Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎTET 28 Nlsan 1966 SAHtFE BEŞ !• Şehirde ve Yurtta Günlük ücret 210 lira arasında olacak ANKARA, (ajt.) Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yaz aylarında yurdumuza gelecek yerli yabancı turist öğretmen ve yuksek öğrenim öğrencilerini, cuz'i bır ücret karşılığmda yurtlarda misafir etmeyi kararlaştırmıştır. öğrenildiğine göre, Ankarada Yenişehir ve Devrim Kız Yurtları ıle Atatürk Erkek, îstanbulda Ortaköy, Harbiye, Vezneciler Site ve Çemberlitaş Kız, îzmir'de Varyant, Bornova ve Kordon Erkek Yurtları, yerli yabancı turist öğretmen ve yüks e k ° 2 r e n ' m öğrencilerine açık 1 tutulacaktır. Ayrıca, Eskisehir, ı Erzurum ve Trabzon'daki yurtlar da, aynı amaçla yaz boyuni ca açık bulundurulacaktır. Bırınci ve ikinci sınıf olarak aynlan yurtlarda kalacak yerliyabancı turist öğretmen ve yüksek öğrenim gençleri, günlük iki ilâ 10 lira arasında ücret ödiyeADANA 16 Valinin katılacaceklerdır. ğı «Valiler Toplantısı» bu sabah Turist öğretmen ve ögrenciler yurtlarda misafir edilecekler Valiler toplantısı Yıldızlara göre 2000 senesine kadar dünyamızda neler olacak? < | | #^*yılının Şubat aymda Uzakdoğudaki, bilhass» Hindistan'da, müneccimler büyük bir paniğe kapıll y Q / m ı ş l a r ve 4 ile 5 şubat arası kıj'ametm kopacağını ilân etmeğe başlamışlardı.. Çünkü bu tarihte Zodiaktaki Kova burcunda, Güneş ve Ay dahil olmak üzere yedi yıldız Astrolojide «kıran» (conjonction) adı verilen hep bir arada ve ayni yerde toplanma durumuna giriyorlardı.. Gerçi beklenen kıyamet kopmadı ve hâdise aktüaliteden silindi; ama, son zamanların en orijinal astrologlarından biri olan Jean Carteret'ye göre bu hâdise ile 2000 senedenberi süregelen «Bahk burcu devri» kapanıyor, «Kova burcn çağı» açılıyordu... ' Egoizme aleyhtar, insanlararası dostluk ve kardeşliğin sembolü Kova burcu ile, eski âdetler, köhnemiş müesseseler, dogmatik inançlar ortadan kalkmağa mahkumdu.. Bu yüzden, kast sınıfları, Budizm gibi şakulî mertebeleri olan, halk kütlelerine yayılmayan dinleri ile Uzak Şark ve Hint dünyası için 4 şubat 1962 tarihı maddî değilse bile «mânevî» bir kryarnetin işaretini taşımaktadır. Haberleşme ve nakil vasıtalarınm daha süratli bir tempo ile artmasını ^ıalk kütlelerinin ufkl bir şekilde yakınlaşıp kaynaşmasını temin edici tesirlere sahip Kova burcu çağı nareketten hoşlartmayan şark âlemini destekleyici olmayacaktır. Jean Carteret, Hindistan'ın yaşama dUzenini değiştirmediği takdirde modern çağın ritmine uyan temposuyla gittikçe genişleyen Çin'to istilâ tebditlerine mânız kalacağını, çatısmaların sıklaşacağuu il&ve etmektedir. m Adana'da başlıyor jEftNNE D'ARC j saat 9 da Atatürk Anıtına koyu lacak çelenk ile başlayacak ve müteakiben de Adana Valisi Hancıoğlu, «Atatürk Gençlik Sa rayı» nda açif konuşmasını yapacaktır. «tdarede yenlden dttzenleme lhtiyacı ve yeniden düzenlemenin genel problemleri» konusun da Prof. Dr. Cemal Mıhcıoğlu konuşacaktır. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, îçel, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Maraş, Mardın, Nevşehir, Niğde ve Uurfa Valilerinden başka, Iktisadi Plânlama Dairesi Başkanı Dr. Baran Tuncer, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Idarî llimler Fakültesi Dekanı Doç. Doktor. Arif Payashoglu, îçişleri Bakanlığı Müsteşan Fethi KanEuk, Tetkik Kurulu Başkanı Niyazi Akı başta olmak üzere 31 kişilik uzmanlar heyeti katılacaktır. Toplantı 29 Nisan Cuma gece si, Valilerin kendi aralannda ya pacaklan özel toplantı ile son bulacaktır. İZMİT Belediye Hâlinde kabzımallık yapan Adalet Partisi ilçe başkanı Fehmi Erdoğan ile ortağına ait dükkâna dün gece hırsız girmiş, 23.700 lira çalarak kaçmıştır. Şaka kurbanı isçi huyuda boğıddu Sanıklardan biri cezaevinde ölünce Kartaldaki bir inşaatta amele olarak çalışan 23 yaşında Mehmet Ikjz hemşehrisi Fevzi Altın'ı saka olsun diye kuyuya itmiş ve boğularak ölümüne sebep ol« muştur. Bahçedeki su kuvusu kenarında ellerini yıkarken, birbirleriyle şakalaşan ıki gençten Mehmet, 20 yaşmdaki arkadas.nı, itmistir. Dengesı bozularak su dolu kuyuya haş aşağı düşen Fevzi, bütün uğrjşmalara rağmen kurtarılamamıştır. Olaydan sonra, kuyu haşında arkadası için ağlıyan Mehrnet, polis tarafından yakalanarak nezar»t altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturmaya devam edilmekfedir. gemisi dün sabah şehrimize gelmiştir. 1964 senesinde denize indirilen Jeanne D'arc gemisi radyoaktiviteye karşı özel donatımlı olup helikopter taşıyicı niteliğindedir. Super Frelon tipindeki helıkopterler denizaltılara karsı kulla mlmakla aynı zamanda komando gruplarıru da taşıyabilmektedir. On altısı yabancı olmak üzere 126 subay adayının eğitim gördüğü Jeanne D'arc gemisi pazartesi gününe kadar şehrimızde kalacak ve halk tarafından ziyaret edilecektir. Victor Scholcher gemisi Jeanne D'arc'a refakat etmektedir. Nisan 26 Muharrem 5 23.700 liraçalındı V. 1 5.04' 12 12116.01! 19 00' 20.411 3.15 J10.05| 5.13! 9.02 12.001 1.41 8.12 t:<ıııııi(itıııııııımmııımııııııııııııııııi!iıımmııııııııımiHiıımııııııııı Böyle sosyatizasyon olur mu? Gazetenizin 15 Nisan 1966 tarih ve 14979 sayılı nüshasında Ihç Kazasında sosyalleştirilen Sağlık hizmetlerinin yürümediği ve devlet tarafından temin edilen imkânlardan hastalann değil sağlık personelinin istifade ettiği, bilâkis bu personele teveccüh eden vazifelerın ıfa edilmediği hususunda hilafı hakıkat ve tavzihe muhtaç, hangi gayeye matuf olduğu anlaşılamıyan imzasız bir yazı intışar etmiştir. Hakikatler aşağıda tasrih edilmiş olup yazı sahibini, iddiasını ispata davet ediyorum. imkânsızlık sebebiyle bir çatı altmda çalışmakla beraber vazifelerini müdrıktırler ve bir arada çalışmalan hizmetın yürümesini aksatmayıp bilâkis bırbinni tamamlamaktadırlar. Vatandaşın hastahaneden ocağa, ocaktan hastahaneye havalesi iddiası bır çatı altında çalışan bu teşekkülde esasen mümkün olamıyacağından tamamen asılsız. Zira poliklinık muayenesı aynı zamanda ha'tahane tabibi olan ocak doktoru tarafından yapılmakta olup hastahaneye yatırılması gereken hastalar derhal ya1 Ilıç Kazasında Devlet Has tırılmaktadır 5 Mevzuatın şart koştuğu tahanesi ve Merkez Sağlık Ocağı olarak ikı sağlık müessesesi geziler önceden yapılan ve Sağmevcut olup personel noksanh lık Müdürlüğünce tasvip edilen ğına rağmen düzenli bir şekilde bir program dahilinde muntazaçalışmakta ve kendılerine düşen man yapıldığı gibi lüzumlu halvazifeleri yapmaktadırlar. Yazı lerde program dışı geziler de yaMotorlu vasıtamn nın intışar ettiği tarihte Hasta pılmaktadır hanede 13 hasta olup, tedavisi gidemediğı köylere gitmek için burada mümkün olmayan hasta ücretle hayvan kiralanmakta, lann daha teşkilâtlı bir hasta hattâ hayvan temini mümkün olhaneye sevkı gayet tabiidir. Bu madığı hallerde yaya gidilmekıtibarla hasta yatırılamaz ve keş tedir. Hastalık ihbarı yapılıp da gidilmeven hiçbir köy yoktur. mekeşlik iddiası gayrisamimi 2 Her vatandaşın muayene Dr. Biigin ÇAPANOĞLTJ ve tedavisi ücretsiz yapılmakta Merkez Sağlık Ocağı Tabibi olup 144 sayılı Yönetmelik hüve Ilıç Devlet Hastahanesi kümleri dahilinde bazı hallerde Bastabip Vekili ücret alınmaktadır. (Döner sermaye hesabına). îsnat sahibinin tsağhk personeli ile parasız konuşmak dahi kabil değildir» şekUndeki iddiası, 3 «Kazanlar kaynar, banyolar yanar fakat bu hastalar için değil personel için» denilmektedir. Hastalar aç mı bırakıhvormuş? Kaldıki personelin de bunlardan faydalanması Hastahane24.in.1966 tarih ve 14960 sayılı ler Talimatnamesi icabmdandır. gazetenizin cCumhuriyete Mek4 Her iki sağlık müessesesi tuplar» sütununda, Ortaokul Az okuyan, çok okuyan bir olur mu hic! VALİYE AÇIK MEKTUP İ uğruyoruı Zorbaların tecaviizüne Üç zorba tarafmdan mütemadiyen tecavüze uğramaktavız. Bu eli bıçaklı ve sopalılar aile efradımızı perışan duruma sokmakta, meskenimize hücum etmektedirler Hayatımmn korun ması için Emniyetin müdahalesini istiyoruz. Şimdiye kadar müracaatlanmız maalesef nazarı itibare alm mamıştır Taksım Emniyet Başkomserliğinde vazifeli Mehmet Külçüoğlu ve diğerleri durumu bilmektedtrler Son olarak, su, elektrik ve havagazımız bu zorbalar tarafından kesilmiştir Or' taokul ötrencisi iki oğlum bu yüzden ders çahşamıyor Sayın Vefa Poyrazm vicdanlı kalbine sığınıyor, müdahalesini istiyoruz. Taksim Sormagir sok No: 21/1 mezunu muvakkat bir öğretmenimizin, yanıla yakıla ilgililere duyurmak istediği «Muvakkat öğretmenlerin durumu> başhklı yazısını üzülerek ve hem de gülerek okudum. Ortaokulu bitirebilmiş bir kim senin yetiştireceği talebe ne ola bilir?.. Zira, böylelerinin vetiş tirmekten ziyade, yetiştirilroeğe ihtiyacı daha fazladır Hükumetin, ilkokul öğretmenlerinin altı vılda vetiştirilmelerinl yetersiz buldugu, bu tahsil devresini vedi seneye çıkardığı bir sırada. bu açıkgöz eSitimeımizin de 3 vıl iyl kötü tahsil g5ren ortaokul me zunlanna, nsü ögretrnenlik hakkınm verilmesini talep etmesl, bizleri şaşırttır Kendisi için pek tatlı olan bu arzu: Türk Ulusu'nun minik vavrulan için de çok acıdır. Sev gili muvakkat BSretmenimiz. kendisini düşündüğü kadar, biraz da öğrencilerini düşünsün öğretmen Okulu bitirme imtihanlanna çirsin. Hazırlop ve hazırlopçuluk iyl bir şev degildir Az okuyanla çok okuyan bir olur mu hiçT Son ra herkes ne derT N.ADAC1 oda cinayeti» dâvası, «karar» safhasına geldiği halde, kaatil zanlılarından. Muharrem Emre'nin 20 gün önce Cezaevinde ölmesi yuzünden, dün de, sonuçlanamamıştır. 3. Ağırceza MahkemeADANA Adanalılar, dun oplulukları, sosyal cereyanlasinde yapılan dünkü duruşmaya, 5 yıl önce boğularak öldürülen hâmevsimin en sıcak gününü yarı temsil eden Neptün yıldızımile kadının kocası garson Mustafa Uğuz ile kaatil bahriye eri Sabri şamışlardır. Suhunet, 33 derecenın 1956 yüındanberi, cinsiyet Sargın gelmişlerdir. Ancak, uzun süredenberi hasta olduğundan duye kadar çıkmış, ceketl»r çıkave üreme organlanna tesir eden, ruşmaya gelemiyen kaatil zanhsı rılmış, kısa kollu gomlekler giAkrep burcunda bulunması Dünmarangoz Muharrem Emre'nin, yilmeye başlanmıştır. Sıcaklann yamızdaki olağanüstü nüfus artı Prenses Margaret ve kocası Lord Snowdon (Tony Armstrong) Lonhastalıktan kurtulamıyarak 20 âni olarak yükselmesi, vucut uşının sebebini teşkil etmektedir. drada Amerıkan Hello Dolly servısinin bir temsilinden sonra topgün önce Sultanahmet Cezaevinzerinde de geniş etki yaratmış, Bu artış temposu Neptün'ün burde öldüğü açıklanmıştır. Bu açıkluluğun yıldızı Mary Martini tebrik ederken ' bayılanlar olduğu gibi fenalık cu terkedişme, yâni 1970'e kadar lama üzerine, mahkeme karar gü geçirenlere de rastlanmıstır. Bu devam edecek.. Dünya nüfusunda lışmaları semeresini vermeye baş kezine muhtemelen gidilebileceknünü tekrar ertelemek zorunda konuda Meteoroloji Modurü FITaksım Doğramacı Şakır Soki kalabahklaşma bühassa eğı layacak. Yâni, 1970 yılından son tir. Böylece, ünlü romancı Jules kalmış ve bu arada sanığın ölüm cakların anormal olmadığını \ekak 20/2 numaralı evın kapı artim sahasında büyük güçlükler ra, Güneş sistemindeki bir yıldı Verne'in Izlanda'nm batı kıyıların kayıtlannın celbini istemiştir. lirtmiş ve şunları soylemıştır: kasında dün sabaha karşı 28 yayeryüzün daki bir kraterden başlatıp en inyaratacağı gibi sosyal ve ekono za, muhtemelen Ay'a « Sıcaklann birden bastırBilindiği gibi, 1960 yıluıda, Moşında bir kadın tabancayla goğmık krizleri doğuracak, suçluluk den giden bir insan adımını at ce teferrüatına kadar canlı bir şeması anormal değildir. 19S7 de dadaki evinde tecavüze uğradıksunden ve sol kolundan ağır susayısını artınp adalet işlerinin mış olacak. Astrolog Line de Val kilde anlattığı yer altı âlemi meç aynı günlerde sühunet 37 dere • tan sonra boğularak öldürülen 6 rette yaralanmış bır durumda daha ağır yürümesi neticesini ve lon buna paralel olarak, yerçeki hul olmaktan çıkacak.. «Arzın mer ceye çıkmıştı. Son iki yılda yiaylık hâmile Feride Uğuz ile 1,5 gorülmuştür. Koma halınde tlk minden kurtulma formülünün kezine seyahat» kitabında tasvir erecektır ne aynı günlerde sühunet 32 idi.» yaşındaki çocuğunun katili önYardım Hastanesine yatırılan kaAstrolog Ldne de Vallon, devlet keşîedilecegini, böylece yollann, dildiği gibi denizleri ile, hayvan ce maktulenin kocası Musdının odasında yapılan aramalerin sosyal tedbirler İçin vergl nakıl vasıtalannm lüzumu kalma ları ve bitkileri ile, ve hattâ insan tafa samlmış fakat 90 gün cezada ise, üç adet 7.65 çapında boş leri artırmalan yuzünden 1972 • yacağı kanaatini ileri sürmekte ları ile birlikte ayrı bir dünyayı evinde yattıktan sonra, gerçek mermi kovanı ile tabanca bulun1973 senelerinde bir dünya ekono dir. Bu neticeye varıldığı takdir belki de tanıma imkânı doğacaktır. kaatillerin yakalanması ile serBilhassa 1962 yılının Şubat aymmuştur. mik buhranını muhtemel görmek de, gıttikce artan vasıta sayısı ile, da, yıldızların Kova burcunda kü best bırakılmıstı. içinden çıkılmaz bir mesele hâlitedir. Soruşturma derinleştırildikçe ni alan tTafik derdinin ortadan melendiği 1 ilâ 10 Şubat tarihleesrar perdesine bürunen bu olaDEVLETLERIN MERSİN Dört gün önce şehsilinebileceği ümit edilecekttr. rinde dünyaya gelen çocuklar isym faili ve sebebi tesbit edilerimizde işlenen bir cinayetin faHıç olmazsa birçok yerlerde bu tikbâlin bu baş döndürücü hâdise memiştir. Polıs, hastanede bir aSİYASÎ KADERLERİ lerini yaşayacaklan gibi, onları ili, yakalanmış ve tevkif edilmisformülden faydalamlarak rahat yapan, meydana getiren dâhi kiralık komadan çıkan Emine öner sya'da Japonya, Neptün ve nakil şartları tir. yaratılabüecektir. şileri de temsil edeceklerdir. Zira adlı bu kadının, «Tabancayla ben Uranüs yıldızlannın iyl tesir Uzak mesafeler yakına gelmis Yakalanan ve Urfanın Suruç ilen mükemmel yıldız tiesirleri iff* kendi kendime ateş ettim. Yasalerinı alarak, uzun seneler sü olacaktır. çesinin Küçükşervan köyünden odoğmuş bulunuyorlar.. rnak istemiyorum. ölmek istiyorecek bir refah ve kalkınma ö«vBu arada, hayat hakkında yeni lan halen Merslnin BahçeTnahalrum..» dedığini ifade etmiştir. rini yaşayacak.. Çin ise 968 den lesinde oturan tbrahim Demiritibaren büyük bir gelişme ve yaHenüz kesinlikle tesbit edilkök, kansı ile ilisiği bulundugu, yılma çağına girecektır.. memekle beraber, kadının biraynı köyden 40 yaşındaki AbdülAfrika devletlennde görülen ka lıkte yasadığı dostu M.Y. tarakadir Yılmazoğlunu öldürdüğünü nşıklık, kaynaşmalar ihtilâller fından öldürülmek için yaTalanitiraf etmiştir. 1985 yılına kadar sürecektlr. O ta dığı sanılmakta ve soruşturmarihten itibaren, yftni Neptün"Un âlihazırdaki işaretlere göre; Yakalanan tbrahim ile cinayetya bu yonden de devam edilmek Oğlak burcuna ginniş olmasıyla ölüm hâdisesinin ruhun bete yardımcı olduğu iddia edilen tedir. Dün, Taksim Polis Merkebu kıtaya bir sükunet ve durgundeni terketmesinden ibaret amcası Mehmet Demirok tevkif zinde nezaret altına alınan ve luk devrinin gelmesi beklenebiolduğu, başka bir âlemde yaşamaedilmişlerdir. bir kulüp sahıbi olan M Y., «Bellr. sına devam ettiği, 2000 yılına doğ nim Emine'nin varalanmasiyle ru, muhtemelen iyice anlaşılmış 1980 yılma doğru iyice bırleshiçbir ilgim yok. Zaten olav gebulunacak.. Ruhlarla temasa gemiş bir Avrupa dünya muvazenecesi de yanında degildim.. O iki çildiği ispritizma celselerinin harsınde yerini almış olacaktır. Rusdefa hap yntarak intihara tecıâlem olabilecek şekilde yayılmaya ile Amerika arasındaki yakınURFA Viranşehır ılçesinin SP^büs ettü.» demıstir. sma irtibat imkânlarının daha ba lık daha da artmış bulunup, SovGarve köyünde onceki gece araIstanbul'un en bozuk ve geçil 2 sitleşmesıne şahit olunabilecek... yetlerin komünist vasıflannın zı anlaşmazlığı yuzünden silâhlı Ancak, kanaatimizce bu durum ha mez sokaklarından bir tanesi de Ş sadece lâfta kalması muhtemelçatışma çıkmış ve Mıdo Kılıç İZMİT Karamürsel ilçesine kikatin mutlak çözümü neticesiKalamış'ın EFLÂTUN sokağıdır. = dir.. ile"Şemo Kıiftç adlarında iki karni vermiyecektir. Ruhî cevherin Bu sokakta yürünmediği gibi = bağlı Inebeyli kovünde yapılan Başta PranceSuir olmak üzere, deş oldurulmüştür. de, maddeninki gibi, varlığın bir kanalizasyon'un dışan akması seŞŞ bır düğünde, sarhos olarak sa§a birkaç gazetenin astroloji sayfasola ateş eden Süleyman KıbçSanıklardan Halil Yire ile Eyönünü teşkil ettiği kanaatine vabebiyle pis kokudan evlerde o s larını nazırlayan Janine Varnal'a rol Yıldız yakalanmış ve tutukrılacakür. Ruh ve maddeden başturulmaz bir hal almıstır. S soy adlı bir şahıs, Osman Kılıçgöre bir atomik harb vuku bulaslanın ölümüne sebep olmuşlanmışlardır. Olaya jandarma ka varlıklar meselesi züıinleri mes mayacaktır Gene bu astroloğun Eflâtun sokak, Belediyenin en Ş tur. Sanık tutuklanmıştır. el koymuştur. gul edecektir. 1963 yılı başlarında yayınlanan ihmal ettiği bakımsız bir soka S bir tahmtalnde, tngilteredeki kra SON ğıdır. Halbukı Kalamış ve civarı ş liyet idaresinin tamamen kaybolBu yazı hazırlanırken istifade Istanbulun en gözde sayfiye yer Ş masa da, silinmeğe yüz tutacağı; tngilizlerin halen bir genç kız edilen kaynaklar: lerinden biridır. Belediye Baş Ş Prenses Anne'nin tahta geçece olgunluğuna erişen Prenses AnTraite Pratique d'Asrologie kanı Haşım îşcan'ın buradan bir = ği işaret edilmektedir.. Bu arada, ne'leri izci üniforması ile Andre Barbault defa olsun geçmesini bekliyoruz. = Prenses Margaret ile Tony'nin ev Collecüon <Le Zodiaque> Imarcı ve yapıcı olan tşcan'ın ş liliklerinin zannedildiğinden da teoriler, görüşler ileri sürülmesi Andre Barbault gozden kaçırdığı bu bakımsız ve ha uzun stirell ^lacağıru, ikinci ihtimâl dahilindedir. Tout ce qu'ilya derriĞre Votre talihsiz sokağın bir an evvel ya Ş; bir çocuklannın dünyaya geleceHoroscope pılmasını EFLÂTUN Sokak sa = ğini söyleyen Janine Vamal, fa ARZIN Odette Valeri. MERKEZİNE kinleri adma rica ediyoruz. Ş kat seneler sonra, bir gün fecl bir Horoscope du Couple EFLÂTUN Sokagı = âkibetle karşılaşacaklannı haber SEYAHAT Lyndoe t sakinleri = vennektedir.. Her ikisinin zâyiçeAstrologie et l'Amour 1 Müessesemiz ihtiyacı için aşağıda eb'ad ve evsafı senesinde «Oğlak bursini inceleyerek çok net bir şekil Rosalie de Stephano yazılı cem'an 10.000 Kg. elektrolitik örgülü bakır fel tekcu devri» başlayınca, de bu felâket ısaretine rastladıAstrologie et Les grandes eVenelif alma usulü ile ve Türk parasiyle satın ahnacaktır. yâni bu burçta belli ğını ilâve etmiştir. ments başlı yıldızlarm hep bir arada top 2 Ügüiler hazırlıyacakları tekliflerini teklif fiatlan Line de Vallon lanmalarıyle Dünyamızda, astroYILDIZLARA üzerinden yatıracaklan % 7,5 geçici teminatlariyle birlikOsmanlı Devletinin Saray Teştskele yangınından sonra biz ~ log Jean Carteret'ye göre, yeni kilâü. Sayfa 369372 te 3.5.1966 Sah günü saat 17.30 a kadar Müessesemiz UKadıköylüler her gün cehennem = SEYAHAT bir cağ açılmıs olacak.. Oğlak bur Ord. Prof. İ. Hakkı Uznnçarşıb mum Müdürlüğüne tevdi edeceklerdir. Teklifler bu tarihSzabı çekiyoruz. BUhassa Köprü = eptün yıidızının, uzak mesafe cu kapalıhğı, gizliliği, yer altrnı Comment Dieu Connait Nos Acten itibaren 30 gün opsiyonlu sayılacaktır. deki iskele memurlanntn yolcu E lerl, seyahatleri temsU eden temsil ettiğinden, bu devrede yer tions Libres? lara karşı taiandıklan tavır ve = 3 Kısmî sipariş yapılabilir. Yay burcuna girişi Ue feza ça yüzünün derinliklerine, arzın mer fP. A. Taoussl. reva gördügü muamelelerden bez = 4 Postada vaki gecikmeler nazan itibare alınraaz. dik. Önümüzdeki yaz aylarmda, = 5^ Müessesemiz siparişi yapıp yapmamakta veya dibir sayfiye bölgesi olması dola E lediğine yapmakta serbesttir. yısiyle kadıköye Eeçecek yolcu =• KAYIP Pasomu kaybettlm. Yenlsl5000 Kg. Elektrolitik örgülü bakır tel (10 mm2) lar artacaktır. Acaba ilgilüer, bu = nl alacagımdan eakld hükümsuzdür. 5000 » » » » » (16 mm2) durum karşısında ne gibi tedbir ş Ahmet Sen ler düşünüyorlar? Iskelenin taml = (Basm 11685 A 4117) 4503 Mecldiye Ükokulu No. 283 Aşağıda yazılı Malzeme alınacak ri çabuklaştınlamaz mı? E Kadıköylülerden blr grnp 1 ÇELİK PARA KASASI : 2 adet En geç teklif verme Cumhurlyet 4496 müddeti 10/5/1966 akşamına kadardır. 2 TELEFON MALZEMESİ : 11 kalem Son teklif verme tarihi 11/5/1966 dır. Şartnameleri MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ veznesinden temin edilebilir. Moda cinayeti dâvası karara bağlanamadı M Esrarlı bir yaralama olayı Adana'da ısı dün 33 dereceye yükseldii DÜNYA NÜFUSU NE ZAMANA KADAR ARTACAK? T Mersinde bir kaatil yakaiandı A ÖLÜMDEN SONRA HAYATlN DEVAM ETMESİ H Haşim Işcan'dan bekliyoruz | | Urtada sılâhlı çatısma: İki karöes öldOrüldü ölüme sebep oldu Elektrolitik örgülü bakır tel satın alınacaktır Ankara Eieklrik, Havagazı ve Olobüs İşletme Müessesesinden Kadıköylulerin isleği| N DENIZCIUK BANKASI T. A. 0. DAN Büyüklerimden bir | yoi isliyornm,,. | Ben Malatya Atatürk ortaoku E lundan Malatya il dışı tasdikna E meyle aynldtm. Bir tanıdığım, bir =, saygı değer kimsem olsaydı belki bu tasdiknameyi Malatya il dıp E değil de Atatürk ortaokulunda oku = mama şartıyla alırdım. j= Malatyada doğn] dürust okuma ~ kudretim yokken, Malatya 1 1 dı = 1 şında nasıl okuyabilirim? Soruyo = rum size, ebedi mahkumlar dahi af edilip hümyetine kavusıjyor E Ben neden affedilmiyonnn Ş Ben bu ebedi mahkumlardan da = ha mı kabahatliyim. ~ Herkes yanılır, herkes kabahat ş işler. Ben de yanıldım. Siz büyük E ler de bana bir parça acıyıp bir = yol gösterin E Mehmet özerdem ~ Abbas Efendi Sokağı Nuriye = Mahallesi No: 6 = Malatya = S l N G V R Lu Devlel Haslahanesi Baştabibliğintlen: Aşağıda 8 kalemde yazılı malzemeler 2490 sayılı kanun gereğince biris 1 kapalı, diğerleri açık eksiltme usulü tle belirli gün ve saatlerınde Komlsyonca mübayaa olurılacaktır. II. Zart tevdil veya bizzat tştirakierdekı gecikmelerden Komisyon sorumlııluk yüklenmez. III. tştirakçilerden ihalenin çeşidine göre kanunl belgeler aranır. IV. Komisyon ihaleleri vapıp vapmamakta, tehir etmekte tamamen serbes1ttlr. I. Mübayaa Sıra No. 1 2 3 4 5 6 7 8 C1 n • t Ekmek Et «muhtelif» Llnylt Kuru odun, kozalak Benzin Tenüzlik malzemesl Taae sebze ve meyvalar Kuru gıda maddeleri Oln n »cab Me»ad dı n tb Muvakkat teminatı Gflııfi 531^7 9/5/966 1106.25 ı> C13.75 l> 11250 ı> 213.08 ı> 168 ıı 639.84 1457^3 ıı ı (Basm 11712) 4502 AMBALÂj SANDIGI ALINACAK 1) Müessesemiz ihtiyacı için 1/6/1966 tarihinden 31/5/1967 tarihine kadar 11000 adet ambalâj sandığı alınacaktır. 2) Buna ait gartnamemiz Müessesemiz Ticaret Servisinden temin edilebilir. 3) Şartnamemize göre hazırlanacak kapalı tekliflerin en geç 16 / Mayıs / 1966 pazartesi günü saat 14 e kadar Müessesemize tevdii Ifizımdır. 4) Müessesemiz bu mübayaayı tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. Miktan Muhammen kilo ktymeti 650ü 7085. 2600 14750. 100 ton 11250. 10 » 1500. 3000 Lit. 2840.70 7 fealem 2240^24 fcalem 894450 21 kalem 19435. •1 en i n Saaö Şekil 10 Açık eksiltme 1020 1 1 ^ 11.30 14. 1430 » • » ı » > » > > > 15. > » 16. Kapalı carf (Basm: 11488 4494) Sümerbank Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii MUessesesi Gemlik (Basm 11441) 4501 nHiıuııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiüiıııııııııııııııııııııııuııııııııî;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog