Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 26 Nisan 1966 SAHÎFE ÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ hadiaeler arasında orn: Size bazı sornlarımıı var. Cevaplandırır mısınız? Cevap: Sorusnna göre. Eğer bildif j tinlü Amerikan gazetesi The Christian Science Monitor'de Türğim ve söyleyebileceğim bir koy kiye hakkında çıkan bir yazı, ülkemizin kalkmma yolunda bann olursa cevaplarım .. şarıll adımlar attığıru belirtmektedir. 21 Nisan tarihli bu yazıyı =»111111 Sorn: özetliyerek sunuyoruz: ürkiye, hızla iyiye giden ve Pırasanın sağ yağlısmı m» O E CJD. ye göre sebepler, «kogelişen bir ülkedir. geversiniz, zeytinyağlısım nu?. nulann gerçekçUiği üe politikaEOconomik tşbirliği ve Kalkın Cevap: nın kifayetine» bağlanabüir. ma Teşkilâtı (OJ3.C.D.) nin son Siyasî konulara cevap verVergi reformu yapümalı, geliı incelemelerine dayanarak hazırlamem. vergisi arttınlmahdır. Fakat kadığı rapora gore «Türkiye son üç Soru: mu yatırımlan 1962 den bu yana yılda hatın sayılır bir gelişme Baska bir deyimle, pırasadevamlı olarak gelışmiştir. Oü. saglamıştır.» nın sıcağını nu, soğnğunu ma CD «Bu Turk politikasının son Bu üç yıl, ük beş yılhk plân seversiniz?. bir kaç yılda sağladığı en önemli devresıne alttir. Bunlar aynca gelişmelerden biridir» diyor. Cevap: İslâmabad (Radyolar a.a..) Türkiyenin Avrupa Ortak Pazan «Topyekun kalkınmanın başlı Hiç birisini sevmem . ekke Radyosu muhabirine özel bir mülâkat veren Cumhurbaşile işbirüğinin de ilk yıllandır. ca unsurlanndan olan devlet teSorn: O.E.CX) milletlennin kurdugu bir kam Eyüp Han, Müslüman ülkeler zirve konferansı meselesinin şebbüsleri» son yıllarda arttınlkonsorsiyum da bu yıllar içinde Ba pırasanın kendisine kar«Çapraşık ve uyuşmazlığa yol açan bir konu» olduğunu söynuştır. Türkiyeye yardını sağlamak için şı nu, yoksâ hazırianış sekline lemiştir. Cumhurbaşkam, Müslümanları birbirine yaklaştıran her şeO.E.CD. nin «devlet tesebbüsleçalısmaya baslamıştır. karsı nu bir davranıstır? evian'da, 165 çift, yıllar sonyi Pakistan'ın destekliyeceğini, fakat Müslıimanlann birbirine yakrüıde gelisme sınırlanmıştır» deBu yıllar Türkiyeyi kalkınmaCevap: ra, kannnen evlenme hakkını . sında yeni bir devreye getirmişmesine rağmen, bu sektör kâr et laşmasını önliyen ve hattâ onlan bölen her şeye de karşı olduğunn kazanmıslardır. Seylanın gü | Bn bir davranış değildir. meye başlamıştır. Başlıca probbelirtmiştir. neyindeki kasabalarda, kayıt ek i tir. Şimdi Türkiye, daha çok yaSorn: lemlerden olan eleman yetersizligi Eyüp Han, müslüman ülkelesikligi yıizünden, çiftler, evlilik : i tınmcı. yönetimci. satış ajanı a.TÎIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIflHlllllll ise, gereken önemle ele alınan ko Bitkilerin içinde en çok s e v ramaktadır. rin her şeyden önce ekonomık muamelelerini tamamlıyamadıknulardandır diginiz nedir?. ve sosyal alanlarda işbirliğinde özel teşebbüste de haün sayıları için, senclerâjr karıkoca ha i Türk plânı yatınmlara olduğu bulunmalan gerektiğıni ifadeyCevap: yatı yaşadıkları haldc, resmen lır bir büyüme vardır. O.ECJ5. kadar eğitim ilerlemesine de öle, Pakistanm «siyasî ve askeri evlenme imkânını bulamamışlarye Röre Türkiyenin şimdi ihtiya Balkabagıdır. nem vermiştir. Büyük ölçüde germeselelerın dışında kalan böydı. Nihayet hükumetin aldığı cı duyulan şey, bir hamledir. Sorn: çekleştiği görülen plândan sonra, le bir işbirliğine katılmaya hayeni bir kararla, ba çiftlerin evTopyekun kalkınma bızı yüzde Bu sevginiz doğal mıdır?. devlet sektörünün zenginleştiğini zır olduğunu» biidirmistir. liliklerinin tasdiki tamamlan5,7 yi bulmuştur. Gerçl bu plânın Baska bir deyimle sevginiz sizsövliyebiliriz Suudî Arabistan Kırah Faymıştır. Kesimde, çocuklariyle öngördüÇu yüzde 7 den düşüktür; den mi gelir, balkabağından mı? Özel sektör plânlamada yüzde sal'ın, bir hafta süren ziyareti birlikte evlenmeye gplen çiftancak ziraatin hava şartlanna Cevap: 11 lik bir kalkınma çerçevesine asonunda yayınlanan etraflı biller, nikâh merasiminde görül bağlı olduğu gözönüne almırsa, îkisi bir kapıya çıkar... lınmıştır. Plâna iştirak zorunluluk diride de, Islâm konferansı komektedirler. ziraat dışındaki kalkmma hızının Kıngston (a.a.) Sorn: lan sınırlı olmasına rağmen, bu nusuna temas edılmemıştı. Buna yüzde 7^ u bulduğu anlasılacakingston polisi, Rastafaryan Balkabaği hakkında hâtırasektörün de hedefe ulastığı söylekarşıhk ıkı ulke bırbırlerinin br. mezhebine mensup şabısların nebilir. larınız var mıdır?. Keştnir ve Fılıstin dâvalarına Habeşistan lmparatoru HaiTehlıkeler destek olacaklarını belırtmış Cevap: Ancak bir tenkid özel sektör le Selâsiyeyi kaçırmak plânlarılerdır. Gençliçimde bir kaç def» yatınmlarının lüks meskenlere Tabil ki tehlikeler de göze çarp nı başansızlığa uğratmıstır. Pogittiği noktasına vönelmektedir. basıma patlamıstır. maktadır. Fiyatlar hızla artmakFİYASKO listen verilen bilgiye göre, RasTurkiyerin ihtivacı bir sermaSoru: r\ ohnson politikasının muta, bankacılığa alışmakla paralel • COLOKADO Ameliyatla tafaryanlar, Imparatorn kaçır • ye pazan dır Fakat bu «zaman ve Balkabagında ne gibi bir Islâm Zirve Konferansı top ] F halifleri, Güney Vietnambir yıUık yüzde 25 kredi genişlekalbinden bir kurşun çıkarüan dıktan sonra, ıssız bir yerde dügayret istıyen bir ışitir » fistünlük bulursunuz?. lamayı amaç edinen Suudi A • J I daki mücadeleyi bir iç mesi görülmektedir. 27 yaşmdaki Eli Canchola'nın sıh zenledikleri âyine götürüp kenrabistan Kıralının böylece PaGörtildügü gibi Türkıve fcallnnCevap: ^ harb kabnl ederler. OnlaKamu harcamalan açıinuştır. hî durumunun iyileştiği açıklandisine orada «Tanrı» diye tap • kistanı toplantıva almakta basamasında çeşitli zorluklarla karşı Evvelâ kelle kulak yerindera göre Vietkong, Saygondaki Bu arada bütçenın de açık oldunıışıtır. mayı plânlamışlardı. Polis, n kazanamadıgı anlaşılmaktalaşılıyor Fakat Türkiye aynı za dir. Sonra içi renklidir, tadı ken rejim kadar Güney Vietnamhğu hissedilıyor. Bazı bölgelerde komployu meydana çıkarınca, • BRÜKSEL Bir kaç yıldır. Bilindifi gibi bu toplantımanda kalkınma yoluna girmişdır. dindendir. ise plân uygulaınasının hedeflerin Imparatornn geçen cumartesi danberi Brükselde Nisan ayında ya Türkiyenin de katılması söz tir. Gerçek vatanperver ve milliSoru: altında olduğu son haberler aragünü bir tspanyol kasabasına yapılan, nükleer silâhlar ve emkonusu edilmişti. yetçi olan Vietkong, sömürgeci Hangi filmi seversiniz?. yapacağı ziyaret kısa kesilmişperyalizm alevhtarı nümayişe ba lige son vennek amacıyla Batı Cevap: tir. defa da 15 bin kişi katıhruştır. i kapitalizminin Saygondaki hem Temiz çıkan röntgen filminl. Haıle Selâsiyeye «yaşayan bir • ÎNDİANA Burada bin ögpalarına karşı silâha sanlmıstır. Sorn: tann» gozuyle bakan Rasta'farrencırun kaUldığı bir baloda beDolayısiyle Washington'u, zafe Sanat anlayışınız nedir?. yanlar, împaratorun Jamaıka'yaz ve zenci öğrenciler arasında ri çıkarına uygun düsecek taraCevap: dakı uç gunlük gezısı sırasında, çıkan kavga kbpekli polislerin mti fı desteklemek için bir iç harbe Sanat anlayısım yoktur. beyazlarca ganpsenen buyuk dahalesi ile önlenmistir. müdahale etmekle suçlarlar. gosterıler yapmışlardır Polıs, Soru: • SAYGON Güney Vietnam Oysa Johnson idaresi nazannCastlemartin (a.a.) tek gayelerı tmparatora riokuna Nasıl olur?. Bngünkü dünva BETRUT, (aj.) ın askeri cuntası, beş ay içinde da Güney Vietnamlılar bir dış Sngiliz Kara, Hava ve Deniz bılmek olan yuzleree Rajtafar • sanat anlayısım bir aydın oiaraJr öylentilere göre, başlaması yapılacak genel seçimlere kadar, 2. SAYI saldınya karşı savaşmaktadır İKuvvetlerine mensup buılerce yanı zaptedebılmek için büvük izlemiyor masnnnz?. gereken Irak Kürt görüşSaygon'dan dışanya ve dışarıdan lar. Kökü bariçte olan Vietasker ile yüzlerce uçak ve heguçlük çekmıstır. Cevap: melerinde öne sürülecek Kürt Saygon'a bütün resmî ziyaretleri kong, Pekin ve Moskovanın palikopterin iştirakiyle dün Castlefartlan, Bağdat'a nlaştırılmıştır. tzleyemiyornm çok hızü yandaladığı Hanoi tarafından yödondurmuştur. martuı ve Pembroke bölgesinde gidiyor. neltilip beslenmektedir. Viet» Kürt heyetınin Bağdatta Başbaşlayan büyük bir tatbikatı NASorn: kong aslında, bir dış saldırımn • bakan Dr. Abdrrahman ElBazto, CENTO ve SEATO Paktlanna vatan haini piyonn veya kukla ı zaz'a sunduğu barış şartları uç Sağ elinizle mi yazarsınız? üye ülkelerin askeri ataşelerl yaC I KT I sından ibarettir. Güney Vietna I noktada toplanmaktadır : Cevap: nında, Londra'daki Sovyet askeri N ot : 2. seriye başlayıp mın Saygondaki mesru hükume I Siyasi konulara cevap verO Eskiden Kürtlere ait olan ataşeliğuıden dâret edilen bir he1. seriyı almamış olanlara 52 ti, komünist dışı saldmsını de • bölgelere girmiş olan hükumet miyecetimi söyledim... yet de izlemektedir. fetmek çabalarına yardımcı ol I birliklerinin, savasın başlamasayı ekleriyle aylık 25 lıra Soru: «Operation Lifeline» Kod adı vemasını resmen istemiş ve Ame I taksitlerle 10 ar 10 ar verilir. sından önceki mevzilerine çekil Soruyu başka biçimde koyarilen tatbikatın helikopterle asker rika da gelmiştir. • Bize veya kıtapçınıza hemen yım; yazılarınızı elinizle mi ya* mesi, indirme safhası Sovyet Kurmay Son Budist ayaklanmasının I müracaat ediniz. Washingtoa (a.a. Radyolar) heyetinin hoşuna gitmemiş olacak zarsınız?. Q Âsilere karşı kurulan hükuBaskan Johnson'ın Saygondaki I aşkan Johnson'un en yakın çalışma arkadaşlarından ve bir zamanların ki. Londra'daki Sovyet Askeri ACevap: met taraflısı Kürt tugayının da" evlâtlan Kao Ki liderliğindeki • ARKIN KİTABEVİ en aşırı Vietnam politikası savunucularmdan Senatör Richard Ruisel, taşesi Orgeneral S. A. Edemski ğıtılması (bu birlığin resmi adı Evet!. Küçüklügümdenberi askerî cnntanın en geç beş ay I «Ben buraya, ne yapaeağını bilme«Vietnara politikasınm gözden geçirilmesini» istemiştir. elimle yazmaya alışmışım. GeP.K. 11 ÎSTANBUL içinde genel seçimlere giderek | «Selâhaddin süvarileri» dir.) yen birkaç askeri seyretmeye gelSenatör, politikanın yeniden gdzden geçirilmesini teklif ederken, Q Hükumet makamlarımn enellikle ayaklarımla yürürüm. iktidarı sivillere devredeceği vamedim» diyerek Londraya dönmek Güney Vietnam'm başlıca buyük şehirlerinde bir anket düzenlenmesi fiklinde bnlonan tutuklu Kürtlerin Sorn: adiyle ancak bastınlabildiğini biistemıştir. Sovyet heyetinin diğer (llâncılık: 3096/4499) rini ortaya atarak demiştir ki: serbest bırakılması, teminat alliyoruz. Güney Vietnamlılar Hanji ayafınızla yürfirsakurmay subayları da, 200 kişilik •Anket, halkın büyük bir çoğun£3 ja 88 nfiz?. birbirlerine düserek, Vietkong , tına alınması (Kürtlerin, tarafbir deniz piyade birliğinin köprüluçunun Amerikan alejhdarı olCevap: ile savaşmayı Amerikalılara bı I sız Arap ülkesi olarak B.A.C.'ni başı tesis edişini, çeşitli noktaJar duğunu gösterirse. Vietnam'dan çe ™ rakmışlardır. Halbnki savasın I teklif ettikleri söylenmektedir. Ondeki ayafımla yürürüm. dan tenkit etmişlerdir. kilmemiz gerekmelidir. Zira, bizi S8 Güney Vietnamlılarca yürütül . Beymt'taki Kürt kaynaklarma 6 Sorn: Sovyet heyeti 500 askerden kudesteklemesi gereken bir toplu şg mesi ve Amerikalıların sadece I göre, Barzanî artık Irak Hüku Arka ayagınız ne yapar? rulu bir taborn fiili hareket hamıııı, biz cephede savaşırken bize „ yardımcı olarak kalmalan ge I metinin vaatlerine inanmamakCevap: linde görmek istediklerinden. Castkarşı hasmane bir tutum takınma ** rekmektedir. Budist ayaklanma . ta, edilen vaadlerin çok defalar lemartin'de bir gün daha kahnaya öndeki ayagımı geçmeye Londra, ( a j . • Radyolar) sı ve kcndi topraklarından çeki 3İ sı sırasında Amerika, Vietkong | çiğnenmiş olduğunu söylemekteçalışır. razı olmuşlardır. lip gitmemizi istemesi savasın kag ile savasmaya isteksiz bir topluiberâ) Gnardian gazetesinin dir). Sorn: zanılmasım imkânsız hale getire« mnn, balkın güven ve desteğin I W yazarlarından biri, tngiliz cektir.. Beyrut'taki iyi haber alan kay Göz seyinnesine Inanır mıden yoksun bir hükumetin yar I Işçi Partisinin Franco aleyh «nız?. dımına koşmuş olmak ffibi tn ' naklar, Bağdat hukumetinın ılk tan bir yeraltı hareketiyle <ResCevap: haf bir duruma düsmüştür. I üç şartı kabul etmeye hazır olnıî temas» knrdnğunn öne süreJohnson politikasının Araeri I duğunu soylemektedırler. An Gözle ilişkin her nesneye LONDRA İngiliz sanat ve Ede inanınm. kadaki mnhalifleri, derbal, fır I cak, hükumet dördüncü şartı, rek, kendisinin de bo temaslabiyat dünyasına mensup 54 kışı, Sorn: satın kaçınlmamasını ve Budist . Kahire'ye ıtıraz ettiği için değil, rın knrnlmasına yol açan gö•Times» gazetesinde yayunladıklaBaştanbaşa ayaklanmasından Vietnant ba I bağımsızlığma bir müdahale o Sa$ gözünüz seyirirse neye rüşmelerde bazır bnlnndngnnn rı bir mektupta, Birleşik Amerika Berlin (AP) taklığından paçayı sıyırmak için lacağı gerekçesiyle kabul etmeyenilik ve bükmedersiniz?. nın Vietnamdaki siyasetinı ve Inederal Almanya şansölyesi iddia etmektedir. miştir Cevap: gıliz îşçi Partisinin bu siyaseti des Ludvig Erhard, Amerikan Ha özelliklerle Gazetenın dış poiıtıka yazan masını istemislerdir. Çünkü, onteklemesini yermektedirler. Sağ gözüm seyirirse sevineva Kavvetlerine ait bir Conslara göre, ynkarıda izaba çalışBernard Ingham'ın ımzası ile dolu eeğime inanınm^ tellation nçağı ile Batı Berline Son seçimlerde hepsi de Îşçi Paı tığımız tuhaf durum sonucu Ailk sayfada yayımlanan makaleSorn: gelmiştir. Erhard, Batı Alman Par tisi lehinde oy kullandıklarını bemerikanın hnknkî dayanağı gölde, tktıdardaki Işçı Partisinin lâmentosunun Berlinde yapacağı 9 Sol çözünüz seyirirse? hrten bu 54 kişi, yayımladıkları gelenmiştir. Ancak, Johnson Milletlerarası İlişkıler Dairesi bir haftalık toplantılar için buraya Cevap: mektupta şöyle demektedir: S tdaresi teklife kulak tıkamıstır. 1966 modeli MC96 Başkanı Gewyn Morgan'm, gegelmiştir. Doğn Alman resmî ajan «Vietnam meselesi Işci Partisin Sol gözüm seyirmez. Tokyo (AP) Fakat, resmen açıklanmamış B sı AON bunu protesto etmiş ve çen Cumartesı günü Barcelona' re seçim kampanyasuıda önemli Sorn : ekin'in Yeni Çin Ajansınm bil olmakla beraber, Washin?ton<Batı Alman Parlâmentosu komiteda, Katalonya yeraltı demokrabir konu olarak ele alınmamıştır. dirdiğine göre Komünist Çin Nasıl olnr?. dan gelen güvenilir haberlere lerhıin Bat) Berlinde toplanmasıtık hareketının temsılcıleri ile Bize kalırsa Wilson, seçim zaferiCakartadaki elçiliği müştemiCevap: göre, genel seçimlerden sonra is nın «tamamen kanun dışı» oldu gıziı bir gorüşme yaptığı öne ni Vietnam siyasetinden dolayı delâtının ve elcilik hinasınm gençler Basbayağı olur. basına ts'ecek sivil bükumet isğunu, bunun gerginlik yarattığmı ğil. bn siyasete rağmen kazantarafından işgal edilmesi ve eşyasürültnektedır Yazara gore, Sorn: terse, Amerika Güney Vietnambuzdolabını iftiharla takdim ederiz. söylemiştir. Doğu Almanya, Baö mıştır. Biz hepuniz îşçi Partisin e larla evrakın yakılması dolayısiyMorgan, Barcelona'ya Işçı Pardan elini eteğini çekecektir. Sa, Erenlerin safı soln olmaz Berlin'in, Batı Atmanyaya ait oloy verdik, ama ne Amerika'rtn Vile Endonezyaya. olayı «şiddetle tisinin tspanya'dakı bir kuruluvaş aievhtarı ve tarafsız ejiiimsözünden ne anlarsınız?. duğnnu kabnl etmemektedir. Doetnam siyasetini. ne de hükumetiprotesto eden» bir nota vermiştir. li Budistlerin hâkimivetine çişu olan «tspanyol DemokratlaCevap: ğu Almanlar Erhard'ın Batı Berlinıizin bu siyaseti desteklemesini oNota Pekin'deki Endonezya elçireceği mnhakkak görülen bir rını savonma fonnnnn genel sek ne gelişini, «Doğu Almanya uze Ermb için kimr safdan çinaylamıyoruz. Bu konuda kendini liğine tevdi edilmiştir. sivil hükumetin böyle bir talepreteri» sıfatı üe gıtmıştır Fakat rinde hava koridorunun ıstisman» der, kimi soldan Bir kere vazi yalnız da saymıyoruz.» te bulunması uzak bir ihtimal Morgan'ın bu ziyaretinin, tngiolarak vasıflandırmışlardır. racagı yere erdikten sonra artık dejildir. Imzacılar arasında yazar E. M. liz hükumetinin bılgısı ve tasvisağdan mı çidevim. soldan mı? Erhard, bu protesto için, «Eski Sı\<il hükâmet, Amerikanın Foster, Nobel Kimya Ödülünü abı ile hazırlandığı aşikârdır. dive araştırmaz. Sağlığma dua hikâyeler» demiştir ATSEL TOYGAB gitmesini istemese bile, Vietkong lanlardan Dorothy Crowfoot Hodgeder. ile doğrndan müzakerelere giriİle kin, jair Laurie Lee, besteci Eliza <Guardian> gazetesi, Franco Sorn: şebilir. Sivil hükumetin, Ameribeth Lutyens, aktör James RoYük. İn?. Müh. rejimıne karşı Katalonya'da ku Mesleğinizden memnnn mnkanın simdiye kadar kesinlikle bertson Justice, «ye ye'ci» şarkıcı REFİK TtJREK rulan bu yeraltı hareketının ga mnsnnuz?. reddettiği bövle bir davranısına David Hockney, mimar Maxwell yet ıyı teşkilâtlanmış olduğunu Evlendiler Cevap: iepkisi ne olabilir, meçhuldür. Fyr da bulunmaktadırlar. ve etkilı bir şekilde faaliyette tç ve dış baskılar altında bir da MesleŞim benden memnun İstanbul 25.4.1964 Londra (a.a.) bulunduğunu yazmaktadır îşçi ha dönmemek üzere çekilip gitoldnğn kadar.. The Financial Times gazetesi, mesi gene nzak bir ihtimal de Partisı, gazetenin bu haberini Sorn: II Libya'da son günlerde zengin gildir. Cumhuriyet 449S henüz yorumlamamıştır Neden açık konusmuyorsupetrol kaynaklan kesfedilmesi Amerikanın Güney Vietnamı nnz?. üzerine, bu ülkenin «Ortadoğu ü] terketmesi biç süphe yok ki GüCevap: keleri ile Venezüella'yı dünyanm neydoğn Asyanın mevcut manen büyük petrol ihracatçısı ülke Terbiyem müsait değil de zarasını tamamen değiştirecek ve leri tahtından indirmeye aday oldu ondan . tüm dünyayı etkiliyecektir. Sayğunu» belirtmektedir. Sorn: gon, önümüzdeki aylarda önemVVashington, (a.a.) Gazete, Ubya'nın petrol ihracat Bir daha dünvaya gelseniz li gelismelere gebe görünmekteenato hazırlık alt komitesıçısı bir ülke olarak ortaya çıkma ne olmak istersiniz? dir. VVashington için simdiden nin başkanı Senatör John sının büyük tepkileri olacağını kay Cevap: «onra izlenecek isabetli tntnm, dederek özetle şöyle demektedir: Stennis, Savunma Bakanı antikomünist toplnlnklarla Vi Adam olmak isterîm.. Robert Mcnamara'nın bütün iti «Her şeyden önce, Ortadoğo, Ba etkongun siyasî koln Ulnsal KnrSorn: tı Avrupamn başlıca petrol kayrazlarına rağmen Amerika'mn 21 »enedir halkımızdan gördOğO büyGk rağbet •nlus Cepbesinin en iyi bir bi Bir son soru daha!. Dünya«e teveccOhe lâyık olabilmek için nağı vasfı önemini kaybedeeek, ve Füze • Savar Füze programıçimde pazarlık masasına otnr* da en cok takdir ettiğiniı millet Avrupa'nm Süveyş kanahna bel na hız vermesi lüzumuna inanPARIS malarına imkân hazırlamaktır. bançisidir?. bağlaması ihriyaa kendiliğinden maktadır. Cevap: Kayhan SAGLAMER azalacaktır. Libya'nm diğer Arap Nike X FuzeSavarFüzesıülkelerme olan avantajı, AvruGençlik ve tazeligini Çinçenelerdir. Çünkü devlet nin 447 mılyon doları bulan gepa pazanna yakmhğıdır. Nakliyat fcnrmadan va«:amasını bilmislerliştirme fonuna 167 milyon do muhafaza etmek is* Daha zarif • Daha sağlam ve istihsal masraflan azalmca Âvdir. Serâzâdlıklan hndnt tanılarlık ek yardım yapümasını ısnıpa ülkelerinin Libya petrolünü maz. Her dili konusurlar. Müziteyen her genç batıyen Senator, böyle bir FüzeDaha kullanışlı » Daha kaliteli tercih etmesl normal olacaktır^ gi ve «evahati severler. savar sıstemıne harcanacak payanın çantasına, her Sorn: imît edilmektedir. Sew York (a.a.) ranın boşa gıtmıyeceğinı belir Siz?. ferek, Nıke • X projesıne hız veDoğuBatı gazetecileri genç er4ceğin cebine aftalık «Newsweek» dergisinin Cevap: ılmesjnı teklif etmiştir. «Periskop» sütununda verilen koyabileceği kolonya Vietnam'i görüştü Hayırî. Değilim!. bir habere göre, Kremlin'in SOVYETLER lki lideri Leonid Brejnef ile AlekLONDRA. (AP) Ingiltere, ROGER GALLET'dir. B. FELEK Sovyetler Birliğinin yeni bir si Kosigin, Cumhurbaşkam OenePolonya, Rusya ve Amerikanın bu yılın da en zarif, en kullantşlı, FüzeSavarFüze sistemi gelistir ral de Gaulle'ün Sovyetler Birliılerigelen siyasi yazarlan buraPerakenüe Fratı 3,50 Krş en sağlam,en kaliteJİ buzdolabıdır. meye çaiıstıklarma dair alınan ğini ziyaretinden sonra Fransa'yı • B. MtLLETLER OThant da üç gün süren ve gizlı tutulan liyaret etmek istediklerini Moskobaberlerden sonra l!)6&6'> malî Dazartesi günü on günlülc bir zibir topiantı yapmışlardır. Topvadaki Fransu diplomatlanna ihyılı bütçesine konan 447 milyon varet pro^ramı için Avrupava gilantüara her ülkeden 12 gazetedas etmişlerdir. Paris'in bu teklifi decektir. üThant De Gaulle ve dolarlık ödenek ve bo ödenek Erkekler LAVANT kullanmalı ci katümıştır. Görüşmelerin öIslıklâl eaD. 103 Tel ' 49 59 61 44 37 76 Telgral METIIM IsfMtg*" kabul etmeden önce. de Gaulle'ün tngiltere Basbakanı Wilson fle için istenen ek fasıl Persembe zellikle Vietnam harbi ve ulusRnsya ziyaretinin sonucunu almagörüşecek onlara veniden eenel günn Senatonun nihai onayına : lararası münasebetlere tesiri ko71 kararlastırdığı belirtilmektc(' r. sefereter seçilmesinf isteyip istellâncılık 3012 4500 ıvnnlacaktır. nufinda olduğu belirtilmistir. medüclerini soracaktır. Eyüp Han ıliiıı Islâm Konferansını yerdi «Çaproşık ve uyuşmozlığo yol açan bir konu» TÜRKİYE Kendi kendimle mülâkat KA1KMAN U1KE T M 1 Çocukları nikâhlarında S âmerika Vietnomdon çeküebilir mi? Haile Selasiye kaçırılacaktı K Irak Kürtleri barış için dö'rt şart ileri sürdü GÖKKUŞflĞI Sovyet kurmayfarı : askerlerini «becenksız» buiuyor S LONDRA FRAMO ALEYHTARI YERAITI FAALİYETİNE KATILIYOR Arkadaşları da Başkan Johnson'ı eleştiriyor B vm w« xxx I O O O ««s uer xwt wt «an SSS S"SS SSt 600 HQ| Q L Her yıl daha ileriye Protesfo Erhard'ın Berlin seyahatini Doğu protesto etti I Pekin Cokartayo nota F P PRESTCOLD Libya Petrolde 0. Doğuyu geçiyor Her genç bayanın... her erkeğin koloıryası A.B.D. füze savar sistemi için fahsisat ayırıyor ROGER. S PRESTCOLD Brejnef ve Kosigin Paris'e gitmek istiyor H PRESTCOLO MET Sanayi ve Ticaret Lttf. Ştr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog