Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CumhurİYei B A S 1 N A H L AX Y A S A S l N A ÜVMAYI T A A HH ÜT EDER SahlUi NAZtMC NADt * Geneî Yajrcn Müdürü: ECVTT GÜRESt* * Sorumlu Yazı tşleri Mudüıü: EROL DALLI * Basan ve Yayan: CUMHURİYET Matbaacılıfc v» Gazetecilik T. A. S. Cağalogllı Halkevl sokak No. 3941 Teneı Ap • 17 57 35* GÜÎTET tLLERİ: KOeukssai Meydanı Edirn. Uanı Adan» • Ulefon: 4550 • &NKAHA: Atatürk Bulvıtrı relelon 12 09 20 12 09 M 12 95 44 IZMİB Gazl Bulvarı No 18 Tel: 31230 ABONEveİLÂN Senelik S ayhk 3 ayiılî Turkiye 75.00 40.00 22.00 Harlcl 198.00 99 00 49.50 Rajlık (M&ktu) 300 2 3 4 5 lncl tabUelerd* danclml) *° 6 7 n d sahlfeler M 7 S Nişan. Nikâh, Evlenm», Dogum (Maktu) Ölüm, Mevlit. Teşekkür ve Kayıp arama S cro. 90 Kayıp (Kelimesi) 1 Llra SAYIS1 25 KURUS 12 eski senatör Baştaratı l ıncı Sahıfede I (CHP Ankara), Cahit Akyar (CHP Denizli), Esat Mahmut 6nseçımlere katılmamışlardır. Karakurt (CHP Urfa), Kâmil önseçimlere giren Dışişleri BaCoşkunoğlu (CHP Uşak). kanı thsan Sabri Çağlayangıl Bursa'da, tmar ve tskân Bakanı Adayiıklarını Haldun Menteşoğlu Muğia'da koymayanlar A.P. adav listesinin baçmda yer almışlardır. 2! nseçimlerde adayhklarını koy ** mıyan kur'a isabet etmiş seOnseçimlerde natörler ise şunlardır: Rasim Hancıoglu (Bağımsız), Niyazi Akazanamıyanlar gırnaslı (Bağımsız), Osman Alienatoda kendilerine kur'a şiroğln (CHP), Rıfat Etker (Baısabet etmesı üzerıne yeniğımsız), Sabit Kocabeyoğlu (CH den aday olmak ıçın önseçimleP), Suat Hayri Ürçüplü (Bağımre katılan senatörlerden başarı sız), îzzet Gener (AP), Vasfi kazanamıyanlar sunlardır : Gerger (Bağımsız). Galip Avsar (A.P. Adana), YENİ SEÇILMİŞ BtR Celâl Tevtik Karasapan (A.P. MİLLETVEKİLİ ÎENİDEN Afyon). Mustafa Yılmaz înceoğADAT lu (A.P Afyon. M.P. den trans1965 Ekim seçımlerinde millî fer). Ihsan Hamit Tişrel (A.P bakiyeden seçilmiş olan YTP'li Dıyarbakır, YTP'den transfer), Adıyaman Milletvekili SüleyRasim Giray (A.P. Elâzığ), Haman Arif Emre. bu defa Senato lit Zarbun (A.P. Gumüshnne), seçimleri için adayhğını koymuş Kâzım Yurdakul (A.P. Sakarve Maras'tan YTP senatör adayı ya, bır aralık A.P. den istifa etolmuştur. miş, seçimler sırasında bağımsız ADATLAR ARASINDA olarak Ulaştırma Bakanhğı yap2! nseçim sonucunda partilerin mış. sonra yeniden A.P.'ye gir" kesinleşen adaylan arasında mişti), Yusuf Demirdağ (A.P. eskı milletvekilleri ve eski BaTrabzon). lbrahim Saffet Omay kanlar yer almaktadır. A.P.'nin Niğde aday listesinin başında D.P. iktidan Adalet Bakanlarından Hüseyin Avni Göktürk yer almıştır. Eski Ulaştırma Bakanı ve Milletvekili Mahmut Vural CHP'nın Ankara listesinde birinci olmuştur. Eski Bakanlardan Ali Şakir Ağanoğlu CHP Trabzon listesınde birinci olmuştur. Eski milletvekillennden adaylar arasında yer alanlar şunlardır : Muslihittin Yılmaz Mete (CHP Adana), Haluk Nurbaki (CHP Afyon), Şükrü Yüzbaşıoğlu (CHP Afyon), Fahrettin Kerim Gökay (CHP Eskişehir), Naim Tirali (CHP Giresun), Burhan Akdağ (CHP Sakarya), Hayri Mumcuoğlu (CHP Tekirdağ), Arsian Bora (CHP Tunceli), ömer Faruk Sanaç (A.P. Elâzığ), Semsettin Mnrsaloğln (A.P. Hatay'dan milletvekilliği seçimi içın). Mehmet Cavil Kavurmacıoğlu (A.P Niğde). 5 kişi öltlürültlü öldürülmüştür. ANKARA Şehitlik mahallesi Huri sokaktaki bir berber dükkânı önünde Necmi Çelbiöz'ü, kabadayılık yüzünden çıkan tartışma sonunda, Beşir Fişek'i, bıçakla öldürmüştür. Kaçan kaatil genç yakalanmıştır. İZMİR 23 Nisan Bayramındakl gösteriler sırasmda Çambel köyünden Ahmet Tuncel, kızına | sarkıntılık eden H. İbrahim Efe' yi, tüfekle cansız yere sermiştir. Tuncel, tevkif edilmiştir. Hacı seferi dönüşü îstinye TerZONGULDAK Ulus Uçesinde Emin Çelik, 70 yaşındaki Şa sanesinde tâmire alınan «Trabzon» vapurunda dün, Galata Güm kir Taban'ı tüfekle, Bartm'da Ra rük Muhafaza Âmiri t. Hakkı Kırıcı tarafından yapılan yenl bir aramada, 150 bin İiralık kaçak eşya 'bulunmuştur. 3. mevki kamaralann altındaki gizli gözlerde ele geçirilen tngiliz kupon kumaşlan, ipek halılar, elektronik âletler, yatak örtüleri ve kadın giyim eşyaları vardır. Ank«. . üıniı ve Zonguldak ulerinde işlenen 5 cinayette, 5 kişi mazan Özüt de Hayrije Dıkyol'u, arazi anlaşmazlığı yüzünden, sopayla öldürmüşlerdir. Kaatiller, ele geçirilmiştir. Yine Bartın'da 13 yaşındaki Ramazan Yavan, belirsiz kişi veya kişiler taraiından, tüfekle öldürülmüştür. S Hacı gemisinde tekrar kaçak eşya yakalandı Stefanopulos Makariosun Enosis istedigi yolunda teminat verdi TİNA Yunan Parlâmentosunda beş gündenberi devam eden güvensizlik müzakereleri sonucunda bu sabah yapılacak oylamada. Stefanopulos hükümetinin çoğunluğu sağlıvabileceğı sanümaktadır. Merkez Birliği ve aşm solcu EDA tarafından verilen güvensizlik önergeleri üzerine başlıyan müzakerelerin ağırlık merkezini. Kıbns uvuşmazhğı te^kil etmiştir 300 sandalyeli Parlâmentoda sağcı partilerin de desteği ile en az 150 sandalyeve sahip olan altı aylık Stefanopulos hükümeti, çoğunluğu sağlamakta güçlük çekmiyecektir. Bu arada, ana muhalefet nartisi liderinin oğîu Andrea Papandreu'nun Yunan silâhlı kuvvetlerinde geçen yıl ortaya çıkarılan solcu bir komplo hareketi ile ilgisini belirten bir vesikamn hafta sonunda yayınlanması da. hükümet lehinde bir hava yaratmıştır. MAKARİOS'A Ht)CUM Kıbrısla llgili müzakerelere getace: Terakkiciler lideri Markezinisin ki R miUetveküi ile hükümeti desteklemektedir Makarios aleyhindeki açık hücumlan dikkati çekmistir Markezinis, Makarios'u açıkça Enosis aleyhinde çalışmakla itham etmiş, ayrıca Türkiye ile ikili sörüşmeleri içire almıyan bir politikanın tehlikelerine işaret etmiş ve şartsız müzakereleri savunmuştur. K. PAPONTE Wl A Sulukule Demirel (Baştarafı 1 inci «ahifede) Özel sektörde kuvvetli bir ya tırım eğilimi vardır. Smaî Yatırım Bankasma, geçen yılın ilk üç ayında yapılan müracaatlar bu yılın ilk üç aymda yüzde yüz artmıştır. Piyasada likidite ve canlılık görülmektedir, Merkez Bankasının hali hazır rezervleri memnunluk vericidir. Esnaf ve sanatkârlann ödeme durumn vine memnunluk verieidir. OLUMSUZ NOKTAIAR Yemek boyunca söz alarak görüşlerini ortaya koyan Banka Genel Müdürlerine göre; Türk ekono misinin bugün olumsuz yönde geliştiği görülen noktalan da şöyledir: Yabancı sermaye mekanizması çok ağır işlemektedir. Tarım sektöründe gelişme yavaştır. Temel yatırım mallarında memleketi sıkıntıya düşmeyecek şekilde tedbirler alınmalıdır. Sanayi mallarmın ihracında mevcut kolayhklar daha iyi işletilmelidir, Devlet maliyesinin dengesi ko runmalıdır, Ihracat seviyesi arttırılmalıdır. İthalât seviyesi yüksek turulmalıdır, Esnafın daha iyi örgütlendiril mesi. kredi imkânlarına kavuşturulması gereklidir, Çiftçinin kredi ihtiyaçlanmn Istihsali artıracak tedbirler arasında düşünülmesi gereklidir, Ödeme dengesinin islâhına gayret sarfedilmelidir, Devlet yatınmlarında projelerin gecikmesi, yatırımlann gecıkmesine sebep olmalrtadır. Tasarrufları artıncı, bunlan yatırım sahasına yansıtıcı tedbirler alınmalıdır. BAŞBAKAN: «BU GÖRÜŞLERE KATILIYORUZ» Başbakan Süleyman Demîrel, yemekten sonra gazetecilere, toplantı konusunda yukandaki bilgileri teyit ettikten sonra «Bankacıların bu KÖrüşlerine katılıyoruz. Bütün çörüşlerinde mutabıkız.» demiştir. Başbakanın yemeğıne Ticaret Bakaru Macit Zeren, Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, AP Milletvekillerinden Mııhittin Güven, Devlet Plânlama Teşkilatı Miisteşar Vekili Orhan Çapçı. Devlet Plânlama Teşkilatı Sosyal Plânlama Dairesi Başkanı Enver Ergun da katılmışlardır. MADEN KONTiSUNDAKİ TOPLANT1 Başbakan Demirel, daha sonra Başbakanlıkta Türkiyedeki Ma den iş kolunu kapsayan sahalar da çahşan özel ve devlet sektörü temsilcileri ile bir toolantı vapmıştır. Bu toplantıda da Türkiyedeki maden konusunun fi. ansmanı, islâhı geliştirilmesi gibi yönlerı ele alınmıştır. (Baştarafı 1 inci sahifede) Bu arada bir kadırun titrek seBekçi parası si duyuldu: «Yıkım tam gününe rastladı. Bugün Jügünümüz var(Baştarafı l inci sahifede) dı. Gelin ve damat, yıkılan evler% 30 yaşını geçen ve boyları den birinde gerdeğe gireceklerdi. 1 65 ten kısa olan kimseler bekOlur mu böyle şey olur mu?» diçı olamıyacaktır. yordu. Kadının konuşmasmı genç % Bekçiler, 60 yaşından sonbir erkek kesti, «Niçin olmasın?» ra çalıştırılamıyacaktır. dedi ve ilâve etti: 0 Bekçılere, ıl genel meclis«Düğünü yapacagız, hem de çü leri kararı ıle asgarî 250, azamî gınlar gibi eglenecegiz. Allaha yal800 lira maaş verilecektır varalım da vagmur vagmasın!» % Bekçı parası tevzıi, mahalli takdir ve tev7i komisyonla • . Bu konuşma: neşelerine cesarınca karara bağlanacaktır. Bu ' ret kattı ve a7 sonra tehir edilen para, meskenler ıçın avda 20 h I düğünün vapılacağı ilân edildi. radan fazla olamıyacaktır MesAteşler yakıldı Çorba ve pilâv pi kenier dışındakı bınalar ve ti j şirildi. Zerdeler kepçplerle kâselecarethanelerden duruma göre ; re kondu! Bahçe tanzim edildi. ayda 500 liraya kadar bekçi paSazendeler yerlerini aldılar Anrası alınabilecektır. cak «zifaf odası» hazır değıldi. BıV risi odasmı verecegini sövledi. Meclis toplanıyor Sazendeler çalmaya başladı. NeşeMillet Meclisi, bugün saat 15 te li bir dügün oluyordu Dâvetliler toplanarak, «Tapulama Kanun I çoktu Beledive 7abıtası âmiri ile Tasarısı» ıle «Çarsı ve Mahalle memurları da dâvetliler arasınBekçileri Kanun Tasarısı nı godavdı Surlar neselı seslerle çmrüşecektir. lıyorduBugun saat 15 te, Cumhurıyet «Sulukule Sulukule Senatosu da toplanacaktır. Vakit jrecti vine OOIe eiile Sulukulenin evle.i Sakırdıvor rilleri (Baştarafı 1 inci sahîfcle) Sulukulenin kızları lar» demiştir Mestediyor Beledivecileri » Bu arada Yücel Akıncı T.R.T. CADIRI.AR KlRl'LDlt konusuna da degınerek özetle Yıkımdan sonra bir hayırsever şunları söylemıştır: ı 7 çadır verdi Çpdırlar kuruldu Bağımsız bır Anayasa kuruluGece çadırlarda peçirildi. Sitenin şu olan T.R.T ye karşı haksız yeniden kurulması için teşebbüstecavüz ve baskıda bulunan, bu ler bugüne ertelendi. nu bır ıdarecılık sanatı hâlıne getirmiş olanların bütün çaba ' lan T.R.T. vı bır ıktıdar organı | haline getırmektır. Fakat buna ! güçleri yetısmıvecektır» | D OĞüM Atatürk heykellerıne yapılan ı : ÜMtT ve t"NAL TAPAN tecavüzlerle ilgilı olarak da «bu Kızları RABIA EREN'in olaylar memlekette söı sahibi ; doğumunu bildirirler. olanların tafurnlarmdan resaret i 23 Nisan 1966 alan Atatürk düsmanlarının bir tezahürüdür. Taviz ve irticai svans politikası devam ederse Cumhuriyet 4518 genrlik çereken tepkivi göstere cektir. 28 Nisan İstanbul. Erzurnm vr tzmirde. 2 Nisan ise An B karada 1960 ruha ile yaşatılacaktır.» demiştir Vefatı ile biıleri sonsuz acı Son olarak gazetemizın topiçindc bırakan ail» bııvueınıuz latılması olavına tema« eden Başkan. bu hâdisenın fikir ö > KENAN GÜZEKİN'in gürlüÇünü önleme çabasında cer'azesine Dızzat ıslırak eden. olanların baslarından çıktığını ctlenk gonderen. telefon tPİ%ıaf ve mektupla tazivctte bulunan ifade etmiştir. TMTF Başkanı Doğum ve Teşekkür Oğlumuz AHMET BABÜR'ün dunyaya gelisini dost ve akrabaialarımıza mujdeler. doçıraunu bu/ük bir itina ve hazakatla vapan Sajın Doç. Dr. SUAVİ TOPÇUOĞLU'na ve Guzelbahçe Kliniği Doktor ve pçrsoneline teşekkurlerimiz' b.ldırırız. Ertcngül AYDFStZ Dr. Sadık AYDKNIZ Cumhuriyet 4520 İstanbul jandarma Levazım Âmirüği Saiınalma Komisyon Başkanl'Ç'ndan: Kapalı zarfla (250.000) ikiyüzeüibin çift er tire çorabı alınacaktır Tahmini bedeli (775.000) yediyüzyetmişbesbin liradır Eksütmesı 5 mayıs 1966 perşembe günü saat 11 de Demırkapi'takı Komisyonda yapılacaktıt. Teklif tnefctuplarının ihalı saatinden bir saat evvel Komısyona verılmesi lâzımdıı Postedakı vâk; gecıkmeler kabul edilmez. ;jartnamesı Istanbui, Ankara J Sat Al Kom Başkanlıkian Ue İzmır Eğe J Dz Bölge Komutanhğında gorülebüir (Basın İ0881 4491) VIVA "•''•' bakan lüzumlu görürlerse kabfaıe (Baştarafı 1 inci sahifede) revizyonu yapılır. BAŞBAKANIN NÎTELIKLERI Hava Alanında. ben gazetecl ar Başbakanın niteliklerıyle ılgüi kadaşlarıma bunlan söylemiştun^ hususlar da bu görüşler içinde .KENDİSİNE SORUNyer almaktadır. Bılhassa Bilgiç Diğer taraftan, Sadettin Bı'gıç'm taraftarları bu konuda da şu hukabine revizyonu ile ilgili olaıak susu Uerı sürmektedirler: Başbakan Stefanopulos ise. «Ma Hava Alanında verdiği demeç ko « Başbakanhk demek, kendi karios Enosise inamvor. Enosisi nusunda Başbakan Demirel: ADANA (a.a.) Bugun yapıbildiğince 23 kabine üyesini bir istiyor ve Enosisi gerçekleştirmek «Bu demecin hakikaten verilıp lacak Valiler toplantısına katılaraya toplamak demek değildir. Lçin ona çöre en iyi yol hançisiyverilmediğini bilmiyorum. 8u huYeni bir kabinenin teskilinde mak üzere eşi ile birlikte Adase o şekilde hareket ediyor» desusta merak ettiğiniz bir şe.v vargörev alacaklann dururaları naya gelmekte olan Gaziantep miştir. sa kendisine sorunuz» demiştir. dikkate alınırken, AP Rrupunun, Valisi Naci Çerezcıoğlu'nun maIstifasiyle siyasî buhranı yaraBu arada, Dr. Sadettin Bilgiç ıle efkârı umumiyenin ve seçmenin kam otomobili. Ceyhan Kadirtan eski Başbakan Yardımcısı ve birlikte Suudi Arabistana giden de diyeceîi dikkate alınmalı, lı kavşağında, bır kum kamyoDışişleri Bakanı Çırimokos ise, heyetin başkanlığını yapan Dr. tepkiler hesaplanmalıdır. Bütün nu ıle çarpışarak, sarampola vuTürkiye Enosisi reddettiğine göre Fethı Tevetoğlu ise şunları söylebu nıtelikleri bünyesinde top • varlanmıştır. Kaza sonunda, Vali Enosis üzerinden ikili görüsmeler miştir: layan bir kabine, ancak muvafve eşi ile makam arabasını kulistemekteki çelişme üzerinde dur fak olabilîr.» « Dr. Sadettin Bilgiç demecl Türk is'i itham lanan Mehmet Kılıç muhtelif muştur Cirimokos Grivas'ın YuDiğer taraftan, bılhassa Dr. verirkeo yanıııdaydım. Gazeteleryerlerınden ağır yaralanmışlarPaşabahçe Şişc ve Cam fabrinan hükümeti üzerındeki nüfuzu Sadettin Bilgiç taraftarları, Bilde neşredildiği şekildedir. Tevili dır. Yaralılar, Ceyhan Devlet kası grevindeki tutumlarından nu yermiş ve demıstir ki: giç'ın, Suudi Arabistan sevahaimkânsızdır.hastanesine kaldırılmıslardır dolayı Türkİş tarafından haysi«Hükümet ile C.riva« arasında tine çıkmadan önce vapılan teyet dıvanına verilen sendikacılar, ne var? Bu hükümet, ya da bunu Bilgiç d e Mil'î mas sonunda, venı kabinenin Türkİş yöneticilerini, «işçiTeri izliyecek hükümet Grivas'ı susbir kaç gün içinde açıklanmasıBakiyeden şikâyetçi parçalamakla» itham etmişlermaya zorlamalıdır.» nı bekledıklerinı. fakat aradan dir. 10 gün gibi uzun bir süre geçORDUYTJ TAKVİYE AP Seçim Komite&i Başkanı Dr. Bu konuda Madenİş Başkanı mesine rağmen, bu açıklamanın Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Sadettin Bilgiç, dün: «Millî bakiÇırimokos. Başpiskopos MakaKemal Türkler. «grev, rayından yapılmamasını hayretle karşılaye sistemi, Senato seçiminde ada Turk Hava Yollarında uçuş rios ile Grıvas arasındaki anlaşçıkarılmıştır. Bazı çıkarcüar işe dıklarını söylemektedirler. Bu letsizlik yaratacaktır» demiştir. maksadıyle görevlendırıienlere mazlıkta şimdikı Yunan hükümekarısmıştır» demiştir konuda bir AP milletvekili şun«Kesin seçim sonuçları aluıınca bu verılmekte olan uçuşla ilgilı tinın davranışınm Kıbnstaki baBasmîş Başkanı tbrahim GUları sövlemiştir: iddiamızı daha belirli bir şekilde gündelikler, ıkramıyeler ve zamrışı tehlikeye attıgını söylemiştir. zelce de, grevin kanuna uygun delillendirmetniz mümkün olacak ların gehr vergısmden muaf tu« Dr. Bilçiçin, Türkiyede buÇırimokos, öte yandan. diplomaşekilde yürütüldüŞünü belirterek: tır» diyerek sözlerine devam eden tulması ıçın Eskışehır Senatörü lunmaması kabinenin açıklan tik alanda harcanan çabalar Kıb«Anayasanın ölçüleri içinde bir Bilgiç'e göre, «Şimdiki kanunda oy Gavsı Uçagök ve drkadajlan tamasını çeciktirme sebebi ola • ns meselesini çözecek volda geliş grevi vönetmek. suç mudur?» adaleti yoktur ve bu adalctsizlik, rafından hazırlanan kanun tekmaz.» mediği takdirde. silâhlı kuvvetler demiştir. Duyük partilerin aleyhinedir.» lifı ilgilı Meclis komısyonların«ŞART YOK» mevcudunun arttınunası gerektida kabul edilmiştir. Lastiktş Grev Komitesi BaşSuudi Arabistana gitmeden ön Bu konuda misaller de veren Bilğini öne sürmüstür. kanı Celâl Beyaz ise şurüarı söyTekJıf, Mechs jündemıne a.ceıiahinede görev alma konugiç'in demecı, sijrasi çevrelşr^ go lınmışf.r. lemiştir: «Türklş'in karmrı s»dere, AP nin, 5 haziranda yapılacak suîi'da Başbakandan tekîîf aldığıKanun teklıfının gerekçesine ce işverenleri sevindirir» Senato seçımlerinde millî bakıye nı açıklayan Bilgiç, dün: «Şartgöre, teklif kanunlaştığı takdiroylaıı sebebiyle zarara uğrayacağı larınız belli oldu mn? Kabineve de Hazıneye 300,000 iiralık bır yolundaki AP yetkililerinin endigirecek misiniz?» Sorusuna, şu külfet yüklenecektır. şesinin arttığını göstermektedir. cevabı vermiştir: « Şart, bahis konnsu degiiAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) dir. Takında bu konuda Demirel Başbakan Süleyman Demirel, Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) ile fikir teatisinde bulunacafcım. (Baştarafı 1 ıncı sahifede) dün Başbakanlıktan ayrılırken, Türkiye Teknik Bilimsel Araş Kendisine mütalealanmı arzedeDeve başh tabure içinde esrar aat U de toplanan 3 U den U gazetecılerin, «Çeşitli yurt ve tırma Kurumu 3. Danışma Ku cegim. Bunlan tatbik etmesi, kaçakçılığı yaparken yakalanan fazla aUı, yaya ve motorlü işçi sorunlarını kapsayan Türkrulu toplantısı, dün Devlet ts bizleri memnun eder. Etmemiş Amerikalı zenci ressam William polıs ıle 30 jandarma erı, amırIs bildirisini nasıl karşıladığı» tatistik Enstıtüsü Konferans Saolması hali de bizi. müteessir lerının hazırladıkları oır hareLane Gibson, dün tevkif edilerek yolundakı sorularına çok kısa lonunda çalışmalarına başlamışetmez. Çünkü. kendisinitı takdikât plânına gore, gecekondu Sultanahmet Cezaevine gönderilolarak «Haksızlık etmişler» ce tır Genel Sekreter Prof özdeş rine vabestedir.» semtine gırmışler, tepelerde oımiştir. vabını vermiştır araştırma ve buluş sahıplerınrıken yuzlerce gecekondu sâkıDEMEÇ, TARTIŞMA KONUSD Nöbetçi 1. Ağırceza Mahkemeckraba, çok candan dost ve vaden beş kısıye «Bilim ödülü» veÖte yandan Dr Sadettin Bil nının bulut gıbı ınen taş yağmusindeki sorgusu sırasında Amekuıiarımız ıle Turki;»e Sekcr Fabnleceğını açıklamıştır. ru ıle karşılanmışlardır. Emnigiç'in. Suudi Arabıstan gezisinıikaları A Ş,, Turk Ydkse'tme rikalı, kaçakçılık iddialarını kaToplantının açılışında hazır bu yet kuvvetlen, kalabalığı daŞıtCemiveti. Sadık Dostlar, Ideal ve den döndükten sonra kabine rebul etmemiş, «Ben. bir esrar îçilunan Başbakan Süleyman DeKardeçlik Kollarına sayg! ile temak ıçın aynı şekilde taşla muvizyonu ile ilgili olarak Yesil • cisiyim. Bunu, sâdece zevkim çpkkürlerımizi sunarı? mirel, bu münasebetle yaptığı kabele ederken; ath polısler, köy hava alanında gazetecilere için aldım. Herhangi bir şebeke Cumhuriyet 96409650 konuşmada. Kurumun çahşmala halkın arasına dalmış, yakaiaGÜZF.KİN AİLESİ VE verdiğı demeç tartışma konusu ile ilgim, asla yoktur» demiştir. Reşat 1525OI53M IIEMSİRESİ dıklan kadın ve erkeklerı porının önemı üzerınde durmuş olmuştur. Saruk, bu arada, Türkiyedeki esHamit 1100011200 lıs vasıtalarına taşımışlardır KoTürkıye'nın kalkınmasında Kurar satıcısının adresini, Amerika1010010200 AZİ7 Bilindiği gıbı Sadettin Bilgiç, ıReklâmcıhk: I8?3 • 4â!4 calan susniklenerek götürülen ruma büyük görevler düştüğüdaki esrarkeşlerden aldıgını bil990010000 Napolyon bu demecinde kabine revizyonu kadınlar, onları gören çocuklar nü belirtmiştır. 14451447 2» A.var kıilçe dırmiştir. Ue ilgilı olarak «Revizyon yaçığlıklarla kendılerını yerlere pılacaktır» demiştir. Dün kendıBaşbakan Demirel kısa konuşatmışlar; nezarete kapatılan bır «i ile görüştüğümüz Dr. Bilgiç masında özetle şunları söylekadının, 40 günlük çocuğtı. yısazetecilere demecinin vanlış akmistir: • ^ kım kararı alınan bır evde mahsettirildigini belirterek sunları «Türkiye Bilimsel Araştırma sur kalmıştır Merhum Baskomiser İbrahim Kurumunun gercekten zor olan 'oylemistir«HÜCt'M. Be> in oğlu. Saide Yücelen'ın e§i, çalısmalarında, mesafeler kay«Ayın 15 inde ba radan ayrıldım F.rkan Yücelen'ın babası. Yü'.C'ek Evı yıkılırken, kenttısını yerdetmesini eörmekten çok mem ve 10 günlük bir geziden döndüm. Muhendıs Hajdar Yucelen'in agalere atan bır kadın, M K adlı beyî«i. Muazzez Olcay ve Muamnunum. Araştırma çok güç bir Henüz hiç kimse ile görüşmedim. bır zabıta memurunu suçiamış, rner Çulu'nun dayıları Kabine revizyonu işi. ben seyahate iştir. İyi ve yüksek seviyede ger önune dikılerek: «Daha bir kaç YÜKSEK MVHEKDİS rıkmadan önce bahis konusu idi çeklestirilebilmesi için ortam. gün önce, evimde çay içip. 50 liSu anda ne safhadadır bilmiyorum. zihniyet ve ivi yetiştirilmis aras ramı alıp gittin. Hani evimi MEHMET FERtT Bugünlerde Başbakanı ziyaret yıkmıyacaktınız» şeklınde konuştırmacı gereklidir. Bnnların Oçü YÜCELEN edip eörüşece&im. Bu ziyaretim es muştur Saat 14 ten sonra mude düzenli bir şekilde birlikte 24 Nisan 1966 gunu vefat etmiştir. nasuıda Suudî Arabistan seyahakavemet biraz zayıflamış. evyürütnlmelidir.» Cenazesi (26 4.1966) Bugün. ıkindi timizi anlatacağun. Bizim yokluğu lerı yıkılacak olanlar; eşyalarıDemirel. konuşmasmm sonunnamazım rnüteakıp Fatih C^mimuzda memiekerte cereyan eden lç nı taşımak üzere vasıta ıstemışda. Hükümet olarak, önem verinden kaldırılnrak Edımekapı meseleleri eörüşeceğiz. Ancak bu lerdir Polıs, hâdıseler başlarSehitliğindeki ebediî istirahatgâdiklerı kurumun, çahsmalarını ziyaretten sonra Başbakanın kabiken, Emniyet kuvvetlerinı gösrıına tevdi edilecektir. Tanrı yürütmesı yolunda her türlü yar ne revizyonu ile ilgili noktai na tererek, «Bunlar, Osman Kibarahmet eyliye. dımın yapılacağını belirtmiştir. zannı Sğrenmiş olacağira. rın askerleridir. hücum» dıye bağıran bordo rengı gömlekli Kabine revizyonu meselesi tama «Bilim Ödülü» Cumhuriyet 4517 şişman bır adamı, kalabalığı tahrnen hükumetin ve Başbakanın bl Kurumun çahşma raporunu, leceği hir iştir. Hükümet ve Baş ] rik ettiğı ıddıası ıle aramaktaKurul'a sunan, Kurum Genel dır. Sekreterı Prof Nımet özdeş ülEski Muharipler tlgilıler, 41 ev hak^ındakı yıkemizde bilimsel araştırma çakım kararının bır iki gün içinCemiyetinin Çağnsı lışmalarını tevsik etmek için de infaz edileceğini söylemişlerBeşiktaş üçesinin yülık konbir «Bilim ödülü* ıhdas edildidir. gresi 5 Mayıs 966 perşembe güğini, bu ödülün, «Temel ve uyşn Behrtıldığine gbre, evleri yıkıAnkara (Cumhuriyet Bürosu) • nü saat 14.30 da, nisap olmalamalı bilim alanlarında Uluslar Izmir milletvekili Mustafa Uyat '< lan aileler için belediye tarafındığı takdirde 15 Mayıs 966 taDÜNYANIN EN UCUZ CAMAŞIR MAKINASI arası seviyede kontrübüsyon tes dan Cumhuriyet mahallesınde <CHP> ile Arif Ertunga (CHP), rih, aynı saatte tlçe Merkezınkil edecek araştırma ve buluş sosyal konutlar yapılmıştır 7 Ege Üniversitesi ile İktisadi ve Tide yapılacaktır sahiplerinden bes tıilim adamına bin liraya mal olan bu evlerm carî İlimler Akademileri hakkmİDARE HEYETt bedellerı. gecekondu sakınlerinverilecegini» açıklamıştır da iki kanun teklifi hazırlayarak, Prof. özdeş. daha sonra. Kuru Reklâmcüık (1819) 4512 j Meclis Başkanlığına vermişlerdir. i den uzun vaoeli taksitlerle aiı(Cumhurivet: 4506) nacaktır mun 200 araştırma projesini desBunlarm esasları, şövle özetlene15 GECEKONDU YIKILD1 teklediŞini belirterek, «Türk tü bilir: Dün. 41 gecekondudan 15 i yıkıl tünflnün kanser vapıcı tesirinin (D Ege Üniversitesi bina, inşaat mış, diğerlerinin sahipleri karşı yabancı tiitünlerden daha az ve tesisatınm yapımı görevi, Bakoymıyacaklarma dair teminat veolabileceğini» telkin eden bir is yındırlık Bakanlığına devredilmererek, eşyalarmın sosyal konutlatatistik proieîinin çahsmalanna lidir. | ra taşınmasını istemişlerdir Neda başlandıgını bildirmiştir. f2) tktisadî ve Ticari tlimler Aka zaret altına alınan 16'sı kadın, 33 demileri, ö'zerk yüksek bilim, araş Aşafıda cınsı. mıktarı, muhammen bedel ve gtvcı t^mmatiaıı yazılı (dı^ıaslıhı maddesikişi. bugün polise mukavemet ve tırma ve öğretim kurumları hali • yaralama suçlarmdan Adliyeye venın kapalı zarfla eksıltmelerı hizalarındakı gün ve saatlerde yapılacaktır. Kvsaf ve şartnamesi mene getirilmelidir. I rileceklerdir. saı saatlerinde Kormsyonda ve İstanbul Levazım Â.mirliğinde aörülebilir. Isteklılerın kanuni şekılde hazırhyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bır saat evvehne kadaı makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Aramızdan ebediyen ayrılan kıyM. bedeli G. teminatı tbaI e metli eşim, sevgili babamız ve C i S1 N Miktan Lira tıra Günü Saati enİ5îcmi7 Tst. Tuccarlarından GÜMCŞHANE Bayburt ilçesinde dün sabaha karşı 01.30 da çıkan bir yangın neticesinde, Çoruh lokantası, Halkevi bina sı, Yeşilyurt otel w gazinosu e ile aynı blokta bulunan saatçı, berber ve fotoğrafçı dükkânları tamamen yanmıştır. Binaların ahsap oluşu sebebiyle yangının diğer bloklara sıçramaması için Erzurumdan itfaıye çağırılmıştır. Bayburt ve Erzurum itfaiyelerinin büyük çabaları sonunda yangın. 5 saatt? söndürülmüştür. Halkevi kitaplığmda bulunan 2500 cilt kitap da tamamen yanmıştır. Yangının sebebi araştırılmaktadır. BAYBURT'TA YANGIN BÜYÜK HASAR YAPTI «« T» i . «J* îstanbul Valisi Vefa 320 Polıs gıdıyor Povraz d ü n s a b a h vı Gemiciler, bunların kendilerine ait olmadığinı iddia etmişlerdir. «EGE» DE KAÇAK VtSKİ Dün, Adriyatik seferinden tzmir'e dönen «Ege» vapurunda 500 kol saati, 5 bin madeni kol saati bileziği, 100 şişe viski ve külliyetli mlktarda kristal eşya ele geçirilmiştir. Kaçak mallar, peminin tahlisiye sandalları içinde ve ambar tavanlarında btılunmuştur. lara da temas eden Poyraz, son flç *?*» » » ^ ^ . smdan «6 nmn faillerimn yakaland.Hm ve bunun buyukbır şarı oldugunu da sözlerine eklemlştir. Re.ımde Emruyet Muduru ve yardımcılariyle bir toplant. yapan Vali Poyraz gorulmektedır. Diğer taraftan, İstanbul Emniyet teşkilâtından 320 pohsm, Dogu Anadoluya tâyinleri çıkmıştır. Bunlardan 12 si, ihtisas elemanı olarak, uzun süredir Istanbulda görevli başkomiserdır. Tayin emirleri dün kendilerine büdirilen başkomiserler arasında, Polis Ekipler Âmiri Hüseyin Irmak, Cinayet Masası ŞeH Macit Zeren ile Muavini Fuat Acar da bulunmaktadır. 3 bin işçi Baştarafı I ıncı sahifede Lâstık fabrikası işverenleri, Lâstiklş Sendikasının grev kararı karsısında. 2 mayısta uygulanmak üzere lokavt kararı almıştır. îşverenler, grev karannın yersız olduğunu iddıa etmekte. bunun ıçın lokavt karannı almak zorunda kaldıklannı bildirmıslerdır. 31 Ocaktan ben grev halınde bulunan Paşabahçe Şışe ve Cam Fabrikası işçilerı, Bakanlar Kurulunun grevi bır ay erteleme kararına uyarak oncekı geceden ıtibaren çalışmağa başlamışlardır. Dı. BUgiç Gaziantep Valisi ve eşi ağır yaralandı Uçucular vergiden muaf olacak TIPSFKfÇÜR Amerikalı zenci ressam tutuklandı «Haksızlık ettiler» «Bilim Ödülü» verilecek Gecekonducular S VEF AT ELEKTRİGE İHTİYACINIZ VIVA ÇAMAŞIR MAKİNASI ELEKTRİKSİZ ÇALIŞIR J İTÎA ile ilgili kanun teklif i \ i Ankara Lv. Âmirliği (3) No.lu Sat Al. Kom. Bsk.hğmdan MEVLIT 1 DAKİKADA 3 KİLO ÇAMAŞIR YIKAR A DUNYANIN EN.UCUZ CAMASIR MAKINASI •:•: 600X16 dış lâstık 1 ıncı grup 2 ncı grup 3 üncü grup 4 üncü grup 10.1)00 2.000 2.000 3.000 3 000 Adet » > » • 2.940.00Ü 588.000 588.000 882.000 882.000 2.133.000 849.000 1284.000 10155(1 27270 2727ü 39030 39030 77740 37710 52270 12.5.966 Perşembe saat 15.3ı FAZLI EDİZ'in 700X16 dış lâstık 1.000 Adet) 1100X2ü d ı ş lâstik 1.000 » ) 1 ıncı grup (1100X211) 500 Ad«t 2 nci grup ( 700X16) l <'0Ü » > (1100X20) 500 » ) 12.5.966 Perşembe saat 16.00 (Basın 28011.49'4505) ebediyete Intikalinin 40 ıncı gününe rastlıyan 27 Nisan çarssmba »unö (Yarın) öğle namarını müteakip Lâleli Camiinde Ouahan Hafi7 Izzet Yeşilbas, H H İbrahim Çanakkalel! ve H Fe\ii Mısır'm içtiraki ile aziz nıhu için oVnrıacak Mevlidi $er:fe akraba, dost \e din kardeşlerımızin tesrıfleri ric^ı olunur. EDİZ AİLESİ Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A. Ş. nden Çeşitli sanayi kollannda faaliyette bulunan smaî şirketlerin portföylerimizde bulunan hısse senetlerinin satışına başianmış ve devam edilmektedir. Birikmiş paralarmı emin bir gelir kaynağına yatırmak isteye.ı tasarruf sahiplerinin Bankamız Iştirakler Müdürlüğiine müracaat etmelerini rica ederiz. Hâncılık 3104 4510 Reklâmcılık U819) 4513 Cumhuriyet 4510
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog