Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI 26 Nisan 1966 CUMHURÎYET Azakta başarı Değerli komedyen Gazanfer özcan Gönül Ülktt ve arkadaşlarının Azak Tiyatrosunda oynamakta oldnklan «YABANCI OL»UK ŞİMDİ» adlı komedi, bn sahnede bundan önceki hos ve eğlenceli komediler gibi, gene halkın geniş ilgisini çekmek«edir. Gazanfer özcan başta olmak üzere diğer popüler sanatçılann nstaca oyunları, seyirciyi güldürduğu kadar, konu ve aktüel esprileriyle de etkilemektedir. Resimde (soldan saga) Adile Nâşit Keskiner, Gazanfer özcan ve Gönül Ülkü (özcan) görülmektedir. Avrupa'da yeni bir gençlik skandalı Sivrisinek olayı» Italy a'yı ikiye ayırdı « İtalya özel muhabirimiz GÜL IŞIK son sayısında «Bugünün kızları ne düşünüyorlar?» başlığı altında yayınlanan bir yazıdan koptu butün mesele. Yazı Claudia Ceppi adında on yedi yaşmda bir kız öğrencinin; Parini lisesi kızlarmm «Gençlerin cinsel tutumu» konulu bir ankete verdikleri karşılıkları derliyor. Yaşlan on altı ile on sekiz arasında d^ğişen bir grup genç kız, düşüncelerini beklenmedik bir kesinlikle ve bugünün Italyasında bile kolayca kabu) edilemiyecek bir... cür'etle açığa vur muslar; kendı memleketlerinde kadının durumunu beğenmiyorlar, cinsıyet alanında erkeklerle tam bir esitlik ıstıyorlar, hele doğum kontrolüne ve evlüik öncesi tecrübelere pek taraftarlar. Içlerinden birisı ise, büyük bir rahatlıkla «doğnmn önleyici vasıtaları kallanabilse kendi tutumuna sınır tanımıyacağını» belirtiyor. Bardağı taşıran son damla bu sözler oldu işte Aradan bir hafta geçmeden İtalyanın butün basın ve yayın organlarını seferber ederek kamu oyunu ikiye ayıracak olan fırtına bundan koptu. Gazetenin yayınlanması ile öğrenci velilerinden baslayıp eğitim yetkililerine yayılan şikâyetler derhal nesillerarası bir mücadele şek line bürünen tartışmalara yol açtı; ve daha mesele iyice aydmlanamadan... îşe polis ve ; dlî makamlar karıstı. «Sivrisinek» in yazı işleri müdürü ve mesul müdürü olan iki talebe, söz konusu yazının yazarı kız öğrenci, okul müdürü ve gazetenin basıldığı matbaanın sahıbi alelâcele mahkemeye çağrıldılar: «Çocuklar ve yeni yetisenler için müstehcen yayın yapmıs olmakla» snçlanıyorlardı. bildiriyor 26 Nisan 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Müfide Çalık "Seramik artık bir plâstik sanattır,, diyor M ugiine kadar açmış olduğu sergileriyle seramik sanatında kişiliğe | vannış sanatçılarımızdan MÜFİDE ÇALIK'ın Şehir Galerisinde yer alan son çalısmaları, bu sanata yenilikler katıyor. Müfide Çalık, özel olarak Üçüncüsü, karma olarak Beşincisi sayılan bu sergisinde çeşitli «fon», «masa» v. d. ile birlikte 64 parça eser sunuyor. Mükel sanattan alan âdeta çocuksu fide Çalık'ın bu sergisinde de gö bir mutluluk ve şür anlatımına rülen en önemli ve belirli özellik: ulaşıyor. İlgi çekici bir sergi. Seramik sanatını salt «objet d'art» • KÂİNAT BAKKAN Genç sa (Sanat eşyası) olarak kabul etmenatçı, bu dördüncü sergisiyle bir yip, bunu tamamen «Plâstik sahayli iddialı. Daha ziyade figüratif nat» a yöneltme çabasıdır. Bunu çalışmış. Eserlerinde başta çizgi, seranniklerinin her parçasında, ışık, gölge ve konu ağır basıyor. bir takım alışılmış kuralların dıAncak «geometrik» nitelikler de şına çıkıp, organik yaşantısı olan göze çarpıyor. Şehir galerisindeki fonn'lar ve leke'ler ile halletmebu sergisinden önce, Viyanada, ye çalışıyor. Ankarada ve Gaziantep'te bir çok Müfide Çalık bu konuda bize: grup sergilerine katılarak, sanat •Seramik artık bütün dünyada gücünü tanıtmıs. Bu sergisindeki plâstik sanata girmiştir. Resim ve çalışmaları arasında «Kendi porHeykel gibi, Seramik de plâstik tresi», değişik bir görüntü taşıyan sanat sayılmalıdır» diyor. Sanat«Nü» ve toprağa eğilen ağaçlar giçı, ülkemizde bu konuda önemli bi konuları ele alan eserleri dikbir noktaya da parmak basıyor kati çekiyor. ve diyor ki: «Seramik çalışmaları, yurdumuzda sadece her sanatçmın •BİRSEN SEZER hk sergikendi çevresi içinde değerlendirisini açan bu genç sanatçı, resim lerek kalıyor! Halbuki, bu dar sanatı dışında, sahne dekoru çasımrdan kurtanlarak, diğer sanat lışmalarıyla daha önce adını duta ilerlemiş ülkelerde olduğu giyurmuş. Nitekim resimlerinde de bi, Devlet her türlü mimarî ya«dekoratif» biçimlerin ağır bastığı pımlarda. örneğin yüzde iki gibi seziliyor. Bu sergisinde 16 tablosu bir «plâstik sanat kullanma payı» ve iki panu'su figüratif çalışmana dair bizde de var olduğunu Iar «Balıklar» ve «Harap Şehir» sandığım ve nedense gereğiyle uy tabloiarı dikkati çekiyor. Biçim gulanmıyan bir Kanun uygularsa, ve renkleriyle gelecek için umut o zaman seramik ve diğer plâstik verijor. sanatlarla uğraşanlar da geniş • BERRtN SOYKAN Olgunçapta desteklenmiş olurlar. Yoklaşma Enstitüsünde açtığı «Türk sa, şimdiki gibi seramik sanatı, El Işi Süsleme» sergisi ile uyansanatçıya büyük külfet yükleyen dırıcı. zorlu bir iş olarak kalır.» • A. HERLİYAN Minyatür Müfide Çalık'ın bu yılki sergisi de ilgi çekici nitelikler taşıyor. • talyan kamu oyu on beş güI nü aşkın bir zamar.dır su rekli bir heyecan ve geri lim içinde. Radyo, televizyon, gazeteler, dergiler son grev dalgasını, Belçika Kıral ve Kırahçesınin ziyaretlerini bir yana bıraktllar, hattâ dış politika olaylarını bile ikinci plâna attılar, bütün dikkatlerıni «günün olayı» nda topladılar. Sokaklarda, kahvelerde, evlerde, işbasında, gevezelikler dönüp dolasıyor, hep aynı konuya varıyor. Ve halk akşamüstleri «Sivrisinek olayı» nın son gelişmelerini öğrenebilmek için gazete bayilerinin önünde birikıyor. Caso Zanzara (Sivrisinek O layı) nın etkisi yabancı basma da vardı. Mesele neydi? ilâno'daki Parmi karma lisesi öğrencılerının çıkardıkları «Sivrisinek» gazetesinın 1 ledi. Eğitim uzmanları, hukukçular, İtalyanın her tarafındaki okulların öğrencüeri, türlü seviyedeki öğrenci teşekkülleri, en son olarak da politika adamları seferber oldular. Bütün İtalyayı sardı sivrisineğin vızıltısı. Daha mahkemenin ilk celsesi yapılmadan İtalyan kamu ovu tam bir ikilikle bölünmüştü. Bir yanda ilericıler, otede kendi ınandıkları değerleri gururla koruyan muhafazakârlar. Üç öğrencı ile diğer sanıklara türlü dilde mektuplar, telgraflar, telefonlar yağmaya basladı. 23 martta, sayılan dört bıni aşan bir öğ renci küttesi, başlarında öğretmenleriyle saatlerce Milânc caddelerinde gösterıler yaptılar. Taşıdıklan dövizlerde çoğu a laylı bir dille ve isyan ıçind« «öğrenci teşekkfillerine ve birliklerine serbestlik, düşünce ve yayın özgürlüğü» istiyorlardı. Otomobil ücrefleri Şehremaneti otomobil ücretlerinin fazlalığını gözönüne alarak bunları bir miktar azalt mayı münasip görmüştür. Bugün otomobillerde gece tarifesi tatbik edilmektedır. Normal tarife ise gündüze mahsus olup şımdikı fıatlardan üçte bir derecesinde fazla vazmaktadır. Emniyet, gece zammı olarak 25 kuruş fazla alınmasına karar vermıştir. mâni olacağından başka gayrlahlâkî olduğunu söylemış ve mes'ul müdür Ahmet Hakkı be yin Matbuat Kanununun 426 ncı maddesıne tevfikan teczıye sıni ve duruşmanm da gizh ol•nasını istemıştir. Mahkeme gız li olarak devam edecektir. Bulgaristan ile İtalya Parıs, 25 (a a.) Bulgar sefirı Todorof, M Mussohm'nın Balkanların ıstıklâlıne karşı perverde etmekte olduğu (bes ledıği) düşmanca nıyetlerının önüne geçmek ıçın bir Balkan Birliğı vücuda getirılmesının luzumlu olduğunu söylemıştır. Elçiye göre bu formülü muvaffakivetle başarabilmek için birincı şart Bulgar Sırp anlaşmasıdır. Dünyanın en büyük tüneli Fransanın cenubundan (güneyınden), şimaline (kuzeyıne) kadar uzanan yeraltı tüneli açılmıştır. Seksenbir kilometre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde, 18 metre yüksekliğindeki tünele 25 milyon lira harcanmıştır ••«• •»•« • • • « •••• B Çeşitli fikirler? ahkeme günü bütün eğitim çevrelerinde müthış bir gerilimle beklenirten, Başbakan yardımcısı Pietri Nenni sanık öğrencilerden birinin babasına bir bağlılık ve dayanışma mektubu gönderdi, mesaj, ertesi gün basında geniş bir yer tutuyordu. Büyüklü küçüklü bir çok Fehirlerin caddeleri çelişken düşünceler savunan kocaman duvar afişleriyle donanmıstı. Okullardan evlere, mahkemeye, siyasal partilere, belediye meclisine... .Sivrisinek olayı» sonunda parlâmentoyu bile karıştırdL M Gebe kalmamak dâvası Sevımliay mecmuasının neş rettiği «Gebe kalmamak için ne yapmalı» isimlı kitap muddeiumumilikçe takibatı ıcap eder mahiyette görülmüş ve sa hibi aleyhıne bir dâvâ açılmıştır. önce Müddeıumumî iddıanamesini okumus, kitabın mem leket nüfusunun artmasına 1 Mayıs Bayramı Amele Tealî Cemıyetı tarafından 1 mayıs amele bayramını tes'it için müsaade ıstıyen ıstida dün vilâyete verilmiştır. Aldığımız malumata göre, Amele, Cemiyet merkezınde top lanabılecektir. Tramvay seferlerının kesilmemesı ve numayiş yapmamak şartıyla ameleoin kırlarda eğlenmelerine mü saade verilecektir. •«• '••••>••••••«>••••••••••••••••••»•*•••••«••••»••••••••••••*•••••••••••«••••••••••••••••••••« ••••••••«••••••••••••••••••••••««•••••••«•••••••••••••••••••••••>••••••••••••••#•••••••••••• ar » «•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••DsaBiıaeıaaB «•••••••••••(••••••••••••••••••••••«•••••••«••••(••••••••••••••••••••••••••••(•(•••(•••««•Htlj Suç unsuru yok ıvrisinekçilerin yargılanma ları kısa sürdü, mahkeme, işi ahlâkî, psikolojik, sosyal yönlerden ele aldıktan sonra, sanıkların lehinde sürekli gösteride bulunan bir dinleyici kütlesinin önünde <söz konusu yazıda hu kukî bakımdan suç unsuru göriilmediğini» ilân etü. Yargıç da •genç gazetecilere» babacan bir tavırla «olanlan unutup okullarına dönmelerini, dersleriyle uğ raşmalannı» öğütledi. Olay genişliyor Müfide Calık ve eserleri... Sergisi açmış olan bayan Arpine Herliyan, ayni zamanda şair ve pi yanist olarak da bilinir. Fransız Konsolosluğu Galerisinde açtığı sergide «Minyatür resimler» özellikle çeşitli konularda renk ve duygu bolluğuyla göze çarpıyor. • E. POTESSARU Şehir Galerisi girişinde yer alan «bebek» ve «resim» sergisi, uzun yıllardanberi adını duyurmuş olan Eleni Potessaru'nun çalışmalaruu gözlere sermiş. u son fasıl eski kusakyeni kuşak çarpışmasını yeni yeni açılar altıntla geliştırmeye başladı, olay büsbütun genıs S B 1234S6789 çen. 9 Guzel sesli kuşlara verilebilinecek bir emir, tersl Giiney Afrika ülkesinde bir bölgedir. 1UKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Her iki yılda bir kere Senato üyelerinln üçte birinin yenilenmesl için basvurulan usul (karma soz), 2 Danslı gece toplantılarının hususl ç a ğ ı n ile yapılanının dörtte ikisi. mutluluk. 3 Bir çeşit şezlong ve yatak benzeri sedirler (çoğul). 4 Çoğalma ve sayıca fazlalaşma şekillerinden biri, Fransada bir sehir. 5 Tenekecilerin kullandıkları yapıştırma maddesi, çevrilince çingeneierin tef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 çalarak so Sivrisineğin vızıltısı Tartışmalar hâlâ bütün şiddetiyle devam ediyor, hattâ bu belki en şuurlu kısmı: Gazeteler ve kamu ovu simdi mahkeme faslını elbirliğiyle yersiz ve lüzumsuz buluyorlar. «Sivrisineğin vızıltısı okul duvarlarmın dışı na varmamalıydı» diyorlar. Ama olaym en gelgeç yönü bu. Asıl gerçek şurada: îtalyada da yeni kuşağın eskisinden ne derecede farklı bir görüşü ve tutumu bulunduğu bu fırsatla ortaya çıkı yor ilk defa. Nesiller arasuıdaki fark burada. Şimdiye kadar hep moda ve eğlence zevklerinin en sathî gorünuşlerinde kalmış, hiç böylesine bir açıklıkla belirli bir konuda, fikir ve davranışlarda çelişme şeklinde ortaya çıkmamışü. U ^ İ İ İ İ l k B SOLDAN SAĞA: 1 Bir müddet önce kendisinl andığımız rahmetlik dâhl şairünizin adlarından biri. 2 İçinde hükumet ışlen görülen bina, pek fazla önemli olımyan soz. 3 Kuruntulu 4 Adlar ve isimler (eski usul çoğul), eski Türk toplululdarından birine menaup ki«l. 5 Sülük denilen tutyvanın yaptlğl ifjl yapan (İki soz). 6 Canın yongasıdır ama ötcki dünyaya götürulemez, bir renk. 7 «Cilveli tavırlı peden mânasına iki söz. 8 Katı halden su haline ge k a k t a rl beUrir AZRA İNAL VE SOYUT RESİM zun süredenberi resim sanatmda adını duyurmuş olan AZRA tNAL, sayısı bir hayli kabank olan sergilerinin yenisini Robert Kolej salonlaruıda açtı. Bu sergisini Galatasaraydaki Türk Ticaret Bankası Galerisinde de tekrarlıyor. Bu seferki sergisinde 25 tablosuyla birlikte 8 heykel de sunuyor. Heykel çalış malarmın ikisi ise kemik'ten. Azra Inal kişiliğiyle daima Batılı bir atmosfer içinde kalmış, «pür» sanat heyecanı taşıyan, zarif ve oldukça nazik bir sanatçı olarak ta nmır. Bu kişilik ve titizlik, sanat çalışmalannda da belirli biçimlerde taşkın görülür. Özellikle, •soyut» çalışan sanatçıda ağır basan «renk tutkunlukları» göze çarpmaktadır. Bu sergisinde, eser lerini. konu olarak adlandırmış: •Fezada parçalanma», «Damlacıklar», «Hayal», «Arayış», Kafadaki Denge» ve diğerleri .. Bu adlan dırmaların, belirli kılma yönünde gerekli olup olmadığuıı tartışma dışında bırakarak diyebiliriz ki, Azra İnal'ın resimleri, kişisel renk ve biçimleriyle, şüphesiz etkileyici. Ve orijinal .. U «Yediler'in dönüşü» filminde Brynner'ler ailece rol aldılar emleketimizdeki bütün sinema meraklılarının da yakından tanıdıkları Hollywood'un meşhur saçsız başlı yakışıklı aktörü Yul Brynner hâlen îspanyada maaile film çevirmektedir. Sinema payitahtının şohretli film yapımcılarından Burt Kennedy «;Yedilerin Dönüşü» ismını taşıyan bu filmde yal nız Yul Bryner'e değıl aynı zamanda karısı Doris'e ve dört ya şındaki kuçuk kızı Vıctorıa'ya da birer rol vermış bulunmaktadır. «Le retour de sept» (Yedile rın donuşu) ısmini taşıyan film tipik bir İspanyol şehrınde geçmekte ve bir kasabayı haraca ke sen Lorca ısımlı bir zalımle mücadele eden Chris (Yul Brynner) ve onun altı arkadaşının maceralarım hikâye etmektedir. Karşısındakmin sözlerinin bir ger çek olduğunu kabul eden kişılerın verdiklerı ca vaplardan. 7 Orta Avrupanın ı Jnkfl bnımacanm en zengin ve ilerl talledllmİB «ekli ütkelerinden biri nin halkından, dünyaya gelmemiza sebep olanlardan biri. 8 «Oturma ayağa dikll!» mânasına bir emir, bir çeşit kız kardeşin yarısı. 9 Eşya satıs değerleri (çoğul). oy113"^1» 6 Asıl suçlu kim? e İtalyanın en yetkili gaze tecilerinden î. Montanelli kendi kuşağrndan olanlara şu soruyu soruyor: «Sivrisinek olaymdaki münasebetsiz yön bir yana, savaştan ve endişeden başka ne verebildik biz bu çocuklara? Onlan bugun içine sığdıramadığı mız eğitim metodlannı ilk reddeden kuşak, biz değil miydik? Onlar. bugün inanmıyorlar diye yakındığımız değerleri ilk alaşağı eden biz olmadık mı? Cinsiyet sorununu da bu terimler içinde ortaya biz atmadık mı? Okuduklan kitaplann yazan, gördükleri ömcklerin kahramanı biz değil miyiz? Ya seyrettilkleri neo realist filimlerin kayrtsız şartsu serbestisi Bizim eserimiz değil de kimin peki?» V Bolu Belediye Başkanlığından 1 Belediye Sarayı zemın katındaki nıkâh va düğün salonu tanzim işı ıhaleye çıkarılmışUr. 2 Keşif bedeli 127^42,92 lira olup geçici temınatı 7650 Uradır. 3 Kapalı zarf usulile lhalesi 6/5/1966 cuma gunü saat 15 te Belediye Daıml Encümemnde yapılacaktır. 4 Ihaleye iştirak için ıhale tanhmden 3 gün evveline kadar Belediyemıze müracaatla yeterlik belgesı almması lâzımdır 5 Bu ışe ait keşif evrakı Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 6 Isteklilenn 2490 sayılı Kanunun tarıfatı dairesınde hazırlıyacaklan teklif mektuplanm ihaleden bir saat evveline kadar Belediye Başkanlığına teslim etmeleri ilân olunur. (Basın: 11380 4493) M halkını birer köle olarak boğaz tokluğuna emrinde çalıştırmaktadır. önceleri para karşılığmda bu zâlimin hizmetinde çalışan Chris ve altı arkadaşı bilâhare ona isyan ederek uzun süren kanlı bir mücadelenin sonun da, Lorca'yı öldürmek suretiyle şehri bu zalimden kurtarmaya muvaffak olmaktadırlar. Heykellerinde ise sanalçı, eskimiş demir parçalarını, yapiPtırma suretiyle değerlendiriyor. Ancak bu güç iste, sanatçı, gözlerini korumak zorunda kaldığmı da söylüyor. Dehşet veren sahneleı edilerin Dönüşü» çok hareketli, heyecanh ve seyirciye zaman zaman hakikaten dehşet verecek sahnelerle doludur. Yul Brynner'm sevimli esi Doris filmde Lorca ile mücadele eden yedi silâhsöre yardım eden Meksikalı bir kadın ro lundedir. Miss Brynner her ne kadar kâğıt üstünde yapımcı Burt Kennedy'nin teklifini kabul etmiş bulunmaktaysa da stüdyodaki işler kâğıt üstünde olduğu kadar rahat yürümemek tedir. Zira Brynner'in eşi hayatında ata binmiş bir insan değil dir. Bu yüzden hâlen kocasının şakacı bakışları karşısında binicilik dersleri almakta ve yeni ro Y Yul Brynner'in eşi Doris Brynner kocasının alaylı bakışları altında ata binmeye çalışıyor. Şimdiye kadar hayatında hiç ata binmemiş olan Doris için bu binicilik çalışmaları eğlenceli olduğu kadar yorucu ve korkulu olmaktadır. lüne hazırlanmaktadır. Halbuki diğer taraftan 4 yaşındaki minik Vıctoria Brynner'in bu iş pek hoşuna gıtmıştir. Her gün sabahtan akşama kadar film setin de babası ile beraber koşmakta ve kendismden ıstenen şeyleri âdeta bır profesyonel aktrist cid dıyeti ile yapmaktadır. Memleketimızde ne zaman görülebileceğını bilememekle beraber, yakın zamanda tamamlanacak olan «Yedilerin Dönüşü» herhalde bütün sinema meraklılarının heyecan ve zevkle takip edecekleri bir kordelâ olacaktır. DİĞER SERGİLER • KARİ CHRISTENSEN Türk Çiniçiliği üzerinde incelemede bu lunan bu genç sanatçı, dört ay gi bi kısa bir süre içinde. ayni zamanda gercekten olumlu sayılabile cek seramik çalışmaları yaparak, bunları Sehir Galerisinde sergiledi. 31 adet küçük pano ve diğer seramik çalışmalannda. Kari Christensen. özellikle «sâdelik içinde rahat renk armonilerine vararak, hareket noktasını il Nerede • Ne zaman • Ne SINEMALAR B E Y OĞ L O ATLAS: (44 08 35) Keşke Zengm Olsaydım (S. Dee). EMEK; (44 84 39) Bir Tadım Bal. FITAS: (49 01 66) Korkunç Soygun (R. Ing.). GÜREL: (47 03 94) Siyah OtomobU (A. Pekkan). KERVAN: (48 04 23) Yasak Cennet (A. Işık). LALE: (44 35 95) Seni Bekliyeceğim (F. Girik). KONAK: (48 26 06) Keşki Zen gın Olsaydım (S. Dee). LEVENT: (63 55 39) Seni Bek liyeceğim (F. Girık). LÜKS: (44 03 80) Yasak Cennet (E. Bora). RÜYA: (44 84 39) Inükam Kasırgası (C. Michel). SARAY: (44 16 56) Şahane Koca (C. fCardinale). SITEJ (47 77 62) Aşk üğruna (J. Fontaine). SAN (48 67 92) Aşk Hıçklrıkları (R. İng). TAN: (Pangaitı): (48 07 40» Isianbulda Fırtına (K. Clark) YENİ ATLAS <4B 65 02) Seni Bekliyeceğim (F. Girik) YENİ MJO.ÜJİ ı44 « «9> Ortadaki Adam (R. Mitchum YENÎ AR: (49 64 72) Casuslal Çemberl (R.T.). VUJJ1Z (BeSlKtaj' (47 83 42) Yıldızlann Altuıda (G. Ar; Casuslar GÜNEŞ: (21 61 40) Siyah O 077 Clark). tomobil (A. Isık). TENt (Ş*nzadeba3i) (22 58 92) Kiralık Koca (J Lemmon). YENİ (Bakırköy): (71 68 26) 1 Çamaşırcı Güzeli (T. Şoray), 2 Yasak Cennet (B. Doruk). SAFAK: (22 Z5 13) Aşk MüDünkerk Kahramanları. MARMARA: (22 38 60) Şâhane Koca (C. Cardinale), (Su arede) 0.77 Casuslar Avcısı (K. Clark). CEP: (36 06 82) Fantasia (W. Dısney). ÇELIKTAŞ: (53 35 07) Anjelik Ve Kıral (Renkli). EFES: (36 35 84) 077 Casus Avcısı (K. Oark). KADIKÖY: (36 49 24ı Sevişenler (İng.). REKS: (36 01 12) Dünkerk Kahramanları. SÜREYYA: (36 06 82) Siyah Otomobil (A. Pekkan). 5UNAB (OsCOdatl (3« 03 SB1 Avcısı (K, var çarşamba 18 n 21JS. eumartesL oazat U n 21.15 t a n t»n ı |*i v a t r o c ı > ' 44 22 '*t* Bir zorbanm hayatı ORCA (Emilio Fernandez) bu filmde zulmetmekten, kan dokmekten âdeta zevk duyan bır zorbayı canlandırmaktadır. Lorca filmde geçen İspanyol kasabasında kadınları, çocukları öldürerek ortalığa deh set salmakta ve bütün kasaba L TİYATROLAR 't Zenci sanatları dünya festivali sona erdi Dakar, (a.a.) Birinci Zenci Sanatları Dünya Festivali dün gece düzenlenen bir törenle sona ermiştir. 1 nisandan beri açık bulunan festıvalın kapanışı için düzenlenen törene Senegal Cumhurbaşkanı Leopold Sendar Senghor Başkanlık etmiştir. 24 gün süren festival şüphe gö türmiyen bir başarı kazanmış, Zenci sanatı kendisini kabul et tırmiştir. Zaten bu festivalin yaratıcısı olan Senegal Cumhurbaşkanı ve şair Senghor'un amacı da buydu. EAD1RÖÎ AKRABAV K O C O K OPERA. (TevbJt Bllge VahJ Ö2 ve arkadasları) (21 57 32) 1966 da Koltuk Kavgası (pazartesi hariç her gece 21.15 te, çarşamba. cumartesi. pazaı 15 de). NEJAT OYGUB TO ABKADASLABI: <Alo Orası Tımarhane ml?» Her gün 18, pazartesi 21.15 de. AKSARAY aALK rtyatrosu Avnl DUllpl Top (2) 31 19ı •AYAK TAKTMl ARASINDA» Salı hariç her gün 21.15'de Çarşamba. cumartesL pazaı 18 de cKIRMIZl FENERLER» Heı Salı saat 21,30 da SARAY SİNEMASINDA ARENA. (49 84 18) (Altac Karındaş • Cenk GOner ve arkadasları). «Yılanların Öcü> (hergün 18 ve 21.15 de) AZAK TtYATRUSU 122 eu 46ı Gönü) Ültrt) • Gaıanfeı özcan Yabancı Oldui Şlmdl (çarşamba, cumartesi, pazaı 16.15 de bereece 21.19 de. BAKJRKÖV Tıyatrosu. leci (Müzikal) (Beı 21.15 de. oazar 15 de). Hıügeca GÜ1JIİ2 SUKUR] ENGİN CEZZAB rOPLCJLDÖD: laZilll Zartfe (çarşamba baric ber gün 18.15. pazartesl 21.30 cuma 15 Te 18.15'de» tSTANBUl ITVarKOSU (EH hamra) (44 22 36) MuhalU Odacı pazartesl barlç ber gece 21. çarşamba. cumartesi, Dazaı 15 te. ÜAKACA (44 54 02). Clball Karakolu (Pazartes) nanc beı gece 11JO) Cumartesi pazaı 18 Cumartesi matuie cuma suare CenzıiâUı KEIT1 OYOHOUİJMU (Oonuec Tiyatrosu (44 36 63) cKarakolda» Dazartesl 18 ve 21.15 çarşamba barlç heı gün 18 de. BLÜÇÜK SAHNB. Ulvl Orsu Tiyatrosu (49 S6 52) «HABABAM STNIFl» (pazartesl aarlç) beı gOa ı» ve 1LU de. TEFEBASl rtYATROSt) (44 21 57) «Modero Aileı pazaı pazartesl. çarşamba cuma 21). SEHİR OPERASI: Don Pasquale (Salı, oersembe cumartesi J1.15). OSKÜUAB rt«ATKOS(INDA (36 55 11) Her gün 21, pazar 15.30 Gizli mi Gizli. YENİ rtYATKO 144 04 09) Her gün 21, pazar 15.30 da Kireçli Bahçe. ZEYTtNBURNTj Her gun 21 de Şenlik Var. nvatroıu Kahvede BULVAB rİYATROSU: (Azl2 Basmacı, Kenan Büke) (21 76 82) Profesoı Kirkoı Pazartesl narlç heı gun 21.15 çarşamba 18 de, cumartesi, pazar 15 te. OORMK» TtYATROSB • (44 97 36) «Cengiî Hanın BisikJeti» (Komedi) oazartesi hariç beı gün 21.15 çarşamba 18 de. cumartesi. oazaı 15 d e FATİH rİYATROSU: Her gıin 21. pazaı 15.30 da Mariana Pineda. GEN AB: ıAb B ü Eşetcler» Dazartes) barl« tıergun 21JS Lüzumlu Telefonlar Devleı Oenuryollan Haydarpasa: 36 04 75) Strked. !l 00 SO). Oenlzyollar 1: (49 18 96) (Tatu sOnlerl: 44 02 07) (Devleı oemlryoUarı aaydarpaşa. Sehir Batlan 44 «3 33) Turk Hava rouarı Bllet Satıjı: 44 «7 00) (Danısma: 44 03 06) (Bava Alanı: TS 83 «• »3 84 «0> hkyardıro Hastahanetl' (49 30 00) NOmune Bastahanes) (38 59 00) Gureba (21 89 00). Hasekl (21 m 80) tsd • Samatya (21 «3 60 ı Belediye SantraJi (23 «S 60) Belediye Zabıt» MOdurlOgfl ( a n T«). Meteu roloD (73 88 84) Trafik glkfiyet 44 16 67 tstanbui tttalyes) (21 43 «2) BEYOĞLU: Tepebaşı, Candan. Nemli. EMİNÖNtJ: EvUyaze, Ersoy, Beyazıt Halk, Sultanhamam. Sarım. EYÜP: Yeni, Merkez, Yeni (Ramf), Silâhtar. FATİH: Kurç, Edlrnekapı, Can, Hor hor.Yedikule Merkez. Merih, Salihpaşa. GALATA: Sema. GAZİOSMANPAŞA: Sağlık. KADIKÖY: Merkür. Kuşdill, Çarşı, ;ığdem, Çiftehavuzlar Tanyer. KASIMPAŞA: Halk. SARIYER: Büyükdere, Yenik8y. ŞIŞLİ: Büyük Barbaros, Hürriyet, Sargın. YenL ÜSKÜDAR: Yeni, Zeynep KâmU. Merkez. ZEYTlNBURNü: Sümer Slhhat. Amerikada mîlyoner sayısı artıyor VVashingion, (a.a.) îş Varidat Dairesinin açıklamasına gore, Amerika'da milyonerlerin sa vısı artmaktadır. 1963 yıhnda 371 kişi, bir milyon doların üzerinde gelir beyan etmiştir. Daha eski vülarda bu eayı 355'ti. tST A NBü L ALEamAR:: (22 36 83) Silâi • ların Kanunu (Y. Güney). KULÜP: (22 71 83) Çamajtrcı Guzell (T. Şoray). BULVAR: (21 35 78) Yıldi2lnrın Altında (G. Arsoy). AYSO (Karagumrülî Zl 19 i'< Siyah Gözler (T. Şoray). RENK: (21 15 25) Sevişenleı Yarış Kurbanları (R. İng ). (Suarede) Keşki Zengin Olsaydım (S. Dee). NÖBETÇİ ECZANELER BAKIRKÖY: Yenl, Yeşüyurt, Osmaniye. BEŞİKTAS: Yeni, Cınar, Bebek, Gül. u\ıtıı iı. J"/.. ısnTih \e Ispa,ı>jcı^ çevıılrr.^.cıe o»an fıl'ade > t d ı ^.l^^.^or (Soldan ^ağa) Jor dan Christopher, Waıren Dates, Robert Fuller, Y a l Brynner, Virgiüo Xexera, Claude Hakins. Julian Mateos ve
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog