimde, Silâhlı Kuv vetler tesislerinde yapılmakta olan araç ve gereç yapımından olumlu sonuçlar alındığı belirtilerek, «Dısanya muhtaç olmaktan kurtulmamızı önemle tavsiye ve rica ederim» demektedır. Tamimde aynca, Silâhlı Kuvvetler araç ve gereç yapım atelyelerının gelışme yolunda olduğu ıfade edilmekte ve özetle şöy le denilmektedir: «Her çesit hafif silâhı kendi fabrikalarımızda yapmak ve bun ları gelistirmek yolundayız. Ordu Donatım kademelerinin yaptıklan yedek parçalar takdire sa yandır. Ordumuzun ihtiyacını karsılıyacak pil atelyelerini de kurmak ve karda yürüyen motörlü ve pervaneli kar araeı mey dana getirraek üzereyiz.» «Buna inanıyoruz» lüştüler ve tekrar enkazların içinT arihi Sulukulenin yıkılması ile ' birlikte, «Sulukule Caddesi» is den kap kacaklannı toplamaya ko yuldular. mi de, İstanbul haritasının uzennYıkım ve önceki gün sabaha kaden dünden itibaren silindüdar devam eden düğünün yorgunSulukuleliler, ahşap ve cumbalı Ankara (a.a.) Türk Tabibler luğu, buranın insanlannın üzenn bir evın duvarma takılmış buluBirliği, Sağlık Bakanlığı yetkilideki neşeyi sılmeye başlamıştı. Duı leriyle müştereken hazırladıkları , nan «Sulukule Caddesi» yazılı tagun, ağır hareket ediyorlardı. BirHekün ve dlş tabibi sınıf tüzüğü ı belânın ındırilişini çığlıklarla karbirlerine nereye gideceklerini, biı şıladılar. Bu sırada semtin en yaş eğlence olduğu zaman nasıl bulunün», bir süre önce düzenlenen Iısı Mehmet Eîe'nin yine tıtrek Müsteşarlar seviyesindeki toplanşacakiannı sonıyorlardı.. Tabii bu tıda büyük değisiklikler görerek, sesi duyuldu: «Biz yok oluyoruz, sorular cevapsız kalıyor, dudaklar hekim haklaruıın haleldar edildibükülüyor.. bükülüyordu... dağılıyoruz. Bir caddenin ismi hari ğini ileri sürmektedir. tadan silinmiş çok mu?» dedı. Gü(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Tabibler Birliği Başkanı Dr. Rük nettin Tüzüm bu konuda: «Tüzü ğün birer nüshasını, Bakanlara gönderdik, bir süre sonra, Bakan lar seviyesinde düzenlenecek toplantıda, Personel Kanunu muvace hesinde haklarımızı savunacağız. Bu haklarunız iade edilinceye Uadar kanun çercevesi dahilinde mü cadeleye kararlıyiz» demiştir. «Hekinı hahları ihlâl edüdiy> «Usulsüz ithalât» Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Bağımsız Milletvekili Reşat Özarda Dıs tıcaret ve «Millî sanayii baltalıyan usulsüz ithalât» konusunda bir Meehs araştırınası açılmasını isteyen önerge hazırhyarak Meclis Başkanlığına sunmustur. SOKAKTAKİ Senato seçimlerine halk ileisiz Gazeteler ADAM... NADİK NADİ Ankara (Cnmhuriyet Bürosu) Hür Subaylar adlı hükumet aleyhtarı bir beyannameyi dağıttığı iddiasiyie Savcıîıkca hakkında dâva açılan Siyasai Bileiler Fakül | tesi öğrencisi Farıık Sindel. dün îkinci Sorgu Hâkimliğinde ifade I vennijtir. ı Sindel ifade verdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog